Методична розробка«Формування комунікативної компетенції засобами інтерактивних технологій на заняттях англійської мови»

Про матеріал
У цій роботі представлено узагальнення досвіду Гандзин О.М., викладача англійської мови. У роботі розглядаються теоретичні питання формування мовленнєвої компетенції, описується досвід використання різноманітних інтерактивних технологій. Мета роботи – привернути увагу викладачів іноземної мови до інтенсифікації навчального процесу на заняттях англійської мови та підвищення результативності їх діяльності. Призначена для викладачів іноземної мови, а також тих, хто цікавиться сучасними технологіями навчання.
Перегляд файлу

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg/2000px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png

Укладач: Гандзин Ольга Михайлівна

 

 

 

 

 

У цій роботі представлено узагальнення досвіду Гандзин О.М., викладача англійської мови. У роботі розглядаються теоретичні питання формування мовленнєвої компетенції, описується досвід використання різноманітних інтерактивних технологій. Мета роботи – привернути увагу викладачів іноземної мови до інтенсифікації навчального процесу на заняттях англійської мови та підвищення результативності їх діяльності. Призначена  для викладачів іноземної мови, а також тих, хто цікавиться сучасними технологіями навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

АНОТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

4

ВСТУП

5

РОЗДІЛ 1

ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ –

КЛЮЧІ ДО УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ

 

 

9

РОЗДІЛ 2

МАЙСТЕРНІСТЬ ПОЧИНАЄТЬСЯ ІЗ ЗНАНЬ

2.1. Сутність  технології інтерактивного навчання

2.2. Принципи та умови інтерактивного навчання

2.3. Типологія інтерактивних методів та прийомів  навчання

2.4. Комп’ютерні технології як інтерактивні методи

 

 

 

 

15

17

20

33

РОЗДІЛ 3

НАЙВАЖЛИВІШЕ – ТВОРЧИЙ ПОШУК

 

 

36

ВИСНОВКИ

60

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

62

ДОДАТКИ

65

 

 

 

 

 

АНОТАЦІЯ

 

педагогічного досвіду Гандзин Ольги Михайлівни, викладача англійської мови, спеціаліста першої  категорії.

Досвід роботи Гандзин Ольги Михайлівни з питання «Формування комунікативної компетенції засобами інтерактивних технологій на заняттях англійської мови» є модифікаційним за інноваційним потенціалом, так як ґрунтується на використанні передового педагогічного досвіду з даного питання, власних надбаннях викладача і його особистісних якостях.

Досвід роботи дозволяє оцінити потенціал інтерактивної технології навчання з позиції її адекватності завданню формування комунікативної компетентності студентів.

Об’єктом досвіду  виступає процес формування компетентної особистості студента.

    Предмет досвіду   - інтерактивні методи навчання.

    Методи дослідження проблеми:

 • спостереження, аналіз;
 • розробка науково-методичних матеріалів з проблеми;
 • впровадження інтерактивних прийомів під час навчальних занять;
 • запровадження елементів аналізу діяльності роботи під час заняття, самоаналізу, взаємоаналізу;
 • розробка дидактичного матеріалу, тестових завдань;
 • моніторинг якості навчальних досягнень студентів;
 • узагальнення досвіду роботи з проблеми дослідження.

Завдання досвіду:

 1. Виявити можливості інтерактивних методів у формуванні комунікативної компетентності студентів під час викладання англійської мови.
 2.  Обґрунтувати та експериментально підтвердити ефективність використання інтерактивних методів як складову процесу формування компетентної особистості.

Актуальність досвіду полягає у зміні поглядів на формування мовленнєвої компетенції студентів та творчої особистості не як мети, а як засобу її всебічного розвитку.

Новизна досвіду полягає у спрямованості його змісту на формування мотивів для навчання, що сприятиме розвитку у студентів самостійності, комунікативно-пізнавальної та соціальної активності.

Досвід має практичну значимість, так як його зміст є доступним для використання викладачами англійської мови.

Досвід відповідає вимогам раціонального використання часу, засобів, затрат.

Матеріали досвіду призначені для викладачів англійської мови, а також  для тих, хто цікавиться сучасними технологіями навчання.

ВСТУП

Викладання - це мистецтво, а не ремесло -

 у цьому самий корінь учительської справи...

Вічно винаходити, вимагати,

удосконалюватися - ось єдиний можливий

курс сучасного вчителя.

 

Зуміти бути успішним, реалізувати себе в житті, прожити його з користю для себе і інших -  це справжнє мистецтво. Для цього, перш за все, потрібно знайти себе і своє призначення. І саме навчальний заклад має стати тим місцем, де підлітку допоможуть це зробити. Роль Майстра має виконати викладач. Саме він повинен випустити студента в життя, навчивши його вчитися протягом усього життя, уміти орієнтуватися в сучасному мінливому світі, розуміти, де є можливість реалізувати себе. Сучасне життя швидко змінюється і разом з ним змінюються і студенти. Щоб освіта не зайшла в глухий кут ми, викладачі,  маємо змінюватися самі і змінювати свої підходи до навчання, впроваджувати в навчально-виховний процес все те нове, що пропонує сучасна педагогічна наука.                                                                                                                                           

Освіта XXI століття - це освіта для людини. Соціальні зміни, науково-технічний розвиток, якими відзначені останні десятиліття світової історії, вплинули на зміну мети і завдань освіти. Завдання сучасного вищого навчального закладу - це виховання компетентної особистості, яка володіє не тільки знаннями, професіоналізмом, високими моральними якостями, але й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях спілкування, застосовуючи свої знання, досвід і беручи на себе відповідальність за дану діяльність.

Одним із пріоритетних напрямів реформування освіти, висунутих Державною національною програмою «Освіта. Україна XXI ст.», визначено необхідність «досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов». Іноземна мова – це не просто навчальний предмет. На відміну від інших академічних предметів, це ціла галузь, оскільки розкриває перед людиною скарбницю іншомовної культури, нові стилі життя. Інтеграція України у світову спільноту потребує досконалого володіння іноземними мовами. Тому оволодіння іноземними мовами визначене як один з пріоритетних напрямів реформування освіти. Формування свідомості в процесі вивчення іноземних мов відбувається шляхом розкриття способів мислення. Специфіка іноземної мови як навчального предмета полягає в тому, що спілкування є не лише кінцевою метою навчання, а й засобом її досягнення. Саме викладач робить усе можливе і неможливе для цього. Творча особистість викладача – необхідна умова реформування освіти. Викладач, який творчо реалізує свої педагогічні здібності, розвиває й укріплює внутрішній потяг до самовдосконалення, вбачає сенс не тільки в самостійному творчому пошуку.

Завдання  сучасної освіти  я реалізую працюючи над проблемою: «Формування комунікативної компетенції засобами інтерактивних технологій на заняттях англійської мови».

Мета моєї роботи:

 • навчити студента вчитися та спілкуватися;
 • активізувати свою діяльність на занятті і в позааудиторний час;
 • розвивати інтерес до навчання,  розвивати інтерес до предмету;
 • розкривати здібності, творчий та інтелектуальний  потенціал;
 • формувати  культуру мислення;
 • використовувати іноземну мову як засіб міжособистісного та міжкультурного спілкування в широкому спектрі ситуацій офіційного і неофіційного спілкування з носіями мови;
 • формувати  у студентів активну життєву позицію;
 • використовувати нові педагогічні технології.

Оскільки мова залишається єдиною універсальною базою мислення, знання іноземної мови слід розглядати з погляду вдосконалення інтелектуальних здібностей (пам'яті, уяви, критичного, логічного, креативного мислення). Творчість є найвищим виявом розвитку людського розуму. Творча здібність – це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це спрямованість на відкриття нового і здатність глибокого усвідомлення свого досвіду. Завдяки творчій діяльності в молодої людини розвивається здатність самостійно реалізувати свої можливості. А самореалізація веде до особистісного зростання. Реалізація ідеї неможлива без розробки та впровадження відповідних технологій навчання. ВНЗ має бути не підготовкою до життя, ВНЗ має бути життям. Згідно  сучасних   методичних   засад  основний  акцент  у   викладанні іноземних   мов  робиться на   особистісно-орієнтованому та комунікативному підходах. Термін "підхід" означає  стратегію  навчання.  Під  особистісно-орієнтованим  підходом   мається  на  увазі   навчання студентів  іноземного  мовлення  у  групі  за єдиною  програмою,  але  з урахуванням їх індивідуально-психологічних  особливостей. 

Впровадження в практику навчання іноземних мов комунікативно-орієнтованого підходу було здійснено з метою збереження і збагачення багатої мовної і культурної спадщини різних народів, для інтенсивного обміну науково-технічною інформацією, досягненнями в галузі культури, підвищення мобільності людей. Визначальним принципом цього підходу є орієнтація на оволодіння мовою як засобом спілкування в реальних життєвих ситуаціях, актуальних саме для студентів, а не для викладачів та авторів підручників. Комунікативна мовна компетенція студентів виконує вирішальну роль в реалізації практичної мети навчання іноземної мови. Виконуючи свою функцію як головного засобу спілкування, комунікативна компетенція в той же час сприяє формуванню інших видів мовленнєвої діяльності, прийомів і операцій інтелектуальної діяльності.

 Вчені  визначають такі  основні  завдання  та цілі  особистісно-орієнтованого підходу:

    заповнення прогалин у вихідному рівні  володіння  студентом іншомовним  мовленням  і  своєчасне  усунення  нового   відставання,   якщо   таке  з'являється;

    розвиток   інтелектуального   кругозору,   психічних   процесів   і якостей особистості студентів, які  відіграють провідну  роль  у  навчанні  іншомовного  мовлення;

    активізація  та  стимулювання   навчальної   та   навчально-виховної діяльності студентів тощо.

Цей підхід виявився для мене найбільш реальним шляхом забезпечення позитивної мотивації студентів до предмета, формування стійкого пізнавального інтересу, створення умов для розвитку їхніх здібностей.  Інтерактивні форми роботи дозволяють сформувати у дитини соціокультурну компетентність, уміння вести діалог і полілог, виховувати усвідомлену необхідність підкорятися або бути лідером, знайти мужність взяти на себе відповідальність за остаточний результат роботи групи.

Я, як викладач, намагаюся вдосконалювати методи та прийоми навчання, робити студента головною особою на занятті, щоб він наполегливо оволодівав іноземною мовою спільно зі своїми товаришами, навчити коректно використовувати граматичні/лексичні структури англійської мови в комунікативно-орієнтованих ситуаціях, активізувати навички усного мовлення для автентичного спілкування з носіями мови, виховувати компетентну особистість, гідного громадянин демократичного суспільства.     

Наш коледж готує спеціалістів для села: механіків, трактористів, ветеринарів. Не секрет, що більшість учнів та студентів, які прийшли до нас, пасивні, мають слабкі знання, не підготовлені до систематичної самостійної роботи. І наше першочергове завдання – підвищити їхню мовну і літературну підготовку, ліквідувати прогалини у знаннях.  А людина праці – творець, господар своєї землі, що має відповідати за все.  Хто ж, як не словесник, засобами свого предмета покликаний  переконати в цьому студента, сповнити його почуттям гордості за вибір своєї професії.

З досвіду викладання можу сказати, що традиційна структура заняття (опитування, подача нового матеріалу, закріплення), де в основному викладач розповідає – студент слухає, не завжди виправдовує себе в умовах роботи коледжу. Бо такий стереотип виробляє пасивність студентів, «присипляє» їх. А для мене головне – будити думку і почуття студента, спонукати трудитися його душу.

Мій власний педагогічний досвід підказує, що використання інтерактивних технологій допомагає зрушити з місця важкий камінь безуспішності  у навчанні мови, як іноземної, так і рідної. Студенти за період навчання пристосовуються, звикають до традиційних методів, до інтер’єру класної кімнати, що не змінюється з року в рік, до постійних форм і способів власної діяльності й діяльності викладача, їм знайомі «правила групи», усі «закони» звичайного навчального заняття, у якому все зрозуміло та передбачено і немає місця для чогось невідомого. Кожен студент у такий спосіб створює в цій моделі навчального простору певну «зону комфорту», де почувається у відносній безпеці. Вихід за рамки цієї зони породжує спочатку стан невпевненості, тривоги, почуття дискомфорту, бажання повернутися до звичайного. Це вимагає від викладача певних дій, спрямованих на адаптацію студентів до ситуації, що змінилась. Після адаптації студентів до нових умов діяльності рамки їхні «зони комфорту» розширюються, і вони почуваються знов у психологічній безпеці та затишку. Застосування педагогом інтерактивних технологій навчання також змінює звичайну для студента ситуацію навчання, характер його діяльності, ставить в іншу позицію: студент перестає бути «пасивним глечиком», у який «вливають чергову порцію знань», а стає активним учасником навчання.

 Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, висловлювання своєї точки зору стосовно тієї чи іншої проблеми. Спільне вирішення питання на основі аналізу обставин та відповідної ситуації – це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове), де студент і викладач є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. Отже, впровадження інтерактивного навчання  -  один із провідних напрямків сучасної освіти.

Щоб зробити традиційні заняття цікавими, підвищити ефективність навчального процесу і рівень знань студентів, використовую на заняттях  англійської мови інтерактивні  методи. На відміну від звичайних, метою яких є оволодіння знаннями, вміннями та навичками, такі  заняття найбільш повно враховують інтереси, нахили, здібності кожного студента. На такому занятті поєдную досвід традиційних – сприймання нового матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення – але у незвичайних формах. У цій роботі хочу поділитися деякими формами і методами, які вже довели свою ефективність.

Актуальність цієї теми обумовлена необхідністю удосконалення та підвищення навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ 1-2 рівнів акредитації.

Метою даної роботи є обґрунтування моделі впровадження інтерактивних освітніх технологій в навчальний процес для підвищення його якості, висвітлення досвіду та особливостей їх впровадження на сучасному етапі. Пошук форм нестандартних занять є велінням часу, відображає науковий підхід до навчання. Результативність «вираховується» не сумою балів, а кроком уперед у рівні знань, розвитку і вихованості студентів.

D:\портфоліо\81395880.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1

ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ –

КЛЮЧІ ДО УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ

 

Знання однієї мови дозволяє увійти в коридор життя,

знання двох мов – відкриває вам усі двері у цьому коридорі. 

 Франк Сміт

 

Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, де спілкування іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації набуває все більшого значення. Інтерес до вивчення мов традиційно великий, бо, перефразовуючи відомий вислів, можна сміливо сказати, що той, хто володіє мовами, володіє світом. Загалом людина, яка володіє мовами, – всебічно розвинута особистість, володіє кращими здібностями до вивчення нового, вільніша та більш впевнена у спілкуванні з людьми. Стара приказка говорить: «Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина». Тобто, чим більше мов на сьогодні ти знаєш, тим краще. Адже кожна мова – це ключ, який відкриває двері до чогось  свого, до чогось нового.

Так, наприклад, англійська мова – це офіційна мова міжнародного бізнесу та торгівлі, Інтернету і техніки, науки і мистецтв. 80% ділового мовного простору займає саме вона. Кожен з нас все частіше стикається з нею у спілкуванні з партнерами по роботі і на відпочинку. Англійська мова використовується при заповненні анкет, складання резюме, у діловому та приватному листуванні. 

Вивчення будь-якої іноземної мови розкриває перед нами нові можливості, робить багатшим наш  духовний світ. Володіючи іноземною мовою, людина автоматично переходить на вищий соціальний  ступінь, оскільки стає конкурентоспроможним претендентом на високооплачувану посаду. Адже, як відомо, престижні організації, зазвичай, або самі є представниками іноземних фірм, або ведуть з ними активну партнерську діяльність. А там без знання іноземної мови не обійтися! Іноземні мови покращують якість нашого життя у всіх її сферах. 

Як відомо, сучасні нормативні матеріали орієнтують викладачів на формування у студентів певного рівня іншомовної комунікативної компетенції, тобто здатності спілкуватися іноземною мовою на міжкультурному рівні.

Комунікати́вна компете́нтність — здатність особистості застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми й віддаленими людьми та подіями, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями. Під комунікативною компетентністю розуміють здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певну сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне спілкування. Вона передбачає уміння змінювати глибину і коло спілкування, розуміти і бути зрозумілим для партнера по спілкуванню. Комунікативна компетентність формується в умовах безпосередньої взаємодії, тому є результатом досвіду спілкування між людьми. Цей досвід набувається не тільки у процесі безпосередньої взаємодії, а також опосередкованої, в тому числі з літератури, театру, кіно з яких людина отримує інформацію про характер комунікативних ситуацій, особливості міжособистісної взаємодії і засоби їх вирішень. У процесі опанування комунікативної сфери людина запозичає з культурного середовища засоби аналізу комунікативних ситуацій у вигляді словесних і візуальних форм.

Термін «компетенція» (competence) був введений Н. Хомським[стосовно лінгвістики і позначав знання системи мови на відміну від володіння їм в реальних ситуаціях спілкування (performance). Поступово в зарубіжній, а потім і у вітчизняній методиці на противагу лінгвістичної компетенції Хомського з'явився методичний термін «комунікативна компетенція» (communicative competence), під яким стали розуміти здатність здійснювати спілкування за допомогою мови, тобто передавати думки і обмінюватися ними в різних ситуаціях в процесі взаємодії з іншими учасниками спілкування, правильно використовуючи систему мовних і мовних норм і вибираючи комунікативну поведінку, адекватну автентичній ситуації спілкування. Комунікативна компетенція не є особовою характеристикою тієї або іншої людини; її сформованість виявляється в процесі спілкування.

Концепція комунікативної стратегії навчання знайшла відображення у роботах багатьох науковців: Г.І.Бородіної, О.Я. Коваленко, А.Н.Лєонтьєва, Ю.І. Пассова, Г.В. Рогової та інших. Оскільки специфіка комунікативного підходу полягає у тому, що оволодіння засобами спілкування відбувається у процесі самого спілкування, навчальна діяльність, спрямована на вирішення конкретних комунікативних завдань, значно підвищує мотивацію у процесі оволодіння іноземною мовою.

Комунікативний підхід реалізується завдяки наступним закономірностям мовленнєвого спілкування (за Ю.І.Пасовим):

 • мовленнєве спілкування несе діяльнісний характер;
 • процес комунікації має свою предметність, обмежену рамками заняття, теми, події, проблеми та ін.;
 • ситуація спілкування моделюється згідно з типовими варіантами стосунків у колективі;
 • використання мовленнєвих засобів зумовлюється особливостями процесу спілкування у тій чи іншій ситуації.

Відповідно висуваються і принципи комунікативного методу:

 • особистісно орієнтований підхід з урахуванням потреб, сфери діяльності та інтересів студентів;
 • мовленнєва спрямованість навчання, що реалізується у процесі практичного користування іноземною мовою;
 • функціональність, що зумовлює відбір відповідного професійно орієнтованого матеріалу;
 • ситуативність, оскільки у процесі навчання моделюється певна система взаємовідносин співрозмовників;
 • новизна, що спричинюється постійною зміною теми розмови, обставин, завдань та іншого.

Сучасний викладач іноземної мови стає не тільки спостерігачем, але й активним учасником змін у концепції викладання іноземної мови. Минають часи, коли достатнім був лише високий рівень професійного читання іноземною мовою. Сьогодні студент перш за все має володіти усним спілкуванням, хоча усі інші види мовленнєвої діяльності, в тому числі навички та вміння слухання та читання безумовно необхідні грамотному фахівцю.

Комунікативний підхід зумовлює підбір мовного та мовленнєвого матеріалу та особливості навчальних методів, прийомів та вправ. Хоча робота з текстами все ще займає значну частину у процесі опанування іноземної мови у вищих навчальних закладах, однак опрацювання лексико-граматичного наповнення тексту набуває при комунікативному підході нового змісту через його практичне використання у процесі спілкування. Не обминає увагою викладач іноземної мови і такий потужний навчальний метод, як колективні ігрові ситуації. Вони не тільки сприяють вдосконаленню комунікативних навичок, але й сприяють розвитку пам’яті, критичного мислення та покращують емоційний клімат у колективі. У ході гри, головним чином ускладненої щодо лексичного наповнення, створюється можливість легкого та комфортного переходу до комунікативної діяльності. Таким чином потреба у реальному професійному спілкуванні у певному форматі задовольняється на уроках іноземної мови, де викладач моделює та допомагає прожити студентам ситуації, наближені до реального життя.

Мовленнєва компетенція охоплює чотири види компетенції, а саме в говорінні, аудіювання, письмі та читанні. Тому викладач іноземної мови має наповнювати навчальний процес автентичними матеріалами з усіх видів мовленнєвої діяльності.

Наукові статті, аудіозаписи, підручники, відеоматеріали, газети та журнали – усе це лише невеликий перелік автентичних джерел, які вивчає викладач іноземної мови, готуючи заняття, що реалізує комунікативний підхід. Особливої уваги заслуговують відеоматеріали, оскільки дають можливість поєднати звукові та зорові образи та пропонують студентам такі мовленнєві ситуації, в яких вони стають активними учасниками комунікації. Варто зазначити, що така практика сприяє одночасному розвитку вмінь та навичок аудіювання та говоріння.

Викладач постійно вдосконалює процес навчання з метою створення умов для ефективного засвоєння матеріалу. Комунікативний підхід дозволяє якісно по новому закріплювати відповідний лексичний матеріал, удосконалювати монологічне та діалогічне мовлення, формувати навички професійного читання та аудіювання. Коли студент відчуває реальну можливість використати отримані знання з іноземної мови у конкретних професійних та життєвих ситуаціях, його мотивація потужно зростає. А сучасний світ демонструє випускникам, як на ринку праці зростають можливості спеціалістів зі знанням іноземної мови.

       Говоріння забезпечує усне спілкування іноземною мовою в діалогічній формі (паралельно з аудіюванням) і в монологічній формі. Воно спрямоване  до однієї особи або до необмеженої кількості осіб. Як і будь-яка інша діяльність, акт говоріння має певну мету, мотив,в основі якого лежить потреба; предмет—думки того, хто говорить, продукт—висловлювання (діалог або монолог) і результат, який може виражатися у вербальній або невербальній реакції на висловлювання.

    Спілкуючись рідною мовою,мовець думає лише про те,що сказати і в якій послідовності. Ці дії повністю автоматизовані і здійснюється миттєво. При говорінні іноземною мовою (за умови недостатнього рівня володіння нею) ці операції стають помітними через відсутність міцних зв’зків між мовленнєвим задумом та мовними засобами його вираження, які існують у носіїв. Тому умовою здійснення діяльності говоріння є наявність мовленнєвих автоматизмів або мовленнєвих  навичок: граматичних,  лексичних, вимовних (артикуляційних та інтонаційних).

   Одним з найпростіших механізмів мовлення є механізм відтворення або репродукції. Незважаючи на продуктивний характер говоріння,в ньому є елементи репродукції.  Так за даними Е.П.Шубіна, репродукція готових блоків в англійському побутовому діалозі становить близько 25%.

Репродукція може бути повною або частковою. У першому випадку використовують готові ключові фрази з тексту без змін,  для передачі нового змісту; у другому—це репродукція-трансформація, яка передбачає передачу змісту в нових формах. У механізмі вибору розрізняють вибір слів і вибір граматичної структури. На вибір слів впливає комунікативна мета повідомлення, стосунки між комунікантами, їх спільний життєвий досвід. На вибір граматичної структури також впливає комунікативна мета, асоціативний зв’язок структури з її функцією у мовленні.

     Механізми репродукування і комбінування передбачає таке формування словосполучень і фраз, коли мовець використовує знайомі йому мовні компоненти в нових словосполученнях. Тут особлива увага звертається на вдосконалення навичок говоріння. Студентів можна зацікавити спілкуванням, запропонувавши комунікативні ігри, які дають можливість використовувати лінгвістичні знання, щойно засвоєні. Наголос слід робити на якості комунікації, а не на виправлення помилок. Студенти співпрацюють, обмінюються досвідом, обґрунтовують свої думки, вислуховують міркування інших. У комунікативних іграх можуть використовуватися такі прийоми, як парна робота,заняття в малих групах та робота всієї групи, де кожен може вільно рухатись по кабінету в пошуках необхідної інформації.

    Успіх будь-якої стратегії навчання усного мовлення залежить від того, яка тематика цікавить студентів, про що вони читають, що слухають,спостерігають, про що бажають говорити,тобто важлива зацікавленість студентів.

     Протягом всього періоду педагогічної діяльності я  удосконалюю свій стиль роботи, форми і методи викладання іноземної мови. В своїй роботі застосовую репродуктивні методи навчання, групові, парні, індивідуальні, а також комбіновані форми роботи, домагаючись формування мовних умінь і навичок усіма учасниками спілкування.

Стійка увага студентів протягом усього заняття забезпечується завдяки тому, що змінюються різні види і форми роботи. Майже на кожному занятті використовую аудіовізуальні засоби, що сприяє активізації і легкості засвоєння навчального матеріалу, зняттю перевтоми, глибшому проникненню в сутність навчального процесу. Намагаюся раціонально розподілити час на уроці, вибираю оптимальний темп проведення. В своїй роботі використовую власноруч зроблену наочність, роздатковий матеріал.  Продумую тип, структуру уроку, чітко визначаю його навчальну, виховну та розвиваючу мету. Намагаюся вдало здійснювати  мотивацію навчальної діяльності студентів, щоб викликати інтерес  до предмету та до навчання, створювати доброзичливу атмосферу співпраці. Спілкуючись один з одним іноземною мовою, студенти вчаться бути демократичними, думати критично та приймати рішення.

     Комунікативну спрямованість реалізую шляхом моделювання реальних комунікативних ситуацій, які сприяють засвоєнню мовних одиниць у типових комунікативних контекстах. Для цього в практиці своєї роботи використовую інноваційні технології навчання: роботу в групах і парах («Спортивні уподобання»), рольові  ігри («Мій улюблений співак», «Талановиті люди»), дискусії ( «Як досягти успіху», «Ставлення до праці».), фронтальні форми роботи («Мікрофон»-«Поведінка і взаємовідносини молодих людей»- «Мозковий штурм»-«Як ти проводиш свій вільний час», «Забруднення навколишнього середовища»), метод проектів, нестандартні форми проведення  уроків.

    Вони сприяють розвитку навичок критичного мислення та пізнавальних інтересів, студенти почувають себе впевнено, вільно висловлюють свої думки і спокійно сприймають зауваження.

   Велику увагу приділяю вивченню граматичного матеріалу, для цього створено «граматичні довідники» в студентських словниках. Домагаюся якісного засвоєння граматичних структур, реалізовуючи принципи систематичності і послідовності.

   Проводжу контрольно-оціночну роботу, яка включає в себе різнорівневий контроль,тестування. На заняттях ставлю  собі за мету навчити студентів грамотності, логічному мисленню, вміти аргументувати свої відповіді, використовуючи вивчений лексичний і граматичний матеріал. На всіх етапах проведення уроку повторюю і закріплюю вивчений матеріал, при поясненні нового матеріалу опираюся на знання студентів. Чергую індивідуальні і колективні, усні і письмові форми роботи на занятті, що сприяє вихованню пізнавальної активності. Належну увагу приділяю міжпредметним зв’язкам. Кожне заняття включає усі види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання і письмо.

      Застосовую інсценізацію уривків твору, даю завдання увійти в роль того чи іншого героя («Рольова гра»),  що дає можливість розвивати артистичні здібності, діалогічне і монологічне мовлення. Практикую методи проектних технологій, різноманітні дослідницькі та пошукові методи, що спрямовані на самостійну і творчу роботу студентів з літературою («Англійська мова- мова міжнародного  спілкування», «Англійська мова в різних сферах нашого життя», «Винаходи і винахідники», «Видатні люди Великобританії»).

    Велику увагу на заняттях приділяю вивченню народознавчого матеріалу країни, мова якої вивчається, її традиціям, історії, політичному устрою, культурі.

   Веду позааудиторну роботу з англійської мови,     готую студентів до проведення державної підсумкової атестації та ЗНО з англійської мови.

Розвиток мовленнєвої компетенції на заняттях англійської мови є однією з умов вільного володіння іноземною мовою. Виконуючи вправи та завдання, що формують мовленнєву компетенцію, студенти розвивають пізнавальну діяльність, вчаться самостійно мислити – і викладач лише керує навчальним процесом. Різноманітність мовленнєвих ситуацій, які можуть бути створені в групі, сприяють формуванню стійкого інтересу до вивчення іноземної мови, внутрішньої мотивації до опанування іноземною мовою. Також активізується творча діяльність, розвивається культура мовлення, мислення, спілкування. Студенти оволодівають загальними прийомами комунікативної компетенції, вчаться створювати власні повідомлення, пропонувати шляхи вирішення проблем, систематизувати та порівнювати.  

D:\портфоліо\1364800416_stypendija_miskrady.jpg 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2
МАЙСТЕРНІСТЬ ПОЧИНАЄТЬСЯ ІЗ ЗНАНЬ

2.1 Сутність  технології інтерактивного навчання

Знання можуть бути купою каміння,

що задавило особистість.

І знання можуть бути вершиною піраміди, на якій стоїть особистість.

В. Розов

 

Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської мови, походить від слова «interact»,  де «inter» — взаємний і «асt» — діяти. Таким чином, інтерактивний - здатний до взаємодії, діалогу. Вислів Бенджаміна Франкліна  «Tell  me  and  I  forget,  teach  me  and  I  remember,  involve  me  and I learn» може вважатися гаслом інтерактивності у вивченні іноземної мови.

Дослідження, проведені Національним тренінговим центром (США, штат Меріленд) показують,  що  інтерактивне  навчання  дозволяє  різко  збільшити  процент  засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю (дії, практику).  Результати  цих  досліджень  були  відображені  в  схемі,  що  отримала  назву «Піраміда  навчання».

Звичайно люди запам’ятовують:

5% - лекції

10% - того, що читають

20% - того, що бачать на власні очі

50% - того, що слухають та бачать одночасно

70% - того, що обговорюють і пишуть

80% - того, що роблять практично власноруч

90% - того, що роблять і обговорюють одночасно

95% - того, чому навчають інших

З  піраміди  видно,  що  найменших  результатів  можна  досягти  за  умов  пасивного навчання (лекція –5 %, читання –10 %), а найбільших –  за умов  інтерактивного  навчання (дискусійні  групи  – 50 %,  практика  через  дію  – 75 %,  навчання  інших  чи  негайне застосування  – 90 %).  Хоча  ці  дані  є  середньостатистичними,  і  в  конкретних  випадках результати  можуть  бути  дещо  іншими,  але  в  середньому  таку  закономірність  може простежити кожен педагог.

Українські  дослідники  інтерактивного  навчання  О. Пометун  та  Л. Пироженко, пояснюючи  методу  інтерактивних  технологій,  звертають  увагу  на  те,  що  наш  мозок схожий на комп’ютер, а ми – його користувачі. Щоб комп’ютер працював, його потрібно увімкнути.  Так  само  потрібно  «увімкнути»  й  мозок  студента.  Коли  навчання  пасивне, мозок  не  вмикається.  Комп’ютер  потребує  правильного  програмного  забезпечення,  щоб інтерпретувати  дані,  введені  в  його  пам’ять.  Наш  мозок  повинен  пов’язати  те,  що  нам викладають,  із  тим,  що  ми  вже  знаємо,  тобто  забезпечити  мислення. Коли  навчання пасивне,  наш  мозок  не  простежує  ці  зв’язки  та  не  забезпечує  повноцінного засвоєння навчального матеріалу [3].

Інтерактивні  методи  навчання  передбачають  фронтальну  роботу  та  роботу  малими групами.  Серед  відомих  форм  парної  та  групової  роботи  є:  Inside  /  outside  circles;  Brain storm; Jigsaw reading; Think-pair share; Pair interview.

Останнім  часом  широке  розповсюдження  одержали  «інтерактивні  мультимедіа системи»,  які  є  програмно-методичними  комплексами,  що  зберігають  і  відтворюють: тексти,  звук,  статичні  зображення,  анімаційні  зображення,  відео фрагменти,  відповідні засоби  відтворення,  застосування  різних  інформаційних  середовищ,  що  дозволяє  більш ретельно вивчити систему управління усталених форм спілкування іноземних країн.

Умови та потреби сучасного життя зумовили виникнення нового напряму у вивченні іноземної  мови  – застосування  інноваційних  технологій,  що  використовують  елементи комп’ютеризованого навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Принципи та умови інтерактивного навчання

Вчіться самі, не чекайте,

поки Вас навчить життя.

Ежі Лец

За принципом інтерактивності навчання має будуватись переважно на завданнях, які моделюють інтерактивний характер спілкування, а саме:

1.Активна участь всіх компонентів (викладача та студентів) у процесі спілкування: комунікативне завдання має містити не тільки установку на продукування висловлювання, а також на ситуативно-зумовлене слухання з метою одержання інформації.

2.Ситуативна зумовленість навчального спілкування, яка передбачає:

 • співвідношення   мовленнєвих  одиниць   з   системою   стосунків співрозмовників;
 • наявність мовленнєвої задачі у висловлюваннях;
 • створення мовленнєвої діяльності;

      3.Постійна новизна елементів навчального процесу, яка спрямована на інтенсифікацію розумової, мовленнєво - творчої діяльності студентів шляхом   постійного   варіювання   мовленнєвих   ситуацій, мовленнєвого матеріалу і вправ, завдань, що використовуються. Застосовується прийом інформаційної прогалини, коли комуніканти володіють різним обсягом інформації, що спонукає студентів добувати інформацію один у одного.

На ефективність навчальної діяльності впливають різні чинники, у тому числі і емоційне благополуччя студентів та педагога.

        Найпростіші правила роботи для організації спільної діяльності студентів, створення атмосфери комфорту і безпеки.

  не оцінювати висловів один одного;

  говорити тільки від себе;

  конструктивно ставитися до висловів інших.

        Запитайте у студентів, навіщо необхідні правила в житті. Запропонуйте присутнім встановити правила для роботи на уроці. За допомогою мозкового штурму нехай вони запропонують перелік правил, які вони вважають необхідними.

        Занотовуйте кожне правило й запитуйте, як розуміють його студенти, чи погоджуються вони з ним. Коли думки вичерпаються, ще раз зверніть увагу на перелік і запитайте, чи всі погоджуються працювати за цими правилами.

Правила:

        Правило перше. До роботи повинні бути залучені тією чи іншою мірою всі учасники (студенти). З цією метою корисно використовувати технології, які дозволяють включати всіх учасників у процес обговорення.

        Правило друге. Потрібно турбуватися про психологічну підготовку учасників. Справа в тому, що не всі студенти психологічно готові до безпосередньої участі в тих чи тих формах роботи. Тому корисні розминки, постійне заохочення за активну участь у роботі, надання їм можливості для самореалізації.

        Правило третє. У роботі не повинні брати участь більш як 30 студентів. Тільки тоді можлива продуктивна робота в малих групах. Адже дуже важливо, щоб кожен у був почутий, кожній групі була надана можливість виступати з проблемами.

        Правило четверте. Потрібно вдало вибрати приміщення. Кабінет має бути підготовлений з таким розрахунком, щоб учасникам було легко пересідати для роботи в великих і малих групах. Потрібно створити для у студентів фізичний комфорт.

        Правило п'яте. Потрібно на початку роботи обговорити питання регламенту і намагатися не порушувати його. Корисно домовитися про те, що всі студенти будуть виявляти терпіння до будь-якої точки зору, поважати право кожного на свободу слова, поважати його гідність.

        Правило шосте. Поставтеся з розумінням до поділу студентів на групи. Спочатку його краще організувати на основі добровільності. Потім варто використовувати принцип випадкового вибору.

Застосування технологій інтерактивного навчання припускає наявність різних способів розміщення меблів у кабінеті. Педагог, готуючись до заняття, вибирає технологію, метод навчання і визначає форму розташування меблів. Перед початком заняття йому буде досить попросити студентів розставити столи і стільці відповідно до певної схеми.

        Декілька варіантів розташування меблів (Таблиця А.1):

 «Коло» (студенти розміщуються без столів на стільцях по колу, викладач сідає в коло разом з ними);

 «Дискусійний  клуб»  (студенти  розміщуються малими  групами (4-5 осіб) навколо декількох столів. Між столами є вільний простір для пересування);

        «Буква «П» (столи, за якими сидять студенти, зсунуті і створюють букву «П». Учительський стіл стоїть посередині);

         «Прямокутник» (усі студенти сідають за одним великими прямокутним столом по чотири його боки. Викладач сидить разом зі студентами).

        Кожен з варіантів має свої специфічні особливості і припускає використання певних технологій. Наприклад, традиційна форма розстановки меблів зручна для перегляду кінофільму або організації роботи в парах і не підходить для проведення дискусії.

        Надаємо таблицю, в якій простежується взаємозв’язок між формою розташування меблів та методами навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Типологія інтерактивних методів та прийомів  навчання

Мало знати, потрібно й використовувати.

Мало бажати, потрібно й робити.

           Й.Гете

Методи інтерактивного навчання можна поділити на дві великі групи: групові та фронтальні. Перші передбачають взаємодію учасників малих груп (на практиці від 2 до 6-ти осіб), другі - спільну роботу та взаємонавчання всієї групи.

Час обговорення в малих групах - 3-5 хвилин, виступ - 3 хвилини, виступ при фронтальній роботі - 1 хвилина.

Технологія навчальної діяльності у парах була вперше запропонована А.Г. Рівіним ще в 1911 році. Було доведено, що діяльність учнів та студентів стає ефективною, максимально  результативною і в той же час вивільнює час викладача для контролюючих і корегуючих дій. Групу (навіть 2-3 студенти) навчати набагато складніше, ніж одного. При колективній роботі всі працюють у парах і по черзі один з одним, тобто пари мають не постійний, а змінний склад, де співбесідника не можна уникнути - навчання ведеться у формі діалогу. Студент засвоює швидко і якісно те, що відразу використовується в ділі або передається іншим з поясненням, в такий спосіб оволодіння новими знаннями або вміннями відбувається постійно під час колективної навчальної діяльності. Активність студентів поступово піднімається на якісно новий рівень, джерелом її служать власні пізнавальні мотиви [7, с.47; 8, с.24].   

Спільна діяльність в процесі пошуку більш продуктивна (злам психологічних бар'єрів, пошук скорішого і вірнішого рішення за рахунок збільшення кількості й обговорення пропозицій). До факторів, що гальмують пошук і створюють психологічний бар'єр слід віднести: установки, некритичність мислення, стереотипи в результаті минулого досвіду, емоційну нестійкість тощо. Активне спілкування студентів в процесі навчання означає зняття заборони на спілкування і стимулювання його, що сприяє перетворенню вчення з індивідуальної діяльності у інтерактивну працю. Мета такої праці - обмін інформацією, порівняння, взаємооцінка, пізнання своїх можливостей, вплив студента на студента. Колективна пізнавальна діяльність більш емоційна і привчає до ініціативи. Матеріал для спілкування повинен бути проблемним, інформативним [23, с.168]. Можна запропонувати такі види безпосереднього спілкування:  

    за змістом;

    за кількістю учасників;

    внутрішній діалог;

    за етапом навчальної діяльності;

    за пізнавальним рівнем;

    у формі питання-відповідь;

    дискусія.  

Пропонується проводити цю роботу у малих групах (кількість 2-3 учасники). При роботі у малих групах викладач є одночасно і учасником, і керуючим суб'єктом у залежності від того, наскільки сформовані знання, уміння та навички учасників групи. Групи формуються на принципі "вільного" складу, тому що постійний склад або учасники з подібним рівнем викликають психологічні бар'єри. Умовно групи можна поділити на сильну, середню та слабку за рівнем базових знань. Відповідно змінюється роль викладача як четвертого учасника групи: у сильній групі він є коректором, в середній - консультантом, в слабкій - безпосереднім учасником роботи, тобто вчасно звертає увагу на помилки, причину їх, разом розв'язує задачу. Непарна кількість учасників зменшує можливість конфліктних ситуацій. Завдання для учасників повинні бути диференційованими, але посильними для групи в цілому. Якщо роботу в групах проводити на консультаціях, їх можна поділити на: консультацію-пораду, консультацію-роз'яснення, консультацію-обговорення [2, с.47; 11, с.111; 18, с.224; 20, с.81-90].

Відзначені наступні переваги такої технології:

    різке підвищення інтересу до вчення (відволікаються менш ніж 5%);

    ділового спілкування, вироблення вміння розуміти та оцінювати дії інших людей, регулювання своїх дій у відповідності до вимог членів групи і умов роботи;

    вміння вибирати форми та засоби передачі своїх думок, почуттів з метою досягти якнайбільшого взаєморозуміння;

    можливість обговорювати інформацію з іншими, відстоювати свою точку зору, що сприяє перетворенню знань у впевнення тощо.  

Розділяють технології інтерактивного навчання на чотири групи залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності:

     Інтерактивні технології кооперативного навчання.

     Інтерактивні технології колективно-групового навчання.

     Технології ситуативного моделювання.

     Технології оцінювання дискусійних питань [29, с.135; 27, с. 192].

 

Інтерактивні технології кооперативного навчання

До технологій кооперативного навчання належать такі інтерактивні технології, як:

      робота в парах,

      ротаційні (змінні) трійки,

      два-чотири -всі разом,

      карусель,

      робота в малих групах,

      акваріум.

Їх  можна ефективно використовувати як на уроках засвоєння, так і на уроках застосування знань, умінь і навичок. Це може відбуватись одразу ж після викладу нового матеріалу, замість опитування, на спеціальному уроці, присвяченому застосуванню знань, умінь і навичок, або бути частиною узагальнювального уроку.

Робота в парах (Схема А.2)

Кооперативне навчання можна здійснювати не тільки в групах, а й у парах. Таку роботу застосовують і як окрему технологію, і як підготовчий етап до роботи в групах.

Робота в парах сприяє позитивному ставленню до навчання, розвиває вміння пристосуватися до роботи в групах, підготовлює ґрунт для широкого і ефективного застосування інтерактивних технологій. Вона дуже ефективна на початкових етапах навчання.

За умов парної роботи всі студенти в групі отримують можливість говорити, висловлюватися. Робота в парах дає час поміркувати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки. Вона розвиває навички спілкування, вміння висловлюватися, критично мислити, переконувати, вести дискусію. Під час роботи в парах можна швидко виконати вправи, які за інших умов потребують багато часу.

Організація роботи

1. Запропонуйте студентам завдання, поставте запитання для невеличкої дискусії, поясніть його, дайте 1-2 хв для обдумування можливих відповідей або індивідуальних рішень.

2. Визначте, хто із студентів висловлюватиметься першим, запропонуйте обговорити свої ідеї один з одним. Щоб привчити дітей до чіткої організації роботи в парах, краще одразу визначити час на спільне обговорення. Студенти повинні дійти згоди щодо відповіді або рішення.

3. Після того як час буде вичерпано, дайте можливість кожній парі представити свої результати роботи.

 

Ротаційні (змінні) трійки (Схема А.3 )

Цей варіант кооперативного навчання сприяє активному, ґрунтовному аналізу та обговоренню нового матеріалу з метою його осмислення, засвоєння і закріплення.

Організація роботи

1.Розробіть запитання на допомогу cтудентам з метою обговорення нового матеріалу. Запитання повинні передбачати неоднозначну відповідь.

2. Об'єднайте студентів у трійки. Розмістіть їх так, щоб кожна з них бачила трійку ліворуч і трійку праворуч. Разом усі трійки мають утворити коло.

3. Поставте кожній трійці відкрите запитання (однакове для всіх членів трійки). Кожен за порядком повинен на нього відповісти.  

4. Після короткого обговорення запропонуйте учасникам розрахуватися на перший, другий, третій". Студенти з номером "один" переходять до наступної трійки за годинниковою стрілкою, а студенти з номером "два" переходять через дві трійки проти годинникової стрілки. Студенти з номером "три" залишаються на місці і є постійними членами своєї трійки. У результаті утвориться нова трійка.

5. Змінюйте трійки стільки разів, скільки є запитань.

 

Два - чотири - всі разом

Ця технологія є ефективною для розвитку навичок спілкування в групі, вмінь вести дискусію.

Використовується, коли необхідно, щоб учасники обговорили якесь питання спершу в парах, потім у квартетах, пізніше в октетах тощо. Допомагає в навчанні як викладення, так і вислуховування поглядів, аргументів, характеристики речей, ознайомлення з різними підходами. Переваги методу в тому, що навчає вести переговори і робити вибір. Проте слід пам’ятати, що його використання (багаторазове повторення) буде ефективним тоді, коли проблема цього варта.

Організація роботи

 1. Ознайомлення студентів з питаннями для обговорення, дискусії тощо.
 2. Об’єднання студентів у пари і обговорення завдання з метою прийняття узгодженого рішення – консенсусу (обов’язково).
 3. Об’єднання пар в четвірки і обговорення попередньо досягнутих рішень щодо поставленої проблеми. Прийняття спільного рішення обов'язкове.
 4. Обговорення питання, узгодження позицій і вироблення спільного рішення в більшій групі.

 

Карусель (СхемаА.4)

Ця технологія найефективніша для одночасного залучення всіх учасників до активної роботи з різними партнерами. Її застосовують для обговорення будь - якої гострої проблеми з діаметрально протилежних позицій, для збирання інформації з певної теми, для перевірки обсягу й глибини наявних знань, для розвитку вмінь аргументувати власну позицію.

Організація роботи  

Розставте стільці для студентів у два кола. Студенти, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а ті, що сидять у зовнішньому колі, - обличчям до центру, таким чином студенти сидять один навпроти одного. Внутрішнє коло нерухоме, зовнішнє - рухоме: за сигналом ведучого всі його учасники пересуваються на один стілець праворуч і опиняються перед новим партнером.

Мета - пройти все коло, виконуючи поставлені завдання. Може бути декілька варіантів такої діяльності.  

 

Технології колективно-групового навчання

До цієї групи можна віднести інтерактивні технології, що передбачають одночасну спільну (фронтальну) роботу всієї групи. Це такі форми роботи, як:

      "Мікрофон",

      "Мозковий штурм",

      "Навчаючи-вчуся",

      "Ажур-пилка",

      "Незакінчені речення",

      "Дерево рішень".

 

Мікрофон (СхемаА.5)

Це технологія загальногрупового обговорення, вона дає змогу кожному учневі у визначеному порядку щось швидко сказати, висловлюючи свою думку.

Організація роботи

1. Повідомте проблему групі.

2. Запропонуйте уявний "мікрофон" (будь-який предмет).

3. Надавайте студентам слово почергово, передаючи "мікрофон". Говорити має право лише той, у кого знаходиться "мікрофон".

4. Повідомлені відповіді не коментують і не оцінюють.

5. Коли хтось висловлюється, інші не мають права щось говорити.

 

Мозковий штурм (Схема А.6)

"Мозковий штурм" - це такий метод вирішення проблеми, коли всі учасникі розмірковують над однією і тією самою проблемою і "йдуть на неї в атаку". Цю технологію застосовують, коли потрібні кілька варіантів розв'язання проблеми.

Організація роботи

1. Визначте проблему, яку необхідно вирішити.

2. Приготуйте папір для занотовування ідей, запишіть проблему у вигляді питання.

3. Оберіть ведучого та секретаря, який записуватиме всі ідеї.  

4. Нагадайте правила першого етапу:

       мета - зібрати якомога більше ідей;

       кожен має право висловитись;

       пропозиції мають висловлюватися почергово, конкретно, стисло;

       приймаються будь-які пропозиції, навіть неймовірні;

       висловлювання інших не критикують і не обговорюють;

       розширення запропонованої ідеї заохочуються;

       ведучий може сформулювати нову ідею для запису за згодою того, хто її запропонував.

5. Висловте свої ідеї.

6. Занотуйте їх у порядку надходження. Не вносьте в ідею жодних виправлень.

7. Продовжуйте, доки будуть виникати нові ідеї (але не більше 10-15 хв).

8. На закінчення обговоріть і оцініть запропоновані ідеї.

 

Навчаючи – вчуся («Броунівський рух») (Схема А.8)

Цю технологію використовують під час повторення вивченого та під час вивчення блоку інформації. Її застосування дає змогу студентам взяти участь у передачі своїх знань одногрупникам, підвищує цікавість до знань.

Організація роботи

1. Підготуйте картки з фактами, що стосуються теми уроку, по одній для кожного студента.

2. Роздайте їх кожному.

3. Запропонуйтестудентам:  

      упродовж декількох хвилин ознайомитися з інформацією, що міститься на картці;  

      після ознайомлення з матеріалом, що міститься на картці, нехай студенти ознайомлять зі своєю інформацією інших і одержать інформацію від них. 

Студент повинен:

      одночасно говорити тільки з однією особою;  

      уважно слухати інформацію інших, запам'ятати якомога більше. Якщо потрібно, робити записи;  

      коли всі поділилися тим, що їм відомо, й отримали інформацію, нехай вони розкажуть, про що дізналися від інших.  

 

Ажурна пилка (Схема А.9)

Цей вид діяльності й дає змогу працювати разом, вивчати велику кількість матеріалу за короткий час.

Організація роботи

1.Доберіть індивідуальний інформаційний матеріал для кожного студента (матеріали підручника, додаткові матеріали тощо).

2. Об'єднайте студентів у групи (домашні) і видайте їм матеріали із завданням.

3. У групі студенти обговорюють запропонований матеріал, вивчають. Проте необхідно обрати головуючого, щоб стежив за часом, та особу, яка ставить запитання, щоб переконатися, що кожен розуміє зміст матеріалу.  

4. Після завершення роботи домашніх груп запропонувати студентам долучитися до інших груп, у яких вони виступатимуть експертами з окремої теми. У кожній новоутвореній групі має бути представник із кожної домашньої групи.

5. Кожна експертна група має вислухати всіх представників домашніх груп і проаналізувати матеріал загалом, здійснивши його експертну оцінку за визначений час (урок).

6. Після завершення роботи студенти повертаються у свої домашні групи. Кожен має поділитися інформацією, яку він отримав в експертній групі, із членами домашньої групи. Інформацію варто донести якісно і в повному обсязі за визначений час.

 

Незакінчені речення (Схема А.5)

Цю інтерактивну технологію часто поєднують з "мікрофоном", вона дає змогу розвивати у студентів зв'язне мовлення, власні висловлювання, порівнювати їх з іншими, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті і переконливо.

Організація роботи

Викладач чітко називає тему, з якої студенти будуть висловлюватися (можна використати і уявний "мікрофон"), формулює незакінчене речення і пропонує студентам закінчити його. Кожен наступний учасник повинен почати свій виступ із заропонованої формули. Наприклад:

      "На сьогоднішньому занятті я удосконалив свої вміння...",

      "На сьогоднішньому занятті найважливішим відкриттям було...",

      " Це оповідання навчило мене..." тощо.

 

Дерево рішень

Ця технологія є варіантом розв'язання конкретної проблеми. "Дерево вирішень" допомагає студентам проаналізувати та краще зрозуміти механізм прийняття складних рішень.  

Організація роботи  

1. Виберіть проблему, яка не має однозначного вирішення. Викласти її можна у вигляді цікавої історії, ситуації з життя, епізоду з літературного твору. 

2. Запропонуйте студентам необхідну інформацію для розв'язання проблеми, яка виникла під час домашнього читання.

3. Підготуйте на дошці (окремому плакаті) чи роздайте кожному учасникові взірець "дерева рішень".

4. Чітко сформулюйте проблему, її суть, запишіть на дошці, заповнюючи схему.

5. Дайте необхідну додаткову інформацію щодо проблеми.

6. Запитайте про актуальність проблеми, з'ясуйте, чому саме сторони прагнуть її розв'язання.

7. Шляхи і варіанти розв'язання проблеми можна визначити проведенням "мозкового штурму". На цьому етапі жоден з варіантів не може бути неправильним. Важливо набрати якнайбільше ідей.

8. Обговоріть кожен із варіантів вирішення. З'ясуйте, що позитивного чи негативного для кожної зі сторін він містить. Таким чином, частину ідей можна відхилити і залишити три-чотири.

9. Об'єднайте студентів у малі групи і запропонуйте заповнити схему. Група шляхом обговорення повинна дійти до одного варіанту рішення. Якщо єдності немає, можна застосувати голосування.

 

Технології ситуативного моделювання

Модель навчання у грі — це побудова навчального процесу за допомогою включення студента у гру (передусім ігрове моделюван­ня явищ, що вивчаються).

У західній дидактиці поступово відходять від терміна «гра», який асоціюється з розвагами, і вживають по­няття «симуляція, імітація» тощо.

Ігрова модель навчання покликана реалізовувати забезпечення контролю виведення емоцій; надання студенту можливості само­визначення; надихання і допомога розвитку творчої уяви; надан­ня можливості зростання навичок співробітництва в соціально­му аспекті; надання можливості висловлювати свої думки.

Студенти самі обирають власну роль у грі, висуваючи припущення про ймовірний розвиток подій, створюють проблемну ситуацію, шукають шляхи її розв'язання, беручи на себе відповідальність за обране рішення. Викладач в ігровій моделі виступає як інст­руктор, суддя-референт, тренер, головуючий, ведучий (організатор обговорення).

Ігрова модель навчання реалізується в чотири етапи: 1) орієнтація (введення студентів у тему, ознайомлення з правилами гри, загальний огляд її перебігу); 2) підготовка до проведення гри (викладення сценарію гри, визначення ігрових завдань, ролей, орієнтовних шляхів розв'язання проблеми); 3) основна частина — проведення гри; 4) обговорення.

Гра має велике значення для розвитку особистості. Успіх навчальної гри визначається можливостями учасників, а також віковими особливостями. Навчальна ділова гра має такі функції:

1. Розвиваюча – забезпечує під час навчальної діяльності розвиток творчого потенціалу студентів, їх самостійності в оволодінні методами отримання необхідних знань.

2. Комунікабельна – реалізується через організацію спілкування, регулювання міжособистісних відносин, виникнення механізму саморегуляції поведінки.

3.Активізуюча – передбачає стимулювання пізнавальних процесів, інтересів, потреб.

4.Інформаційна – проявляється у спрямованості змісту гри на соціальні, психологічні та методичні проблеми.

5.Функції інтеграції знань забезпечує міжпредметні зв’язки між курсами загальних об’єктів вивчення [5:45-67].

Обираючи певний  інтерактивний метод, а саме “Interview”, “Round Table”, “Reflexive Circle”, “Hotsummary”, “Project”, “Expert Groups”, “Dozensofquestions”, “Excursion”, викладач формує у студентів відповідні навички. В додаток до цього, в результаті взаємодії спілкування відбувається взаємонавчання обох сторін.

Розглянемо надалі приклади проведення найбільш цікавих студентам інтерактивних ігор. Нижче запропоновані ігри передбачають оволодіння словниковим запасом з вивченої теми та загальновживаними словами.

Grabaminute–гра, в якій студенту надається 1 хвилина, для представлення терміну, написанного на інтерактивній карті. Учасник має надати найбільше інформації про даний предмет/термін, його значення, використання, тощо. Отримує перемогу  студент, який надав найбільш повну та зв'язну інформацію про вказаний в картці предмет або термін. Перевірка знань: словниковий запас з певної теми у поєднанні з граматикою. Хороший спосіб для закріплення вивченого матеріалу.

Особливості гри: покращуються навички швидкого реагування, критичного мислення.

Anitemdescription–гра, в якій необхідно описати слово чи словосполучення, вказані на інтерактивних картках, не називаючи корінь слова та не застосовуючи жестів. При цьому активну участь бере решта групи, яка має вгадати слово.

Перевірка знань: словниковий запас з певної теми у поєднанні з граматикою. Можна використовувати в якості Warm up activity.

Особливості гри: покращуються навички швидкого реагування, активізується пошук синонімів англійською мовою. Прямий комунікативний контакт з групою позитивно впливає на  взаємозв’язок всередині групи.

Chainstory–гра на логіку, прояв фантазії та індивідуальності. Суть гри полягає у продовженні розповіді попереднього студента. Перевірка знань: словниковий запас з певної теми та загального словникового запасу в поєднанні з граматикою.

Особливості гри: покращується навички швидкого реагування, логічного мислення, підвищується увага, не меншу роль віддають фокусуванню на сюжеті розповіді, що допомагає розвивати пам’ять.

Симуляції або імітаційні ігри

Симуляції - це створені викладачем ситуації, під час яких студенти копіюють у спрощеному вигляді процедури, пов'язані з діяльністю суспільних інститутів, які існують у справжньому економічному, політичному та культурному житті. Це своєрідні рольові ігри з використанням чітко визначених (за законом або за традиціями) і відомих ролей та кроків, які повинні здійснити виконавці: судові, парламентські, громадські слухання, збори, асамблеї, засідання комісій, політичні дебати тощо. Отже, симуляції є "мініатюрною" версією реальності. Ця технологія наближена до рольової гри, але істотно відрізняється від неї, бо її метою є не представлення поведінки конкретних особистостей, а ілюстрування певних явищ і механізмів: процедури прийняття рішень в органі місцевого самоврядування, механізму зростання прибутків підприємства, функціонування вільного ринку тощо [25, с.24-31; 38, с.4-8; 51, с. 20.]. Як організувати роботу:

1. Слід пам'ятати, що в симуляції йдеться не про демонстрування акторських здібностей, а про вміле і в міру можливості безособове відтворення вибраного процесу.

2.  Необхідно пропонувати для проведення ситуативного моделювання

теми, що спрощують дійсність.

3. Виберіть тему для симуляції та основне питання, яке будуть вирішувати студенти.

4.  Сплануйте сценарій симуляції, продумайте розподіл ролей, участь у грі всієї групи.

5.  Надайте студентам достатньо інформації, чіткі інструкції, щоб вони могли переконливо виконувати свої ролі і, одночасно, вчитися.

6.  Перед симуляцією зробіть короткий вступ.

7.  Заздалегідь продумайте запитання для підбиття підсумків [25, с. 20-29].

Технології опрацювання дискусійних питань

Дискусійні форми змушують студентів аналізувати думки, перш ніж їх озвучувати, адже обов’язковим елементом є не лише промова, але й пояснення ходу власних думок.

1)  “Roundtable(Колективна гра  на вирішення спільної проблеми).

2)   Scientific debate   (Навчальна суперечка-діалог, в якій студенти – представники різних направлень, відстоюють свою думку, протилежну іншим).

3)    Competition in small groups (Мотиваційна гра, яка спонукає студентів до активності).

4)     “Brainstorm(Гра, розвиваюча критичне мислення).

5)    Situation(Гра, розвиваюча вміння швидко реагувати та фантазувати).

6)  Judicial sitting (Гра з розподіленням ролей та пошуком конструктивних відповідей).

7)  Training (форма навчання із застосуванням різних форм роботи з невеликою групою для вдосконалення навичок в процесі моделювання ситуацій, які наближені до реальності).

8) Debriefing (Аналіз та обговорення результатів попередньої роботи; структурування набутого досвіду; Визначення та оцінювання власних досягнень та поразок педагогом і учнями;    планування    подальшої діяльності.

9) Six Thinking Hats за методом Едварда де Боно (систематизація мислення).

Дискусійні форми навчання – це цілеспрямований та впорядкований обмін думками, твердженнями з метою «знаходження істини», або формування в учасників певної точки зору. Головними умовами є обмеження одним питанням чи темою, висловлена думка має бути аргументованою.

Однією із найактивніших дискусійних форм заняття можна виокремити «Мозковий штурм» (Brainstorm ),що містить спільне розв’язання проблем. Метою цієї гри є забезпечення генерації ідей для неординарного рішення певної проблеми. Переглянемо список необхідних елементів проведення «мозкового штурму».

1) Необхідно висловити якомога більше ідей та зафіксувати їх.

2) Записуються всі висловлені ідеї, навіть на перший погляд, безглузді.

3)  Відсутність будь-якої критики.

4) Всі учасники мають однакові права висловити свою думку.

Дискусії є важливим засобом пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання. Вона значною мірою сприяє розвитку критичного мислення, дає можливість визначити власну позицію, формує навички відстоювати свою думку, поглиблює знання з обговорюваної проблеми і все це повністю відповідає завданням сучасної освіти. Сучасна дидактика визнає велику освітню і виховну цінність дискусій. Вони вчать глибокому розумінню проблеми, самостійній позиції, оперуванню аргументами, критичному мисленню, зважати на думки інших, визнавати вдалі аргументи, краще розуміти іншого, сприяють уточненню власних переконань і формуванню власного погляду на світ [13, с.41-46].

    проведення дискусії необхідно починати з постановки конкретного дискусійного питання;

    не слід ставити запитання на зразок: хто правий, а хто - ні в тому чи іншому питанні;

    у центрі уваги має бути ймовірний перебіг;

    усі вислови студентів мають бути у руслі обговорюваної теми;

    викладач має виправляти помилки і неточності, яких припускаються студенти, та спонукати їх робити те саме;

    усі твердження студентів повинні супроводжуватись аргументацією, обґрунтуванням;

    дискусія  може  закінчуватися  як  консенсусом,  так  і  збереженням  існуючих розбіжностей між учасниками дискусії [28, с.288-302].

Метод ПРЕС

З цієї невеличкої технології (для неї запропонована назва "метод ПРЕС") варто почати роботу над навчанням студентів дискутувати. Вона використовується при обговоренні дискусійних питань та при проведенні вправ, у яких потрібно зайняти й чітко аргументувати визначену позицію з проблеми, що обговорюється. Метод навчає учнів виробляти й формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стислій формі, переконувати інших. Як організувати роботу:

1. Роздайте матеріали, у яких зазначено чотири етапи методу ПРЕС.

Висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору (I think that, to my mind, according my experience, to my opinion);

Поясніть причину появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази (the fact, the point is that);

Наведіть приклади, додаткові аргументи на підтримку вашої позиції, назвіть факти, які  демонструють ваші докази (for example, for instance);

Узагальніть свою думку (зробіть висновок, починаючи словами: (as a result, in the upshot, in the end, finally, in the long run, in the final analysis);

2.  Запропонуйте бажаючим спробувати застосувати цей метод до будь-якої проблеми на їхній вибір.

3. Перевірте, чи розуміють студенти механізм застосування методу [12, с.9-15; 31, р.61].

Займи позицію

Така технологія також дає можливість обговорити дискусійні питання за участі всіх студентів. Метод дозволяє стати на точку зору іншої людини, розвивати навички аргументації, активного слухання тощо. Як організувати роботу:

1. Заздалегідь підготуйтеся до обговорення.

2. Поставте всій групі дискусійне питання.

3. Об'єднайте студентів у пари, а потім - у четвірки

4. Дайте завдання розподілити позицію з проблеми ("так" чи "ні") між парами чи самі зробіть це. Одна пара в четвірці повинна обґрунтовувати одну позицію, друга - протилежну.

5. Поясніть, що в четвірках кожна пара має представити своїм партнерам свою точку зору. Дайте досить часу на підготовку аргументів.

6.  Коли час на підготовку мине, попросіть пари доказово викласти свою точку зору один одному.

7.  Потім можете дати завдання парам помінятися позиціями і знову повторити все спочатку. На це варто відвести набагато менше часу.

8.  Після цього можете дати завдання всій четвірці вільно обговорити тему.

Студенти  вже  повинні  висловлювати  свою  особисту  точку  зору.  У  результаті  обговорення четвірка повинна або дійти згоди, або висновку про те, що їм бракує інформації. Заздалегідь визначте часові рамки цієї вільної дискусії.

9.  Підбийте підсумки дискусії з усією групою  [13, с.41-46].

 

Дебати

Один із найбільш складних способів обговорення дискусійних проблем. Дебати можна проводити лише тоді, коли студенти навчились працювати в групах та засвоїли технології вирішення проблем. У дебатах поділ на протилежні точки зору набуває найбільшої гостроти, оскільки студентам необхідно довго готуватися й публічно обґрунтовувати правильність своєї позиції. Кожна група має переконати опонентів і схилити їх до думки змінити свою позицію. Однак можна поставити й інше завдання спільно вирішити поставлену проблему. В такому разі студенти повинні будуть, висловивши свою точку зору, уважно вислухати протилежну сторону, щоб знайти точки дотику. Важливо, щоб учасники дебатів не переносили емоції один на одного, а спілкувались спокійно [13, с. 20-48].

Беручи до уваги вищезазначений матеріал, можна дійти висновку, що використання інтерактивних форм та методів в реалізації особисто орієнтованого підходу та викладанні англійської мови дають змогу практично збільшити кількість розмовної практики на занятті, виявляються цікавими для студентів, допомагають засвоїти матеріал та використати його у подальших заняттях, виконують дидактичні та різні розвивальні функції. Таким чином, викладач стає наставником самостійної учбово-пізнавальної та творчої діяльності студентів. Маючи багато переваг, слід також пам’ятати про недоліки: при частому застосуванні сприймання інтерактивних ігор стає механічним, втрачає творчу зацікавленість, тому необхідно урізноманітнювати ігри та комбінувати інтерактивні методи навчання з традиційними.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Комп’ютерні технології як інтерактивні методи

Сучасну модель навчання складно уявити без використання інформаційно-комунікаційних технологій,  які перетворюють навчання іноземної мови на живий творчий процес. Англiйська мoва, як i будьяка iнша, викoнує кoмунiкативну функцiю, тoму як навчальний прeдмeт вона є oднoчаснo i мeтoю, i засoбoм навчання. Власне застoсування нoвих iнфoрмацiйних тeхнoлoгiй дoзвoляє викладачам рeалiзувати свoї твoрчi педагогічні iдeї, oбмiнятися дoсвiдoм з кoлeгами та oтримати oпeративний вiдгук, а студентам дає мoжливiсть самoстiйнo вибирати iндивiдуальний план навчання: пoслiдoвнiсть і тeмп вивчeння тeм, систeму трeнувальних завдань i задач в залeжнoстi вiд рiвня вoлoдiння мoвoю, спoсoби кoнтрoлю та кoрeкцiї знань.

Узагалі, ІКТ можна визначити як сукупність різноманітних технологічних інструментів і ресурсів, які використовуються для забезпечення процесу комунікації. Під технологічними інструментами та  засобами мають на увазі комп’ютери, мережу Інтернет, радіо- та телепередачі, телефонний зв’язок, тощо. Дуже поширеним та перспективним методом навчання в усьому світі є навчання за допомогою Інтернет – ресурсів.

Зараз вже всі розуміють, що Інтернет має колосальні інформаційні можливості і не менш вражаючі послуги. По-перше, Інтернет - це великий вирівнювач можливостей в галузі освіти, оскільки він усуває географічні бар'єри та економить час. Обладнання комп'ютерного класу та підключення до мережі Інтернет відразу ж вирішує кілька проблем: неукомплектованість бібліотеки навчального закладу, відсутність підручників (застарілі не відповідають вимогам, а нові дуже дорогі), висока вартість передплати на періодичні видання. По-друге, Інтернет – це багатонаціональне, кроскультурне суспільство, діяльність якого базується на електронному спілкуванні. Долучаючись до цього спілкування на заняттях з англійської мови, ми створюємо модель реального спілкування з носіями мови.

На базі Інтернет технологій виділяють дві основні форми комунікації - синхронну та асинхронну. Засоби синхронної комунікації – засоби спілкування в режимі реального часу (чат, форум, відео- та аудіо- конференції тощо). Прикладами засобів, що надають можливість  синхронного спілкування з іншими користувачами Інтернету за допомогою чату і голосового зв'язку є Skype і Yahoo! Messenger, ICQ (Назва «ICQ» фонетично співзвучна  англійській фразі «I seek you» (я шукаю тебе: http://messenger.yahoo.com/,http://skype.com/. ICQ забезпечує миттєве відправлення та отримання текстових повідомлень).

Використовуючи чат і голосовий зв'язок, можна:

  проводити уроки-проекти зі студентами з інших країн;

 обговорювати теми з гостем-представником іншої країни, що є компетентним в тій або іншій галузі наукового знання;

• пропонувати кардинально нові, нестандартні завдання. Наприклад, для установки першого мовного контакту студента і носія мови, задавши параметри шуканого співбесідника запропонувати: «Використовуючи програму, знайдіть співбесідника в ... (визначається залежно від мови, що вивчається, і цілей викладача) країні. Дізнайтеся його ім'я, інтереси, и т.п., розкажіть про себе і так далі»

• функція архівації тексту чату дозволяє після закінчення спілкування аналізувати чатлог (Chatlog) з погляду граматики, лексики, пунктуації, стилістики, мовних помилок і тому подібне, і на цій основі вибудовувати новий вигляд завдань.

Засоби асинхронної комунікації – засоби, що надають можливість обмінюватись інформацією з затримкою в часі (форуми, електронна пошта, сайти, блоги).

На думку дослідників, асинхронна комунікація є одним з найбільш ефективних засобів навчальної комунікації, оскільки на відміну від синхронного спілкування студент має достатньо часу для формування обдуманої, аргументованої коректної відповіді.

В процесі асинхронного спілкування здійснюється:

 • освоєння правил телекомунікаційного етикету;
 • формування навичок та вмінь читання;
 • вдосконалення навичок аудіювання;
 • створення спільних творчих та дослідницьких проектів;
 • формування стійкої мотивації до вивчення мови;
 • вдосконалення навичок використання ІКТ та мережі Інтернет.

Ще один засіб підвищення ефективності навчального процесу з іноземної мови – елeктрoнна бiблioтeка – впoрядкoвана кoлeкцiя рiзнoрiдних eлeктрoнних дoкумeнтiв (у тoму числi книг), забeзпeчeних засoбами навiгацiї та пoшуку.

Використання  Iнтeрнeту у прoцeсi вивчeння iнoзeмнoї мoви нe пoвиннo бути самоціллю та не виключає традиційні методи навчання, а гармонійно поєднується з ними. Насампeрeд, викладачу нeoбхiднo дати вiдпoвiдь на запитання: для кoгo, для чoгo, кoли, в якoму oбсязi пoвинeн бути викoристаний Iнтeрнeт, oскiльки дужe важкo зoрiєнтуватися у вeличeзнoму oб’ємi iнфoрмацiї. Використання інформаційних технологій може відбуватися різними способами, відповідно до потреб конкретного уроку. Їх можна представити наступним чином:

 використання інформаційних технологій – як у фронтальній, так і в груповій роботі;

 використання електронних підручників, енциклопедій, словників, довідників, комп’ютерних навчальних програм тощо;

 використання окремих типів файлів (зображення, відео, аудіо, анімації);

 створення власних уроків ( презентації, web-сторінки).

Нині активно розробляється методика і форми використання Інтернет-ресурсів у навчальному процесі. Ученими і практиками пропонуються такі форми проведення занять: презентація, тематичний проект, електронна вікторина, індивідуальне навчання, консультації, «віртуальна екскурсія», прес-конференція, творчий звіт, дистанційні олімпіади, телекомунікаційні проекти, Веб-квести та ін.

D:\портфоліо\1359719863_images.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3

НАЙВАЖЛИВІШЕ – ТВОРЧИЙ ПОШУК

 

It’s more than a game, it’s an institution.

Tomas Hudge

Мені імпонує висловлювання відомого педагога Януша Корчака, яке надзвичайно пасує до нашого сьогодення: «Вчитель - це той, хто не затискує, а визволяє; не пригнічує, а підносить; не бгає, а формує; не диктує, а вчить; не вимагає, а запитує; той - хто переживає з дитиною багато натхненних хвилин».

Саме ці слова визначають завдання, яке я втілюю кілька років – використання інтерактивних технологій в особистісно-орієнтованій освіті студентів, формування особистості і виховання громадянина, здатного жити у демократичному світі. Тож я намагаюся слідувати наступним принципам викладання:

-практичність знань студентів;

-особистісно-орієнтоване навчання:

-комунікативне спрямування навчання;

-готовність до зовнішнього тестування;

-підвищення мотивації студентів до вивчення іноземної мови.

Вивчення англійської мови не повинно бути звичайним та буденним. Головне – викликати у студентів зацікавленість з першого заняття і намагатися підтримувати її протягом всього курсу навчання, перетворюючи звичайні уроки в рольові ігри, подорожі, маленькі шоу чи бесіди за круглим столом, контрольні роботи – у конкурси та змагання з духом здорової конкуренції, практичні роботи – у відпрацювання вивченого та застосування всього набутого у змодельованих ситуаціях, наближених до реального життя.

Особлива цінність інтерактивного навчання в тому, що студенти навчаються ефективній роботі в колективі. Саме така модель дає можливість врахувати можливості дитини, зацікавити її до осмисленого вивчення навчального матеріалу, залучити її до активності на будь-якому етапі уроку. Студенти приймають участь у формулюванні проблеми, визначають основні питання, працюють з різними джерелами, узагальнюють, диференціюють, висловлюють власну думку, сперечаються, оцінюють власну діяльність назанятті.

Отже, кожний учасник навчального процесу займає активну позицію. Добре, якщо рівень розмови підкреслюється не тільки його знанням правил діалогу, а і його місцем за партою, тому парти в кабінеті іноземної мови розміщені по периметру, так, щоб усі учасники бачили один одного,і погоджуючись або не погоджуючись з точкою зору товариша, могли відверто дивитися один на одного. Така модель потребує адекватних форм та засобів організації навчального процесу. Тому в моєму творчому доробку – уроки з використанням інтерактивних технологій, уроки-рольові ігри, уроки-тренінги, уроки-подорожі, уроки-прес-конференції.

 Зазвичай я використовую елементи інтерактивного навчання майже на всіх своїх заняттях. Часто розпочинаю із навчальної гри, що допомагає активізувати лексичний матеріал вивченої теми. Наприклад: гра «Снігова лавина» з теми «Світ мистецтва» - я починаю речення:

  -I like the picture by Thomas Gainsborough «Sunset». Наступний студент повинен повторити моє речення та додати своє власне про улюблену картину, другий повторює речення викладача, попереднього та додає своє. –Olha Myhailivna likes the picture byThomas Gainsborough «Sunset» and I like thepicture by John Constable «A Cottage in a Cornfield». Olha Myhailivna  likes the picture by Thomas Gainsborough «Sunset», Taras likes the picture by John Constable «A Cottage in a Cornfield» and I like the picture by Thomas Lawrence «Queen Charlotte». За допомогою цієї вправи студенти вчаться правильно вимовляти назви картин, їх авторів, повторюють правила граматики – вживання Present Simple – та розвивають темп мовлення.

А при введенні нової лексики практикую метод  «Мозкового штурму». Студенти називають по черзі слова, які асоціюються з даною темою, слова записуються на промінчиках сонечка. Технологію «Mind Map» доцільно використовувати як на першому, так і на другому курсах навчання. Коли лексичний запас студентів достатньо високий, то ефективним є використання такої форми роботи як «Clustering», де коло асоціацій значно ширше.

Метод «Мікрофон» можна використати при підбитті підсумків заняття чи під час монологічного висловлювання з певної теми. Часто разом з цим методом, для вираження своєї власної думки, як в усній, так і в письмовій формі використовую також метод «ПРЕС»:

P  position             P - I think…

 R  reason              R - because…

 E  example           E - for example…

 S  solution            S - that’s why…

Наприклад, студент висловлює свою думку з теми «Why go to school?»:

-         I think school is not only a place of formal education, it is a place where pupils can develop their skills in social relationships because at school they can enjoy different cultural and confidence – building activities. For example, I take part in dramatic and musical performances at a school and class party. At school I make out good friends, whith whom I spend considerable time going together to parties and discos. That’s why, school is an attractive place for me.

  Особливо цікавим є використання методу «Карусель». Я використовую його, коли йде обговорення якогось питання, що має декілька точок зору. Ось, наприклад, при вивченні теми «People and relationship» розпочалась дискусія чи можна купити щастя за гроші. На початку заняття я застосувала метод «Шкала думок», що дозволило виявити думку студентів щодо заданого питання. Як і очікувалося, студенти розділилися на три групи. Перша вважала, що гроші є  головним джерелом щастя. Друга – без грошей життя було б щасливішим. Третя – самих грошей не достатньо, щоб бути щасливими.

Останню групу студентів було розподілено між першою і другою, і розпочалася робота. Кожна група повинна була підібрати по 5 суттєвих аргументів, що відстоювали їхню думку про необхідність грошей у житті людини. Через 5-7 хвилин я організувала « Карусель».

Студенти протилежних груп повинні були вислухати один одного протягом 30 секунд і  пересісти на інший стілець при цьому занотувати думки своїх опонентів. Після закінчення вправи усі повернулися на свої місця і внесли в таблицю «ЗА-ПРОТИ» свої думки та думки іншої групи. Наприкінці дискусії, використовуючи метод «Мікрофон», студенти ділилися враженнями та говорили чи змінили вони думку. Це чудова техніка концептуального навчання, творче вирішення проблеми та покращення усних мовних навичок. Слід також відзначити, що ігровий, захоплюючий характер нетрадиційних завдань дозволяє студентам, які мають низький рівень навчальних досягнень, почувати себе потрібними у спільній діяльності. У той же час покращуються відносини через довіру та товариськість.

 При використанні інтерактивних методів роботи на своїх заняттях я дотримуюся такого правила: «mistakes are possible!» Це психологічно дуже важливо,бо дає змогу студентам говорити, не боячись допустити помилку і бути виправленим одногрупником або викладачем. Викладачеві, навпаки, надається можливість побачити і систематизувати типові помилки, відібрати матеріал для повторення та подальшого удосконалення. При цьому слідкую, щоб діалог проходив за рівних умов. Нехай студенти у чомусь помиляються, але це їхні самостійні кроки. Досить тільки тактичними підказками, доброзичливими зауваженнями, іноді жартами коригувати хід їхнього мислення. Тоді воно одержує правильне окреслення, потрібний напрям. Роль викладача стає роллю одного з партнерів, який впливає на весь процес. А студенти стають власниками ідей, це тоді, коли вони зможуть висловити ці ідеї власними словами. Активний обмін точками зору між студентами збагачує їхній словниковий запас, вчить правил спілкування, особливих словникових стійких виразів, дає змогу здійснювати процес інтеграції на інших навчальних предметах, використовуючи вже існуючий досвід, переглядати його з нових позицій, приймати конструктивні рішення. Щоб заняття, на якому застосовується метод інтерактивного навчання досягло мети, треба, щоб студенти не тільки орієнтувалися у темі розмови, а й мали достатній словниковий запас, за допомогою якого могли б будувати своє мислення, обґрунтувати свою думку. Саме тому для використання цього  методу  на заняттях англійської мови дуже важливою є попередня підготовка.

Оскільки в коледжі навчаються студенти з різних шкіл нашої області, рівень їх  знань дуже різний. Щоб підготувати їх до такої розмови, доцільно використовувати деякі елементи інтенсивного навчання іноземних мов, які дають змогу приблизно в однакових рівнях кожному оволодіти темою. Цієї мети я намагаюся досягти таким чином.

Студентам повідомляю тему заняття. Якщо вона складна, наприклад, така як «Is the Earth indanger?» або «Сommunication technologies», пропоную почати обговорення рідною мовою, поступово переходячи на англійську. При цьому вони потрапляють у таке становище, в якому не можуть висловити свою думку без знання тих чи інших іноземних слів або висловлювань. Пояснюю студентам, що деякі поняття можна замінити іншими, вже знайомими або словами-синонімами. Потім пропоную різні вправи для ознайомлення, вимовляння, закріплення в пам’яті та використання нової лексики. Так, студентам можна запропонувати такі вправи:

- ввести в речення потрібне за змістом слово або вираз;

- скласти діалог, використовуючи нову лексику;

- закінчити речення;

- прослухати речення і визначити правильність використання лексики;

- одержуючи роздаткові картки, в яких написано скорочене повідомлення, де пропущене кожне, наприклад, шосте слово, заповнити пропуски новою лексикою і т.д.

На наступному етапі, коли студенти вже знайомі із новою лексикою, читаю виразно і голосно текст, і майже пошепки перекладаю кожне речення, ніби не перекладаю, а підказую. Внаслідок цього в студентів складається ілюзія, що вони все розуміють самі. Психологічно це дуже важливо, оскільки надає впевненості у власних силах: «Я можу – і це добре!» Потім пропоную студентам дещо розслабитися, закрити очі і прослухати текст ще раз на тлі спокійної, ледве чутної мелодії слів. Така форма роботи дає змогу підготувати студентів не тільки до читання тексту з повним розумінням, а й відразу переходити до переказу. Причому завдання на переказ даю кожному індивідуальне. Якщо це достатній рівень – «Розповідай усе, що запам’ятав», якщо середній – «Перекажи близько до тексту», а якщо вищий – «Перекажи з використанням додаткового матеріалу». Звичайно, при цьому викладач докладає багато зусиль і часу, але результат вартий того. Усі студенти групи отримують певний рівень знань, необхідний для подальшого залучення кожного з них у процес інтерактивних форм діяльності.

Один із інтерактивних методів, який зазвичай використовую на початку занятті з будь-якої теми «Студенти проти викладача». Вся група при цьому поділяється на 2-3 команди. Повідомляю тему розмови, проблему, мету і завдання уроку. Кожна команда отримує завдання: протягом 3 хвилин придумати два запитання для викладача. Дошка поділяється на 3(4) колонки. У першій записують питання команд. У другій, третій – бали командам за участь в обговоренні цих питань. Так надається можливість кожній з команд довести або спростити відповідь викладача. За кожний наведений доказ команда отримує один бал.

Завдання викладача – дати таку відповідь на запитання, яка б спровокувала студентів шукати шляхи і способи, згодні чи не згодні з ним. У фіналі розмови (а вона може тривати 15-30хв. залежно від широти проблеми заняття) підбиваю підсумок. Елемент змагання сприяє активізації розмовної діяльності студентів.  Якщо команда, яка задала запитання, не задоволена відповіддю, цю проблему залишаю як домашнє завдання і на наступному занятті протягом  3-5 хв. ми її обговорюємо.

Ще один із методів інтерактивного навчання, який я вдало використовую на підсумкових уроках це – «Brain puzzle». Його основна мета – зібрати із деталей ціле, пройти шлях від простого до складного легко і швидко. Залежно від обраної теми проведення займає 15-20 хв. Цей метод не вимагає великої підготовчої роботи, достатньо мати аудіозапис із спокійною мелодією і картки-підказки. Наприклад, на підсумковому занятті з теми «Світ мистецтва» я додатково запропонувала студентам як роздатковий матеріал висловлювання англійською мовою різних авторів про мистецтво, оповідання: «English painters», «The world of painting». Отже,

1) What is the theme of our lesson  «The world of painting».

2) And let’s parallely we’ll discussing the subject «English painters», if you have no objections.

3) Now we shall work in the following way:

Take these sheets of paper and write down on them as many words and expressions on thesubject of our lesson as you can do for 3 minutes. So, one, two, three…begin! (включаю аудіозапис із тихою, спокійною мелодією)

4) Stop writing, please. Time is over. And now exchange your sheets with your neighbours and quickly look through the words. Read the words in chain and don’t repeat the same words twice.

Обмінюючись аркушами із словами з сусідом по парті, кожен студент одержав додаткову інформацію. Прочитавши їх вголос та почувши із вуст товаришів, згадав вимову.

5) So the next step in work. Be so kind and number into «first, second, third».

O. K. Now all numbers «first» gather together and sit down at this table, all numbers«second» gather together and sit down at that table, and all numbers «third» will sit here. We have three groups, three teams. The task is: to make up from these words as many sentences on the subjects «The world of painting» and English painters as you can do for 4 minutes. (вмикаю тиху музику).

Коли вже сформовано нові команди, ми досягли того, що кожен студент групи одержав нову інформацію і одночасно іншим віддав свою інформацію.

6) O. K. Time is over. I am interested how many sentences you have composed.(Команда, яка склала більшу кількість речень, одержує право прочитати їх. Це потрібно для того, щоб команда, яка не зовсім справилася із завданням, одержала підказку).

7) Well, the next step in our work. Please, number into «first, second, third and fourth». And all numbers «first» and «second», gather together and form the first team. The numbers «third» and «fourth» will form the second team. Let Andrey be a team-leader of the first team and Serhey - of the second team.

The task is: using the words and sentences which you have just made up and the words and expressions from the prompting cards on your tables make an advertisement. It must invite tourists to visit Ukrainian Art Museum (for the first team) and to visit English Museum of Art (for the second team). Your advertisements will be represented during one of the evening TV programs. The time on TV is very expensive. So you have only one minute for your advertisement.

Mrs. Team-leaders organized work in your teams, for this work you have only 4 minutes.

( Практично студенти мають речення. Їх тільки треба скомпонувати і домовитись, у якій саме формі буде зроблено рекламу: монолог, діалог, інсценування).

 8)Time is over and now you must show your advertisement. Don’t forget about «1 minute». Who will be the first?

9) I’m sure that after your invitation the tourists from all over the world will visit Ukrainian and English museums of Art. Thank you.

Отже, студенти вчаться швидко орієнтуватися у вивченому матеріалі, відбирати потрібну інформацію, здійснювати спільну діяльність. Завдяки таким формам роботи, на мою думку, підвищується і прагнення в більшій мірі спиратися на свідомість в оволодінні англійською мовою, розвивати мислення, пам’ять. З цього й випливає головна тенденція навчального процесу: від пізнання – до творчої діяльності, через інтерактивні методи і форми навчання – до самостійного оволодіння інформацією. А моє завдання, як викладача, полягає в тому, щоб будувати свої заняття на основі потреб кожного студента, максимально забезпечити прояв активності, самостійності, розвивати ситуацію успіху, творчості, поважати інтереси кожного.

Фундаментальним підґрунтям застосування інтеракції є не планована діяльність, а загальна відкрита атмосфера навчання, що панує під час заняття, те, як взаємодіє викладач зі студентом.

Треба зазначити, що використання новітніх інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури, яка має складатися з наступ­них елементів: мотивація, представлення теми та очікуваних навчальних результатів, надання необхідної інформації, центральна частина занят­тя — інтерактивна вправа, підбиття підсумків, оцінювання результатів.

Вважаю дуже важливим систематичне надання студентам можливостей вибору: їм доведеться прийма­ти безліч рішень, щоб добре виконати роботу. Моя педагогічна практика підтверджує, що вибір — це ключ до інтерактивного навчання та критичного мислення. Тому на своїх уроках я намагаюся ство­рювати ситуації, де студенти могли б робити реальний вибір. Тут ефективно працює «Я-концепція».

Планування майбутнього заняття зазвичай починається з теми. Часто я формулюю її у вигляді питання, оскільки питання пробуджують допитливість і за­охочують дослідження. Далі я ставлю перед собою низку запитань:

 • Якими є очікувані результати?
 • Як привернути увагу студентів до теми заняття? («Мозковий штурм», «Обміняйтеся думками», «Мікрофон» тощо).
 • Як допомогти студентам активно дослідити на­вчальний матеріал у співпраці? («Позначки в тексті», «Взаємонавчання», «Читання в па­рах»);
 • Як підвести студентів до рефлексії, щоб вони за­стосували вивчене, інтерпретували його, вла­штували дискусію? («Павутинка дискусії», «Одна хвилина», «Рефлексійний екран», «Ці­каво» тощо).
 • Яке домашнє завдання допоможе практикува­тися у нових навичках, поглибити вивчене?

Під час упровадження інтерактивних техно­логій на уроці викладач часто стикається з низкою труднощів, які можна передбачити та попередити.

 

Недоліки

Шляхи усунення

Порушення дисципліни на занятті

Запропонувати студентам створити «Правила роботи на заняттіі» (активно слухати, не перебивати інших, не ви­гукувати), наголосити на необхідності їхнього дотримання кожним

Ухилення студентів від роботи

Підготувати самостійні завдання, пе­реконати, що від виконання залежить успішність діяльності всієї групи

Складність виконання ін­терактивного завдання

Дати чіткий поетапний інструктаж, переконатись, що всі студенти зрозуміли завдання

Утрачений час

Із кожним наступним уроком час на пояснення, підтримання свідомої дисципліни зменшується, компенсу­ється активністю та зацікавленістю, високим рівнем засвоєння навчальної інформації

 

 Заняття за інтерактивною технологією повинні захоплювати студентів, пробуджувати в них інтерес та мотивацію, навчати самостійного мислення та дій. Треба пам'ятати, що від компетентності, уміння і стилю роботи конкретного викладача зале­жить ефективність уроку, сила впливу на емоції та свідомість студентів.

Результативність роботи полягає в наступному:

    позитивне ставлення студентів до оволодіння іно­земною мовою (участь в олімпіадах, предмет­них тижнях, Всеукраїнських конкурсах, за­сіданнях шкільного клубу толерантних відно­син «Єднання»);

    покращення результатів навчання в студентів (пе­ремоги в олімпіадах);

    вміння студентів застосовувати набуті знання та навички на практиці (участь у спільному проекті з представниками студентської молоді з Бельгії);

    вміння організовувати самостійну діяльність, проявляти самостійність та здійснювати само­аналіз.

Перспективи

1. Пошук найбільш ефективних інтерактивних технологій для студентів різних вікових кате­горій.

2. Розробка творчих завдань для роботи в парах та групах.

3. Включення найбільш успішних студентів до спів­праці у розробці та проведенні інтерактивних занять.

4. Створення спільних проектів.

5. Формування студентської автономії.

Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроку. Як правило структура таких занять складається з п’яти елементів:

а) мотивація (не більше 5% часу заняття);

б) оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів(не більше 5% часу заняття);

в) надання необхідної інформації (10-15 % часу);

г) інтерактивна вправа – центральна частина заняття (45-60% часу на уроці);

д) підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку (до 20% часу).

Розглянемо кожен з цих елементів більш ґрунтовно, аналізуючи дидактичні складові його відтворення в рамках уроку.  Метою етапу мотивації є – сфокусувати увагу студентів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Мотивація є своєрідною психологічною паузою, яка дозволяє студентам насамперед усвідомити, що вони зараз почнуть вивчати інший (після попереднього уроку) предмет, що перед ними інший викладач й зовсім інші завдання. Крім того, кожна тема, яку ми засвоюємо із студентами, у відповідності до фундаментальних положень психолого-філософської теорії пізнання може реально вважатися засвоєною, якщо вона(тема) стала основою для розвитку в особистості суб’єкта пізнання власних новоутворень: в його свідомості, в емоційно-ціннісній сфері тощо. Отже, суб’єкт навчання має бути налаштований на ефективний процес пізнання, мати в ньому особистісну, власну зацікавленість. Усвідомлювати, що і навіщо він зараз буде робити. Без виникнення цих внутрішніх підвалин: мотивів учіння і мотивації навчальної діяльності не може бути ефективного пізнання. З цією метою можуть бути використовувані прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають у дітей здивування, подив, інтерес до змісту знань та процесу їх отримання, підкреслюють парадоксальність явищ та подій. Це може бути і коротка розповідь викладача, і бесіда, і демонстрація наочності, й нескладна інтерактивна технологія (мозковий штурм, мікрофон, криголам тощо). Мотивація чітко пов’язана з темою заняття, вона психологічно готує студентів до її сприйняття, налаштовує їх на розв’язання певних проблем. Як правило, матеріал, вербалізований (словесно оформлений) студентами під час мотивації, наприкінці підсумовується і стає ― місточком для представлення теми заняття.

Мета наступного етапу – оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів – забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти в результаті уроку і чого від них чекає викладач. Часто буває доцільно долучити до визначення очікуваних результатів усіх студентів.

Щоб визначити для себе майбутні результати уроку, студенти інколи мають озвучити своє особисте ставлення до суті та структури вибраних способів навчальної діяльності та спланувати свої дії по засвоєнню та застосуванню знань, передбачених темою. Без чіткого і конкретного визначення і усвідомлення студентами навчальних результатів їхньої пізнавальної діяльності, особливо на уроках з використанням інтерактивних технологій, студенти можуть сприйняти навчальний процес як ігрову форму діяльності, не пов’язану з навчальним предметом. Формулювання очікуваних результатів уроку (які по суті є тим, що ми традиційно називаємо дидактичною метою уроку) є іншим, аніж ми можемо побачити це у значній кількості існуючих методичних чи  дидактичних посібників. Оскільки це є принциповий момент інтерактивного навчання розглянемо його більш ґрунтовно.

Формулювання результатів інтерактивного уроку, щоб сприяти успішності навчання студентів, має відповідати таким вимогам:

 • висвітлювати результати діяльності на уроці студентів, а не викладача, і бути сформульованим таким чином: “Після цього заняття студенти зможуть...”;
 • чітко відбивати рівень навчальних досягнень, який очікується в результаті уроку. Тому воно має передбачати: обсяг і рівень засвоєння знань студентів, що буде забезпечений на уроці; обсяг і рівень розвитку умінь і навичок, який буде досягнуто після заняття; розвиток (формування) емоційно-ціннісної сфери студента, яка забезпечує формування переконань, характеру, вплив на поведінку тощо. Останній компонент навчальних результатів, до якого можна прагнути на окремому уроці, це визначення, усвідомлення або формування емоційно-наповненого ставлення, студентів до тих явищ, подій, процесів, що є предметом вивчення на уроці. Отже, результати мають бути сформульовані за допомогою відповідних дієслів, наприклад, формування знань і предметних та інших умінь і навичок студентів передбачають, що вони: будуть здатні: пояснювати, визначати, характеризувати, порівнювати, відрізняти, дискутувати, аргументувати думку, дати власну оцінку, проаналізувати тощо; емоційно-ціннісна сфера: сформувати та висловлювати власне ставлення до ..., пояснювати своє ставлення до... ;
 • формулюватись так, щоб було зрозуміло, як можна виміряти такі результати, коли вони будуть досягнуті, наприклад: якщо після вашого уроку учні вмітимуть - пояснювати суть явища та наводити приклади подібних явищ – це легко перевірити і виміряти в оціночних балах, врахувавши, наприклад, точність і повноту пояснення і кількість прикладів, що наведено;
 • бути коротким, ясним і абсолютно зрозумілим і для студентів, і для самого викладача. Таким чином, формулювання результатів учителем під час проектування уроку є обов’язковою і важливою процедурою. В інтерактивній моделі навчання це надзвичайно важливо, оскільки, як вже зауважувалось побудування технології навчання НЕМОЖЛИВО без чіткого визначення дидактичної мети. Правильно сформульовані, а потім досягненні результати – 90% відсотків Вашого успіху.

Але досягти результатів у інтерактивній моделі ми можемо тільки залучивши студентів до діяльності. Отже, вони теж повинні розуміти, для чого вони прийшли назаняття, до чого їм треба прагнути і як будуть перевірятись їх досягнення. Еталонною є ситуація, коли після заняття студент не тільки знає, розуміє, чого він досягнув, а й чого він хотів би, мав би досягти на наступному занятті.

 В цій частині інтерактивного заняття потрібно:

 - назвати тему або попросити когось з студентів прочитати її;

 - якщо назва теми містить нові слова або проблемні питання, звернути на це увагу студентів;

 - попросити когось із студентів оголосити очікувані результати за текстом посібника або за Вашим записом на дошці, зробленим заздалегідь, пояснити необхідне, якщо мова йде про нові поняття, способи діяльності тощо;

- нагадати студентам, що наприкінці заняття ви будете перевіряти їх у відповідності до того, наскільки вони досягли таких результатів. Якщо це важливо, треба також пояснити студентам, як ви будете оцінювати їхні досягнення в балах.

Наступним етапом є надання необхідної інформації. Його мета – дати студентам достатньо інформації для того щоб, на її основі виконувати практичні завдання шляхом інтерактивної взаємодії, але за мінімально короткий час. Це може бути міні-лекція, читання роздаткового матеріалу, перевірка домашнього завдання, опанування інформацією за допомогою технічних засобів навчання або наочності. Для економії часу на уроці і для досягнення максимального ефекту заняття можна подавати інформацію для попереднього домашнього вивчення. На самому уроці викладач може ще раз звернути на неї увагу, особливо на практичні поради, якщо необхідно прокоментувати терміни або організувати невеличке опитування.

Основним етапом заняття є його інтерактивна частина, яка передбачає застосування викладачем 1-3 інтерактивної технологій, що відбираються в залежності від очікуваних результатів. Саме вони мають забезпечити досягнення метизаняття. Інтерактивна частина має займати близько 50-60% часу на уроці. Кожна з послідовно застосовуваних технологій може бути названа інтерактивною вправою. Порядок і регламент її проведення містять:

1) інструктування – вчитель розповідає учасникам про мету вправи, правила, послідовність дій і кількість часу на виконання завдань; запитує, чи все зрозуміло учасникам (2-3 хв.);

2) об’єднання в групи, розподіл ролей (1-2 хв.), інші технічні дії учнів (розташування меблів, підготовка обладнання й ін.);

3) виконання завдання. На цьому етапі вчитель виступає як організатор, помічник, ведучий дискусії, намагаючись надати учасникам максимум можливостей для самостійної роботи і навчання у співпраці один з одним (5- 15 хв.);

4) презентація результатів виконання вправи (3-15 хв.); 5) рефлексія результатів учнями: усвідомлення отриманих результатів, що досягається шляхом їх спеціального колективного обговорення або за допомогою інших прийомів (5-15 хв.)

Рефлексія є природнім невід’ємним і найважливішим компонентом інтерактивного навчання на уроці. Вона дає можливість: усвідомити, чому вони навчились, пригадати деталі свого досвіду і отримати реальні життєві уявлення про те, що вони думали і що відчували, коли перший раз зіткнулись з тією чи іншою навчальною технологією. Це допомагає їм чіткіше планувати свою подальшу діяльність вже на рівні застосування технологій у своїй подальшій пізнавальній діяльності та у житті; оцінити власний рівень розуміння та засвоєння навчального матеріалу і спланувати чіткі реальні кроки його подальшого опрацювання; порівняти своє сприйняття з думками, поглядами, почуттями інших й інколи скорегувати певні позиції. Як постійний елемент навчання привчати людину рефлексувати в реальному житті усвідомлюючи свої дії та прогнозуючи подальші кроки. Викладачам ця складова інтерактивного навчання дозволяє, крім всього, побачити реакцію студентів на навчання та внести необхідні корективи.

Рефлексія здійснюється в різних формах: у вигляді індивідуальної роботи, роботи в парах, групах, дискусії, в письмовій та усній формі. Вона завжди містить декілька елементів: фіксація того, що відбулось, визначення міркувань та почуттів щодо отриманого досвіду, плани на майбутній розвиток. Рефлексія застосовується після найважливіших інтерактивних вправ, після уроку, після закінчення певного етапу навчання. Для цього етапу варто застосувати спеціальні прийоми, мова про які нижче. Кожна інтерактивна вправа обов’язково завершується рефлексією. Якщо ця складова не виконана, говорити про інтерактивне навчання взагалі не можна!

Технологізація навчання передбачає обов’язкову рефлексію, під якою в педагогіці розуміють здатність людини до самопізнання, вміння аналізувати свої власні дії, вчинки, мотиви й зіставляти їх із суспільно значущими цінностями, а також діями та вчинками інших людей. Мета рефлексії: згадати, виявити й усвідомити основні компоненти діяльності – її зміст, тип, способи, проблеми, шляхи їх вирішення, отримані результати та ін.

Проведення рефлексії на занятті включає наступні етапи:

- зупинка дорефлексійної діяльності. Всяка попередня діяльність має бути завершена чи призупинена. Якщо виникли труднощі в розв’язанні проблеми, то після рефлексії її розв’язання може бути продовжене.

 - відновлення послідовності виконаних дій. Усно чи письмово відтворюється все, що зроблено, в тому числі і те, що на перший погляд здається дріб’язковим;

 - вивчення відтвореної послідовності дій з точки зору її ефективності, продуктивності, відповідності поставленим задачам і т.п. Параметри  для аналізу рефлексійного матеріалу вибираються з запропонованих викладачем;

 - виявлення і формулювання результатів рефлексії. Таких результатів може бути виявлено декілька видів: предметна продукція діяльності – ідеї, пропозиції, закономірності, відповіді на питання і т.п.; способи які використовувались чи створювались у ході діяльності; гіпотези по відношенню до майбутньої діяльності.

Коротко структуру інтерактивного заняття  можна подати у такому вигляді:

    Мотивація - сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Використати для цього можна запитання, цитати, короткі історії, невеличке завдання тощо. Займає цей етап не більше 5% робочого часу.

    Представлення теми та очікуваних навчальних результатів Мета - забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти в результаті уроку і чого від них очікує вчитель, викладач. Часом буває доцільно залучити до визначення очікуваних результатів усіх учасників заняття. (Приблизно 5% часу).

    Надання необхідної інформації

Мета - дати студентам достатньо інформації, для того, щоб на її основі виконувати практичні завдання. Це може бути міні-лекція, ознайомлення з роздатковим матеріалом, презентація виконаного домашнього завдання. Для економії часу на уроці можна подавати інформацію в письмовому вигляді для попереднього (домашнього) вивчення. На самому занятті викладач може ще раз звернути на неї увагу, особливо на практичні поради, якщо необхідно -прокоментувати терміни або організувати невеличке опитування.

(Приблизно 10% часу заняття).

4. Інтерактивна вправа - центральна частина заняття

Мета - практичне засвоєння матеріалу. Послідовність проведення цього етапу така:

         Інструктування - учитель розповідає учасникам про мету вправи, про правила, про послідовність дій і обсяг часу на виконання завдань; запитує, чи все зрозуміло.

         Об'єднання в групи і / або розподіл ролей.

         Виконання завдання (учитель виступає організатором, консультантом, ведучим дискусії). — Презентація результатів роботи. На інтерактивну вправу витрачається, як правило, 60% часу на занятті.

5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів заняття.

Мета - обговорення задля усвідомлення зробленого на занятті. Слід повернутись до очікуваних результатів, оголошених на початку.

 Бажано поставити студентам такі запитання:

     що нового дізналися;

     які навички отримали;

     як це може бути корисним у житті;

     що сподобалося на занятті.

На цей етап слід відвести до 20% часу.

Іноземна мова – це складний предмет, що вимагає особливого підходу щодо пояснення його викладачем та вивчення студентами. В коледж приходять студенти з різним рівнем знань та підготовки. Отже, велике завдання стоїть перед викладачем – навчити студента говорити, мислити, відтворювати англійською мовою прочитане, почуте, а також власні думки ( це не що інше, як комунікація ).

Проте, студент також має легко орієнтуватися не тільки в текстовому матеріалі загальномовного циклу, а й y спеціалізованих текстах. Навчити студентів мові з різними особливостями та рівнем підготовки дуже важко, тому викладач змушений шукати нових методик, засобів, технологій .

Навчання англійської мови (за професійним спрямуваннями) як основний компонент процесу підготовки фахівців успішний тоді, коли студентами реалізується на високому рівні активності запропонована педагогом технологія навчання, що в кінцевому результаті забезпечує якісні педагогічні показники. Отже, інноваційний підхід до вивчення студентами англійської мови в умовах формування прогресивного суспільства сприятиме підвищенню їхньої професійної компетентності на ринку праці, забезпечить якісні зміни у філософії та парадигмі аграрної освіти ХХІ століття.

  Сучасні політичні та соціально-економічні реалії України у світовому співтоваристві створили сприятливі умови для вивчення іноземної мови, показали необхідність її вивчення студентами коледжів та вузів, наповнили це навчання новим змістом. Статус іноземної мови як освітньої галузі піднято на високий рівень.

Моя педагогічна нива викладання навчального предмета “Іноземна мова” налічує двадцять років. За час моєї інтенсивної праці я зрозуміла: якщо ти хочеш бути почутим студентом – тобі необхідно шукати такі засоби та методи викладання матеріалу, які спонукали б студента мислити та реалізовувати свої знання на практиці.

Вивчення іноземної мови вимагає від студентів високої самодисципліни. Викладачеві відводиться місце куратора з навчального матеріалу дисципліни. Розуміючи це, я довго прагнула знайти такий “інструмент навчальної діяльності”, який допоміг би мені реалізувати творчий потенціал та забезпечив ефективне сприйняття навчального матеріалу студентами. На мою думку, це не що інше, як інтерактивні технології, які забезпечать розвиток комунікативних здібностей студентів.

Розуміючи, що основною метою навчання іноземної мови в коледжі є розвиток комунікативних здібностей студентів, уміння використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур сучасного світу, я також приділяю велику увагу розвитку комунікативної діяльності з використанням інтерактивних методів навчання.

  Під час упровадження інтерактивних технологій та формування комунікативних умінь я виступаю як активний компетентний організатор навчально-комунікативної діяльності в групі (а facilitator of learning), активний учасник навчального процесу, експерт, дослідник, джерело інформації та ідей, новатор у галузі навчання й оволодіння мовою. З іншого боку, такий підхід до навчання потребує відкритої атмосфери співпраці й активної участі студентів у процесі навчання.

Ключові принципи інтерактивно-комунікативного навчання:

 • у студентів стимулюються когнітивні процеси;
 • студенти – активні учасники процесу навчання;
 • студенти висловлюють свої думки, виявляють почуття, використовують свій досвід за допомогою інноваційних моделей навчання;
 • студенти беруть участь у навчальному процесі, який імітує або створює реальну ситуацію;
 • студенти співпрацюють, вишукуючи нові моделі навчання;
 • студенти зацікавлені в навчальному матеріалі, прагнуть навчатись самостійно, порівнюють, зіставляють вивчений матеріал;
 • студенти прагнуть реалізувати здобуті знання, вміння та навички на сучасному ринку праці.

З позиції інтерактивно-комунікативного підходу я прагну, щоб методичний зміст заняття іноземної мови визначався за п’ятьма основними принципами:

     орієнтація на особистість ( індивідуалізація);

     мовленнєва спрямованість;

     ситуативність;

     функціональність;

     новизна.

1. Індивідуалізація. Спершу вивчаю студентів групи, їхні інтереси, характери, стосунки. Ці знання необхідні для визначення індивідуальних можливостей студентів в організації відповідних вправ. Індивідуалізовані знання добре давати додому. У цьому випадку відбувається поєднання індивідуального навчання груповим. Таку роботу я використовую як мовленнєву зарядку на занятті.

 2. Мовленнєва спрямованість. Мовленнєва спрямованість навчання обумовлює мовленнєвий характер заняття загалом, його задумку (заняття- екскурсія, заняття-дискусія, заняття-обговорення, заняття брейн-ринг), його організації, структури й виконання буде можливою лише за наявності мовленнєво-розумової активності студентів. Усі вправи повинні бути не на приговорювання, а на говоріння.

 3. Ситуативність. Цей принцип вимагає, щоб усе, що вимовляється на занятті, мало відношення до співрозмовників та їхніх стосунків. Саме стосунки між співрозмовниками спонукають їх до певних мовленнєвих дій.

 4. Функціональність. Функціональність означає, що будь-яка мовна форма виконує в процесі комунікації якісь мовленнєві функції, тобто використовується для висловлювання підтвердження, подиву, заперечення, сумніву, уточнення.

 5. Новизна. Новизна передбачає варіативність мовленнєвої ситуації з метою створення динамічності мовленнєвого вміння. Мовленнєвий матеріал має запам’ятовуватись студентами мимовільно у процесі виконання мовленнєво- розумових завдань.

Зміст навчальних матеріалів повинен бути насичений інноваціями (але не перевантажений) та викликати інтерес студентів перш за все своєю інформативністю.

Результатом роботи над цією проблемою є: досягнення студентами такого рівня інноваційно-комунікативної компетенції, який є достатнім для здійснення спілкування в усній та писемній формах у межах інноваційно-комунікативних сфер.

 Розв’язати цю проблему неможливо традиційними методами, які не орієнтовані на активну взаємодію студента з викладачем та студентів між собою, самостійне і спільне прийняття рішень, що має бути вирішальною передумовою їхнього вміння спілкуватись іноземною мовою. Ось чому

використання інновацій є не просто корисною справою, а необхідною.

Упродовж своєї педагогічної діяльності, коли глибше пізнаю сутність особистості студента я помітила:

 • сьогодні молодь більш спостерігає, аніж щось робить;
 • викладач домінує ( відверто кажучи, я вважаю, що бути педагогом – це талант, а талант, як гроші, – він або є, або його немає);
 • більшість студентів не знають своїх прав;
 • дуже часто ми не звертаємо уваги на внутрішній світ дитини, її ставлення до певних речей, певних реалій життя.

Інноваційно-комунікативний аспект навчання студентства іноземної мови – це той засіб, який допомагає формувати в молодого спеціаліста професійні навички навчання мови. Проблематика викладу навчального матеріалу мною студентам цілеспрямована як особистісто-зорієнтована. Тобто інноваційно-комунікативне навчання містить певні підпроблеми, які є основою загальної проблематики.

Інтенсивний курс навчання за методом активізації можливостей особистості та колективу передбачає зокрема формування вміння входити в систему міжособистісних контактів з носіями виучуваної іноземної мови і, отже, використовувати в комунікації лінгвоетнокультурний аспект усномовленнєвої діяльності. Оскільки до певного часу не було спеціального відбору одиниць лінгвоетнокультурного аспекту та їх організації в процесі навчання іноземної мови, я визнала за потрібне впровадити інноваційні моделі навчання до вже запропонованих Китайгородською Г. О. [6, c.158] щодо селективних критерій відбору мовного матеріалу критерієм лінгвоетнокультурної нормованості вживання дібраних засобів спілкування та доцільності їх використання в мовленнєвому контакті.

Я поставила перед собою мету дібрати одиниці спілкування за допомогою інноваційного індуктивно-комунікативного методу, в основу якого покладено чітке визначення соціально-комунікативної позиції тих, хто спілкується, в конкретному наборі основних тем спілкування.

Оскільки мова потрібна для спілкування в певних ситуаціях, вихідним комунікативним матеріалом були типові комунікативні ситуації (ТКС), а операційним матеріалом – тексти до кожного з них. Зважаючи на те, що початковий етап інтенсивного курсу містить дві сфери – соціокультурну та соціально-побутову, а тексти цієї тематики характеризуються комунікативно- інформаційною неоднорідністю, різноплановістю складових елементів, під час відбору матеріалу я виходила з того, що в ТКС комуніканти матимуть справу з прийомом та передачею інформації трьох типів: основної, додаткової та комунікативної. У зв’язку з цим можливі комунікативні ситуації були диференційовані за характером інформації, яка передбачається усномовленнєвим текстом. Послідовність відбору представлена у схемі:

    Типові комунікативні ситуації

    Основний текст-діалог

    Тексти, відеозаписи до кожної ситуації

    Лінгвокраїнознавча лексика Засоби управління спілкуванням Засоби вираження емоцій Засоби соціального спілкування Невербальні засоби спілкування

    Мовний інвентар із суми текстів

Оскільки передача та прийом основної інформації залежить від знання комунікантами лінгвокраїнознавчої лексики, я виділила кілька груп такої лексики:

    абревіатури: 94, INS, JEK, WATS, MED-LERT, “the T”, “the EL”, BART тощо;

    колоквіалізовані варіанти слів : ad, nat’l, deli, cab, tally, fridge тощо;

    топоніми : Greenwich Village, Time’s Square, the fifth Avenue, Brooklyn; Типові комунікативні ситуації Основний текст-діалог Тексти, відеозаписи до кожної ситуації Лінгвокраїнознавча лексика Засоби управління спілкуванням Засоби вираження емоцій Засоби соціального спілкування Невербальні засоби спілкування Мовний інвентар із суми текстів

    ергоніми : World trade Center, Lincoln Center for the Performing Art;

    прагмоніми: Empire State Building, The Statue of Liberty, Rockefeller Centre.

З мовленнєвих елементів, які передають додаткову інформацію, були дібрані засоби управління спілкуванням, щоб допомогти тим, хто навчається, зібратися з думками під час бесіди, заповнити паузу, яка раптово виникне, підтримати розмову, змінити тему бесіди тощо. Наприклад : Well; Well , let me see; You know…; How can I put it…; Sort of … .

Щодо передачі та прийому комунікативної інформації я добираю матеріал за такими параметрами:

 1.     засоби вираження емоцій;
 2.     засоби соціального спілкування.

До перших належать:

 а) засоби вираження позитивних емоцій: Super! Great! Terrific! Fantastic! I’d love to;

б) засоби вираження негативних емоцій: That’s typical! What a nuisance! What a bore!

в) індикатори сумніву: Are you sure? It’s hard to believe. You are joking!

г) індикатори подиву: Fancy that!

До засобів соціального спілкування я відношу :

 а) формули ввічливості: Thank you, That’s nice of you, You’re very kind, Sorry, I’m sorry, That’s all right, Will you …? Could you …?;

б) індикатор формального спілкування: Nice day, isn’t it? Horrible weather we’re having; Excuse me, is anybody sitting here? ;

в) індикатор стосунків: Sir, madam,Dr., Mr., Mrs., Miss…

Уживання цих формул зумовлено лінгвоетнокультурними нормативами, тому їх відбір та включення до інтенсивного курсу вивчення іноземної мови студентами необхідні, щоб сформувати у студентів вміння вживати їх у певних ситуаціях спілкування. Так, формула ввічливості прохання в англійській мові порівняно з українською є непрямим запитанням та імперативом з постпозиційним ускладненням: Could you possibly do it for me, please? Do you think you could do it for me? Питально-заперечна конструкція «Чи не могли б ви…?» широко вживається в українській мові при ввічливому звертанні з проханням, але її прямі англійські еквіваленти Won’t you …? Can’t you…? не мають такого ступеня ввічливості і замінюються у відповідній ситуації питальною формою Could you…? Will you…? Це стосується і таких маніфестантів-кліше соціального спілкування, як подяка, комплімент, запрошення, звертання. Під час відбору невербальних засобів спілкування спиралась на результати досліджень з цієї проблеми ( Birdwhistell, Colet, Colton, Enron, Hall, Pease).

Оскільки до цього часу не складено опису національно зумовлених українських невербальних засобів спілкування (поз, міміки, жестів), то для визначення синонімічних і омонімічних невербальних засобів спілкування в українській та англійській лінгвоетнокультурних спільностях я зробила відеозапис для прослуховування українцями іноземної мови її ж носіями (були запрошені американці, які провели співбесіду. Потім опрацьовувалась анкета з низкою запитань:

 • На якій відстані ви звичайно спілкуєтесь із співрозмовником?
 • Що означає мовчання одного із співрозмовників під час спілкування?
 • Якими невербальними засобами спілкування ви даєте співрозмовнику зрозуміти, що вже час закінчувати бесіду?
 • Як би ви виразили під час бесіди незадоволення чимось, але так, щоб не образити співрозмовника?

Аналіз цього анкетування допоміг визначити тотожність і відмінність невербальних засобів спілкування, які використовувались в ТКС. У результаті цього я дібрала ті невербальні засоби, що їх не використовують у спілкуванні ті, хто вивчає іноземну мову, і які водночас мають певний комунікативний та інформаційний статус у спілкуванні. Ці невербальні засоби спілкування я об’єднала у три групи:

    невербальні засоби спілкування, що супроводжують мовленнєвий контакт;

    невербальні засоби, які змінюють мовленнєвий вираз;

    невербальні засоби, які разом з вербальними утворюють єдиний за змістом вираз.

Відбір матеріалу проводився безпосередньо з мовленнєвого спілкування носіїв англійської мови (за допомогою аудіозапису, відеозапису, автентичних підручників, опитування інформантів). Внаслідок цього зберігався зв’язок структури та значення, форми та змісту. Загальна кількість вербальних і 24 невербальних одиниць спілкування виявилась такою:

    лінгвокраїнознавча лексика – 117 одиниць;

    засоби вираження емоцій – 35 одиниць;

    засоби соціального спілкування – 45 одиниць;

    засоби управління спілкуванням – 50 одиниць;

    невербальні засоби комунікації – 35 одиниць.

Після відбору має місце організація компонентів лінгвоетнокультурного аспекту усномовленнєвого спілкування в єдиному тексті-діалозі як репрезентанті зв’язних мовленнєвих актів різних комунікантів. В одному тексті-діалозі об’єднано одинадцять мікротем-ситуацій: “В аеропорту”, “Знайомство”, “Поговоримо про себе”, “Покупки”, “Розваги”, “Подорож”, “У ресторані, кафе”, “У гостях”, “У готелі”, “Користування послугами зв’язку”, “Подорож містом”. Текст-діалог містить 25 вербальних одиниць лінгвоетнокультурного аспекту. Він є зразком для продукування нових текстів у ТКС, за допомогою яких формуються вміння правильно використовувати компоненти лінгвоетнокультурного аспекту усномовленнєвої діяльності студентів.

Саме із застосуванням інформаційно-комунікаційних та інтерактивних технологій мною було проведено відкрите  заняття з англійської мови  «Земля – наш дім. Бережіть її!» (“The Earth is our home. Save it!”). Додаток Б.1

Заняття супроводжувалось мультимедійною презентацією. Мультимедійні засоби дозволяють задіяти майже всі органи чуття студентів, поєднуючи друкований текст, графічне зображення, рухоме відео, статичні фотографії та аудіозапис. Доведено, що застосування мультимедійних матеріалів та комп’ютерних мереж скорочує час навчання майже втричі, а рівень запамя’товування через одночасне використання зображень, звуку, тексту зростає на 30-40 відсотків.  

Представлене заняття завершує вивчення теми «Природа і погода».  Головною метою заняття було створення мовних ситуацій, які б моделювали реальні ситуації обговорення охорони навколишнього середовища на міжнародній конференції екологами, директорами великих промислових підприємств, які б мотивували використання іноземної мови з метою спілкування. Активізації  пізнавальної діяльності студентів сприяв добір активних методів навчання: ігрова діяльність, демонстрування,  декламування, самостійна робота студентів, метод проектів, робота в групах. Заняття проводилося у формі прес-конференції.

Прес-конференція готується заздалегідь. Організатором і керівником конференції є викладач. Всі студенти діляться на учасників конференції (науковці з різних країн у галузі екології, мер та представники екологічних служб нашого міста) і кореспондентів українських ЗМІ. З групи вибираються 3 студенти,  два з них будуть грати роль екологів, а один – представник Грінпісу.

Спочатку оголошується та проектується на екран тема, девіз, програма та завдання конференції.

Актуалізація опорних знань студентів відбувається з використанням інтерактивної вправи «Мікрофон» для з’ясування значень деяких екологічних понять, тобто відбувається повторення активної лексики. Метод «мікрофон» надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі.   Пропонуємо  студентам картки  із зображенням мікрофона. Надаємо слово тільки тому,  хто отримує "мікрофон", студенти повинні пояснити значення слів лаконічно і швидко.

Далі всім учасникам конференції пропонують переглянути відеофільм, який спрямований на систематизацію та узагальнення матеріалу з теми. (Перегляд відеофільму). Після перегляду учасників закликають до обговорення екологічної ситуації на планеті.

Науковці готують виступи про основні екологічні проблеми: забруднення повітря, води, землі, парниковий ефект, глобальне потепління, руйнування озонового шару, кислотні дощі. Звичайно, всі виступи ілюструються фотографіями за допомогою мультимедійного проектора. Кореспонденти відрекомендовуються і задають питання учасникам.

Наприклад, кореспондент місцевої газети «Голос Опілля» запитує мера: «Проблема сміття є дуже важлива. Як ви її вирішуєте?». Мер розповідає про вивіз сміття у нашому місті та висловлює свої рекомендації щодо зменшення забруднення землі.

D:\відкритий урок\Відкритий урок англ. мова 10 ауд\IMG_5751.JPG

   Як бачимо, активні методи навчання – це навчання діяльністю. В основі активних методів лежить діалогічне спілкування, як між викладачем і студентами, так і між самими студентами. А в процесі діалогу розвиваються комунікативні здібності, уміння вирішувати проблеми колективно, і найголовніше розвивається мова студентів.

Наступний етап – емоційна пауза-розрядка – декламування поезії «Leisure» одним із студентів, та виконання вправи-вирішення проблеми.  Така зміна форм роботи активізує діяльність студентів, залучає до навчального процесу емоції, почуття і відчуття, стимулює мовленнєві, когнітивні та творчі здібності.

Прес-конференція продовжується виступами екологів. Їхні виступи – це презентація проектів з тем «Захист навколишнього середовища в Україні»,  «Захист навколишнього середовища у Великій Британії», «Діяльність Грінпісу». Студенти самостійно підбирали матеріали, користуючись відповідними інтернет-ресурсами, створили мультимедійні презентації. Проектна робота – найвдаліший метод розвитку особистості, а саме креативності студентів, найкраща форма залучення їх до дослідної, пошукової роботи.

D:\відкритий урок\Відкритий урок англ. мова 10 ауд\IMG_5761.JPG

 Наступний етап – аудіювання тексту. Представник Грінпісу в кінці свого виступу виразно читає лист-звернення Землі, а учасникам пропонують дати відповіді на запитання, доповнити речення та ще раз повторити послання землі.

Заключний етап заняття – формування документу конференції. Студенти діляться на три групи. Кожна група отримує творче завдання (6-7хв). Під час виконання завдання демонструється відеоролик «У світі тварин» з музичним супроводом – розрахований на одночасну візуальну й аудіальну фіксацію інформації.

D:\відкритий урок\Відкритий урок англ. мова 10 ауд\IMG_5775.JPG

 Документами конференції стали прислів’я  та вислови на екологічну тематику, закони екології та правила як бути здоровим у здоровому світі. Студенти при виконанні даного завдання мали можливість застосувати знання, отримані на попередніх заняттях з теми.

Підсумки, домашнє завдання та оцінки коментуються викладачем. На занятті використовувалися різні форми роботи – групова, індивідуальна, фронтальна.

Одним із засобів підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови виступають комп’ютерні технології. Комп’ютер природно вписується в життя учнів і є одним із найефективніших засобів, що допомагає значно урізноманітнити процес навчання.

З появою комп’ютерів навчання стало більш наочним. При вивченні нової лексики чи граматичних правил, чи подачі краєзнавчого матеріалу, я широко використовую презентації Power Point. Мої студенти вже звикли представляти свої домашні завдання у вигляді презентацій, особливо власні монологічні висловлювання про друзів, улюблені види спорту,в изначних осіб, здоровий спосіб життя, традиційну кухню народів світу. Комп’ютер використовується як засіб передачі аудіо та відео інформації. У моїй колекції є багато навчальних фільмів краєзнавчого характеру, після перегляду яких студенти завжди пишуть невеликий твір. Часто на уроках та на заняттях гуртка  ми вивчаємо різноманітні вірші та пісні англійською мовою, що допомагає розвивати словниковий запас студентів, покращує сприймання на слух іноземної лексики. Особливо привабливим є використання мережі Інтернет на уроках англійської, що допомагає у проектній роботі, якій я приділяю особливу увагу. Цей вид діяльності інтегрує усі чотири види мовленнєвих навичок ще й граматику у смисловому контексті. Мотивація дуже висока завдяки тому, що студенти можуть зробити власний вибір, залучити до проекту свої інтереси та досвід, і що дуже важливо можуть вчитися один в одного. Проекти можуть бути різноманітні, від написання розповіді про улюбленого художника чи спортсмена, на окремому аркуші з фото, до створення власних портфоліо.

Нещодавно на другому курсі у групі К-21 за спеціальністю «Кухар» була проведена робота над проектом «National cuisine of the world». (Додаток  Б.5). Учні самі вибирали країну, кухню якої хотіли досліджувати. Вони описували характерні страви та напої обраної країни, традиції у харчуванні, збирали інформацію про рецепти улюблених страв того чи іншого народу. В результаті учні зібрали свої матеріали в окремі папки та створили мультимедійні презентації, а також приготували одну із типових страв вибраної країни. Майстри виробничого навчання допомогли їм у цьому. По закінченню роботи над проектом був проведений урок – прес-конференція.

D:\державний екзамен\DSC00922.JPG

Також наші учні та студенти працюють над створенням й інших проектів під час вивчення тем: «Environmental Problems», «Meals», «At the Doctor’s», «Political Systems of Ukraine and English-speaking Countries» - на першому курсі навчання, «Life of young people», «People andNature», «Problems with Parents», «Customs and traditions of Ukraine and English-speaking Countries» - на другому курсі.

Проведені заняття зі студентами різних курсів показали, що саме при залученні інтерактивних технологій навчання збільшується  активність роботи на занятті, увага, мотивація студентів. Учасники відчувають себе не пасивними слухачами, а активними гравцями заходу, розвивають в собі вміння вислуховувати думки інших, погоджуватись з ними або відстоювати свою, самостійно шукати аргументи, пояснювати логічність та послідовність своїх думок англійською мовою, володіючи термінами професійного спрямування.

Цього навчального року  викладачі циклової комісії мови та літератури нашого коледжу проводили анкетування з проблеми моніторингу впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес, зокрема при вивченні англійської мови.   Проаналізуємо результати проведеного анкетування:

-67% опитаних студентів відчувають покращення у спілкуванні між викладачем і студентами;

-75% - відчувають більш легке засвоєння нового матеріалу завдяки інтерактивній діяльності;

-83% - відчувають збільшення бажання розширювати і поглиблювати знання;

-78% -  відчувають збільшення у співробітництві з одногрупниками;

-64% - підвищення власної активності у роботі групи.

Так, це нестардатні форми роботи, але ж саме вони передбачають певну переорієнтацію свідомості викладача. За таких умов навчально-виховний процес набуває особистісного спрямування. Сьогодення вимагає від нас докорінних змін у режисурі уроку. Важливо, щоб на ньому студенти не тільки слухали розповідь викладача, а й співпрацювали з ним, висловлювали свої думки, ділилися інформацією. Висловлювання студента як продукт такої організації навчання буде результатом його думки й рук. І це, на моє глибоке переконання, є найважливішим досягненням, бо лише покоління, яке здатне відійти від механічного репродукування, матиме сили зробити новий крок у політиці та економіці.

Отже, інтерактивно-комунікативні процеси на заняттях з іноземної мови активізують навчальний процес, дають можливість індивідуального підходу у навчанні, розвивають мислення студентів, сприяють формуванню і розвитку їх творчих здібностей, а також навичок, необхідних у сучасному інформатизованому суспільстві. Я, як викладач, прагну своєю працею покращувати рівень знань студентів з англійської мови, застосовуючи інноваційно-комунікативний аспект навчання та впроваджуючи інтерактивні методи і форми роботи.

На завершення треба зауважити, що використання інтерактивних методів навчання накладає вето на позицію "я - викладач (тобто я вище), а ви - студенти (тобто ви нижче)". Поділ на касти залишився в минулому, а сьогодні нами керує взаємонавчання – викладача у студентів, студентів у викладача. Адже рівень кваліфікованості педагога залежить від рівня освіченості його учнів. Сучасна педагогіка оцінює своїх освітян виключно за такими параметрами, незважаючи на стаж і статок. Ось тому, готуючись до чергового заняття, я завжди пригадую слова відомого українського педагога Григорія Сковороди:

Посередній вчитель розповідає,

Хороший учитель пояснює,

Кращий учитель демонструє,

Великий учитель надихає.

Учитель і учень ростуть разом.

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

Іноземна мова – це чудовий предмет, вивчення якого збагачує внутрішній світ особистості, дає їй можливість увійти у великий цікавий світ нових знань, ознайомлює з людським досвідом, надбаннями світової культури. Основною метою навчання іноземної мови у вищих навчальних загальноосвітніх закладах є розвиток можливостей учнів та студентів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Саме ВНЗ повинен підготувати студентів до спілкування в реальних життєвих ситуаціях, навчити їх здобувати знання самостійно з метою вдосконалення в галузі обраної майбутньої професії. Саме на заняттях іноземної мови викладач  формує уміння і навички іншомовного спілкування, допомагає досягнути такого рівня комунікативної компетенції, який би був достатнім для здійснення спілкування у певних комунікативних сферах, орієнтуватися у соціокультурних аспектах країни, мову якої вивчають.

Розвиток мовленнєвої компетенції на заняттях англійської мови є однією з умов вільного володіння іноземною мовою. Виконуючи вправи та завдання, що формують мовленнєву компетенцію, студенти розвивають пізнавальну діяльність, вчаться самостійно мислити – і викладач лише керує навчальним процесом. Різноманітність мовленнєвих ситуацій, які можуть бути створені в групі, сприяють формуванню стійкого інтересу до вивчення іноземної мови, внутрішньої мотивації до опанування іноземною мовою. Також активізується творча діяльність, розвивається культура мовлення, мислення, спілкування. Студенти оволодівають загальними прийомами комунікативної компетенції, вчаться створювати власні повідомлення, пропонувати шляхи вирішення проблем, систематизувати та порівнювати.                               

Інтерактивне навчання – спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, засіб пізнання, що здійснюється у формі спільної навчальної діяльності під час якої, студенти стають її активними учасниками: мають змогу висловлювати свою думку, відстоювати позицію, обмінюються інформацією, здійснюють самооцінку і оцінку партнерів по інтеракції, колективно вирішують проблеми, моделюють ситуації, занурюються в атмосферу реальної ділової співпраці з вирішення спільної проблеми, тим самим вдосконалюючи свої комунікативні вміння та навички у ситуаціях професійного характеру.

Інтерактивні методи створюють додаткові можливості для професійного навчання, формування іншомовної комунікативної компетенції, для вдосконалення особистісних якостей, вироблення вмінь та навичок. Мета цих методів – особистісний розвиток студента, розкриття його потенційних можливостей, тобто реалізовується особистісно-орієнтований підхід. Крім того, як підтверджує практичний досвід, при використанні інтерактивних методів створюється атмосфера зацікавленості, підвищується мотивація, що покращує засвоєння знань іноземної (англійської) мови студентами. .

До інтерактивних методів відносять: творчі завдання; роботу в малих групах; навчальні ігри (рольові ігри, імітації, ділові ігри); залучення громадських ресурсів (запрошення фахівця, екскурсії); тренінги; соціальні проекти і інші позааудиторні методи навчання (змагання, інтерв'ю, фільми, спектаклі, виставки);  вивчення і закріплення нового матеріалу (інтерактивна лекція, робота з наочними посібниками, відео- і аудіоматеріалами, мозаїка (ажурна пила), сократичний діалог); тестування; розминка; дискусія; зворотний зв'язок; вирішення проблем ("дерево рішень", "мозковий штурм"); кооперативне навчання; дистанційне навчання.

Інтерактивним методом навчання є інтерактивна лекція, що включає в себе елементи традиційної лекції та тренінгової гри, що не замінює лекційного матеріалу, а сприяє його кращому засвоєнню (лекція-консультація, проблемна лекція, лекція-конференція, лекція-дискусія, лекція-візуалізація, лекція-дослідження тощо). Під час такого типу лекцій ми застосовуємо такі методичні прийоми як «мозковий штурм», презентація, бесіда (інтерв'ю), відеофільм, зворотній зв'язок. Під час практичних занять з англійської мови я впроваджую  у навчальний процес такі інтерактивні методи як дискусія, «круглий стіл», кейс-метод, творчі завдання, ділові та рольові ігри, моделювання, робота в малих групах, тренінги.

Упровадження цих методів у практику викладання англійської мови показало збільшення інтересу студентів до вивчення мови, полегшило засвоєння лексики та граматики, фахових терміносистем тощо. Крім того, під час занять з використанням зазначених методів ефективніше реалізовується особистісно-орієнтований та диференційований підходи.

Застосування інтерактивних методів під час самостійної роботи  передбачає організацію групової роботи. Для організації такої роботи необхідно:

чітко визначити мету завдання;

зазначити етапи виконання завдання;

визначати механізм взаємодії між студентами для досягнення поставленої мети;

надавати консультаційну допомогу в аудиторний час або в on-line режимі.

Таким чином, використання інтерактивних методів навчання у практиці викладання англійської мови робить процес навчання результативним, цікавим і дієвим засобом здобування нових знань студентами.

Навчальні заняття для мене та моїх студентів — постійний пошук,  спільна праця, в основі якої довіра та спільне бажання досягнути бажаний результат. 

     Формування комунікативних навичок сприятиме забезпеченню можливості випускникам продовжити навчання або працевлаштуватись за кордоном і буде сприяти в певній мірі розширенню міжнародних зв’язків нашої держави і її входження у світовий освітній простір.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1. Баханов.К. Що ж таке технологія навчання? // Шлях освіти. - 1999. - №3. - 24 с.

2.  Бех П.О., Биркун Л.В. Концепція викладання іноземних мов в Україні // - 1996. - № 2. - С.3 - 8.

3.  Близнюк О.І., Панова Л.С.  Ігри у навчанні іноземних мов: Посібник для вчителів.  -  К.: Освіта, 1997. - 64 с.

4.  Бориско  Н.Ф.  Теоретичні  основи  створення  навчально-методичних  комплексів  для мовної між культурної підготовки вчителів іноземних мов: Автореф. дис. … докт. пед. наук. -К., 2000. - 36 с.

5.  Гапонова  С.В.  Сучасні  методи  викладання  іноземних  мов  за  кордоном  //  Іноземні мови. - 1998. - №1. - С.24 - 31.

6.  Демьяненко  М.Я.,  Лазаренко  К.А.,  Мельник  С.В.  Основы  общей  методики  обучения иностранным языкам. - К.: Вища школа, 2004. - 225 с.

7.  Державна  національна програма "Освіта". Україна ХХІ століття.  -  К.: Райдуга, 2004.  -61 с.

8.  Калініна Л.В., Самійленко І.В. Навчання творчого письма іноземною мовою у старших класах середньої школи // Іноземні мови. - 2006. - №3-4. - С.118-123.

9.  Комунікативні методи та матеріал для викладання англійської мови // Перекл. з англ. мови та адаптація Л.В. Биркун. - Oxford Univ. Press, 1998. - С. 20-48.

10.  Крівчикова  Г.Ф.  Інтерактивне  навчання  іншомовного  писемного  мовлення  студентів мовних спеціальностей // Іноземні мови. - 2002. - №3. - С.17-20.

11.  Курганская  Г.С.  Модель  представления  знаний  и  система  дифференцированного обучения через Интенет на его основе // Изв. Челяб. науч. центра. - 2000. - Вып.2. - С.84 - 88.

12.  Лияскина  Т.В.  Использование  игровых  компьютерных  программ  в  самостоятельной работе  студентов  при  изучении  иностранного  языка  //  Актуальные  вопросы  преподавания иностранных языков в школе и вузе: Межвуз. сб. науч. тр. - Уссурийск, 1998. - С.48 - 53.

13.  Методика  викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Під. ред.С.Ю. Ніколаєвої та ін. - К.: Ленвіт, 1999. - С.300-320.

14.  Науково-методичний  журнал "Іноземні мови".  -  К.: Ленвіт.  -  2005.  -  №27-28.  -  С.3-5., С.16-24. 36

15.  Ніколаєва С.Ю. Концепція підготовки вчителя іноземної мови // Іноземні мови. - 1995. - № 3-4. - С.5-11.

16.  Олійник Т.І. Рольова гра у навчанні англійської мови. - К.: Освіта, 1992. - 127 с.

17.  Освітні технології: Навч. - метод. посібн. / О.М. Пєхоти. - К.: А.С.К., 2001. - 256 с.

18.  Полат  Е.С.  Метод  проектов  на  уроках  иностранного  языка  /  Под.  ред.Е.С.  Полат  //  Иностр. языки в школе. - 2002. - №2. - С.3 - 10; №3. - С.3 - 9.

19.  Пометун  О.,  Пироженко  Л.  Інтерактивні  технології  навчання:  теорія,  практика, досвід. - К., 2002. - 135 с.

20.  Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. -  метод. посіб. / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко; За ред. О.І. Пометун. - К.: А.С.К., 2005. - 192 с.: іл.

21.  Хоменко  О.В.  Зміст  навчання  англійської  мови  у  10-11  класах  середньої загальноосвітньої школи: Автореф. дис. … канд. пед. наук. - К., 2001. - С.10-20.

22.  Чершин  В.В.  Навчання  англомовного  читання  та  аудіювання  зі  застосуванням  аудіо книжок художніх творів: Автореф. дис. … канд. пед. наук. - К., 2001. - 21 с.

23.  Чусовская  И.В.  Компьютер  в  обучении  иностранным  языкам  //  Информатика  и образование. - 2000. - №9. - С.35 - 36.

24.  Asimov N.  Cyber preparatory  schools on the Internet // San Francisco Chronicle.  -  2005.  -September 18. - P. A1.

25.  Berge Z.computer-mediated communication and the online classroom in distance learning / Berge Z. & Collins M. - Cresskill, NJ: Hampton Press, - 2005.

26.  Egert C.  Language Learning across Campuses // Computer Assisted Language  Learning.  -2000. - Vol.13, № 3. - P.271 - 280.

27.  Hiltz S. R. Collaborative learning: The virtual classroom approach // Technological Horizons in Education (T. H. E.) Journal. - 2000. - Vol.17, № 10. - P.59 - 65.

28.  Hiltz  S.  R.  The  virtual  classroom:  Using  computer-mediated  communication  for  university teaching // Journal of Communication - 2006. - Vol.36, №2. - P.95 - 104.

29.  Hoven D. A Model for Listening and Viewing Comprehension in Multimedia Environment // Language Learning & Technology. - 2001. - Vol.3, №1. - P.88 - 103.

30.  Kasper  L.  F.  New  Technologies,  New  Literacies:  Focus  Discipline  Research  And  ESL Learning Communities / Loretta F. Kasper // Language Learning & Technology.  -  2000. -  Vol.4, № 2. - P.105 - 128.

31.  Kramsch C.  Teaching Text And Context Through  Multimedia / Kramsch Claire, Andersen Rodger W. // Language Learning & Technology. - 2000. - Vol.2, №2. - P.31 - 42. 37

32.  Lamy M. -  N. "Reflective Conversation" In The Virtual Language Classroom / Lamy MarieNoelle, Goodfellow Robin // Language Learning & Technology. - 2001. - Vol.2, № 2. - P.43 - 61.

33.  Lewis A.  Dealing with Computer-Related Anxiety in the Project-Oriented call Classroom / Lewis Alison and Atzert Stephan // Computer Assisted Language Learning. - 2000. - Vol.13, № 4-5. - P.377 - 395.

34.  Magoto J. From the nets: World Wide Web and ESL // CAELL Journal.  - 2005. - Vol.5, №4. - P.21 - 26.

35.  Spodark  E.  Pedagogical  Applications  for  the  Single  Computer  Teaching  Station:  A  Case Study in French Language Instruction // Computer Assisted Language Learning.  -  2000.  -  Vol.13, №3. - P.291 - 295.

 

D:\портфоліо\book3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

Додаток А

Таблиця  А.1          

Метод

«Клас»

«Буква   «П»

«Прямокутник»

«Коло»

«Дискусійний»

 

Лекція

+

+

+

 

 

Індивідуальна робота

+

+

+

 

+

Контрольна робота

 

+

+

 

+

Групова робота

 

 

 

+

+

Лабораторна робота, експеримент

+

+

 

 

+

Метод, що передбачає пересування студентів

 

 

 

+

+

Дискусія, дебати

 

+

+

+

+

 

 

Схема А.2

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Схема А.3

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

Схема А.4

Схема А.5          

Схема А.6

Схема А.7

Схема А.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Додаток Б.1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РОГАТИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ

 

https://pp.vk.me/c7011/c540100/v540100683/11c1b/Jhl0pjkeTGw.jpg

 

План відкритого заняття

з предмету «Англійська мова»

для студентів першого курсу спеціальності 5.10010201

«Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»

 

 

 

003oth.gifПЛАН

відкритого заняття з предмету «Англійська мова»

Викладач: Гандзин О.М.

Група М-11

Тема заняття:

 «Земля – наш дім. Бережіть її!»

(“The Earth is our home. Save it!”)

Мета заняття:

Дидактична:

1) створити мовні ситуації, що моделюють реальні ситуації обговорення охорони навколишнього середовища на міжнародній конференції екологами, директорами великих промислових підприємств, які б мотивували використання іноземної мови з метою спілкування;

2) домогтися реалізації головної мети в процесі використання продуктивних вправ:

а) повідомлення й коментування фактів;

б) опис явищ;

в) аудіювання.

Розвиваюча:

1) розвивати навички усного мовлення та аудіювання;

2)  розвивати уміння відрекомендувати себе, розкритися як особистість, обізнана в культурному плані, як людина, яку цікавить широке коло проблем;

3) розвивати почуття особистої відповідальності;

4) надавати cтудентам можливість вносити у своє життя позитивні зміни.

Виховна:

1) підкреслити необхідність захисту оточуючого середовища;

2) підвищувати свідомість студентів, розуміння ними цінності навколишнього середовища;

3) поглиблювати обізнаність студентів з проблемами промислового забруднення.

Тип заняття: урок-конференція.

Методи проведення:

ігрова діяльність, бесіда, демонстрування, декламування, самостійна робота студентів, метод проектів, робота з підручником, робота в групах.

Міжпредметні зв’язки: географія, основи екології.

Навчальні посібники та обладнання:

    Карп’юк О.Д. Англійська мова: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. – Тернопіль: Видавництво «Лібра Терра», 2012 .-С. 101-104;

    Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою. Упоряд. Ю.М. Набока . - Сімферополь, 2006

    раздаткові картки;

    ноутбук; мультимедійний центр;

    реферати студентів на екологічну тематику.

Хід заняття

I.Організаційний момент.

 • Привітання. Рапорт чергового.

 Teacher:  Good morning students! I’m happy to greet you at our English lesson. Who is on duty today?

 

Student 1. I am on duty today. My name is … . I am a leader mechanical group №11. The group is ready for the lesson. All are present.

 

II.Повідомлення теми та мети заняття.

Teacher: Today we invite you to our International Ecological conference. We live in the world where there are a lot of ecological problems. Nowadays the global situation in ecology is very serious. Many people all over the world are worried about it and discuss it in Ukrainian, English, French and other languages. We are here to listen to your projects devoted to the problem of environment and to discuss several questions connected with pollution and other environmental problems.

So, students! Welcome to our conference!

The theme of our conference is ”Earth is our home. Save it!” and it will be devoted to problems of environmental protection.

Teacher: What is the motto of our conference ?

Student :

Ecology suggests activity!

Think globally, act locally!

Think of your future!

Teacher: You were informed about the program of the conference beforehand.

Program

          1. The mankind is concerned about the nature pollution.

                       2.Different ways of saving the environment.

                       3.The duty of mankind is to save the nature.

Teacher: The aim of our conference is to revise all the material and sum it up.

After the conference you’ll be able

         to speak about different environmental problems and the ways of their solving;

         know what we can do to save our planet ;

         understand how it is important to live in harmony with nature;

         do everything you can to avoid the pollution on the local  and global levels.

 

III.Актуалізація опорних знань студентів.

 1. Активізація вивченої лексики. (мікрофон)

Teacher:Last time we spoke about the ecological problems of environment. At home you have learnt some new words. Let’s revise them. Give the definitions of the main concepts of ecology. (Студенти по черзі встають і називають англійське слово та йог визначення).

 

         Pollution – the contamination of the environment by substances harmful to living creations.

         Recycle – make new things from different kinds of litter.

         Litter, trash, waste, rubbish, garbage - things that you throw away, such as empty bottles, used papers, food that has gone bad etc.

         Rainforest – rich woodland which occurs in warm climate and high rainfalls regions.

         Destroy - to damage something so badly that it no longer exists or cannot be used or repaired.

         Distress - a situation when smth is in danger and needs help.

         Deforestation - the cutting or burning down of all the

     trees in an area.

 

    Виконання вправи на картках.

Teacher:  Next task is:  I’ll give you cards and you are to fill in the suitable words, then we shall check up.

– The country is rich in natural …(resources).
– We need a … .The water is very dirty. (filter)
– Is … radiation dangerous? (ultraviolet)
– … waste endangers people’s lives. (Nuclear)
– Industrial waste can be … for fish living in the seas. (poison)
– It is very good when there is much … in the air. (ozone)

    Бесіда.

Teacher:  Now, answer the question:

– What are the most serious environmental problems?
 

IV.Програма конференції.

 

Teacher: I propose you to watch a short video. Look at the screen, please.

 

1.Перегляд відеоролика.

 

Teacher: Dear friends, just now you have seen the film about the environmental situation in our planet. As this problem is global, I want to discuss it. After the speech of each of the participants you should ask the questions you are interested in. Please, be active in the discussion. Who wants to be the first?

 

2. Виступи учасників конференції по проблемах довкілля:

Participant1

Air Pollution

I do. My name is...  I am an American specialist on biosphere. The film impressed me greatly. I and my teammates are sure that air pollution is a very serious problem. 

About 150 years ago the air was pure and clean. Then people started building factories and many of the things they make, like cars, put a lot of harmful gases into the air. Today the air is so polluted in some places that it`s not always safe to breathe there.

Many cities around the world have air polluted with “smog”. This is so strong in some places that the air, which should be a beautiful blue, looks brown.

        Polluted air is not only bad for people and animals, but also for trees and plants. And in some places it`s even damaging farmers` crops – the food we eat. So it`s very important for us to “clean up our act”, and clean up the air we all breathe.

Greenpeace Correspondent How do you do? I am from the ecological organization named Greenpeace. How can we stop air pollution?

 • Save and protect forests because they are the lungs of our planet. Trees produce oxygen which we breathe.
 • Use public transport, as often as you can. First it concerns trams, trolley-buses and metro, because they don`t pollute the environment.
 • Produce and use the cars which work on electricity.
 • Not burn solid wastes, build factories for utilizing solid wastes.

Participant2

The Greenhouse Effect

My name is... I am a British scientist who studies the greenhouse effect. Pollution from cars, factories and power station is causing harmful greenhouse gases to build up in the Earth’s atmosphere. These gases prevent heat from escaping and as a result our planet is getting warmer.

Global warming is causing the ice at the North and South Poles to melt and sea levels and temperatures to rise, leading to serious flooding and violent storms in many parts of the world. In other places, there will be less rain and the land will be turned into desert.

Participant3

Global warming

My name is ... . I am Ukrainian scientist who studies the global warming.  I would like to add something.  Global warming is sometimes referred to as the Greenhouse Effect. Global warming is one of the biggest problems facing the world today. Many scientists believe the changes we have seen over the last century are mainly due to man’s activities. The earth is kept warm by greenhouse gases like carbon dioxide which have increased temperatures further. A climate change is also making conditions difficult for some animals. In the Arctic, the ice is melting threatening the survival of animals such as polar bears.

WWF-World Wide Fond Correspondent . I am from World Wide Fоnd the ecological international organization. What Must We Do to Stop Global Warming?

1.Recycle

2.Plant trees

3.Turn off television, computers and lights when we leave home

4.Walk instead of driving a car

Teacher: There are many things that have negative influence on man’s health. What are they?

Participant4

Depletion of the Ozone Layer

   My name is... I am American scientist who studies the ozone hole.  There many things that have negative influence on man’s health. One of them is the ozone hole. Up in the sky, above the air we breathe, there`s a layer of gas called ozone. It helps us by blocking out the sun rays that can harm our skin, and by letting the rays that are good for us come through. We are lucky to have the ozone layer to protect us. But the ozone layer is destroyed by a stuff that aerosol sprays and refrigerators contain. People will have to take measures because the dangerous rays get thought the atmosphere causing skin cancer and other diseases. Secondly farmers often spray chemicals on crops to protect them against pests. These chemicals are called pesticide. Scientists have found that these pesticides often end up in our food. They can cause health problems, especially for kids.

The “Holos Opillya” newspaper Correspondent  I am the “Holos Opillya” newspaper Correspondent: What must we do to stop the depletion of the ozone layer?

 • You should ovoid products that are dangerous to the ozone layer.
 • Look for ozone - friendly spays and keep away from genetically modified foods.
 • We must stop using the aerosol spray right now.
 • Don’t spray chemicals. Don’t spray pesticides on crops.

Teacher: One of the climatic effects of air pollution is acid rain

Participant 5

Acid Rains

My name is... I am a British specialist on atmosphere. When we look up, we see the clouds and the blue sky. But there are other things in the sky that we don`t see. Some of them are harmful to the Earth.

       When power plants burn coal to make electricity, and when cars burn gasoline, invisible gases are released into the air.

       Some of these gases can mix with water and make it acidic, like lemon juice or vinegar. Sometimes the gases get into rain clouds, where they get mixed with rain or snow. This is called acid rain.

        When acid rain falls in lakes, it changes them. The lakes and rivers become more acidic. It kills the plants and animals that usually live in the water. That is why fish are dying. The scientists are finding other effects of acid rain. In some large areas trees are dying. Some kinds of trees cannot live in the soil that is very acidic.

   RSPCA-Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals Correspondent

I am from Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals:  How can we stop the depletion?   

  It`s very important for us to stop making acid rains. One good way to do it to drive our cars less. Another good way is to save energy. The less energy we use, the less coal those power plants will have to burn.

        To stop pollution from power plants we need to design, build and use solar, wave, wind, geo-thermal power plants.

Teacher: The rivers and lakes have some problems too

Participant 6

Water Pollution

My name is... I am a scientist from Scotland. I study water pollution. The planet Earth is mostly water. All life on the Earth – from the smallest bug to the biggest whale – depends on water. It’s precious. Many rivers and lakes are poisoned too. Factories and plants produce a lot of waste and pour it into rivers.

Nuclear power stations can go wrong and cause nuclear pollution. This happened in Wind scale in Britain, in the USA and Chernobyl. Nuclear pollution cannot be seen, but its effects can be terrible. In such places the birds and animals leave their habitats and many plants die.

Today people are worried about the threat of nuclear power. Chernobyl disaster 1986 is the result of the explosion of a nuclear reactor has badly effected Belarus. About 18% of soils in the country are unfitted for farming and many districts are dangerous to live in. The nine million people living in effect areas have received the highest known exposure to radiation in the history of the atomic age. No people have ever before been continuously exposed to such levels of long-lived, man-made radiation.

Participant 7

Energy

My name is... I am a nuclear scientist, the head of the atomic Power Station.

But modern life is imaginable without electricity and energy. It lights houses, buildings, streets, provides domestic and industrial hit and powers most equipment used in homes, offices and machinery in factories. At the moment 94% of the world energy comes from fossil fuels. Coal fuels over 40% of electricity world life. There is enough for the next 300 years. But only enough gas and oil for the next 50. What happens then? Well, one answer is nuclear energy.

Greenpeace Correspondent  Beside, there are still nuclear weapons in some countries. As a result the environment is polluted with the industrial and nuclear wastes. It is dangerous to nature and to people, especially to kids. And we must say – No nuclear station! What must we do to save energy?

People must save themselves. 

 • But everybody should use the energy economically. To use the energy economically means to use it with mini-results.
 • That’s why don’t forget to switch off the electric and gas machines, to warm up the windows and to shut the door tightly.
 • So, don’t forget to switch off light bulbs when you are not in the room and computers, TV’s and stereos when you leave them overnight. So, you can save a lot of energy!

Teacher: One of the environmental problems is land pollution.

Mayor.  

(Land Pollution)

My name is... I am a mayor of  town Rohatyn. One of the environment problems of our town is that we are making much garbage.  When you throw something away, it goes in a garbage can. Once a week a garbage truck comes and the can is emptied, and that`s the last you see of it. But what do you think happens to the garbage then? Does it just disappear? No way!

       Almost all garbage is taken to a garbage dump, or landfill, where the garbage trick empties it onto the ground. After the truck leaves, a big tractor comes along and pushes dirt on top of the garbage. So, most of our garbage is just buried.

      Now we are making so much garbage that in many places, there is not enough room to bury it all. "The nation that destroys its soil, destroys itself" — these are the words of the American President Franklin Roosevelt.

TV “RAI” Correspondent   I am representative of TV “RAI”

-         What does your town do with the rubbish?

-         Special services take it to the landfill.

-         Do you recycle it?

-         No, we don’t.

-You see the problem is very important. What must we do to improve the situation? Mayor.  Of course, there are some solutions of the problem.

To stop land pollution we need to:

 • Waste less paper.
 • Turn rubbish into energy.
 • Use rubbish again after recycling. When we recycle we help our environment.

 

We  must   remember  3 R’s :  reuse,  reduce, recycle.

Teacher:   You are  absolutely  right!  What  can  we  reuse,  reduce  and recycle? We  must   remember  3 R’s :  reuse,  reduce, recycle.

Student:  Reuse : glass  bottles and tins, metal tins.

                  Recycle : all kinds of paper, plastic, metal.

                  Reduce : using  electricity, running water.

Teacher :  

And what is our life without nature? I fully agree with Davies, the poet, who expressed his feelings in his poem "Lei­sure". I like it very much. Do you?

(Декламування вірша.)

 

3. Декламування вірша «Leisure» (фізкультхвилинка)

Participant 8

William Henry Davies (1871-1942)

Leisure

What is this life, if full of care,
We have no time to stand and stare?

No time to stand beneath the boughs
And stare as long as sheep or cows.

No time to see when wood we pass,
Where squirrels hide their nuts in grass.

No time to see in broad daylight
Streams full of stars, like skies at night.

No time to turn at Beauty glance,
And watch her feet how they can dance,

No time to wait till her mouth can
Enrich that smile her eyes began.

A poor life this if, full of care,
We have no time to stand and stare.

 

Teacher :  

The Earth is our home. We must take care of it. How can we keep our environment clean. What can we do to keep our environment clean?

 

Match the problems and their solutions.

-Water is polluted!        (stop hunting)

-         Air is polluted!            (recycle more)

-         Birds and animals die!      (plant trees and flowers)

-         Littering!                        (remove factories from cities)

-         Forests are disappearing     (stop throwing  wastes)

4. Презентація проектів.

Teacher: "Mother planet is showing us the red warning light — be careful — she is saying. To take care of the planet is to take care of your own house." (The Dalai Lama)

What are we doing to save the Earth?

Well, gentlemen! I think it's high time to invite the ecologists here.

 

 1. Protection of environment in Great Britain.

British ecologist.

Ні! І am... I am British ecologist. I have been working in this sphere for 10 years already and I know all its burning problems. Protection of environment is paid much attention to in Great Britain. “The earth has music for those who listen.” ― George Santayana.

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland covers an area of some 244 thousand square miles. It is situated on the British Isles. At the end of the 1980s Britain became much more conscious of the fact of degradation of the environment. Two incidents in 1988 triggered a major shift in attitude to this question.

     One was the death of hundreds of seals in the North Sea as a result of a pollution-related virus.

     The other was a scandal concerning the intended dumping of a shipment of toxic waste in Britain. Suddenly the public was aware that Britain was rapidly turning into a wasteland. All political parties suddenly began talking about the environment.

     Total emissions of smoke in the air have fallen by 85 per cent since 1960. Most petrol stations in Britain stock unleaded petrol. The Government is committed to the control of gases emission, which damage the ozone layer.

     They also contribute to the greenhouse effect, which leads to global warming and a rise in sea levels. Britain stresses the need for studying the science of climate change.

     Green belts are areas where land should be left open and free from urban sprawl. The Government attaches great importance to their protection. National parks cover 9 per cent of the total land area of England and Wales. The National Rivers Authority protects island waters in England and Wales.

     In Scotland the River purification authorities are responsible for water pollution control. Great Britain takes care of its environment for themselves and next generations.

     Environmental protection is an international issue of great importance and Great Britain pays much attention to it. There are nearly 500 000 protected buildings and 7000 conservation areas of architecture of historical interest in Britain. The Government supports the work of the voluntary sector in preserving the national heritage.

 1. Protection of environment inUkraine

І am…. I am Ukrainian  ecologist.

Protection of the environment in Ukraine is paid much attention to. The worsening of the ecological situation has been closely linked to the Chernobyl explosion. On April 26, 1986, a fire burnt out  of control and released radioactive materials. The disaster killed 31 persons immediately and caused the hospitalization  of about 500 others. It has caused widespread illnesses  and made the land in the area unusable. A radioactive cloud spread from the plant over most of Europe. Radiation even spread so far as to appearin Asia and in North America. Radiation has become one of the main problems. Many people died from radiation in Chernobyl. It was a great tragedy. People build nuclear stations and carry out nuclear tests. As a result, radiation represents one of the main problems nowadays. But some countries such as Schwitzerland and Austria stopped building nuclear power stations.

 Another issue of concern in Ukraine is the question of where to put nuclear waste. This waste is largely the spent fuel of reactors. It is radioactive, and some of its components remain so forever. The waste is held at temporary sites until a solution of the problem can be found. At present the most promising solution of the problem of waste  storage is recycling. Another environmental problem is air pollution. One of its results is acid rain. It is caused by smoke from factories and transport. Nowadays the emission of smoke is strictly controlled by special governmental agencies.

Nowadays Donbas is not only a zone of war, but ecological catastrophe.

 The Russian troops and mercenaries in Donbas are intentionally ruining infrastructure, resulting in catastrophic environmental pollution, In the course of the ATO, artillery targeting has caused fires and explosions at several ecologically dangerous production facilities. Among them are the Avdiyivka and Yasynivsk chemical plants, the Lysychansk oil processing and Kramatorsk industrial engineering plants, as well as the Tochmash and Styrol factories. In Donetsk because of shelling a bomb exploded at the Donetsk state factory of chemical products

Two-thirds of Donbas coal mines have been flooded as a consequence of military action, Ukrainian Ecology Minister Andriy Mokhnik reports to Radio Liberty. According to him, underground waters and all of the potable water in the affected coal basin have been polluted as a result of the flooding. The Minister of Ecology accused Russian occupation troops and mercenaries of ruining the environment of Donetsk and Luhansk Oblasts. 

 The activity of various environmental organizations helps to improve the situation. Among the leading environmental  organizations in Ukraine are the  Greenpeace and the Green Party. They are very popular with the youth in Ukraine.

Teacher :   As you see, the ecological problems are dangerous. Man is beginning to understand that his environment is not just his own town or country, but the whole earth. That’s why people form the organizations that work to protect the environment from harm.  What ecological organizations help to protect nature? Greenpeace,  RSPCA-Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals,  WWF-World Wide Fund -  Its symbol is a big panda. - RSPB-Royal Society of Preserving Birds.

 "Look after your planet, it's the only one we have", — this was the dramatic appeal of Prince Philip of Britain, President of the WWF (World Wildlife Fund). At  our  conference  we  have  invited  representatives of  Greenpeace. Let’s listen to them  about  their  activities.

 1. Greenpeace

Member of G.P.

My name is...  I’m a member of G.P. and I want to tell you about our organization.  I want to admit that there are global problems between the relations of Man with Nature. If we don’t begin to change our behavior, we will have no world to live in. So, in spite of everything, we believe that the Earth is our common home, a big green house. All the inhabitants - people, animals, birds – need to live in peace and harmony.

       Greenpeace is an international environmental organization. Members of Greenpeace   are   in the places where the environment    is   in  danger.  They  always act fast and bravely.  Greenpeace members are often called  "greens". Members of the Greenpeace Organization work all over the world. They say that our planet is in danger. Oceans and seas are polluted with dangerous chemicals. The atmosphere is polluted with toxins. Many animals and fish are killed.

  Greenpeace  was started   on the  15th   of  September  1971   in Canada.

   Today, Greenpeace is an international ecological organization that has 2.8 million supporters worldwide, and national as well as regional offices in 41 countries. Its headquarters are based in Amsterdam, the Netherlands.

The committee's founders were Dorothy and Irving Stowe, Marie and Jim Bohlen, Ben and Dorothy Metcalfe, and Bob Hunter.

WE

         protect  the environment (слайд )

         fight  against water and air pollution (слайд )

         protect  animals and plants (слайд )

         regulate  the ecological situation ( слайд )

Greenpeace message is “When the last tree is cut down and the last fish killed, the last river poisoned, then you will see that you can’t eat money “.( слайд )

As you know, April 22 is a special day around the world. Accoding to the UNESCO calendar all people on the planet celebrate Earth Day on that day. It is time when people show that they care about fragile planet. It is a day for people to learn what they can do to preserve the planet Earth. That's why the problem of environmental protection has become vital importance lately.

-Dear friends , we have brought  a message from the Earth. Read and listen to it, please.

5.Аудіювання тексту  «A message from the Earth».

 “Dear boys  and  girls,

Take care of me. I’m  ill.  My  water  is  polluted.  The  air  is  dirty.  Don’t cut  down  the  forests . Plant a tree a year. Don’t  kill animals  and  birds.

 They may all disappear.

Never throw or break glass bottles. You  pollute  the land. Take what you need from me. You are my parts.

So, keep me clean and healthy for future generations,

       Love, your Earth”.

 • Join  the Greenpeace  and let’s help  our planet  together!
 • Each of us must do everything possible to keep the land, air and water tidy.
 • The Earth Is Our Home!
 • Love and Protect Our Nature!

Thank you for your attention

 • Answer the questions:
 1. What is ill?
 2. Is the Earth’s water polluted?
 3. What is dirty?
 4. What may disappear?
 5. What must we do to keep our planet  clean?
 • Complete  the sentences and retell the text.

Take care of the … .

It is … .

It’s water and air are… .

Don’t cut  down  the  … .

Don’t  kill  … .

Never throw or break … .

keep me clean and healthy for … .

6.Формування документу конференції. (Робота  в групах)

Teacher :  

Every conference usually ends with a document.

Form three groups. I give you three problems for discussing. 

    One group write proverbs and saying about ecology.

    The second group generators Laws of Ecology.

    The third group generators ideas what can we do to live healthy in the healthy world.

Five minutes for you.

Teacher :  Read the proverbs and saying about ecology.

Gr. 1

     If each would sweep before his own door, we would have a clean city.

     The frog doesn’t drink up the pond in which he lives.

     Man is a social animal.

     A man who has not planted a tree during his life-time has lived in vain.

     If you don’t think of the future – you will have nothing.

Teacher :  

What should we do to protect our nature? Read the main Laws of Ecology.

Gr. 2

     Everything is connected to everything else.

     Everything has to go somewhere.

     Let nature take its course.

     Everything must be paid because nothing is given free of charge.

Teacher :  What can we do to live healthy in the healthy world? Read the ideas what can we do to live healthy in the healthy world.

Gr. 3

 • Buy fresh food, by fruit and vegetables from farmers who don’t use chemicals.
 • Conserve natural resources at home
 • Walk short distances ride a bicycle or use public transport if it is available.
 • Avoid product that are dangerous to the ozone layer.
 • Plant a tree in your garden.
 • Energy is Life. Save energy!
 • Save water!
 • Don’t drop any litter! Recycle rubbish!

Teacher: Thank you very much! Your ideas are very good.

Teacher :  Please, learn these slogans and try to make the World better!

 • Help to keep all water clean!
 • Don’t harm plants!
 • Protect animals and fish!
 • Plant trees and flowers!
 • Recycling saves nature!
   

V. Заключний етап заняття.

1. Підведення підсумків заняття.

Well, my friends, I think everybody know, how we can help our nature to protect the environment. We can help the Earth, working hard, cleaning the environment, planting trees, studying and loving nature.  Children, I want you, to remember the wise advice of a great English writer J. Galsworthy who said: «If you don’t think about the future, you will not have it» Our conference is over. Thanks to everybody who took part in our conference.

You have worked hard. I’m satisfied with our lesson. Your marks are….

2. Домашнє завдання.

Write down your homework for the next lesson.  Write an essay “Ecological Problems of Our Region”.

    I want you to say that you must remember — the most dangerous pollution is pollution of the soul. Keep your soul clean! Don't pollute them with anger, envy or selfishness and the world will be better place to live. Bye!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б.2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РОГАТИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCATION IN UKRAINE, THE USA

AND GREAT BRITAIN

 

План заняття -дискусії

з предмету «Англійська мова»

для студентів другого курсу спеціальності 5.10010201

«Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»

 

 

 

 

 

A summing-up lesson

Objectives: discuss the problems of education in Ukraine, the USA and Great Britain.

Students will by able to: develop the skills of listening; give definitions on the topic; render the texts into English.

 

Plan

 

      І. Організаційна частина уроку

Greeting  Привітання та повідомлення теми і мети уроку

and Aiт         T:  — Good morning, dear students!

                        How are you getting on? I see you are in high mood today, am I right?

                       The weather is lovely, isn't it?

II. Основна частина уроку

Warm-up     1. Мовна розминка

 Phonetic Drills.

Tongue Twisters
                              Sounds [s], [f]She sells sea-shells on the-seashore.

The shells  that  she sells are seashells, I’m sure.

                            Sound [p] — Peter Piper picked a pack of pickles papers.

A puppy took  a piece of paper out of Peter's pocket.

                               Sound [u] - Why would the owl howl?

Because the woodpecker would peck her.

                             Sound [  ] — A black cat sat on a mat and ate a fat rat.

 2 . Teacher. The theme of our lesson is very important and everlasting! I cannot but say that's education. Today we shall discuss the problems of education in our country, in the USA and Great Britain.

The motto of our lesson is: Live and Learn!

3. Teacher. And now have a look at this poster. What can you see?

(The students describe a poster.)

 Teacher. This is a photo of an apple and yellow pencils of the type commonly used  in  schools  in America. Apples are a traditional gift from elementary school students to their teachers.

4. Teacher. I would like you to look at the blackboard. Here we have some quotations and sayings.

Choose the one of you likes most of all and explain your choice.

 1.   By doing nothing we learn to do ill.
 2.   Education covers a lot of ground but it doesn't cultivate it.
 3.   A university should be a place of light, of library and of learning.

                                                                                         (Benjamin Disraeli)

4) «Knowledge is a city to the building of which   every  human  being brought a stone!

                                                                                        (Ralph W. Emerson)

5) Live and Learn!

(The students choose the quotation they like most of all and explain the reason.)

5. Teacher.    Correct    the    wrong statements as in the model:

Model:

               A member of an academy is called a student.

               Why! (Oh, no!) A member of an academy is not called a student. He is an academician.

 1.   Children enter school at the age of 9.
 2.   The school year begins on the 30th of June.
 3.   The head of a school is called an instructor.
 4.   When a person is not able to read and write, we say he is highly-educated.
 5.   At colleges students give lectures to professors.
 6.   I want to become a doctor, so I shall enter the Pedagogical University.
 7.   Students study 8 years at a primary school.
 1.   She is in the 1st year and will graduate next year.
 2.   John  makes  good  progress  in English and falls behind the group.

6. Teacher.

Now I would like you to explain the difference in the meanings of the words.

Training

   The act of systematical teaching, the state of being trained, usually to become a specialist in some special field.

   E. g. He had much training before he became a good teacher (soldier, nurse, etc.).

Education

    Is used in a wider sense than the word «training». Training is to education as a part to a whole. Education is

 1. the teaching and training of the young;
 2. the knowledge and abilities through teaching and training.

e. g. 1) No country can neglect education.

2) He received a good education.

Upbringing

Methods of forming the character of a young person.

e. g. He owed his success to the good upbringing his parents had given him.

To study — to learn

They are rather close synonyms. In a general sense they both mean “to get knowledge”, to acquire information.

To study is used mainly when we mean the process itself; it is used in a wider and more general sense than «to learn».

To learn may have an additional shade of meaning, namely, “to master something”.

 e. g. I studied the rules for reading but I haven't learnt them yet.

It means: «I have worked on these rules,   but   the   result   is   not  yet satisfactory, I must study more before I can learn them».

    So «to learn», as a rule, means the result of the process of studying.

To learn may also means “to make progress”. E. g. the child learns quickly.

To study may have an additional shade of meaning, namely, «to investigate, to examine closely”. E. g. He studied her face very carefully in the hope that it would tell him her thoughts.

Principal— headmaster

Most English schools use «headmasters» or «head» instead of “director” or “principal”.                                                

 8. Some of the students receive the cards:

Task         form   all   the   possible statements from the table.

 

A literate person

is

all that can be or is known

School

 

a person who is able K) read and write

Knowledge

 

a group of person learning together

A class

 

to give a person knowledge or skill

To teach

 

an institution for teaching and learning

9. Teacher. Now let us proceed to our Round-Table-Talk. Let’s discuss some very interesting questions concerning education in our country,   the USA and  Great Britain.

(On the table there are the flags of the countries.)

Answer the questions

Education in Ukraine

 1. What  guarantees   the   right   to education in Ukraine?
 2. Is secondary education compulsory in Ukraine?
 3. Is secondary education free of charge?
 4. Are  their schools for national minorities in Ukraine?
 5. Are their new types of schools in Ukraine?
 6. What subjects do students study in Ukraine?

Education in Great Britain

 1.   Is education system in GB very complicated?
 2.   What stages of education are there in England?
 3.   What do you know about primary education?
 4.   What do you know about secondary education?
 5.   What are the main advantage of the comprehensive schools?

Education in USA

 1.   How many stages does school education in the USA consist of?
 2.   What do you know about primary education?
 3.   What do you know about secondary education?
 4.   Can teenagers choose a course of studies     according     to     their individual inclinations and abilities?
 5.   How many years do children stay at elementary schools in some states?

— What famous universities do you know?

The USA - Harvard, Boston Univer.

Great Britain – Oxford, Cambridge   (the   12th —13th centuries)

- What are the advantages of each system of education?

               What is the difference between private     and     state-supported primary schools?

               Is the higher education in the USA and Great Britain free?

10. Teacher. And now let us translate some texts into English.

EDUCATION IN GREAT BRITAIN

EDUCATION IN USA

 1.          Teacher. Let’s sum up our lesson. You were very bright at our lesson. Thank you for the discussion.
 2.          Home assignment

To write a short composition «Our lesson».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б.3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РОГАТИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ

 

 

Сценарій виховного заходу

http://funnyenglish.su/wp-content/uploads/2013/03/7c111462.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторина « Знавці англійської мови »

 

Quiz “English Experts”

 

 

 

 

 

 

 

Мета: закріпити і перевірити знання учнів з тем «Великобританія»,  «Моя сім`я», «Свята», «Харчування», «Пори року»;

розвивати мову, пам’ять, мислення, логічне мислення, швидкість, діалогічне мовлення, уяву, творчість;

виховувати цікавість у вивченні англійської  мови, естетику мови й мовлення в англомовній атмосфері, дружні відносини в колективі

 

Plan

З’являються ведучі

1-Hello children!!!

2- Hi everyone!!!!

1- Are you OK? (до глядачів)

2  We are OK too!!!!!!

1- But what shall we do?

2- Today pupils will compete in knowing English

1- Oh….But where are the teams?  Let’s call them.

2- Teams, come to the stage!

1. Welcome to our quiz-show “English experts”

 

(Заходять команди)

1 завдання:

-         The first task is the introduction of each team and each participant.

(Представляють команду, емблему, девіз, кожен учасник розповідає про себе).   

-         Учасники по черзі представляють свої команди – назву, девіз, представлення кожного учасника

 

2 завдання

Look at the screen. There you’ll see the questions and the answers. Choose the right variant. The team that raises the flag first will answer first. If the answer is wrong – the other team will have the chance to answer.

Let’s start!

 

3 завдання:    

Зобразити слова на картках, щоб  члени команди відгадали слово.

 

Show the words on your cards – one pupil will show the words - the other pupils of the team will guess it. Each right answer gives 1 point to the team.

 

Morning                                Ice-cream

Book                                     Computer game

Teacher                                 Blackboard

Flower                                  Egg

 

4 завдання

Now you’ll get some cards with the sentences. Read them and write the word opposite it.

Вгадати слово (предмет) за поясненням.

Summer--- it is a favourite season of all children

New Year—it is a holiday, means the beginning of all, year

Subject—pupils learn it at school

Winter- it is a cold season

Summer holidays---they last two month, it is a favourite period of all children

Traveling---it is a visiting of different countries

Yesterday—the previous day

 

5 завдання

This time you have to answer the questions. Teams in turn will read and answer the questions. Each right answer gives 1 point to the team. ( відповісти на запитання)

 

1 What is the capital of Great Britain?

2 What traditions have you got in your family?

3 What food helps you to grow?

4 How many meals a day have you got?

5 How can you help about the house?

6 Are sweets good or bad for teeth?

7 What do you do at Sport?

 

1 What is the capital of Ukraine?

2 When is the family friendly?

3 What food makes your bones and teeth strong?

4 What is a breakfast time in Ukraine?

5 Are fruits good or bad for health?

6 Why children go to school?

7 What do you do at music lessons?

 

6 завдання

You have cards with letters.  Put them in right order to make the words. Red letter is the first one and blue letter is the last.

З літер зібрати слово

( holiday, tradition, food, celebration)

 

7 завдання

Now we have the captain’s battle. 

Our captains have to translate some words from Ukrainian into English for 1 minute only. ( Капітани  команди перекладають слова за 1 хвилину)

 

Коледж     англійська    говорити     парта     свято     канікули

Шоколад   готувати    запах     пиріг     кухня    смачний    будинок    зелений чай     море    книга    переклад     люди    родичі     сім я     цукерки    овочі    друг    однокласник  вечеря     обід     напої    правильна їжа     вода    кімната    мити посуд     прати     пилососи ти   домашній улюбленець     клітка   допомога   кролик     гра   запитання    дитина    дружна сім я        

Активний    талановитий     столиця     країна    велике місто     містечко    традиції     обличчя     хобі     вік      щасливий    здоровий   біг спорт     стрибки    читання    яблуко     помідор   тб програма    оповідання     гучна музика    початок      кінець  малюнок   ніжний дотик    китайські палички    парасолька    дощ      історія   день народження    подарунок     відповідь      святкування   світ    населення      територія      правила    вихідний     цікавість     прикрашати     ліс    підтримка

 

8 завдання

Now our teams must find mistakes in the sentences. While they are doing their task let’s our audience guess some riddles.

(Виправити  помилку в реченнях)

 

1 He are my best friend

2 Children usually Goes to school in the morning

3 I    AM    at school  yesterday

4 Teachers sit at the desks and learn the subjects

5 The national language of Ukraine is American

6 Englishmen speak French

7 Summer holidays last 1 month

8 The first month of the year is March

9 The first month of the school year is October

10 People can eat chips because they are tasty

 

Загадки  для глядачів

Animal Riddles:

What does a cat have that no other animal has?

- Kittens.

 

What has two heads, four eyes, six legs, and a tail?

- A cowboy riding his horse.

What always sleeps with its shoes on?

- A Horse.

What is as big as an elephant, but weighs nothing at all?

- The shadow of an elephant.

 

What is found over your head but under your hat?

(Your Hair)

 

Look at my face and you see somebody

Look at my back and you see nobody.

(A mirror)

 

We have legs but cannot walk.

(Tables/Chairs)

 

What belongs to you, but is used more by your friends than by

you?–Your name.

 

9завдання 

Now look at the screen. Each team will look at the pictures, try to remember them and make up the story, using them.

(Скласти розповідь з поданих картинок ( картинки будь-які, навіть різної тематики, учні повинні їх пов язати в змістовні історії))

 

Let’s sum our results and say who the winner is.

 

While our jury count the points let’s watch the play that 6th formers prepared for us – Meet the tale “Little Red Riding Hood” (аплодисменти)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б.4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РОГАТИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ

 

 

Сценарій виховного заходу

 

http://blogs.lse.ac.uk/media-policy-planner/files/2014/04/Plurality-photo.jpg

 

Прес-конференція

 

Mass Media in Great Britain

 

 

 

 

 

 

Мета заняття: активізувати вміння та навички учнів в усному мовленні,   аудіюванні; розвивати вміння дискутувати, навички творчості та самостійної 

роботи.

Хід прес-конференції.

                                        IN FLEET STREET

 by Alexander Mitchell

           Let me introduce myself. I’m Alexander Mitchell. I’m in Fleet Street now. As you know it is one of the most famous highways of London. It is often called the center of the newspaper industry. It was known in the early 13th century as Fleet Bridge Street; its west side was destroyed in the Great Fire of London in 1666. The street was noted for its coffeehouses and taverns and for the famous literary men living and working in it. Outstanding among these were Samuel Johnson, Ben Johnson, John Milton. Among the publications associated with Fleet Street are «Punch», the «Daily News», the «Daily Telegraph», the «Evening Standard». During the 18th and the 19th centuries it became the headquarters of publishers and is still the journalistic street of London. The street and the immediate area are dominated by the offices of daily and provincial newspapers and all their related associations.

Today the conference on mass media is taking place in one of these buildings. It is the Press Centre.

My friends, journalists from different newspapers, radio and TV stations are working there just now.

-         Ann, do you hear me?

-         Yes, Alexander. I’m here. Hi, everybody.

I’m Ann Morgan. I’m in the Press Centre of London, where the conference on different problems of mass media is taking place now. As we known mass media are one of the most characteristic features of modern civilization. People are united in one global community with the help of mass media. People can learn about what is happening in the world very fast using mass media. The mass media include newspaper, magazines, radio and television.

The earliest kind of mass media was newspaper. The first newspaper was Roman handwritten newssheet called «Acta Diurna» started in 59 B. C. Magazines appeared in 1700s. They developed from newspapers and booksellers’ catalogues. Radio and TV appeared only in the 20th century. Here, at the conference, you can see representatives of press, radio and television, famous announcers, psychologists, sociologists, and a great number of correspondents. The conference has just begun and I want you to listen to the debates there.

Sindy Brown, the director of BBC 1.

James Coldwell, the director of BBC 4.

Nathalie Wood, the director of ITV.

Eliza Robin, the director of Channel 4.

Julia Roberts, an announcer of BBC.

Diana Ross, BBC Radio 1.

Jane Smith, a psychologist.

Nick Presley, a sociologist.

Alex Gordon, the chairman of newspaper companies of Great Britain.

Mary Grey, mass media expert.

Julia Wilson, a film producer.

Lorna Goldsmith, the chairman of the conference.

Jino Canty, Italy. I have a question to Lorna Goldsmith. How can a message be communicated to a mass audience? Thank you.

Lorna Goldsmith. It can be communicated to a mass audience by many means. The oldest media

are those of printed word and picture which carry their message through the sense of sight: the weekly and daily newspapers, magazines, books, pamphlets, direct mail circulars and billboards. Radio is the mass communication medium aimed at the sense of sound, where as the television and motion picture appeal both to the visual and auditory sense.

Alexander Malyshev, Russia. What information can people get from different sources of mass media? Thanks.

Alex Gordon. Let me answer this question. The reader turns to his newspaper for news and opinion, entertainment and the advertising it publishes. In the weekly the focus is upon the reader’s own community; in the daily the focus is upon the nation and the world as well. Magazines give him background information, entertainment, opinion, and the advertising; books offer longer range and more detailed examination of subjects as well as entertainment; pamphlets, direct mail pieces, and billboards bring the views of commercial and civic organizations. Films may inform and persuade as well as entertain. Television and radio offer entertainment, news and opinions and advertising messages and can bring direct coverage of public events into the listener’s home.

John Caxton, the USA. In the USA we have many important agencies of communication which are adjuncts of mass media. And what about Great Britain? Do you have them? And what are they?

Mary Grey. Let me answer this question. In Great Britain we have them as well. And they are:

-         the press association which collect and distribute news and pictures to the newspapers, television and radio stations, and news magazines;

-         the advertising agencies which serve their business, clients, on the one hand, and the mass media, on the other;

-         the advertising departments of companies and institutions, which serve in merchandising roles; and the public relations departments, which  serve in information roles;

-         the public relations counciling firms and publicity organizations, which offer information in behalf of their clients.

     Helen Black, New Zealand. A question to Alex Gordon, please. Who are the communicators that work for and with these mass media?

We think of the core as being the reporters, writers, editors, announcers and commentators for newspapers, news magazines, television and radio, press associations syndicates. But there are many others: news photographers; book and publication editors and creative personnel of all types; public relations practitioners and information writers; film producers and writers; magazine writers and editors and motion pictures also are communicators in a special sense, adding emotional impact to the written script.

        Marina Timchenko, Ukraine. I have a question to Sindy Brown, the director of BBC 1. What can you say about the development of television in Great Britain? And what is BBC 1? Thank you.

         Sindy Brown. As everybody knows television is very popular media in Great Britain. There an ordinary person watches TV programmes during 25 hours per week.

      There are 4 main TV channels in Great Britain: BBC 1, BBC 4, ITV and Channel 4.

       As for BBC 1 it was started in 1936. The cannel show general interest programs, light entertainment, sport current affairs and children’s programs.

       Now I want representatives of other TV channels tell us about them. James Coldwell, BBC.

   James Coldwell. BBC 4 shows special interest programs, programs for national minorities, music, serious drama, travel programs, documentaries and foreign films in the original languages.

   I’m Nathalie Wood, ITV. Our each third program is informative (news, current affair, documentaries) and the rest programs are sport, entertainment and films. Advertisement or ‘ads’ are shown every 15 minutes.

    My name is Eliza Robin. I’m the director of Channel 4. It was started in 1982. the channel shows 15% educational programs. Besides, it demonstrates experimental programs.

     Ann Morgan. I want to ask people in the hall some questions. Excuse me, what is a ‘magazine programme’?

-         How can you describe ‘a wild life program’?

-         What do you know about ‘quiz programme’?

-         What is a sitcom?

-         I’m quite sure that you know that ‘soap opera-play’ means.

-         Video clip is a short film, isn’t it?

-         What is a ‘western’?

Bernard  Ben.

             - What is your attitude towards our mass media, especially towards television? 

- What is your opinion television?

- I’m sorry, would you tell us your attitude towards television?

- Some people say that television mares you its slave. What’s your opinion?

- What is your attitude towards radio?

Lorna Goldsmith. Now we have some notes to answer. The first one is to our famous announcer Julia Roberts.

    (читає записку) Announcing in television is part of what is called ‘Presentation’, the department which presents programmes. Announcers are necessary because without them television would proceed in a series of disconnected jerks (конвульсії). What is the right personality?

Julia Roberts. What is the right personality? There are several obvious answers. A good appearance is naturally of the first importance. This does not mean good looks alone.

     The first assets (цінні якості) are an attractive face and a reasonably good figure in a woman and, in a man, the ability to hold himself well.

     Next comes intelligence. It includes first, a good understanding of the language, and a very large measure of common sense. You must also have a good memory.

    Then you should have a friendly, likable manner, not over-friendly or with any hint of that detestable chumminess which is the stamp of insincerity.

   And the right kind of voice is important by all means. It must be pleasant, yet have sufficient quiet authority to make the viewer listen to what is being said. You are there as an announcer to convey information and get the viewer to listen to it.

   Lorna Goldsmith. Thanks a lot, Julia. One more note. It’s to Eliza Robin, the director of Channel 4.

(Читає записку) In Great Britain there are 8 main radio stations, aren’t they? What are they?

 Liana Ross. You are quite right. There 8.

BBC Radio 1 is very popular with young listeners. It’s Britain’s main pop and rock station.

 BBC 2 is popular with middle-aged listeners because it broadcasts a broad range of popular music and light entertainment.

 BBC 3 broadcasts mainly classical music, poetry, drama, short stories, news and cricket.

 BBC 4 broadcasts news, drama, comedy, current affairs, documentaries and parliamentary debates live.

 BBC 5 is a station for sport and education programs.

 BBC World Service broadcasts world-wide (including Ukraine). It uses English and 35 other languages. English lessons are broadcasted daily with explanations in 25 languages.

  Capital Radio broadcasts pop, rock, jazz, information on London transport and events.

     Lorna Goldsmith. I have a note with the request to describe press in our country.

  I should say that the British read more newspapers that any other people in the western world. More than 30 million copies of newspapers are printed in the country every day. There are periodicals on every choice: general interest, special interest, business.

  As for the articles, there are 2 main types of British newspapers: ‘quality’ and ‘popular’ papers. Quality papers publish serious, long, informative articles, few photos, national and international news, comments. They are the “Guardian”, the “Daily Telegraph”, the “Independent”, “Observer”, «Sundy Times”, the 

“Sundy Telegraph”.

   Nick Presley. A great number of people were asked to express their attitude towards mass media in our country and especially towards television, because television is one of the most important means of communication. It brings moving pictures and sounds from around the world into millions of homes.

 By the way, the name “television” comes from Greek word meaning “far” and Latin word meaning “to see”, so the word “television” means “to see far”.

     Lorna Goldsmith. Now, we have discussed all the questions. There are a great number of problems to solve. And soon it will be done. But now, ladies and gentlemen, I’d like to thank you for the participation in our conference.

   And I wish you love, happiness and success. Be lucky! Our conference is over. See you soon. Good bye.

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б.5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РОГАТИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ

 

 

https://fs00.infourok.ru/images/doc/291/290786/640/img0.jpg

План  заняття

з предмету «Англійська мова»

для учнів першого курсу професії

5122 “Кухар”

 

 

 

Мета уроку:

Навчальна мета: формувати навички вживання активної лексики з теми; розвивати навички монологічного усного та писемного мовлення; розвивати навички аудіювання, читання; ознайомити учнів з національними кухнями світу;

Розвиваюча мета: розвивати увагу; розвивати мовні навички; розвивати уяву; критичне  мислення; розвиток здатності до логічного викладу, до формування висновків;

Виховна мета: виховувати дбайливе ставлення до їжі як до складової свого здоров’я; формувати знання учнів про балансоване харчування;навчимося правильно вибирати заклади харчування;

Тип уроку: урок  застосування знань, умінь і навичок

Форма проведення:урок-практикум

Методи і прийоми: усне фронтальне опитування, виконання творчих завдань, робота у групах, бесіда з мультимедійним супроводом

Обладнання: ТЗН, комп’ютер

Наочність: текстові картки, лексичні картки,кросворд, ілюстрації, схеми, презентація,продукти приготування страв

Міжпредметні зв’язки: спецтехнологія, історія, географія

C:\Users\Dell\Desktop\вiдкритий урок 2013\80063548_large_3925073_Bez_imeni1_kopiya.jpg                                    план

  І.   Організаційний момент (1 хв)

    Привітання, перекличка, організація робочого місця.

    Повідомлення теми, мети уроку, плану роботи та очікуваних результатів.

ІІ.  Перевірка домашнього завдання практичного характеру (8 хв)

    Усна перевірка повідомлення на тему «Нацiональнi страви країн свiту»

ІІІ.  Актуалізація і корекція опорних знань учнів (6 хв)

    Фонетична зарядка (сприймання слів на слух та повторення почутого)

    Введення в іншомовну атмосферу(бесiда з учнями)

ІV.  Мотивація навчальної діяльності (10 хв)

    Розвиток навичок читання (прочитати міні-тексти та перекласти)

    Розвиток навичок говоріння (перегляд слайдiв за текстом та обговорення)

    Командна гра «Пекельна кухня»(приготування страв, що обговорювались)

V.  Сприймання і усвідомлення учнями фактичного матеріалу(12 хв.)

    Розвиток усних висловлювань (вiдео «У ресторанi»)

    Робота у парах (скласти дiалог користуючись вiдео-матерiалом)

Діалогічне мовлення для систематизації прослуханого матеріалу

    Фізкультхвилинка

VІ.  Узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок (6 хв)

    Рефлексія. Активізації тематичної лексики. Виконання кросворду

    Пiсня у виконаннi учнів  з мультимедійним супроводом

VІІ. Підсумки уроку і оцінювання (1 хв)

    Оголошення та мотивація оцінок

VIІІ. Повідомлення домашнього завдання (1 хв)

    Розширений - творче завдання: написати лист друговi про традицiйну страву у вашій родині.

    Повторення лексики

                                              Література:

 1. http://ksenstar.com.ua/images/stories/1PIC/1/2/788719919235b5b9210fac725fbf8e5c.gifКарп’юк О. Д. Англійська мова: Підручник для 10-го класу ЗНЗ. Рівень стандарту. – Тернопіль: Видавництво „Астон”, 2010. – 295 с.

 

 1. Міжнародний сайт http://www.iearn.org.

 

         Хід заняття

І. Організаційний момент (The organizing stage)

Привітання, перекличка. Організація робочого місця.

Оголошення теми, мети, плану уроку і очікуваних результатів діяльності.

                 

Викладач (Lecturer)

Good morning friends! I’m glad to see you. How are you today? So let me start our lesson. Today we are going to talk about national cuisine.

So look at the screen where you can read the topic of our lesson «Kitchen of the World»

Could you write it in the copybook?

And look at the screen and read the motto of the lesson is: “Live not to eat, but eat to live.”

 

Today we’ll revise vocabulary on the topic, make up dialogues, listen to the text, sing a song, visit TV show and even take part in it.

Well, let’s get into English language spirit. Listen and repeat after me:

A good cook never cooks while looking into a cookery book.          

After dinner sleep a while, after supper walk a mile.

(Після обіду посидь, після вечері милю пройди)                           

ІІ.  Перевірка домашнього завдання (Checking home assignment.)

 

Викладач (Lecturer)

Оn homework you should have cook interesting information about.

You know, eating habits differ from country to country and each country has its unique cooking traditions.

Today we have guests from different countries and let’s listen to them.

They are going to tell us about their traditional dishes. Listen to you…

 

Ukraine:

      To begin with, I’d like to introduce myself. My name is … I’d like to tell you about our national cuisine.

C:\Users\Dell\Desktop\вiдкритий урок 2013\50e5d6a2aa60f.jpg      Ukrainian cuisine is very varied, and Ukrainians are known for their hospitality. The dishes of Ukrainian cuisine are popular far beyond the borders of the country. The most favourite and the most famous of them is Ukrainian borshch with pampushkas. Borshch is a soup based on beetroot with meat and vegetables with served with sour cream. There are about 30 kinds of Ukrainian borshch. The dish is very substantial and sustaining.

      Ukrainian cuisine is rich in pork dishes. And of course, the leading position belongs to “salo” which can be eaten fresh, salted and baked Ukrainians have a tradition of drinking spirits. Horilka is a popular spirit for adults, mostly men. Women enjoy wine.

C:\Users\Dell\Desktop\вiдкритий урок 2013\i (1).jpgItaly:

      Good morning. I’m from Italy and my name is … Italian cuisine is one of the most popular cuisines in the world. In many countries Italian restaurants with typical Italian dishes such as pizza and pasta can be found in nearly every town.

      Italy is renowned for its olive oil, cured meat, cheese and rich tomato sauces.

      Italy is surrounded by the sea that’s why fish and seafood are very popular foods. The cuisine uses a lot of fresh, dried, ground herbs and spices to prepare sauces and dishes.

     And I should say that you haven’t eaten pizza until you’ve eaten Italian pizza, and you can probably say the same for pasta too.

C:\Users\Dell\Desktop\вiдкритий урок 2013\japonia-1346249496.jpgJapan:

       Japanese cuisine is full of variety of gifts of the sea, vegetables, soya and beans. Rice has been the most important food in Japanese cuisine.  

      Our national meal is sushi. I don’t think there are many people nowadays who haven’t heard or haven’t tasted sushi. The most common ingredients are sushi rice, tuna, squid and prawns.

'Tempura is another national dish made of seafood and vegetables deep fried in tempura batter.

A friendly advice from me: try to avoid the kind of sushi which contains fugu, it can cause severe poisoning if not prepared properly.

 

Great Britain:

C:\Users\Dell\Desktop\вiдкритий урок 2013\5419.jpg     If you ask foreigners to name some typically English dishes, they will probably say "Fish and chips" then stop.     

      A full English breakfast comprise of bacon, sausages, fried tomatoes, fried eggs and toast. 

      After breakfast is done, we move on to the traditional lunch. There is often the all-important roast which is a piece of roast meat from either chicken, pork, beef or lamb, served with roast potatoes and boiled cabbages.

      When the clock strikes five, it signals the start of tea-time. This is a favorite meal for the British. Tea-time usually consists of biscuits and cakes to go with the tea. There are many traditional biscuits and cakes that are usually served such as scones, shortbread biscuits and jam tarts. Supper is a small meal just before you go to bed. Some peoplewould just have cocoa and cheese while others might have bread with ham and a cup of tea.

 

ІІІ.  Актуалізація і корекція опорних знань учнів

(Updating аnd сorrection оf  basic knowledge students)

 1. PHONETICDRILLS Фонетична зарядка (сприймання слів на слух та повторення почутого-відео ролик)

Викладач (Lecturer)

Work on the pronunciation of words on the subject being studied.

Individual аnd Choral Repetition.

(Робота над вимовою слів по темі, що вивчається.

Індивідуальне та хоровий повторення.)

 Listen and repeat

                  Повторення неправильних дієслів(IRREGULAR VERBS)

Введення в іншомовну атмосферу(бесiда з учнями)

 

Викладач (Lecturer)

First, please answer my questions:

 1. What food do the British teenagers prefer?
 2. What is your favorite food?
 3. Do you like cooking?
 4. Who usually cooks in your family?
 5. What national Ukrainian dishes do you know?

 

 

ІV.  Мотивація навчальної діяльності (Motivation training activities)

Розвиток навичок читання. (прочитати міні-тексти та перекласти)

 

Викладач (Lecturer)

All we know that people of  England like eat fast food. Often they eat a sandwich.

Let’s read short texts about  the history of them. You have five minutes.

(тексти окремо на карточках)

Розвиток навичок говоріння (перегляд слайдiв за текстом та обговорення)

             

 

 

 

 Викладач (Lecturer)

Let’s imagine that we are the participants of the popular show “Pekelna kuhnya”.

Have ever watched it?

How many teams take part in it? Yes, you are right.

There are two of them: “Blues” and “Reds”.

I’ll divide the same way.

Your task is to needed to prepare a sandwichs of these products and present their dishes.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу

(Perception аnd awareness of new material)

Розвиток усних висловлювань (вiдео «У ресторанi»)

Викладач (Lecturer) 

Let see video «At the restaurant» and writing new words,phrases!

Діалогічне мовлення для систематизації прослуханого матеріалу

Робота у парах (скласти дiалог користуючись вiдео-матерiалом)

Викладач (Lecturer)

We like going to caf?s with our family or friends. And you were given tasks to make up dialogues about eating out. Who is ready?

        Possible dialogues:

Dialogue (ANN,BOB, WAITER)

WAITER:     Good evening sir, madame.

A:    Shall we have any appetizers for be­ginning?

B:     I think we will. I'd like to have fish in jelly. It's delicious.

A:    As for me, I'd like some salad and caviar.

B:    And what shall we have for a drink?

A:    Orange juice and mineral water.

B:    Shall we begin with starters?

A:    I don't want to.

B:    Tell us, please, what meat courses are there on menu?

W:   There is beefsteak with mushrooms and rissoles.

A:    Are there any fish courses on menu?

W:    Of course! Stuffed fish, salmon, fish pate. Besides, there's roast chicken and chops.

B:     What side-dish shall we order? I think, cauliflower and green peas.

A:     Waiter, bring us one stuffed fish, two salmons, two beefsteaks with mush-rooms and one veal chop. Вut first bring us a sandwich and two coffees, please

W:   Would you like ice-cream to coffee?

B:     Yes, please. And bring check.

W: Can I get you anything else?
B: That's all, thank you.

 

http://ksenstar.com.ua/images/stories/eightdeep/1/2/kitchen_original.jpg

                               Фізкультхвилинкa (warm-up)

Викладач (Lecturer)

Listen to me and do what I ask you.

Hands up! - Руки вгору! Hands on hips! - Руки на бедра! Sit down!  - Сядьте! Stand up! - Встаньте! Hands up! - Руки вгору! Hands to the sides! - Руки в сторони! Turn to the left! - Поворот налiво! Bend right! - Нахил вправо! Stand still! - Стійте струнко! Hands up! - Руки вгору! Hands down! - Руки вниз!                  

VІ.  Узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок (Generalization and systematization of knowledge, skills)

Рефлексія. Активізації тематичної лексики. Виконання кросворду

Викладач (Lecturer)

Look at the chart. Your task is to find a word on the topic, circle and show it in the picture. (Pupils go to the blackboard one by one and circle the word in the chart.)

Find 10 food here. The words go in topic «Food». Let’s play a game “Anagrams”. (Знайти 10 видів їжi тут. Слова йдуть у різних напрямках)

http://ksenstar.com.ua/images/stories/1PIC/1/2/post-104752-1325749046.gif 

G

O

S

I

F

B

O

I

L

I

K

A

D

V

T

I

S

E

S

K

A

T

F

O

R

K

A

R

F

G

B

I

G

C

D

O

L

I

E

S

T

U

I

O

N

F

A

G

V

S

F

I

S

H

G

C

I

N

O

I

O

D

S

R

C

I

G

H

M

S

O

S

K

D

B

V

I

L

K

R

S

W

E

E

T

N

W

A

B

R

K

U

N

N

I 

N

G

I

R

O

V

I

P

A

E

I

P

U

M

U

S

H

R

O

O

M

S

E

L

A

T

O

L

F

I

S

B

B

N

V

C

M

O

L

D

C

E

R

D

A

I

O

A

K

N

I

F

E

S

E

H

R

G

N

L

A

Y

G

L

P

S

N

A

T

T

E

O

M

I

L

K

M

R

S

L

A

G

C

E

A