Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Матеріали до занять з дисципліни "Іноземна мова(за професійним спрямуванням)" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за темою: "Мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення"

Про матеріал
Матеріали до занять з дисципліни "Іноземна мова(за професійним спрямуванням)" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за темою: "Мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження, тощо. Дієприкметник" студентів ІІ - ІІІ курсів закладів передвищої освіти. Підготувала: Павлова Г.В., викладач англійської мови ДонДКТУ м. Торецька
Перегляд файлу

Заняття  № 5

Мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження, тощо.

Дієприкметник

1. Ознайомтесь з  лексичним матеріалом практичного заняття, прочитайте матеріал.

2. Складіть власні діалоги англійською мовою, використовуючи граматичний та лексичний  матеріал.

3. Виконайте граматичні вправи*(блоки вправ розташовані після граматичного матеріалу ).

І. Що таке мовні моделі?

Мовне спілкування вважають одним з найважливіших видів людської діяльності. Ввічливість є обов'язковим елементом цього спілкування, що забезпечує рівне, успішне та безконфліктне його протікання. Будучи однією з базових складових міжособистісного спілкування, ввічливість є найбільш важливим регулятором поведінки людини, необхідним для досягнення ефективної соціальної взаємодії.

ЕТИКЕТНІ  ВИСЛОВЛЮВАННЯ  СУЧАСНОЇ  АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ

Характерною ознакою сучасної науки про мову є інтенсивні пошуки в галузі прагмалінгвістики. Основними положеннями прагматичного аспекту лінгвістичних досліджень є те, що мова, виконуючи функцію спілкування, служить не тільки для повідомлення, але й для впливу мовця на співрозмовника.

Етикет – слово французького походження, що означає манеру поводження.

Спілкування з представниками інших країн вимагає не тільки знання іноземних мов, але й уміння поводитися тактовно, природно й гідно, а також попереднього вивчення особливостей національного характеру, специфіки їхнього способу життя й манери поводження, наприклад, якщо жінка випадково перечепилася і впала, то у Великій Британії звертання до неї будуть відрізнятися, наприклад: Are you all right, madam? – звернеться поліцейський, Are you all right, darling?- чоловік і Are you all right?- незнайомець.

Залежно від типових ситуацій спілкування мовний етикет можна поділити на групи,різновиди.

Під час знайомства використовують кліше: дозвольте відрекомендуватися, представити, let me please to introduce myself тощо.

Запрошення: приходьте, ласкаво просимо, зайдіть, come in, welcome тощо.

Згода і незгода: так, я не заперечую, ви маєте рацію, авжеж, I agree  with You, You are right.

Прохання: дозвольте, просимо, let me please, would it be too much of a trouble for you to do something та інші.

Подяка: спасибі, дякую, дуже вдячний, вік не забуду, thank You.

Вибачення: пробачте, перепрошую, даруйте, вибачте, excuse me, pardon me.

Тексти висловлювань мовного етикету становлять великий інтерес для різних галузей лінгвістики, зокрема для лексикології та морфології. У нашому дослідженні ми також розглянули це питання.

Часто етикетні висловлювання утворюються поєднанням іменникових частин, наприклад: доброго ранку.

 Дієслова у складі етикетних висловлювань можуть приймати форму усіх трьох способів. Це може бути імперативне висловлювання (наказовий спосіб), у таких випадках, як здрастуйте, прощавайте, даруйте, дієслово в умовному способі: чи не могли б Ви…, чи можна було б, а також у дійсному способі: вік не забуду, Ви маєте рацію. Дієслово може сполучатися з різними частинами мови: хай щастить (частка + дієслово), ласкаво просимо (прислівник +дієслово). У англійській мові have a nice day (дієслово + артикль + прикметник + іменник), how are you? (прислівник + дієслово + займенник). З точки зору синтаксису, етикетні висловлювання є простими реченнями, наприклад: I'm glad to see you, але все таки, вони є переважно односкладними, наприклад: Вибачте мене, Excuse me, Прошу вибачення.

Вітання – знак мовного етикету, з якого починається будь-який вид мовного спілкування, незалежно від того, були чи не були до цього представлені один одному співрозмовники.

Для етикетних висловлювань мови, яку ми досліджуємо, виступає універсальна тенденція до зміни лексичної наповненості мовних актів, які складають етикетний мовний жанр вітання, у сторону менш офіційних лексичних одиниць, а також кількісного скорочення комунікативних ходів. Зазвичай, етикетні формули у своїй більшості вважаються і по цей день традиційними: Добрий день, Добрий ранок, Доброго здоров'я, Мої вітання, Good morning, Good evening, Glad to see you, Happy to see you again.

Вибір вітального виразу залежить також від часу його вживання. Вранці можна скористатись українськими: Добрий ранок, Доброго ранку, Я зичу вам доброго ранку, можливим також є варіант З добрим ранком вас. Англійською можна сказати Good morning. Це ввічливе привітання, коли люди в перший раз зустрічаються вранці, а у дружньому контексті маємо скорочену форму Morning.

Удень можна використати  Добрий день, Доброго дня, Добридень, на добридень, Good afternoon, скорочення Afternoon, Have a nice day. Увечері вживаємо Добрий вечір, Вечір добрий, Добривечір, що може бути розширеним завдяки вказівці на адресата, наприклад: Добрий вечір добрим людям. Англійській мові відповідає Good evening або скорочена форма  Evening.

У англомовному суспільстві між культурними людьми спілкування ведеться на трьох рівнях ввічливості - офіційному, нейтральному і фамільярному. На офіційному рівні ввічливості ведеться ввічливе спілкування в офіційній обстановці, коли переважне значення має не вік, стать або особисті переваги, а соціальне становище співрозмовників і посади, які вони займають. На нейтральному рівні ввічливості здійснюється ввічливе спілкування між незнайомими людьми, а також між тими знайомими людьми, які не знаходяться в офіційних або фамільярних відносинах. Фамільярний рівень ввічливості характерний для спілкування в родинному колі, а також між друзями і приятелями.

Етикет (фр. Etiquette-ярлик, етикетка) - сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішній прояв людських взаємовідносин (обходження з оточуючими, форми звертання та привітань, поведінка в громадських місцях, манери та одяг). Етикет- складова частина зовнішньої культури людини та суспільства. В неї входять ті вимоги, які набувають характер більш-меньш строго регламентованого церемоніалу та визначена форма поведінки , здійснення яких має особливе значення.

Під мовним етикетом ми розуміємо «систему стійких формул спілкування, що пропонуються суспільством для встановлення мовленнєвого контакту співрозмовників, підтримки спілкування у вибраній тональності відповідно до їх соціальних ролей і рольових позицій відносно один одного, взаємних відносинам в офіційній і неофіційній обстановці». В основі мовного етикету, як функціональної системи мовних одиниць, лежить і функція спілкування (комунікативна), і функція вираження думки.

Спираючись на комунікативну функцію мови, Н.И.Формановська виділяє спеціалізовані функції мовного етикету, а саме: налагодження контакту, що регулює відносини, емоційно-модальну фунуцію й функцію орієнтації на адресата.

Норми ввічливості прив'язані також до каналів сучасного ділового спілкування (телефонна розмова, телеграми, спілкування через факсимільний зв'язок або через Інтернет), де вони мають свої особливості й правила. Таким чином, беручи до уваги різні підходи до визначення категорії «ввічливість», спробуємо сформулювати власне розуміння даного явища.

Ввічливість розглядається як категорія мовної поведінки, що реалізується в мовленні певним набором лексико-граматичних і просодичних засобів, основною метою якої є досягнення позитивного комунікативного ефекту. З визначення ясно, що кожний з мовних рівнів характеризується наявністю маркерів ввічливості.

На лексичному рівні перевага віддається нормативній лексиці. Універсальними засобами ввічливості є не тільки кукільвани, стандартні фрази, але й такі позитивно емоційно забарвлені слова, як fine, nice, good, please, kind, happy, very well і ін.

На рівні граматики використовуються повні, закінчені речення правильної граматичної форми. Семи ввічливості реалізуються за рахунок граматичної форми умовного способу, питальних і негативних конструкцій, а також модальних дієслів.

На рівні фонетики потрібна чіткість і старанність повного варіанта вимови, помірна гучність звучання й використання просодичних маркерів увічливості.

Всі ці фактори необхідно враховувати в сфері міжособистісного спілкування для досягнення позитивного комунікативного ефекту, певного впливу на партнера по діалогу, а також для підтримки з ним добрих відносин.

Правду кажуть про ввічливість англійців: вона повсюди! У громадському транспорті, магазині та й просто на вулиці тільки і чути «Sorry», «Please», «Welcome». Недарма британці і заробили собі звання найвихованішої та найввічливішої нації у світі.

Розгляньте на практичі за допомогою лексичного матеріалу матеріал за темою:

Apologies

І. 1.List as many ways of apologizing as you can and then look at the picture and answer theguestions:

What is politeness? What do you know about the notions “to be polite” and “to be impolite”? Can you explain them?

2. Can we show politeness not only in actions, but also in communication?

3. Do you think an angry person usually waits for explanation and apology

ІІ . Read the dialogue:

Mother: What sort of time do you call this?

Girl: I am sorry.

Mother: So you should be! It is two a.m.?

Girl: Oh, Mother, stop naggi ng. I am over seventeen. It is up to me what time I come in.

Mother: Not while you are living here, it is not. Anyway, what on earth were you doing until two in the morning?

Girl: We were not doing anything. We were just talking.

Mother: I was worried stiff about you.

Girl: Honestly, Mother, I really I am sorry, but you don not have to wait up to me, you know.

Girl: Yes, O.K.I will tell you next time. Sorry Mother.

Mother: That is O.K.
1). Listen and answer the questions:

Why is the girl's mother angry?

What does the girl's mother want her to o in future?

3. How often does the girl apologize? What does she say each time?

4. What three expressions does mother say?

Apologies and responses

- Apologizing:

Sorry.

I am sorry.

I am awfully.

I am reallysorry.

-Responding to apologies:

That is O.K.

That is all right.

Do not worry about it.

Never mind. It is nothing to worry.

It does not matter.

2) Now in pairs, act out each scene with an apology and explanation.

A: I am sorry I was not looking where I was going.

B: That is O.K. There is not much room in there.

Request

1)Do the quiz and find out how polite you are. Compare your answers wiyh your classmates.

1. You want a taxi. What do you ask the hotel doorman?

a) I want a taxi.

b) Could you call a taxi, please? How does the doorman reply to the question?

a) Yes, of course. b) Yes, I could.

2. You want to use your friend's phone. What do you say?
a) Could I use your phone? b) Whereas the phone?

You can hear what your friend says on the phone. What do you say? a). Say again! b) Could you say that again?

3. You are having the dinner with friends and you want some salt. What do you say?

a) Сould you pass the salt, please? b) Sault, please.

4. You ask the hotel receptionist ' Could I pay by credit card? How does she reply?

a) No, you can b) Sorry, I'm afraid we only accept checks.

5. You ask a business client to tell you a good restaurant. What do you say?

а) Tell me about a good restaurant. b) Сan I you recommend a good restaurant?

2) Look at the answers in your quiz "How polite are you?".

So how do you think, are you a polite person?

Are you usually polite in these situations (in quiz)?

3. Are there any situations when you are not polite?

3) Look at the requests from the quiz and complete the rules. Could I pay by credit card?

Sorry, I am afraid we only accept checkes. Coulyou call a taxi, please?

Yes, of course.

We use +/+ infinitive (without to) to ask for things.

We use + infinitive (without to) to ask other people to do things.

To say 'Yes' we use' Yes, sure or

To say 'No' we use Sorry, and and give a reason.

Asking for things:

Could I have a receipt?

Do you think I could have a receipt?

Asking people to do things:

Could you take this to the Computer Centre in Alдington Street, please? Do you think you could hurry?

Agreeing to do something:

O.K.

Yes, I am sure.

Yes, of course.

Yes, I'll do that.

Важливо підкреслити, що така форма вираження прохання, як

1) Would you mind…, більш формальна

2) Please є необов'язковою частиною вираження ввічливого прохання, якщо використовується ввічлива інтонація, як засіб реалізації принципу ввічливості.

Гарною вправою для закріплення такої форми ввічливості, як request є вправи на трансформацію:

III. Writing. 1). Make the requests polite using Could I...? or Could you...?

example: Give me your pan to use!

Could I use your pen, please?

Pass the wine!

I want to borrow your car.

I want to pay and I only've got a credit card!

Say that again!

Fell me about a good restaurant.

I want to use your mobile phone.

Give me a coffe.

Do me a favour!

Tell me the way to the tower hotel

2) Match the answers to the questions in exercise 1).

a) Sure. Red or white?

Yes, I said my name is Sarah.

Sorry, I am new around here.

Yes, of course. Visa or Amex?

Sorry, I'm going to the airport so I need it.

Yes, sure. Press the green button to call.

Certainly, how can I help?

h) Yes, it `s down this street on the left.

i) Yes, of course. Milk and sugar?

ІІІ. ДІЄПРИКМЕТНИК/ PARTICIPLE

Поєднує в собі властивості дієслова, прикметника і прислівника.

Утворення дієприкметників

Дієприкметник теперішнього часу

Present Participle / Participle I

 

Основа дієслова + ing

Verb-stem +ing

play

stop

tie

give

sell

playing той, що грає, граючи

stopping той, що зупиняє, зупиняючи

tying той, що привязує, привязуючи

giving той, що дає, даючи

selling — той, що продає, продаючи

Дієприкметник минулого часу

Past Participle / Participle II

Для правильних дієслів: основа + ed

For regular verbs: verb-stem +ed

play

stop

tie

played зіграний

stopped зупинений

tied привязаний

Для неправильних дієслів: різні способи (III форма в таблиці)

For irregular verbs

give

sell

begin

given — даний

sold — який продається, проданий

begun — який почався, розпочатий

Форми дієприкметників теперішнього часу

Forms of Present Participle

Активний стан

Active voice

Пасивний стан

Passive voice

Прості часи

Simple tenses

playing

writing

Playing cricket you hit the ball with a bat. — Граючи в крикет, ви бєте мяч бітою

being played

being written

Being played by two groups of people, cricket is a team game. — Оскільки в крикет грають дві групи людей, це командна гра.

Доконані часи

Perfect tenses

having played

having written

Having played the first set he broke his racket. — Відігравши перший сет, він зламав ракетку.

having been played

having been written

Having been played all over England

cricket became a national English game. —

Оскільки в крикет грали по всій Англії, він став національною грою.

Дієприкметник минулого часу (Participle II) має одну форму для всіх граматичних часів, для активного та пасивного станів.

I have never played cricket. — Я ніколи не грав в крикет.

Не said he had never played cricket. — Він сказав, що ніколи не грав у крикет.

Cricket is played mostly in England. — У крикет грають головним чином в Англії.

Cricket has been played for over two centuries. — У крикет грають вже більше 200 років.

Функції дієприкметника в реченні

Означення

Attribute

The playing boy is my brother. — Хлопчик, який грає, — мій брат.

The boy playing in the field is my brother. — Хлопчик,

що грає на полі, мій брат.

The broken chair was thrown away. — Зламаний сті лець викинули.

The chair broken by Tim was thrown away. — Стілець,

зламаний Тімом, був викинутий.

Частина дієслівного

присудку

Part of Verbal Predicate

He has been working here for 2 years. — Він працює

тут протягом 2 років.

Іменна частина складе-

ного присудку

Predicative

A few pages in the book are missing. — У книзі не діс-

тає декількох сторінок.

The door is locked. — Двері зачинені.

Частина конструкції

«Складний додаток»

Part of the «Complex

Object»

I saw him crossing the street. — Я бачив, як він пере-

ходив вулицю.

Обставина

Adverbial modifier

Playing cricket two teams hit the ball in turn. — Граючи в крикет, дві команди закидали мяч по черзі.

Having won the first game, they left the field talking

and laughing. — Вигравши перший гейм, вони пішли з поля, розмовляючи і сміючись.

Not knowing the rules of the game Tim was at a loss.

— He знаючи правил гри, Тім був у розпачі.

Exercise 1. Translate into English using Participle I

Дівчина, яка чекає на мене. — The girl waiting for me.

Сонце, що сходить. — The rising sun.

1. Літак, що летить. 2. Сонце, що сідає. 3. Чоловік, який сидить за столом. 4. Жінка, яка варить обід. 5. Студенти, які вивчають англійську мову. 6. Дитина, що спить. 7. Чоловік, що веде машину. 8. Хлопчик, що біжить. 9. Люди, що купують фрукти та овочі.

Exercise 2. Translate into English using Participle II

Розбита чашка. — A broken cup. Книги, взяті

у бібліотеці. — Books taken from the library.

1. Мова, яку вивчають студенти. 2. Машина, яку веде спортсмен. 3.Приготований обід. 4. Текст, перекладений студентами. 5. Написана програма. 6. Лист, який одержав мій друг. 7. Зруйнований будинок. 8. Фрукти, куплені у цьому магазині.

Exercise 3. Complete the sentences in your own

The girl cooking dinner is... — The girl cooking dinner is in

the kitchen. The language studied at school is ... — The language

studied at school is English.

1. Some illustrated catalogues are … . 2. The man crossing the street is … . 3. The boy going to the factory canteen is … . 4. The girl waiting for me in the entrance-hall was … . 5. The men discussing their monthly budget are … . 6. The men drinking coffee are … . 7. His broken pencil was … . 8. The man serving tea is … . 9. The person driving a car is … . 10. The people swimming in the river are … . 11. The letter signed by the director will be … . 12. The girl typing papers is … . 13. The young man studying foreign languages will be … . 14. The boy drawing pictures is … . 15. The tea made by my friend was … . 16. The picture drawn by the boy is … .

Exercise 4. Open the brackets using the correct form of the Participle.

Do not mix these:

interested spectators — interesting films

(зацікавлені глядачі) (цікаві фільми)

excited children — exciting games

(схвильовані діти) (ігри, що збуджують)

bored students — boring lessons

(студенти, яким нудно) (нудні уроки)

1. After hearing the (frighten) tale the (frighten) children wouldn’t go to sleep. 2. Nothing can save the (sink) ship now, all we can do is to try and save the passengers. 3. I don’t know what was in the (burn) letter, I didn’t read it. 4. Why do you look so (worry)? — I have had a number of (worry) telephone calls lately. 5. A crowd of (excite) people were watching the firemen trying to save the (burn) building.

Exercise 5. Translate into English using the Participle where necessary

1. Вона сиділа посміхаючись. 2. Робота, що була розпочата ним, дуже важлива. 3. Виправлені тексти лежали на столі. 4. Спізнюючись на зустріч, вони пішли до того, як закінчилася вечірка. 5. Не знаючи граматичних правил, він зробив багато помилок. 6. Деякі питання, що були порушені (touch upon) у доповіді, заслуговують на увагу. 7. Прибувши за два дні до відкриття конференції, вони мали досить часу оглянути визначні місця. 8. Після приїзду в готель, вона зручно улаштувалася (make oneself comfortable) в номері і раптом знайшла телеграму, що очікувала на неї. 9. Попрацювавши цілий день на сонці, я відчував себе дуже втомленим. 10. Тому що квіти довго тримали без води, вони зав’янули. 11. Не знайшовши потрібної книги вдома, я пішов до бібліотеки. 12. Говорячи це, він вийшов з кімнати. 13. Як досвідчений лікар він відразу побачив, що мені негайно треба лягти до лікарні (go to hospital). 14. Одержані вчора новини справили на всіх велике враження (impress greatly). 15. Не знаючи, чому вона була відсутня, я вирішив подзвонити їй. 16. Залишившись наодинці, він почав розпаковувати свій багаж.

 

docx
До підручника
Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) 11 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
2 квітня 2020
Переглядів
795
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку