10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

На допомогу заступнику директора з навчально - виховної роботи з питань аналітичної діяльності

Про матеріал

Збірник "На допомогу заступнику директора з НВР з питань аналітичної діяльності". Надіюся, що стане корисним для заступників директорів з навчально - виховної роботи. Вміщена аналітична діяльність заступника у схемах і таблицях. Також є кілька схем аналізу уроку та багато чого іншого цікавого.

Перегляд файлу

Зміст

Вступ………………………………………………............ 2-8

І. Організація освітнього процесу…........................... 9-14

ІІ. Аналіз роботи педагогічних працівників……… 15-21

ІІІ. Аналіз організації освітнього процесу ЗЗСО...22 - 33

ІV. Схеми аналізу уроку…………………………….. 34 – 81

V. Список використаної літератури……………………..82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Аналітико-дослідницька діяльність - це

 •                Аналіз – різновид наукової роботи, збір та аналіз інформації, її узагальнення, обробка й генерація ідей, проектів, рішень, оптимальних шляхів і конкретних дій. Аналіз – різновид наукової роботи, збір та аналіз інформації, її узагальнення, обробка й генерація ідей, проектів, рішень, оптимальних шляхів і конкретних дій.
 •              Синтез  – систематизація й аналітична обробка інформації, отриманої різними каналами, формування висновків і розробка методичних рекомендацій. 

Основні завдання аналітичної діяльності

Вивчення й аналіз

 • рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення освітнього процесу кадрами з відповідною базовою освітою;
 • стану викладання предметів і курсів базового навчального плану;
 • стану організації і ефективності освітнього процесу в закладі;
 • рівня знань, умінь і навичок учнів відповідно до державних стандартів;
 • ефективності науково-методичної роботи з педкадрами;
 •  умов забезпечення психічного здоров'я вихованців;
 •  впровадження здоров'язберігаючих технологій. 

 

Об'єкти педагогічного аналізу:

 

 •  Заняття в різноманітних формах методичної роботи
 • Відкриті уроки, позакласні заходи в системі методичної роботи;
 •  Уроки й позакласні заходи педагогів у процесі вивчення стану викладання навчальних предметів;
 • Документація вчителя;
 • Зошити, щоденники здобувачів освіти

 

Цикли освітнього  процесу:

 

 • Семестр, навчальний рік;
 • Міжатестаційний період педагога;
 • Період роботи вихователя дошкільного підрозділу;
 • Усі роки роботи вчителя з початковими класами;
 • Період роботи викладача-предметника;
 • Період виховної роботи класного керівника;
 • Період навчання і виховання від 1 до 11 класу. 

 

Професійні знання і вміння аналітичного характеру ЗДНВР

 

 •  Уміння поставити мету аналізу і розробити програму його проведення;
 • Уміння виділити складові заняття (дидактичні етапи, їх співвідношення, зв'язок з дидактичною метою);
 • Уміння визначити структуру заняття;
 • Уміння вести спостереження за ходом заняття (користуватись кодом, табличним способом тощо);
 •  Уміння узагальнювати матеріали спостережень.

 

Піднесення ефективності  аналітичної роботи обумовлено  рівнем оволодіння сучасними    технологіями моніторингу:

 

 • Професійної підготовленості вчителя;
 • Рівня знань, умінь, навичок здобувачів освіти;
 • Результативності виховного процесу та інше.

 

Види і форми контролю:

 

 • За змістом (комплексний, тематичний, параметричний (відповідність встановленим нормам) );
 • За метою (попереджувальний, поточний, підсумковий); За об'єктом (персональний, узагальнюючий);
 • За періодичністю (систематичний, періодичний, одноразовий);
 • За суб'єктом (адміністративний, громадський, взаємоконтроль, самоконтроль) 

 

При плануванні слід конкретизувати вид аналізу:

 

 •  За об'єктом (методичні формування, клас, учитель);
 • За суб'єктом (самоаналіз, взаємоаналіз,  адміністративний аналіз);
 •  За змістом (комплексний, тематичний, параметричний, оперативний, підсумковий);
 •  За метою (оцінка, підсумки, регулювання, виявлення резервів, узагальнення досвіду);
 •  За періодичністю (періодичний, одноразовий, постійний). 

Принципи педагогічного аналізу

 • Державної національної спрямованості (реалізація державної політики в галузі освіти);
 • Науковості (оперування термінами, використання досягнень науки, інновацій);
 •  Конструктивності (визначення мети, завдань, проектування конкретних справ щодо прогнозованих результатів);
 • Ретроспективності (глибокий аналіз попередніх даних з метою визначення динаміки досягнутих результатів);
 • Перспективності (передбачення ближньої та віддаленої перспективи розвитку досліджуваного об'єкта);
 • Об'єктивності (відповідність результатів аналізу й фактичного стану справ);
 • Єдності кількісного і якісного (достатня кількість показників для висновків).

Система заходів для проведення діагностики:

 •  Підбір тестів, анкет, питань до співбесід, протоколів, фіксування результатів спостережень;
 •  Проведення діагностування вихованців, педагогів, методичних формувань;
 •  Обробка й аналіз результатів діагностики;
 •  Узагальнення підсумків діагностування;
 •  Розробка методичних рекомендацій щодо подальшого удосконалення організації навчально-методичної роботи. 

 

Алгоритм контролю:

 

 •  Визначення питань для вивчення;
 •  Визначення об'єкта контролю;
 •  Визначення термінів проведення
 •  Визначення форми контролю;
 •  Збір інформації;
 •  Аналіз;
 •  Рекомендації;
 •  Визначення терміну перевірки рекомендацій. 

 

Підготовка до контролю:

 

 • Вивчення нормативних документів
 • Складання плану перевірки та основних питань змісту: методи роботи, терміни проведення, форми узагальнення, види і форми надання методичної допомоги
 • Розподіл функцій
 • Повідомлення про перевірку 

Основні блоки контрольно-аналітичної діяльності в ЗЗСО

 •  Стан початкового навчання та викладання навчальних предметів в основній і старшій школі;
 •  Рівень знань, умінь, навичок вихованців;
 •  Здоров’я дітей;
 • Управління неперервною освітою педагогічних кадрів;
 • Забезпечення рівного доступу до якісної освіти;
 • Психологічний супровід науково-методичною роботою;
 • Виконання мовного законодавства;
 • Атестація педагогічних кадрів;
 • Організація виховної роботи та рівень вихованості;
 • Організація роботи з обдарованими дітьми;
 • Впровадження інформаційних технологій в діяльність педагога;
 • Усунення недоліків за результатами комплексних і тематичних вивчень тощо. 

Результати перевірки:

 •     Довідка;
 •     Наказ

Типові недоліки в процесі педагогічного аналізу:

 • Відсутність мети відвідування й аналізу занять;
 • Поверховість аналізу, його фрагментарність;
 • Некритичне ставлення до інновацій;
 • Пасивне оцінювання;
 • Невміння проводити порівняльний аналіз;
 • Формулювання висновків, що не відповідають аналізу з точки зору досягнутого результату;
 • Поверховість або відсутність конкретних пропозицій, рекомендацій;
 • Не здійснюється контроль за результатами попереднього аналізу. 

 


І.Організація освітнього процесу

 

Мережа класів

 

Зарахували у:

Кількість зарахованих здобувачів освіти за роками

1-й клас

 

 

 

5-й клас (на початку навчального року з інших навчальних закладів)

 

 

 

10-й клас, зокрема з інших навчальних закладів (на початку н. р.)

 

 

 

Протягом навчального року в усі класи, а саме:

 

 

 

Із переходом на навчання до нашої школи

 

 

 

Переїздом на проживання на території обслуговування закладу

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Мережа класів та кількість здобувачів освіти

 

Навчальний рік

1-4-ті класи

5-9-ті класи

10-11-ті класи

1-11-ті класи

кількість

у них

здобувачів освіти

із них територій обслуговування

кількість

у них здобувачів освіти

із них територій обслуговування

кількість

у здобувачів освіти

із них територій обслуговування

кількість

у них здобувачів освіти

із них територій обслуговування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарахування у:

Кількість зарахованих здобувачів освіти за роками

1-й клас

 

 

 

5-й клас (на початку навчального року з інших навчальних закладів)

 

 

 

10-й клас, зокрема з інших навчальних закладів(на початку н. р.)

 

 

 

Протягом навчального року в усі класи, а саме:

 

 

 

Із переходом на навчання до нашої школи

 

 

 

Переїздом на проживання на території обслуговування закладу

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Вибуття здобувачів освіти  

 

Причина вибуття

Кількість здобувачів освіти, які залишили школу за навчальними роками

Закінчення основної школи

 

 

 

Закінчення середньої школи

 

 

 

Перехід на навчання до інших закладів

 

 

 

Переїзд батьків на нове місце проживання

 

 

 

Інша (вказати)

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Кількість пропущених уроків

 

 

 

 

 

Клас

Кількість учнів за списком

Кількість усіх уроків у семестрі в розрахунку на одного здобувача освіти

Кількість уроків, які мали відвідати усі здобувачі освіти у семестрі

Кількість пропущених уроків

 

усього

% до загальної кількості уроків

із них:

через хворобу

% до загальної кількості уроків

із поважних причин

% до загальної кількості уроків

без поважних причин

% до загальної кількості уроків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випускники НВК

 

 

 

Рік випуску

 

 

Усього випущено

За час експертизи

навчаються у

ВНЗ І-ІІ р.а

ВНЗ ІІІ-ІVр.а.

ПТУ

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагородження

 

Навчальний рік

Кількість здобувачів освіти на кінець навчального року

Нагороджено

Видано свідоцтв особливого зразка

Разом

золотими медалями

срібними медалями

похвальними грамотами

похвальними листами

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурткова робота

 

 

Навчальний рік

 

Учнів у ЗЗСО

Усього охоплено внутрішкільною гуртковою роботою

Назва гуртка

Керівник

Кількість годин

Кількість учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан здоров'я  здобувачів освіти        

 

 

 

Навчальний рік

Кількість здобувачів освіти

Група

основна

підготовча

спеціальна

постійна

тимчасова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця контролю ведення календарного планування

 

з/п

Прізвище, ім’я

по батькові вчителя

Дата 

перевірки

Зауваження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця роботи вчителів – предметників

 з обдарованими дітьми

 

№ з/п

 

Прізвище, імя по батькові

 

 

Предмет

 

Категорія

В яких класах

Олімпіади

Конкурси

Кількість

учасників

 

Призери

Кількість

учасників

 

 

Призери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка класних журналів

Дата перевірки

КЛАС

Прізвище та ініціали  педагогічного працівнка

Тематичний облік знань

Наявність відпрацювання

Норми домашнього завдання

Охайність заповнення

Дані про відвідування занять

ПРИМІТКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Аналіз роботи педагогічних працівників

 

Здобувачі освіти у професійних конкурсах

Навчальний рік

Прізвище, ініціали педагога

Посада

Назва конкурсу, у якому брав участь

Результативність конкурсу рівня

Міжна- родного

Всеукраїнсь-кого

Регіонального

Місцево- го

призер

лауреат

призер

лауреат

призер

лауреат

призер

лауреат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати атестації

 

Рік проведення атестації

Встановлено категорію

Підтверджено категорію

вищу

першу

другу

вищу

першу

другу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнення досвіду роботи

 

Рік узагальнення

Прізвище, ініціали педагога

Посада

Із якого питання узагальнено досвід

Ким вивчено

Де заслухано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з молодими педагогами

 

Навчальний рік

Прізвище, ініціали молодого педагога

Посада

Навантаження (кількість тижневих годин, частка ставки)

Прізвище, ініціали наставника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публікують свої матеріали

 

Рік публікації

Назва видання

Номер

Сторінки

Автор, посада

Назва публікації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програми

 

Назва програми

Для яких класів

Автор, посада

Ким затверджено (схвалено), дата номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні розробки

 

Назва розробки

Автор, посада

Ким і коли схвалено

 

 

 

 

 

 

 

Елементи інноваційних педагогічних ідей та технологій

 

з/п

 

Вид інновації, технології

 

Її суть

Прізвище, ініціали вчителя, який впроваджує; предмет викладання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведення документації вчителями

 

Навчальний рік

Ким здійснювався

контроль

Кількість перевірок документації

Форма узагальнення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчалися окремі питання

 

Питання яке вивчалося

Терміни вивчення

Ким вивчалося

Яким чином підбито підсумки вивчення

Які головні зауваження до роботи були висловлені

Що зроблено для їх ліквідації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профільне та допрофільне навчання

 

Навчальний рік

8-й клас

9-й клас

Усього здобувачів освіти

із них охоплено

Усього здобувачів освіти

із них охоплено

допрофільною підготовкою (назва)

кількість

допрофільною підготовкою (назва)

кількість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профільна підготовка

 

Навчальний рік

10-й клас

11-й клас

Разом 10-11-ті класи

усього здобувачів освіти

назва профілю

у ньому здобувачів освіти

усього здобувачів освіти

назва профілю

у ньому здобувачів освіти

усього здобувачів освіти 2+5

із них охоплено профільним навчанням 4+5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурткова робота

 

Навчальний рік

Кількість здобувачів освіти у ЗЗСО

Від якої установи працює

Назва гуртка, клубу, секції

Кількість охоплених здобувачів освіти у ЗЗСО

Із них учнів соціально незахищених категорій

На базі якого ЗЗСО організовано його роботу

Прізвище, ініціали керівника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системи уроків

 

 

Посада, прізвище, ініціали педагога, система роботи якого вивчалася

 

Із якого питання

Ким вивчалася

Терміни вивчення

У процесі вивчення

 

Форма узагальнення

Висновки

відповідно уроків

відповідно позакласних заходів

перевірено документації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість заходів та уроків відвідана дирекцією ЗЗСО

 

Кількість перевірок

Директором

Заступником директора          

з навчально – виховної роботи

Заступником директора

з виховної роботи

20__/__ н.р.

20__/__ н.р.

20__/__ н.р.

20__/__ н.р.

20__/__ н.р.

20__/__ н.р.

20__/__ н.р.

20__/__ н.р.

20__/__ н.р.

Відвідних уроків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відвідних та позакласних та позашкільних заходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірок документації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системи роботи вчителів

 

Посада, прізвище, ініціали педагога, система роботи якого вивчалася

Із якого питання

Ким вивчалася

Терміни вивчення

У процесі вивчення

 

Форма узагальнення

Висновки

відповідно уроків

відповідно позакласних заходів

перевірено документації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР

методичної роботи __________

на 20___-20___ навчальний рік

з/п

 

Заходи методичної роботи

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

1.

Засідання методичної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Психолого-педагогічний семінар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Семінар-практикум

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Тижні педагогічної майстерності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Методичні тижні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Предметні тижні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Творчі звіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Форум  педагогічних інновацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Атестація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Школа молодого вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Методичні бюлетні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Засідання МО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Аналіз організації освітнього процесу ЗЗСО

 

Оцінювання балами початкового рівня

 

 

Навчальний рік

Кількість здобувачів освіти

 2-11-х класів

За підсумками навчального року були оцінені балами початкового рівня з:

одного предмета

двох предметів

трьох предметів

чотирьох предметів

п'яти предметів

із шести й більше предметів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати ЗНО

 

 

 

Навчальний предмет

Рік випуску

 

 

 

Взяли участь у ЗНО

Підтвердили рівень, визначений у закладі

Взяли участь у ЗНО

Підтвердили рівень, визначений у закладі

Взяли участь у ЗНО

Підтвердили рівень, визначений у закладі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальні досягнення здобувачів освіти

 

Навчальний рік

Кількість здобувачів освіти

2-11-х класів

За підсумками навчального року були оцінені з усіх предметів балами лише:

 

високого рівня

% від загальної кількості здобувачів освіти

достатнього й високого рівнів

% від загальної кількості здобувачів освіти

разом

% від загальної кількості здобувачів освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень вихованості

 

Навчальний рік

Учнів, охоплених вивченням

Із них рівень вихованості

кількість

 

% до загальної кількості

високий

достатній

середній

низький

кількість

% до охоплення

кількість

% до охоплення

кількість

% до охоплення

кількість

% до охоплення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класно – узагальнювальний контроль

 

 

Класи, у яких здійснювався контроль

 

Із якого питання

 

Ким вивчалася

 

Терміни вивчення

У процесі вивчення

Форма узагальнення

Висновки

відповідно уроків

відповідно позакласних заходів

перевірено документації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виховна робота

 

 

Питання, яке підлягало вивченню

 

Об'єкт контролю

 

Ким вивчалася

 

Терміни вивчення

У процесі вивчення

 

Форма узагальнення

 

Висновки

 

відповідно позакласних заходів

перевірено документації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші питання

 

Питання, яке підлягало вивченню

 

 

Об'єкт контролю

Ким вивчалася

 Терміни вивчення

 

Що підлягало контролю

Форма узагальнення

Висновки

 

Педагог – організатор

 

 

 

 

 

 

Соціальний педагог

 

 

 

 

 

 

Практичний психолог

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар

 

 

 

 

 

 

 

Ведення класного журналу вчителями -  предметниками

Перевірка класного журналу _____ класу

Дата ______________

 

 

 

 

 

з/п

Учитель

Предмет

Перевірка

правильності запису

Своєчасне виставлення оцінок за

Тематичний облік знань

Наявність поточних оцінок

Охайність записів

Домашнє  завдання

Примітка

Дата уроку

Зміст уроку

К. р

Зошит

Л. р, пр. р.

Наявність поточних оцінок

Об’єктивність оцінок

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведення класного журналу класними керівниками

 

 

 

 

з/п

Дата

 

 

 

Дата

Класний  керівник

Клас

Розділи класного журналу

Списки здобувачів освіти

Облік відвідування

Зведена таблиця руху здобувачів освіти

Загальні відомості

про здобувачів освіти

Зведений облік досягнень у навчанні

Примітка

№ особової справи

П.І.Б. здобувача  освіти

Дата народження

П.І.Б. батьків

Заняття й місце роботи батьків

Домашня адреса

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік перевірки контрольних зошитів

з_____________

 

з/п

Прізвище, ім’я

по батькові вчителя

Дата

перевірки

Клас

Дата к.р.

В зошиті

В журналі

Відповідність к.р. навчальній темі програми

Різноманітність видів завдань

Диференціація завдань

Об’єктивність оцінювання

Охайність ведення зошитів

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомість про результати контрольних зрізів знань здобувачів освіти

 

 

 

 

 

№ з/п

Предмет

 

 

 

 

 

 

 

Учитель

 

 

 

 

 

 

 

Категорія, педзвання

Клас

Здобувачів освіти за списком

Результати контрольних робіт проведених вчителями

Результати контрольних робіт проведених дирекцією школи

Розбіжність в показниках (%) (+,-)

Примітка

Виконували завдання

Високий рівень

%

Достатній рівень

%

Середній рівень

%

Початковий рівень

%

Виконували завдання

Високий рівень

%

Достатній рівень

%

Середній рівень

%

Початковий рівень

%

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЙТИНГОВА ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

    УЧНІВ ЗА ____________ Н. Р.

з/п

Предмет

Вчитель

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11

клас

Середній бал по

предметах

% якості по предметах

Середній бал

% якості

Середній бал

% якості

Середній бал

% якості

Середній бал

% якості

Середній бал

% якості

Середній бал

% якості

Середній бал

% якості

1

Укр. мова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Укр. літ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Англ.мова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Нім. мова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Заруб. літ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Істор.Укр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Всесв. іст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Правознавст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Економіка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Географія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Матем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Алгебра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Геомет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Фізика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Біоло-гія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Хімія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Худ.культ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Труд.навч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місця класів по успішності:

I – місце  -               II – місце –                 III – місце –             IV – місце –                                     V – місце –

 

Аналіз системи внутрішнього контролю

за 5 років

з/п

Назва

 предмету

2012-

2013 н.р.

2013-

2014 н.р.

2014-

2015 н.р.

2015-

2016 н.р.

2017-

2018 н.р.

 

 

  П

Н

  С.р.

  П

Н

С.р.

П

Н

 С.р.

П

Н

 С.р.

П

Н

С.р.

1

Укр. мова і літ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Математика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Заруб. літер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Англ.  мова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Історія, правознавство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Географія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Фізика,

астрономія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Біологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Методична

робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Організація

техніки

безпеки,

охорона безпеки життєдіяль-

ності дитини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Виховна

робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Краєзнавча

та пошукова робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Фізична культ.,

Захист Вітчизни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Початкові

класи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Музичне

мист.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Образотворче

мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Організація освітнього      процесу в 1 кл.сі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Інформатика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Економіка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Трудове навч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Робота         шкільної бібліотеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П – педагогічні ради,          Н – накази,     С.р. – система роботи

 

 

Перспективний план ВШК за станом проведення педрад

 

Назва навчальних предметів

Навчальні роки

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Укр. мова і літер.

 

 

 

 

 

Заруб. літ.

 

 

 

 

 

Математика, інформатика

 

 

 

 

 

Фізика

 

 

 

 

 

Географія, економіка

 

 

 

 

 

Історія, правознавство

 

 

 

 

 

Хімія

 

 

 

 

 

Іноземна мова

 

 

 

 

 

Біологія,основи здоров'я

 

 

 

 

 

 Трудове навч.

 

 

 

 

 

Фізична культ. ЗВ

 

 

 

 

 

Музичне мист.

 

 

 

 

 

Образотв мист., худ.культ

 

 

 

 

 

Початкові класи, ДНЗ

 

 

 

 

 

Виховна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФІК

ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ  НА 20___- 20___Н. Р.

 

Зміст контролю

Місяць року

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

Аналіз календарних планів вчителів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз планів класних керівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз планів роботи ШМК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладання навчальних предметів:

-укр. мова

- зарубіжна літер

- математика

- фізика

- географія

- історія

- хімія

- іноземна мова

- біологія

- трудове навч.

- фізична культ.

- музичне мист.

- образ. мист.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Початкові класи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота гуртків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота факультативів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан зошитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан щоденників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан класних журналів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота учнівського самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обладнання кабінетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь вчителів у районних та обласних методичних заходах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техніка безпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація гарячого харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з батьками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виховна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д – Директор                                    ЗДНВР – заступник директора з НВР      

ЗДВР – заступник директора з ВР