22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА на тему «Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості»

Про матеріал

Впровадження інноваційних технологій на уроках фізичної культури;

робота над методичним питанням;

Урок- основна форма фізичного виховання в школі;

Додатки з рекомендаціями щодо правил техніки безпеки на уроках, комплекс вправ в русі та на місці, складання поурочного конспекту, вправи на релаксацію.

Перегляд файлу

Ганнівський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

відділу освіти, молоді  та спорту

Долинської  районної державної  адміністрації

Кіровоградської області

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

на тему

F:\фізична культура архів\олімп. тиждень -2013\IMG_3163.JPG «Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості»

 

 

Підготувала:

 вчитель фізичної культури

Кривошея  Тетяна Григорівна

 

 

с. Ганнівка-

ЗМІСТ

 

ВСТУП …………………………………….…………………………………2

1. Впровадження  інноваційних технологій   в  роботу вчителя фізичної культури ………………………………………………………………………3

 2.  Робота над проблемним питанням…………………………………..…..6

а) Урок – основна форма фізичного виховання в школі ……………………..10

3.Додатки ………………………………………………………………………15

4. ВИСНОВОК…………………………………………………………..............21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

В Україні триває реформування системи освіти. Інструментомстановлення нової освіти є інноваційна діяльність, яка полягає у внесенніякісно нових елементів у навчально-виховний процес. Сучасний етап модернізаціїсистеми освіти характеризується посиленням уваги до особистості,спрямуванням зусиль педагогів на розвиток творчого потенціалу учасниківнавчально-виховного процесу.

Реалізація нових векторів розвитку освітипотребує використання інноваційних педагогічних технологій, творчогопошуку нових або вдосконалених концепцій, принципів, підходів до освіти,  суттєвих змін у змісті, формах і методах навчання, виховання, управліннямпедагогічним процесом. Таким чином, інноваційність є однією з домінуючихтенденцій розвитку людства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рівень  професійної  компетентності  вчителя -  це  його  знання,  вміння,  особистий  досвід.  Підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови розумного поєднання традиційних та інноваційних форм і методів навчання.

Запровадження інновацій  є зміною ставлення до процесу навчання його суб’єктів: вчителів, учнів, батьків, громадськості. Та й самі форми і методи навчання з часом застарівають, а тому й потребують оновлення.

Ефективність діяльності на уроці з використанням інноваційнихтехнологій залежить насамперед від благополуччя в соціально -психологічному аспекті. Учні  будуть активними, якщо буде створена гарна атмосфера заняття, яка складається з різних аспектів  їх  власної діяльності й діяльності вчителя. Дитина  буде задоволена, якщо на занятті буде відсутня критика її особистостіз боку вчителя або однокласників, а зауваження   будуть стосуватися насамперед результатів  її діяльності. Вона відчуваєсебе в безпеці, якщо будь-який його внесок у навчальний процес цінується.

Інновація (лат. innovatio — оновлення, зміна) —нововведення, зміна, оновлення; новий підхід, створення якісно нового,використання відомого в інших цілях.. Інновації є предметом особливої діяльностілюдини, яка не задоволена традиційними умовами, методами, способами іпрагне не лише новизни змісту реалізації своїх зусиль, а передусім якіснонових результатів.

Інновації в педагогіці – це процес створення та впровадження новихзасобів (нововведень) для розв’язання тих педагогічних проблем, які досірозв’язували по іншому; відкриття нових форм, методів, способівпедагогічної діяльності, вихід за межі відомого в науці і масовій практиці;творча реалізація нових теоретичних концепцій, ідей, систем навчання тавиховання.

В педагогіці поняття «інновація» вживають у таких значеннях:

- форма організації інноваційної діяльності;

- сукупність нових професійних дій педагога, спрямованих на вирішення

актуальних проблем виховання і навчання з позицій особистісно-

орієнтованої освіти;

- зміни в освітній практиці;

- комплексний процес створення, розповсюдження та використання

нового практичного засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових

досліджень;   - результат інноваційного процесу.

Інноваційний процес розгортається за такою логікою:1) виникнення – відбувається теоретична розробка нововведення таорганізується інформаційно-роз'яснювальна робота;

2) засвоєння – здійснюється апробація нововведення у одному абодекількох навчальних закладах та діагностика результатів;

3) насичення – якщо результат інноваційного проекту позитивний,відбувається широке упровадження інновації в масову педагогічну практику;

4) рутинізація – інновація перетворюється у звичайну норму, традицію;

5) криза – нововведення повністю вичерпує свої можливості, а йогорезультати можуть погіршуватися;

6) фініш – інновація завершує своє існування, на її зміну приходять іншінововведення.

Інноваційний педагогічний процес — цілісний навчально-виховний процес, що відображає єдність і взаємозв'язок виховання та навчання, який характеризує спільну діяльність співпрацею та спільною творчістю його суб'єктів, сприяючи найбільш повному розвитку і самореалізації особистості учня.

Наявність інноваційного потенціалу педагога визначають наступнічинники:

- творча здатність генерувати нові ідеї;

- високий культурно-естетичний рівень, освіченість, інтелектуальна

глибина і різнобічність інтересів;

- відкритість особистості педагога новому і сприйняття різних ідей,

думок, поглядів, концепцій, що базується на толерантності особистості,

гнучкості та широті мислення.

Аналіз інноваційної діяльності показує, що на уроках фізичної культури впроваджуються  такі технології:

 • особистісно орієнтоване навчання та виховання;
 • технологію групової навчальної діяльності;
 • диференціації навчання;
 •   інформаційні технології;
 • здоров’язберігаючітехнології навчання;
 •  інтерактивні технології.
 • технологію формування творчої особистості.
 • ігрові технології навчання

Інноваційнадіяльність є специфічною і досить складною, потребує особливих знань,навичок, здібностей. Впровадження інновацій неможливе без педагога-дослідника, який володіє системним мисленням, розвиненою здатністю дотворчості, сформованою й усвідомленою готовністю до інновацій.

Шляхи формування інноваційної   особистості:

 • вміння бачити та сформулювати проблему;
 • вміння знаходити нові рішення;
 • вміння діяти в нестандартних ситуаціях;
 • активізація творчих здібностей учнів;
 • реалізація творчого потенціалу учнів.

Діяльність вчителя направлена на  стимулювання творчості учнів, використання інтерактивних методів, проведення нестандартних уроків, організування дослідницької роботи учнів.

Діяльність учнів полягає в тому, щоб він умів бачити проблеми,

шукати шляхи їх подолання, генерувати ідеї, спланувати та організувати свою діяльність тощо.

 

 

 

 

 

 

Нормативні документи:

 • Закон України про освіту;
 • Конвенція про права дитини
 •   Закон України “Про фізичну культуру і спорт”.
 •  Цільова комплексна програма “Фізичне виховання – здоров’я нації”.
 •  План заходів на виконання Цільової комплексной програми “Фізичне виховання – здоров’я нації”.
 •  Національна доктрина розвитку фізичної культури та спорту.
 •   Державні вимоги до системи фізичного виховання.
 •   Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів.
 •  Навчальні програми:– для 1 – 4 класів;–  для 5 – 9 класів;
 •  Навчальна плануюча документація- графік розподілу і проходження навчального матеріалу;
 • – плани-конспекти на серію уроків (блок-конспекти)
 •  Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури в поточному навчальному році;
 •   Критерії оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури.
 • Матеріали до атестації.( нове положення про атестацію.)
 • Календар  спортивно-масових заходів на навчальний рік.
 • Положення про проведення спортивно-масових заходів в закладі.
 •  Документація з техніки безпеки.

Проблемне питання  :««Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості».

Актуальність проблемного питання:

- негативна динаміка підростаючого покоління;

- зменшення рухової активності учнів;

- психологічне та емоційне напруження;

- невпевненість учнів в значущості  засобів фізичного виховання.

 

 

 

 

Перспективний план роботи над темою:

1 етап

інформаційно-діагностичний 

Вивчення методичної бази з проблемної теми

2 етап

практичний  

Втілення ідей вчителя в роботі з проблемної теми

3 етап

творчий 

Розвиток педагогічної творчості з методичної теми.

4 етап

результативний 

Розгляд  досягнутих результатів  з теми.

5 етап

підсумковий 

Підбиття підсумку з проведеної роботи. Звіт.

Завдання педагогічної діяльності:

- Підбір та реалізація ефективних форм навчання;

- Озброєння школярів знаннями щодо збереження здоров’я;

- Підвищення рівня фізичної підготовленості учнів;

- Формування переконань у здоровому способі життя.

Педагогічна філософія:

-розвивати, навчати, виховувати одночасно;

-максимально враховувати індивідуальні здібності учнів;

-будувати роботу на позитивних емоціях вчителя і учня;

-всебічно розвивати творчі здібності дітей;

-формувати свідому, активну особистість та громадянина

Правила педагогічної майстерності:

 • ніколи не зупинятися на досягнутому;
 • ділитися з дітьми своїм досвідом;
 • займатися самоосвітою «Вчити і вчитися самій»;
 • відповідати сучасності та змінам у системі реформування освіти;
 • намагатися бути прикладом для дітей у всьому.

Майстерність вчителя:

 • гармонія,
 • свідома поведінка,
 • уміння спрямувати активність особистості на її розвиток,
 • передбачений і точний розрахунок,
 • найкраще досягнення результату.

 

Методична палітра вчителя:

Технологія проблемного  навчання :

 • постановка проблемних питань на різних етапах уроку;
 •  вирішення проблемних (життєвих) ситуацій засобами фізичної культури;

- використання карток з теоретичними питаннями;

- вправи “рухаючись – мислити”.

Технологія особистісно - орієнтованого навчання:

 • розробка й впровадження власної системи оцінювання   навчальних досягнень учнів (особистих рекордів,за працю на уроці, бонусів тощо);
 • розробка й ведення індивідуальних карток здоров’я та фізичного вдосконалення учня;
 • розробка індивідуальних оздоровчих програм.

Ігрові технології:

 • ігри спортивного напрямку;
 • ситуаційні й рольовіігри;
 • впровадження народних  ігор.

Проектні технології:

 • творчі домашні завдання (короткотермінові проекти);
 • дослідницькі проекти;

-  виготовлення нестандартного обладнання.

Інформаційно-комунікативні технології:

 • відео перегляди виступів українських спортсменів та спортсменів світового рівня ;
 • відео перегляди власних виступів та їх обговорення;
 • учнівські комп’ютерні презентації;
 • створення електронної бази даних дидактичних  матеріалів, облік успішності, складання нормативів тощо.

 

Система роботи вчителя.

Внутрішкільна робота:

- робота з вчителями, з учнями , батьками;

- діагностика, самодіагностика;

- уроки;

- позаурочні індивідуальні та групові заняття, робота спортивного гуртка;

- загальношкільні , районні та обласні заходи.

Самоосвіта: участь у проектах, змаганнях, професійних конкурсах.

Діяльність поза школою: член  РМО  вчителів фізичної культури, участь  у семінарах, конференціях, проведення  тренінгів, майстер - класів

Результативність: встановлення позитивного, ініціативного ставлення до занять фізкультурно – оздоровчої  діяльності, 100% участь учнів  в шкільних спортивно – масових заходах, публікації, обмін досвідом.

 

Урок – основна форма фізичного виховання в школі , тому при підготовці до уроку обов’язково враховую наступні принципи:

         1) чіткий розподіл (диференціація) школярів за певними ознаками (стан здоров'я, фізичний розвиток, рухова підготовленість) на групи та виділення індивідуальних особливостей кожного учня;

2) визначення для кожної групи та для окремих учнів найбільш ефективних засобів фізичної підготовки;

3) дозування фізичного навантаження з урахуванням рівня підготовки  кожного учня.

4) використання доцільних форм та методів навчання.

 

Впровадження інноваційної діяльності  під час уроку фізичної культури:

п.п

 

             Зміст   уроку

 Організаційно – методичні вказівки

І

    Підготовча  частина

 

1.

Вхід до спортивного залу  на  традиційне місце шикування.

 

 

 

Шикування, рапорт .

 

Привітання

 

 

Повідомлення завдань  уроку. 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка домашнього  завдання:  

Учні виходять в колону по одному

під  різну  музику  (футбольного маршу, тощо дивлячись який модуль вивчається)

Рапорт здає капітанабо черговий

Використовую різну патріотичну тематику :Слава Україні. Героям Слава!, Україна – понад  усе, тощо)

Технологія проблемного  навчання

 • постановка проблемних питань
 • використання  ІКТ,
 • створенням ситуації успіху
 • використання карток з теоретичними питаннями;

Проектні технології, інформаційно-комунікативні технології:

 • перевірка виконання вправ;
 • демонстрація  та обговорення  відео презентації,
 • творчі домашні завдання (короткотермінові проекти);
 • робота  з власноруч виготовленими картками(наприклад суддівство гри, жестикуляція),
 • цікаві новини спорту,

2.

Перевірка правил  безпеки під час уроків

 • Гра  «Мікрофон»Кожний учень  по черзі, швидко висловлює  власну думку, говорити має тільки той, у кого є «символічний» мікрофон.
 • Учні по черзі  висловлюють свою думку;
 • вчитель коментує правила безпеки (додаток 1)

3.

Вимірювання ЧСС за  10 с

 

Увага приділяється  учням  з підвищеною ЧСС та вдягаються  їм «медичні» браслети. Звільнений  учень допомагає вчителю.

4.

Стройові вправи на місці.

 • команди виконуються вчителем:
 • команди виконуються учнем (вчитель  займає місце учня)

5.

Розминка в русі

Практикую,що розминку проводять учні, попередньо проінформовані,  тому, вправи підібрані таким чином, що їх направленість має розвивальний характер певних якостей: спритність, координацію рухів, орієнтацію в просторі.

Важливість такого підходу до розминки ще й в тому що учні можуть отримати бонусні бали. В своїй роботі використовую музичний супровід, під час відпрацювання окремих елементів вправ, розминки, естафет, що  надає  позитивне забарвлення  уроку та окремим його частинам.

Розминку проводе:

 • вчитель;
 • учень.

 (додаток 2)

6.

Загально розвивальні вправи на місці:

 • без предметів;
 • з предметами (м’ячами, скакалками,гімнастичними палицями, обручами).

 

Під музичний супровід (та без музики )проводе:

- вчитель;

- учень. (додаток 3)

ІІ

Основна частина

 

7

Особистісно орієнтоване навчання

в основі навчання лежить позитивна Я-концепція особистості;

•навчання на основі успіху, відмова від примушування.

8.

Робота в парах

 

Форми навчання дає  змогу диференціювати та

індивідуалізувати процес навчання

9

Робота в трійках

Формують внутрішню мотивацію до

активного сприйняття, засвоєння та передачі інформації

10

Робота в колонах

Сприяє формуванню комунікативних якостей учнів, активізує фізичну  діяльність

11

Робота в групах

Найбільший ефект у засвоєнні

Знань, вмінь та навичок

11

Естафети

 

Ігрові технології

 • обов’язкове привітання команд - виховання почуття колективізму  та патріотизму;
 • команди накопичують  бонуси;

ігри  з  елементами модулів які вивчаються;

12

Тематичні вікторини

Інтерактивна технологія передбачає

моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне

 • розв'язання проблем учні  відповідають на  запитання;
 • коментують ситуації;
 • учні отримують додатковий бонус до оцінки;
 • перевірка тематичних  знань.

13

Навчальна гра

Ігрові технології

З метою досягнення високої моторної щільності уроку раціонально використовую час,відведений на кожну частину уроку. Особливу увагу приділяю емоційному настрою учнів, тактовно і уміло виправляю помилки допущені учнями, включаю до уроку як ігрові так і змагальні елементи. Поступове ускладнення  завдань, викликає в учнів бажання долати труднощі, бажання досягти успіхів у виконанні складних завдань.

ІІІ

                   Заключна частина

 

1

Шикуванняв одну шеренгу.

Вправи на рефлексію

 

 

Довільне розслаблення м'язів (релаксація) засновано на здатностілюдини подумки, за допомогою образного уявлення відключати м'язи від

імпульсів, що йдуть від рухових центрів головного мозку. Правильнезагальне розслаблення м'язів пов'язане з відчуттям відпочинку і заспокоєння.            ( Додаток 4)

2

Вимірювання ЧСС (10 с)

 

Обов’язково визначити ступінь відновлення

3

Досягнення за урок. Виставлення  та мотивація оцінок.

 

Визначає кращих:

 • вчитель коментує отримані бали;
 • діти самостійно виставляють оцінку та мотивують

4.

Домашнє завдання

 

Для активізації та пізнавального інтересу учнів в позаурочний час вже традиційним стало надання  «Домашнього завдання», учні крім виконання  вправ ще отримують цікаве завдання  з пошуку цікавої  інформації чи створення презентації.

 • Показ вправи вчителем;
 • Обговорення;
 • Перевірка  ступені розуміння учнями домашнього завдання.

5.

Організаційний вихід зіспортивного залу в колону по одному

(під музику та без)

 

 

 

Обов’язково звертається  увага на емоційний стан учнів

 

 

 

У ході навчання реалізація міжпредметні зв’язки з предметами природничого, художньо-естетичного напрямів, основами здоров'я, завдяки цьому уроки для учнів стають цікавішими і захоплюючими, веселими і пізнавальними.

Отже, заняття спортом та фізкультурою  з дітьми можуть бути дуже різноманітними, головне - їх послідовність, систематичність та вірна організація.  При хорошій підготовці до походу та правильній його організації учні  не тільки отримають неабияке задоволення, позитивний емоційний настрій, відкриють для себе багато нового та цікавого, пізнаючи світ, але й суттєво зміцнять своє фізичне та психічне здоров'я.Творчий вчитель завжди шукає для себе ту перлинку, ту інновацію, яка допоможе йому зробити свої уроки пізнавальними, цікавими, неповторним для своїх учнів.

 

 

                                                                                  (Додаток 1)

Вимоги безпекипід час занять із спортивнихігор.

(футбол, волейбол, баскетбол)

1. Під час занять спортивними іграми учні мають виконувати вказівки вчителя, дотримуватись послідовності проведення занять - поступово давати навантаження на м'язи з метою запобігання травматизму.

2. Перед початком гри  учніпроводять розминку: відпрацьовують техніку ударів і ловіння  м'яча, правильну стійку і падіння під час приймання м'яча, персональний захист.

3. Одягучнів, які займаються спортивними іграми, має бути легкий, неутруднювати рухів, взуття у гравців - баскетболістів, волейболістів – нагнучкій підошві типу кедів, кросівок, у футболістів - на жорсткій підошві. Гравцям не слід носити на собі будь-якіпредмети, небезпечні для себе та інших гравців (сережки,ланцюжки, браслети, амулетитощо). Під час проведення занять на відкритому повітрі у сонячну спекотну  погоду учням необхідно мати легкі головні убори, по периметру поля для ігрових видів спорту необхідно розставити пляшки з водою.

4. Учням, які грають у футбол, слід мати індивідуальні захисні пристрої:наколінники, захисні щитки підгетри; воротарям - рукавички

 

                                                                                            (Додаток 2)

Розминка в русі.

Різновиди ходьби:

 • звичайна;
 • ходьба  на носках, руки на поясі;
 • на п’ятках,руки за голову;
 • на носках, руки вверху долонями всередину;
 • на п’ятах, руки в сторони;
 • перекатом з п’ятки на носок;
 • на внутрішньому боці стопи, руки на поясі;
 • на зовнішньому боці стопи, руки на поясі;
 • напівприсід , руки на поясі;
 • у повному присіді, руки на коліна;
 • ходьба з високим підніманням стегна;
 • ходьба з закиданням гомілок,
 • ходьба  широким випадом уперед.

Спеціальні бігові вправи:

 • біг з високим підніманням стегна;
 • біг  з закиданням гомілок;
 • біг з ноги на ногу;
 • біг приставним кроком

Біг

 • спиною вперед;
 • біг перехресним кроком; 
 • – біг приставним кроком;

біг з прискореннями.

                                                                                           Додаток 3

Загально розвивальні вправи на місці:

1.В.п. – о.с, руки на поясі 

 1- нахил голови вперед ;

 2- нахил голови назад;

 3- праворуч;

 4 – ліворуч.

 

2. В.п. -   права рука вгорі, ліва внизу.

1-2 - пружні відведення рук назад;

3-4 -  зміна положення рук.

 

3.В.п.-ноги нарізно, руки в сторони .

1-4  - колові оберти руками перед;

5-8 -  колові оберти руками назад.

 

4. В.п. –  руки в «замок» вперед;

1-2  - поворот тулуба вправоруч;

3-4 -  поворот тулуба ліворуч.

 

5.В.п. – стійка ноги нарізно, руки в сторони.

1-, оплеск в долоні над головою; 2.- в.п;

3-4  - нахил тулуба вперед.

 

6. В.п. – ноги нарізно, руки за голову.

1-3 – нахил тулуба ліворуч;

2-4 -  нахил тулуба праворуч.

 

 

7. В.п. – випад правою ногою вперед.

1-4 – почергова зміна  ніг.

 

8.В.п. – ноги разом, руки на пояс.

1- крок  ліворуч

2-3 - «пружинка»;

4 – в.п.

5- крок праворуч 

6 -7 «пружинка» 8 – в.п.;

9. В.п. –ноги нарізно , руки в сторони.

1- підняти праву  ногу зігнуту в коліні вперед , оплеск під ногою;

2 – в.п;

3-4 – те саме лівою ногою.

10. В.П. – о. с.

1-2 – плечі вгору, піднятись на носки, глибокий вдих;

3 -4 – плечі вниз,опуститись на всю стопу, видих.

 

 

 

 

 

 

                                                                           Додаток 4

Вправи на релаксацію

      «Компліменти».

Мета:отримати й актуалізувати інформацію від учасників групи, зняти напруження після роботи.

 

Учасники висловлюють свої почуття, що виникли під час заняття, вносять пропозиції щодо наступних занять. Усі стають в коло, обіймають один одного за плечі, повільно і розслаблено похитуються ліворуч-праворуч. А потім говорять один одному компліменти.

Улюблені речі».

Мета: підняти настрій, зняти напругу, створити почуття задоволення.

Учасники заплющують очі і роблять три глибокі подихи. Потім згадують ті речі або події на уроці, які несли з собою гарний настрій або почуття задоволення, а далі поступово, зберігаючи гарні відчуття, відкривають очі, встають і потягуються. Після закінчення вправи присутні за власним бажанням можуть обговорити свої почуття, розповісти про найкращі події у житті, про свої улюблені речі.

«Телеграма».

Мста: отримати від кожного учасника коротку інформацію про враження від проведеного уроку.

 

Учитель звертається із пропозицією скласти йому телеграму із 11 слів, яка б містила відповіді на такі запитання:

Що ви думаєте про проведене урок?

Що було для вас важливим?

Чому ви навчилися?

Що вам сподобалося?

Що не вдалося з’ясувати?

Даті він збирає телеграми, прикріплює їх на плакат «Телеграма», і зачитує. Учасники, прослухавши всі телеграми, обирають ту з них, яка їм найбільше сподобалась.

«Емоційний ланцюжок».

Мета:

закріплення позитивних результатів уроку.

 

Учасники стають у коло, кладуть ліву руку на плече сусіда і по черзі один за одним дякують сусідові зліва за гарну роботу, позитивні емоції, висловлюють побажання тощо. Останнім висловлюється вчитель.

« Закінчи речення »

 

Вчитель разом з учнями обговорюють усі види діяльності, використані під час уроку. Потім  пропонує висловити власні судження з приводу уроку, доповнюючи незакінчене речення……

 

 

 

 ВИСНОВОК

Модернізація освіти спонукає до пошуку нових освітніх і   виховних технологій, до впровадження нетрадиційних форм і методів навчання та виховання.

    Ці технології та методи навчання спрямовують учнів на краще розуміння навчального матеріалу з предмета «Фізична культура», а також бажання учнів поліпшити свої спортивні досягнення.

   Впровадження та використання інноваційних технологій дає можливість встановити в своїй роботі різні форми взаємодії «учитель-учень», що дає можливість вчителеві з прогнозувати позитивне ставлення учнів до уроку фізичної культури та спорту.

    Отже, можна зробити висновок, що  організована інноваційна система фізичного виховання з використанням нетрадиційних форм та методів фізичного виховання, та різних технологій забезпечує ефективне формування у школярів позитивної мотивації до здорового способу життя.  

 

 

1

 

docx
Додано
31 січня 2018
Переглядів
2957
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку