Методична розробка Лабораторно-практичних робіт з предмету «Інформатика» На тему: «Основи алгоритмізації та програмування»

Про матеріал
Методична розробка Лабораторно-практичних робіт з предмету «Інформатика» На тему: «Основи алгоритмізації та програмування»
Перегляд файлу

 

 

 

 

Методична розробка

 

 

 

 

Лабораторно-практичних робіт з предмету «Інформатика»

 

На тему: «Основи алгоритмізації та програмування»

 

 

 

 

 

 

 

 

 Розробив: ________ Третяк М. О.

                                                                                                   (підпис)

                                                                                                  «__» _____________200__

 

                                                                                                  Рецензував _______

                                                       (підпис)

                                                                                                  «__» ____________ 200__

 

 

 

 

 

 

                                                         Розглянуто і затверджено на засіданні

                                                         методичної комісії

                                                         ______________________ дисциплін або (професії

                                                        «_________________________________________»)

 

 

 

 

 

                                                                                  Протокол №___від «__» _______

                                                                                  Голова методичної комісії

                                                                                   _________________________ПІБ

Перегляд файлу

Лабораторна робота №1.

Тема: Робота в інтегрованому середовищі програмування.

Мета: Навчитися створювати програми мовою Turbo Pascal в інтегрованому  середовищі програмування.

Обладнання: Комп’ютерний клас.

Програмне забезпечення: Система програмування Turbo Pascal.

 

Завдання для самостійної підготовки:

1. Головне меню системи програмування Turbo Pascal.

2. Керування вікнами.

3. Діалогові вікна.

4. Використання текстового редактора Turbo Pascal.

Теоретичні відомості до виконання лабораторної роботи №1 викладені у  додатку 1.

 

Завдання для студентів

1. Вивчити команди меню середовища програмування: File, Edit, Search, Compile, Run, Window.

2. Ввести текст програмного коду:

Program Roots;

const c=2.5;

var a, b, d, e:real;

begin

writeln(‘Обчислення коренів квадратного рівняння’);

writeln(‘Введіть значення a’);

readln(a);

writeln(‘Введіть значення b’);

readln(b);

d:=sqrt(sqr(b)-4*a*c);

e:=2*a;

{Обчислення і вивід першого кореня}

writeln(‘x1=’,(-b+d)/e);

{Обчислення і вивід другого кореня}

writeln(‘x2=’,(-b-d)/e);

end.

3. Відпрацювати команди блокових операцій.

4. Виконати компіляцію програми.

5. Запустити програму на виконання.

6. Записати програму на диск комп’ютера.

7. Внести зміни до програмного коду: константу С замінити на змінну дійсного типу, значення якої вводиться з клавіатури.

8. Виконати перекомпіляцію  та запустити на виконання.

9. Записати зміни в програмному коді на диск.

10. У звіті описати процедури виконання пунктів на диск.

Контрольні питання

1. Які символи входять до складу алфавіту мови Turbo Pascal?

2. Яке призначення стандартних ідентифікаторів?

3. Які правила та рекомендації використовуються при написанні ідентифікаторів?

4. Які елементи даних називаються константами?

5.Які елементи даних називаються змінними?

6. Який синтаксис оголошення констант і змінних?

7. Що визначає тип даних?

8. Описати загальну класифікацію типів даних?

9. Охарактеризувати дійсні типи даних?

10. Охарактеризувати цілочисельні типи даних.

11. Охарактеризувати символьний та логічний типи даних.

12. Які умови визначають сумісність даних у виразі?

Перегляд файлу

Лабораторна робота №2.

Тема: Програмування лінійних алгоритмів. Організація вводу-виводу.

Мета: Навчитися створювати програми реалізації лінійних алгоритмів і організації вводу-виводу.

Обладнання: Комп’ютерний клас.

Програмне забезпечення: Система програмування Turbo Pascal.

Завдання для самостійної підготовки:

1. Структура програми.

2. Прості оператори.

3. Оператори вводу-виводу.

4. Формати оператора виводу.

Теоретичні відомості до виконання роботи наведені у додатку 2.

Приклад розробки програми

1. Постановка задачі:

Розробити програму обчислення значення функції

2. Схема алгоритму:

3. Лістинг програми:

program calc;

uses crt; {Підключення модуля керуванням виводом на екран}

var x:real;

      y:real;

     k,p,q:real;

begin

clrscr;{Очищення екрану}

writeln(‘Програма обчислення значення функції’);

writeln;

writeln(‘Розробив студент групи _____ ____________________’);

writeln;

{Введення початкових даних}

writeln(‘Введіть значення х’);

readln(x);

 

{Обчислення значення функції}

p:=Sin(Exp(x));

q:=Exp(x)+p+Sqrt(Abs(p));

k:=Sin(Sqrt(1+p+Abs(p)))/Cos(Sqrt(1+p+Abs(p)));

y:=q/k;

 

{Виведення результату}

writeln(‘x=’,x:4:1,’ ‘,’ y=’,y:5:2);

 

writeln(‘Програма роботу закінчила’);

end.

4. Контрольний приклад: x=5;y=95.39.

 

Завдання для студентів

 

1. Розробити програму обчислення значення функції згідно індивідуального завдання.

2. Зміст звіту:

- опис простих операторів;

- опис операторів вводу-виводу;

- схема алгоритму;

- лістинг програми;

- контрольний приклад;

 

Контрольні питання

 

1. Охарактеризувати арифметичні операції, функції та процедури.

2. Який синтаксис має процедура читання даних Read?

3. Як виконується введення даних потоком?

4. Чим відрізняється процедура Readln  від процедури Read?

5. Який синтаксис має процедура виведення даних Write?

6. Як виконується форматування виведення даних?

7. Які особливості використання процедури Writeln?

8. До якого типу даних можна застосувати вираз: Write(x:5:2)?

9. Як виконується виведення символьних і рядкових змінних?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 1. (високий рівень)

Обчислити значення виразу:

 

Варіант 2. (високий рівень)

Обчислити значення виразу:

 

Варіант 3. (високий рівень)

Задано a=3,65 − довжину ребра куба. Обчислити значення виразу:

 

Варіант 4. (достатній рівень)

 

Задано координати першої точки  x1;y1. Координати другої точки виражені:

x2=|x1|+4;  y2=|y1|-7;

Обчислити відстань між точками S за формулою:

 

Варіант 5. (достатній рівень)

Задано висота призми Н, та сторона рівностороннього трикутника в її основі А.  Обчислити об’єм призми за формулою:

, де Sплоща бокової поверхні призми (, де А – сторона рівностороннього трикутника в її основі).

 

Варіант 6. (достатній рівень)

Задано довжину кола L=8.375. Обчислити значення виразу:

де Sплоща круга (S=; );

 

 

 

 

Варіант 7. (задовільний рівень)

Дано дійсне число − радіус кола R. Обчислити площу круга:

 

 

Варіант 8. (задовільний рівень)

Задано кут та радіус кола R. Знайти довжину дуги L за формулою:

.

 

Варіант 9. (задовільний рівень)

Задано кут та радіус кола R. Знайти площу сектора кола:

.

 

Варіант 10. (низький рівень)

Задано дійсне число x. Знайти значення функції:

y=sin2x;

 

Варіант 11. (низький рівень)

Задані дійсні числа а і b. Обчислити значення функції:

.

 

Варіант 12. (низький рівень)

Задано дійсне число x. Обчислити значення функції:

.

 

Перегляд файлу

Лабораторна робота №3.

Тема: Програмування розгалужених алгоритмів.

Мета: Навчитися створювати програми реалізації розгалужених алгоритмів.

Обладнання: Комп’ютерний клас.

Програмне забезпечення: Система програмування Turbo Pascal.

Завдання для самостійної підготовки:

1. Умовні оператори.

2. Оператор вибору Case.

Теоретичні відомості

Теоретичні відомості до виконання лабораторної роботи №3 викладені у додатку 3 (або конспект)

Приклад розробки програми

1. Постановка задачі:

Розробити програму обчислення значення функції:

2. Схема алгоритму

 

3. Лістинг програми:

Program Mul;

uses crt; {Підключення модуля керування виводом на екран}

var

x,y:real;

begin

clrscr;

writeln(‘Введіть значення функції x’);

readln(x);

{Обчислення значення функції}

if x<=0 then y:=sin(2*sqrt(x));

if x>=1 then y:=cos(x+1) else y:=sqrt(sqr(x)+5);

{Виведення результату}

writeln(‘x=’,x:4:1,’ ‘,’y=’,y:5:2);

writeln(‘Програма роботу закінчила’);

end.

Завдання для студентів

1. Розробити програму обчислення значення функції згідно індивідуального завдання.

2. Зміст звіту:

- опис умовних операторів;

- опис оператора варіанту Case;

- схема алгоритму;

- лістинг програми;

- контрольний приклад.

Контрольні питання.

1. Які особливості використання оператора безумовного переходу goto;

2. У яких випадках використовується порожній оператор?

3. Як утворюється порожній оператор?

4. Які види умовних операторів використовуються у мові Turbo Pascal?

5. Який синтаксис має оператор умови if?

 

Перегляд файлу

Лабораторна робота №4.

Тема: Програмування циклічних  алгоритмів.

Мета: Навчитися створювати програми реалізації циклічних алгоритмів.

Обладнання: Комп’ютерний клас.

Програмне забезпечення: Система програмування Turbo Pascal.

Завдання для самостійної підготовки:

1. Оператор циклу. Оператор повтору For/

2. Оператори repeat, while.

Теоретичні відомості.

Теоретичні відомості до виконання лабораторної роботи №4 викладені у додатку №4 (конспект)

Приклад розробки програми

1. Постановка задачі:

Розробити програму табулювання значення функції

2. Схема алгоритму

 

3. Лістинг програми:

Program TabulFunc;

uses crt; {Підключення модуля керуванням виводом на екран}

var

x:byte;

y:real;

begin

clrscr; {Очищення екрану}

{Табулювання значення функції}

For x:=1 to 10 do

begin

if x<5 then

y:=sin(x+1)

else y:=exp(2*x)+ln(x);

{Виведення результату}

writeln(‘x=’,x:3,’ ‘,’y=’,y:5:2);

end;

writeln;

end.

Контрольні питання

1. Які оператори мови Turbo Pascal використовуються для організації циклів у програмах?

2. Який синтаксис має оператор циклу з параметром For?

3. Які особливості використання та синтаксис має оператор циклу з передумовою (while)?

4. Які особливості використання має оператор циклу з постумовою (repeat)?

5. Який синтаксис має оператор циклу з постумовою?

Перегляд файлу

Лабораторна робота №5.

Тема: Програмування задач обробки масивів.

Мета: Навчитися створювати програми обробки масивів.

Обладнання: Комп’ютерний клас.

Програмне забезпечення: Система програмування Turbo Pascal.

Завдання для самостійної підготовки:

1. Опис масиві.

2. Операції з масивами.

3. Операції з елементами масиву.

Теоретичні відомості до виконання лабораторної роботи №5 викладені у додатку №5 (конспект)

Завдання для студентів

1. Розробити схему алгоритму та програму обробки масивів згідно індивідуального завдання.

2. Зміст звіту:

- опис масивів

- схеми алгоритму програми

- лістинг програми

- контрольний приклад.

Контрольні питання.

1. Як виконується опис масивів?

2. Які операції виконуються з масивами?

3. Як виконується ініціалізація масивів?

4. Як здійснюється лінійний пошук у масиві?

5. Як виконується сортування масивів вибором?

6. Як виконується сортування масивів обміном?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 1.

Знайти суму додатних елементів масиву.

 

Варіант 2.

Знайти суму елементів одновимірного масиву, що задовольняють умовам , де a, b задані числа.

 

Варіант 3.

В одновимірному масиві додати від’ємні числа.

 

Варіант 4.

Знайти суму тих елементів одновимірного масиву, які за модулем менше заданого числа К.

 

Варіант 5.

Знайти мінімальний по модулю елемент одновимірного масиву.

 

Варіант 6.

Знайти кількість непарних елементів одновимірного масиву.

 

Варіант 7.

Знайти кількість парних елементів одновимірного масиву.

 

Варіант 8.

Знайти максимальний елемент одновимірного масиву і вказати його індекс.

 

Варіант 9.

Знайти кількість чисел одновимірного масиву, які не перевищують заданого числа А.

 

Варіант 10.

Знайти суму елементів одновимірного масиву, індекси яких є непарними.

 

Варіант 11.

Знайти максимальний елемент одновимірного масиву та замінити його нулем.

 

Варіант 12.

Знайти мінімальний елемент масиву та замінити на протилежний за знаком.

 

zip
Додано
24 січня
Переглядів
159
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку