Методичні рекомендації з Соціології для семінарських занять

Про матеріал
Методичні рекомендації та завдання з семінарських занять навчального матеріалу і складання звіту за спеціальності: 208. «Агроінженерія» Підготовка до семінару передбачає вивчення даної теми. Під час опрацювання матеріалу необхідно звернути увагу на те, що людина і суспільство – частина природи, формування суспільства, соціальної системи, соціально – класової структури, зміст, сутність соціальної стратифікації. Суспільство – сукупність людей, об’єднаних історично сформованими формами їхнього взаємозв’язку і взаємодії з метою задоволення своїх потреб, що характеризується стійкістю й цілісністю, само відтворенням і самодостатністю, саморегульованістю і саморозвитком, досягненням такого рівня культури, коли з’являються особливі соціальні норми і цінності, які лежать в основі взаємозв’язку і взаємодії людей.
Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки  України

ВСП «Старобільський коледж

Луганський національний аграрний університет

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

заступник директора

з навчальної роботи

_________О.В.Рогозян

“____”_______2019 р.

 

 

СОЦІОЛОГІЯ

 

Методичні рекомендації

та завдання з семінарських занять

навчального  матеріалу і складання звіту за спеціальності:

208. «Агроінженерія»

 

 

 

Загальний обсяг год      60

В тому числі аудиторних  30

Самостійних                      30

 

 

 

 

 

                                                  Розглянуто і схвалено на засіданні

                                                            циклової комісії

                         загальноосвітніх дисциплін.

                                     Протокол №         від ________

           Голова комісії ________Ю.С.Холодницька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019  р

 

 

4.0 Методичні рекомендації щодо вивчення окремих тем.

Методичні рекомендації до семінарського заняття № 1.

Час виконання 90 хв.

Тема 2.3.Суспільство як соціальна система. Соціальна структура та соціальна стратифікація.

План.

1.Суспільство і природа.

2.Соціальна структура суспільства і основні види та елементи “Детерміністський” підхід підсистем.

3.Соціально – класова структура.

4.Соціальна стратифікація.

 Підготовка до семінару передбачає вивчення даної теми. Під час опрацювання матеріалу необхідно звернути увагу на те, що людина і суспільство – частина природи, формування суспільства, соціальної системи, соціально – класової структури, зміст, сутність соціальної стратифікації. Суспільство – сукупність людей, об’єднаних історично сформованими формами їхнього взаємозв’язку і взаємодії з метою задоволення своїх потреб, що характеризується стійкістю й цілісністю, само відтворенням і самодостатністю, саморегульованістю і саморозвитком, досягненням такого рівня культури, коли з’являються особливі соціальні норми і цінності, які лежать в основі взаємозв’язку  і взаємодії людей.

Література.

  Л –1.Загальна соціологія М.В. Примуш с.200 ...213.

 Л –2 Соціологія В.Г Городяненко с.109...119.

  Основні поняття та категорії для засвоєння теми: суспільство, система, соціальна система, соціальний зв’язок , соціальна взаємодія, соціальні відносини, соціальна верства, маргіналізація, мала соціальна група.

Теми рефератів, доповідей.

 1.Соціологічні проблеми удосконалення  взаємовідносин природи та суспільства.

 2.Системність і суспільство.

 3.Соціально – класова структура в Україні.

 

Проблемні питання.

 1.Соціологічні проблеми удосконалення взаємовідносин природи та суспільства.___ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2.Які підсистеми  суспільства існують в сучасному світі?________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3.Вказати основні елементи соціальної структури суспільства.___________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 4.Виділити види соціальних структур._______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 5.Які класи існують в світі?________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 6. Чим зумовлена трансформація поглядів на соціальну структуру суспільства у  пострадянських державах?_________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 7.Які соціальні групи ї спільноти становлять соціальну структуру суспільства?____ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 8.Обґрунтувати поняття  соціальна мобільність._______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 9.Дати свою оцінку класовій структурі в Україні і внести пропозиції щодо швидшого і якісного формування середнього класу.____________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 10.Висловити  свою думку щодо планування входу України в ЄС.________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.Охарактеризувати основні тенденції розвитку стратифікаційної структури сучасного суспільства.____________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.Які особливості еволюції соціально – класової структури українського суспільства на сучасному етапі?____________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.Яка відмінність між поняттями “ клас” і  “страта”___________________________ ________________________________________________________________________

14.Яка соціально – класова структура існує зараз в Україні?_____________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.Назвати умови функціонування класів.____________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Творчі завдання.

1.В коротенькому творі висловіть свою думку про суспільство в Україні.

2.Моє майбутнє в Україні;

3.Україна і її місце в сучасному світі.

Питання для  самоконтролю.

1.Поняття суспільство._____________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Суспільство і природа.___________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Системність і суспільство.________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Соціально – класова структура, і її значення для функціонування суспільства.____ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Методичні рекомендації до семінарського заняття № 2.

Час виконання 90 хв.

Тема 3.2. Соціальні відносини. Конфлікт як прояв соціальних відносин.

План.

1.Поняття і види соціальних процесів.

2.Поняття конфлікту, його соціальна природа  та функції.

3.Структура та причини виникнення конфліктів.

4.Управління соціальними конфліктами.

 Підготовка до семінару передбачає вивчення  матеріалу даної теми .

Під час опрацювання теми необхідно звернути увагу на те ,  що конфлікт виникає тоді, коли люди починають усвідомлювати, що їхні інтереси, потреби, цілі не можуть бути задоволеними,  конфлікт виконує певні функції у житті суспільства. Конфлікт – це зіткнення протилежних цілей, позицій, поглядів суб’єктів соціальної взаємодії, які усвідомлюють суперечливість своїх інтересів. Соціологія конфлікту – це галузь соціології яка вивчає природу, механізми виникнення та розгортання, а також способи попередження та розв’язання соціальних конфліктів.

Література.

Л – 1 Загальна соціологія , М.В.Примуш, с 356...379.

Л- 2 Соціологія  В.Г.Городяненко   с.93...104.

Ключові поняття та терміни: конфлікт, соціологія конфлікту, суб’єкти конфлікту, предмет конфлікту, конфліктна ситуація, причини конфлікту, профілактика конфлікту.

Теми рефератів і доповідей.

1.Особливості виробничих конфліктів та способи їх подолання.

2.Розвиток соціології конфлікту в Україні.

3.Управління  соціальними конфліктами.

Проблемні питання.

1.Назвати природу конфлікту._______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Яка задача стоїть перед соціологією конфлікта?______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Які конкретні функції  виконують конфлікти у житті суспільства?______________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Розкрити сутність негативних  конфліктів.__________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5Виділити основні види конфліктів._________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Назвати спільні складові конфліктів._______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Охарактеризувати компоненти конфлікту.___________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Дати  характеристики напруженні  соціальної ситуації в Україні._______________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Чи існують умови розв’язання конфліктів ?_________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.Обґрунтувати сутність методів розв’язання конфлікту.______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.Чи можливо управляти конфліктами.______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.Сформувати стратегії виходу з конфлікту._________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.Визначити правила безконфліктної поведінки.______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.Що передбачає інституалізація конфліктів._________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.Виділити соціологічні методи  подолання конфліктів.________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.Висловлювати свою особисту думку про сучасну ситуацію конфлікту в Україні._ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.Що ви запропонуєте для попередження конфлікту в колективі?_______________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Творчі завдання.

1.Соціальні конфлікти  в сучасній Україні.

2.Методи виходу з конфлікту

Питання для самоконтролю.

1.Сутність конфлікту, його види та функції в суспільстві.

2.Стратегії виходу з конфліктів та умови застосування основних методів їх вирішення.

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації до семінарського заняття № 3.

 

Тема 2.2. Політична соціологія.

Час виконання 90 хв.

План

1 .Об'єкт і предмет політичної соціології.

2.Основні проблеми політичної соціології.

3. Політична соціологія та її співвідношення із загальною соціологією.

Література

Л -1 М.В. Примуш, « Загальна соціологія» с.237...247.

1 Рекомендації

При вивченні теми необхідно звернути увагу на те що, термін «політика» належить до числа найбільш уживаних Говориться про внутрішню і зовнішню політику, про економічну, соціальну, культурну, демографічну, економічну й інші політики, політичне життя і боротьбу, політичну владу і політичну систему, політичні конфлікти і кризи про політичну культуру, політичний плюралізм, політичні права, волі і обов'язки , політичні спілки, коаліції, лідерів і т.п. Тим самим ми виділяємо особливу, специфічну, своєрідну область, сферу громадського життя, що існує, функціонує і розвивається поряд з економікою, соціальним життям і духовною культурою. Політика виступає в цьому плані як специфічний вид соціальної реальності, соціальної взаємодії, особливий вид соціальної діяльності і соціального регулювання.

Широта, складність, багатогранність і багаторівневість такого феномена, як політика, створюють чималі складності в його чіткому визначенні. Можна виділити головне, сутнісне, що характерне для політики: це публічна влада, відносини володарювання як відносини панування і підпорядкуванню. Політика це одна з основних сфер громадського життя пов'язана з відносинами з приводу встановлення, організації, функціонування і зміни публічної влади; діяльність соціальних суб'єктів по здійсненню політичної (державної і суспільної) влади.

Основні поняття та терміни для засвоєння теми: політика, публічна влада, політична система, політична соціологія, правова держава, громадянське суспільство.

Теми рефератів, доповідей

  1. Політична соціологія та політологія.
  2. Громадянське суспільство і правова соціальна держава.
  3. Політико-соціологічна характеристика сучасного українського суспільства.

Питання для самоконтролю

  1. Об'єкт і предмет політичної соціології._____________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  2. Основні проблеми політичної соціології.____________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Методичні рекомендації до семінарського заняття № 4.

Час виконання 90 хв.

Тема 4.1. Соціологія сім`ї. Гендерна соціологія.

План.

1.Сім`я як важливий соціальний феномен.

2.Соціальні фактори кризи сучасної сім`ї  та проблеми оптимілізації шлюбно – сімейних відносин.

3.Гендер і сім`я.

 При вивченні теми зверніть увагу на те, що сім`я відіграє велику роль у сучасному суспільстві. Вона є первинною клітиною соціальних груп, класів, які утворюють соціальну  структуру країни. Соціологія сім’ї зосереджує свою увагу на аналізі всієї сукупності важливих проблем, пов’язаних із сім’єю. Соціологія сім’ї – це галузь соціології, яка вивчає формування, розвиток і функціонування сім’ї, шлюбно-сімейних відносин у конкретних культурних та соціально-економічних умовах. Об’єктом соціології сім’ї є шлюбно-сімейні відносини, сфера сімейного життя.

Література.

Л –1 Загальна соціологія .М.В Примуш с.390... 402.

Л –2 Соціологія В.Г .Городяненко  с.167...181.

Ключові поняття та терміни:

Сім`я, шлюб, рольовий конфлікт, адаптація, структура сім`ї, демографічна політика, монополія, полігамія, полігінія, молода сім’я, неповна  сім`я, гендер.

Теми  рефератів  і доповідей.

1.Соціологічне дослідження шлюбу та сім`ї в Україні.

2.Проблеми  студентської сім`ї;

Проблемні питання.

1.На чому зосереджує  свою увагу  соціологія сім`ї?___________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Розкрити сутність об’єкту і предмету  соціології і сім`ї і шлюбу.________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Які нові форми сім`ї  і шлюбу є в сучасному світі;___________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Дати визначення поняттів  шлюбі і сім`ї.___________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Чи є різниця між поняттями шлюб і співжиття?______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Виділити основні ознаки сім`ї._____________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Обґрунтувати термін:  «структура сім`ї».____________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Які типи сім`ї існують в сучасному суспільстві?______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.Які соціальні функції виконують шлюб і сім`я?______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.Як ви розумієте поняття “ планування сім`ї?________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.Дати характеристику сучасних тенденцій в розвитку сім`ї.___________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.Чому розлучення стало звичайним явищем?________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. У чому полягають основні причини кризи сучасної сім`ї?___________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.Чому виникають сімейні конфлікти і як їм запобігти?_______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.Висловити свою думку про сексуальне скривдження дітей і домашнє насильство.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.Гендерний розподіл влади в сім`ї._________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.Проблема неоплачуваної домашньої праці жінок.____________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.Феномен сімейного насильства та стеоретип._______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Творчі завдання.

1.Моя майбутня сім`я.

2.Ваша оцінка шлюбно – сімейних відносин ваших близьких людей?

Питання для самоконтролю.

1.Що вивчає соціологія сім`ї  і шлюбу?

2.Які соціальні функції виконує шлюб і сім`ї?

3.Причини появи і вирішення конфлікту сім`ї.

 

Методичні рекомендації до семінарського заняття № 5.

Тема 1.2. Конкретно – соціологічне  дослідження поняття, етапи, види.

Час виконання 90 хв.

План.

1.Конкретно – соціологічне дослідження: поняття , етапи, види.

 При вивченні теми зверніть увагу , що під КСД зазвичай розуміють систему логічно послідовних методологічних, методичних і організаційно – технічних процедур, підпорядкованих єдиній меті: отримати точні об’єктивні  дані про соціальне явище чи процес. КСД – це процес, в якому в єдності представлені теоретико методологічні і емпіричні рівні пізнання, тобто мова йде про діалектичний процес, в якому поєднуються дедуктивний і індуктивний методи пізнання, що забезпечує цілісність пізнання і уявлень про соціальні явища.

Література.

Л –1. Загальна соціологія М.В.Примуш с. 559...564.

Ключові питання та терміни:

Соціальне дослідження, соціологічне дослідження, емпіричне соціологічне дослідження, етапи соціологічного дослідження, соціальний моніторинг, програма соціальних досліджень.

Теми рефератів і доповідей.

1.Роль емпіричних соціальних досліджень  в реформуванні українського суспільства.

2.Конкретно – соціологічне дослідження та його види.

Проблемні питання.

1.Дати визначення  терміну КСД.___________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Мета конкретно - соціологічного дослідження.______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Методологічна роль і гносеологічний статус соціологічного дослідження.________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Яка різниця між соціальним і соціологічним дослідженням.____________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Характер, зміст, форма, процедури дослідження діяльності.____________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Надати основні види конкретно - соціологічного дослідження._________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Сутність аналітичного дослідження._______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Етапи конкретно – соціологічного  дослідження._____________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Разове і повторне дослідження, сутність та різниця___________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.Сутність соціологічного і статистичного моніторингу._______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Творчі завдання.

1.Значення КСД для нормального функціонування суспільства.

Питання для самоконтролю.

1.Сутність КСД.

2.Основні види КСД.

 

 

Методичні рекомендації до семінарського заняття № 6.

Час виконання 90 хв

Тема 1.4. Методи збору соціологічної інформації.

План.

1.Аналіз документів.

2.Методи дослідження.

3.Соціологічне опитування.

 При вивченні теми необхідно звернути увагу на різноманітність методів соціологічних досліджень, які дають інформацію про соціальні факти і явища суспільного життя, про ті або інші  соціальні суб’єкти, що функціонують в суспільстві. Найдавнішим і найпоширенішим способом одержання соціологічної інформації є метод вивчення документів, які є в будь-якому цивілізованому світі. Під документом в соціології розуміють ті або інші джерела, які містять інформацію про соціальні факти і явища суспільного життя, про ті або інші соціальні суб’єкти, що функціонують в суспільстві.

Література.

Л-1. Загальна соціологія. М.В.Примуш с.573...588.

Л- 2.Соціологія  В.Г.Городяненко с.316...358.

Ключові поняття та терміни:

опанування,  аналіз документів, соціологічні спостереження, анкетне опитування, соціологічне інтерв’ю , соціологічний експеримент, соціологічна інформація.

Теми рефератів і доповідей.

1.Методи збору соціологічної інформації.

2.Специфіка соціологічного опитування.

Проблемні питання.

1.Чому найпростішим і найпоширенішим способом одержання інформації є методи вивчення документів?______________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Форми , цілі і методи використання аналізу документів._______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Офіційні і неофіційні документи, їх сутність.________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Традиційний і формалізований метод аналізу документів._____________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Специфіка конвент – аналізу і необхідність яких документів потрібно для його здійснення._______________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.В якій формі проводиться опитування?_____________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Обґрунтувати предметний зміст занять анкет.________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Розкрити суть логічної природи запитань анкети._____________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.На які види за характером відповідей розподіляються поетапні питання?_________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.В чому полягає психологічна функція анкетування?_________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.Способи, типи і рівень розповсюдження анкет._____________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.Процедура соціометричного анкетування._________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.Методи соціометричного анкетування.____________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.Види інтерв’ю ._______________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.Засоби стимулювання відповідей респондентів.____________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.Які форми зовнішнього спостереження існують в сучасному суспільстві._______ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.Які підсумкові документи соціології використовують в практичній діяльності.___ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Питання для самоконтролю.

1.Які методи збору соціологічної інформації  можна виділити основними?

2.Роль емпіричних досліджень у реформуванні українського суспільств


 

1

 

doc
Додано
15 січня 2021
Переглядів
699
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку