26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту по дисципліні «Фермерські машини та обладнання для тваринництва»

Про матеріал
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліні «Фермерські машини та обладнання для тваринництва» зі спеціальності 208 "Агроінженерія"
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

 

Глухівський агротехнічний інститут імені С.А.Ковпака СНАУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 

 

до виконання курсового проекту по дисципліні «Фермерські машини та обладнання для тваринництва»  

зі спеціальності 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» відділення «Механізація сільського господарства»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019

 

 

 

                                   ЗМІСТ

 

1. Загальні положення, умови і вимоги;                                                                       

  2. Зміст курсового проекту з дисципліни  «Фермерські машини та обладнання для тваринництва»;

   3. Оформлення пояснювальної записки;                                                                    

   4. Оформлення графічного матеріалу;                                                                         

 5. Організація курсового проектування;                                                                      

     Список використаних джерел;                                                                                      

     Додатки.                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, УМОВИ І ВИМОГИ

 

Курсове проектування є важливим етапом навчання студентів за дисципліною «Фермерські машини та обладнання для тваринництва» яке передбачає самостійну творчу роботу студента по розробці та успішному захисту курсового проекту перед комісією, яка приймає рішення про якість виконання роботи відповідною оцінкою.

Основними завданнями курсового проектування є:

   - поглиблення і закріплення теоретичних знань і практичних навичок, та набуття умінь самостійно формулювати і вирішувати задачі механізації виробничих процесів у тваринництві;

- розвиток умінь систематизації та аналізу літератури з питань, які розробляються в проекті;

- удосконалення умінь самостійного техніко-економічного аналізу та обґрунтування інженерних розробок і проектних рішень;

- пошук шляхів реалізації інженерних розробок для умов виробництва.

Курсовий проект виконується державною мовою. В ньому не повинно бути переписаних з підручників чи посібників описів, положень і формулювань, а дозволяються лише посилання на них.

Керівник курсового проекту у разі потреби допомагає студенту обґрунтувати, визначити і прийняти правильне рішення, перевіряє і оцінює прийняті студентом рішення.

             Метою вказівок є допомога студентам у виборі теми, виконанні, оформленні і підготовки до захисту курсового проекту.

 

          1.1 Позначення документів

Кожний конструкторський документ згідно ГОСТ 2.105-95 ДСТУ 3321 та СТП21-2005 повинен мати назву та позначення, яке складається із 3 груп символів.

Шифри документів, що входять до складу курсового проекту

Назва документу

Шифр документу

Пояснювальна записка

ПЗ

Таблиця

ТБ

Розрахунок

РР

Схема технологічна

ТХ

Схема кінематична

К

Загальний вигляд

ВО

Збірне креслення

СБ

Графік

ГР

Техніко-економічні показники проекту

ПЕ

Технологічний процес

ТП

Найбільш поширеними позначеннями в курсових проектах є наступні:

-КП 12.061.ПЗ – позначення на аркушах пояснювальної записки;

-КП 12.061.01.00.00 ВО – позначення загального виду першого виробу;

-КП 12.061.01.01.00 СБ – позначення 01 складального креслення першого виробу;

-КП 12.061.01.01.08 – позначення  робочого  креслення  8 деталі  01 складального креслення 01 виробу.

 

1.2 Основні написи

Всі текстові документи (за винятком титульного аркуша і завдання) та аркуші графічної частини курсового проекту повинні мати основні написи, розміщенні в правому нижньому куті.

На аркушах  формату  А4 основні  написи  розміщують  тільки вздовж короткої сторони.

Основні написи згідно з ГОСТ 2.105-95 мають розміри:

 • для креслень і схем 185х55мм;
 • для реферату пояснювальної записки 185х40мм;
 • для наступних аркушів записки 185х15мм.

 

              1.3 Побудова тексту

Текст записки поділяють на розділи, підрозділи, за необхідності підрозділи поділяють на пункти, а пункти – на підпункти. Порядкові номери кожної градації позначають арабськими цифрами у зростаючому порядку. Цифри кожної градації відокремлюють крапками.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію у межах всієї записки і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т.д. Номер підрозділу складається із номерів розділу і підрозділу, відокремлених крапкою. У кінці номера підрозділу крапка не ставиться, наприклад, 1.1, 1.2, 1.3 і т.д.

Нумерація пунктів повинна бути в межах підрозділу і номер пункту складається з номерів розділу, підрозділу і пункту, наприклад, 2.1.1, 2.1.2 і т.д.

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3 і т.д.

 

  2 ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ДИСЦИПЛІНИ «Фермерські машини та обладнання для тваринництва»

Курсовий проект складається з:

        - пояснювальної записки на 30 5 сторінок формату А4;

        - графічної частини на 4 аркушах формату А1.

Зміст пояснювальної записки:

- титульний аркуш;

- завдання на курсове проектування;

- реферат;

- зміст пояснювальної записки;

- вступ.

1 Характеристика об’єкта проектування (господарства).

2 Технологічна частина.

2.1 Розрахунок генерального плану тваринницької ферми.

2.2 Обґрунтування механізації виробничого процесу ферми.

2.3 Розробка графіка роботи машин виробничого процесу.

2.4 Визначення технологічних показників виробничого процесу.

2.5 Розрахунок показників технічного обслуговування машин.

3 Охорона праці механізованих робіт на фермі.

4 Техніко-економічне обґрунтування механізації виробничого процесу.

Висновки.

Список використаних джерел.

Графічна частина складається з 4-х аркушів формату А1:

1) аркуш 1 – генеральний план тваринницької ферми;

2) аркуш 2 – технологічна схема механізації виробничого процесу;

3) аркуш 3 – графік роботи засобів механізації виробничого процесу;

4) аркуш 4 – техніко-економічні показники проекту.

Титульний аркуш є першою сторінкою пояснювальної записки. Його виконують відповідно до ГОСТ 2.105-95. Титульний аркуш бажано виконувати друкарським способом (у вигляді бланка з місцями для заповнення рукописним способом чорною тушшю).

Завдання на курсове проектування складається керівником відповідно до обраної теми, затверджується зав. кафедрою і видається студенту.

Реферат  це скорочений виклад змісту  основних розробок та висновків з курсового проекту, який оформляють згідно ГОСТ 7.9-77.

Розміщують реферат на окремому аркуші формату А4. В рефераті акцентують увагу на нових розробках, технологіях.

Його складають за таким планом:

 • інформація про обсяг курсового проекту (кількість сторінок пояснювальної записки, рисунків, таблиць, літературних джерел, додатків, кількість аркушів графічної частини, ілюстрацій);
 •  перелік ключових слів (великими літерами);
 • текст реферату.

Матеріал у рефераті викладається стисло, чітко і лаконічно. Рекомендується використовувати у виразах стандартизовану термінологію з наукових і технологічних документів, уникати незвичних термінів і символів.

Обсяг реферату не повинен перевищувати 1500 знаків і однієї сторінки формату А4. На рефераті виконують основний напис розміром 185 х 40 мм і проставляють номер сторінки - три, а на інших - малий напис розміром 185 х 15 мм. Всі сторінки нумерують наскрізь до закінчення пояснювальної записки, включаючи і список літератури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

     На окремому аркуші викладають обґрунтування актуальності теми курсового проекту стосовно сучасного рівня розвитку науково-технічного прогресу в механізації виробничих процесів тваринництва.

 

1 Характеристика об’єкта проектування (господарства)

   Включає наступні дані  господарської діяльності за останні три роки:

1 Місцеположення господарства і його спеціалізація

2 Природнокліматичні умови виробництва с.-г. продукції

3 Земельна площа, у т. ч. с.-г. угідь, ріллі та ін. 

4 Структура посівних площ

5 Урожайність і валовий збір основних культур

6 Показники виробництва кормових культур

7 Поголів’я тварин на кінець року

8 Продуктивність тварин ( середній річний удій від корови, середньодобовий приріст молодняку на відгодівлі та ін. )

9 Показники витрат праці на одиницю продукції тваринництва

10 Витрати кормових одиниць на одиницю продукції тваринництва

11 Чисельність працівників у господарстві, у т ч у тваринництві

 

2 Технологічна частина

2.1 Розрахунок генерального плану тваринницької ферми

   Включає розрахунок площі земельної ділянки, потрібної кількості приміщень для утримання тварин, сховищ для зберігання кормів і гною, інших основних і допоміжних споруд для конкретної тваринницької ферми і раціонально планувати їх розміщення на земельної ділянці з урахуванням зооветеринарних, протипожежних та технологічних вимог.

Визначення кількості і параметрів виробничих приміщень

   Генеральний план є основою для розробки комплексної механізації тваринницької ферми. В ньому повинно бути відображено кількість та структуру поголів’я тварин, типи приміщень, види кормових сховищ, розташування будівель та інших споруд.

         Площа земельної ділянки молочної ферми, м2

                                F=M*f                                                                                   (2.1)

 де М-розмір ферми, голів.

      f-норма площи,м2/гол. (табл. 1)

   Таблиця 1

   Приблизні норми земельної площі на фермах

Молочна ферма, м2/корову

150...200

Ферма відгодівлі молодняку ВРХ, м2/гол

50...80

Свиноферма з закінченим циклом виробництва, м2/основну свиноматку

180...250

Репродуктивна свиноферма, м2/основну свиноматку

100...150

Свиноферма відгодівлі молодняку, м2/гол

15...30

 

     Ширина ділянки, м

                             B=k*                                                                               (2.2)

  де kB- коефіцієнт ширини

           Довжина ділянки, м

                                    L=F/B                                                                                 (2.3)

   Для вибору типу та кількості тваринницьких приміщень для утримання тварин необхідно знати структуру поголів’я, котру приймають з даних аналізу господарської діяльності або визначають шляхом розрахунку за допомогою розрахункових коефіцієнтів

                             mi=M*ki                                                                                    (2.4)

   де mi- кількість тварин і-й виробничої групи, гол

      ki – розрахунковий коефіцієнт і-й виробничої групи (табл. 2)

    Таблиця 2

   Розрахункові коефіцієнти виробничих груп тварин

     Групи тварин 

Коефіцієнти

Норма площі

приміщень, м2/гол

   Молочні ферми (90% корів в структурі стада)

 

Корови дійні

0.75

8...10

Корови сухостійні

0.15

8...10

Корови в пологовому відділенні

0.10

14...16

Нетелі за 2...3 місяці до отелення

0.12

8...10

Свиноферми з закінченим циклом виробництва (опороси протягом року)

 

Свиноматки холості і поросні

1.0

3.0...4.5

Свиноматки підсисні

0.5

13...16

Поросята підсисні

5.0

 

Поросята на дорощуванні

4.4

1.0...1.3

Молодняк на відгодівлі періоду 4...6 місяців

4.2

1.4...1.5

Молодняк на відгодівлі періоду 6...8 місяців

4.0

1.5...1.6

 

 Визначення кількості і параметрів сховищ на фермі

    Загальна місткість сховищ конкретного виду корму або  гною на ферми ,м3 (Виконується відповідно нормативів табл. 3)

                               V=[(m1*q1+m2q2+…+mn*qn)*D*k/](g*kc)                              (2.5)

  де m- кількість тварин виробничої групи, гол

      q-добова норма споживання корму або виходу гною, кг/гол

      D-розрахункова кількість днів зберігання.

      k- коефіцієнт запасу

      g- об’ємна маса матеріалу,кг/м3

      kc - коефіцієнт заповнення

   Загальна площа сховищ, м2

                               F=V/H                                                                                     (2.6)

Де H висота сховищ, м

   Загальна довжина сховищ, м

                                L=F/B                                                                                   (2.7)

Де В ширина сховища, м

     Кількість сховищ

                                N=L/l                                                                                   (2.8)

Де l- довжина одного сховища, м

Таблиця 3

   Нормативи розрахунку сховищ на фермах

Показники

                                      Сховища

силосу

зерна

коренеплодів

сіна

соломи

гною

Розрахункова кількість днів, D

220

365

220

220

220

120

Об’ємна маса g, кг/м3

600-650

550-700

570-679

60-80

60-80

700-900

Коефіцієнт заповнення, kC

0.8

0.8

0.8

0.8

1.0

0.9

Коефіцієнт запасу, k

1.15

1.0

1.1

1.1

1.2

1.0

Висота сховища H, м

3-5

3-5

2

5

5

1.5-2.0

Ширина сховища B, м

6-12

12-18

12-18

12-18

8

12-15

Довжина одного сховища не більш, l

48

40

40

60

60

60

 Розташування приміщень, споруд та інших елементів на генеральному плані ферми виконується відповідно зооветеринарних і протипожежних вимог

   При розміщенні об’єктів на генеральному плані необхідно відокремити таки зони:

 • адміністративно-господарську
 • виробничу
 • зберігання та приготування кормів
 • допоміжних будівель і споруд
 • зберігання і переробки гною

   На плані ферми необхідно також нанести насосну станцію, башту для води, авто ваги, ветпункт та інші споруди

 

2.2 Обґрунтування механізації виробничого процесу ферми

   У курсовому проекті розробляється варіант механізації одного з виробничих процесів тваринницької ферми у відповідності з завданням, яке видається студенту:

 • приготування і роздавання кормів
 • видалення і транспортування гною
 • водопостачання і поїння тварин
 • вентиляції та опалення тваринницьких приміщень
 • доїння корів і первинної обробки молока (для молочних ферм)
 • стрижки овець і первинної обробки вовни ( для вівцеферм)

 

2.3 Розробка графіка роботи машин виробничого процесу

   Графік роботи машин виробничого процесу (технологічної лінії) є важливим елементом раціональної експлуатації машин і високої якості виконання механізованих робіт на фермі. За допомогою графіка повинна бути досягнута узгодженість окремих машин у технологічної лінії і визначена фактична продуктивність технологічної лінії, час роботи кожної окремої машини і в цілому системи машин протягом доби.

 

2.4 Визначення технологічних показників виробничого процесу

   Використання результату побудови графіка роботи машин дає можливість визначити фактичні  технологічні показники механізації виробничого процесу:

 • площу дільниці, м2
 • потребу у робочих, люд
 • потребу в електроенергії, паливі, воді, пари та ін.
 • годинну продуктивність механізації процесу, т/год. (гол./год, м3/год та ін.) 

 

2.5 Розрахунок показників технічного обслуговування машин

    За детальним способом загальна річна трудомісткість проведення ТО визначається як сума трудомісткості заходів ТО окремих машин

Річна трудомісткість щоденного ТО (ЩТО) машин та обладнання, люд.*год;

             T0=t1*n1+t2*n2+…+ti*ni+…+tm*nm                                  (2.9)

Річна трудомісткість періодичних ТО машин та обладнання, люд.*год;

           Tn =t1*k1+t2*k2+…+ti*ki+…+tm*km                                    (2.10)

де Т0, Тп — річна трудомісткість відповідно щоденного і періодичних ТО машин та обладнання, люд.*год;

m — кількість марок машин на фермі;

n - кількість заходів щоденного ТО, які планується провести протягом року машини i-ї марки;

k— кількість заходів періодичного відповідно ТО, які планується провести протягом року стосовно машини i-ї марки;

 t1,t2,tn — трудомісткість одного заходу відповідно щоденного технічного обслуговування, ТО-1 і ТО-2 машини і-ї марки;

Усереднені дані трудомісткості проведення заходів ТО машин у тваринництві наведені у додатку 3

Кількість заходів періодичних ТО-1 і ТО-2 визначається з урахуванням, що ТО-1 для машин у тваринництві виконується 1 раз у місяць, а для складних машин відповідно вимоків по експлуатації додатково виконується ТО-2 1 раз у 6 місяців.

Трудомісткість проведення заходів технічного обслуговування встановлюється заводом, що виробляє машину у відповідності з вимогами правил експлуатації

               Т=ТОП                                                                                    (2.11)

Потрібна кількість обслуговуючого персоналу для проведення ТО

               М=Т/В                                                                                        (2.12)

Де В- річний фонд витрат праці одного працівника (2050 люд*год)

За результатом розрахунків проведення регламентних робіт виробничого процесу визначається потрібність у ставках слюсаря

 

3 Охорона праці механізованих робіт на фермі

3.1 Обґрунтування і правові питання

 Наводяться основні заходи по охороні праці у тваринництві, які є є важливою частиною виробничої діяльності тваринницьких ферм, спрямованих перш за все підвищення безпеки життєдіяльності обслуговуючого персоналу захисту тварин

 

3.2 Аналіз стану охорони праці у господарстві

Розглядаються питання управління охороною праці в господарстві, визначаються показники стану охорони праці за останні 3 рокі. (табл..3.1)

Для розрахунку коефіцієнта частоти використовуємо формулу:

 

                                      Кч=1000*Т/Р                                            (3.1)

Коефіцієнта важкості: 

 

                                       Квнв                                                 (3.2)

Коефіцієнта втрати робочого часу

 

                                       Квч=1000*Дн                                        (3.3)

Де Т- кількість нещасних випадків

    Дн-кількість днів непрацездатності

   Р- середньооблікова кількість працюючих, чол.

 

   Таблиця 3.1

                           Показники стану охорони праці у підприємстві.

 

         Показники

Ед.вим

2004

2005

2006

1

Середня кількість працюючих.

Чол..

240

224

204

2

Кількість нещасних випадків з тим час. втратою працездатності (Т)

Вип.

4

2

2

3

У т. ч. з летальним наслідком (Тсм)

Вип.

0

0

0

4

Кількість днів непрацездатності, (Дн)

Дн.

72

32

44

5

Коефіцієнт частоти травматизму, (Кч)

 

16.7

8.9

9.8

6

Коефіцієнт важкості, (Кв)

 

18

16

22

7

Коефіцієнт втрат робочого часу,(Квч)

 

300

143

216

8

Виділення коштів на охорону праці

грн

6400

6400

6400

9

Використано всього

У т.ч. на номенклатурні заході

грн

6400

2800

6400

3200

6400

3600

10

Кількість пожеж

 

-

-

-

11

Матеріальні збитки від пожеж

грн

-

-

-

 

 Аналізується динаміка виробничого травматизму  за останній період.

 

3.3 Вимоги до охорони праці

  Впровадження комплексу машин на фермі, заміна процесів ручної праці виробництва машинними процесами, потребують корених принципових змін у роботі обслуговуючого персоналу, організацію і охорону праці працівника.

Обрана система машин для механізації процесу створює значно кращі умові праці для обслуговуючого персоналу у приміщенні. Але й вона потребує ретельного обґрунтування заходів безпеки праці при догляду за тваринами і обслуговуванні машин і обладнання для механізації виробничого процесу.

   Приводяться основні вимоги по охороні праці до монтажу, експлуатації, технічному обслуговуванню і ремонту машин відповідно обраного варіанта механізації виробничого процесу.

 

3.4 Логічне моделювання небезпек при виконанні механізованих робіт процесу

Обраний варіант механізації повинен використовуватися у найбільш безпечних умовах. Статистка показує, що основною причиною виникнення нещасних випадків на тваринницьких фермах  є недоліки організації охорони праці при проведенні механізованих робіт (більш 70%) Технічні і природні причини значно менш впливають на показники охорони праці у господарстві. Тому важливо змоделювати можливі небезпечні дії при виконанні механізованих робіт у тваринництві і таким чином попередити виникнення нещасних випадків.

 Стосовно теми курсової  роботи розглядається система машин та небезпеки які виникають при виконанні механізованих робіт

На прикладі молочної фермі наводиться форма аналізу потенційних небезпек процесу доїння корів і первинної обробки молока. (табл.3.2).

 

 

    Таблиця 3.2

Аналіз потенційних небезпек механізованих робіт на молочної фермі при доїнні корів і первинної обробці молока

Назва операції, машини.

Виробничі небезпеки

Можливий варіант

наслідку

Небезпечна умова

Небезпечна

дія

Небезпечна ситуація

1

2

3

4

5

Приміщення обробки молока

1. Провис стелі більш 8 мм на 1 п. м.

Знаходження працюючих в приміщенні

Обрушення стелі, падіння її елементів

Травма смертельний наслідок

       -!!-

2Освітленість робочих місць менш 75 лк

Робота з недостатньої освітленістю

Недостатня видимість об’єктів

Захворювання зору, травма

 

3.Неефективна робота вентиляції

Робота людей в приміщенні

Підвищена концентрація шкідливості

Захворювання

 

 

4.Відсутнє, несправне захисне заземлення електрообладнання

Робота людей в приміщенні

 

Ураження електричним струмом

Травма, смертельний наслідок, опіки

 

5.Відсутність захисту від грози

Знаходження людей і тварин під час грози

Пожежа,

ураження блискавкою

Опіки, травма, смертельний нас-лідок

Доїння корів доїльною установкою УДМ-100

Відсутність термостійких труб

Заміна простими трубами без засобів індивідуального захисту.

Обривання скляної труби, розлітання уламків

Травми обличчя, тіла

Охолодження молока установкою МВТ-20

Порушена герметичність системи

Технічне обслуговування

Небезпечна концентрація хладону у відділенні

Отруєння

 

4 Техніко-економічне обґрунтування механізації виробничого процесу

   Удосконалення механізації виробничого процесу поліпшує умові праці обслуговуючого персоналу, значно підвищує продуктивність праці персоналу ферми, приводе до зростання якості продукції ферми і ціни її реалізації.

   Але впровадження  механізації на фермі потребує значних коштів на придбання й монтаж машин та обладнання, побудови приміщення для монтажу машин і обладнання. Тому при економічної оцінці проекту механізації виробничого процесу використовуємо результати розрахунку технологічного процесу ферми і аналізу господарської діяльності підприємства, ринкові умові при реалізації продукції для споживачів.

  Розрахунки виконуються для існуючого варіанта (відповідно данім господарської діяльності) і проектного варіанта.

  Балансова вартість машин та обладнання, грн.

                      БM1*k+c2*k+…+cn*k                                                     (4.1)

 де c1,c2,cn- ціна окремої машини, грн. (див додаток 3)

k- коефіцієнт, що враховує додаткові витрати на доставку і монтаж (k=1.2)

   Балансова вартість будови приміщення для проектного варіанта, грн.

                        ББП=V*qБ                                                                          (4.2)

  V-об’єм будови, м3

qБ питома вартість 1м3 будови, грн./м3 (qБ=120...140грн/м3)

   Балансова вартість лінії механізації виробничого процесу, грн.

                      Бк=Бм+ББ                                                                          (4.3)

   Час роботи лінії протягом року, год.

                         T=ТДЗ*f*D                                                                         (4.4)

де ТДЗ- змінний час роботи технологічної лінії, год. (відповідно технологічного розрахунку процесу)

      f-кратність роботи лінії протягом доби

     D- кількість днів роботи лінії протягом року

   Річні витрати праці на при виконанні механізованих робіт процесу, люд*год

                          W= Т*n                                                                           (4.5)

     n- кількість робітників, що обслуговують лінію, люд

   Річне виробництво продукції на фермі, ц

                         М=m*U*                                                                          (4.6)

Де m- поголів’я тварин на фермі, гол

    U- річний вихід продукції від однієї тварини, ц

   Питомі витрати праці, люд*год/ц

                           w=W/M                                                                          (4.7)

   Річні експлуатаційні витрати використання технологічної лінії, грн.

                      В=З+А+Р+Е                                                                      (4.8)

Де З-річні витрати на оплату робітників, які обслуговують лінію, грн.

   А-амортизація, грн.

   Р- річні витрати на ремонт і ТО лінії, грн.

   Е- річні витрати на електроенергію, грн.

                   З=Т*З*n                                                                          (4.9)

 Де Т-час роботи лінії протягом року, год.

    З- середня оплата праці робітника, грн./люд*год. (6...10 грн./люд*год)

    n- кількість робітників, що обслуговують лінію, люд

    Н- коефіцієнт нарахувань на заробітну плату (Н=1.05)

                        А=Бм*aM+ББ*aБ                                                             (4.10)

  Де Бм - балансова вартість машин та обладнання, грн.

  ББ- балансова вартість приміщення, грн.

  аМБ –норми відрахувань на амортизацію машин (аМ =0.142) і будівлі (аБ=0.027)

                      Р=Бм*рМББ                                                               (4.11)

  Де рМ, рБ- норми відрахувань на ремонт і ТО обладнання (рМ=0.18) та будівлі (рБ=0.02)

                     Е=е*N                                                                           (4.12)

Де е-вартість електроенергії, грн./кВт*год (0.4 грн./кВт*год)

 Де N-сумарна потужність приводу машин технологічної лінії, кВт.

  Т- час роботи лінії протягом року, год

  Річні приведені витрати, грн.

                    П=В+0.01R*БK                                                                   (4.13)

  Де В- річні експлуатаційні витрати використання технологічної лінії, грн.

  R –річний банківський процент на капітал, грн.  R=15%

 БК - балансова вартість лінії, грн.

   Питомі експлуатаційні витрати, грн./ц

                    qВ =В/М                                                                        (4.14)

Питомі капітальні вкладення, грн. /т

                     qБ =Бк/М                                                                      (4.15)

  Питомі приведені витрати, грн. /ц

                    qП=П/М                                                                           (4.16)

   Річний економічний ефект від впровадження проектної системи машин для механізації виробничого процесу, грн.

                            Д=Пі-Пп+Дд                                                                (4.17)

  Де Пі- річні приведені витрати по існуючому варіанту, грн..

  Пп- річні приведені витрати по проектному варіанту, грн.

  Дд- річний додатковий доход за рахунок підвищення якості і ціни реалізації продукції фермі, грн.

                        Дд=m*U*C*kO                                                               (4.18)

Де m- поголів’я тварин на фермі, гол

    U- річний вихід продукції від однієї тварини, ц

    C- ціна продукції при існуючому варіанту механізації виробничого процесу, грн./ц

     kO- коефіцієнт підвищення ціни продукції після підвищення її якості (0.10...0.25)

Результати розрахунку техніко-економічних показників курсового проекту наводимо у вигляді таблиці  на прикладі молочної ферми (табл. 4.1)

   Таблиця 4.1

Техніко-економічні показники процесу доїння корів і первинної обробки молока

Показники

Механізація

Різниця, %

існуюча

проектна

Поголів’я корів, гол

300

300

-

Балансова вартість механізації процесу, грн.

58560

159120

171.7

Балансова вартість приміщення для обробки молока, грн.

-

33600

 

Річний удій від однієї корови, кг/гол

4000

4400

10.0

Валове виробництво молока, ц

12000

13200

10.0

Річні експлуатаційні витрати використання технологічної лінії, грн.

137490

140048

1.9

Річні приведені витрати, грн.

146274

168956

15.5

Питомі витрати праці, люд*год/ц

1.2

0.7

-41.7

Питомі капітальні вкладення, грн. /ц

4.9

14.6

198.0

Питомі приведені витрати, грн. /ц

12.2

12.8

4.9

Річний економічний ефект від впровадження механізації згідно проекту, грн

 

373318

 

 

          Список використаних джерел включає підручники, навчальні посібники, довідники, монографії, періодичні видання, наукові праці, стандарти, каталоги, нормативно-технічні документи, патенти, авторські свідоцтва тощо.

Нумерація літературних джерел наскрізна арабськими цифрами в такому порядку, в якому вони згадуються в тексті або в абетковому порядку. Під цим номером їх заносять у список літератури і далі посилаються на нього. У списку літератури необхідно вказувати:

 

         3 ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНЇ ЗАПИСКИ

Пояснювальна записка згідно з міждержавним стандартом ГОСТ 2.105-95 є текстовим документом і має бути оформлена відповідно до вимог ЄСТД і ЄСКД на одній стороні друкарського паперу формату А4 (297 х 210 мм) державною мовою машинописним або рукописним способом.

Кожен аркуш записки повинен мати рамку чорного кольору нанесену суцільною основною лінією друкарським способом або вручну тушшю чи пастою на відстанях 20 мм від лівого краю і 5 мм від інших сторін формату (незалежно від того, як зроблено текст записки).

Відстань тексту від верхньої і нижньої рамки не менше 10 мм, а від бокових – не менше 3 мм.

Титульний аркуш і зміст входять в загальну кількість аркушів записки як перший і другий.

 

          4 ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Графічний матеріал має задачу доповнити і надати ілюстрацію доповіді.

Рекомендується розміщати інформацію на листах графічної частини при їх основному положенні (горизонтально) і тільки в разі неможливості ефективного розміщення застосовувати вертикальне розташування листів.

Графічна частина курсового проекту в правому нижньому куті облаштовується відповідним штампом з основним написом для креслень і схем (185 х 55 мм).

Графічний матеріал виконують на креслярському папері формату А1 (594х841мм).

Креслення виконують олівцем або чорною тушшю. Якщо графічний матеріал виконується за допомогою ЕОМ, то він повинен відповідати вимогам ГОСТ 2.004-88.

При проектуванні генеральних планів великих об’єктів допускається застосувати масштаби 1:100, 1:200, 1:400, 1:500, 1:800, 1:1000, 1:1500, 1:2000; 1: 5000; 1: 10000; 1: 20000; 1: 25000; 1: 50000.

 

5 ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

5.1 Загальні положення

До захисту курсових проектів (курсових робіт) допускаються студенти, які оформили їх з урахуванням наведених вище вимог.

Студенти, які не виконали курсовий проект у повному обсязі, або незадовільно його захистили, призначаються до доопрацювання роботи і повторного захисту. Рішенням кафедри повторний захист курсового проекту дозволяється за доробленою чи новою темою.

5.2 Керівництво курсовим проектуванням

Організацію і контроль ходу курсового проектування з дисциплін по кожній кафедрі здійснює викладач. Він пропонує теми курсових проектів, їх зміст, строки виконання і захисту.

Керівник курсового проекту:

 • видає студенту складене ним завдання на курсовий проект із зазначеним терміном закінчення;
 • надає студенту допомогу у розробці календарного графіку роботи на весь період із зазначенням черговості виконання етапів;
 • рекомендує необхідну науково-технічну літературу;
 • надає студенту систематичні консультації;
 • контролює виконання календарного графіку і якість оформлення курсового проекту.

Закінчений курсовий проект перевіряється і підписується студентом і подається керівникові. Після перегляду і схвалення проекту керівник підписує його, на підставі цих матеріалів вирішує питання про допуск до захисту і робить відповідний запис на титульному аркуші пояснювальної записки.

 

5.3 Захист курсових проектів

Захист є формою перевірки рівня знань та фактичної підготовленості студента і відбувається у призначений строк.

Захист проводиться на відкритому засіданні комісії за таким сценарієм:

 • 5-10 хв. студент доповідає про результати проектування;
 • 5-10 хв. студент відповідає на питання стосовно змісту проекту;
 • голова комісії оголошує захист завершеним.

Після завершення останнього захисту голова комісії оголошує оцінки захисту "відмінно", "добре", "задовільно" або "незадовільно”.

Студенту, який отримав незадовільну оцінку, призначається повторний захист.

 

Список використаних джерел

   1 Алёшкин В.Р., Рощин П.М. Механизация животноводства- .М., Агропромиздат, 1985-336с

   2 Андреев П.А. Техническое обслуживание машин и оборудования в животноводстве.-М., Россельхозиздат, 1980-208с

   3 Белянчиков Ю.И.,Смирнов А.И.Механизация животноводства –М.,Колос,1983-428с

   4 Брагинец Н В., Палишкин Д А. Курсовое и дипломное проектирование по механизации животноводства.- М., Агропромиздат,  1991 -191 с

   5 Бутко Д. А. Практикум з охорони праці.-К., Урожай, 1995 –144 с

   6 Бузун І. А. Потокові технології виробництва молока. – К., Урожай, 1989-192 с

   7 Войтюк Д.С. та ін.. Дипломне та курсове проектування. - К., Урожай, 1996, 192с

   8 Волков Г. К. и др. Зоогигиенические нормативы для животноводческих объектов. Справочник. –М., Агропромиздат, 1986-308 с

   9 Галкин А. Ф.  Основы проектирования животноводческих ферм. –М., Колос, 1978 –367 с

   10 Граник Г. М. Охорона праці. К., Вища школа, 1994 –272 с

   11 Зайцев В.П., Свердлов М.С. Охрана труда в животноводстве. –М.,Колос, 1981-320 с

   12 Іванов М.Н. Детали машин.М., Высш. шк., 1991-383с

   13 Карелик А. И.,Маравин Б. А. Зоотехнические основы проектирования строительства и эксплуатации животноводческих объектов.- М., Россельхозиздат, 1987-267 с

   14 Канарев Ф. М. Охрана труда. М.,Колос,1982- 351с

   15 Карташов Л.П. и др.. Механизация и электрификация животноводства –М.,Агропромиздат, 1987-480с.

   16 Кукта Г.М.и др. Механизация и автоматизация животноводства.-К., Вища шк.,1990-335 с

   17 МарченкоО.С. та ін. Механізація та автоматизація у тваринництві і птахівництві.-К., Урожай,1995-416 с

   18 МельниковС.В. Технологическое оборудование животноводческих ферм и комплексов. Л.,Агропромиздат,1985-640 с

   19 МихайловВ.Н. Охрана труда в сельском хозяйстве. М., Агропромиздат, 1989-543с

   20 ПетрушаЄ.З.,БондарА.Л.,БорщО.В. Операційні технології виробництва молока. К.,Урожай,1988-200 с

   21 РевенкоІ.І. та ін. Проектування механізованих технологічних процесів тваринницьких підприємств. К.,Урожай,1999-192 с

   22 РевенкоІ.І. та ін. Механізація виробництва продукції тваринництва. К.,Урожай,1994-264 с

   23 РевенкоІ.І., МанькоВ.М., КравчукВ.І. Машиновикористання у тваринництві. К.,Урожай,1999-208 с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок                                                                                                      

Додаток 1

Міністерство  освіти та науки  України

Глухівський  агротехнічний інститут імені С.А.Ковпака  Сумського НАУ

 

Затверджую

Протокол №__від_______200_ р

Голова МК _________ ________

 

ЗАВДАННЯ ПО КУРСОВОМУ ПРОЕКТУВАННЮ

студенту    ________________________________________________________________

                                                      (Прізвище, ім’я, по батькові)

   І. Тема проекту: «Обґрунтування механізації процесу доїння корів і обробки молока молочної ферми на 550 корів».______________________________

 

  ІІ. Вихідні дані: нормативи проектування тваринницьких підприємств, результати виробничої діяльності господарства, технічна характеристика машин для доїння корів і обробки молока

 

  ІІІ. Строк здачі студентом закінченого проекту ________________   р.

  ІV. Зміст пояснювальної записки (перелік питань теми проекту)

  Вступ

 1 Характеристика підприємства

 2 Технологічна частина 

 3 Охорона праці механізованих робіт на фермі 

 4 Техніко-економічне обґрунтування механізації виробничого процесу

 Висновки

 Список використаних джерел

  V. Перелік графічного матеріалу

1) аркуш 1 – генеральний план тваринницької ферми;

2) аркуш 2 – технологічна схема механізації виробничого процесу;

3) аркуш 3 – графік роботи засобів механізації виробничого процесу;

4) аркуш 4 – техніко-економічні показники проекту.

  VІ. Дата видачі завдання _______________  р

 

                                   _______________ /________/

                                                     (Підпис)

Завдання прийняв до виконання __________________  р

                                   _______________ /                              /

                                                       (Підпис)

 

Зразок                                                                                                        Додаток 2

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка курсового проекту на 32 сторінках машинописного тексту, 6 рисунків, 15 таблиць, 20 використаних джерел, 5 додатків, 4 аркуша графічної частини.

 

МОЛОЧНА ФЕРМА, ДОЇЛЬНА УСТАНОВКА, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ТЕХНІКА, ОБЛАДНАННЯ, ВИРОБНИЦТВО, РОЗРАХУНКИ ОБСЯГІВ РОБІТ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ, ОХОРОНА ПРАЦІ, ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ.

 

 Об'єктом розробки є тваринницька ферма господарства.

 

Розроблено питання обґрунтування комплексу машин для механізації процесу доїння корів і первинної обробки молока, організації і технології робіт з на фермі, технічного обслуговування машин і обладнання підприємства на протязі року.

 

Наведено генеральний план ферми, технологічна схема процесу, графік завантаження машин, річний графік проведення періодичних ТО обладнання.

 

Розроблені заходи з охорони праці.

 

Проведено аналіз економічної ефективності розроблених проектних рішень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

Трудомісткість проведення ТО і ціна машин для механізації тваринництва, люд.*год.

Найменування і марки машин

ЩТО

ТО-1

ТО-2

Ціна, грн.

1

2

3

4

5

 Ліня обробки зерна

Дробарка зерна А1-БД 2-М

0.2

3,2

-

6000

Дробарка зерна –ДКУ-1,0

0,3

4.6

-

13500

Дробарка зерна –Ф-1М

0,3

4.8

-

16500

Дробарка зерна КДУ-2

0,3

5,1

-

19800

Дробарка зерна КДМ-3

0,3

5,0

-

21000

Дробарка зерна ДБ-5

0,4

5,8

-

36600

Норія зерна НЦГ-10

0,7

1,1

-

4500

Транспортер шнековий УШ 2-4

0,4

1,0

-

5100

Живильник концентрованих кормів ПК-6

0,4

1,0

-

7800

Лінія обробки стеблових кормів (силосу, соломи, зеленої маси)

Дисковий подрібнювач стеблових кормів ДПС-01

0,6

3,1

-

6900

Дисковий подрібнювач стеблових кормів ДПС-02

0,7

3,2

-

10200

Дисковий подрібнювач стеблових кормів ДПС-03

0,8

3,3

-

14600

Дисковий подрібнювач стеблових кормів ДПС-04

0,9

3,4

-

18800

Дисковий подрібнювач стеблових кормів ДПС-05

1,0

3,5

-

22600

Живильник стеблових кормів об’ємом 3 м3 КП-3

0,3

0,5

1,0

6000

Живильник стеблових кормів об’ємом 6 м3 КП-6

0,3

0,5

1,1

10000

Живильник стеблових кормів об’ємом 8 м3 КП-8

0,3

0,6

1,2

14000

Живильник стеблових кормів об’ємом 10м3 КП-10

0,4

0,6

1,3

16000

Живильник стеблових кормів об’ємом 12м3 КП-12

0,5

0,6

1,3

18000

Транспортер скребковий ТС-40С

0,4

0,8

-

4200

Лінія обробки коренеплодів

Дисковий подрібнювач коренеплодів ДПК-01

0,3

0,6

-

2000

Дисковий подрібнювач коренеплодів ДПК-02

0,3

0,7

-

3000

Дисковий подрібнювач коренеплодів ДПК-03

0,4

0,8

-

4000

Дисковий подрібнювач коренеплодів ДПК-04

0,4

0,9.

-

5000

Дисковий подрібнювач коренеплодів ДПК-05

0,4

1,0

-

6000

Живильник коренеплодів об’ємом 3 м3 ТК-3

1,1

1,9

3,4

5000

Живильник коренеплодів об’ємом 5 м3 ТК-5

1,1

2,2

3,5

7000

Живильник коренеплодів об’ємом 8 м3 ТК-8

1,2

2,4

3,6

10000

Живильник коренеплодів об’ємом 10м3 ТК-10

1,3

2,5

3,7

12000

Барабанна мийка коренеплодів БМ-01

0,3

0,6

1,5

3000

Барабанна мийка коренеплодів БМ-02

0,3

0,7

1,6

4500

Барабанна мийка коренеплодів БМ-03

0,4

0,8

1,7

6000

Барабанна мийка коренеплодів БМ-04

0,4

0,9

1,8

7500

Барабанна мийка коренеплодів БМ-05

0,5

1,0

1,9

8000

Кулачкова мийка коренеплодів КМ-01

0,3

0,5

1,4

3200

Кулачкова мийка коренеплодів КМ-02

0,3

0,6

1,5

4800

Кулачкова мийка коренеплодів КМ-03

0,4

0,7

1,6

6400

Кулачкова мийка коренеплодів КМ-04

0,4

0,8

1,7

7800

Кулачкова мийка коренеплодів КМ-05

0,4

0,9

1,8

8400

Лінія змішування кормів

Порційний змішувач кормів об’ємом 1.5 м3 ВК-1

0,3

1,1

-

14000

Порційний змішувач кормів об’ємом 3 м3 С-3

0,3

1,4

-

24000

Порційний змішувач кормів об’ємом 7 м3 С-7

0,4

1,8

-

36000

Порційний змішувач кормів об’ємом 10м3 С-10

0,5

2,0

-

41000

Порційний змішувач кормів об’ємом 14м3 С-12

0,5

2,2

-

44000

Шнек збірний завантажувальний ШЗС-40

0,3

0,7

-

4600

1

2

3

4

5

Шнек збірний вивантажувальний ШВС-40

0,3

0,7

-

4500

Транспортер вивантажувальний ТС-40М

0,4

0,8

-

5600

Лінія роздавання кормів

Роздавач кормів для ВРХ КПТ-10

1,2

3,4

5,9

50000

Роздавач кормів для ВРХ КПТ-5

1,0

3,0

5,2

42000

Роздавач кормів для ВРХ КТУ-10

1,2

3,4

5,8

48000

Роздавач кормів для свиней КС-1.5

0,6

1,5

3,2

24000

Трактор МТЗ-80

0,4

6,0

8,0

70000

Ліня доїння корів і первинної обробки молока

Установка на 100 корів для доїння у відра АД-100

2.7

6,9

11,8

24000

Установка на 100 корів для доїння у молокопровід УДМ-100

2,0

13,5

32,0

44000

Установка на 200 корів для доїння у молокопровід УДМ-200

3,2

18,6

48,0

75000

Установка на 100 корів для доїння у автоматизований молокопровід АДМ-8А

1,8

16,0

44,0

66000

Установка для доїння на площадках УДТ-6

1,5

14,2

32,0

32000

Установка для доїння на площадках УДЕ-8

1,6

16,4

34,0

44000

Автоматизована установка для доїння на площадках УДА-8

1,7

18,4

36,0

56000

Автоматизована установка для доїння на площадках УДА-16

1,8

22,0

40,0

64000

Очисник молока ОМ-1

0,3

1,2

-

3000

Очисник молока СПМФ-2000

0,4

1,4

-

5000

Очисник молока ОСП-3М

0,5

1,7

-

6000

Очисник молока ОМА-3М

0,6

2,0

-

8000

Очисник молока ОСТ-3

0,7

2,4

-

9000

Молокоприймальний бак БМ-250

0,3

1,2

-

800

Молокоприймальний бак БМ-400

0,4

1,2

-

1000

Молокоприймальний бак БМ-600

0,5

1,3

-

1200

Молокоприймальний бак БМ-1000

0,6

1,4

-

1600

Молокоприймальний бак БМ-2000

0,7

1,5

-

2400

Молочний насос 36МЦ-4-12

0,3

0,7

-

400

Пластинчастий охолоджувач молока ОМ-400

0,3

1,6

-

1600

Пластинчастий охолоджувач молока ОМ-1

0,3

1,7

-

2000

Пластинчастий охолоджувач молока ООТ-1

0,4

1,8

-

3000

Пластинчастий охолоджувач молока ООУ-М

0,4

1,9

-

4000

Холодильна установка МХУ-8С

0,5

3,5

11,5

8000

Холодильна установка МХУ-12Т

0,6

3,6

11,7

12000

Холодильна установка УВ-10

0,6

3,7

12,1

11000

Холодильна установка МВТ-20

0,7

3,8

12,4

14000

Холодильна установка ТХУ-14

0,7

3,9

12,6

12000

Холодильна установка АВ-30

0,7

4,0

13,0

16000

Резервуар для збереження молока РОМ-0.6

0,3

0,6

-

600

Резервуар для збереження молока РОМ-1.6

0,4

0,7

-

1600

Резервуар для збереження молока РОМ-2.5

0,5

0,9

-

2500

Резервуар для збереження молока РОМ-3.2

0,5

1,0

-

3000

Резервуар для збереження молока РОМ-4.0

0,6

1,1

-

3600

Резервуар для збереження молока РОМ-4.8

0,6

1,2

-

4200

Лінія водопостачання і поїння тварин

Консольний відцентровий насос води К 8/18

0,1

1,1

-

400

Консольний відцентровий насос води К 20/18

0,1

1,2

-

500

Консольний відцентровий насос води К 20/30

0,2

1,3

-

600

Консольний відцентровий насос води К 30/60

0,2

1,4

-

700

Заглибний насос для свердловин 1ЕЦВ-4-60

0,7

6,5

-

800

Заглибний насос для свердловин 3ЕЦВ-6.3-70

0,7

6,6

-

1000

Заглибний насос для свердловин 1ЕЦВ-10-60

0,8

6,7

-

1100

1

2

3

4

5

Заглибний насос для свердловин 3ЕЦВ-16-75

0,8

6,8

-

1200

Автонапувалка для ВРХ індивідуальна АП-1

0,2

1,2

-

20

Автонапувалка для ВРХ групова АГК-4

0,4

2,4

-

400

Автонапувалка для свиней ПСС-2

0,2

1,2

-

40

Водонапірна башта Рожновського БР-5

0,5

6,0

12,0

27000

Водонапірна башта Рожновського БР-10

0,6

6,5

14,0

36000

Водонапірна башта Рожновського БР-15

0,7

7,0

16,0

48000

Водонапірна башта Рожновського БР-25

0,8

7,5

18,0

62000

Водонапірна башта Рожновського БР-50

0,9

8,0

20,0

84000

Лінія видалення  та транспортування гною

Транспортер ТСН-160

0,5

2,1

7,5

40000

Транспортер ТС-1 поздовжній

0,4

2,0

7,2

24000

Транспортер ТС-1 поперечний

0,4

2,0

7,2

24000

Скреперна установка  УС—Ф-70

0,2

1,8

5,4

36000

Насос шнековий НШ-50

0,2

0,6

-

8000

Тракторний причеп 2 ПТС-2

0,3

1,0

2,2

14000

Тракторний причеп 2 ПТС-4

0,4

1,2

2,4

24000

Тракторний причеп 2 ПТС-6

0,4

1,3

2,6

26000

Цистерна для транспортування рідкого гною РЖТ-4

0,6

6,2

12,2

40000

Цистерна для транспортування рідкого гною РЖТ-8

0,8

7,8

16,0

60000

Лінія вентиляції та опалення тваринницьких приміщень

Відцентровий вентилятор Ц 4-70 №2.5

0,1

0,3

-

400

Відцентровий вентилятор Ц 4-70 №3

0,1

0,3

-

600

Відцентровий вентилятор Ц 4-70 №4

0,1

0,4

-

1000

Відцентровий вентилятор Ц 4-70 №5

0,1

0,4

-

2000

Відцентровий вентилятор Ц 4-70 №6

0,2

0,6

-

3000

Відцентровий вентилятор Ц 4-70 №7

0,2

0,7

-

4000

Відцентровий вентилятор Ц 4-70 №8

0,2

0,7

-

6000

Відцентровий вентилятор Ц 4-70 №10

0,2

0,8

-

8000

Пароводяний калорифер КФС (КФБ) № 2

0,1

0,2

1,2

1000

Пароводяний калорифер КФС (КФБ) №3

0,1

0,2

-

1400

Пароводяний калорифер КФС (КФБ) №4

0,1

0,2

-

1600

Пароводяний калорифер КФС (КФБ) №5

0,1

0,2

-

2000

Пароводяний калорифер КФС (КФБ) №6

0,1

0,3

-

2400

Пароводяний калорифер КФС (КФБ) №7

0,1

0,3

-

3000

Пароводяний калорифер КФС (КФБ) №8

0,1

0,4

-

3200

Пароводяний калорифер КФС (КФБ) №9

0,1

0,4

-

3600

Пароводяний калорифер КФС (КФБ) №10

0,1

0,5

-

3700

Пароводяний калорифер КФС (КФБ) №11

0,1

0,5

-

3800

Електрокалорифер СФО-5

0,1

0,2

-

250

Електрокалорифер СФО-10

0,1

0,2

-

500

Електрокалорифер СФО-16

0,1

0,2

-

750

Електрокалорифер СФО –25

0,1

0,3

-

900

Електрокалорифер СФО-40

0,1

0,3

-

1800

Електрокалорифер СФО-60

0,1

0,3

-

3500

Електрокалорифер СФО-90

0,1

0,3

-

4800

 

 

 

 

Показники  машин для приготування кормів

Найменування і марки машин

Продуктивність,

 т/год

Потужність, кВт

Габарити, см

Ціна, грн.

 Ліня обробки зерна

Дробарка зерна А1-БД 2-М

0,5

7,5

75х97х133

6000

Дробарка зерна  ДКУ-1,0

1,0

14

265х140х250

13500

Дробарка зерна  Ф-1М

1.5

23

170х90х262

16500

Дробарка зерна  КДУ-2

2,0

30

312х166х297

19800

Дробарка зерна  КДМ-3

2.5

32

400х205х306

21000

Дробарка зерна  ДБ-5

3,0

33

365х185х232

36600

Норія зерна НЦГ-10+

10

1,1

60х30х2000

4500

Транспортер шнековий УШ 2-4

10

4,4

4000х45х52

5100

Живильник концкормів ПК-6

6

4

427х77х260

7800

Лінія обробки стеблових кормів силосу,  зеленої маси (соломи)

Дисковий подрібнювач  кормів ДПС-01

1,0 (0,25)

5,2

160х130х160

6900

     -//-  ДПС-02

2.0 (0,5)

10

130х140х220

10200

     -//-   ДПС-03

3,0 (0,75)

14.8

200х150х300

14600

     -//-   ДПС-04

4,0 (1,0)

19,6

220х160х310

18800

     -//-   ДПС-05

5,0 (1,25)

24,0

250х180х329

22600

Живильник стеблових кормів V=3 КП-3

5 (2)

1,5

420х210х180

6000

     -//-   об’ємом 6м3 КП-6

8 (3)

3,0

490х250х180

10000

     -//-   об’ємом 8м3 КП-8

10 (2,5)

5,2

557х285х200

14000

     -//-   об’ємом 10м3 КП-10

12 (3)

7,5

617х230х244

16000

     -//-   об’ємом 12м3 КП-12

16 (4)

8,6

750х330х250

18000

Транспортер скребковий ТС-40С

16 (4)

1.5

750х70х150

4200

Лінія обробки коренеплодів

Дисковий подрібнювач коренів ДПК-01

1

1,5

60х60з50

2000

     -//-   ДПК-02

2

2,6

60х60х90

3000

     -//-   ДПК-03

3

4,0

65х65х100

4000

     -//-   ДПК-04

4

5,5

70х70х116

5000

     -//-   ДПК-05

5

7.8

90х90х130

6000

Живильник коренів об’ємом 3м3 ТК-3

5

1

120х80х130

5000

     -//-    об’ємом 5 м3 ТК-5

7

2,2

220х90х140

7000

     -//-    об’ємом 8 м3 ТК-8

10

3

280х90х140

10000

     -//-    об’ємом 10м3 ТК-10

10

4

300х90х140

12000

Барабанна мийка коренів БМ-01

1

1,2

220х110х220

3000

Барабанна мийка коренів БМ-02

2

2,5

260х120х240

4500

Барабанна мийка коренів БМ-03

3

4,0

280х140х260

6000

Барабанна мийка коренів БМ-04

4

5,2

320х160х280

7500

Барабанна мийка коренів БМ-05

5

7,5

360х180х300

8000

Кулачкова мийка коренів КМ-01

1

1,3

200х105х200

3200

Кулачкова мийка коренів КМ-02

2

2,6

240х110х220

4800

Кулачкова мийка коренів КМ-03

3

4,2

270х130х250

6400

Кулачкова мийка коренів КМ-04

4

5,4

300х150х270

7800

Кулачкова мийка коренів КМ-05

5

7,8

340х170х290

8400

Лінія змішування кормів

Порційний змішувач-запарник кормів ВК-1

об’ємом 1,5м3

3,6

247х164х152

14000

Порційний змішувач-запарник кормів С-3

об’ємом 3м3

8,5

340х200х157

24000

Порційний змішувач-запарник кормів С-7

об’ємом 7м3

10,8

390х231х240

36000

Порційний змішувач-запарник кормів С-10

об’ємом 10м3

12,4

412х260х240

41000

Порційний змішувач-запарник кормів С-12

об’ємом 14м3

14,6

421х288х240

44000

Шнек збірний завантажувальний ШЗС-40

20

2,2

460х67х100

4600

Шнек збірний вивантажувальний ШВС-40

20

2,2

390х60х95

4500

Транспортер вивантажувальний ТС-40М

20

3,0

616х70х200

5600

 

 

doc
Додано
12 вересня 2019
Переглядів
699
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку