18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Матеріал до уроку на тему "Модернізм"

Про матеріал
Модернізм як естетична революція та етапність у розвитку самого поняття мистецтва. Мистецтво як окремішня дійсність (модерністське гасло «мистецтво для мистецтва»). Модернізм як соціальне бунтарство, проникнення в глибини психології людини. Модернізм як розрив із традицією класичної літератури - пошук нових виражальних засобів: жанри, символічні образи, тип оповіді. Різні напрямки модернізму. Модернізм у живописі, архітектурі, вжитковому мистецтві.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Модернізм ( італ. modernismo - «сучасне протягом"; від лат. modernus - «сучасний, недавній") – сукупність художніх напрямків у мистецтві кінця XIX - поч. XX століттярозрив з попереднім історичним досвідом художньої творчостіпрагнення затвердити нові нетрадиційні форми в мистецтвібезперервне оновлення художніх формумовність (схематизація, абстрагованість) стилю

Номер слайду 2

Загальні риси модернізму:особлива увага до внутрішнього світу особистості;проголошення самоцінності людини та мистецтва;надання переваги творчій інтуїції;розуміння літератури як найвищого знання, що здатне проникати у найінтимніші глибини існування особистості і одухотворити світ;пошук нових засобів у мистецтві (метамова, символіка, міфотворчість тощо);прагнення відкрити нові ідеї, що перетворять світ за законами краси і мистецтва.

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Україна та Росія — «стиль модерн» (Ф. Шехтель, В. Городецький, М. Врубель, М. Нестеров, М. Бенуа, Г. Нарбут, М. Жук)Франція та Бельгія — «Ар-Нуво» (М. Дені, П. Боннер, П. Серюз'є, Е. Вюйар, П. Рансон)Німеччина – «Югенд-Штиль»(А. Бьоклін, Ф. Штук, А. Хофман)Австрія — «Сецесіон» (Г. Клімт); Італія — «стиль Ліберті»Англія— «модерн стайл»; США — «стиль Тіффані»

Номер слайду 5

Беренс «Поцілунок»Клімт «Поцілунок»

Номер слайду 6

ПРОТЕСТ ПРОТИ ЗАСТАРІЛИХ ІДЕЙвнутрішній монолог;зображення людської психіки у формі «потоку свідомості»;відкриття далеких асоціацій;теорія багатоголосся;універсалізація конкретного художнього прийому і перетворення його на загальний естетичний принцип;збагачення художньої творчості через відкриття прихованого змісту життєвих явищ;відкриття ірреального та непізного

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Архітектор Антоніо Гауді

Номер слайду 10

Дизайнер Хенрі ван де Вельде

Номер слайду 11

Художник Обрі Бердслі

Номер слайду 12

Коли старі письменники виходять від малювання верхнього світу природи, економічних та громадських обставин — і тільки при помочі їх силкуються зробити зрозумілими даних людей, їх діла, слова й думки, то новіші йдуть зовсім противною дорогою: вони, так сказати, відразу засідають у душі своїх героїв і нею, мов магічною лампою, освічують все окруження. Властиво, те окруження само собою їм мало цікаве і вони звертають на нього увагу лише тоді й оскільки, коли й оскільки на нього падуть чуттєві рефлекси тої душі, яку вони беруться змалюватиІ. Франко

Номер слайду 13

Д. Затонський. Найбільш неймовірне, безглузде та незрозуміле відбувається в буденній, тривіальній обстановці. Вторгнення фантастичного аж ніяк не супроводжується барвистими романтичними ефектами, а оформлюється як найприродніша річ у світі, що не викликає ні в кого подиву. Творчість модерністів є процесом перетворення реальних явищ, подій, проблем на ідіоми, символи, знаки — тобто абстрактні форми, що не відповідають дійсності, а лише її символічно моделюють, створюють дещо подібне до адекватного її душевного настрою

Номер слайду 14

Метафора модерністів межує з чаклунством, вона здається інструментом творчості, який Бог залишив в одному зі своїх створінь, як неуважливий хірург забуває інструмент у животі оперованого. Всі інші наші можливості залишають нас у межах реальності… Найбільше, на що ми здатні, — це комбінувати предмети. Лише метафора дає можливість відірватися від реальності й створити серед реальних речей уявні рифи, безліч островів, що гойдаються на хвилях. Хосе Ортега-і-Гассет

Номер слайду 15

Людина здатна перетворити світ і винаходити утопічні ідеї життєвого ладу. Символ – засіб пізнання світу. Метафора – предмет творчостіКульт волі, надлюдини, «філософія чину»,«філософія серця»Переважають поетичні твори, елітарна література

Номер слайду 16

Характерні риси українського модернізму:дослідження внутрішньої індивідуальної свободи суб'єкта на поглибленому ступені його внутрішньої ізоляції (М. Семенко);трагічний розрив між духовністю та існуванням («Камінний господар», «Лісова пісня» Лесі Українки); наголошення на біологічній сутності людини, глибині природних інстинктів (Г. Хоткевич, В. Винниченко);психологічне самозаглиблення та ослаблення зв'язків героя з оточенням (М. Коцюбинський, О. Кобилянська); розкриття стихійності масового, колективного життя (М. Коцюбинський, М. Яцків)

Номер слайду 17

РИСИ ПОЕТИКИущільнення викладу через експресивний образ, промовисту деталь, що розкриває внутрішній стан персонажа (В. Стефаник);розкуте асоціативне сприйняття предметності (М. Коцюбинський, Г. Хоткевич);введення багатих смислом символічних постатей і образів (М. Яцків, П. Савченко);увиразнення стійкої архетипічної основи в сюжеті твору («Fata morgana», «Тіні забутих предків»);посилення фонічних інтонаційних тем ліричного образу, загальна ліризація образу; широке творення фрагментарних, фабульно ослаблених прозових жанрів прозових жанрів (вірші в прозі, малюнки, ескізи тощо)

Номер слайду 18

альманах «Січ», журнал «Молода Україна», «Літературно-науковому вісник», альманахахи «З-над хмар і з долин», «З потоку життя», «Багаття», «За красою», журнали «Світ», «Будучність», «Українська хата», «Дзвінок»«Музагет», «Аспанфут», «Асоціація комункульту», «ВАПЛІТЕ», «Авангард», «МАРС», «Техно-мистецька група „А“», «Нова генерація»Періодичні видання. Літературні групи

Номер слайду 19

Символізм (фр. symbolisme, з грец. симболон —ознака, прикмета, символ) — літературно-мистецький напрям кінця ХІХ — початку XX ст., основоположники якого, базуючись на ідеалістичній філософії Шопенгауера, «теорії несвідомого» Едуарда Гартмана і поглядах Фрідріха Ніцше, проголосили основою мистецької творчості символ — таємну ідею, приховану у глибині всіх навколишніх, а також і потойбічних явищ, що її можливо розкрити, збагнути й відобразити тільки за допомогою мистецтва, зокрема музики й поезії.

Номер слайду 20

Футуризм (від італ. futurismo та лат. futurum — майбутнє) — авангардний напрям у мистецтві, що розвинувся на початку XX століття здебільшого в Італії й відстоював крайній формалізм, пропагував культ індивідуалізму, відкидав загальноприйняті мовні та поетично-мистецькі норми.

Номер слайду 21

Сюрреалі́зм (фр. surrealisme — «надреалізм») — один із найпоширеніших напрямів у сучасному мистецтві й літературі. Його особливість — використання ілюзій та парадоксальне поєднання форм. Цей літературно-мистецький напрям виник після Першої світової війни, на початку 20 століття у Франції.

Номер слайду 22

Експресіоні́зм (від франц. expression — вираження, виразність) — літературно-мистецький потік авангардизму, що сформувався у Німеччині на початку ХХ століття. Мав своїх прихильників у Франції, Австрії, Польщі, німецькомовній Швейцарії. Основний творчий принцип експресіонізму — відображення загостреного суб'єктивного світобачення через гіпертрофоване авторське «Я», напругу його переживань та емоцій, бурхливу реакцію на дегуманізацію суспільства, знеособлення в ньому людини, на розпад духовності, засвідчений катаклізмами світового масштабу початку XX ст.

Номер слайду 23

Визначальні риси імпресіонізму: - зображується не сам предмет, а враження від нього ; - імпресіоністи орієнтуються на почуття, а не на розум; - відмова від ідеалізації; - часопростір ущільнюється і подрібнюється, предметом мистецької зацікавленості стає не послідовна зміна подій і явищ, не соціальний, логічно впорядкований історичний відрізок або період життя героя, а уривчасті фрагменти, відбиті у свідомості персонажа; - герой імпресіоністичного твору цікавий не так своєю активністю, спрямованою на перетворення зовнішнього світу, як саме «пасивною» здатністю сприймати, реагувати на зовнішні збудники, бути носієм, навіть колекціонером вражень; - найпоширенішим жанром імпресіонізму стає новела. Імпресіоні́зм (від фр. impression — враження) — це мистецька течія у живописі, а також в літературі та музиці, котра виникла в 1860-х роках та остаточно сформувалася на початку 20 століття у Франції.

Номер слайду 24

Європейський неокласицизм XIX ст. поставив завданням покласти в основу творчості певні канони, витворені на основі естетизму, що мав тривалий досвід, починаючи від античності, гармонійно поєднувати чуттєву красу і культурно-мистецькі ідеали. Неокласицизм заперечував модне, злободенне, мелодраматично-сентиментальне, бунтарське, примітивно-побутове. Французький неокласик А. Шеньє висунув гасло: «На теми, що нові, античний вірш складаймо!» Визначальні риси неокласицизму: - використання античних тем і сюжетів, міфологічних образів і мотивів; - проголошення гасел «чистого» мистецтва та культу позбавленої суспільного змісту художньої форми; - оспівування земних насолод; - прагнення наслідувати мистецтво минулих епох; - віддання переваги історико-культурній та морально-психологічній проблематиці.

Номер слайду 25

Визначальні риси неоромантизму: - неоромантики змальовували переважно не масу, а яскраву, неповторну індивідуальність, що вирізняється з маси, бореться, — часом попри безнадійну ситуацію, — зі злом, зашкарублістю, сірістю повсякденна; - герої неоромантиків переймаються тугою за високою досконалістю у всьому, характеризуються внутрішнім аристократизмом, бажанням жити за критеріями ідеалу, а не буднів; - головна увага зосереджувалася на дослідженні внутрішнього світу людини, через який неоромантики намагалися зазирнути у світ духовний; - зовнішні події (також і соціальні) у творах неоромантиків відступають на задній план; - неоромантики часто вдаються до умовних, фантастичних образів, ситуацій, сюжетів; - відмова від типізації, натомість застосування символізму. Стильова течія модернізму. Зі «старим» романтизмом його ріднить порив до ідеального, виняткового. Відкинувши раціоцентризм, неоромантики на перше місце поставили чуттєву сферу людини, емоційно-інтуїтивне пізнання.

pptx
До підручника
Українська література 10 клас (Міщенко О.І.)
Додано
16 лютого
Переглядів
143
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку