10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Методичні рекомендації"Особливості формування іншомовної граматичної компетенції в учнів початкових класів"

Про матеріал

Сьогодні раннє навчання іноземних мов у школі стало звичним явищем. Вивчення іноземної мови в ранньому віці корисно всім дітям, незалежно від їх стартових здібностей, оскільки воно надає безперечне позитивний вплив на розвиток психічних функцій дитини: його пам'яті, уваги, мислення, сприйняття, уяви, - і стимулює розвиток мовних здібностей дитини.

Крім того раннє вивчення дає великий практичний ефект у плані підвищення якості володіння іноземною мовою в основній школі, а також відкриває можливості для навчання другої іноземної мови, необхідність володіння яким стає все більш очевидною.

Однак, під час навчання іноземної мови у початковій школі вчителі нерідко стикаються з труднощами.

Перегляд файлу

Мартинова І.В.

Вчитель вищої категорії

Особливості формування іншомовної граматичної компетенції в учнів початкових класів

Сьогодні раннє навчання іноземних мов у школі стало звичним явищем. Вивчення іноземної мови в ранньому віці корисно всім дітям, незалежно від їх стартових здібностей, оскільки воно надає безперечне позитивний вплив на розвиток психічних функцій дитини: його пам'яті, уваги, мислення, сприйняття, уяви, - і стимулює розвиток мовних здібностей дитини.

Крім того раннє вивчення дає великий практичний ефект у плані підвищення якості володіння іноземною мовою в основній школі, а також відкриває можливості для навчання другої іноземної мови, необхідність володіння яким стає все більш очевидною.

Однак, під час навчання іноземної мови у початковій школі вчителі нерідко стикаються з труднощами.

Перш ніж перейти до методичного аналізу граматичного матеріалу, визначимо його зміст. У навчанні іноземних мов використовується педагогічна граматика, що відповідає завданням навчання іноземної мови, враховує психологічні закономірності процесу засвоєння матеріалу, формування мовленнєвих умінь і навичок. 

Граматичний навик не тільки набувається, але і втрачається, що робить необхідною роботу з систематизації і повторення граматичного матеріалу.  Методисти виділяють два способи систематизації: чисто граматичний і лексико-граматичний. Граматична систематизація дозволяє узагальнити граматичні знання, відновити граматичні парадигми, що сприяє кращому запам'ятовуванню, більш глибокому розумінню граматичних явищ, збагаченню філологічного досвіду учня. Лексико-граматична систематизація носить наскрізний характер, створює ситуацію постійного підкріплення, що надає стійкість і міцність граматичному навику.

В основу структурних методів, які включають у себе усні, активні, структурно-функціональні та ін методи, покладені вправи на відпрацювання структурних моделей. Дані методи передбачають приблизно наступну послідовність дій:

1) аудіювання мовленнєвих зразків з граматичною структурою в тій чи іншій послідовності;

2) хорове та індивідуальне промовляння зразків за вчителем або диктором;

3) питально-відповідні вправи з вчителем або диктором;

4) навчальний діалог з кількома структурами.

Роль і місце граматики, як невід'ємної частини правильної іноземної мови, є найважливішими характеристиками будь-якого методу і підходу до навчання іноземної мови. Роль граматики нерідко переглядалася у практиці викладання іноземних мов. На сьогоднішній день граматика розглядається як компонент ВКК, а саме її мовної (лінгвістичної) компетенції. На початковому етапі роль граматики обмежується засвоєнням граматичних явищ, необхідних для здійснення елементарної комунікації, а також розвитком загальнонавчальних умінь.

Граматична звичка - це автоматизоване використання граматичного матеріалу в мові. Формування граматичного навику проходить поетапно, від свідомого до автоматичного виконання граматичного дії, тобто в його основі лежить свідоме застосування граматичного правила. Граматичний навик має тенденцію до послаблення, що робить необхідним повторення граматичного матеріалу. Необхідно диференціювати процес навчання в залежності від виду формованого навику, який може бути продуктивним, або рецептивних.

Сьогодні в практиці викладання іноземних мов виділяють два основних підходи до навчання граматики, а саме імпліцитний та експліцитний, в рамках яких існує ряд методів навчання іноземної мови. Всі підходи та методи, які застосовуються в практиці навчання іноземної мови, мають свої позитивні і негативні сторони, а вибір того чи іншого підходу або методу повинен здійснюватися відповідно з психологічними особливостями учнів.

Граматична казка як прийом формування граматичних навичок в учнів других класів

Для того, щоб відбулося адекватне усвідомлення учнем конкретного граматичного явища, вчитель прагне якомога повніше і точніше розкрити значення нової граматичної конструкції, звернути увагу на її особливості і форми, продемонструвати вживання в мові. В граматичний мінімум для початкової школи входять і загальні граматичні поняття, повноцінне осмислення і розуміння яких передбачає наявність у дітей 7-8-річного віку досить високого рівня сформованості та розвитку понятійного мислення, яке, як показує досвід, досягає достатнього рівня лише до 11-12 років. З огляду на це при навчанні граматиці французької мови, вчитель спирається на те, що у дітей молодшого шкільного віку яскраво виражена раніше наочно-образне мислення, уява, здатність до наслідування і т.п. Одним з проявів творчої уяви є персоніфікація, тобто наділення тварин, предметів, абстрактних понять (у нашому випадку загальних граматичних понять) людськими якостями і властивостями, з чим ми часто стикаємося в казках. На основі персоніфікації були створені граматичні казки, суть яких полягає в передачі граматичного правила шляхом розповіді історії, в добре знайомій дітям казковій формі, де герої беруть на себе функції граматичних понять, а їх дії відображають граматичне правило.

Ефективність використання граматичних казок пояснюється відповідністю даного прийому психологічним особливостям учнів других класів. У граматичній казці успішно реалізуються обидва ці принципу, так як, наочно демонструють граматичний матеріал, вона сприяє глибокому усвідомленню граматичного явища. Внаслідок цього граматична казка є одним з ефективних способів застосування екстралінгвістичної (немовних, предметної) словесно-образної наочності. Через слово вона сприяє створенню в свідомості учня уявної схеми, що складається не з безликих блоків, а з яскравих насичених образів, що дозволяє виділити наступні переваги даного навчального прийому:

граматична казка як свого роду словесна схема істотно полегшує розуміння абстрактних граматичних понять і сприяє їх свідомому засвоєнню;

граматична казка розвиває уяву дитини, що прямо пов'язано з розвитком мови та емоційної сфери особистості, і є засобом творчого моделювання ситуацій спілкування.

словесний спосіб подачі нової інформації сприяє розвитку мовних здібностей дитини;

граматична казка провокує на самостійне співвіднесення казкового сюжету і граматичного правила, тобто стимулює розумову активність учнів.

Крім того, інтерес учнів до казкового сюжету і незвична форма навчального процесу істотно підвищують мотивацію дітей до вивчення граматики іноземної мови, а значить створюють сприятливу атмосферу на уроці і підтримують увагу учнів. Безсумнівною перевагою граматичної казки також є включення в її сюжет нової для учнів термінології, що сприяє її швидкому та ефективному засвоєнню.

Зразки казок

Казка про хлопчика, який не любив вчити правила

Я часто кажу вам правила, а ви пропускаєте їх повз вуха. Вам корисно буде послухати казку про хлопчика, який терпіти не міг правила. Один раз вчитель розповідав хлопчикові чергове правило. Він говорив: слова у французькій мові стоять у строгому порядку, спочатку підмет, потім присудок, а потім вже доповнення. (При цих словах вчитель вказує на дошку, на якій написані слова підмет і присудок і доповнення в потрібному порядку). Хлопчик навіть слухати не захотів такі страшні слова і як закричить: "Та який підмет! Який присудок! Який додаток! Нехай слова стоять там, де їм подобається! " І що ж ви думаєте? Слова його послухалися. . Le livre ouvre Alice . І коли хлопчик у черговий раз відкрив свій підручник, він побачив там такі фрази: Une pomme mange Pierre. Le livre ouvre Alice. Хлопчику стало страшно. , - А коли він побачив зовсім вже незрозумілу фразу: Ferme je la porte, - то стрім голів побіг до свого вчителя, щоб той розповів йому правило.

Казка про те, як дієслова отримали свої закінчення

Прочули як-то французькі дієслова, що потрібно їм отримати закінчення. А без закінчень вони начебто і не дієслова навіть. І правда чому можна сказати любити, а люблю, любиш і т.д. не можна? Дієслова зібралися і пішли до королеви їхньої країни- Граматики. Перший раз вона їх навіть на поріг не пустила. Каже: "Ви що з глузду з'їхали? Приходьте із займенниками!" І правда закінчення залежать від займенників. Прийшли дієслова вдруге вже з займенниками, зайшли на подвір'я, а королева знову незадоволена. "А ви при вході в палац закінчення зняти не забули?" Довелося дієсловам залишити закінчення - er на порозі. Натомість вони отримали по 6 закінчень, своє на кожний займенник, ось вони - e, es, e, ons, ez, ent.

Казка про Стражник "ne" і "pas"

Дієслово у французькій мові дуже добре, полюбляє всім казати "так". Але воно терпіти не може заперечуватися і як тільки потрібно комусь сказати "ні" прагне вислизнути від своїх обов'язків. Тому до нього приставили двох вартових "ne" і "pas", і як тільки потрібно сказати ні, вони беруть дієслово під варту, стають навколо нього, щоб воно не втекло. Наприклад, дієслово хоче сказати: je lis (я читаю), але тут його оточують стражники і виходить je ne lis pas (я не читаю).

Граматична казка, як методичний прийом застосовується тривалий час, проте тільки сьогодні до неї проявляють інтерес, як до прийому навчання іноземної мови;

Граматична казка сприяє кращому засвоєнню матеріалу, розвиває мислення і уяву учнів других класів, підвищує їх мотивацію до вивчення іноземної мови;

Граматична казка, як і казка традиційна, включає в себе приказку, зачин, казкове дійство і кінцівку;

Граматична казка використовується на початковому етапі формування досвіду і супроводжується низкою завдань, які розкривають її зміст.

docx
Додано
22 серпня 2018
Переглядів
1200
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку