5 листопада о 18:00Вебінар: Онлайн-сервіси для дистанційної роботи: Google Meet, Skype, Zoom

Наукова розробка "Організаційне забезпечення інформаційної діяльності в Україні"

Про матеріал
Наукова розробка "Організаційне забезпечення інформаційної діяльності в Україні" допоможе учням та вчителям розширити та поглибити свої знання у сфері інформаційної діяльності.
Перегляд файлу

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

 

В Україні створено низку центральних органів державної виконавчої влади, які покликані здійснювати державну інформаційну політику. Передусім слід назвати: Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України (Держкомінформ – існував до 2003 року), Державний комітет зв’язку та інформатизації України, Національну раду з питань телебачення та радіомовлення. Розглянемо їх докладніше.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 272 затверджено Положення про Державний комітет інформатизації України (Держкомінформатизації), який утворено на базі управління інформатизації Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації, що ліквідується.

Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України виступав центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України. Комітет вносить пропозиції щодо формування державної політики в інформаційній та видавничій сферах, забезпечує її реалізацію, здійснює управління в цих сферах, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові

України, Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією.

Діяльність Державного комітету інформатизації України як центрального органу виконавчої влади спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра транспорту та зв’язку.

Держкомінформатизації забезпечує реалізацію державної політики у сфері інформатизації, формування та використання національних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства.

Згідно з Положенням про Державний комітет інформатизації України:

Держкомінформатизації у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Міністра транспорту та зв'язку.

Держкомінформатизації організовує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє та подає у встановленому порядку Міністрові транспорту та зв'язку пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

Основними завданнями Держкомінформатизації є:

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформатизації та ефективного використання і захисту національних інформаційних ресурсів;

розроблення та здійснення заходів щодо розвитку і вдосконалення інфраструктури інформатизації, системи національних інформаційних ресурсів та інформаційних послуг, підвищення їх якості та доступності;

координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з виконання загальнодержавних програм та проектів інформатизації, надання юридичним і фізичним особам послуг з використанням електронних засобів;

формування Національної програми інформатизації та забезпечення її виконання;

сприяння розвитку підприємництва на конкурентних засадах у сфері інформатизації, формування та використання національних інформаційних ресурсів і надання інформаційних послуг;

створення умов для розвитку національного інформаційного простору, інтеграції сфер інформатизації, телекомунікацій, інформаційних ресурсів України у європейський та світовий інформаційний простір.

Держкомінформатизації відповідно до покладених на нього завдань:

подає в установленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері інформатизації, формування та використання національних інформаційних ресурсів, забезпечення ефективної інформаційної взаємодії органів державної влади, надання інформаційних послуг;

забезпечує розроблення та впровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства;

бере участь у визначенні пріоритетних напрямів інформатизації органів державної влади;

виконує функції генерального державного замовника Національної програми інформатизації та центрального засвідчувального органу системи електронного цифрового підпису, здійснює заходи щодо управління та визначення уповноваженої організації з адміністрування адресного простору національного сегмента Інтернет, у тому числі домену „UA”;

бере участь у формуванні та виконанні державного замовлення на проведення робіт і постачання продукції для державних потреб, сприяє залученню інвестицій, новітніх технологій та використанню управлінського досвіду у сфері інформатизації, користування національними інформаційними ресурсами та надання інформаційних послуг;

розробляє проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

розробляє єдині норми, стандарти і технічні регламенти програмного забезпечення, структуру інформаційних ресурсів та обміну інформацією (єдині формати обміну даними) для органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо надання ними послуг з використанням електронних засобів, встановлює вимоги до якості цих послуг;

проводить відповідно до законодавства технічну політику у сфері інформатизації, накопичення, збереження та використання державних і національних інформаційних ресурсів, надання послуг з використанням електронних засобів;

узгоджує технічні вимоги до інформаційного забезпечення та програмних засобів інформаційних систем органів державної влади;

організовує відповідно до законодавства роботу з підтвердження відповідності програмних засобів, призначених для застосування в інформаційних системах загального користування органів державної влади.

Державний комітет інформатизації України розробляє:

програми, спрямовані на задоволення інформаційних потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб і громадян, а також проекти концепцій та програм з питань формування і використання національних інформаційних ресурсів;

порядок проведення експертизи проектів інформатизації органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування незалежно від джерел фінансування, а також проектів інформатизації державних підприємств, установ та організацій;

порядок проведення державної реєстрації інформаційних систем та інформаційних ресурсів;

порядок проведення моніторингу стану інформатизації в Україні та за кордоном;

здійснює управління та координацію діяльності з питань, пов’язаних з формуванням, використанням та захистом національних інформаційних ресурсів;

забезпечує ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів;

здійснює заходи щодо створення депозитарію національних інформаційних ресурсів, забезпечення їх зберігання та визначає уповноважену організацію з адміністрування депозитарію;

забезпечує координацію діяльності з питань створення та інтеграції інформаційних систем і ресурсів у Єдиний веб-портал органів виконавчої влади і надання інформаційних та інших послуг через електронну інформаційну систему „Електронний Уряд”;

вирішує у межах своєї компетенції питання щодо забезпечення захисту національних інформаційних ресурсів;

здійснює організаційні заходи щодо запровадження електронного документообігу та застосування електронного цифрового підпису;

вносить у межах своїх повноважень пропозиції щодо визначення складу та періодичності подання статистичної інформації про стан та розвиток інформатизації в державі, аналізує зазначену інформацію;

проводить науково-технічну політику та організовує наукове забезпечення функціонування і розвитку сфери інформатизації, формування та використання національних інформаційних ресурсів і надання органами виконавчої влади послуг з використанням електронних засобів, у тому числі:

виступає як державний замовник науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і проектних розробок комплексного характеру, пов'язаних з розвитком сфери інформатизації, програмним забезпеченням та наданням послуг;

організовує проведення досліджень та розроблення рекомендацій щодо конвергенції інформаційних, комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, побудови телекомунікаційної основи інформаційної інфраструктури, а також щодо формування та використання національних інформаційних ресурсів;

розробляє і здійснює разом з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування заходи, спрямовані на забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки виконання завдань національної безпеки та оборони;

інформує громадськість про стан інформатизації в Україні.

Варто відзначити важливу роль у здійсненні державної політики в галузі інформації Державного комітету зв’язку та інформатизації України (Держкомзв’язку), який виступав центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України, що виконує функції Адміністрації зв’язку України, забезпечує проведення державної політики в галузі зв’язку, розподілу і використання радіочастотного ресурсу та у сфері інформатизації, несе відповідальність за їх стан і розвиток. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України. Комітет узагальнює практику застосування законодавства України з питань, що належать до його компетенції, розробляв пропозиції щодо вдосконалення законодавства, у встановленому порядку вносить їх на розгляд Президента України і Кабінету Міністрів України, у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації (Держзв’язку) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінтрансзв’язку та підпорядковується йому.

Держзв’язку у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінтрансзв'язку, а також цим Положенням.

У межах своїх повноважень Держзв'язку організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Держзв’язку узагальнює практику  застосування  актів законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту, розробляє і подає на розгляд Мінтрансзв'язку пропозиції щодо його вдосконалення.

Основними завданнями Держзв’язку є:

участь у реалізації державної політики у сферах телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку;

здійснення державного управління у сферах телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв'язку;

узагальнення практики застосування та підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції, розроблення та організація виконання актів законодавства, здійснення контролю за їх реалізацією;

розроблення та здійснення заходів щодо розвитку і вдосконалення телекомунікаційних мереж загального користування та мереж поштового зв'язку, підвищення їх якості, доступності і забезпечення сталого функціонування;

участь у формуванні Національної програми інформатизації та забезпечення її виконання;

сприяння розвитку підприємництва на конкурентних засадах у сферах телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку, проведення у цих сферах державної інвестиційної та антимонопольної політики;

створення умов для інтеграції сфер телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв'язку у європейський та світовий інформаційний простір.

Важливе значення для розвитку, якісного стану телебачення і радіомовлення України, зростання професійного, художнього й етичного рівня програм та передач телерадіоорганізацій має діяльність Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, яка є постійно діючим позавідомчим державним органом, підзвітним Верховній Раді України та Президентові України. Національна рада створена і діє на підставі Конституції України (зокрема, ст. 85, п. 20 та 105, п. 13), Законів України "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" та інших нормативних актів. Серед основних завдань Національної ради:

забезпечення свободи слова і масової інформації;

обстоювання прав та законних інтересів телеглядачів і радіослухачів, виробників і розповсюджувачів телерадіопрограм;

участь у розробці та здійсненні державної політики ліцензування телерадіоорганізацій;

дотримання законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення;

раціональне використання радіочастотного ресурсу.

Склад Національної ради затверджується Верховною Радою України строком на чотири роки в кількості 8 осіб: за поданням чотирьох кандидатур Головою Верховної Ради України та чотирьох кандидатур – Президентом України. Важливо підкреслити, що члени Національної ради, які здійснюють свої повноваження на постійній основі, є державними службовцями і не можуть обіймати посади в інших державних і недержавних установах, організаціях та на підприємствах, одержувати разові винагороди за виконання робіт (крім гонорарів за творчу діяльність і позаштатну викладацьку (лекційну) роботу), займатися підприємницькою діяльністю у сфері телебачення і радіомовлення, припиняють членство в політичних партіях.

Новий склад Національної ради задекларував основні принципи своєї діяльності та першочергові завдання:

  1. Визначальною і категоричною умовою формування аудіовізуального інформаційного простору України є те, що лише Національна рада як спеціальний законодавчо визначений орган має право видавати ліцензії на телерадіомовлення, і відбуватися це має виключно на конкурсній основі.
  2. Національна рада не має намірів переглядати та скасовувати попередні рішення, якщо вони приймалися відповідно до законодавства і не опротестовуються у визначеному законом порядку.
  3. Національна рада звернеться до Верховного Суду України та інших відповідних інстанцій з метою усунення суперечностей у застосуванні норм законодавства та недопущення пов’язаних із цим взаємовиключних рішень, а також перевищення судами своїх компетенцій у питаннях ліцензування мовників.
  4. Національна рада розпочинає працювати над створенням Концепції розвитку телерадіоінформаційного простору і оновлення нормативних актів та заповнення прогалин у нормативній базі, зокрема й щодо ліцензування телевізійного мовлення в кабельних мережах.
  5. На підставі всебічного вивчення ситуації на місцях ми розпочинаємо укладати детальні паспорти регіональних інформаційних ринків із подальшим використанням цієї інформації, зокрема, при визначенні умов майбутніх конкурсів на право мовлення.
  6. Національна рада схвально сприймає ідею створення в Україні Суспільного телерадіомовлення і готова працювати над її реалізацією відповідно до завдань і повноважень, визначених законодавством.
  7. Національна рада буде максимально відкритою для громадськості, широко залучатиме журналістів та медіафахівців до роботи в різноманітних комісіях та робочих групах. Усі без винятку рішення Національної ради будуть оприлюднюватися без зволікань.

  Таким чином, нова концепція діяльності Національної ради скерована на поліпшення нормативно-правового забезпечення функціонування інформаційного простору, відносин між його суб’єктами, провадження інформаційно-аналітичної діяльності в Україні.

 


 Згідно з Указом Президента України N 919/2000 від 25 липня 2000 року – Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України є правонаступником Державного комітету інформаційної політики України та Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 272 затверджено Положення про Державний комітет інформатизації України (Держкомінформатизації).

 

 Указом Президента України вiд 03.06.1999 № 601/99 установлено, що Державний комітет зв’язку та інформатизації України є правонаступником ліквідованих Державного комітету зв'язку України, Державного агентства інформатизації України, Головного управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України.

 

 Держкомінформатизації є правонаступником Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації у сфері інформатизації.

 Перейменовано Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації у Державний департамент з питань зв’язку. (Постанова Кабінету міністрів України від 26 березня 2008 р. N 272 „Про утворення Державного комітету інформатизації України”)

 

 

 

 

docx
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 11 клас (Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
25 серпня
Переглядів
118
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку