16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Метод проектів як одна з технологій формування ключових компетентностей учнів

Про матеріал
Даний матеріал допоможе організувати позакласну проектну діяльність: починаючи від перших етапів роботи на проектом, закінчуючи готовим продуктом.
Перегляд файлу

                 

                 

                                      

 

 

     Метод проектів як одна з технологій формування                   

                  ключових  компетентностей  учнів 

 

    Проект «Життя – це мить, зумій його прожити»

 

   

 

 

 

                                                                     вчитель біології

                                                                                        Порчак Т.В.

 

j0205462                                                                

 

                                                

                                             j0205462

 

                                           м. Миколаїв

                                              

 

          

 

 

 

             Проектування в загальному його розумінні

    Проект — це сукупність пев­них дій, документів, текстів, при­значених для створення реально­го об'єкта, предмета, створення різного теоретичного - практично­го продукту.

    В основі методу проектів ле­жить розвиток в учнів пізнаваль­них навичок, уміння самостійно конструювати свої знання та орієн­туватися в інформаційному просто­рі, розвиток критичного мислення, формування навичок мислення ви­сокого рівня. Метод проектів зав­жди орієнтований на самостійну діяльність учнів — індивідуальну, парну, групову, яку вони здійсню­ють упродовж певного часу. Цей метод допускає можливість роз­в'язання певної проблеми; у ньому передбачається, з одного боку, не­обхідність використання різнома­нітних методів, засобів навчання, а з іншого — інтегрування знань, умінь із різних галузей науки і мис­тецтва. Результати виконаних про­ектів мають бути «відчутні», тобто якщо це теоретична проблема, то має бути запропоноване конкретне її розв'язання, а якщо практична — конкретний результат, готовий до впровадження.

     Будь-яка робота над темою чи просто групова робота ще не є ме­тодом проектів. Метод проектів передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних прийо­мів, що дають змогу розв'язати ту чи іншу проблему шляхом само­стійних дій учнів із обов'язковою презентацією (викладенням) от­риманих результатів. Часто ото­тожнюють два різні види діяльності — проектування й дослі­дження. Дослідження виявляє те, що вже існує, натомість проектна діяльність створює новий про­дукт. Тобто проектування перед­бачає планування, аналіз, пошук, реалізацію, результат (замислив      спроектував    здійснив). Під час дослідження обирається явище (природне), що викликало питан­ня. Описується таке явище за до­помогою цифр, графіків, схем, діаграм, таблиць, будується мо­дель явища. Ця технологія вклю­чає в себе поєднання дослідниць­ких, пошукових, проблемних ме­тодів, творчих за своєю суттю.

    За головним видом діяльності проекти бувають:

• дослідницькі;

    творчі   («Різноманітність живих організмів у довкіллі» — міжпредметний проект, у якому учні досліджують цілісність живої природи та властивості біологічних систем з погляду всіх природничих наук: фізики, хімії, біології, географії);

   рольові,  пригодницькі  (на­приклад, «Подорож заповідниками України», у яких учні готують і розігрують екскурсію, виконуючи ролі екскурсовода, екскурсантів, фото­кореспондентів, журналістів та ін.);

• телекомунікаційні.

    На практиці часто бувають змі­шані види проектів: дослідницько-прикладні, творчо-рольові та ін.

              

                 Основні вимоги до використан­ня методу проектів:

 

1. Наявність значущої дослід­ницької або творчої проблеми чи завдання, для розв'язання яких потрібні  інтегровані   знання  та дослідницький пошук.

2.  Практична, теоретична, пізнавальна значимість передба­чуваних результатів.

3.  Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів.

  4.   Визначення кінцевої мети проектів  (спільних/індивідуаль­них).

5.  Визначення базових знань із різних галузей, необхідних для роботи над проектом.

6.   Структурування  змістової частини проекту (із вказуванням поетапних результатів).

7.  Використання дослідниць­ких методів: визначення пробле­ми, дослідницьких завдань, що випливають із проблеми, вису­нення гіпотез щодо їх розв'язання, обговорення методів досліджен­ня, оформлення кінцевих резуль­татів,  аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, корегування, висновки  (використання в ході спільного   дослідження   методів «Мозкова атака» і «Круглий стіл»,статистичних методів, творчих звітів, перегляду тощо).

8. Результати виконаних про­ектів мають бути матеріальні, тобто певним чином оформлені (відеофільм, альбом, бортжурнал «подорожей», комп'ютерна газета, альманах, вебсторінка тощо).

   З урахуванням вищезазначе­ного, використання методу проек­тів дає змогу:

формувати вміння в викладача та учнів виділяти й обирати най­більш цікаві і практично важли­ві теми для проектів;

• учням — оволодіти значним арсеналом  методів дослідження (аналіз літератури, пошук джерел інформації, збирання та обробка даних, висування гіпотез і мето­дів їх розв'язання тощо); набути комунікативної компетентності (вміння організовувати й вести дискусії,   вислуховувати   думки інших, генерувати ідеї тощо);

• викладачу — надати пріоритет різним видам самостійної діяль­ності учнів;

• учням і викладачу більш дос­конало, оволодіти інформаційно-комунікаційними технологіями.

Алгоритм роботи над проектом

1. Організація проекту

  Визначення теми й мети.

  Формулювання проблеми.

• Гіпотези її розв'язання.

2. Планування діяльності в про­екті

  Визначення джерел інфор­мації.

  Опис бажаних кінцевих ре­зультатів.

  Розподіл завдань.

3. Дослідження теми проекту

  Збирання необхідної інфор­мації.

• Аналіз зібраної інформації.

  Висновки, пропозиції.

4.  Результати

  Оформлення результату.

  Демонстрація (презентація) результату.

  Оцінка.

   Метод проектів є ефективним, оскільки стимулює практичну проектну діяльність та дає змогу формувати весь набір компетентностей молодої людини

 

(соціаль­ну, комунікативну, інформацій­ну, саморозвитку й самоосвіти та продуктивної творчої діяльності).

 

                    

                      Необхідні уміння учнів  для виконання проекту

 

Ум         Уміння

       Складові уміння

О     Організаційні

1.Усвідомлення й визначення теми.

2.Вибір способів і засобів для розв’язання проблем.

3.Контроль за відповідністю дій плану до поставленої

мети.

4. Постійна перевірка оптимальності окреслених дій.

5. Співвідношення результату дій із поставленою

метою.

Практичні

 1. Швидке читання.
 2. Швидке ведення записів.
 3. Швидкість роботи з бібліографічними джерелами.
 4. Опрацювання графіків, таблиць, діаграм, карт.

        Інтелектуальні

 1. Визначення об’єкта досліджень.
 2. Виділення елементів досліджуваного об’єкта.
 3. Формулювання проблеми.
 4. Аналіз і систематизація фактів та розрізнених ідей.
 5. Висування гіпотез.

Психолого-

       характерологічні

 1. Докладання вольових зусиль для подолання

труднощів.

 1. Самоспостереження, самоаналіз, самоконтроль,

самооцінка.

 1. Самозвіт.

 

 

    Проект «Життя – це мить, зумій його прожити»

Мета: розглянути поняття цінності й неповторності життя людини, поняття здоров'я як не­обхідної умови розвитку людини; виховувати почуття відповідаль­ності за власне здоров'я та здоров'я оточуючих через валеологічну культуру поведінки; на­вчати дотримуватися принципів здорового способу життя й роби­ти правильний вибір серед запро­понованих суспільством стерео­типів поведінки; навчити визна­чати життєві цінності, ситуації, які несуть загрозу для здоров'я і життя та приймати щодо них від­повідальні рішення; сформувати практичні вміння й навички са­моаналізу здоров'я.

Очікувані результати:

  залучення учнів до творчої аналітичної роботи;

• удосконалення навичок са­мостійної роботи з додатковими джерелами інформації;

• набуття навичок розв'язувати проблеми, співпрацюючи в групі;

• формування переконань про безцінність  людського  життя  і необхідність  ведення  здорового способу життя.

План реалізації

1. Ознайомлення учнів із те­мою проекту, його суттю та ос­новними етапами реалізації.

2. Ознайомлення учнів із критері­ями оцінювання їх роботи в проекті.

3.   Робота з інформаційними ресурсами.

4.   Об'єднання учнів у малі творчі групи з урахуванням ін­тересів та творчих здібностей.

Завдання групам

Група «Аналітики»

1.  Складає список загально­людських цінностей життя лю­дини.

2.  Аналізує, якими з них керу­ється сучасна молода людина.

Група «Соціологи»

1. З'ясовує проблему наркома­нії у молодіжному середовищі.

2. Проводить     опитування учнів ліцею.

Група «Наркологи»

1. Досліджує вплив алкоголю, тютюну й нікотину на організм людини;

2.  Статистичне оброблення даних.

Група «Медики»

1. Аналізує небезпеку СНІДу для людства.

2. Проводить    анкетування батьків та учнів ліцею.

Група «Мистецтвознавці»

1. Здійснює  підбірку творів художнього   мистецтва,   у  яких відтворено проблему боротьби зі спокусами людського життя.

2.  Організовує виставку «Молодь за зоровий спосіб життя».

3.  Створює презентацію.

 

                                    Реалізація проекту

Звучить легка  лірична музика  під звуки якої  учень  читає вірш

Учень групи «Мистецтвознавці»       

                    Что есть жизнь —

это вечный вопрос,

Но решать его надо всерьез.

Жизнь прекрасна и бесконечна,

Если только она человечна!

Посмотри! Как прекрасна земля!

Реки, горы, леса и поля

Это все — наша жизнь и вовек

Ты в ответе за жизнь человек!

Но какая-то страшная сила

Человеческий разум затмила,

Краски радуги тьмой заменила,

И шагаем мы в бездну уныло.

Мы забыли, зачем родились

Что перед нами прекрасная жизнь

Человек! Взрослый ты иль дитя,

Жизнь одна только есть у тебя,

Ты в ответе один за себя!

Кто сказал, что все надо попробовать?

Кто сказал, что все надо познать?

Нужно верную выбрать дорогу,

Чтобы твердо по жизни шагать!

   Викладач.

    Добрий день! Вітаю всіх присутніх ! Запрошую до розмови на тему –життя це    

  мить зумій його прожити.

Життя найцінніше, що є у людини. Життя це те, що людина більш за все намагається зберегти і менш за все береже. Життя багатство, дане кожному з нас батьками. І дуже хочеться, щоб воно було красивим і щасливим. А це можливо тільки за умови міц­ного здоров'я. Щодня, щохвилини ми маємо пам'я­тати про здоровий спосіб життя. Це наша мета!Це мета кожної людини! 

                  Життя короткочасне, як зорепад.

                Дуже часто ідеш невпопад,

                Ритм земний не зумівши відчути,

                Важко й самотньо нам бути!

                Та заклик Господа хай буде з тобою:

                Живи в гармонії з Природою й собою.

   1-й учень групи «Аналітик».

   На початку великого шляху, який називається життям, кожен із вас стоїть перед вибором. Отже, що краще – бути здоровим, багатим і щасливим чи хворим, бідним і нещасним? Для того щоб зберегти здоров’я, бути успішним у житті, створити гарну сім’ю, потрібно не піддатися спокусам.

    Дорослі часто усвідомлюють, що колись почавши курити, зробили це необачно. Вони б раді кинути, та вже пізно. Їм також важко сказати в голос, що через власну слабкість дуже багато втратили: здоров’я, час, красу. Задумайтесь, юні друзі. Наша зустріч сьогодні – можливість поміркувати, зробити для себе висновки.

  2-й учень групи «Аналітик».

Отже, здоров'я це те, без чого людині дуже складно активно і щас­ливо жити.

Здоров'я це стан повного фізич­ного, душевного та соціального бла­гополуччя, а не тільки відсутність за­хворювань і фізичних вад.

Здоров'я правильна, нормальна діяльність організму.

Здоров'я це узгодженість усіх, його складових: фізичної, соціальної, психічної, духовної .

Упродовж усього існування людст­ва здоров'я цінувалося над усе. Наші пращури добре розуміли значення здоров'я. У народних приказках і при­слів'ях збереглося безліч порад:

   Здоров'я маємо не дбаємо, а втративши плачемо.

  Здоровий злидар щасливіший від багача.

  Бережи одяг, доки новий, а здо­ров'я доки молодий.

  1-й учень групи «Аналітик».

Щодня можна побачити, у якому жахливому світі ми живемо. Що руйнує здоров’я?

Недокурки, пивні банки, шприці у під’їздах, над якими тремтять божевільні хлопці та дівчата.

Нині куріння та вживання алкого­лю глибоко увійшли в побут багатьох людей, стало повсякденним явищем. У середньому в світі курять близько 50 % чоловіків і 25 % жінок. Нині 3 млн людей на рік убиває тютюн, а у 2020 р. від куріння загинуть приблизно 10 млн людей у віці від 30 до 40 років. Від алкоголізму щоріч­но помирає приблизно 6 млн людей. Тривалість життя курця скорочується у середньому на 10 років, а алкоголі­ка—на 15. Тому залишається актуаль­ною проблема відмови від шкідливих звичок. До того ж іще одна проблема: за статистикою, після закінчення шко­ли серед випускників майже немає здо­рових дітей. Задумайтеся над цим!

 

    Звучить музика. З’являються актори. Група «Мистецтвознавці»

                                                                  

Сценка 1.Куріння учня поза ліцеєм

Учень купив цигарки на гроші, які мама дала на обід. Хлопець стоїть, оглядається і затягується димом від цигарки. Перед ним з'являється чо­ловічок із борідкою, підстрибує і сміється:

— Ха-ха, хе-хе...

Учень здивовано запитує:

Хто ти? Звідки взявся?

  Ха-ха, я Джин Нікотин, випав із твоєї цигарки. Кури, кури! Я тебе ві­таю! Але чому ти сам? Вас же в ліцеї багато, а ти тут сам?!

Так, нас багато, але нам не дозволяють вільно курити, тому я втік.

     А ти не слухайся, кури і запро­шуй інших сюди, та побільше, побіль­ше. А я  

    буду радий із вами поспілку­ватися. А серед вас є спортсмени?

    – Є

    –А  є у вас красиві дівчатка, які ще не курять?

   – Є 

Чудово! Запрошуй їх та веди по­далі від ліцею. Ха-ха, хе-хе. Усі бу­дуть курити, стануть блідими, з атро­фованими м'язами, жовтими зуба­ми, посіченим волоссям, усі будуть бухикати й неприємно пахнути тю­тюном.

       Сценка 2. Курець на прийомі у лікаря

Добрий день, лікарю!

Добрий день. Сідайте. Що Вас непокоїть?

Біль у грудях, кашель.

Лікар слухає фонендоскопом леге­ні та серце:

Дихайте, дихайте, глибше, не ди­хайте, дихайте. Ну що, голубе, серце б'ється дуже часто, а в легенях свис­тить, шипить, хрипить, неначе в ста­рій гармошці. Курите?

— Так, трошки...

Як це? Скільки років курите?

  Не пам'ятаю, ще у школі по­чинав.

  Та-а-а-ак, стаж куріння чима­лий. Але добре, що хоч зараз прийшли до лікаря. Констатую бронхіт, запа­лення легенів. Треба пройти флюрографію для виключення туберкульо­зу. Недопалки піднімав?

Бувало...

Знаєш, що таке туберкульоз? Це рани на легенях, спричинені туберку­льозною паличкою. Людина не зможе дихати через такі легені.

Лікарю, врятуйте мене! У мене є шанс вижити?

  Тобі негайно потрібно кинути курити, інакше...

    Я кину курити, я хочу жити!

2-й учень групи «Аналітик».

   Щороку 15 листопада за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я у багатьох країнах проводиться Міжнародний день не куріння.

   Сьогодні ми поговоримо про на­шого підступного ворога тютюн, який заважає людині стати повноцін­ною: здоровою, сильною, гарною, ді­яльною і щасливою. Адже шкідливі звички можуть не лише погіршити здоров'я і знизити працездатність, а й затьмарити красу та щастя. Сучасна медична наука довела, що за хвилину насолоди ку­рець розплачується здоров'ям, а ін­коли й своїм життям.

  кожна випале­на цигарка забирає 12 хв життя;

   якщо людина в день випалює 20 цигарок, вона добровільно скоро­чує своє життя на 5 років;

  у XX ст. куріння забрало життя 100 млн людей;

  щоденно від наслідків куріння в світі вмирає приблизно 13,5 тис, людей;

в Україні курять близько 51 % на­селення (1/3 з них жінки);

   щороку в Україні від куріння вмирає 120 тис. осіб;

  за даними ВООЗ, кожна 5-та ди­тина в світі народилася мертвою через куріння матері;

у французькому курортному міс­течку Ніцца група молодих людей влаштувала змагання, хто викурить більше цигарок підряд. На перемож­ців чекав приз. Виграли двоє вони викурили по 60 цигарок, але призу так і не отримали, бо померли. Цей випадок внесено до Книги рекордів Гіннеса.

Тому, щоб зберегти своє здоров'я й навіть життя, треба знати правду про тютюн і зробити правильний вибір у напрямі формування здорового спо­собу життя.

 

Виходить група «Наркологи» і презентують невеличке резюме.

1-й експерт Нікотин.

   Нікотин основна частина тютю­нового диму, одна з найсильніших рослинних отрут, що швидко всмок­тується в кров і за 7 с розноситься по всьому тілу. У сільському господарстві речовина нікотин-сульфат вважаєть­ся однією з найсильніших отрут про­ти шкідників. Іноді господині переси­пають тютюном вовняні речі. Щоб їх не побила міль.

   Часто кажуть, що одна крапля ні­котину вбиває коня. Коли говорити точно, то однієї краплі чистого ніко­тину вистачить, щоб знищити трьох коней масою до півтони кожний.

   Якщо затятому курцеві поставити медичну п'явку, то вона дуже швидко відпадає і гине у судомах, бо смоктала кров із нікотином.

  Смертельна доза нікотину для лю­дини — 50—70 мг. Уміст нікотину в димі однієї цигарки, наприклад Мальборо (lights) — 0,5 мг — це напи­сано на пачці (показується пачка ци­гарок). Скільки потрібно викурити підряд таких цигарок, щоб отримати смертельну дозу нікотину? (100 штук або 5 пачок!) Учені підрахували: якщо кількість нікотину, що міститься 1 сигарі ввести людині внутрішньо­венне, вона отримає смертельну дозу.

   Перший удар нікотин завдає моз­ку. За даними вчених, у юнаків, які ку­рять, знижується обсяг пам'яті на 5 %, точність виконання математичних дій на

5,5 %, здатність до навчан­ня—на 4,5 %.

2- й експерт  Смоли

   Цигарки містять липучу речови­ну смолу, подібну до смол для ас­фальтування доріг. Смола із цигарок прилипає до зубів і пальців та спричи­няє утворення на них плям. Навіть якщо цигарка має фільтр, він не може затримати всю смолу, що є в тютюно­вому димі. Якщо білу серветку приту­лити до губів, а потім видихнути ци­гарковий дим, то на ній залишиться брунатна пляма. Це смола, яка є дуже небезпечною, бо містить 40 кан­церогенних речовин. «Канцер» — у перекладі з німецької означає «рак», тобто канцерогени речовини, що викликають злоякісні пухлини. Якщо вушко кролика змастити цигарковою смолою, то через деякий час на цьому місці утвориться рак шкіри. В організ­мі людини смола найбільше накопи­чується в легенях. Здорові легені ма­ють ніжний рожевий колір, а у курця чорний колір це смола. За рік у ле­генях курців осідає близько 1 кг смо­ли. Якщо людина покине курити, то легені відновляться через 1,5—2 роки.

1-й експерт Чадний газ

   Ви чули, як іноді дорослі кажуть: «Будеш курити не виростеш!». До­рослі говорять мудрі речі. Внаслідок куріння в організмі людини виникає кисневе голодування, особливо небез­печне для молодого організму, що росте, і в якому дуже інтенсивно від­буваються всі обмінні процеси. Тютю­новий дим містить чадний газ. Коли людина закурює, гемоглобін, що міс­титься в еритроцитах, замість того, щоб з'єднатися з киснем, з'єднується із чадним газом, і тоді всі органи тіла замість кисню отримують чадний газ. Це і є кисневе голодування. Після од­нієї викуреної цигарки чадний газ за­лишається в крові впродовж 8 год і блокує доступ кисню у кров. Хроніч­не кисневе голодування призводить до того, що підліток відстає у рості, стає кволим.

Група «Мистецтвознавці»: учень співає на мотив народної піс­ні «Ой у вишневому садку».

Пісня про куріння

Ой у вишневому садку

Цигарку випалив одну

І радісно пішов додому,

Жуючи орбіт із ментолом.

Там я у дзеркало поглянув

І аж підскочив, відсахнув,

Там зуби жовті,

І бліде обличчя нездорове.

Серце моє просилося,

Щоб більше вже не брався я,

А я йому так відповів,

Що я в житті все зрозумів.

Бо жити хочу, я люблю,

Життя лиш одне на цім світі маю (двічі).

 

З’являється учень читає вірш В. Маяковського.

  Я — счастлив!

Я сегодня дышу как слон,

Походка

Моя

Легка,

И ночь

Пронеслась,

Как чудесный сон

Без единого

Кашля и плевка...

Я стал

Определённый

Весельчак и остряк —

Ну просто — душа общества.

Я

Порозовел

И пополнел в лице,

Забыл

И гриппы,

И кровать.

Граждане,

Вас

Интересует рецепт?

Открыть,

Или...

Не открывать?

...сообщаю:

Граждане — я

Сегодня —

         Бросил курить.

2-й учень групи «Аналітик».  Завершуючи тему куріння пропоную:

а) скласти казку про якусь тварину, яка почала палити( що з нею трапилося);

б) написати листа молодшому братові або сестрі, в якому розповісти про те, як шкідливо палити.

Складені твори зачитаємо в кінці звіту.

1-й учень групи «Аналітик».

Пропагуємо ми всюди,

                              Щоб знали й чули про це люди.

                             Ми проти СНІДу й нікотину,

                             Алкоголізму й наркотизму.

           Наша група активісти, Тут зібрались оптимісти.

 

 

2-й учень групи «Аналітик».

Жахливим ворогом людини є алкогольна залежність. Вкоренила­ся традиція кожну подію відзнача­ли вживанням спиртних напоїв.

Ось як писав Р. Берне у своєму вірші:

Для пьянства есть любые поводы:

Поминки, праздник, встреча, проводы,

     Крестины, свадьбы и развод,

    Мороз, охота, Новый год,

     Выздоровленье, новоселье,

     Печаль, раскаянье, веселье,

     Успех, награда, новый чин

     И просто пьянство — без причин.

Виходить група «Наркологи» і презентують невеличке резюме.

1-й експерт

    Алкоголь — отрута! Корисним є спирт лише для зовнішнього застосування. Так, мікро­організми знешкоджуються спиртовими настоянками зеленки чи йоду.    Вживання 500 мл 40-відсоткового розчину спирту призводить до загибелі     1млн нервових клітин, які вже не від­новлюються. У людини, яка постійно вживає алкоголь, поступово настає розумова неповноцінність (деграда­ція), знижується або зникають різні види чутливості, уповільнюються рефлекси. Через ураження мозочка виникає хитка хода.

   Алкоголь руйнує клітини серцевого м'яза, забираючи від них кисень. М'яз швидко слабне, погано скорочується, розвивається серцева недостатність, коли серце вже не може викидати пот­рібну організму кількість крові.

  Спиртні напої піднімають настрій, однак це підступний настрій. Меха­нізм дії спирту полягає в тому, що він знімає гальмування кори головного мозку. Тому в стані сп'яніння людина може вчинити будь-який злочин і, на­віть, самогубство. Систематичне вжи­вання міцних алкогольних напоїв спричиняє небезпечне захворюван­ня алкоголізм, для якого характер­ні патологічний потяг до спиртного, поступовий розлад фізичного і психіч­ного здоров'я. Хворі на алкоголізм стають кволими, малоініціативними, у них порушується сон, зникає інтерес до життя.

2-й експерт.

Майже всі алкоголіки страждають на захворювання внутрішніх органів, оскільки весь організм отруєний алкоголем: ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, виразкова хвороба шлунка, кишечника, запалення нирок, цироз печінки, гепатит, туберкульоз легень, венеричні захворювання, невралгії, неврити.

Як бачите, картина дуже сумна. Дуже важко лікувати алкоголізм. Краще запобігти привиканню організму до спиртних напоїв. Дітям ні в якому разі не можна вживати алкоголь. Склянка пива може вбити немовля. Тож будьте розумними, обачними, не забувайте про страшні наслідки.

1-й учень групи «Аналітик».

  Арабський письменник XII ст. Абу-ль-Фарадж писав: «Вино передає кожному, хто його п'є, чоти­ри якості. Спочатку людина стає схо­жою на павича вона пишається, її рухи плавні та величаві. Потім вона уподібнюється до мавпи і починає з усіма жартувати і загравати. Далі стає схожою на лева: самовпевненою, гор­дою, нахваляється своєю силою. Од­нак, урешті перетворюється на свиню і, подібно до неї, качається в болоті».

 

2-й учень групи «Аналітик».

    Однією з найстрашніших загроз для нашої молоді та й для всього людства є наркоманія — яка поширюється з космічною швидкістю на планеті. А все — від незнання, не усвідомлення наслідків цього потворного явища.

  Наркоманія — хвороба, що характеризується непереборним потягом до наркотиків, які викликають у малих дозах ейфорію — стан піднесеного настрою, безтурботність, задоволення, а у великих дозах — заціпеніння, наркотичний сон, а далі — смерть.

  1-й учень групи «Аналітик».

   З кожним роком коло ваших зна­йомих розширюється, з'являється більше друзів, приятелів і просто зна­йомих. Серед них можуть виявитися підлітки з наркотичною залежністю. Як же розпізнати таку людину?

 

Група «Наркологи» . Виходять  експерти

1- й експерт

Є низка ознак, що свідчать про на­явність наркотичної залежності:

  сліди від ін'єкцій на шкірі, зміни поверхневих вен;

  зміна кольору шкіри (різко блі­да, червона, сірувата);

  коливання розміру зіниць (різко розширені або звужені);

  поява незнайомого дивного за­паху;

  невпевнена хода;

провали в пам'яті, коли неможли­во пригадати, що робив напередодні;

  напади тривоги, депресії, люті;

  втрата інтересу до всього, що ра­ніше цікавило;

  відсторонення від родини і дав­ніх друзів;

  поява нових друзів-наркоманів;

  настирливі думки про отриман­ня чергової дози;

   постійні обіцянки не вживати наркотики;

  виникнення абстинентного синд­рому;

продаж речей або крадіжки, щоб роздобути гроші.

2 - й експерт

   Наркотична залежність неконтрольоване вживання однієї чи кількох наркотичних речовин.

Фізична залежність характеризуєть­ся звиканням до наркотику і наявніс­тю абстинентного синдрому («ломки») за відсутності наступної його дози. Абстинектний синдром («ломка») — хворобливий і важкий стан, що вини­кає внаслідок раптового припинення вживання (введення) наркотичних ре­човин.

   Він настає уже через 10—14 год піс­ля останньої дози і може бути надзви­чайно болісним, супроводжуватися проносом, неконтрольованим трем­тінням, судомами, підвищенням температури тіла. У деяких випадках без медичної допомоги його наслідком є самогубство або смерть.

   Абстинентний синдром період адаптації організму до життя без нарко­тиків. Він триває близько тижня. За ко­жен день «ломки» людина втрачає кіль­ка кілограмів. Вона не може спати і їсти.

   Ті, хто вживають наркотики, кажуть: «Якби все починалося з ломки, у світі не було б жодного наркомана». Ось як один наркозалежний описує абстинентний синдром: «Біль нелюдський... Не­наче всередину потрапила ціла ватага садистів одні трощать кістки, другі вивертають суглоби, треті всюди заби­вають цвяхи. Кишки розриваються, і з мене все тече. Далі, ніж на два кроки, від туалету краще не відходити».

1- й експерт

   Наркотики не лікують — вони калічать організм людини, особливо молодої, роблять її інвалідом, призводять до злочинності, самогубства.

  Поступово захисні функції організму втрачаються, виникає щоденна, щогодинна потреба організму в отруті. Людина втрачає апетит, розвивається авітаміноз, зменшується опір організму різним хворобам, виникають зміни в психіці, відбувається деградація особистості. Людина втрачає людську подобу, стає фізично й духовно калікою, організм старіє, шкіра висихає, береться зморшками, людина худне, виснажується та помирає, не доживши часом і до 30 років.

Нарколог.

   Пропоную виконати вправу «Шприц». До участі запрошую двох учнів.

Один із учасників бере шприц і пропонує його товаришу. Напарник повинен відмовитися і навести переконливий аргумент за 1 хв, інакше вважається, що його вдалося вмовити спробувати наркотик. Відмова повинна бути тактовна, але тверда. Потім учасники міняються ролями. (вправа виконується 1 раз)

2-й учень групи «Мистецтвознавці»

           Наркоманія — це біда.

А наркоман — її творіння,

Нанюхавшись отрути досхочу,

Перебуває в своєрідній ейфорії.

 Він горя завдає собі і близьким,

Не думає про наслідки погані.

Сьогодні вперше кайф зловив,

А завтра став токсикоманом.

 Він відчуває потяг хворобливий,

І потяг той такий магічний,

І зовсім він не розуміє,

Що кайф приносить наслідки трагічні.

 Запам 'ятайте, ці слова,

Щоб не змогли ніколи ви забути:

«Хай жоден з вас отрути не візьме

І кайф не побажає цей відчути!!!»

1-й учень групи «Аналітик».

Сьогодні ми зібралися, щоб поспілкуватися про головне – про життя і здоров’я. Хочеться звернути вашу увагу на важливість правильного вибору життєвого шляху і ведення здорового способу життя.

У драмі людській небагато дій:

Дитинство, юність, молодість і старість.

Роби, що хоч, ридай або радій,

 Неси свій хрест. Все інше позо сталість.

Настане час і піде все в архів.

Уламки долі винесе на сушу.

Життя спокута не своїх гріхів,

Життя це оббирання реп'яхів,

          Що пазурами уп'ялися в душу.

      2-й учень групи «Аналітик».

   Розмова наша покликана запобігти великій підступній біді, ім’я якій СНІД.

Уперше про СНІД заговорили 1981 р. й ось уже понад 29 років ця абревіатура не сходить зі сторінок газет та журналів усього світу.  1 груд­ня — Міжнародний день боротьби зі СНІДом, а червона стрічка сим­волізує пам'ять про сотні тисяч лю­дей, яких забрала ця жорстока хво­роба, нашу солідарність із тими, кого епідемія СНІДу торкнулася особисто: з людьми, які живуть з ВІЛ-інфекцією і СНІДом, з їхніми рідними, близькими, друзями; вона символізує надію на те, що скоро буде винай-дено ліки й вакцину проти СНІДу. До того ж ми досі не хочемо думати, що все це може торкнутися безпосередньо кожного з нас.

Виходить група «Медики» і презентують невеличке резюме.

1-й експерт ВІЛ та СНІД це не слова, а ско­рочення. ВІЛ — вірус імунодефіци­ту людини. ВІЛ викликає СНІД. ВІЛ заражає людський організм, залиша­ється у ньому на все життя, руйнує імунну систему.

Запамятайте:

В вірус-паразит, що заражає і зни­щує клітини організму.

І імунодефіцит погіршення функ­ціонування імунної системи.

Л — людина особа, в організмі якої живе вірус.

С — синдром група симптомів, які проявляються під час захворю­вання.

Н набутий те, що людина на­буває.

І імунітет захисна система ор­ганізму.

Ддефіцит ВІЛ перешкоджає нор­мальному функціонуванню імунної системи.

2-й експерт

Вірус знаходиться у рідких виділен­нях організму — крові, статевих ви­діленнях, слині, поті, сльозах, сечі та ін. Проте він є небезпечним тіль­ки у великій кількості. На сьогодні вважається що він може потрапити до організму двома шляхами че­рез кров та слизову оболонку.

Шляхи розповсюдження ВІЛ-інфекції:

    інтимні статеві стосунки;

    вживання наркотиків;

    від матері до немовляти під час годування груддю;

    переливання крові;

   трансплантація органів;

    від матері до немовляти в період вагітності чи пологів.

1-й експерт

ВІЛ-інфікованість має декілька ста­дій. На стадії зараження ВІЛ біль­шість людей не здогадується про свою ВІЛ-інфікованість, оскільки не від­чувають себе хворими. Однак вони можуть заражати інших. ВІЛ убиває важливі клітини імунної системи, яка вже не може боротися ні з якими за­хворюваннями. Це є остання стадія ВІЛ-інфікованості — захворюван­ня на СНІД.

Можливі симптоми, що з'являються в разі зараження ВІЛ-інфекцією:

    збільшення лімфатичних вузлів;

    підвищення температури тіла до 37...39 °С;

    втрата ваги до 10 % і більше;

    тривалий розлад травлення;

    висипи на шкірі, на слизовій оболонці ротової порожнин чи на статевих органах.

Поява наведених вище симптомів можлива не тільки в разі зараження ВІЛ-інфекцією. Вони можуть бути пов'я­зані з іншими захворюваннями, тому, помітивши який-небудь із симптомів, не слід ставити діагноз самому собі, а краще звернутися до лікаря.

2-й експерт

Складність боротьби зі СНІДом по­лягає в тому, що хвороба тривалий час не проявляється у жодний спо­сіб і виявити її можна, тільки про­вівши спеціальною методикою ла­бораторний аналіз крові. Цей аналіз дозволяє виділити антитіла, які ви­никають у відповідь на проникнен­ня ВІЛу, а якщо є антитіла, то є і вірус-антиген, який їх викликав.

 Лікування може здійснюватись у трьох напрямках: пригнічення життєдіяль­ності вірусу, стимулювання імунітету, лікування супутніх захворювань.

На жаль, ефективних методів ліку­вання СНІДу поки що немає. На сьо­годнішній день отримані препарати, здатні гальмувати розмноження віру­су, однак засобів, які дозволили б ор­ганізму повністю від нього позбави­тися, вчені ще не винайшли.

 Єдиним шляхом боротьби зі СНІДом залишається його профілактика:

1)  суворий імунологічний контроль донорської крові;

2)  уникнення контактів через кров;

3)  боротьба з наркоманією;

Пам'ятайте: єдина людина, здатна убе­регти вас від СНІДу,— це ви самі!

     2-й учень групи «Аналітик».

  Продовжуючи тему нашої розмови пропоную гру «Що? Де? Коли?». Запрошую трьох учасників. Зараз я зачитую питання, учень який знає відповіді  відповідає. За кожну правильну відповідь учень отримує один бал.

Запитання для гри:

1.   Назвіть батьківщину тютюну. (Америка.)

2.  Найцінніше, що є в людини. Його тривалість у курців ско­рочується в середньому на 15 років. (Життя.)

3. Як називається процес формування наркотичної залеж­ності через поступове збільшення дози наркотичної речо­вини? (Звикання.)

4.  Велика червона квітка, з листків і стебел якої отримують дуже сильний наркотик, а насіння якої вживається в їжу. (Мак.)

5.  Одна з головних складових тютюну. Дуже небезпечна от­рута, від однієї краплі якої гине кінь. (Нікотин.)

6. Як стародавні греки називали людину, що страждає на заціпеніння? (Наркоманом.)

7.  На думку А. П. Чехова, горілка, хоч і біла, робить черво­ним ніс. А що вона чорнить? (Репутацію.)

8. Смертельна хвороба печінки,  яка виникає, як правило, у процесі зловживання алкогольними напоями. (Цироз.)

9.  Діяльність спеціалістів спрямована на зміну поведінки, що, в свою чергу, може знизити бажання палити, вживати алкоголь чи наркотики. (Профілактика.)

      10. Дуже важливий внутрішній орган, який більше за інші потерпає від  

      паління. (Легені.)

11. Набутий синдром, який викликається вірусом імунодефі­циту людини. (СНІД.)

12. Смертельна хвороба дихальних шляхів, яка серед курців зустрічається в 30 разів частіше, ніж серед тих, хто не па­лить. (Рак.)

13.   Що сьогодні є об'єктом загального осуду за кордоном і при­чиною того, що тих, хто зловживає цим, не беруть на ро­боту до деяких організацій? (Паління.)

      14. Зловживання лікарськими препаратами, продуктами по­бутової хімії з   

     метою одурманювальної дії на організм. Веде до ураження серця, легенів,

      нирок, печінки, мозку та інших органів. (Токсикоманія.)

    1-й учень групи «Аналітик».

      Граємо далі. Запрошую двох учасників.  Якщо твердження, які я буду читати,    

  вам здаються правильними, ви піднімаєте картку «факт», якщо ж ні – «міф».   

     Твердження

1. ВІЛ спричиняє СНІД. (Факт.)

2. За зовнішнім виглядом ви може­те припустити, що хтось — носій ВІЛ. (Міф.)

3. Можна інфікуватися ВІЛ, випив­ши зі склянки, якою користувався ВІЛ-інфікований. (Міф.)

4.  ВІЛ передається через дружній поцілунок. (Міф.)

5. Можна інфікуватися ВІЛ при пе­реливанні крові. (Факт.)

6. Людина-носій ВІЛ може інфіку­вати свого статевого партнера. (Факт.)

7. Вірус ВІЛ можна виявити відра­зу після інфікування. (Міф.)

8. ВІЛ уражає імунну систему орга­нізму. (Факт.)

9. Комарі можуть переносити ВІЛ. (Міф.)

10. Вживання алкоголю може підви­щити ризик інфікування ВІЛ. (Факт.)

11. Медицина має ліки від ВІЛ/СНІДу. (Міф.)

        12.  Від СНІДу можна вберегтися. (Факт.)

      2-й учень групи «Аналітик».

   Поки ми проводили звіт у нас поступили заявки на прочитання творів про  шкідливість куріння. (заслуховуються твори учнів, визначається найкращий)

   Учень групи «Соціологи».

 Підсумком нашої роботи буде анкета. Будьте уважні! Я надіюсь на щирі відповіді.

   

         Анкета

 1. Чи маєте Ви шкідливі звички ?
 2. Чи швидко Ви піддаєтесь вмовлянням?
 3. Чи вважаєте ви ВІЛ/СНІД реальною загрозою для себе, чи будете застерігатися після отриманої інформації?
 4. Чи змінили Ви своє ставлення до здоров’я після участі в проекті?
 5. Чи вважаєте ви за необхідність проходити щорічний медичний огляд?

Дякую за активну участь.

 

  2-й учень групи «Аналітики».

Пам'ятайте: здоров'я, справжня радість життя і щастя не­сумісні з тютюном, наркотиками і спиртними напоями.

 Здоров'я це обов'язкова умова життя кожної людини, її краси. Тож побажаємо усім юна­кам і дівчатам, перш ніж узяти до рук цигарку, задуматися, чи варто її запа­лювати. Чи потрібно бути від чогось залежним? Чи не краще бути вільним і здоровим?

Учень групи «Мистецтвознавці»

Ми бажаємо вам:

Море здоров'я краплю сльози,

Радості гори, жити без нужди.

Доброго слова від щирих людей,

Душі живої, натхненних ідей,

Любові ближніх, гарних дітей.

Божої ласки в мільйони осель.

Щораз зустрічаючи юну весну,

Молодість вічну стрічати свою.

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
25 березня
Переглядів
52
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку