Менеджмент і маркетинг. Програма

Про матеріал
Програма з навчальної дисципліни "Менеджмент і маркетинг" для студентів ВНЗ І рівня акредитації спеціальності "Ветеринарна медицина"
Перегляд файлу

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КАХОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

                                                                                                                                                                                   

                                                                  «Затверджую»

                                                                Директор Каховського державного

                                                                    агротехнічного коледжу                                                                    _____________В.Ф. Мащенко                                                                   «____» _____________ 201__ р.

 

  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

2019 р.

 

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

 

Розробник програми: Посунько Наталія Степанівна – викладач вищої                                        кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

 

Програма складена відповідно до ОПП «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», затвердженою педагогічною радою Каховського державного агротехнічного коледжу, протокол № ____ від

«____»____________201___р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової  комісії обліково-фінансових дисциплін

Протокол від «____»_____________201___ року № ___

Голова циклової комісії _______________ А.В. Шевчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні  методичної ради коледжу

Протокол від «____»______________201___ року № ___ Голова методичної ради _______________ Н.Г. Мельник ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«Менеджмент і маркетинг»

 

Галузь знань                        20 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

          

                 Спеціальності                     204 «Технологія виробництва і переробки

                                                           продукції тваринництва»

Освітньо-кваліфікаційний 

                рівень                                                     «молодший спеціаліст»

          

                Кількість тем                                                            9

          

                Загальна кількість годин                                            60 

                    

Форма організації освітнього процесу та види навчальних занять, обсяг годин:

 

Навчальні заняття:

                             Лекції                                                                  18 

                             Практичні заняття                                              10 

                             Семінарські заняття                                               8 

                    

                Самостійна робота                                                       24 

                    

                Форма підсумкового                                                  

                контролю                                                              залік

 

 

 

    

  


ВСТУП

 

Дисципліна       «Менеджмент      і маркетинг» ставить за мету навчити студентів використовувати основні концепції          та      практичні   прийоми сучасного менеджменту і маркетингу в різних сферах: на підприємствах, що

виготовляють товари та послуги, на споживчому та індустріальному ринку, у комерційних та некомерційних організаціях, компаніях, що продають на внутрішньому та міжнародному ринку, у малому та великому бізнесі.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

üсучасні методи, функції та організацію менеджменту;

üосновні типи організаційних структур;

üметоди розробки і обґрунтування рішень;

üпроцес комунікації;

üвиробничий менеджмент;

üменеджмент персоналу;

üметоди формування попиту і пропозиції;

üсуть кон’юнктури і методи її вивчення;

üоснови конкуренції та її вплив на діяльність організацій; ü основні принципи роботи з покупцями.

Уміти:

üорієнтуватися в ринковому середовищі;

üспроектувати організаційну будову підприємства;

üрозв’язувати ситуації, пов’язані з управлінням фінансовими ресурсами, формуванням системи контролю, відповідальності, результативності системи менеджменту;

üукладати трудові контракти і угоди;

üаналізувати дію механізмів попиту і пропозиції, обирати оптимальні канали, форми і методи збуту продукції;

üпроводити аналіз витрат, пов’язаних з планз'ванням, зберіганням і транспортуванням продукції;

üобирати засоби реклами в системі маркетингу;

üвизначати ефективність служби маркетингу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістовного модуля, теми

Обсяг годин для окремих видів навчальних занять і самостійної роботи

Л

С

П

СР

Разом

1

2

3

4

5

6

Змістовний модуль 1. Суть та зміст менеджменту як науки управління

1. Менеджмент як наука управління 2 - - 4 6 підприємством. Рівні та функції менеджменту

2. Основи управлінських рішень. Конфлікти в менеджменті

2

-

2

2

6

3. Управління виробництвом, операціями і продуктивністю. Організаційні структури управління господарством

2

2

-

2

6

4. Менеджер у системі управління. Організація проведення зборів, нарад та комерційних переговорів

2

-

2

4

8

Залік по 1 модулю

-

2

-

-

2

Разом по модулю

8

4

4

12

28

Змістовний модуль 2. Суть та зміст маркетингу в діяльності підприємств

5. Маркетинг: механізм створення цінностей і зв’язків зі споживачами. Маркетингове середовище. Маркетингові дослідження

2

-

-

2

4

6. Формування комплексу маркетинг.

Сегментація. Маркетингова логістика

2

-

2

2

6

7. Маркетингова цінова політика                            2       -      2        4         8

8. Комунікації в системі управління. Торгівля та комплекс маркетингових комунікацій

2

2

-

2

6

9. Міжнародний менеджмент та міжнародний маркетинг

2

-

-

2

4

Залік по 2 модулю

-

2

-

-

2

Разом по модулю

10

4

4

12

30

ККР

-

-

2

-

2

Разом по дисципліні

18

8

10

24

60

 

2.     ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.

СУТЬ ТА ЗМІСТ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК НАУКИ  УПРАВЛІННЯ

1. Менеджмент як наука управління підприємством.

Рівні та функції менеджменту

 

Менеджмент як наука управління підприємством. Суть, мета та завдання менеджменту. Загальні та спеціальні принципи менеджменту.

Рівні менеджменту. Розподіл управлінської праці за горизонтальним характером. Технічний, адміністративний та інституціійний рівень.

Функції менеджменту.

Функція планування. Стратегічне планування, послідовність етапів стратегічного планування. Варіанти стратегічного вибору: за характером галузі та макросередовища, за характером виробництва і реалізації цілей підприємства.

Функція організації діяльності. Зміст організаційної функції в менеджменті. Поняття “організація”: мета та завдання, групування завдань для визначення видів робіт, групування видів робіт відповідно до мети організації, делегування повноважень, створення організаційного клімату.

Функція мотивації. Механізм дії мотивації до праці через поведінку. Потреби, винагороди, закон результату. Змістовні теорії мотивації. Ієрархія потреб Маслоу. Теорія ЕК.О (існування (життя) відносин, зростання) Алдерфера. Теорія трьох потреб Мак-Клеланда. Двофакторна теорія Герцберга. Процесуальні теорії мотивації. Теорія сподівання Врума Теорія справедливості.

Функція контролю. Характеристики процесу контролю: змістовна, організаційна і технологічна. Етапи контролю: визначення бажаного результату (стандарту); вимірювання фактичного результату виконання; оцінка результатів виконання, коригуючі дії.

 

2. Основи управлінських рішень.  Конфлікти в менеджменті

Суть та характерні особливості управлінських рішень. Ухвалення управлінського рішення - вибір однієї з кількох можливих альтернатив.

Порівняльний аналіз програмних і не програмних рішень.

Переваги та види групового ухвалення рішень по відношенню до індивідуального. Методи групового ухвалення рішень: колективне обговорення проблем, номінальний груповий спосіб, метод «Дельфи».

Способи моделювання рішень: теорія ігор, теорія черг, управління запасами, лінійне програмування, економічний аналіз, платіжна матриця, дерево рішень, екстраполяція.

Розробка та ухвалення управлінських рішень у ситуаціях визначеності, ризику та невизначеності.

Природа конфлікту, його складові та типи конфліктів. Причини виникнення конфліктів. Методи управління конфліктною ситуацією. Стреси, фактори, що їх викликають і шляхи уникнення.

 

Практичне заняття 

 

3. Управління виробництвом, операціями і продуктивністю. 

Організаційні структури управління господарством Поняття організаційної структури управління виробництвом і фактори, що її визначають.

Основні елементи організаційної структури управлінню.

Вимоги до організаційної структури і фактори, які впливають на побудову організаційних структур на сучасному етапі розвитку економіки.

Основні класи та типи організаційних структур управління виробництвом.

Система принципів формування організаційних структур виробництва.

Процес операційного менеджменту. Формування операційної системи, розробка і впровадження операційних систем. Проектування та використання виробничих фондів.

Сприяння нововведень: технологія процесу, технологія, що використовується в перетворенні входу на товар чи послугу.

Організація праці персоналу. Основні критерії рівня організації праці.

Важливість умови підвищення продуктивності й ефективності праці.

Організація трудових процесів у менеджменті на основі наукових принципів.

Семінарське заняття 

 

4. Менеджер у системі управління. Організація проведення зборів, нарад та комерційних переговорів

Роль менеджера в системі управління. Вимоги до особистості сучасного менеджера. Модель менеджера (десять ролей за Міцбергом).

Влада і вплив менеджера. Саморозвиток менеджера. Етика і сучасне управління. Методи і стилі керівництва.

Організація підготовки та проведення зборів, виробничих нарад, бесід, комерційних переговорів, телефонних розмов.

 

Практичне завдання 

 

Залік по 1 модулю

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.

СУТЬ ТА ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 

5. Маркетинг: механізм створення цінностей і зв’язків зі споживачами. Маркетингове середовище. Маркетингові дослідження

 

Маркетинг: використання обміну для задоволення потреб. Чинники, які впливають на маркетингову діяльність. Виявлення та задоволення споживчих потреб. Глобальна конкуренція, споживча цінність і зв’язки зі споживачем.

Маркетинг відносин. Маркетингова програма.

Розвиток концепції маркетингу. Масштаби поширення маркетингу.

Виявлення тенденцій макромаркетингового середовища. Вивчення макромаркетингового середовища в Україні. Соціальні чинники: демографія, культура. Гікономічні чинники: макроекономічні умови, доходи споживача. Технологічні чинники: технологія майбутнього, вплив технології на споживчу цінність. Конкурентні чинники: дослідження мікромаркетингового середовища, альтернативні форми конкуренції, складники конкуренції. Політико- правові чинники: захист конкуренції, законодавство про захист споживача.

Процес прийняття рішень про купівлю. Чинники, що впливають на процес прийняття споживачем рішення про купівлю.

Значення маркетингових досліджень. Етапи проведення маркетингових досліджень.

 

6. Формування комплексу маркетинг. Сегментація.

Маркетингова логістика

 

Різновиди товарів (товарна лінія й товарна номенклатура, класифікація товарів). Класифікація споживчих товарів і товарів промислового призначення.

Нові товари і причини їх успіхів і невдач. Процес створення нового товару.

Концепція життєвого циклу товару. Характеристики життєвого циклу товару. Управління життєвим циклом товару.

Використання торгівельних марок. Упаковка. Глобальні тенденції в упакуванні. Гарантія продукту.

Унікальність послуг. Типи процесів прийняття рішень про купівлю послуги. Оцінювання якості сервісу. Зв’язок з клієнтом і ринкові відносини. Управління маркетингом послуг. Послуги в майбутньому.

Суть сегментації ринку. Позиціювання. Використання товарно- ринкової матриці. Диференціація товару і сегментація ринку. Етапи сегментації і вибору цільових сегментів ринку. Аналіз ринкових сегментів із використанням перехресних таблиць.

Природа і важливість маркетингових каналів. Цінність, яку створюють посередники.

Структура й організація каналу. Вибір каналу й управління ним.

Значення управління ланцюгом постачань та логістичного менеджменту.

Мета інформаційного та логістичного менеджменту в ланцюзі постачань. Ключові логістичні функції в ланцюзі постачань. Зворотна логістика.

Практичне заняття 

 

7. Маркетингова цінова політика

 

Природа і значення ціни (ціна як показник економічної цінності товару, ціна як складник комплексу маркетингу).

Визначення цілей і обмежень, які слід враховувати під час ціноутворення. (прибуток, обсяг продажу, частка ринку, обсяг збуту, ціни конкурентів, забезпечення виживання, соціальна відповідальність).

Оцінювання попиту й виручки від продажу (<рива попиту, цінова еластичність попиту).

Визначення взаємозв’язку між витратами, обсягом випуску і прибутком (контроль рівня витрат, маржинальний аналіз і підвищення прибутку, аналіз беззбитковості).

Вибір орієнтовної ціни (ціноутворення із врахуванням копиту, витрат, прибутку, конкуренції).

Встановлення прейскурантної (базової) ціни (вибір згаженої цінової політики: єдині чи гнучкі ціни?, вплив ціни на компанію, споживачів і конкурентів, узгодження маржинальних витрат і маржинальних доходів).

Використання спеціальних поправок щодо прейскурантної (базової) ціни (знижки, заліки:, виправлення цін за географічним принципом, юридичне регулювання ціноутворення).

 

Практичне заняття 

 

8. Комунікації в системі управління. 

Торгівля га комплекс маркетингових комунікацій

 

Інформація як основа процесу управління. Класифікація інформації. Джерела інформації.

Поняття комунікації і комунікаційного процесу. Канали та засоби комунікації. Типи комунікації. Класи комунікації.

Документообіг як рух документів між ланками управління.

Шляхи вдосконалення організаційних комунікацій.

Цінність торгівлі. Класифікація торговельних організацій. Принципи магазинної торгівлі. Принципи немагазинної торгівлі

Стратегія торгівлі. Мінлива природа торгівлі. Майбутні зміни в торгівлі.

Інтегровані маркетингові комунікації - створення комплексу просування. Розроблення програми інтегрованих маркетингових комунікацій.

Види реклами. Вибір засобів поширення реклами. Реалізація та оцінювання рекламної програми.

Стимулювання збуту. Зв’язки із громадськістю.

Значення персонального продажу. Різноманітність форм персонального продажу. Процес персонального продажу. Управління продажем.

 

Семінарське заняття 

 

9. Міжнародний менеджмент та міжнародний маркетинг

10.

Міжнародна бізнесова діяльність. Природа міжнародного менеджменту. Оцінка міжнародного середовища. Основні стратегії що використовують багатонаціональні компанії.

Міжнародний маркетинг та його особливості.

Особливості формування експортно-імпортної, товарної та цінової політики. Організаційні форми міжнародного маркетингу. Механізм забезпечення ефективного функціонування зовнішньоекономічної маркетингової діяльності.

 

Залік по 2 модулю

 

 

3. САМОСТІЙНА РОБОТА

 

Вимоги до організації самостійної роботи студентів та структура навчальних завдань визначені робочими навчальними програмами дисципліни. 

Завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і виконання поточних навчальних практичних завдань під керівництвом викладача, а також самостійне вивчення окремих тем дисципліни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

БАЗОВА

 

1.              Бутенко Н.В. Маркетинг : підручник. - К. : Атіка, 2006. - 300 с.

2.              Варналій З.С. Основи підприємництва : навч.

посіб. - 3-тє вид.

3.              Маркетинг : основи теорії та практики : навч. посіб. / за заг. ред. В.В. Липчука. - Львів : “Новий світ - 2000”; “Магнолія плюс”, 2003. - 288 с.

4.              Михайлов С.І. Менеджмент. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2006 – 416с.

5.              Підприємницька діяльність та агробізнес: підручник /за ред. М.М. Ільчука, Т.Д. Іщенко. - К.: Вища освіта, 2006.

6.              Пушкар P.M., Тарновська Н.П., Менеджмент: теорія та практика. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005

 

ДОПОМІЖНА

 

1.     Брігхем    Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. К.: Молодь, 1997.

2.     Вовчак А.В. Маркетинговий менеджмент. -К : КНЕУ., 1998.

3.     Гаркавенко        С.С. Маркетинг. - К.: Лібра, 1996

4.     Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія, і практика: Навч. посібник:. - К: Вища школа, 1994. - 327 с.

5.     Гірняк О.М., Лазановський П.ІІ. Менеджмент: теоретичні основи і практикум. - К.: “Магнолія плюс”, Львів.: Повий світ- 2000, 2003.

6.     Завадський Й.С. Менеджмент: -У 3-х т. - Т1-3. - Вид., доп. - К.:Вндво Європ. Ун-ту, 2001.

7.     Кстлер Ф. Основн маркетинга: Пер с англ. - Прогресо, 1990. – 736 с.

8.     Куденко М.В. Організація маркетингу на промисловому підприємстві. - К.: КДЕУ, 1996. - 40 с..

9.     Руделіус В., Азарян О.М., Бабенко Н.О. те ін. Маркетинг:

Підручник./: Ред.-упор. О.І.Сидоренко, Л.С.Макаровь. -3-тє вид. - К.: 

Навчально-методичний центр “Консорціум з удосконалення менеджменг-освіти в Україні”, 2008.

10.Мескон М.Х., Альберт М., Хедуори Ф. Основи менеджменте: Пер. с англ. - М.: Дело, 1992 -702 с.

11.Панкрухин А.ГІ.Маркетинг. - 3-є узд. - М. : Омега-JI, 2005.

12.Пілюшенко В.Л., Смерічевський С.Ф., Борзенкоь С.В. Міжнародний маркетинг. Навч посібник. - Донецьк: ВІК, 2004.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:

 

1.                      www.marketingpower.com -- Американська асоціація маркетингу.

2.                      www.uarn.in.ua - Українська асоціація маркетингу.

3.                      www.ukraine-tipp.gov.ua - Міністерство економіки України.

4.                      www.udsa.org.ua - Українська асоціація прямого продажу (УАПП).

5.                      www.news.liga.net- Новини корпорації “Ліга Бізнес Інформ”

6.                      www.niss.gov.ua - Національний інститут стратегічних, досліджень.

7.                      www.ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики України.

8.                      www.ukr gold.net - Золота еліта України - Провідні підприємства України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf
Пов’язані теми
Економіка, Планування
Додано
16 січня 2020
Переглядів
1396
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку