28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Методичні особливості парної та групової роботи на уроках літературного читання

Про матеріал
Матеріал висвітлює деякі методичні та дидактичні особливості парної та групової роботи на уроках літературного читання у 3 і 4 класі, а також містить розробку карток для організації такої роботи відповідно до підручника О.Я,Савченко.
Перегляд файлу


1. Дидактичні та методичні особливості групової роботи

У  співробітництві  дитина може зробити

      більше, ніж самостійно.

                                   Л. С. Виготський

1.1 Сутність групової роботи, її переваги.

Групова робота учнів початкової школи – це одна з форм організації навчально-пізнавальної діяльності на уроці , що передбачає спільне планування, взаємоконтроль, взаємодопомогу, взаємонавчання школярів при опосередкованому керівництві вчителем. Порівнюючи цю форму роботи з індивідуальною та фронтальною, можна визначити такі суттєві її переваги (мал.1):

 • Співпраця між учителем та учнями;
 • Реалізація природного прагнення до спілкування дітей один з одним, взаємодопомоги і співпраці;
 • Можливість виконання значно більшого обсягу завдань за певний проміжок часу;
 • Активність кожного учня, що є запорукою високої результативності у засвоєнні знань та формуванні способів дій;
 • Підтримання пізнавального інтересу;
 • Вироблення вміння співпрацювати;
 • Формування таких компонентів навчальної діяльності, як планування, самоконтроль, самооцінка;
 • Розвиток комунікативних навичок;
 • Створення ситуації успіху.

              

Мал.1

1.2. Склад груп та способи обєднання учнів

Досвід показує, що в умовах початкової школи найбільш доцільною буде організація роботи так званих «малих груп», до складу яких входить від 4 до 6 учнів. Саме така кількість дає можливість швидко та зручно розмістити учнів, забезпечити активність кожному членові групи та розподілити обов’язки. Важливе значення має процес об’єднання дітей у групи. На початку впровадження групової форми роботи педагогові рекомендується створювати гетерогенні групи, у складі яких перебуватимуть учні з різним рівнем навчальних досягнень, особливостями пізнавальної та емоційної сфери. Тут вчитель має брати до уваги не тільки бажання дітей, їх психологічну єдність, але й потенційні можливості для успішної навчальної діяльності. При цьому слід пам’ятати про психологічний комфорт кожного учасника навчально-виховного процесу, тому не рекомендується змушувати працювати разом дітей, які відмовляються це робити, і не виявляти проявів невдоволення або робити публічні зауваження. Індивідуальні бесіди з такими дітьми слід проводити в позаурочний час, намагаючись визначити причини відмови у співпраці. Після того, як буде певною мірою сформований досвід спільної діяльності, можна об’єднувати школярів у групи іншими способами (мал.2):

 1. За порядковими номерами;
 2. За порами року, в які народилися діти;
 3. За першими звуками імен і прізвищ;
 4. За лічилкою;
 5. За жеребом;
 6. Сегментацією кола;
 7. Зовнішніми ознаками;
 8. Частинками мозаїки;
 9. Вподобаннями;

Мал.2

1.3. Правила співпраці учнів в групі

Важливим аспектом організації групової роботи є прийняття і дотримання певних правил співпраці. Серед них група учнів найчастіше приймає такі:

 • Приходити на урок вчасно;
 • Виявляти взаємоповагу;
 • Бути позитивним;
 • Бути активним в обговоренні;
 • Використовувати правило піднятої руки, тобто говорити по-черзі;
 • Слухати уважно;
 • Працювати так, щоб не заважати іншим;
 • Звертатися за допомогою до товаришів та допомагати їм у випадку необхідності.

Найпопулярнішими серед дітей є малюнкові правила, деякі з яких можна побачити на мал.3

            

Мал.3

Однак, під час групової роботи, коли діти обмінюються думками, висловлюють власні ставлення, пропонують ідеї розв’язання, не можна вимагати абсолютної тиші, використовуючи в моменти збуджених викриків чи розмов на повний голос тихий звуковий сигнал, який служить своєрідним «шумоміром».

Вчителеві варто пам’ятати, що спільна робота учнів звичайно є кульмінаційним моментом уроку і вимагає від дітей емоційної та розумової напруги, тому повинна тривати не більше 15-20 хвилин, оскільки це може призвести до підвищення втомлюваності, а відповідно, до втрати пізнавального інтересу. Перед початком роботи слід визначати стислі часові рамки вправи, подовжуючи час за необхідності.

1.4. Вимоги до діяльності вчителя

У груповій роботі вчитель грає роль фасилітатора, розумного координатора, модератора, який не тільки забезпечує суб’єктність навчання, але і вчасно приходить на допомогу дітям при потребі. (мал.4)

Мал.4

Для того, щоб створити сприятливі умови для сприймання і виконання групового завдання, учитель має зробити наступні кроки:

 1. Проаналізувати зміст навчального матеріалу;
 2. Визначити види групової діяльності;
 3. Підготувати завдання та інструкції до них, враховуючи обсяг завдань, міру допомоги вчителя та рівень складності відповідно до можливостей учнів класу.
 4. Розробляючи завдання, пам’ятати, що вони мають спонукати учнів до активної діяльності, пошуку нових знань і способів дій, сприяти розвитку творчого і критичного мислення.

На етапі проведення групової роботи на уроці педагогові слід зосередитися на виконанні таких рекомендацій (мал.5):

 • Чітке формулювання навчальних завдань, ознайомлення з інструкціями щодо виконання;
 • Допомога при розподілі ролей;
 • Уважне спостереження за перебігом навчальної діяльності в малих групах, корекція та допомога за необхідності; спрямування роботи груп. Разом з тим, недоцільним є виправлення помилок роботи групи, крім тих випадків, коли учні самі звертаються по допомогу;
 • Надання найбільшої міри допомоги слабким учням. При цьому не варто приділяти увагу лише одній з груп, ігноруючи інші;
 • Організація формулювання остаточного висновку без критики відповідей навіть у випадку грубої помилки;
 • Оцінка роботи групи в цілому та кожного її учасника окремо.

Мал.5

1.5. Особливості організації групової роботи на уроках з літературного читання

Робота в малих групах може бути застосована на будь-якому етапі уроку з літературного читання. Так, на етапі підготовки до сприймання нового тексту вона може включати роботу над тлумаченням значень слів; виконання завдань, спрямованих на розширення кута зору та ін.

Під час опрацювання тексту для групової роботи можна запропонувати завдання з читання частин тексту в різних формах:

 • за визначений проміжок часу;
 • надрукованих різними шрифтами;
 • з відсутньою частиною букв;
 • зі злитими або пропущеними словами;
 • з переплутаними складами або абзацами;
 • знаходження та читання заданого слова (найдовшого, найкоротшого, з певним складом, за порядковим номером рядка та у рядку)
 • знаходження та читання заданих речень.

Для усвідомлення фактичного змісту прочитаного, встановлення смислових зв’язків, аналізу структурного змісту можна запропонувати такі види вправ, які також виконують у складі малих груп:

 • знаходження відповідей на запитання;
 • визначення дій персонажів;
 • добір слів для характеристики героїв;
 • встановлення послідовності подій за уривками тексту або серією малюнків;
 • впізнавання речень;
 • добір пар слів;
 • прогнозування орієнтовного змісту за заголовком, ілюстраціями або уривками тексту;
 • обмін враженнями від прочитаного.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Орієнтовні завдання для парної та групової роботи над текстом

2.1. До розділу «Із скарбниці казкарів світу» (за підручником «Літературне читання» О.Я.Савченко, 3 клас)

Карло Коллоді «Пригоди Піноккіо» (уривок)

1.Прочитати анаграму і відгадати загадку

Від бійрозників тікав,

В бені з бел едем літав,

Віпня, взявши за коня,

Мчав по лопю навмання.

Рудзів у дібі не кинув

Зменанитий …

2.Користуючись текстом, скласти пари слів:

Буквар                        бідолашний

Речі                             маленького

Батько                        новенький

Слова                         чудові

Селища                      бідний

Джеппето                  зворушливий

3.Встановити відповідність між словами та їх значеннями:

Вовна                                      дуже швидко

Діамант                                   хутро вівці або кози

Флейта                                    грошова одиниця Італії

Долинала                               найдорожче дорогоцінне каміння

Щодуху                                   доносилася

Балаган                                   письмове повідомлення про виставу

Афіша                                      тимчасовий будинок для вистав

4.Знайти і виправити помилки

 • Бідні ляльки тремтіли, як вугор на березі.

______________________________________________

 • «Великий ляльковий театр» написано на афіші червоним літерами, як червоні ліхтарі.

______________________________________________

 • Борода хазяїну театру була довга, аж до землі, чорна, як піч.____________________________________
 • Очі хазяїна блискали, як вогонь_____________________
 • Рот хазяїна театру був широкий, як вугілля

_____________________________________________

 • Арлекін і Полішинель несли попідруки Піноккіо, який звивався, як осикові листочки

_____________________________________________

5.Знайти слова за певний проміжок часу:

Буквар, сольдо, флейта, сорочка, куртка, театр, шапка, черевики, баран

к

у

р

т

к

а

с

ф

а

т

е

а

т

р

о

о

л

г

с

ж

б

л

у

д

р

е

р

о

щ

у

й

б

г

о

й

и

л

у

к

к

а

о

ч

т

б

ь

м

в

ш

к

о

к

а

а

д

р

а

п

у

і

а

л

р

о

я

р

и

ш

а

п

к

а

ч

е

р

е

в

и

к

и

н

6.Дати характеристику дійовим особам, використовуючи слова з довідки:

Дбайливий, бешкетний, турботливий, здатний на самопожертву, допитливий, несерйозний, неграмотний, жорстокий, товариський, веселий, страшний, бездушний, безтурботний, неслухняний, безпечний, довірливий.

7.Встановити послідовність подій, пронумерувавши речення:

 • Піноккіо розпачливо заверещав.
 • Піноккіо узяв буквар і попрямував до школи.
 • Деревяний хлопчик подолав відстань від задніх рядів до передніх і опинився на сцені.
 • Він завагався: іти в школу чи завернути послухати музику.
 • Коли Піноккіо зайшов до театру, там мало не зчинилася революція.
 • За одну мить деревяний хлопчик продав буквар.

8.Доповнити план:

 1. Піноккіо прямує до ____________(школи)
 2. Мрія про _____________(куртку) з діамантовими ґудзиками.
 3. Нелегкий вибір – школа чи ________________(музика)
 4. Великий ляльковий ________________(театр)
 5. Продаж _____________(букваря)
 6. Зустріч з _____________(ляльками)
 7. Хазяїн _______________(театру)
 8. Страшні плани ______________(Жеривогня).

Брати Грімм «Шипшинка»

1.Зіграй у гру «Мотрійки». У поданих словах відшукай нові, обведи їх і прочитай.

Королева, дитинка, купалась, нетямився, дивовижні, запросила, виступила, висловила, знешкодити, пом’якшити, спіткає, вберегти, сповнилось, покої, нарешті, стримить, навкруги, доскубла.

2.Встав пропущені букви і прочитай:

Пбжнн всх ншх чрвнць цлкм спрвдлс. Б крлвн рсл тк пркрсн, првтн і рзмн, що бл кжнм лб, хт тальк глн на неї.

3.Поєднай слово з його значенням:

Нетямився з радощів                 мисливські собаки

Бенкет                                            прислуга

Лиха                                                дуже зрадів

Снага                                               сила

Челядь                                            урочистий обід

Гончаки                                          зла

4.Розташуй частини тексту в потрібній послідовності:

 • І ось того дня, коли їй сповнилося п'ятнадцять років, трапилося так, що короля й королеви не було вдома, і королівна залишилася самісінька.
 • Красуня розплющила очі, прокинулась і лагідно подивилася на королевича. А потім устала, і  за нею повставали всі.
 • Королівна росла така прекрасна, привітна і розумна, що була кожному люба.
 • А незабаром королевич і королівна одружилися.
 • Та ледве торкнулася вона веретена, як справдилися лихі слова чарівниці: королівна вколола собі палець.

А.Ліндгрен «Про Карлсона, що живе на даху»

1.Прочитай анаграми. Назви найдовше слово

Панкла            ламуки              тухлан

Зикгуд             томорист          двіконпіня

Умяпол           тунадерат         ранфіки

Липочка         шинімаст           марди

2.Добери прикметники до поданих іменників, користуючись текстом:

Вечір(який?)___________________________________

Зірки(які?)_____________________________________

Чоловічок(який?)______________________________

Ноги(які?)______________________________________

Машина(яка?)__________________________________

Полум’я(яке?)__________________________________

Плями(які?)____________________________________3.Пограй у гру «Детективи». Знайди і виправ помилки:

1)Тепер чоловічок додав швидкості і промчав повз Малого, ніби реактивний снаряд(_________________)

2)О, це була найкраща з усіх парових машин, і Карлсон так запишався, ніби сам її зробив (_________)

3)Врешті машина почала задихатись, ніби бігла під гору.(______________________________).

4)Білі фіранки легенько колихалися, наче махали Карлсону (________________________).

4.Перед тобою «море слів». Підкресли хвилястою лінією лише ті з них, які характеризують Карлсона (Малюка).

Ледачий, веселий, непосидючий, невгамовний, хоробрий, спокійний, допитливий, нерішучий, хитрий, завзятий, впевнений, байдужий, принишклий, врівноважений, хвалькуватий, слухняний, безжурний, переляканий.

Божена Нємцова «У царя Трояна цапині вуха»

1.Користуючись текстом, склади пари слів:

Вуха                      новий

Цирульник          цапині

Майстер              молодий

Парубок               старший

Порада                 бузинова

Гілочка                  остання

2.Зіграй у  «так» чи «ні». Чи є в казці такі речення?

 • Жив колись на світі один цар на імя Троян, і були в того царя цапині вуха.
 • Настала черга молодому парубкові йти до царя.
 • Голячи царя, парубок помітив, що у нього цапині вуха.
 • Коли парубок повернувся додому, майстер прогнав його.
 • Хлопець признався майстрові, що вкрав гроші.
 • За якийсь час на місці ями виросли три бузинові гілочки.
 • Сопілка пропищала людським голосом: -У царя Трояна мишачі вуха.

3.Зіграй у «хвостики». Доповни речення:

 • Парубок відповів, що майстер____________.
 • Голячи царя, парубок помітив, що в нього ___________.
 • Таємниця так гнітила парубка, що він почав__________.
 • Остання порада парубкові дуже __________.
 • На місці ями виросли три бузинові ________.
 • Цар Троян переконався, що нічого не можна __________.

4.Віднови послідовність подій. Розстав відповідні цифри:

 • Парубок зявився до царя.
 • Хлопець помітив, що в царя цапині вуха.
 • Парубок показав дукати майстрові.
 • Хлопець почав в’янути і чахнути.
 • Хлопець признався, що має таємницю.
 • Парубок подався в поле.

Вікторина

до розділу  «Із скарбниці казкарів світу»

Гра «Від кого лист?»

 1. Наші твори перекладені багатьма мовами світу. Ми народилися в Німеччині (брати Грімм).
 2. Двічі за своє життя я була нагороджена премією Г.К.Андерсена.(А.Ліндгрен)
 3. Кожне своє літо я проводив в гостях у бабусі. Мій псевдонім – це назва містечка, в якому вона жила (К.Коллоді)
 4. Я дуже красива і розумна. Але від уколу веретеном проспала аж 100 років (принцеса із казки «Шипшинка»)
 5. Я веселий і бешкетний, несерйозний і відповідальний. Більшість свого часу я проводжу на даху. (Карлсон)
 6. Моє життя було безтурботним, аж поки я не зустрів страшного чоловіка, з очима червоними, як ліхтарі (Піноккіо).
 7. Я підійшов до замку, і терни розступилися переді мною (принц із казки «Шипшинка»).

8. Ми як завжди обмінювались ляпасами і потиличниками. Аж раптом у задньому ряду я помітив свого деревяного брата і закричав: -Піноккіо! (Арлекін)

9. Одного весняного вечора я сидів біля відчиненого вікна (Малий)

10. Колись давно жаба напророчила мені народження донечки (Королева із казки «Шипшинка»)

11. Мене образило те, що я не була запрошена на королівський бенкет, присвячений народженню принцеси (13-а чарівниця).

12. Я бідний і вже немолодий чоловік. Але я знаю, що діти повинні вчитися в школі. Тому я купив своєму синові буквар. (Джеппето).

13. Цей нахабний хлопчисько зіпсував мою виставу. Як же я ненавиджу його! (Жеривогонь)

14. Я виступаю в ляльковому театрі. На сцені мені часто дають потиличники і ляпаси, бо це веселить глядачів. Від болю я часто плачу. (Полішинель)

15. Я наказав спалити усі веретена в королівстві, щоб врятувати мою кохану донечку. (Король)

2.2. До розділу «Що було на початку світу» (за підручником «Літературне читання» О.Я.Савченко, 4 клас)

«Створення світу»

1.Користуючись текстом, доберіть ознаки до поданих іменників:

Океан                   холодний

Хаос                      первісні

Світ                       безмежний

Води                     дивовижна

Квітка                   водяний

Сяйво                   єгипетські

Міфи                     сліпуче

2.Прочитайте деформований текст. Перекажіть прочитане.

тосЛо – це чнівели лібі тикві з темно-нимзеле стямли. вніДа єгиптяни мітили по, що толос спливає на дуво і розпускається при ходіза цясон, а закривається при дісхо. У внічер він розкриває воїс тикві о восьмій чораве і закриває лиш о сятійде куран.

3. Прочитайте текст, вставляючи пропущені букви:

У Єг…пті з л…т…сап л…ли в…нки. К…ріння л..т…са вв…жалось їстівним. Його зб…рали й с…шили на с…нці. К…рені їли у відв…реному в…гляді, як к…рт…плю. Із з…рна л…т…са п…кли хл…б. з к…р…нів і н…сіння в…г…т…вляли ліки.

4. «Нанизайте» споріднені слова на різнокольорові «ниточки»

Безмежний   вода     горенько

                   Горб

Межа                         водичка

                    Розмежувати

Підводний           горбистий               пагорб

Водяний                              водити

«Міфи при створення світу і людей»

1.Здогадайтеся, про що йде мова за поданим описом:

 1. Воно мало золоту кору і перлову росу. В його гіллі роїлися бджоли, а в його корінні жили всілякі тварини (дерево).
 2. Втілені у пташину подобу боги, які заснували небо із сонцем, місяцем і зорями, а також землю. (птахи)
 3. Воно є символом життя, з якого постає Всесвіт. (яйце)
 4. Він злетів над Лісом і вдарив блискавкою в сухий пеньок, з якого постало тіло першого чоловіка. (Першоптах)
 5. Моє тіло постало з сухого пенька, в який вдарила блискавка, а моя душа – з вогню Птаха-Бога. (чоловік)

2.Знайдіть слова, що «заховались» в поданих:

Погляд (огляд); перлова (перл); дивовижні (диво); світовим (світ); золотого (золото); магічна (маг); народні (народ); покрилася (крила); вдарив (дар); душа (душ).

3.Виправте допущені помилки:

 1. Посеред того океану стояло велике дерево. (моря)
 2. На тому добові була золота кора і срібна роса. (перлова)
 3. Таке дерево, що існувало до початку світу, називали первісним (світовим)
 4. Деякі слов’янські племена вважали голуба символом життя (яйце).
 5. Найдавніші міфи твердять, що людей розмножила по світу блискавка (птиця).
 6. Тихим був світ без людського гомону (сумним).

4.Користуючись текстом, доберіть ознаки до поданих іменників:

Твори                     золота

Дерево                  сивий

Кора                       українські

Птахи                     найдавніші

Сокіл                      усні

Писанки                велике

Міфи                      дивовижні

5.Знайдіть у сітці кросворда подані слова: дерево, голуби, сокіл, боги, яйце, символ, першоптах.

а

с

п

д

д

е

р

е

в

о

п

т

н

ф

а

о

у

б

о

г

и

р

п

с

о

к

і

л

б

г

д

и

є

ж

я

й

ц

е

л

м

к

н

п

е

р

ш

о

п

т

а

х

п

р

с

т

у

о

у

п

с

и

м

в

о

л

ф

ш

а

у

д

і

с

і

у

е

р

н

а

г

о

л

у

б

и

 

Дедал та Ікар

1.Знайди тлумачення до кожного слова:

Афіни                          племінник

Акрополь                    сумно

Нащадок                     охорона

Небіж                           попередження

Варта                            столиця Стародавньої Греції

Журно                          спадкоємець

Засторога                    укріплена частина міста

2.Поставте позначку (v) біля правильних тверджень

-Дедал був нащадком царського роду.

-Небіж Дедала був нерозумним і ледачим.

-У смерті Талоса афіняни звинуватили Дедала.

-Митець тяжко сумував за Батьківщиною і почувався на Криті рабом.

-Минали роки, і Дедал забув про свою Батьківщину.

-Дедал зробив крила із пташиного піря для себе та свого сина Ікара.

-Батько наказав синові бути слухняним.

-Ікар послухався батька і всю дорогу летів за ним.

-Дедал помітив на хвилях розкидане піря.

-Дедал став втіленням людської мрії про крила.

3.Знайдіть і прочитай ті рядки, які розповідають:

-Ким був Дедал;

-Як митець опинився на острові Крит;

-Як цар Мінос зустрів Дедала;

-Яка смілива думка сяйнула в голові митця;

-Які повчання проголосив Дедал синові;

-Чому Ікар упав в море;

-Що відчув батько, помітивши на хвилях розкидане піря;

-Де Дедал поховав Ікара.

3. Встановіть послідовність подій, розставивши номери речень:

 • Мрія дістатися до Афін.
 • Робота над крилами.
 • Вигнання Дедала.
 • Горе батька.
 • Повчання Ікарові.
 • Дедалі на острові Крит.
 • Радість вільного лету.
 • Ікарійське море та острів Ікарія.

4.Встановіть послідовність подій за малюнками, підписавши їх уривками тексту:

        

                                      

 

 

 

Гнів Перуна

1.Тестування

1).Як по-іншому називали Перуна?

а) Ярило;

б) Громовержець;

в) Прометей.

2).Хто дозволив Мисливцеві полювати в Перуновій пущі?

а) Старійшини-волхви;

б) дружина;

в) боги.

3).Чому Мисливець не дозволив жінці піти із ним на полювання в Перунів ліс?

а) Дружина була боязкою;

б) боявся, що дружина загине;

в) бо жінкам туди ходити заборонено.

4).Під яким деревом Мисливець вибрав місце для полювання?

а) Під дубом;

б) під кленим;

в) під сосною.

5).На кого полював Мисливець?

а) На зайців;

б) на вепра;

в) на лося.

6).На кого Громовержець перетворив Мисливця та його прекрасну дружину?

а) На снігурів;

б) на голубів;

в) на ластівок.

Відповіді: 16; 2а; Зв; 4а; 56; 6в.

2.Знайдіть і прочитайте рядки, які дають відповіді на ці питання:

 •               Чому Мисливцеві дозволяли полювати у Перуновій пущі?
 •               Прочитайте, якого роду був Мисливець.
 •               Як Мисливець рятував від голоду людей свого селища?
 •               Чому Мисливцеві дозволяли полювати у Перуновій пущі?
 •               Прочитайте, якого роду був Мисливець.
 •               Як Мисливець рятував від голоду людей свого селища?
 •               Коли Мисливець ходив на полювання у Перунову пущу?
 •               Коли Мисливець ходив на полювання у Перунову пущу?

3.Відновіть послідовність пунктів плану:

3)Видатний мисливець.

6)Велика честь для стрільця.

7)У городищі закінчилися їстівні запаси.

2)Мисливець вирушає на полювання.

5)Дружина потай вирушає за чоловіком.

1)Мисливець убиває вепра.

4)Перун покарав подружжя.

До розділу «Сторінками історії України»

На новій землі

1.Доповнити речення:

 1. Діти любили слухати розповіді дядька Андрія про його перші дні в _______________.
 2. Де будемо ми, там буде наша ____________, хліб і церква.
 3. Аж одного ранку випливло ______________ з моря, озолотило свіжі береги.
 4. Назустріч нам вибігали скелі, оселі й _____________.
 5. Сидить мати на скрині сумна, як _____________.
 6. Накрив батько _______________ лободою.
 7. На цій грядці сходило нам сонце – зійшло і ____________.
 8. Як будете працювати, то й будете _______________.

2.Поєднайте слова-синоніми

Розглянулась                  ікона

Святий образ                  вирушили

Пустились в дорогу       роздивилась

Краєвиди                        почали

Узялись                          дім

Оселя                              пейзажі

3.Встановіть послідовність подій і розставте цифри по порядку

 • Накрив батько землянку лободою.
 • Пересіли ми на залізницю, і далі – в дорогу.
 • Мати готувала скриню в дорогу.
 • А потім ми корчували ліс, робили грядку.
 • Випливло сонце з моря, озолотило свіжі береги.
 • Третього дня під вечір скинули нас із скринею посеред лісу.
 • Море кидало кораблем, мов тріскою.

4.Виправте допущені помилки

 1. Мені тоді було вісім років, а тепер вісімдесят один.
 2. Мати поклала в скриню якесь насіннячко, зілля, а тоді буквар і братову сокиру.
 3. Їдемо день за днем, до самого океану.
 4. Пересіли ми на поїзд, і далі – в дорогу.
 5. Сидить мати на возі сумна, як осінь.
 6. Посідали ми на скриню, обсіли маму, та й сміємося.
 7. Накрив батько землянку соломою.
 8. А потім узялися ми за працю: корчували ліс, копали грядку.

5.Виберіть правильні варіанти відповідей

- Від чийого імені ведеться розповідь?

А)від імені мами хлопчика;   б)від імені дідуся;   в)від імені дітей.

- Скільки років було хлопчикові, коли його батьки переїхали в Канаду?

А)8    б) 18     в) 6

- Яким видом транспорту люди добиралися до Канади?

А) кораблем;      б) літаком;    в) автомобілем.

- Де поселилися українці на новій землі?

А) у полі;     б) біля болота;      в) серед лісу.

- Якою була перша хата поселенців?

А) земляною;   б) глиняною;    в) дерев'яною.

- Чим люди засівали поле?

А) квітами;     б) житом;     в) буряками.

- Яка головна думка оповідання?

А) Бджілка мала, а й та працює.

Б) Гостре словечко коле сердечко.

В) Як будеш працювати, то й будеш мати.

До розділу «Як не любить той край»

Скільки річок в Україні

1.Виділіть в кожному ряду зайве слово, поясніть свій вибір

 1. ївКи, томирЖи, садеО, снаДе
 2. хийТи, Атлачнийнти, проДні, ськийдійІн
 3. коФран, коченШев, стерДні, коКостен.
 4. чкаЛасо, рийСт, ратПі, чикМур.
 5. гуБ, косильВа, троПе, каринІ.
 6. терЮпі, склаВор, рійкуМер, мляЗе.

2.Відгадайте загадки

 1. Яка річка є в роті? (Десна)
 2. Тихе плесо розпростер під Карпатами…(Дністер)
 3. Річка ця біжить невпинно, вона – символ України (Дніпро).
 4. Річка, що вміє повзати (Уж).
 5. Річка ця без перепони мчить собі повз терикони (Донець).
 6. В річку цю, мов у свічадо, полтавчанки зорять радо (Ворскла).
 7. Невідома горам тиша: буйні води котить …(Тиса).

3.Доповніть розповідь

     В одному чудовому місці було лісове озеро. Вода в ньому була __________ і ________. Навколо росли ___________. Озеро здавалося чарівним люстерком. У ньому було багато риби, а на березі кумкали ___________ і гніздилися ___________, ___________ й дикі качки.

     Одного разу на берег озера приїхала сімя. Вони купалися, засмагали, рибалили. Потім розклали на березі ______, зварили юшку і смачно пообідали. Вилили залишки _________ у воду, помили казанок, а пластиковий посуд, скляні пляшки і поліетиленові пакети залишили на ___________.

     Поки тато за допомогою мийних __________ мив на березі машину, діти розважалися, кидаючи в озеро  _____________, __________ і ________________. Мама попливла на середину озера і нарвала там чудових _____________. Біле і жовте латаття так манили до себе! Квіти швидко ______________, і мама лишила їх на березі.

     Після приємного відпочинку сімя повернулася додому, лишивши на березі ____________, а у воді _______________.

4.Якби річка вміла говорити, про що вона попросила б людей? Постав, де потрібно, частку «не» і сформулюй прохання річки

___ Розчищайте джерела.

___ Засмічуйте мене сміттям.

___ Мийте машини у водоймах.

___ Обсаджуйте мої береги деревами і кущами.

___ Економно витрачайте прісну воду.

___ Очищайте воду на заводах.

__   Засмічуйте місця відпочинку на природі.

___ Кидайте у мене камінням, гілками і порожніми пляшками.

___ Дотримуйтесь правил поведінки під час відпочинку біля водойм.

___ Залишайте сміття на березі.

___ Мийте велосипеди та інші транспортні засоби у водоймах.

Відпочиваючи на пляжі, ___ розкидайте сміття та ___ прибирайте перед відходом.

___ Виловлюйте багато риби.

___ Економно використовуйте воду річок і озер.

___ Оберігайте водойми від забруднення.

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
14 лютого
Переглядів
222
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку