2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Методичні рекомендації для учителів англійської мови "Читання як один із видів комунікативно- пізнавальної діяльності учнів"

Про матеріал

Дані матеріали призначені для вчителів англійської мови. Вони укладені відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Автор пропонує методичні матеріали, які допоможуть учителям у використанні комунікативного підходу як одного з найефективніших методів у навчанні читання. Особлива увага приділяється різним типам комунікативних завдань та організації домашнього читання на уроці англійської мови.

Перегляд файлу

Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради

Міський методичний кабінет

Нововолинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3

Нововолинської міської ради Волинської області

 

 

 

 

Читання як один із найважливіших видів комунікативно-пізнавальної діяльності людини

(методичні рекомендації)

 

 

 

Баглай Олена Миколаївна

 

 

 

 

2014

Дані матеріали призначені для вчителів англійської мови. Вони укладені відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Автор пропонує методичні матеріали, які допоможуть учителям у використанні комунікативного підходу як одного з найефективніших методів у навчанні читання. Особлива увага приділяється різним типам комунікативних завдань та організації домашнього читання на уроці англійської мови.

 

 

 

Автор: Баглай Олена Миколаївна, учитель англійської мови ЗОШ № 3

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичне видання розглянуто і схвалено на засіданні педагогічної ради Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3

Протокол № 1 від 18.02.2014р.

 

 

 

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………4  

1.Цілі та завдання у навчанні читання……………………………………….7

2. Особливості роботи з текстами…………………………………………… 10

2.1.Види читання………………………………………………………………. .10

2.2. Навчальне читання………………………………………………………… 10

2.3. Ґрунтовне читання………………………………………………………..11

2.4. Ознайомлююче читання………………………………………………….13

3. Комунікативні вправи………………………………………………………16

4. Домашнє читання……………………………………………………………28

4.1. Літературно-країнознавчий підхід до відбору текстів…………………30

4.2. Етапи роботи над текстом та вправи на уроках домашнього читання…33

Висновки…………………………………………………………………………43

Список використаних джерел…………………………………………………44

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП  

    Читання іноземною мовою як комунікативне уміння та засіб спілкування є, поряд з усним мовленням, важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш розповсюдженим способом іншомовної комунікації, яким учні середньої школи мають оволодіти згідно з вимогами чинної програми та Державного стандарту з іноземних мов. В історичному плані читання виникло пізніше усного мовлення, проте на його основі, і стало важливим засобом спілкування та пізнання. Завдяки читанню, яке робить доступною будь-яку інформацію, передається досвід людства, нагромаджений у найрізноманітніших сферах трудової, творчої, соціально-культурної діяльності. Уміння читати дає можливість випускникам школи у своїй подальшій роботі та навчанні користуватися літературою на іноземній мові для пошуку інформації за фахом, задоволення своїх читацьких чи творчих інтересів, удосконалення умінь усного мовлення і т. ін.

Навчити читати — одне з основних завдань шкільного курсу навчання іноземної мови. У процесі читання учні набувають й закріп­люють знання з лексики, граматики, які в разі потреби можуть стати основою для розвитку навичок усного мовлення або їх відновлення, якщо вони були втрачені через від­сутність практики.

           Читання є рецептивним видом мовленнєвої діяльності, який включає техніку читання (ТЧ) і розуміння того, що читається, і відноситься до письмової форми мовлення. У зв'язку з цим виділяють змістовий та процесуальний аспекти діяльності читця. Змістовий аспект читання залежить від процесуального і полягає в досягненні розуміння інформації, яка сприймається читцем, завдяки декодуванню графічних знаків та смислових зв'язків тексту.

 Подібно іншому виду рецептивної діяльності — аудіюванню, читання базується на розпізнаванні мовних одиниць письмового тексту. В залежності від міцності засвоєння мовного матеріалу та рівня сформованості механізмів зорового сприймання процес розпізнавання може здійснюватися швидко і безпосередньо, або в уповільненому темпі з елементами пригадування.

            Очевидно, щоб знайти оптимальні шляхи навчання читання, необхідно з’ясувати, як здійснюється цей процес при сформованих мовленнєвих механізмах. Модель процесу читання, яка подана нижче, допоможе нам в цьому.

           

 

При зоровому сприйнятті тексту (блок А) у читця відбувається запуск мовленнєвих механізмів, що перш за все проявляється в його мовленнєворуховій активності. В результаті, з довгострокової пам’яті постають образи слів та граматичних структур (фразові стереотипи), які зіставляються із сприйнятим матеріалом, і в результаті відбувається сприйняття мовленнєвих знаків (блок Б). Мовленнєвий знак, як відомо, має дві сторони: формальну і змістову, звідси, читець сприймає і його форму, і його зміст. На основі сприйнятих значень слів і граматичних структур відбувається сприйняття змісту тексту , який читають (блок В), що і становить кінцеву ланку процесу читання.

Розрізняють два основних рівні розуміння тексту: рівень значення і рівень смислу/змісту (хоча кожен з них ще включає по декілька проміжних рівнів). Перший пов'язаний із встановленням значень сприйнятих мовних одиниць та їх безпосередніх зв'язків, другий —з розумінням змісту тексту як цілісної мовної одиниці. У зв'язку з цим навички та вміння, які забезпечують розуміння тексту, умовно поділяють на дві групи, хоча процеси сприймання та осмислення відбуваються одночасно. Перша група це навички, які пов'язані з технічним аспектом читання. Вони забезпечують безпосередній акт сприйняття графічних знаків та співвіднесення їх з відповідними значеннями; друга група це вміння, які забезпечують смисловий аспект читання: встановлення смислових зв'язків між мовними одиницями тексту, досягнення розуміння змісту, замислу автора, тобто розуміння тексту як завершеного мовленнєвого твору. Щоб досягти такого рівня розуміння, навички техніки читання мають бути гранично автоматизованими, завдяки чому увага читця повністю зосереджується на смисловій переробці тексту.

        Автори Г. В.Рогова, І. Н. Верещагіна у посібнику „Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе ” дають наступну діаграму, пояснюючи зміст навчання читання. Оволодіння вмінням самостійно користуватися ключовими словами та правилами читання, транскрипцією при читанні незнайомих слів, виносками і словником,як підручника, так і книги для читання, здогадуватися про значення незнайомих слів відкриває великі можливості перед учнем для успішної самостійної роботи, як в класі, так і вдома.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ЦІЛІ  ТА ЗАВДАННЯ У НАВЧАННІ ЧИТАННЯ

    Навчити читати  іноземною мовою - одна з практичних цілей навчання в середній школі. У відповідності до шкільної програми учні повинні навчитися самостійно читати з повним розумінням нескладні тексти  суспільно-політичної і науково-популярної літератури, а також адапто­вані тексти з  художньої літератури. Проміжними завданнями в навчанні читання, від успішного вирішення яких  залежить реалізація кі­нцевої мети, є: володіння графікою англій­ської мови, засвоєння буквенно-звукових  і звуко-буквенних відповідностей, правильне і швидке читання вголос ізольованих слів, засвоєння правил читання, правильне розчленовування речень на синтагми, а нескладних учбових текстів - на смислові відріз­ки при читанні вголос, поступовий перехід до читання про себе з безпосереднім розумінням читаного, досягнення певної швидкості читання.

Таким чином, оволодіння багатокомпонентною технікою чита­ння в 4-7-х класах і удосконалення її в наступних класах буде обов'язковою складовою частиною навчання читанню англійською мовою. Змістовна сторона читання повністю залежить від технічної сторони і удосконалюється разом з нею від етапу до етапу.

Конкретна реалізація цілей навчання читання англійською мовою здійснюється в процесі виконання вправ підручника на уроці і вдома, а тако­ж самостійного домашнього читання спеціально підготовлених текстів.

Як вже відзначалося реалізація кінцевої цілі навчання читання залежить від ефективності вирішення проміжних завдань, сформульованих в програмі іноземних мов для кожного класу.

На середньому етапі (5 -7-і класи) учні читають вголос і про себе складніші по структурі і змісту тексти пізнавального характеру, які представлені в підручниках і книгах для читання. Тексти підручника побудовані на вивченому мовному матеріалі з включенням до 2 % незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися по контексту, по відомих словотворчих елементах, по співзвуччю зі словами рідної мови. Для визначення значення слова можна використовувати також структур­но-змістовий і морфологічний аналіз. Читання в класі і удома дозволяє учням закріпити лексико-граматичний матеріал і поступово розширити  свій потенційний словник за рахунок інтернаціональ­них, похідних, складних і конвертованих слів. Розвиток мовної здогадки в процесі читання є однією із завдань середнього етапу навчання. У 5 - 7-х класах переважає синтетичне чита­ння, тобто ознайомлювальне читання нескладних в мовленнєвому відношенні текстів з простим сюжетом. Текст, як правило, читається один раз. Якщо виникає необхідність в повторному читанні, вчитель повинен поставити нове завдання, наприклад, витягнути певну інформацію або прочитати текст в швидшому темпі. Розвитку навичок оглядового читання надається особлива увага: до кінця 7-го класу швидкість читання про себе повинна бути вищою за швидкість читання вголос. З ускладненням змісту і мовного матеріа­лу, головним чином граматичного, ускладнюється і структура пропозицій і текстів, тому необхідні перевірка розуміння прочитаного і робота по усуненню труднощів, що перешкоджають безпосередньому розумінню. Для цього проводиться лекси­чний, граматичний,  структурний або смисловий аналіз тексту, використовується переклад на рідну мову, тобто вводяться елементи аналітичного читання. Мож­на записати на дошці складне для розуміння речення, підкреслити в ньому основні структурні елементи, пояснити незнайоме явище, дати учневі можливість осмислити його, запропонувати свій переклад. У 7-у класі удосконалюються  навички самостійного читання. Учні вчаться переборювати труднощі тексту. На середньому етапі учні опановують навички роботи з англо-українським словником. Вчитель пояснює його структуру, знайомить з умовними позначеннями, з побудовою словникової статті. На прикладі дея­ких конкретних слів він учить школярів користуватися словником. Дуже важливо на даному етапі домогти­ся міцного засвоєння алфавіту, оскільки від цього залежить швидкість орієнтування в словнику, а, отже, і розвиток інтересу до систематичної роботи з ним. Виконання наступних вправ допоможе оволодіти технікою роботи зі словником:

 • Назвіть по порядку всі літери алфавіту.
 • Назвіть написані на дошці літери в алфа­вітному порядку.
 • Назвіть попередню і наступну літери по відношенню до кожної з вказаних літер.
 •  Поставте написані на дошці слова в алфа­вітному порядку.
 • Знайдіть у словнику наступні слова: ...
 • Визначте по словнику, яке із значень багатозначного слова підходить до даного контексту.
 • Визначте по словнику початкову форму даних слів (наприклад: skis, wives, cries, worst, pret­tiest).

                Отже, основні завдання в навчанні читанню на сред­ньому етапі такі: вдосконалення техніки читання про себе, зокрема збільшення швидкості сприйняття і розуміння; оволодіння прийомами синтетичного читання; ознайомлення з прийомами аналітичного читання; оволодіння навичками роботи з двомовними словниками; самостійне читання адаптованих текстів підручника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ТЕКСТАМИ
  1.        Види читання

В методиці існує багато різних класифікацій видів читання : вголос і про себе, з перекладом і без, зі словником і без словника, синтетичне і аналітичне. В кожній з наведених вище пар видів читання перший вид є навчальним, тобто діяльністю, яка спрямована на формування зрілого читання. Другий – характеризує різні сторони зрілого читання. Вони є ціллю навчання іноземної мови в школі і відображені в програмі.

       Автор О. І. Вишневський дає таку класифікацію видів читання: навчальне читання, ґрунтовне читання , ознайомлююче читання та домашнє читання.

 1.        Навчальне читання

Навчальне читання у курсі предмета іноземної мови розглядається як засіб для формування елемен­тарних умінь зрілого читання. Тексти для навчального читання характеризуються смисловою завершеністю і порівняно великим обсягом. Вони побудовані загалом на знайомому учням матеріалі (усне випередження) і можуть включати не більше 2—3 % незнайомих слів.

 Навчальне читання - це переважно читання про себе. Воно формує уміння самостійно здобувати ін­формацію з тексту і переносити набуті навички на новий мовний матеріал. У психологічному плані воно веде до розширення поля одноразового охоплення оком, тобто до збільшення кроку читання. В свою чергу, це сприяє процесу згортання артикуляції слів, що є необхідним на стадії зрілого читання.

Робота над навчальним читанням передбачає таку послідовність:

 1. Перегляд учителем тексту в плані ознайомлення із змістом, визначення незнайомої учням лексики, оцінки виховного потенціалу тощо.
 2.  Формування і представлення завдання (називається текст, визначається комунікативне завдання, мовна підтримка для окремих учнів, які незадовільно засвої­ли пройдений матеріал. В інструкції вказується форма контролю (усно, письмово).
 3.  Визначення часу для розв’язання задачі. Це сти­мулює швидкість читання. Учитель враховує це, оці­нюючи виконану учнями роботу.

4. Власне читання (учні читають незнайомий текст самостійно пошепки).

 1. Перевірка прочитаного.
 2. Озвучування тексту з допомогою звукозапису.
 3.  Одно - дворазове перечитування вголос.
 4. Домашнє завдання — прочитати текст і викона­ти на його основі письмову вправу («знайти і виписа­ти...») або навчитись читати на швидкість (вказується конкретний час).
  1.        Ґрунтовне читання

Ґрунтовне читання застосовується у старших кла­сах, його організація охоплює три етапи.

І. Дотекстовий етап. Учитель добирає один або два тексти різної складності (здебільшого з підручника), ознайомлюється з їх змістом, виписує важкі слово­сполучення і напередодні читання пропонує учням за­писати їх у словнички. Вдома вони уточнюють значен­ня і вимову цих одиниць мовного матеріалу та вивча­ють напам'ять ті з них, які вживаються найчастіше. Учитель щодо цього дає відповідну вказівку.

Як завжди, текст оцінюється з точки зору виховних можливостей.

II. Читання в класі включає кілька кроків:

 1. Перевірка знання заданих на попередньому уро­ці виразів. Включення їх у фонетичну зарядку.
 1. Пред'явлення завдання разі необхідності найслабшим учням пропонується ще й додаткова мовна підтримка). В інструкції визначається форма вико­нання (усно, письмово, якою мовою), а також підкрес­люється доцільність швидкого виконання задачі.
 1. Власне читання. Бажано забезпечити повну са­мостійність виконання завдання. Якщо дозволяє при­міщення, учнів доцільно розсадити.
 2. Перевірка прочитаного і оцінювання. Учні здають виконані завдання. При цьому враховується час виконання, заохочуються ті, хто виконав найшвидше.
 3. Озвучення тексту. Якщо дозволяє час, це варто робити на тому ж уроці. Перший раз текст може про­читати вчитель, його можна прослухати також у зву­козапису. Повторне читання має супроводитись аналі­зом граматичних форм тощо.

III. Домашня робота з текстом. Учитель може дати учням завдання на вдосконалення техніки читання з акцентом на виразність і швидкість читання. Виконання завдання оцінюється на наступному уроці. Домашня письмова робота може включати такі завдання:

 1. Знайдіть і випишіть відповіді на запитання.
 1. Скоротіть текст, зберігаючи загальний зміст.
 1. Випишіть речення, які характеризують одну з дійових осіб тощо.
 1. Перепишіть текст або його частину, замінивши особу, часову форму тощо (вправи на трансформацію).
 1. Прочитайте ще раз текст і розставте правильно пункти плану. (Дається план з порушеною послідов­ністю). Можна також дати серію речень, розміщених у довільному порядку.
 2. Випишіть з тексту ті речення, які можна вико­ристати для опису картини (вказується малюнок у під­ручнику) .
 3. Прочитайте текст і складіть план прочитаного (для сильніших учнів).
 4. Прочитайте і доберіть правильні твердження з двох-трьох запропонованих. Вчитель па дошці або в картках пропонує серії тверджень, в кожній з яких лише одне відповідає змісту прочитаного тексту.
 5. Прочитайте текст і заперечте або підтвердіть такі висловлювання. Дається ряд тверджень, які відповідають або не відповідають змісту прочитаного тексту.
 6.      Прочитайте текст і знайдіть еквіваленти таких речень. Дається серія речень, які в іншомовному ва­ріанті вживаються самостійно або входять компонен­тами де складносурядних або складнопідрядних ре­чень.
  1.        Ознайомлююче читання

        Ознайомлююче читання, яке також застосовується в старших класах, передбачає самостійне читання про себе незнайомого тексту з охопленням основного змі­сту. Воно проводиться в класі на одному уроці і вклю­чає такі етапи:

1. Добір тексту і оцінка його складності. Для та­кого читання текст має бути легким, цікавим і не дуже коротким. Тексти запозичують з різних додаткових джерел, що створює умови для диференціації завдань і дає можливість добирати матеріали з точки зору їх виховного потенціалу.

2. Постановка завдання — вказівка на текст, фор­мулювання комунікативного завдання, яке орієнтує на загальне охоплення змісту тексту тощо.

3. Самостійне читання тексту про себе. Учням слід порадити, щоб вони не перекладали текст, а намага­лись зрозуміти його основний зміст. Для цього доціль­но переглянути текст кілька разів, семантизувати не­знайомі слова на основі здогадки, знання словотворчих елементів, інтернаціональних коренів тощо. Про зна­чення окремих слів учні можуть запитати вчителя або знайти їх у словнику.

4. Контроль прочитаного і оцінювання. Кожен з учнів, закінчивши роботу, в індивідуальному порядку повідомляє про це вчителя. Виконана ним робота тут же оцінюється і в разі потреби дається додаткова задача. При цьому до уваги береться і кількість ви­траченого кожним учнем часу.

Ознайомлююче читання можна пропонувати і як домашнє завдання. В такому разі завдання ставиться в класі, розв'язується письмово вдома і перевіряє­ться на наступному уроці.

 Разом з тим існують різні види зрілого читання. Приступаючи до читання того чи іншого тексту, ми зазвичай ставимо перед собою одну із таких завдань: ретельно вивчити матеріал, проаналізувати його, висловити своє відношення до викладеного, сприйняти загальний зміст тексту, не вникаючи в деталі, зловити сюжетну лінію; визначити про що текст лише пробігшись мигцем по ньому та сприйняти якісь окремі факти. Такі ж завдання ставляться перед учнями і при навчанні читання іноземною мовою. У відповідності з цим розрізняють такі види читання:

1) Переглядове читання (Skimming).

      При такому читанні учень, лише перебігшись очима по тексту, визначає про що він, вибирає з нього основну інформацію. Воно проводиться в старших класах, коли вже розвинуто вміння читати і сформований механізм передбачення того, про що буде йти мова далі, розвинуто вміння здогадуватися про зміст тексту по заголовку.

        В школі слід розвивати всі вказані види читання  у відповідності до вимог програми, використовуючи відповідні матеріали та додаткові джерела (газети, адаптовані художні тексти).

2) Читання із загальним охопленням змісту (Scanning).

      При такому читанні учень сприймає лише основні факти, не вдаючись до деталей. Цей вид читання вимагає доволі розвинутий механізм читання, вміння самостійно зрозуміти або обійти незнайомі слова, вміння орієнтуватись в тексті, тобто знаходити, виділяти основну інформацію, відділяти її від деталей. Таке читання проводиться лише у старших класах на уроці під керівництвом вчителя. Вчитель пропонує учням прочитати текст за певний проміжок часу.

3)  Читання із здобуванням повної інформації (Intensive reading).

 Мета читця при такому читанні – глибоко, тобто на рівні змісту  зрозуміти текст, вникнути у всі його деталі сформувати своє відношення до прочитаного. При читанні іноземною мовою завжди є й інше завдання : збагатити свій словник за рахунок лексики прочитаного тексту, удосконалювати уміння автоматичного сприйняття граматичних структур. Для такого читання спочатку використовуються тематичні тексти підручника, а пізніше – спеціальні «тексти для читання», які входять в склад навчально-методичного комплексу. Навчати читанню із здобуванням повної інформації потрібно вже з 5 класу, починаючи з вправ на уроці під безпосереднім керівництвом вчителя. Пізніше воно повинно стати регулярним заняттям учня вдома. Старшокласники повинні читати не менше 5 -6 сторінок в тиждень. При цьому вони можуть користуватися словником.

Types of Reading

Ski Skimming -  is reading for the main idea.

 

 

Sca Scannnig - is making a quick overview of a text, looking for specific information. 

.

 

 

Int  Intensive Reading - is reading for complete understanding of the text.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. КОМУНІКАТИВНІ ВПРАВИ

Головним засобом створення можливостей спілкування на уроці є ши-роке використання  комунікативних вправ.  Під  комунікативними вправами розуміємо вправи, що спонукають учнів до  невимушеного вербального  спілкування. Є. І. Пассов наголошував, що «вправи повинні бути вправами говоріння, коли у мовця є певна мовна задача та коли ним виконується певний мовний вплив на співрозмовника» [2,с.37]. Тобто комунікативні вправи  створюють і підтримують потребу учнів у спілкуванні, сприяють формуванню і вдосконаленню комунікативних вмінь і навичок.

Комунікативні вправи для розвитку навичок читання проводяться на етапах  підготовки до читання та перевірки розуміння змісту тексту. Перед тим, як почати читати текст  перед учнями ставиться ряд запитань, на які вони повинні відповісти. Дотекстові завдання примушують учнів читати його більш уважно, формують в них вміння орієнтуватися в ньому, розвивають логічне мислення та уяву.  Такі завдання поділяються на:

- Вправи на розвиток механізму осмислення (розуміння різних катего-рій смислової інформації).  Наприклад, якщо це діалог, то звертається увага на те, хто його веде, скільки чоловік бере участь у розмові та як їх звати. Якщо лист, то кому він адресований, хто його автор, офіційний це лист чи  ні, та від кого він. Якщо текст, то звертається увага на назву та автора оповідання. 

- Вправи на передбачення змісту тексту та розвиток уяви. Виконуючи такі вправи,  учні вчаться прогнозувати, передбачати, здогадува-тися про тему та зміст оповідання,  користуючись заголовком тексту, ключо-вими словами із нього, малюнками  тощо.

Післятекстові завдання -  це більш глибока робота над змістом прочи-таного. Такі завдання допомагають краще осмислити прочитане, виділити го-ловне, зрозуміти основну ідею. Читання та виконання завдань повинні приносити учням почуття задоволення, а для цього вони мають включати елемент зацікавленості,  мають бути  пов’язані із повсякденним життям, власним досвідом. До таких вправ відносяться: вправи на розуміння основної думки тексту та вправи визначення логічної послідовності подій.

Reading tasks types (типи вправ та їх приклади)

Task type

Examples

Labeling

 

Text 1, task 1.

Text 2, task 1.

Predicting

Text 1, task 2.

Reordering

Text 1, tasks 3,5.

Cloze

Text 1, task 4.

Gap-filling

Text 1, task 6.

True/False questions

Text 1, task 8.

Multiple choice questions

Text 1, task 9.

Matching headings and summary sentences

 

Text 1, task 10.

Multiple matching

 

Text 1, task 11.

Table filling

 

Text 2, task 5.

Completing

 

Text 2, task 6.

Teaching vocabulary

Text 1, tasks 7,12.

Text 2, tasks 2,3.

Asking/answering questions

Text 2, task 4.

 

 

The tasks are usually combined

Skimming

Scanning

Intensive

Asking/answering questions

Asking/answering questions

Asking/answering questions

Labeling

Matching

Gap-filling

Cloze

Multiple choice

Matching

Multiple matching

Reordering

Multiple choice

Completing

Summary sentences

 

True/False qustions

Gap-filling

True/False statements

Table filling

 

Matching

 

 

Multiple choice

 

 

Reordering

 

 

True/False statements

 

 

Table-filling

 

 

TEXT 1.  MONUMENTAL GIFTS

Task 1. Read the following words. Label the pictures.

 

Buildings: castle, cathedral, concert hall, government building,   museum, opera house, palace, skyscraper, stadium, tower, monument

  2 3  

4     5 6

7 8 9 http://im6-tub-ua.yandex.net/i?id=480874545-53-72&n=21

 

10       11       12http://gallery.forum-grad.ru/files/1/2/3/6/england-london-st-pauls-cathedral-076_thumb.jpg

Task 2. Look at the photos  and answer the questions.

1                                                  2                                           3   

 

How do you think which of the three buildings is:

 • the oldest
 • the newest
 • the highest

 

And now look at the titles to the texts we’re going to read and match them with the photos.

 • Taking  liberties
 • Queen of the castle
 • From Russia with love

 

Task 3. Read the text 1. Put the parts of the text in the correct order.

 

 1. It is now one of the most popular tourist attractions in Warsaw and every year thousands of people visit the terrace on the 35th floor and enjoy the views across the city.
 2. Poles either love it or hate it. The Palace of Culture and Science has dominated the Warsaw skyline for over 50 years, and is still one of the tallest buildings in Europe.
 3. It was a personal gift from Joseph Stalin to the Polish people .  3,500 building workers from the former Soviet Union came to Warsaw , and construction lasted from May 1952 until July 1955. It stands 231 metres  high and has got 3,288 rooms including three theatres, a swimming pool, a museum and a congress hall for 3,000 people.

Task 4. Read the text 2 below. Choose from (A - D) the one which best fits each space (1 - 3). There is one choice you do not need to use.

A Since then, they have built many tall buildings,

B The statue was a gift to the USA from the French people.

C Every evening they shine white light on the building,

D They completed the work in 1886,

Since 1886, the Statue of Liberty has become one of the most famous monuments in America – in fact, the world. 1-------- ------ . They built the statue in France, then carried it across the Atlantic Ocean in 350 pieces and re-built it in New York. 2 --------------, and about a million people watched the opening parade on 28 October of that year. At the time the Statue of Liberty was the tallest structure in New York, at 93 metres. 3---------------, but the Statue of Liberty is still an impressive sight, and millions of visitors have climbed the 354 steps to the top.

 

Task 5. Read the text “Taking Liberties”. Put the events in the correct order.

 1. Since then, they have built many tall buildings.
 2. The statue was re-built in New York.
 3. The statue was carried across the Atlantic Ocean.
 4. They completed the work in 1886.
 5. They built the statue in France.
 6. Million people watched the opening parade on 28 October in 1886.
 7. The Statue of Liberty is still an impressive sight.

 

Task 6. Complete the following text with the words from the list.

grounds          ballroom            tower   residence

Balmoral Castle was a present for Queen Victoria from her husband, Prince Albert, in 1852. The countryside around the castle is spectacular, and includes Lochnagar, a mountain 1,160 metres high. The royal couple decided that the original castle was too small, so they built a new one. They completed it in 1856, with a beautiful 1------ about 30 metres high. The castle and its 2------- have  belonged to the British royal family since that time, and each new generation has improved the property. Today, the Queen and her family always stay at Balmoral when they visit Scotland. The castle has been open to the public far over 35 years, but visitors can only enter the 3------ – the other rooms are the Queen`s private 4--------.

 

Task 7. Match the highlighted words in the texts with the definitions below.

a  a building of any kind

b the shape of tall buildings against the sky

c home (formal word)

d land around a large building

e an open part of a building, high up

f the act of building something

g a tall thin building or part of a building

h a large room for dances and parties

I a very large room for formal meetings

j a special occasion when people walk through the streets

 

 

From Russia with love

Poles either love it or hate it. The Palace of Culture and Science has dominated the Warsaw skyline for over 50 years, and is still one of the tallest buildings in Europe. It was a personal gift from Joseph Stalin to the Polish people .  3,500 building workers from the former Soviet Union came to Warsaw , and construction lasted from May 1952 until July 1955. It stands 231 metres  high and has got 3,288 rooms including three theatres, a swimming pool, a museum and a congress hall for 3,000 people. It is now one of the most popular tourist attractions in Warsaw and every year thousands of people visit the terrace on the 35th floor and enjoy the views across the city.

Taking  liberties

Since 1886, the Statue of Liberty has become one of the most famous monuments in America – in fact, the world. The statue was a gift to the USA from French people. They built the statue in France, then carried it across the Atlantic Ocean in 350 pieces and re-built it in New York. They completed the work in 1886, and about a million people watched the opening parade on 28 October of that year. At the time the Statue of Liberty was the tallest structure in New York, at 93 metres. Since then, they have  built many tall buildings, but the Statue of Liberty is still an impressive sight, and millions of visitors have climbed the 354 steps to the top.

Queen of the castle

Balmoral Castle was a present for Queen Victoria from her husband, Prince Albert, in 1852. The countryside around the castle is spectacular, and includes Lochnagar, a mountain 1,160 metres high. The royal couple decided that the original castle was too small, so they built a new one. They completed it in 1856, with a beautiful tower about 30 metres high. The castle and its grounds have  belonged to the British royal family since that time, and each new generation has improved the property. Today, the Queen and her family always stay at Balmoral when they visit Scotland. The castle has been open to the public far over 35 years, but visitors can only enter the ballroom – the other rooms are the Queen`s private residence.

Task 8. Are the sentences true or false?

 1. Poles love their Palace of Culture and Science.
 2. 3,500 building workers from different countries came to Warsaw to construct it.
 3. It is still the one of the tallest buildings in Europe.
 4. The Statue of Liberty is the tallest building in New York.
 5. It is a gift from French people.
 6. Balmoral Castle is in Wales.
 7. The castle is 1,160 metres high.
 8. The visitors can only enter the ballroom.

 

Task 9. Choose the best answers.

 1. They built the Statue of Liberty

a in New York.

b in France from pieces made in New York.

c in France and then carried it across the Atlantic in many pieces.

d in Russia.

 1. The construction of the Palace of Culture and Science took

a over 50 years.

b 231 days.

c over three years.

d 35 years.

 1. People visit the Palace of Culture and Science

a to go swimming.

b to visit the museum.

c to look at the views of the city.

d for a variety of work and leisure reasons.

 1. The castle we can see today at Balmoral

a  is the original castle.

 b is a new castle, built in 1856.

c is the original castle, but with a new tower.

d is too small for the royal family.

 1. Today, Balmoral Castle is

a a tourist attraction and the Queen’s home in Scotland.

b just a tourist attraction.

c a private home for the Queen and her family.

d a place for visitors to have dances and parties.

 

 

Task 10. Read and choose from the list (A –D) the sentence which best summarises each text. There is one you do not need.

 1. A sight that travelled from the Old to the New World.
 2. A construction being loved and hated.
 3. The tallest building in the world.
 4. A tourist attraction and the Queen`s home.

 

Task 11. Read the texts. Give the answers. For questions (1 - 7), choose from the sights (A- C).

Which sight:

 1. was constructed for three years?
 2. was a gift from the French people?
 3. is 93 metres ?
 4. was a present from the husband?
 5. has a tower of about 30 metres?
 6. was improved?
 7. is a private residence?

 

 1. The Palace of Culture and Science
 2. The Statue of Liberty
 3. Balmoral Castle

 

Task 12. Complete the sentences with the words from the text.

congress hall   structure  parade  residence               tower                             skyline                            grounds                             construction              terrace                            ballroom

 1. A new bridge is now under …
 2. They were sitting on the … watching sunset.
 3. The old office block had been replaced by a modern glass …
 4. White House is the … of the President  of the USA.
 5. The Eiffel …  is the tallest building in Paris.
 6. On October 28 1886 there was the opening … in New York.
 7. The Empire State Building dominates in Manhattan …
 8. Balmoral castle and its … have belonged to the British royal family since 1852.
 9. The conference was held in the enormous …
 10. The ballroom dances contest took place in the central city`s …

 

TEXT2. THE SEVEN NATURAL WONDERS OF AMERICA

Task 1.  Look at the photos. Match them with the paragraphs.

1Death Valley National Park Sign Photos 2 Old Faithful Photo  3Temples at Dawn from Yvapai Point. Grand Canyon National Park ( color) 4 http://images.cdn5.inmagine.com/168nwm/iris/stockconnection-115/ptg02585446.jpg

5Niagara Falls Waterfall Twilight  6 Beautiful Sunset Scenery Lake Superior Ontario Canada  7 Snow-covered Fairweather mountains. Glacier Bay National Park (Panoramic color)

Death Valley

(California)

Death Valley is a 250 km valley between two Californian mountain ranges. It is the hottest and the lowest place in the USA, and at one famous point – Badwater Basin – you arrive at the lowest place in the western hemisphere (86 metres below sea level). Summer temperatures in Death Valley can reach 54C, and for several months of the year the average night-time temperature is over 27C.

Giant Redwood and Bristlecone Pine Trees(California)

General Sherman, a giant redwood tree in the Sequoia National Park measuring 84 metres tall, is the largest plant in the world. It is also 3,000 years old, but it isn’t the oldest tree in the world! That’s also in California. The bristlecone pine grows in the White Mountains, and it is the oldest living thing on earth. The most famous, named Methuselah, is over 4,000 years old.

The Grand Canyon

(Arizona)

The Grand Canyon, eroded over thousands of years by the Colorado River and its tributaries, is 400 km long. It is 2,000 metres deep at  its deepest point and 30 km wide at its widest point. It is one of the most important geological sites in the world (some of the rocks are over 1,800 million years old) and it is home to a great diversity of wildlife.

Old Faithful (Idaho)

Much of the Yellowstone National Park (which extends into Idaho, Montana and Wyoming) is volcanic rock, and there are over 10,000 geysers and hot springs in the park – the biggest consentration in the world. The most famous geyser, called Old Faithful, erupts about every 75 minutes. The eruptions last for 1-5 minutes, and shoot hot water up to 50 metres in the air.

 

 

The Great Lakes (Michigan, Wisconsin, Minnesota and Ontario, Canada)

The Great Lakes (Lake Superior, Michigan, Huron. Erie and Ontario) form the largest system of fresh water on earth, containing 18% of the world’s supply. Lake Superior is the largest and the deepest. It has the largest surface area of any freshwater lake in the world (81,000 sq. km) and holds enough water to cover the entire continents of North and South America with a third of a metre of water.

Glacier Bay (Alaska)

Glacier Bay is a wilderness of mountains, glaciers, estuaries, beaches and lakes which was covered by ice only 200 years ago. The glaciers of  Glacier Bay are still retreating, revealing new landscapes every few years. Glacier Bay is now a nature reserve and is used extensively for scientific research.

Niagara Falls (New York State and Ontario, Canada)

The  Niagara Falls are formed where the Niagara River flows between Lake Erie and Lake Ontario. There are two main waterfalls: the Horseshoe Falls in Canada and the American Falls in the USA. The falls are 55 metres high, and 160,000 cubic metres of water flows over them every minute

Task 2. Put the adjectives into six pairs of opposites.

deep   high   large   long   low   narrow      

 shallow  short       short   small   tall   wide

Task 3. Match the words with their definitions.

to erupt   a wild, natural place

geyser   to eject something violently

glacier  where water comes up from below the ground, forming the start of a river

range    a small river that flows into a larger river

spring   a group of mountains

tributary   a spring that ejects steam and hot water

wilderness   a large mass of ice

 

Task 4. Read the texts quickly. Which of the natural wonders:

are partly in Canada?

are further north than Canada?

are in California?

consist entirely of water?

Task 5. Complete the tables with the correct statistics.

Length

 

Depth

 

Death Valley

 

Death Valley

 

Grand Canyon

 

Grand Canyon

 

Height

 

Width

 

General Sherman

 

Grand Canyon

 

Old Faithful

 

 

 

Niagara Falls

 

 

 

Age

 

Size

 

General Sherman

 

Lake Superior

 

Methuselah

 

 

 

Oldest rocks in

The Grand Canyon

 

 

 

 

Task 6. Complete the questions.

 1. What  -----------------------------------?

The falls are 55 metres high.

 1. When -----------------------------------?

Glacier Bay was covered by ice only 200 years ago.

 1. How long -----------------------------------?

The eruptions last for 1-5 minutes.

 1. What -------------------------------------?

The Grand Canyon is 2,000 metres deep.

 

 1. ДОМАШНЄ ЧИТАННЯ

І нарешті домашнє читання. Воно передбачає додаткове чи­тання учнями незнайомих нескладних текстів з метою одержання інформації. За своєю природою воно є ознайомлюючим. Згідно з діючими програмами домаш­нє читання є обов'язковим і його слід застосо­вувати постійно.

 

Роль домашнього читання у самостійній роботі учнів

Досягнення цілей навчання іноземної мови у школі визначається змістом,

яким повинні оволодіти учні, і технологією навчання (принципами, методами, засобами і організацією навчання). Саме навчання школярів здійснюється як під керівництвом вчителя, так і в ході самостійної роботи. Домашнє читання як форма самостійної роботи у вивченні іноземної мови закликає вирішувати одну з основних завдань вчителя - виховати певну культуру самостійної роботи і, раціонально направляючи її, сформувати методику учнів в розвитку різноманітних мовленнєвих умінь при оволодінні мовним матеріалом. Завдання з навчального боку - відібрати зміст навчання, забезпечити раціональну організацію самонавчання. Вже доведено, що надмірна активність вчителя в передачі знань, докладних пояснень часто веде до гальмування в сприйнятті учнів. Під самостійною роботою учнів розуміється діяльність, яка передбачає їх максимальну активність по відношенню до предмету діяльності, в нашому випадку читання іноземною мовою. [4] Під домашнім читанням розуміється обов'язкове для всіх учнів, додаткове по відношенню до підручника, постійне читання з метою отримання змістовної інформації.

У контексті нових підходів і змін у стратегіях навчання іноземної мови та мовної освіти, домашнє читання творів художньої літератури країни досліджуваної мови стає важливим і невід'ємним аспектом процесу навчання іноземним мовам, при цьому саме поняття «домашнє читання» вимагає нового осмислення, а його реалізація як змістовного компонента навчання потребує розробки низки методичних положень, пов'язаних з його проведенням і організацією.

Особливої ​​уваги з точки зору психологічних, дидактичних і методичних характеристик питання домашнього читання вимагають стосовно до середнього етапу навчання (6-7-х класів), так як він є важливою сполучною ланкою між початковим і старшим етапами і закладає основу для більш глибокої реалізації культурознавчого підходу у викладанні іноземної мови.

Провідна функція, що розвиває аспект «домашнє читання» - формування самостійного естетичного ставлення до навколишнього світу, творчого мислення, гуманістично ціннісних орієнтацій у процесі знайомства з кращими літературними творами зарубіжної літератури.

Провідна навчальна функція домашнього читання полягає в розвитку комунікативних умінь читання не тільки, як одного з видів мовленнєвої діяльності, але і як особливого виду людської діяльності, а також у формуванні вмінь так званого «інтелектуального і комунікативного читання», яке, зачіпаючи особистість учня, його інтелектуальну і емоційну сфери, передбачає інтерпретацію прочитаного, співвіднесення змісту твору зі своїм особистим досвідом та вміння викласти своє розуміння проблем, порушених у художньому творі, відповідно з даним рівнем розвитку дитячого мислення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.        ЛІТЕРАТУРНО-КРАЇНОЗНАВЧИЙ ПІДХІД

ДО ВІДБОРУ ТЕКСТІВ

При виборі текстів для домашнього читання важливе значення має змістовна сторона навчальних матеріалів, призначених для читання. Саме зміст таїть у собі потенційну можливість пробудити в учнів позитивну мотивацію, викликати потребу в читанні іноземною мовою. Слід зазначити, що пряма співвіднесеність текстів для домашнього читання (в плані змісту та мови) з тематикою основного курсу підручника в теперішньому вигляді не забезпечує належного успіху в досягненні поставлених цілей. Такі тексти не сприймаються учнями як власне читання, як читання для свого задоволення і розглядаються ними як своєрідний ілюстративний матеріал для вивчення тієї чи іншої теми, тих чи інших мовних явищ.

В основі літературно-країнознавчого підходу до відбору текстів для домашнього читання ми бачимо використання для домашнього читання текстів художньої літератури країни мови, що вивчається, а в припустимих межах весь добір повинен створити системне представлення про цю літературу з метою досягнення максимально широкого (для даних умов навчання) знайомства з кращими її представниками.

Доцільність використання художнього матеріалу підтверджується ще і тим, що методично більш виправдано читати твори в продовженнях, а не окремі тексти. Важливим доказом на підтвердження даної тези є те, що труднощі розуміння коротких розповідей одноразового завдання значно вище, ніж творів у продовженнях. При читанні серії уривків одного твору нерозуміння окремих моментів текстового фрагмента може компенсуватися на уроці під час обговорення прочитаного, що полегшує у свою чергу прочитання наступного уривка.

Наступним аргументом на користь художніх творів як основного матеріалу для домашнього читання є своєрідність їх композиційної побудови, яке має, з одного боку, силою емоційного впливу на читача, з іншого - сприяє кращому розумінню прочитаного. Однією з основних рис художнього твору вважається фабульність (наповненість). В основі його побудови завжди якась сюжетна колізія. Читач чекає вирішення конфлікту. Хвилювання, пов'язане з інтригою, змушує його зосередити увагу на мотивації вчинків героїв. І в психологічному і в методичному плані важливу роль грають головні компоненти сюжету художнього твору: експозиція, зав'язка, перипетії, кульмінація, розв'язка, які сприяють правильній спрямованості розуміння подальшого викладу і ведуть до антиципації змісту, а отже, стимулюють і мовну здогадку.

Розвиток умінь усного мовлення на основі прочитаних художніх творів відповідає також віковим і психологічним особливостям учнів середнього та старшого підліткового віку. Якщо на молодшій ступені навчання реальним стимулом природно-мотивованого спілкування виступають повсякденні події з життя учнів, то, починаючи з VII класу виявляється своєрідне протиріччя. Усно-мовна комунікація, присвячена навколишньої дійсності, має певну стандартизацію. У міру ж розвитку, дорослішання, входження в старший підлітковий вік учень хоче індивідуалізувати ту чи іншу подію, але це вимагає знання набагато більшої кількості лексики, ніж те, якою він володіє. Сюди додається ще один суб'єктивний момент. Якщо діти молодшого шкільного віку охоче діляться з учителем своїми турботами, переживаннями, домашніми подіями, то підліток вже не так відвертий з оточуючими. Підлітки більш схильні розбирати і оцінювати вчинки та почуття літературних героїв, ніж свої власні. І хоча саме в цей віковий період у дітей відзначається поява особливого інтересу до свого внутрішнього світу, до своєї особистості, вони охочіше діляться цими роздумами опосередковано, через характеристику літературного героя.

Провідним принципом відбору художніх творів при такому підході є їх загальновідомість у середовищі носіїв мови. Це повинні бути такі твори, які належать до масових фонових знаннь представників даної культурно-мовної спільності. Перш за все - це твори високої художньої гідності, знайомство з якими передбачається у кожної освіченої людини.

До країнознавчого цінного змісту відносяться також біографія письменника, події, що лежать в основі літературного твору, сама тематика, що має завжди культурно-історичне забарвлення, середовище, в яке занурено дію, тобто ті фонові знання, які незмінно складають країнознавчий потенціал будь-якого твору високого художнього рівня.

Національно-культурний компонент присутній і в топонімічній лексиці (географічних назвах). Тим самим засобами автентичного літературного тексту учні знайомляться з основними географічними районами країни, своєрідністю рис характеру властивих жителям тієї чи іншої провінції, їх звичаями.

Художні твори при такому підході можуть бути успішно використані як в якості навчального матеріалу при роботі над власне мовою, так і в якості загальнокультурного країнознавчого компоненту, що знайомить  учнів з кращими зразками художньо-літературної творчості країни, мову якої вони вивчають, а також реаліями й атрибутами зовнішньої цивілізації. [5]

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.        ЕТАПИ РОБОТИ  НАД ТЕКСТОМ ТА ВПРАВИ

НА УРОКАХ  ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ

Існують різні точки зору з приводу того, які етапи роботи над текстом необхідно включити в навчальний процес, які найбільш ефективні. Природно, що обрані види роботи залежать від цілей, які ми ставимо перед читанням.

Деякі методисти, виходячи з мети навчання іноземних мов у сучасній школі, в організації домашнього читання розрізняють два етапи.

Перший етап - власне читання як процес отримання інформації з тексту. Цей етап обов'язковий у роботі над будь-яким текстом. Однак на цьому етапі і повинна закінчуватися робота над більшою частиною текстів, запропонованих учням для самостійного домашнього читання.

Другий етап - бесіда на матеріалі домашнього читання. Цей етап роботи повинен бути вибірковим і поширюватися тільки на частину найбільш доступних для мовної практики текстів чи їх фрагментів.

Деякі методисти вважають недоцільним застосовувати форми і прийоми роботи, що перетворюють контроль прочитаного в роботу над розвитком навичок усного мовлення або навичок перекладу. Тому мовні вправи він застосовує тільки як засіб для перевірки розуміння прочитаного.

Урок включає три етапи:
1) контроль розуміння загального змісту;
2) перевірку розуміння окремих суттєвих деталей;

3) оцінку прочитаного.

Деякі методисти особливу увагу звертають на те, що ми називаємо «передтекстовими» вправами. Більша частина завдань орієнтована саме на роботу із словами і граматичними конструкціями, використаними в тексті, які спрямовані на розвиток навичок усного мовлення. Тим самим вона ставить читання як засіб, а не мету навчання.

У більш традиційною методикою звичайно виділяються 3 етапи роботи над будь-яким текстом: дотекстовий етап (етап антиципації), текстовий етап, післятекстовий етап. Очевидно, що післятекстовий етап буде присутній в тому випадку, коли текст розглядається не стільки як засіб формування умінь читати, скільки для розвитку продуктивних умінь в усній або письмовій мові, а простіше кажучи, умінь говорити і писати іноземною мовою. Таким чином, якого б підходу ми не дотримувалися, послідовність роботи над текстом буде приблизно наступна: передтекстові вправи, контроль розуміння змісту (текстовий етап), контроль розуміння важливих деталей тексту (аналіз і оцінка, післятекстовий етап), аналіз літературно-стильових особливостей тексту.

Методисти та вчителі пропонують багато видів завдань для роботи над текстами. Природно, що види робіт залежать від того, яку мету ми ставимо перед домашнім читанням. Якщо це читання заради читання, то завдання будуть орієнтовані тільки на контроль змісту. Якщо ми хочемо, щоб у нас відбулася і розмова з прочитаного, з проблеми тексту, то, крім завдань, згаданих вище, додаються ще й інші, щоб учні могли висловити свою думку, переходячи поступово від підготовленої до непідготовленої мови.

Крім усього, вид вправ залежить від віку учнів, від рівня їх підготовленості. Так, у початковій школі і тексти простіші, і завдання. Старшокласники ж вже готові говорити з проблеми, не просто зачитувати і перекладати уривки. Їм також можна запропонувати виконати яке-небудь творче завдання або написати твір.

 Читання творів художньої літератури на іноземній мові в рамках домашнього читання повинно бути спрямоване на становлення умінь власне читання і поступово підвести учнів до вміння читати оригінальну літературу (тобто ту літературу, яка існує в реальному функціонуванні мови).

 

Способи перевірки самостійного читання учнями текстів вдома

Як вже згадувалось вище вчитель сам вибирає різні форми контролю: це може бути самостійна робота (якщо учні читали однаковий текст), індивідуальна форма – переважно усно (якщо учні читали різні тексти), або комбінована форма (якщо учні читали різні тексти), тобто одні виконують завдання письмово, а інші - здають домашнє читання усно.

      Відповідно до форми контролю вчитель готує завдання.

Для самостійної роботи можна вибрати такі завдання:

1.Знайдіть і випишіть відповіді на запитання.

2.Скоротіть текст, зберігаючи загальний зміст.

    3.Випишіть речення, які характеризують одну з дійових осіб тощо.

    4. Перепишіть текст або його частину, замінивши особу, часову форму тощо (вправи на трансформацію).

    5. Прочитайте ще раз текст і розставте правильно пункти плану. (Дається план з порушеною послідов­ністю). Можна також дати серію речень, розміщених у довільному порядку.

    6. Випишіть з тексту ті речення, які можна вико­ристати для опису картини (вказується малюнок у під­ручнику) .

    7. Прочитайте текст і складіть план прочитаного (для сильніших учнів).

8. Прочитайте і доберіть правильні твердження з двох-трьох запропонованих.

9.Вчитель па дошці або в картках пропонує серії тверджень, в кожній з яких лише одне відповідає змісту прочитаного тексту.

10. Прочитайте текст і заперечте або підтвердіть такі висловлювання. Дається ряд тверджень, які відповідають або не відповідають змісту прочитаного тексту.

11. Прочитайте текст і знайдіть еквіваленти таких речень. Дається серія речень, які в іншомовному ва­ріанті вживаються самостійно або входять компонен­тами де складносурядних або складнопідрядних ре­чень.

12. Заповніть таблицю (використовуючи інформацію тексту про героїв чи предмети).

13. Намалюйте малюнок.

14. Утворіть запитання до поданих речень.

15. Складіть діалог використовуючи модель.

16. Перекажіть зміст тексту.

17. Завершіть думку речення.

18. Відгадайте загадки.

19. Напишіть твір використовуючи текст як підказку, план.

20.Вставте  слова відповідно до змісту.

  Для індивідуальної форми контролю можна використати такі завдання:

 1. Знайдіть в тексті ті речення, які можна вико­ристати для опису картини (вказується малюнок у під­ручнику) .
 2. Дайте відповіді на запитання.
 3. Перекажіть текст.
 4. Складіть план.
 5. Складіть  діалог з товаришем (однокласником).
 6. Намалюйте малюнок (про героя, про зміст).
 7. Виберіть правильну відповідь з поданих варіантів.
 8. Вивчіть вірш, пісню.
 9. Зєднайте слова чи словосполучення з їх перекладом.

10. Напишіть короткий твір.

11. Прочитайте текст і заперечте або підтвердіть такі висловлювання. Дається ряд тверджень, які відповідають або не відповідають змісту прочитаного тексту.

12. Зіграйте в гру.

13. Перекладіть на рідну мову слова та словосполучення здогадуючись по змісту тексту.

14. Розвяжіть кросворд.

 

Відповідно, комбіновану форму проводимо таким чином – одна група учнів письмово, інша – усно.

 Читання оригінальної художньої літератури іноземною мовою має бути регулярним заняттям. Крім цього потрібно читати газети і журнали. Необхідно, щоб вчитель не лише читав, а й виписував нові незнайомі слова, вирази, заносив у свою мовну картотеку. Учні часто запитують, як сказати те чи інше слово, і вчитель повинен відповідати на такі запитання. Зробити це він зуміє лише якщо вільно володітиме іноземною мовою.

         Систематична робота , яка направлена на підвищення методичної майстерності і удосконалення мовних навичок і умінь, а також старанна підготовка  до кожного уроку забезпечить йому успіх у навчанні учнів. 

Наступні тексти для домашнього читання продемонструють деякі види вправ для контролю розуміння загального змісту, перевірку розуміння окремих суттєвих деталей.

 

TEXT3. THE OLD WOMAN AND THE DOCTOR

(Aesop 's fable)
An Old Woman became almost totally blind because of an illness of the eyes. She went to consult a Doctor. The Doctor examined the woman. She said she would pay him a lot of money if she recovered, and nothing if she didn't.
The Doctor began his treatment and every time he paid the Old Woman a visit he took away with him some furniture or some picture, a silver plate or a silver cup, forks, knives or spoons.
When the treatment was over, there was nothing left. The Old Woman saw that the house was empty and she refused to pay the Doctor the promised money. The Doctor took the Old Woman to the court but she was ready with her defence.
The woman said: "The Doctor has told you the right facts. I agreed to pay him a lot of money if I recovered and nothing if  I didn't. Now the Doctor says I have recovered but I say that I'm blinder than ever. I can prove what I say. When my eyes were bad I could at any rate see well enough to know that there is much furniture and other things in my house. But now I can't see anything there at all. "
 

Task 1. Now we are going to work with your home reading text. But at first answer the questions.
1. Did you like the story?
2. Do you like the process of being ill? Why?
 

Task 2.  Let's read and translate the words you are going to meet while reading.
totally  - зовсім
blind  - сліпий
treatment - лікування
promised  - обіцяний
a court - суд
defence - захист
to prove  - довести

Task 3. Complete the questions and answer if they are true or false?

1)An Old Woman became totally blind?
2) The Doctor began his treatment in a strange way?
3) Soon there was nothing left in the house?
4) The house was empty?
5) In the court the Old Woman was ready with her defence?
6) The Doctor has told the court the right facts?

Task 4.  Match the English phrases with the Ukrainian equivalents.
totally blind     наносити візит
to consult a doctor    я одужав
to examine a woman  абсолютно сліпий
to pay a visit   відвідувати лікаря
I've recovered   оглянути жінку
promised money   принаймні
at any rate    обіцяні гроші
 

Task 5. Answer the questions.
1. Why did the old woman go to consult a doctor?
2. How did the doctor treat the old woman?
3. Did the old woman pay the promised money?
4. Where did they go to solve the problem?

TEXT 4. THE LAST LEAF

(O. Henry)

Two girls lived in a big house in New York. The name of one girl was Sue, and the name of the other was Johnsy. Sue and Johnsy were painters. They were big friends and lived and worked together like two sisters. Their room was small. They had very little work, and sometimes they had very little food. But they were very happy because they liked their work very much, and when people like their work, they are always happy.
November came. It was very cold in the streets, and it rained every day.
One day Johnsy fell ill. She was very ill. She was all hot and cold, and her head was heavy.
Once the doctor said, "Sue, I want to talk to you. Come out into the corridor."
In the corridor the doctor said, "Sue, your friend is very ill. My medicine will not help her if she does not want to live. And she says that she wants to die. When people do not want to live, no medicine will help them. "
The doctor went away, and Sue stayed in the corridor and cried.
"What did the doctor say to you?" asked Johnsy.
"He says you are getting better," answered the girl.
"No," said Johnsy. "I shall die soon."
Sue began to make soup, when she suddenly heard Johnsy's voice: "Twelve, eleven," she said and then, "ten, nine, eight, and seven."
From the window she could see the wall of a big building. An old, old ivy vine grew against the wall. There were only a few brownleaves on it.
"Johnsy, what are you counting?" asked Sue.
"I am counting the leaves. Yesterday there were many leaves. Today there are only seven. Oh, another leaf fell down. There are only six
leaves left.
"But why are you counting them?" asked Sue.
"I am counting them, because I know that when the last leaf falls down, I shall die," said Johnsy.
"Johnsy, please, please do not say so," Sue asked.
"Yes, Sue. I know. I know that when the last leaf falls down, I shall die."
Evening came. There was only one leaf left on the old ivy vine. All the other leaves were on the ground.
"You see, Sue, there is only one leaf left on the ivy vine now. It will fall down at night and then I shall die."
Sue did not answer her. She wanted to cry. She went out into the corridor and cried there_ At that moment old Behrman came into the corridor. Behrman was a painter, too. He lived in the same house where Sue and Johnsy lived. He was sixty. He was not a very good painter, but he always said, "Everybody laughs at old Behrman. But Behrman is a great painter. Some day he will paint a beautiful picture. It will be the best picture in the world."
People did not like Behrman because he did not like to talk with others, and he always laughed at everybody.
"Why are you crying, girl?" he asked when he saw Sue.
"Oh, Johnsy is very ill," answered the girl, "the doctor says that the medicine will not help her if she does not want to live. And she counts the leaves of the old ivy vine in the yard."
"Why doesn't she want to live? Why does she count the leaves?"
"Johnsy thinks," said the girl, "that she will die when the last leaf on the old ivy vine in our yard falls down."
"And how many leaves are left on the ivy vine now?" asked Behrman.
"Only one. And I think it will fall down tonight."
"How silly your Johnsy is," said Behrman and went away.
Morning came. Johnsy looked out of the window and saw that the last leaf was still on the ivy vine.
The day passed. But the last leaf did not fall down.
"Oh, Sue, this leaf wants to show me how silly I was. There was a wind and rain, and it still lives. I shall not die, I shall live too."
A few days passed. The doctor came. He examined Johnsy and said, "My girl, you are much better now. You were more lucky than Berhman."
"Behrman? What is the matter with him?"
"Don't you know? Behrman died last night," answered the doctor.
"Behrman! Died! But why?"
"A few days ago in the morning," said the doctor, "people found him in the yard. Near him there was a ladder and some brown and yellow paint. Nobody knew why he was in the yard on such a cold night. Nobody asked him. People did not like old Behrman. "
Sue came up quickly to the window and looked out. On the wall there was an old ivy vine with one brown leaf on it. The last leaf. Sue looked at the leaf and saw that it was not a real leaf. It was a picture. A beautiful picture. The best picture in the world which old Behrman had always wanted to paint.


Task 1. Match the English word combinations with the Ukrainian ones.
to have very little work   мати озноб
to fall ill     ліки не допоможуть
to be all hot and cold  захворіти
a heavy head    мати мало роботи
the medicine won't help   йти на поправку
to get better     важка голова
there are 6 leaves left   залишилося 6 листків

Task 2. Answer the following questions giving the right variant.
1. What did Johnsy and Sue do?
a) they were teachers
b) they were students
c) they were painters
2. Why were they happy?
a) they had a lot of money
b) they liked their work
c) they had a lot of work
3. Why did Sue cry one day?
a) Johnsy was very ill
b) Johnsy didn't want to live
c) there was no medicine for Johnsy
4. What did Johnsy count?
a) days
b) figures
c) leaves
 

Task 3. Now we are going to recollect some details of the story. You will get cards with the words from the text and your task is to give a situation where the word was used.
Painter, wall, food, to count, room, sister, corridor, soup, medicine. 

Task 4.  Say if the following statements are true or false.
1.  Johnsy said she didn't want to die.
2. "When the last leaf falls, I shall die," Johnsy said.
3.  Behrman was a young painter.

4.The last leaf did not fall down.
5. Johnsy did not feel better.
6. People found Behrman in the yard.
7. It wasn't a real leaf on the ivy vine, it was a picture.
 

Task 5. Match the words so as to get word combinations.

to fall   vine
ivy   at
to laugh  to the window
to count   leaves
to look out   down
to come up  at the window

 

Task 6. Find the saddest and the happiest moments of the story.
1. Johnsy is described very differently in these 2 parts of the story, isn't she?
2. How can we understand it?

 3.What makes you think so?
4. She even speaks in different ways. How does she speak?

 

Task 7. Can you imagine the end of the story?Create your own ending. What it will be like in your opinion, ...?

Отже, в домашньому читанні переважають вправи  для контролю розуміння загального змісту, перевірку розуміння окремих суттєвих деталей.

Можуть застосовуватися передтекстові вправи, такі як передбачення змісту тексту, а також вправи, спрямовані на роботу із лексичними та граматичними структурами, використаними в тексті.

 Післятекстовий етап буде присутній в тому випадку, коли текст розглядається не стільки як засіб формування умінь читати, скільки для розвитку продуктивних умінь в усній або письмовій мові, а простіше кажучи, умінь говорити і писати іноземною мовою.

ВИСНОВКИ

Читання як вид мовленнєвої діяльності є однією головних практичних цілей навчання іноземної мови в середній школі. Проте не меншу роль відіграє читання у навчальному процесі як засіб навчання. Воно допомагає в оволодінні мовним матеріалом, в його закріпленні та нагромадженні. Так, мнемічна діяльність, яка супроводжує процес читання, забезпечує запам'ятовування лексичних одиниць, зв'язків між ними, а також граматичних явищ, наповнення граматичних структур, порядку слів у структурах та ін. Читання допомагає удосконалювати вміння усного мовлення: під час читання як уголос, так і про себе функціонують провідні мовні аналізатори - слухові та мовленнєво-рухові, характерні для говоріння. Уміння читати дає можливість у разі потреби підібрати необхідні друковані матеріали та препарувати їх з метою підготовки усного повідомлення.
Читання має багато спільного з аудіюванням та письмом. Для цих трьох видів мовленнєвої діяльності характерними є функціонування мовленнєво-рухового аналізатора у внутрішньому мовленні.
Читання іншомовних текстів розвиває мислення учнів, допомагає усвідомити особливості системи іноземної мови і глибше зрозуміти особливості рідної. Інформація, яку отримує учень з іншомовних текстів, формує його світогляд, збагачує країнознавчими знаннями про історію, культуру, економіку. політику, побут країни, мову якої він вивчає. Велика розумова робота, котра виконується читцем з метою проникнення у зміст тексту, розвиває мовну здогадку та антиципацію, самостійність у подоланні мовних та смислових труднощів, інтерес до оволодіння іноземною мовою. 
 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Верещагіна, І.М. Англійська мова: кн. Для читання до навчань. для V кл. шк. з поглибленим вивченням англ. м., / І.М. Верещагіна, Т.А. Притикіна. - М.: Просвещение, 2007.

2. Пассов, Є.І. Галактика Гутенберга чи текст як одиниця оволодіння культурою іншомовного листи / Є.І.Пассов // Комунікативна методика- 2004.- №.4.

3. Рогова, Г.В. Методика навчання іноземних мов у середній школі / Г.В. Рогова - Мн.: Освіта, 1991. - 240с.
4. Селіванова, Н. А. Домашнє читання - важливий компонент змісту навчання іноземних мов у середній школі / Н. А. Селіванова / / ИЯШ -2004. - № 4 С. 21-26
5. Селіванова, Н. А. Літературно-країнознавчий підхід до відбору текстів для домашнього читання / Н. А. Селіванова / / ИЯШ - 2008. - № 1 С. 61-64

 6. Across cultures, Elizabeth Sharman, Longman, 2005

7. Solutions Pre- intermediate, Tim Fala, Paul A Davies, Oxford University Press, 2008

 

8.Reading techniques: Five Step Approach// oregonstate.edu/instruct/ger341/reading2.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
21 листопада 2018
Переглядів
1347
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку