Матеріали досвіду проведення нестандартних методичних заходів з питань виховної роботи

Про матеріал

Мета представленого досвіду: формування комплексних знань у класних керівників про принципи та правила створення, види та структуру портфоліо; ознайомлення із шляхами розв`язання педагогічних проблем з використанням нестандартних підходів; підвищення ефективності самоосвітньої діяльності та рівня методичної культури класних керівників; визначення рівня професійних досягнень та наступних цілей подальшого професійного вдосконалення класних керівників

Перегляд файлу

Семінар: Учнівське та учительське портфоліо як елемент модернізації освіти

Мета: формування комплексних знань у вчителів про принципи та правила створення, види та структуру портфоліо вчителів та учнів; підвищення ефективності самоосвітньої діяльності та рівня методичної культури педагогів; визначення рівня професійних досягнень та наступних цілей подальшого професійного вдосконалення вчителів.

        Словник:

«Портфоліо» -  у перекладі з англійської, італійської, французької мов означає «портфель», «папка з документами», «досьє».

 

«Мозковий штурм»: призначення «Портфоліо» вчителя:

 • Чітке визначення напрямів розвитку, що полегшує самоосвіту або консультування з боку колег і адміністрації;
 • Систематизація досвіду;
 • Об'єктивна оцінка професійних умінь;
 • Допомога в атестації, в отриманні вищої категорії, вищої посади при участі в конкурсі;
 • Презентації на методичних об’єднаннях, педагогічних радах, батьківських зборах, професійних конкурсах;
 • Саморозвиток, самоосвіта й підвищення самооцінки;
 • Працевлаштування
   

До методичної копилки: Портфоліо педагога – це індивідуальна папка, своєрідне досьє успіхів конкретного учителя, це спосіб фіксації, добірка документів, накопичення методичних матеріалів, які демонструють рівень підготовки та професіоналізму учителя, його вміння розв’язувати педагогічні завдання, рівень вихованості та навчальних досягнень дітей, показують рівень його шкільної, позашкільної та громадської активності, все цікаве й гідне , що засвідчує особисті досягнення педагога, внесок у розвиток освіти навчального закладу, району та прогрес у педагогічній діяльності за певний період часу. 
 

Портфоліо дозволяє врахувати результати, досягнуті в різних видах діяльності: навчальній, виховній, творчій, методичній, дослідницькій.

 

Науковці пропонують при створенні портфоліо керуватися такими вимогами та принципами: 


• Достовірна та об’єктивна самооцінка результатів 
• Систематичність і регулярність самомоніторингу 
• Класична, творча, альтернативна структуризація матеріалів портфоліо, послідовність, логічність і лаконічність усіх письмових пояснень 
• Акуратність і естетичність його оформлення 
• Цілісність, тематична завершеність наявних у портфоліо матеріалів 
• Наочність і обґрунтованість презентації портфоліо 
 

Види портфоліо 


Діяльність педагога настільки багатогранна, що важко зібрати воєдино всі результати його роботи. Назва портфоліо і його форми можуть бути різними, обов’язково індивідуальними, при їх формуванні враховується багато чинників (особистість учителя, специфіка навчального предмета тощо). Найбільш поширеними є наступні:

 • електронне портфоліо у вигляді веб-сторінки, сайту
 • портфоліо досягнень в електронному варіанті
 • портфоліо презентацій  в електронному варіанті
 • портфоліо тематичнев електронному варіанті
 • портфоліо комплексне в електронному варіанті
 • паперовий варіант у вигляді папки з документами
 • лист контрольно-оцінкової діяльності
 • творчої книжка
 • щоденник.

Пам`ятка.

Учительське портфоліо (варіант І)

Розділи:

І.  Дані про педагога

ІІ. Нормативно-правова база 

ІІІ. Підвищення рівня кваліфікації.

ІV. Матеріали  щодо узагальнення  передового педагогічного досвіду.

V. Рейтинг педагога.

І. Дані про педагога

 1. Прізвище, ім’я по батькові.
 2. Освіта :
 • Навчальний заклад
 • Рік  закінчення
 • Спеціальність
 1. Педагогічний стаж роботи.
 2. Стаж роботи в навчальному закладі.
 3. Рівень кваліфікації
 • Наявність кваліфікаційної категорії
 • Дата проходження атестації
 1. Проходження курсів підвищення кваліфікації.
 2. Заохочення і нагороди
 3. Досягнення  в професійній діяльності.
 4. Захоплення поза професійною сферою.

ІІ.  Нормативно-правова база

 1. Закон України  «Про освіту»
 2. Конвенція  «Про права дитини»
 3. Типове положення про навчальний заклад освіти.
 4. Концепція  розвитку навчального закладу.
 5. Статут навчального закладу.
 6. Посадові обов’язки.
 7. Методичні рекомендації щодо викладання предметів  у поточному навчальному році.
 8. Інструкція  з ведення журналів.
 9. Листи й накази МОН України.
 10. Навчальні програми.
 11. Програма «Основні орієнтири виховання»

ІІІ.  Підвищення рівня кваліфікації.

 1. Самоосвіта:
 • Інформаційно-аналітичний етап(проходження курсів підвищення кваліфікації, вивчення наукової і навчально-методичної літератури; результат – формування сукупності теоретичних знань).
 • Упровадження в практику (ведення  щоденника спостережень, здійснення моніторингу з метою фіксування результатів)
 • Подання досвіду роботи з теми (доповідь на педагогічній або методичній раді, участь у педагогічних читаннях, виступ на батьківських зборах, публікація статті, розробках конспектів занять або навчально-методичних рекомендацій тощо.

Можна графічно  представити етапи роботи із самоосвіти:

Таблиця 1

Навчальний рік

Зміст роботи

Строки виконання

Результат

 

 

 

 

 

 

 

Облік відвіданих заходів

Таблиця 2

Дата й місце проведення

Клас або група

Тема, ціль

Зміст

Висновки з аналізу (самоаналізу) заняття

 

 

 

 

 

 1. Глосарій (містить словникові статті, визначення педагогічних, психологічних і методичних термінів)
 2. Методична скарбничка (своєрідний інформаційний банк, де зберігаються різноманітні матеріали, які використовує педагог:статті, конспекти занять, методики, опис технологій, реферати, цитати та ін.)

IV. Матеріали  щодо узагальнення  передового педагогічного досвіду.

Узагальнення досвіду може бути здійснено в різних формах : розробка  навчально-методичних рекомендацій, виступ(доповідь) на педагогічних читаннях, конференціях, семінарах, створення фотоальбому, написання статті й ін.

 1. Перша  частина- розкрити суперечності  в практиці роботи навчального закладу, на розвиток якого був спрямований творчий пошук педагога; формулюються завдання, вирішенням яких займався педагог у своїй практиці, потім характеризуються умови, у яких створювався досвід.
 2. Основна частина -  опис самого досвіду (необхідно  показати становлення досвіду, описати його в русі, виявити труднощі, перешкоди, що виникають на шляху до мети, способи їх подолання; особливу увагу  необхідно  приділити опису й аналізу нового, оригінального.
 3. Заключна частина – повинна відобразити досягнуті результати (описуються переваги  методики роботи, робляться висновки за  її результатами (відзначаються як позитивні, так і негативні моменти; відповідно до висновків формулюються перспективи подальшої роботи).
 4. Закінчення -  список використаних автором джерел  з обов’язковою  вказівкою назви книги, автора, видавництва, року видання,  електронного  ресурсу.

V.  Рейтинг  педагога.

Можуть міститися відгуки адміністрації навчального закладу, колег, батьків, учнів про професійну діяльність педагога; результати анкетування учасників навчального процесу; грамоти, дипломи, нагороди за участь у конкурсах, оглядах та ін.

 

Учительське портфоліо (варіант ІІ)

 1. Загальні відомості:
 • Прізвище, ім'я, по батькові
 • Освіта
 • Спеціальність
 • Кваліфікація
 • Стаж педагогічної роботи
 • Посада, предмети, які викладає вчитель
 • Навантаження.
 1. Самоосвіта   вчителя:
 • Тема  самоосвіти та відповідні матеріали
 • Курси підвищення кваліфікації
 • Творчі роботи на курсах підвищення кваліфікації
 • Участь у конференціях, круглих столах, семінарах
 • Участь в експериментальній роботі
 1. Досягнення  вчителя:
 • Грамоти
 • Подяки
 • Нагороди
 • Звання
 1. Методична робота:
 • Участь у роботі методичного об'єднання школи, району, області
 • Навчальні програми (державні, авторські)
 • Програми підсумкових і проміжних атестацій
 • Плани уроків
 • Аналіз уроків
 • Контрольні, перевірочні роботи, тести, лабораторні роботи, розроблені вчителем
 • Методичні розробки
 • Навчальні програми, презентації уроків
 • Мультимедійні розробки педагога
 1. Поширення передового досвіду:
 • Розробки відкритих уроків
 • Виступи на семінарах, конференціях
 • Публікації
 1. Досягнення учнів:
 • Результати участі в олімпіадах, конкурсах, конференціях
 • Проектні роботи учнів
 • Опис творчих робіт учнів
 • Показники якості знань учнів за останні 3 роки
 • Звіти про зрізи знань
 • Рейтинг учнів
 1. Позакласна робота:
 • Проекти з використанням ІКТ
 • Програми гуртків, факультативів
 • Предметні тижні, олімпіади, конкурси
 • Завдання олімпіад, інтелектуальних марафонів
 1. Сценарії позакласних заходів, екскурсійна робота.

 

Портфоліо учнів

«Мозковий штурм»: призначення порт фоліо учня:

 • Прискорення процесу оцінки через демонстрацію навичок і вмінь учнів;
 • Підтримка навчальних цілей;
 • Фіксація змін і зростання за певний період часу;
 • Заохочення результатів учнів, викладачів та батьків;
 • Забезпечення безперервності процесу навчання від року до року;
 • Забезпечення диференційованого підходу до прийняття рішень по розвитку учнів

Довідка:

За цілями розрізняються портфоліо, як спосіб оцінювання навчальних досягнень і так зване портфоліо курсів(предметне портфоліо), основною метою якого - позитивно впливати на сам процес навчання.

У першому випадку звичайно говорять про «портфелі» або «папки досягнень», в якихрозміщуються вже готові, обрані і спеціально оформлені роботи. Вони підходять для того, щоб відобразити освітню біографію і рівень досягнень учня.

Уразі предметного портфоліо - форма, яка домінує в даний час в Європі - мова йде про документацію робіт школяра в рамках певного курсу і служить переважно саме як інструмент самого навчання, хоча оцінювання цих кроків навчання також може мати місце. З цих «предметних портфоліо» можуть, як їх завершення, виникнути і папки досягнень.

Широке поширення в Європі набув так зване - мовне портфоліо - проект, що розробляється під егідою Ради Європи.  У рамках проекту мовного портфоліо докладно розробляються всі етапи роботи та форми оцінки мовної компетентності, дані таблиці оцінки та самооцінки. Загальна мовна компетентність поділяється на усну та письмову комунікацію, нерозуміння та активне застосування іноземних слів. Виділяються рівні мовної компетентності і розробляються таблиці оцінювання. При цьому важливо, що сама таблиця мовних умінь, на основі якої потім розробляється індивідуальні анкети для кожного рівня, є продуктом взаємною домовленістю всіх шкіл, які беруть участь у цій програмі. Це робиться для того, щоб сертифікат рівня досягнень, що видається згодом учневі в різних школах, був порівняний і представлений для всієї мережі шкіл, які беруть участь у цій роботі. Дана таблиця є, таким чином, ні чим іншим, як стандартом якості, прийнятою всіма учасниками. Потім на основі цієї таблиці - стандарту, для кожного ступеня і кожної складової мовної компетентності формулюється чіткий опис вміння від першої особи, чим підкреслюється момент самооцінки учням своїх досягнень. Наприклад, можна навести приклади з першого ступеня мовної компетентності, по одній пропозиції для кожної складової: слухання - я можу розуміти, коли хто - то говорить зі мною повільно і чітко; читання - я можу розуміти в тексти, дані про осіб, вік, професію , місце проживання; участь у спілкуванні - я можу уявити будь - кого і вживати прості форми вітання; пов'язана мова - я можу розповісти про себе, наприклад, де я живу, вчуся і так далі, мовні стратегії - я можу сказати, що я не розумію; листа - я можу заповнити анкету з даними про свою особистість. Крім цього в анкеті передбачається графа для того, щоб учень позначив наступний крок свого навчання, те, чим він припускає опанувати на наступному етапі. Таким чином, з цього короткого опису мовного портфоліо чітко видно, що робота над портфоліо дозволяє учневі все більше і більше стає, висловлюючись звичним нам мовою, суб'єктом процесу навчання, в який входять, поряд з результатом, і процеси оцінювання, планування і рефлексії свого способу життя.
Портфоліо відгуків, робіт і документів також широко поширене в Європі.

 У «портфоліо документів» учень представляє сертифікати офіційно визнані на міжнародному, регіональному, муніципальному рівні конкурсів, змагань, олімпіад тощо, документи про участь у грантах, про закінчення музичних і художніх шкіл, сертифікати про проходження тестування.
«Портфоліо робіт» - це комплект різних, дослідних, проектних та інших робіт випускника. Портфоліо робіт може включати:

 • Проектні роботи (тема проекту, опис роботи, тексту роботи в друкованому вигляді);
 • Дослідні роботи та реферати (дослідницька робота, реферат, використана література);
 • Технічна творчість: моделі, макети, прилади (практичний опис конкретної роботи);
 • Робота з мистецтва (дається перелік робіт, фіксується участь у виставках, театрі, оркестрі, хорі);
 • Різні практики: мовна, соціальна, трудова, педагогічна (фіксується вид практики, місце її проходження, тривалість);
 • Заняття в установах додаткової освіти, на різних навчальних курсах;
 • Участь у наукових конференціях, навчальних семінарах тощо


           Даний вид портфоліо передбачає якісну оцінку, наприклад, за параметрами повноти, різноманітності й переконливості матеріалів, якості представлених робіт, орієнтування на обраний профіль навчання та інше. Матеріали, представлені в даному розділі, дають широке уявлення про динаміку навчальної та творчої активності учня, спрямованість його інтересів, характер його допрофільної підготовки. У ряді випадків це може бути педагогічно дуже важливо, оскільки є багато учнів, для яких «портфоліо робіт» додаткова форма вираження успішності, «самостійності підлітка в його освітній кар'єрі».

У робочу папку (портфоліо) додається індивідуальний робочий план допрофільної підготовки, який складається учнем разом з учителем.

Не менш важливий і наступний видпортфоліо - «портфоліо відгуків». Саме в ньому учням пропонується представити відгуки на творчі роботи, дослідницькі та інші проекти, соціальні практики, участь у конференціях і в самих різних сферах прикладання сил. Важливою складовою даного розділу є самооцінка учня, його рефлексія власної діяльності. Буває, що дитина демонструє непогані результати з будь-яких предметів, в окремих освітніх областях або конкурсах, олімпіадах, а виконує при цьому роботу з великим небажанням, про що часто ніхто і не підозрює. У результаті він може отримати рекомендації, займатися на профілі, де він буде успішний, але не буде відчувати морального задоволення. Допомогти дитині знайти себе, грамотно вибудувати профорієнтацію буде можливо, використовуючи цей розділ портфоліо, де буде представлена ​​саморефлексія дитини на різноманітну виконувану ним діяльність, починаючи з навчальної та урочної і закінчуючи хобі. В даний вид портфоліо, перш за все, включаються такі документи:

 

 • Резюме
 • Перелік наданих відгуків та рекомендацій.


Таким чином, даний вид портфоліо вчить дитину оцінювати свою діяльність і самореалізовуватися в ній. Види освітніх портфоліо різноманітні, педагоги та учні мають право вибрати той вид, який допомагає організувати діяльність учнів. Найбільш оптимальний варіант портфеля освітніх досягнень учнів - це змішаний варіант, в якому представлені його результати навчання, активного соціального життя і моменти самооцінювання власних результатів.


Кроки для роботи над учнівським портфоліо:

 

 • це постановка питання, відкритої комплексної задачі, формулювання проблеми; цілі можуть бути пов'язані з індивідуальними інтересами учня і зафіксовані в письмовій формі;
 • фаза роботи і збирання. За допомогою постійного збирання та виготовлення документів процес навчання стає виразним для зовнішнього спостерігача. При цьому різноманіття документів (свідоцтв) є одним з істотних ознак якості портфоліо;
 • метарефлексивний аналіз  власного навчального шляху, точніше, способів роботи, образу дій. У завершальному розгляді (роздумі, інтерпретації) над ним учень може зробити висновки на майбутнє. Для того, щоб учні могли оцінювати свою роботу, крім цілей навчання, повинні бути розроблені чіткі стандарти і критерії оцінювання.

 

Захист портфоліо:

 

Існує величезна безліч форм захисту портфоліо, такі як: письмові коментарі про виконану роботу, презентація. Учень презентує зміст свого портфоліо на батьківській або учнівській конференції, загальношкільному батьківському або класних зборах, на засіданнях органів учнівського самоврядування. На презентації учень повинен виходити з коротким усним коментарем про виконану роботу, який повинен відбивати його власні думки щодо всієї сукупності представлених робіт. Критерії оцінки презентації портфоліо (за п'ятибальною системою) можуть враховувати наступне: самостійність, визначення термінів створення портфоліо, віддзеркалення власної позиції учня (самооцінку) щодо представлених робіт; процес вирішення проблем; логіку міркування і культуру мови.

Таким чином, портфоліо - це робота, вякій учень може проявити себе, показати свої знання, вміння, навички. Це зібрання досягнень учнів, а саме спосіб для прояву себе у певній галузі.

Методичні рекомендації:

Вчителям-предметникам використовувати в практиці роботи різні види портфоліо, стимулювати учнів до оформлення власних досягнень у формі порт фоліо.


 

 

 

 

 

Психолого-педагогічний практикум «Пошук оригінальних нестандартних рішень педагогічних проблем»

 

«Майстерність вихователя не є якимось  особливим мистецтвом,

що вимагає таланту, це спеціальність, якій потрібно навчитися»

 

А.С.Макаренко

 

Мета:    ознайомити    із  шляхами розв`язання педагогічних проблем з використанням нестандартних підходів

 

Форма проведення. Педагогічні діалоги

 

Вступне слово доповідача.

Що таке педагогічна майстерність? «Це досконале творче виконання вчителем професійних функцій на рівні мистецтва», - вважав К.Д.Ушинський.

Ми говоримо про творчу майстерність … В.О.Сухомлинський стверджував, що далеко не кожний стане вченим, письменником, артистом, далеко не кожному призначено винайти порох, але майстром у своїй справі повинен стати кожний … Тернистий шлях учителя. Багато перешкод, рифів зустрічається на цьому шляху. Але людина  має безмежні можливості самовдосконалення. Прагнути до досконалості необхідно!

Практичне заняття «Кроки до майстерності»:

Раунд проводиться за допомогою методу «Метаплан». Психолог ставить перед учителями проблемні питання у вигляді СКС – створення конкретної ситуації. Використовуючи набутий досвід і вміння, учителі в ході творчого розмірковування розв’язують проблемні ситуації, встановлюють причинно-наслідкові зв’язки, пропонують свої поради.

Робота над КС – метод «Прес»:

КС 1 . Учитель говорить  дуже тихо, окремі слова вимовляє нечітко, учням складно стежити за ходом розповіді.

Зразок поради. Запитайте учнів, що сидять за останніми партами, чи чують вони вас. Запишіть свою розповідь на магнітофон і прослухайте самі себе.

КС 2. Голос занадто дзвінкий, учні швидко стомлюються.

Зразок поради. Постійно змінюйте тональність свого голосу в залежності від змісту матеріалу і видів навчальної діяльності.

КС 3. Учитель говорить дуже швидко, учні не в змозі стежити за ходом його думок, поступово виключаються з навчальної діяльності.

Зразок поради. Пам’ятайте, що швидкість мови вчителя на уроці не повинна перевищувати 40 – 50 слів за хвилину. Слова – наші робочі інструменти.

КС 4. Пояснюючи навчальний матеріал, учитель дивиться на стіни класної кімнати, поверх голів учнів чи у вікно.

Зразок поради. Намагайтеся тримати в полі зору всіх учнів, непомітно переводьте погляд з одного на другого; намагайтеся аналізувати по очах дітей, як вони сприймають зміст вашої розповіді.

КС 5.Свою розповідь учитель перериває паузами, щоб зробити зауваження учням, що порушують дисципліну. При цьому він підвищує голос, говорить із роздратуванням.

Зразок поради. Коли хтось з учнів порушує дисципліну, зробіть паузу. Можна підійти до нього і тихо попросити не шуміти. Учіться володіти собою! Не виходьте із себе.

КС 6. На перше прохання учня про допомогу учитель «бігає» по класу, постукуючи каблуками, гупаючи.

Зразок поради. По класу ходіть розмірено, упевнено.

КС 7. Пояснюючи новий матеріал, учитель робить записи на дошці, але закриває їх собою.

Зразок поради. Намагайтеся стояти праворуч від дошки, час від часу відступаючи.

КС 8. Учитель нечітко формулює  запитання, і вони мають риторичний характер або вимагають однозначної відповіді.

Зразок поради. Запитання для перевірки навчальної діяльності учнів ретельно продумуйте  під час підготовки до уроків. Запитання повинні змусити розмірковувати.

КС 9. Під час усної перевірки знань учнів учитель віддає перевагу «парній педагогіці», тобто спілкуванню з 1 – 2 учнями, не контролюючи діяльності інших.

Зразок поради. Систематично працюйте над умінням широко розподіляти свою увагу. Це дасть вам можливість уважно слухати відповіді учнів, контролювати тих, хто виконує завдання на дошці, бачити весь клас.

КС 10. Учень відповідає на поставлене запитання, а вчитель у цей час говорить з іншими учнями,  розглядає  свої папери або дивиться у вікно.

Зразок поради. Виявляйте цілеспрямовану увагу до учня й особливо інтерес до змісту його відповіді, так, начебто ви чуєте це вперше.

КС 11. Учитель виявляє надмірну балакучість, дає надлишкову кількість інформації, хоче вразити своєю ерудицією.

Зразок поради. Уникайте показної балакучості й ерудованості, оскільки це відвертає увагу школярів від головного – засвоєння теми уроку. Рахуйтеся з розумовими можливостями учнів даного класу.

КС 12. Учитель намагається застосовувати інноваційні технології або їх окремі форми й методи, але учні не сприймають їх, не показують належного рівня знань.

Зразок поради. Виробіть у собі здатність аналізувати конкретні педагогічні технології. Перевірте, чи розуміють учні механізм застосування методу. Застосовуйте те, що добре виходить.              

Доповідач: Нестандартні педагогічні ситуації можуть бути складаними, і навіть конфліктними. Такі конфліктні ситуації зазвичай виникають у випадку виникнення невдоволення, вираженого у роздратованості або негативному ставленні до людини або предмета; розбіжності з причини відсутності тотожності у дуках або поглядах; протистояння у вигляді супротиву діям кого-небудь; протидії; розриву, що виникає в результаті порушення взаємозв`язку між ким-небудь або чим-небудь.

Як діяти у випадку виникнення конфліктної ситуації?

Будь-яка конфліктна подія потребує розв`язання з боку вчителя, тому робота вчителя полягає в проведенні покрокової деталізації усіх свої дій. Такі події можуть виникати цілеспрямовано або випадково. Але, не дивлячись на причину, вони повинні бути розв`язані з врахуванням інтересів усіх учасників конфлікту. Для цього існують спеціальні методи розв`язання складних педагогічних ситуацій. При виявленні факту необхідно здійснити опис конкретної педагогічної проблеми та визначити характер її змісту. Проведення аналізу та оцінки ситуації допомагає виявити сутність конфлікту та сформулювати найбільш значущі задачі. У відповідності до отриманої та проаналізованої інформації спеціаліст отримує можливість дібрати конкретні методи педагогічної роботи. Вибір варіантів рішень залежить від професіонального досвіду вчителя, а також від його додаткової теоретичної та практичної підготовки. Велике значення для врегулювання конфлікту має вміння вчителя правильно провести самоаналіз та оцінку власних дій та прийнятого рішення.

Практичне заняття «Кроки до майстерності»:

Раунд проводиться за допомогою методу «Метаплан».У вигляді наочності пропонується психологом наступна ситуація: вчитель побачив, як учень псує шкільне майно. Батьки учня не повірили, що на це здатен їхній син, бо вдома він дуже охайний. Для того, щоб правильно проаналізувати даний приклад педагогічної ситуації, необхідно дати відповіді на наступні питання:

Хто головний учасник події? У чому полягає причина конфлікту? Що є причиною даного вчинку учня?

Зразок поради: головним учасником події є учень. До власних речей він ставиться охайно, а ось шкільне псує. В основі конфлікту полягає суперечність. Хлопчик впевнений, що його вчинок не вступає в протиріччя з прийнятними нормами поведінки. Свої дії він здійснює ненавмисно, оскільки не усвідомлює, що порушує правила поведінки. Аналіз події свідчить про необхідність реалізації наступної першочергової задачі: допомогти дитині осмислити власну помилку, щоб у майбутньому не здійснювати подібних вчинків; донести до свідомості батьків, що у вихованні потрібно приділяти увагу таким якостям, як: бережливість та охайність не тільки по відношенню до власних речей, але й до колективного; провести бесіду з учнями класу про ощадливість та охайність та не залишати без уваги подібні випадки.

Після визначення задачі розпочинають роботу з її розв`язання та врегулювання.

КС – метод «Прес»:

КС 1 Учні виявляють упертість, конфліктність. Для них думка ровесників має більше значення. Ніж думка дорослих.

Зразок поради: зрозуміти причину такої поведінки, враховувати їхню думку, надавати більше самостійності, яку частково контролювати, співпрацювати.

КС 2 Учні демонструють тривожність, нестабільний емоційний стан, страх, сором`язливість або невміння спілкуватися з однолітками.

Зразок поради: намагатися не порівнювати з оточуючими, більше використовувати фізичний контакт, сприяти підвищенню самооцінки, менше робити зауважень на адресу дитини, бути прикладом за полярною рисою. Намагатися не залучати до заходів, орієнтованих на демонстрацію певної риси.

КС 3 Учень був спійманий на крадіжці.

Зразок поради: роз`яснення шкідливості вчинку та необхідності повернення речі з пробаченнями. Обговорення в класі випадку та спільне визначення висновку.

КС 4 Учень постійно бреше.

Зразок поради: обговорення поведінки з учнем та пояснення негативних наслідків такої поведінки для учня та оточуючих, насамперед довіри.

КС 5 Учень замкнений, гарячкуватий, дратливий.

Зразок поради: з допомогою індивідуальних бесід допомогти дитині позбутися емоційно-психологічних проблем, які є причиною виявлення таких рис характеру. У колективі намагатися підкреслювати позитивні риси характеру учня та хвалити.

КС 6 У класі спостерігається негативне лідерство.

Зразок поради: З негативними лідерами краще не конфліктувати, не вступати в суперечки, не робити їм зауваження при інших. Необхідно знайти з ними контакт та пояснити, як стати справжнім лідером, який користується авторитетом.

КС 7 У класі виявлено прояви «буллінгу» (агресивне поводження, переслідування, жорстокість, приниження інших дітей у присутності однокласників.

Зразок поради: не слід акцентувати на цьому увагу та виносити на обговорення, бо це може викликати додаткову агресію, а жертву примусить відчувати невпевненість та сором. Особливу увагу потрібно приділити розвитку здібностей до творчості, креативного мислення, відчуття співпереживання емоційному стану іншої людини.

Підсумок: метод «Кошик ідей»: у млинок – афоризм, який запам`ятався; у смітник – не погоджуюся; у валізу – замислився, візьму у життя

Отже, творчість – неодмінна умова педагогічного процесу, об’єктивна професійна необхідність у діяльності вчителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар: «Технологія портфоліо» в системі роботи класного керівника

 

Мета: формування комплексних знань у класних керівників про принципи та правила створення, види та структуру портфоліо; підвищення ефективності самоосвітньої діяльності та рівня методичної культури класних керівників; визначення рівня професійних досягнень та наступних цілей подальшого професійного вдосконалення класних керівників.

 

Словник:

«Портфоліо» у розрізі роботи класного керівника:
 

 •              Спосіб фіксування, накопичення та оцінювання (зокрема й само оцінювання) індивідуальних досягнень класного керівника;
 •              Колекція робіт і результатів діяльності класного керівника, що демонструє зусилля, прогрес та досягнення в різних обраних класним керівником галузях;
 •              Систематичний та спеціально організований збір доказів, який використовує педагог для моніторингу знань, навичок та відносин між учнями.


«Мозковий штурм»: для чого потрібно складати порт фоліо класному керівнику: 

 • Визначення динаміки професійного зростання класного керівника;
 • Рефлексії класними керівниками власної професійної діяльності;
 • Проектування програм власного особистісного і професійного зростання класних керівників;
 • Обговорення результатів роботи класних керівників на педагогічних радах, засіданнях методичних об’єднань;
 • Визначення найактуальніших проблем та напрямів діяльності класного керівника з класним колективом, батьками учнів на новий навчальний рік або певний період;
 • Розробки шляхів вирішення проблем;
 • Обміну педагогічним досвідом;
 • Підготовки до атестації  і самого педагога, і навчального закладу;
 • Підготовки класного керівника до роботи в інноваційному режимі.


Довідка: Портфоліо класного керівника являє собою форму і процес організації продуктів виховної діяльності педагога, а також відповідні інформаційно-методичні матеріали, призначені для їх аналізу та використання у виховній практиці.

 

Зміст портфоліо


Портфоліо класного керівника – це матеріали, зібрані за певний проміжок часу, які дають можливість зробити висновок про його професійну діяльність як вихователя певного класного колективу. Змістове наповнення портфоліо передбачає наявність у ньому таких блоків матеріалів:


1. Портрет, де представлено особисті характеристики автора, написані ним самим і отримані від колег; фотокартки; зразки творчих робіт, які характеризують автора як творчого, компетентного класного керівника.
2.Колектор. де представлено матеріали, дотичні до тематики (Інтернет-ресурси, глосарій тем, бібліографічні покажчики літератури із проблем виховання дітей та учнівської молоді, ксерокопії матеріалів з актуальних проблем виховання).

3. Робочі матеріали, автором яких є розробник портфоліо.

4.Досягнення, де представлені кращі роботи автора, якими він може пишатися. Кожний розділ містить різні рубрики, які допомагають систематизувати потік інформації.

5.Приклади назв рубрик: «Банк ідей», «Сучасні концепції виховання», «Виховна система класу», «Досвід колег», «Самоосвіта класного керівника», «Участь у науково-практичних конференціях і семінарах», «Світ виховних технологій», «Книжкова полиця класного керівника», «Класний керівник очима учнів, батьків» тощо.
 

Структура портфоліо:

Портфоліо класного керівника має включати такі розділи:

 1. Вступ.
 2. Загальні відомості про класного керівника. Офіційні документи.
 3. Результати виховної діяльності.
 4. Науково-методична діяльність.


Практична частина: Розглянемо рекомендації до кожного з них.
Усі матеріали, що увійдуть до портфоліо, повинні знайти відображення у вступі, де необхідно описати:

 • Які матеріали включено в портфоліо;
 • Обґрунтувати, що саме ці матеріали є доказом професіоналізму класного керівника.

У розділіЗагальні відомості про класного керівника. Офіційні документи  зазначаються: особисті дані (титульний лист); копії диплома про вищу освіту; посвідчення про підвищення кваліфікації, посвідчення до медалей, нагород; копії дипломів, грамот (за певний період) за такою формою:
№/ Назва документа/ Зміст/ Ким виданий/ коли виданий.
 

Розділ Результати виховної діяльності мають містити:

 • Самоаналіз виховної діяльності;
 • Опис виховної системи класу;
 • Перелік виховних творчих справ;
 • Сценарії творчих справ;
 • Результати моніторингу розвитку учнівського самоврядування в класі;
 • Документи, що підтверджують організацію партнерства з батьками учнів;
 • Документи, що підтверджують взаємодію з фондами, громадськими організаціями, причетними до виховання дітей;
 • Виховна програма з термінами реалізації;
 • Документи, що підтверджують участь учнів класу у фестивалях, конференціях, конкурсах, оглядах, виставках творчих робіт (на міжнародному, всеукраїнському, регіональному рівнях) та переможців таких заходів

 

Розділ Науково-методична діяльність має розповідати про підвищення кваліфікаційного педагогічного рівня класного керівника, а отже містити:

 • Свідчення про використання перспективних педагогічних технологій;
 • Методичні розробки (всеукраїнського, регіонального рівня;
 • Перелік проектів, ініційованих та реалізованих педагогом самостійно, або разом із дітьми (на всеукраїнському, або регіональному рівнях);
 • Узагальнення й поширення педагогічного досвіду(матеріали майстер-класів, семінарів, конференцій, круглих столів, які проводив класний керівник.
 • Публікації з досвіду діяльності класного керівника;
 • Сертифіковані виховні програми;
 • Документи, що підтверджують участь класного керівника в експериментальній роботі (на всеукраїнському, або регіональному рівнях), в інноваційній діяльності закладу;
 • Документи, що підтверджують участь класного керівника в конкурсах професійної майстерності;
 • Дипломи та грамоти за призові місця в конкурсах професійної майстерності (на всеукраїнському або регіональному рівнях);
 • Програми із самоосвіти, розробку індивідуальної траєкторії професійного розвитку;
 • Посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації за останні роки, сертифікати про участь у відповідних конференціях, семінарах, тощо.


Довідка: Самоаналіз власної діяльності дає змогу шукати шляхи удосконалення особистісних і професійних умінь. Портфоліо класного керівника обов’язково повинно мати публічну презентацію. Це може відбуватися на засіданнях методичних об’єднань класних керівника.

 

Методичні рекомендації:

Класним керівникам використовувати в практиці роботи різні види портфоліо;

З метою накопичення матеріалів урізноманітнювати форми роботи з класними колективом, узагальнювати власний досвід, розширювати діапазон методичної діяльності як класного керівника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Виховна робота
Додано
20 листопада 2018
Переглядів
502
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку