15 квітня о 15:00Вебінар: Особливості дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами

Методичні рекомендації "Застосування інноваційних технологій на уроках трудового навчання".

Про матеріал

Аналіз та дослідження сучасних інноваційних технологій для розвитку творчих здібностей учнів , здатних критично мислити, творчо підходити до розв'язання проблем, шукати та аналізувати інформацію, робити висновки, уміти адаптуватися в соціумі і самостійно та творчо працювати.

Перегляд файлу

 

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

 

 

          У сучасних умовах інтенсивного розвитку науково-технічного, інформаційного прогресу підготовка учнів до продуктивної творчої діяльності набуває особливого значення. Відомо, що творчі здібності учнів найбільш ефективно розвиваються у ході продуктивної творчої діяльності. Творчість, індивідуальність, фантазія проявляються у навіть мінімальному відході від зразка. Творчі ідеї самі собою не народжуються, а виникають тоді, коли людина відчуває потребу щось змінити, вдосконалити. До творчості людину спонукають як соціальні мотиви, так і мрії та фантазії.     

   Основні ознаки творчих здібностей:

-  швидкість мислення - кількість нових ідей в одиницю часу;

-  гнучкість мислення - швидкість переключення з одного завдання на інше при цьому осмислювати інформацію,отриману в одному контексті, для використання в іншому;

- оригінальність - здатність генерувати ідеї, що відрізняються від загальноприйнятих, несподіваних рішень;

-допитливість -  здатність дивуватись , підвищена чутливість до проблем, що не викликає інтересу в інших;

-  точність- здатність удосконалювати і доводити до кінця свою працю;

- фантастичність - відірваність  від реальності.

Творча діяльність емоційна, приваблива для учнів, впливає на всі сторони життя особистості, допомагає задовольнити потреби у діяльності, самопізнанні; спонукає до пошуку. Саме у творчій діяльності розвиваються якості творчої особистості.

    Як засвідчує практика використання інноваційних технологій - це  цілеспрямований системний набір прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів. Система ґрунтується на внутрішніх умовах навчання. Тому ідея «інноваційних технологій» полягає у виробленні певної сукупності технологій навчання, що сприяють розвитку творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників у сучасних учнів.

    За останні роки докорінно змінився спосіб надання і сприймання інформації.  До сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання відносяться: Інтернет (як джерело інформації), електронні підручники та посібники, тестові програми, мультимедійні програмні засоби .

Зміни в навчальній програмі «Трудове навчання 5-9 класи» (2017р.) [8] та «Технології 10-11 класи» (2012р.) роблять використання мультимедійних програмних засобів на уроках все більш доцільним. Передбачається збільшення частки часу на виконання творчих проектів і зменшення – на вивчення теоретичного матеріалу. Застосування мультимедійної презентації, створеної у додатку «Power Point» програми «Microsoft Office», дозволить найефективніше і доступніше використати мінімальний час на вивчення теорії. Це допомагає зробити теоретичний матеріал динамічнішим , а також:

  використовувати  сучасні інформаційні технології;

  змінювати  види діяльності в межах одного уроку;

− полегшувати підготовку вчителя до уроку та залучати до цього процесу учнів;

  розширювати  можливості  ілюстративного  супроводу уроку;

-   технологічні операції та процеси  наживо на уроці;  

  реалізувати ігрові методи на уроках;

  здійснювати роботу в малих групах або індивідуальну роботу;

  використовувати відео відзняте особисто вчителем;

  організовувати  інтерактивні  форми  контролю  знань, умінь та навичок;

  організовувати самостійні, дослідницькі, творчі роботи, проекти, реферати на якісно новому рівні з можливістю виходу в глобальний інформаційний простір.

     Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями  не  тільки  глибоких  та міцних знань, а й уміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації. Подібні уроки  дозволяють підвищити інтерес до вивчення предмета, активізувати їх пізнавальну діяльність, сприяють формуванню наукового світогляду.

       Застосування інтерактивних навчальних технологій – базується на активній взаємодії учасників  навчального процесу,  де і учень і вчитель є рівноправними субєктами навчального процесу.

   На уроках трудового навчання виявилось селективним : кооперативне навчання («Робота у парах», «Ротаційні (змінювані) трійки», «Два – чотири усі разом», «Карусель», «Робота в малих групах», «Акваріум»);  колективно-групове навчання («Мікрофон», «Незакінчені речення», «Мозковий штурм», «Навчаючи – учусь», «Ажурна пилка», «Аналіз ситуації», «Вирішення проблем», «Дерево рішень»);  ситуативне моделювання («Симуляції або імітаційні ігри», «Спрощене судове слухання», «Громадські слухання», «Розігрування ситуації за ролями»);  опрацювання дискусійних питань («Метод ПРЕС», «Займи позицію», «Зміни позицію», «Неперервна шкала думок», «Дискусія», «Дискусія у стилі телевізійного ток-шоу», «Оцінювання дискусії», «Дебати»). Сутність інтерактивного навчання полягає в  активному залученні всіх учнів до процесу пізнання .

          Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Інтерактивні технології на уроках трудового навчання дозволяють  забезпечити  глибину  вивчення  матеріалу.  Учні опановують усі рівні пізнання (сприйняття, розуміння, порівняння, аналіз, синтез, оцінка). Змінюється й роль учнів: вони стають активними, приймають важливі рішення. Проте кожна інтерактивна вправа потребує попереднього розгляду й навчання учнів для її проведення.

      До інтерактивних навчальних технологій також належать методи генерації нових ідей, таких як : метод фантазування, метод мозкового штурму, метод зразків, метод фокальних об’єктів,  метод створення образу ідеального об’єкта, метод комбінування, метод біоніки та інші.

     Використання інтерактивних  технологій в процесі уроку, як показує практика, знімає нервове навантаження школярів,  дає можливість міняти види їх діяльності, перемикати увагу на вузлові питання теми занять, створювати, за допомогою методів генерації  ідей, нові цікаві об’єкти праці.

     Провідною умовою для досягнення основної мети технологічної освіти  є проектна технологія навчання , як практика особистісно-орієнтованого навчання,   самостійного набуття учнями досвіду у вирішенні практичних  завдань. 

     Основна мета  методу проектів  - сприяти розвитку творчої, активно діючої особистості і формуванню системи трудових знань, умінь і навичок  учнів . Суть методу проектів полягає у виборі і виконанні  якого-небудь об'єкта, посильного і доступного учню за виконанням. Особливістю системи виконання проектів є можливість спільної творчої роботи вчителя і учня. Проектна діяльність інтегрує зміст усіх розділів освітньої галузі «Технології»,  показує їх взаємозв'язок і дає можливість учням зрозуміти роль кожного розділу програми.

     Методологічною основою використання методу проектів у технологічній освіті є загальні педагогічні та дидактичні принципи: зв'язок теорії з практикою; науковість, свідомість і активність засвоєння знань; доступність, систематичність і наступність навчання; наочність і міцність засвоєння знань.

    Основна теза сучасного розуміння методу проектів: «Я знаю, для чого мені потрібно все, що я пізнаю. Я знаю, де і як я можу це застосувати.». Це і є загальна здібність до творчості, здатність продукувати, висувати нові ідеї, винаходити щось нове, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі та самостійно конструювати свої знання.

   Зміст проектно-технологічної діяльності учнів має складатися з таких послідовних дій, які пов'язані між собою і найефективніше розкривають послідовність розробки та виконання проекту це: організаційно-підготовчий, конструкторський, технологічний і заключний етапи проектування виробів.

На кожному етапі учні виконують певну систему послідовних дій, реалізуючи  проект, а вчитель при цьому справді стає організатором навчально-трудової діяльності.

Перший етап проектно-технологічної діяльності - організаційно-підготовчий, на якому перед школярами постає важлива проблема - правильно вибрати об'єкт проектування, адже від цього найбільшою мірою залежить успіх подальшої роботи. На цьому етапі учні мають вибрати і поставити перед собою проблему, усвідомити значення майбутнього виробу як для самих себе, так і для суспільства в цілому, тобто визначитись у доцільності виконання проекту. Учні формують та пропонують різноманітні ідеї, а згодом і варіанти конструкції,  визначають та обговорюють оптимальний варіант запропонованої конструкції, найбільш вдалі параметри своєї майбутньої конструкції (з погляду умов використання, власного досвіду та досвіду оточення). Уся ця робота розпочинається  з пошуку інформації, у тому числі з використанням Інтернету.

Таким чином, на цьому етапі учні генерують ідеї, що є найважливішим елементом у проектно-технологічній діяльності, адже саме тут відбувається інтелектуальне зростання дитини, становлення особистості. Учень навчається аналізувати, порівнювати, узагальнювати, проводити корекцію, планує свою діяльність. Крім цього, він узагальнює вивчений матеріал, цим самим включаючи його в загальну систему своїх знань і вмінь. Заключним елементом цього етапу буде узагальнення та визначення з дизайном виробу, який буде потрібний для виготовлення об'єкта проектування. Обраний для проекту виріб повинен мати практичну значущість. Ще  Марк  Аврелія  говорив : «По-перше , не роби нічого без причини і цілі,  по-друге, не роби  нічого, що б не хилилося на користь суспільству»[ 9].

Другим етапом проектно-технологічної діяльності учнів є конструкторський етап, на якому юні винахідники складають ескіз своєї найкращої  конструкції яка відповідає сучасним  вимогам, підбирають матеріали та інструменти, визначають найдоцільнішу технологію виготовлення обраної конструкції. Засобами діяльності виступають усі робочі інструменти пристрої, якими користуються учні, розробляючи проект. Треба його організувати так, щоб результатами діяльності учнів на цьому етапі стали набутті нові знання і вміння, виготовлені креслення, технологічні картки.

  На третьому - технологічному етапі, учні виконують заплановані операції, здійснюють самоконтроль та оцінку якості виробу. Найголовніша мета цього етапу це якісне і правильне виконання технологічних операцій. Предметом діяльності є створений матеріальний продукт, набуті знання, сформовані уміння й навички. Засобами праці є інструменти й обладнання, з якими працює учень.

На четвертому - заключному етапі учні виконують економічне та екологічне обґрунтування, міні-маркетингові дослідження, у яких визначають доцільність виготовлення проекту з точки зору економії матеріалів та енергоресурсів для його виготовлення. Перед тим як що-небудь виготовити, треба врахувати вартість проектованого виробу. Яким буде прибуток чи збиток? Відповіді на ці запитання дають економічні розрахунки. Таким чином, слід навчити учнів знаходити раціональні конструкції, виявляти заповзятість, спритність, кмітливість, щоб виготовити корисну річ з мінімальними матеріальними затратами, з недорогих матеріалів (чи навіть з їхніх відходів, обрізків), водночас наділивши виріб цілою низкою переваг. 

     Успішність виконання навчального проекту остаточно з'ясовується на його захисті. Результати  роботи  учні оформлюють у вигляді  паперово  оформленої технічної документації.  При оцінці проекту враховують доцільність, складність і якість виконаного виробу, правильність оформлення технічної документації, рівень самостійності, ступінь володіння матеріалом при захисті.  Низька оцінка за проект не виставляється, він підлягає переробці або доопрацюванню.

      Використання ігрових технологій є однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє зробити цікавим і захоплюючим не лише роботу учнів на творчо-пошуковому рівні, але і  зробити буденні кроки по вивченню різноманітних технологій. На уроках трудового навчання організація ігрових моментів  сприяє  моделюванню творчого процесу, створює сприятливі  умови для розвитку творчих здібностей учнів, розвиває інтерес до самостійних досліджень.    Ігровий підхід вносить в учбовий процес дух пошуку, творчості, змагань, стимулюючі пізнавальну активність учнів [6].

Граючи учні комбінують, розв’язують, створюють проблемні ситуації, генерують  варіанти вирішення тих чи інших завдань, обґрунтовують  власну думку.

 Після вивчення кожного модуля (розділу) необхідно проводити підсумкове заняття для  перевірки та систематизації знань і умінь учнів.  Цікаві види перевірки знань і умінь, до яких відносяться різні дидактичні ігри, звичайно, не замінять традиційних способів контролю і оцінки знань програмного матеріалу. В процесі гри, на різних етапах уроку , створюються ситуації, що вимагають негайного вирішення, що веде до формування уміння робити вибір і нести за нього відповідальність. А це вимагає самостійного рішення, ініціативи, розвиненого мислення. Добирають такі  ігрові технології як : ребуси, кросворди,  головоломки,  конкурси,  ігри:  «Аукціон», «Добери пару»,  «Склади пару» та інші. Наприклад, під час вивчення  модуля «Технологія  плетіння  бісером» можна використати гру «Склади орнамент». Під час цієї гри учні самостійно складають орнаменти для виготовлення браслетів або герданів з бісеру.

   Ігрові технології навчання відрізняються від інших технологій тим, що гра добре відома, звична  й улюблена форма діяльності для учня будь-якого віку. Вона є ефективним засобом активізації та мотивації навчання,  дозволяє вирішувати  питання  передачі  знань,  умінь і  навичок.

    Висновки.  Інноваційні технології відіграють важливу роль у сучасній освіті, їх перевага в тому, що учні засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, оцінка), в класах збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Учні займають активну позицію в засвоєнні знань, зростає їхній інтерес в отриманні знань. Значно підвищується особистісна роль вчителя - він виступає як лідер, організатор. Але потрібно  зазначити, що проведення уроку за інноваційними технологіями потребують, перш за все, компетентності в цих технологіях учителя, його вміння переглянути і перебудувати свою роботу з учнями.

Під час  навчання із застосуванням інноваційних технологій  учень стає не об’єктом, а суб’єктом навчання, він відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку (це особливо важливо для старшокласників). Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що сприяє його ефективності.

Завдяки ефекту новизни та оригінальності інноваційних методів при правильній їх організації зростає цікавість до процесу навчання.

Отже, використання новітніх технологій на уроках трудового навчання забезпечує такі результати: вміння працювати з інформацією,  підвищення ступеню наочності, посилення мотивації навчання і, як наслідок - підвищення інтересу до навчального предмета. Застосування інноваційних технологій неминуче призведе до розвитку творчих здібностей учнів.    

      Проаналізувавши та дослідивши інноваційні технології у процесі навчання ми дійшли висновку, що саме інноваційні технології відповідають вимогам висунутим перед сучасним уроком.

 

 

 

 

Використанні джерела

1.  Буряк Р.Р. Навчаємо граючи. Трудове навчання в школі –2016.№11-12.с.2-9.

2. Веракс М. Діалектичне мислення і творчість /М. Веракс // Питання психології. – 1990. - №4. – С.9 – 13.

3. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи [Електронний ресурс] / Упорядники: Л. Гриневич, О. Ельконін та ін.; Заг. Ред. М. Грищенко. Ухвал. рішенням колегії МОН від 27.10.2016. – 34 с. // Офіційний веб-портал міністерства освіти і науки України. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/ 2016/12/05/konczepcziya.pdf (дата звернення 30.10.2017 р.)

4. Новиков А.М. Процесс и методы формирования трудовых учений: Профпедагогика / А.М. Новиков. – М. : Высшая школа, 1986. – 234с.

5. Слюсаренко Н. В.  Ігрова діяльність як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів / Трудове навчання в школі, №6, 2011.

6. Терещук А. Методи творчої діяльності на уроках трудового навчання /Трудова підготовка в закладах освіти. - 2006.-№1.-с.19-23

7. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 - 9 класи (2017р.) [Електронний ресурс] /За заг. ред. В.К. Сидоренко та ін.. //Портал Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Навчальні програми для загальноосвітніх закладів. 5 – 9 класи. – режим доступу: http: //mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
12 липня 2018
Переглядів
538
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку