Методичні рекомендації "Основні вимоги до використання тестового опитування на різних етапах уроку"

Про матеріал

Методичні рекомендації "Основні вимоги до використання тестового опитування на різних етапах уроку", представлені тести з української літератури для 7 класу

Перегляд файлу

Основні вимоги до використання тестового опитування                            на різних етапах уроку

      Протягом навчального року вчителі проводять таку форму контролю, як тестування. Учителеві доцільно використовувати різноманітні тестові завдання під час проведення поточного й тематичного оцінювання, широко практикувати тестування не тільки як контрольну форму перевірки знань, умінь і навичок школярів, але і як продуктивний навчальний прийом, відпрацьовувати у школярів навички виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності. Іноді помилково всі завдання, що за формою нагадують тестові, називають тестом. Проте педагогічним тестом є система завдань специфічної форми, які розташовуються за принципом зростання відповідно до складності порядку, що дозволяє якісно й ефективно виміряти рівень підготовки учнів. Кожне з них має відповідати чітко визначеній формі, змісту, рівневі складності. За рівнем складності розрізняють знання наступних типів: Відповідно використовують такі види завдань: Тести є давно відомою й широко практикованою формою перевірки навчальних досягнень учнів, щодо її використання накопичено чималий методичний досвід, але поки що сама методична підготовка вчителів із техніки використання тестів перебуває на порівняно низькому рівні. До того ж майже цілковита відсутність якісних стандартизованих тестів породжує безсистемність у їх використанні й недооцінку в навчально-виховному процесі. Проте водночас тестові завдання мають суттєві переваги над іншими формами контролю: потребують невеликих часових ресурсів для проведення та перевірки, порівняно нескладні в проведенні, що дає змогу спростити саму процедуру контролю від його підготовки та здійснення до перевірки й аналізу, а також вивільнити час для інших видів роботи на уроці. Як порівняно нова й сучасна освітня технологія тести активізують пізнавальну діяльність школярів, сприяють розвитку в них уміння концентруватися, робити правильний вибір. А найголовніше - саме за їхньою допомогою процес перевірки навчальних досягнень учнів забезпечує для кожного з учасників освітнього процесу реально рівні умови під час контролю результатів навчання. Переваги тестування над традиційними формами контролю навчальних досягнень учнів полягають також у тому, що за їхньою допомогою знімається емоційна напруженість дітей, характерна для проведення контрольних робіт, контроль здійснюється у формі, яка створює відчуття комфорту й розвиває позитивну налаштованість школярів щодо нього. Дидактична мета поточного оцінювання - відстежувати процес навчання й отримувати оперативну інформацію про відповідність (невідповідність) знань учнів вимогам чинної програми. Найпоширенішою формою проведення поточного контролю, крім усного опитування й самостійних робіт, є виконання педагогічних тестів, які допоможуть учителеві вчасно відкоригувати й удосконалити навчальний процес. Поточний тестовий контроль можна здійснювати за допомогою кількох варіантів тестів, дібраних із спеціальної літератури або розроблених самим учителем. Систематичне відстеження всіх етапів засвоєння знань у формі тестування стимулюватиме учнів до самостійної роботи під час виконання класних і домашніх завдань, підвищуватиме інтерес до навчання та відповідальність за його результати. Використання тестових технологій здійснюється в три етапи: теоретична й практична підготовка вчителя та учнів до проведення тестування, організація тестування, аналіз і корекція результатів. На першому етапі вчитель здійснює відбір або самостійно розробляє тестові завдання. Головними вимогами до них є відповідність меті навчання, багатоваріантність, побудова неправильних відповідей на основі типових помилок. Типологія тестів ураховує особливості їхніх змісту та структури. За наявністю або відсутністю варіантів відповіді виділяють тести закритої та відкритої форм: відкриті тестові завдання можуть мати безліч розв’язків або допускають довільну форму відповіді. Н-д: закінчіть речення, вписавши замість крапок правильну відповідь; розв’яжіть рівняння. Закриті тестові завдання мають безліч варіантів відповідей, з яких необхідно вибрати правильну. Проміжною є напіввідкрита форма тестів, яка передбачає неповне або неточне формулювання відповіді. Тести закритої форми поділяються на альтернативні (наявність двох взаємовиключних варіантів відповідей), множинного вибору (наявність однієї правильної відповіді між трьома-п'ятьма з пропонованих), встановлення відповідності (у двох частинах пропонуються переліки, між якими треба встановити зв'язок), відтворення послідовності (перекомбінування наведених даних або елементів) та ін. За метою використання та місцем у навчальному процесі розмежовують тести навчальні й контрольні. Навчальні тести використовуються на всіх етапах роботи над матеріалом і покликані відстежити рівень оволодіння матеріалом, закріпити або повторити його, їх головна мета - виявити прогалини в знаннях, уміннях, навичках школярів, спрямувати їх на усунення недоліків у підготовці. З огляду на це перевіряти такі тести можуть і самі учні. Контрольні тести проводяться як певний підсумок роботи над вивченням теми, вони мають комплексний характер, тобто перевіряють знання й уміння, здобуті й вироблені школярами в межах одного або кількох тематичних блоків. Другий етап включає в себе пояснення правил виконання тестових завдань, умов оформлення робіт, демонстрування алгоритмів виконання завдання, виконання тренувальних завдань. Освоєння кожної нової форми тестових завдань слід починати з детального ознайомлення з інструкцією щодо їх виконання. На третьому етапі здійснюється виявлення типових та індивідуальних помилок, що їх припустилися учні. Аналіз результатів проводиться в довільній, найбільш зручній і звичній для вчителя й школярів формі. Виконання завдань у тестовій формі для поточного контролю доцільно планувати на різних етапах уроку не більш як на 10-15 хвилин. У зв'язку з тим, що ці завдання є навчальними, не варто робити їх занадто складними. На цьому етапі контролю слід використовувати переважно завдання з вибором однієї правильної відповіді Учителеві варто пам'ятати, що на виконання завдань з вибором однієї правильної відповіді треба відводити орієнтовно одну хвилину, а кількох правильних відповідей або встановлення відповідності – півтори хвилини. Важливо привчати учнів виконувати завдання не лише правильно, а й швидко. Під час тематичної атестації вчитель перевіряє відповідність підготовки школярів зафіксованій у програмі системі вимог до рівня і якості освіти. Проведення тематичного контролю у формі тестування забезпечує отримання результатів, які характеризуються обґрунтованістю й об'єктивністю, а бали навчальних досягнень є точнішими та більш диференційованими, ніж ті, що одержані за допомогою традиційних форм контролю. Дані тематичного контролю інформують учителя про рівень засвоєння школярами навчального матеріалу та вказують, наскільки раціональні алгоритми використано для виконання завдань тесту. Щоб забезпечити максимальну надійність результатів оцінювання і якнайповніше перевірити, як засвоєно вивчений матеріал, учитель повинен підготувати на тематичну атестацію тест зі значною кількістю завдань. У ньому слід якнайповніше відобразити зміст вивченої теми, збалансовано представити як основний теоретичний матеріал (розуміння понять, знання мовної теорії, значення термінів тощо), так і завдання практичного характеру. Готуючи матеріали для тематичного оцінювання, учитель повинен збалансувати його за складністю. Для цього слід включити завдання приблизно в такій пропорції: 25% легких, 25% складних, 50% - середнього рівня складності. Такий розподіл відображатиме співвідношення сильних, середніх і слабких учнів у класі. Проектуючи тест, треба враховувати, що запропоновані завдання мають бути різноманітними за змістом і формою, що дасть змогу уникнути монотонності та забезпечити постійну й стійку мотивацію учнів до роботи. Не варто обмежуватися тільки завданнями закритої форми, доцільно пропонувати учням також і відкриті завдання, у яких вони самостійно мають записати повну відповідь на запитання. Перевести отримані бали в 12-бальну шкалу оцінювання вчитель може шляхом встановлення рівня кожного завдання. Наприклад, за кожне правильно виконане завдання, що перевіряє знання теоретичного матеріалу або завдання з вибором однієї правильної відповіді -1 бал, за завдання з вибором кількох відповідей чи встановлення відповідності - 3-4 бали. Отримавши загальну кількість балів, учитель визначає інтервали, які відповідають шкільним балам навчальних досягнень, Наприклад, якщо за виконання всіх завдань тесту можна одержати 60 балів, то результат 55-60 відповідатиме 12 балам, 50-54 - 11 балам тощо. Отже, оцінити найвищим балом можна не лише роботу, у якій правильно виконано всі завдання, а й таку, що максимально наближається до такого результату. Таким чином, школяреві дається деяке право на помилку, якого під час традиційного оцінювання він не має. Тестовий контроль варто проводити регулярно. Це допоможе учням оцінювати свої знання за об’єктивними критеріями, а вчителям – отримати дані про рівень знань кожного учня.

УРОК № 58. Тема. Тематичне оцінювання. «В. Симоненко. А. Малишко. А. Дімаров», українська література 7 клас

Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою корекції; розвивати навички аналізування художніх творів, пам’ять, образне та логічне мислення, вміння висловлювати та доводити власну думку щодо прочитаного, проводити паралелі з життям; виховувати почуття патріотизму, людської гідності, поваги до батьків, гуманізм, оптимістичне світобачення.

Обладнання: портрети письменників, книжкова виставка, ілюстрації до вивчених творів; тестові завдання.

Теорія літератури: ліричний вірш, ліричний герой; образи; художні засоби; ліричний відступ.

Хід уроку № 58. Тема. Тематичне оцінювання. «В. Симоненко. А. Малишко. А. Дімаров», українська література 7 клас

I. Повідомлення теми й мети уроку

II. Мотивація навчальної діяльності школярів

III. Основний зміст роботи

1. Інструктаж щодо написання тестових завдань.

2. Виконання контрольної роботи.

І варіант

І—ІІ рівні

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Укажіть, який із віршів належить В. Симоненку:

 а) «Вогник»;

 б) «Перехожий»;

 в) «Приходять предки».

2. Допишіть речення. Ліричний герой — це…

3. З’ясуйте, яка головна думка поезії А. Малишка «Стежина».

ІІІ рівень

 (Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Схарактеризуйте головного героя повісті «Блакитна дитина» Толика і скажіть, яке відношення він має до «блакитної дитини».

2. З’ясуйте, за допомогою яких образів-символів поет А. Малишко виражає свою любов до батьків, до рідного краю.

IV рівень

 (Повна, обґрунтована відповідь оцінюється у 5 балів.) Висловіть своє судження щодо одного з таких питань:

1) як розкривається проблема стосунків батьків і дітей, вчителів та учнів у повісті А. Дімарова «Блакитна дитина»;

 2) що спільного в поезії В. Симоненка та Л. Костенко, чому він присвятив поетесі свій вірш.

II варіант

І—ІІ рівні

 (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Укажіть, який із віршів належить А. Малишкові:

 а) «Перехожий»;

 б) «Приходять предки»;

 в) «Гей, нові Колумби й Магеллани».

2. Допишіть речення. Ліричний відступ — це…

 

3. З’ясуйте, яка головна думка вірша В. Симоненка «Ти знаєш, що ти — людина?».

ІІІ рівень

 (Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. З’ясуйте, що у повісті А. Дімарова «Блакитна дитина» смішне, якими засобами творення комічного це досягається.

2. Поясніть, що, як вважає В. Симоненко, не можна вибирати й чому. Висловіть з цього приводу свою думку, обґрунтувавши її.

IV рівень

 (Повна, обґрунтована відповідь оцінюється у 5 балів.) Висловіть своє судження щодо одного з таких питань:

1) чому багато віршів А. Малишка, В. Симоненка стали піснями, а деякі з них — навіть народними;

 2) які методи виховання дітей були у батьків та вчителів головного героя повісті А. Дімарова «Блакитна дитина» і як я до них ставлюся (порівняти із власним досвідом).

Технологія тематичного оцінювання

4.       На початку вивчення теми (частини теми, сукупності тем) вчитель має ознайомити учнів з тривалістю її (їх) вивчення; загальним змістом, кількістю і строками проведення обов'язкових видів робіт (лабораторних, контрольних тощо); з типовими питаннями, що виносяться на тематичне оцінювання, прикладами завдань; терміном і формою проведення тематичного оцінювання, запропонувати список навчальних посібників. Форми і тривалість (не більше 2-х академічних годин) тематичного оцінювання, обсяг і зміст навчального матеріалу визначаються вчителем.

5.       Тематичне оцінювання має враховувати всі види навчальної діяльності учнів, передбачені навчальними програмами (практичні, контрольні, самостійні, лабораторні роботи, твори тощо), про які обов'язково інформує вчитель перед вивченням теми. Тематичний бал виставляється з їх урахуванням. Особливості виставлення тематичних балів регламентуються інструктивно-методичними листами з предметів.

6.       При складанні завдань для тематичного оцінювання вчитель повинен орієнтуватися на рівень вимог навчальних програм, Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, у тому числі в старших класах — на рівень завдань державної підсумкової атестації з предметів. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з певного предмета є універсальними для всіх профілів навчання.

7.       Тематичне оцінювання, як правило, проводиться у навчальний час.

8.       Для оцінювання, що проводиться у письмовій формі (диктанти, контрольні, лабораторні роботи тощо), передбачається наявність зошитів (окремих аркушів), які зберігаються у навчальному закладі до кінця навчального року. їх мінімальна кількість визначається Міністерством освіти і науки України.

9.       Тематичний бал за згодою учня може бути виставлений автоматично на основі поточних балів та балів, отриманих ним за виконання всіх обов'язкових виді робіт з урахуванням його активної навчальної діяльності при вивченні теми. Тематичний бал, виставлений автоматично, корегуванню не підлягає.

11.   Мінімально-достатню кількість тематичних оцінювань з предметів протягом навчального року визначає Міністерство освіти і науки України.

12.   Для раціональної організації тематичного оцінювання складається графік його проведення на І та II семестри. Упродовж тижня в учня може бути не більше трьох тематичних оцінювань; протягом навчального дня, як правило, — не більше одного. Два тематичних оцінювання в день можуть бути заплановані виключно для різних за видом навантаження предметів. Наприклад, контрольна робота з алгебри (переважне розумове навантаження) і спортивні змагання з фізичної культури (переважне фізичне навантаження).

13.   З метою оптимального використання навчального часу контрольні роботи (діагностичні роботи, директорські контрольні роботи тощо) та інші форми моніторингу навчальних досягнень учнів, що організуються керівництвом навчального закладу або органами управління освітою, проводяться під час запланованого вчителем тематичного оцінювання. У таких випадках вчитель позбавляється необхідності проводити повторне тематичне оцінювання. Зміст зазначених робіт повинен містити навчальний матеріал з тем, які вже вивчено і з яких проведено або планується найближчим часом проведення тематичного оцінювання.

14.   Результати перевірки робочих зошитів враховуються при виставленні тематичного або семестрового балу (в залежності від специфіки предмета) лише з математики, української мови та мов національних менший-Вимоги до перевірки зошитів регламентуються Міністерством освіти і науки України.

 

 

 

docx
Додано
6 грудня 2018
Переглядів
201
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку