Творчий звіт викладача інформатики та інформаційних технологій Третяк Михайла Олексійовича за період (2015-2018 років) на тему: «Підвищення ефективності навчання шляхом впроваджен

Про матеріал
Творчий звіт викладача інформатики та інформаційних технологій Третяк Михайла Олексійовича за період (2015-2018 років) на тему: «Підвищення ефективності навчання шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій»
Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений підрозділ «Регіональний центр професійної освіти

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

 

 

 

 

 

 

Творчий звіт

викладача інформатики та інформаційних технологій

Третяк Михайла Олексійовича

за період (2015-2018 років)

на тему:

«Підвищення ефективності навчання шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старобільськ 2018 р.

 

Сучасна людина живе у великому інформаційному середовищі – телебачення, радіо, газети, Інтернет та інше. Об’єм інформації, як правило, щорічно зростає. Новітні інформаційні технології включають велике число автоматизованих систем інформаційного пошуку, систем машинного перекладу, тощо. Проблеми мовної комунікації “Людина – комп’ютер – людина” та моделювання мови є об’єктом дослідження такої молодої науки, як комп’ютерна лінгвістика, яка утворилася на межі інформатики та лінгвістики. Мовний аспект важливий для всіх основних напрямів індустрії обробки знань, таких, як збір, створення, зберігання, систематизація, розповсюдження, інтерпретація інформації.

Вже протягом дев’яти років я пов’язую дві науки − це інформатика та англійська мова. Все це розпочалося з вибору спеціалізації за часів студентства, саме тоді, коли я обрав професію викладача-філолога англійської мови та викладача інформатики.

Отже протягом цього часу мною було написано ряд статей які входили до наукових видань Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Всі вони розкривали зв’язок цих двох наук.

    Моя науково-методична проблемна тема «Підвищення ефективності навчання шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій».

В наш час кожному вчителю необхідно докладати значних зусиль до перебудови процесів викладання та навчання задля підготовки здобувачів освіти до життя у “суспільстві глобальної компетентності”, підґрунтям якого є інформація і технології. Адже стрімкий розвиток технологій спричиняє зміни і у змісті праці та методах її організації, що впливає на зміну кваліфікаційних вимог до рівня спеціалістів.

Таким чином, створення комплексного інтелектуально-насиченого навчального середовища (як моделі реального) включає, з одного боку, використання відповідного змісту, з іншого, адекватних (проблемних), інтерактивних методів навчання, що в повній мірі відповідає проектуванню методичної системи вивчення інформатики. Основним результатом навчання є досягнення базових компетентностей.

Нові інформаційно-комунікаційні технології є тим інструментарієм, що дозволяє мені, як педагогу,  повніше розвивати індивідуальні здібності здобувачів освіти, посилювати міжпредметні зв'язки, диференціацію навчання, здійснювати постійне динамічне поновлення організації навчального процесу.

Інформаційні технології в навчанні є потужним засобом підвищення продуктивності розумової праці, що дозволяє знайти кардинальні рішення багатьох педагогічних проблем і забезпечити ефективне управління навчальним процесом.

Необхідно, щоб здобувач освіти постійно відчував зв'язок знань, який він отримує, з  реальним життям та майбутньою професією.

Більше, ніж 2000 років тому Конфуцій сформулював принципи навчання: "Те, що я чую, я забуваю; те, що я бачу, я пам'ятаю; те, що я роблю, я розумію".

Саме активна, дійова позиція допомагає максимально засвоювати та використовувати знання, стимулювати розвиток мислення та уяви, викликати зацікавленість та позитивне ставлення до навчання.

Для розвитку логічного та критичного мислення, пізнавальної активності, навичок спілкування, вміння висловлюватись, переконувати і вести дискусію використовую інтерактивні методи навчання в поєднанні з інформаційно-комунікаційними технологіями, а саме: робота в парах,  «Діалог за партою», «Синтез думок», «Пошук інформації», «Коло ідей», «Пазли», різноманітні види «Мозкових штурмів», «Навчаючи – учусь», «Термінологічний диктант», різні види тестових завдань та багато інших; нетрадиційні типи уроків (практикуми, рольові ігри, конференції, семінари, уроки-презентації, бінарні уроки) стають не самоціллю, а засобом досягнення поставленої мети.

Основною формою роботи під час вивчення інформатики є практична робота, яка сприяє активізації розумової діяльності у процесі навчання, підвищує їхній інтерес до навчального предмета, забезпечує розвиток здібностей до технічної творчості. Дає можливість розкривати методологічні питання взаємозв'язку теорії з практикою.  Поряд з основною формою роботи, я часто використовую такі активні форми: заняття-дискусія, самостійна робота з виконання творчих завдань у невеликих групах. Інтерес у групі викликають ситуаційно-імітаційні форми і методи навчання, серед яких розрізняють ігрові (інсценування, ділові, рольові) та неігрові (аналіз конкретних ситуацій, круглий стіл, "мозковий штурм" та ін.)

Так, наприклад, під час вивчення теми «Електронні таблиці Excel» доцільно використовувати такі типи уроків: до теми «Загальна інформація про табличний процесор» я застосовую урок засвоєння нових знань; завдання з теми «Відкриття та  збереження робочої книги. Робота з кількома аркушами» можна реалізувати лише на уроках формування практичних вмінь і навичок; проектну ділову гру можна провести з теми:  «Опрацювання табличної інформації за допомогою функцій»;  а при вивчені теми «Введення формул та використання стандартних функцій» доцільно використовувати  саме інтегровані уроки; при «Виявленні існування  статистичної залежності двох змінних за допомогою табличного процесора Microsoft Excel» вдало використовую проблемно-пошуковий з елементами наукового  дослідження у малих групах  змінного складу; підсумкове заняття на тему: Застосування табличного процесора, проводжу у вигляді уроку-конференції.

Незалежно від типу уроку в тій чи іншій мірі я намагаюся розвивати самостійність здобувачів освіти в процесі навчання, націлюючи їх на самоосвіту: не можна на все життя вкласти людині потрібний об’єм знань, тим більше в галузі інформаційних технологій. Майбутній випускник сам повинен опанувати нове програмне забезпечення. Тому моя задача – навчити вчитися.

Так, наприклад, створивши презентацію з теми «Архітектура персонального комп’ютера», здобувачі освіти поділяють її на дві частини: теоретичну і контролюючу, в останній самостійно створюють навчально-тренувальні, різнорівневі тестові завдання.

За допомогою освітніх інформаційних технологій прагну реалізовувати такі завдання: підтримку й розвиток системності мислення; підтримку всіх видів пізнавальної діяльності дітей в здобуванні знань, розвитку і закріпленні вмінь і навичок; реалізацію принципу індивідуалізації навчального процесу при збереженні його цілісності, для цього використовую електронні навчальні посібники,  електронні енциклопедії та ні. У процесі навчання важлива не інформаційна технологія сама по собі, а те, наскільки її використання реалізує досягнення освітніх цілей. Тому недостатньо лишень опанувати ту чи іншу інформаційну технологію. Необхідно в першу чергу навчити правильно, оптимально і нешкідливо застосовувати комп'ютер як інструмент пізнавальної, професійної, творчої діяльності людини.

Під час підготовки до кожного уроку я намагаюсь ретельно сформувати завдання (питання, вправи, задачі, тестові завдання) у відповідності до навчально-розвиваючих завдань кожного етапу уроку.

       Мною модернізована програма для перевірки знань здобувачів освіти з предмету «Інформатика» в системі тестування «Easy Quizzy 2.0», розроблено методичний посібник щодо написання дипломних робіт за спеціальністю «Оператор комп’ютерного набору», створено систему моніторингу успішності учнів, що визначає досягнення з предметів, рівень успішності груп за підсумками семестру та навчального року, підведення підсумків поетапних та державних кваліфікаційних атестацій з професій, у рамках участі у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року- 2017».

Використовуючи інтерактивні методи навчання, інформаційно-комунікаційні технології,  фронтальну,  індивідуальну, парну, колективну форми роботи, я розробив низку сучасних уроків, які використовую зараз, з метою реалізації таких принципів навчання, як науковість, доступність, актуальність, наочність. Завдання для дітей на уроці мають переважно не репродуктивний, а проблемний, творчий характер. Комп'ютер та мультимедійна техніка стають як для вчителя, так і для здобувачів освіти звичайним робочим інструментом, який активізує та інтенсифікує процес навчання, робить його легким і цікавим.

У своїй роботі враховую той аспект, що здобувачі освіти перших курсів за навчальним планом лише починають вивчати інформатику. Спираючись на знання і вміння, здобуті шляхом самоосвіти, продумуючи поступовість запровадження різних видів завдань, розробляючи картки із алгоритмом виконання завдання, організовую діяльність таким чином, щоб діти виступали не лише пасивними слухачами, глядачами, а й вчилися створювати власний продукт: від звичайних текстів, тестових завдань (використовуємо конструктор тестів my test) до створення, брошур, буклетів (Microsoft Pablisher), слайдів, презентацій (Microsoft Power Point).

Отже, ефективність застосування нових інформаційних технологій на уроках інформатики повністю відповідає наступним вимогам:

 • оптимізації змісту навчальних курсів;
 • активізації пізнавальної діяльності;
 • індивідуалізації навчального процесу;
 • інтенсифікації процесу навчання;
 • забезпеченню неперервного поточного контролю знань і якості навчання.
 • різноманітності форм представлення інформації;
 • високому ступеню наочності;
 • можливості моделювання за допомогою комп’ютера різноманітних об’єктів і процесів;

Ще К. Д. Ушинський писав, що розум – це добре організована система знань. Не просто знання, а їх система, не просто система, а добре організована система. Отже шлях створення розвиваючого навчання, яке прямо орієнтоване на врахування закономірностей розумового розвитку дитини – це посилення організованості знань в систему, надання їм якості.

Головними завданнями  сучасної освіти є формування творчого інтелектуального потенціалу, загального культурного рівня здобувачів освіти, формування особистості, яка має змогу само пізнаватися, само розвиватися, самовизначатися. Головною метою основ інформатики та обчислювальної техніки є навчання роботі на комп’ютері, а саме використання його як засобу для розвитку. Варто розглядати комп’ютер як об’єкт, за допомогою якого можна розв’язувати  задачі, а також отримувати нові знання. Форми і методи організації процесу навчання для досягнення поставленої мети є різноманітними. Можливість представляти інформацію у вигляді презентацій, слайд-шоу це педагогічне чудо освітнього процесу. Дійсно, за допомогою них можна просто та наочно представити свій виступ на уроці, конференції або методичній нараді. Можна додати у свої роботи схеми, графіки, цифрові фото або просто від скановані ілюстрації. Особливе значення ці можливості мають у проектній та дослідній діяльності.

Застосування сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі дає можливість використовувати в педагогічній практиці психолого-педагогічні розробки, які дозволяють інтенсифікувати навчальний процес, реалізовують ідеї розвивального навчання. Можливості комп’ютерних технологій як інструмента людської діяльності і принципово нового  засобу навчання призвело до появи нових методів та організаційних форм навчання та їх найбільш швидкого впровадження їх в начальний процес.

Основним завданням використання інформаційних технологій є розширення інтелектуальних можливостей людини. На сьогодні змінюється саме поняття навчання: засвоєння знань поступається вмінню використовувати інформацію, отримувати її за допомогою комп’ютера.

У своїй практиці я використовую і деякі спеціальні методи, які мають за мету  спрямувати інтерес на навчання, підвищення їх відповідальності до навчання. До таких методів можна віднести методи стимулювання й мотивації навчання, метод пізнавальної гри, метод навчальних дискусій, метод створення ситуації успіху. Велике значення має контроль і самоконтроль, який я застосовую як метод  усного, письмового, індивідуального, фронтального контролю. 

У моїй діяльності простежуються певні тенденції, виділяються основні напрямки, які заслуговують на увагу:

 1.        Створення на уроці атмосфери пізнання нового творчого пошуку.
 2.        Створення умов для самостійного обґрунтування істини, застосування здобутих, знань на практиці.
 3.        Виховання інформаційного мислення через використання інформаційно-комп’ютерних технологій.
 4.        Розвиток алгоритмічного мислення, робота з обдарованими дітьми.
 5.        Контроль знань як один із засобів стимулювання пізнавальної діяльності.

Систематично проводжу показові уроки для колег по використанню комп’ютерних засобів навчання на уроках інформатики із забезпеченням міжпредметних зв’язків.

Основна мета комп’ютеризації навчання на другому і третьому ступені загальноосвітньої школи – це оволодіння ПК як основним і допоміжним засобом своєї діяльності, можливо, й майбутньої професійної діяльності, опосередкованої комп’ютером. Про це може свідчити аналіз вибору майбутньої професії випускників, які обрали спеціальність “Інформатика” або по специфіці своєї майбутньої діяльності будуть використовувати комп’ютер.

Під час проведення уроків інформатики слідкую за дотриманням санітарно-гігієнічних норм, щоб комп’ютерні випромінювання звести до мінімуму, максимально показати й розкрити суть навчального матеріалу, використовуючи усі наявні ТЗН; ПК, мережу, демонстраційні програми, проектор.

Пріоритетний напрям позакласної  роботи з предмета - підготовка здобувачів освіти до участі в предметних олімпіадах. Під час таких занять розв’язуються завдання підвищеної складності, завдання олімпіад минулих років. Основну увагу звертаю на задачі математичного характеру, обробку масивів, текстів, роботу із зовнішньою пам’яттю.

Наступний напрям – робота за інтересами. Враховуючи ініціативу дітей, створюю динамічні групи для реалізації їх можливостей:

 •           створення малюнків, емблем, випуск учнівської газети, набір тексту;
 •           складання письмових завдань;
 •           вивчення іншого програмного забезпечення;
 •           участь у виховних заходах.
 •           наповнення власного сайту.

Ситуація, яка склалася в наш час, може розкрити проблеми і перспективи комп’ютеризації навчання:

 •        підготовка до життя та діяльності в умовах інформатизації суспільства, максимально використовуючи ту комп’ютерну техніку;
 •        використання і розробка програмно-педагогічних продуктів, які б відповідали сучасним вимогам;
 •        легалізація, ліцензування  програмного забезпечення;
 •        огляд найновіших досягнень комп’ютерних технологій.

1

 

doc
Пов’язані теми
Інформатика, Інші матеріали
Додано
24 січня
Переглядів
179
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку