9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Методична розробка виховної години на тему: «ЗАКОН І МИ»

Про матеріал
Методична розробка виховної години на тему: «ЗАКОН І МИ». Мета: ознайомити студентів з основними питаннями зако¬нодавства щодо підлітків та молоді, з найбільш поширеними прикладами правопорушень серед молоді з метою їх попередження серед студентів коледжу; виховувати в дітей правову свідомість.
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Методична розробка виховної години

на тему:

«ЗАКОН І МИ»

 

UA_FLAG

 

 

2019

 

Виховна година «Закон і ми»

 

      Мета: ознайомити студентів з основними питаннями зако­нодавства щодо підлітків та молоді, з найбільш поширеними прикладами правопорушень серед молоді з метою їх попередження серед студентів коледжу; виховувати в дітей правову свідомість.

 

     Обладнання: роздавальний матеріал (роздруковані картки із запитаннями за темою заняття).

Хід заняття

      Розповідь викладача.

        Усі люди зв'язані з певним соціальним середовищем, в якому вони народжуються і формуються. Поза соціаль­ним середовищем, поза суспільством людина немислима. Як кожний ставиться до середовища — питання важливе і для суспільства, і для окремої особи.

Соціальне середовище постає перед людиною в конк­ретній історичній формі — як усталений спосіб життя, як створені суспільством соціальні, матеріальні й духовні цін­ності, як спосіб та умови їх виробництва, розподілу і спо­живання.

       Соціальне середовище — це уклад життя людей, що включає їхню працю, суспільно-політичну діяльність, по­бут, рівень добробуту, дозвілля, духовну атмосферу сус­пільства, систему пануючих ідеалів, законів, звичаїв, тра­дицій. Воно становить не просто соціальний фон, на якому діє людина, а всю систему життєдіяльності суспільства, що активно включає особу в соціальні зв'язки. Тому людина не може не виявляти свого ставлення до способу життя, до соціального середовища. І своєю поведінкою вона підтри­мує, зміцнює його або ж, навпаки, послаблює.

      Для свого успішного функціонування те чи інше сус­пільство потребує підтримки кожним усталеного способу життя, його законів, ідеалів, звичаїв, традицій, соціальних інститутів, форм праці, виробництва і розподілу. Під впли­вом соціальних потреб ще на світанку історії, в первісно­му суспільстві, склалися прості норми людської поведінки, які зобов'язували всіх членів общини поважати і практично підтримувати усталені громадські порядки.

        В інтересах збереження існуючої системи суспільних відносин держава створює право — систему законів, вико­нання яких зберігає і зміцнює соціальне середовище, спосіб життя.

Додержання законів забезпечується примусовою силою держави — армією, судом, органами охорони громадського порядку.

      Але суспільство потребує ще й моральної підтримки цих законів — їх морального виправдання, добровільного додер­жання. Неповага до них розцінюється і як порушення норм моралі.

       Із правовими питаннями ми зустрічаємось часто. Помил­ковою є думка, ніби сфера застосування права обмежується покаранням осіб, які вчинили різні правопорушення. Бага­то хто з студентів дивується, дізнавшись, що наші повсякденні вчинки часто мають правову оцінку.

      Право, закони супроводжують людину все її життя. Щоб уміло і правильно користуватись своїми правами і добре виконувати свої обов'язки, не порушуючи прав і законних інтересів інших, треба знати закони. Звичайно, у вашому віці неможливо знати детально всі закони. Але основне, що стосується вас, ви повинні знати.

Це і є метою нашої години спілкування.

 

     Запитання до студентів.

    Викладач  роздає роздруковані картки із запитаннями і просить студентів по черзі зачитати по одному запитанню й відповісти на нього.

Викладач коригує й доповнює відповіді студентів.

 

       Орієнтовний перелік запитань:

1.  На яких принципах у нашому суспільстві ґрунтується право? (На принципах моралі.)

2.  Яку відповідальність за свої аморальні вчинки несе лю­дина віком до 14 років? (Вона несе відповідальність перед навчальним закладом, товаришами, сім'єю. При неодноразових порушеннях можлива відповідальність перед комісією у справах неповнолітніх).

3.  Яку юридичну відповідальність несе людина в 14 років? (У 14 років настає кримінальна відповідальність за вчи­нення ряду злочинів: вбивство, заподіяння тілесних уш­
коджень, зґвалтування, пограбування, розбій, крадіжка, злісне і особливо злісне хуліганство, розкрадання вогне­пальної зброї, боєприпасів, наркотичних речовин, умис­не вчинення дій, що можуть викликати аварію потяга, умисне знищення або пошкодження майна.)

4.  Яка відповідальність настає в 15 років? (Майнова від­повідальність за заподіяння майнової шкоди.)

5.  Яка відповідальність настає в 16 років? (Кримінальна,  відповідальність за всі види злочинів.)

6.  Яка відповідальність настає з 18 років? (18 років — це повне цивільне повноліття, коли настає відповідаль­ність за всіма законами.)

7.  Які ви знаєте органи правопорядку? (Суд, арбітраж, ор­гани внутрішніх справ.)

8.  Що таке хуліганство? (Це умисні дії, що грубо порушу­ють громадський порядок і виражають неповагу до сус­пільства.)

9.  Як карається законом хуліганство? (Позбавленням воліна строк до 1 року, або виправними роботами на той же строк, або грошовим штрафом, а злісне хуліганство — позбавленням волі на строк від 1 до 5 років.)

10.  Чи були ви коли-небудь свідками хуліганства?

11.  Чи допускав хтось із вас хуліганські дії щодо інших людей?

12.  Що для кожного з вас є найбільшим злочином?

13.  У якому, законодавчому документі нашої держави за­кріплено право на освіту? (У Конституції України.)

14.  А в яких документах викладені обов'язки студентів? (У «Законі про освіту».)

15.  Які є Правила для студентів?

16.  Чи може студент працювати у вільний від навчання час (на канікулах)? З якого віку? Що для цього потрібно? Чи знаєте ви, куди звернутись? (Так, може. З 14 років. Для цього потрібні заява батьків, дозвіл навчального закладу. Зверта­тися можна у соціальний відділ для молоді або в інспек­цію у справах неповнолітніх.)

17.  Які правопорушення найчастіше бувають у нашому коледжі?

18.  Якщо ви стоїте на обліку як схильні до пра­вопорушень, чи знаєте ви, як треба себе поводити, щоб вас зняли з обліку?

19.  Що розуміється в адміністративному законодавстві під терміном «громадське місце»? (Вулиці, вокзали, кіноте­атри, театри, магазини, установи, бібліотеки, музеї, салони громадських видів транспорту, житлові будин­ки, подвір'я житлових будинків, навчальні заклади тощо.)

20. Назвіть   кілька   прикладів   протизаконної   поведінки в громадських місцях.

21. Проаналізуйте ситуацію (на вибір):

а)         Користуючись тим, що в коридорі нікого не було, студент порвав чудову фотогазету, що висіла на стіні. Чи порушив цей студент правила поведінки в громадському місці, враховуючи те, що у скоєному вчинку він не признався?

б)         Один з студентів коледжу ненавмисне розбив шибку у вікні коридору. І хоч цього ніхто не бачив, хлопчик сказав про свій вчинок класному куратору й одногрупникам. Прийшовши додому, схвильований хлопчик роз­повів про неприємну подію батькам. Тато дістав шибку потрібного розміру, наступного дня студент приніс її в коледж. Техпрацівники допомогли вставити шибку. Як ви вважаєте, цей вчинок є порушенням поведінки в громадському місці?

22.  Чи є серед ваших знайомих працівники міліції?

23.  Чи міг би ти стати на захист людини, яку б'ють, грабу­ють чи хочуть вбити?

24.  Що означає «охороняти природу»? (Не допускати та кого впливу на навколишнє середовище, яке погіршува­ло б його. Здійснювати заходи проти викидів шкідли­вих газів в атмосферу, шкідливих стічних вод у річки, озера, моря. Виправляти помилки, допущені людьми в минулому: очищати річки й озера, відновлювати ліси, зберігати зникаючі види тварин і рослин.)

25.  Що таке власність неповнолітніх? (Деякі особисті речі — одяг, книги та інше.)

26.  У яких випадках підліток може розпоряджатися цінним власним майном, наприклад будинком, дачею, автомо­білем? (У випадках спадку, даруванні власності підліт­ка може бути будь-яке майно. Підліток, як і повноліт­ній, може володіти, користуватися, розпоряджатися
цим майном.)

27.  Які ви знаєте основні обов'язки батьків і дітей? (Обов'язок батьків — виховувати дітей, піклуватися про їхній фізичний і моральний розвиток, підготовку їх до праці. Батьки зобов'язані утримувати своїх неповнолітніх дітей, а в разі потреби — повнолітніх непрацездат­них дітей. Обов'язок дітей — піклуватися про батьків. У разі, якщо батьки непрацездатні й потребують допо­моги, повнолітні працездатні діти їх утримують.)

28.  Де, коли, у яких випадках кожній людині в житті можуть стати у нагоді юридичні знання? (Коли людина сама поруши­ла закон або коли допущено порушення закону щодо неї.)

29.  Порівняйте дві галузі знань: медицину і правознавство. Скажіть, що спільне ви бачите між ними? (В обох галузях лікують людей: медицина лікує тіло, а правознавс­тво — розум, вчинки людей.)

 

      Заключне слово викладача.

      Не за горами час, коли ви закінчите коледж і вступите у самостійне життя. Від вас вимагається успішно займати­ся дорученою справою, бути відповідальними, виконувати громадянські обов'язки — хорошого трудівника, захисника Вітчизни, патріота, борця з недоліками і зловживаннями в суспільстві, господаря багатств країни, сім'янина. Державі будуть важливі ваші думки, пропозиції щодо проектів зако­нодавчих актів, які виносяться на широке обговорення. При цьому корисно поповнювати свої правові знання. Особливо важливим є зміцнення готовності боротися зі злом, непри­миренність до того, що заважає нам жити. Усе це потрібно громадянинові України.

 

 

 

doc
Додано
14 жовтня 2019
Переглядів
333
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку