Навчальна програма "Програма гуртка «Комп’ютерна школа» для молодших школярів"

Про матеріал
Використання програми для планування роботи в гуртку інформатики в позашкільних закладах.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програму підготували:

Чигрин Наталя Олександрівна, керівник гуртка інформатики Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді;

Беркунська Наталя Михайлівна, керівник гуртка «Комп’ютерна школа»

Миколаївського Палацу творчості учнів

 

 

 

Рецензенти:

 

Кошкін Костянтин Вікторович,

доктор технічних наук., професор

Миколаївського національного університету

кораблебудування імені адмірала Макарова    

 

 

Боровська Лідія Андріївна,

заслужений працівник освіти України,

заступник директора з навчально-методичної

роботи Миколаївського обласного центру

науково-технічної творчості учнівської молоді         

ишнєв С.М.  – кандидат технічних наук, доцент кафедри морських

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальність програми пов’язана із стрімким розвитком комп’ютерної техніки, яка є однією з характерних прикмет сучасності. Інформаційні технології, основним компонентом яких є комп’ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності

Дитина в сучасному інформаційному суспільстві повинна вміти працювати на комп'ютері, знаходити потрібну йому інформацію в різних інформаційних джерелах (електронних енциклопедіях, Інтернеті), обробляти її, і використовувати свої знання в житті.

 Раннє вивчення інформатики зараз є не привілеєм, а необхідністю, що витікає із способу життя сучасної людини. На сьогоднішній день дитина дуже рано починає  знайомитися з комп'ютером, але, на жаль, галузь застосування є лише комп'ютерні ігри.

 Завдання курсу полягає в тому, щоб показати, що цей технічний пристрій, може бути великим помічником в повсякденному житті та  навчанні.

 Ці заняття розвивають в дітях увагу, ретельність, а також логічне мислення, що допомагає перебороти труднощі у вивченні шкільних предметів, та­ких, як граматика, математика, допомагає розвинути музикальні та художні здібності дітей, особливо в такій області, як дизайн. Це може забезпечити тільки заняття у гуртку.

 Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості у процесі опанування основами інформатики та обчислювальної техніки.

 Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальназдатність знайомитися з поняттями та знаннями про інформацію та її властивості; структурою обчислювальної системи; операційної системи Windows;

практичназдатність оволодіння навичками використання прикладного програмного забезпечення для виконання практичних завдань, формування практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій, роботи з пристроями введення-виведення інформації, прикладним програмним забезпеченням загального призначення; реалізація дій з використанням засобів операційної системи Windows Хр;

творча здатність забезпечувати розвиток мислення, творчі здібності вихованців, інтелекту, набуття досвіду власної творчої діяльності, оволодіння новими навичками, вміння змінювати свою життєву програму розвитку, формувати у вихованців самостійну активну діяльність в усіх проявах життя, творчу ініціативу до самореалізації;

соціальназдатність виховувати культуру праці, творчу ініціативу, формувати стійкий інтерес до технічної творчості, розвивати позитивні якості емоційно - вольової сфери особистості: працелюбності, наполегливості, відповідальності.

 Головна мета програми - сформувати початкові знання, уміння і навички, не­обхідні для раціонального використання засобів сучасних інформаційних тех­нологій познайомити гуртківців з роллю нових інформаційних технологій в сучасному виробництві, науці, суспільному житті і перспективами розвитку обчислювальної техніки; сформувати основи інформаційної культури гуртківців.

 Програма розрахована на один рік навчання для дітей віком 7-8 років. Заняття гуртка проводиться двічі на тиждень, тривалість заняття 2 год.

 

Основні завдання програми:

 •   знайомство з основами сучасної обчислювальної техніки;
 •   знайомство зголовними галузями використання обчислювальної техніки; 
 •   формування елементарних навичок роботи за комп'ютером;
 •   формування навичок постановки і рішення задач на комп'ютерах і використання прикладного програмного забезпечення;
 •   сформувати початкові елементи інформаційної культури в процесі використання навчальних ігрових програм, найпростіших комп'ютерних тренажерів і т.п.;
 •   використання ПК для вирішення творчих завдань конструювання і проектування;
 •   розвиток здібностей до спілкування, колективної діяльності;
 •   розвиток навичок швидкого друку;
 •   розвиток логічного і образного мислення, що можливо завдяки широкому використанню графічних і звукових засобів;
 •   закладання основ алгоритмізації, структуризації діяльності, направленої на рішення поставленої задачі;
 •   виховання безпечного користування комп'ютером,  дотримання техніки безпеки під час роботи, навичок  правильного закінчення роботи за комп'ютером;
 •   формування у молоді національної свідомості, любові до України та рідного краю, свого народу, культури, шанобливого ставлення до державних символів; виховувати поважне ставлення до ровесників, уміння з повагою ставитися до думки іншої людини.

 

Оскільки за цією програмою навчаються діти молодшої вікової групи, то основною формою навчання є урок-гра.

 

Оптимальна тривалість безперервних занять з комп'ютером учнів повинна бути не більше 15 хвилин. З метою профілактики зорового стомлення дітей на занятті використовується чергування різноманітних видів діяльності:  заняття на комп’ютері, логічні задачі, фізкультхвилинки  та ігрові моменти.

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до програми певні зміни на свій розсуд, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, завдання і прогнозований результат освітньої діяльності.

Засвоївши матеріал програми початкового рівня, учні автоматично переводяться до основного рівня навчання за курсом «Інформаційні системи».

 

Початковий рівень навчання (7-8 років)

Завдання початкового рівня:

 • організувати набір новачків за результатами тестування або співбесіди;
 • сформувати навчальні групи за віком(7-8 років);
 • ознайомлення з умовами навчання та вимогами до початківців;
 • розвивати основи інформаційної культури гуртківців.

Навчально-тематичний план

Назва теми

Кількість годин

Загальна

теорія

практика

1

Вступне заняття. Правила поведінки і ТБ у комп'ютерному класі.

4

2

2

2

Перше знайомство з ЕОМ. Складові частини комп'ютера

8

4

4

3

Історія розвитку обчислювальної техніки.

4

4

-

4

Інформація й інформаційні процеси

8

4

4

5

Системне програмне забезпечення

10

6

4

6

Комп'ютер як засіб роботи з інформацією

8

2

6

7

Розвиток практичних навичок використання комп'ютера. Текстовий редактор

14

6

8

8

 

Розвиток практичних навичок використання комп'ютера. Графічний редактор.

10

4

6

9

Файлова система

4

2

2

10

Наука логіка

20

10

10

11

Алгоритмізація. Лінійні алгоритми

16

8

8

12

Створення електронних презентацій

14

5

9

13

Алгоритми з розгалуженою та циклічною структурою

14

5

9

14

Комп’ютерна мозаїка

8

4

4

15

Підсумкове заняття

2

-

2

 

Всього.

144

66

78

 

Зміст програми

Вступне заняття. Правила поведінки і ТБ у комп'ютерному класі (4 год.)

Техніка безпеки роботи в комп'ютерному класі. Правила внутрішнього розкладу. Місце ПЕОМ в житті сучасної людини.

 

Перше знайомство з ЕОМ. Складові частини комп'ютера (8 год.)

 Теоретична частина. Призначення пристроїв ЕОМ. Додаткові пристрої комп'ютера.

Практична частина. Знайомство з правилами керування курсором. Миша. Поняття меню.

 

Історія розвитку обчислювальної техніки (4 год.)

 Теоретична частина. Коротка історія розвитку ЕОМ.  Використання комп'ютерів в житті людини. Основні професії комп'ютера.

 

Інформація й інформаційні процеси (8 год.)

Теоретична частина. Поняття інформації. Слово й інформація. Повідомлення інформації. Сприйняття інформації. Види інформації. Числова інформація. Символьна інформація. Звукова інформація. Графічна інформація.  Характеристики інформації.

         Практична частина. Дії з інформацією. Передача інформації. Кодування інформації.

Системне програмне забезпечення (10 год.)

Теоретична частина. Знайомство з об'єктами «робочий стіл», «Панель задач», кнопка «Пуск», піктограма. Робота з вікнами. Головне меню. Кнопка «Пуск». Поняття файлу. Ім'я і розширення файлу. Папка.

Практична частина. Основні дії над папками. Практична робота «Створення власної папки».

 

Комп'ютер як засіб роботи з інформацією (6 год.)

Теоретична частина. Робота з числовою інформацією Знайомство з клавішами додаткової цифрової клавіатури, клавішами «Enter», «Space».

Практична частина. Робота з текстовою інформацією. Робота з графічною інформацією. Клавіатурний тренажер.

 

Розвиток практичних навичок використання комп'ютера. Текстовий редактор (14 год.)

 Теоретична частина. Меню. Поняття тексту. Переміщення по тексту. Поняття символу, слова, рядка.

Практична частина. Завантаження текстового редактора. Друкуємо та виправляємо помилки. Форматування тексту. Виділення елементів тексту. Команди «Вирізувати», «Копіювати», «Вставити». Робота з заголовками. Об'єкт WordArt. Панель малювання. Автофігури. Виведення тексту на екран.  Практична робота.

 

Розвиток практичних навичок використання комп'ютера. Графічний редактор (10 год.)

Теоретична частина. Робоче поле графічного редактора. Панель інструментів. Палітра кольорів. Вибір ширини ліній. Ластик.

Практична частина. Робота з фрагментами зображень. Команди «копіювати» і «вставити». Редагування малюнків. Створюємо свої малюнки.

 

Файлова система (4 год.)

Теоретична частина.  Правила ТБ при роботі за комп'ютером. Файлова система. Роль і структура вікон. Файл, папка.

Практична частина. Дії над файлами та папками. Запуск програм, додатків, документів

Наука логіка (20 год.)

  Теоретична частина. Предмет і його ознаки. Рід, вид. Поняття «логічний зв'язок». Прості і складні висловлення. Поняття: «істина», «неправда», «невизначеність», слова-квантори, «судження», «міркування», «логічний зв'язок», «заперечення», «рід», «вид». 

Практична частина. Побудова заперечень висловлювань. Аналогія і      закономірність. Множини. Перетинання множин. Упорядкування множин. Установка відповідностей між елементами множин. Як обіграти супротивника? Теорія графів. Ребуси, кросворди.

Алгоритмізація. Лінійні алгоритми (16 год.)

Теоретична частина. Поняття алгоритму. Формалізація запису. Властивості алгоритмів. Способи запису алгоритмів. Поняття лінійного алгоритму .

 Практична частина. Складання словесних алгоритмів до відомих задач. Табличний спосіб запису алгоритмів. Графічний спосіб запису алгоритмів. Створення казкових сюжетів за допомогою алгоритмів.

 

Створення електронних презентацій (14 год.)

Теоретична частина. Знайомство з програмою. Меню. Панелі інструментів

Практична частина. Створення слайдів на українську тематику Оформлення слайдів. Вставка малюнків. Керування слайдами. Створення презентацій національно – патріотичного спрямування.

 

Алгоритми з розгалуженою та циклічною структурою (15 год.)

Теоретична частина.  Алгоритм, що розгалужується. Рішення завдань у вигляді блок-схем. Циклічний алгоритм

Практична частина. Складання казок (слайд-фільми з умовами переходу). Рішення задач у вигляді блок-схем. Складання казки (слайд-фільм з повторенням). Підсумковий урок по темі «Алгоритми». Робота з прикладними програмами.

 

Комп’ютерна мозаїка (8 год.)

 Теоретична частина. Огляд газет та журналів за комп’ютерною тематикою.

Практична частина. Пізнавально-розвиваючі ігрові програми.

Підсумкове заняття (2 год.)

Узагальнення та закріплення знань з пройдених тем.

 


Прогнозований результат

За результатами навчання учні повинні

      знати:

 • правила техніки безпеки та поведінки у комп’ютерному кабінеті;
 • історію розвитку обчислювальної техніки;
 • структуру інформаційної системи;
 • поняття інформації;
 • поняття файлу. Ім'я і розширення файлу. Папка;
 •   основні можливості текстових та графічних редакторів;
 •   що вивчає наука  логіка;
 •   знати основні логічні поняття: «судження», «міркування», «логічний зв'язок», «заперечення», «істина», «неправда», «невизначеність», «рід», «вид»,  «слова - квантори»;
 • знати визначення  та властивості алгоритму;
 • знати способи запису алгоритмів.

 

вміти:

 • працювати з оболонкою операційної системи;
 • запускати програми на виконання;
 • працювати з текстовим редактором для створення об’яв, статей, візиток;
 • працювати з графічним редактором для створення зображень;
 • запускати графічний редактор;
 • працювати з основними функціями графічного редактора;
 • використовувати стандартні інструменти для створення не складних графічних об’єктів;
 • зберігати графічні об’єкти в різних форматах;
 • виявляти істинні і хибні (неправдиві) висловлення;
 • аналізувати, перевіряти правильність висновку;
 • виділяти прості і складені висловлення і використовувати слова-зв'язки для побудови складених висловлень;
 • логічно мислити;
 • знаходити предмети по заданих ознаках;
 • відносити предмети до родової ознаки;
 • визначати приналежність елемента множині;
 • порівнювати множини по числу елементів у них, ставити у відповідність елементам однієї множини елементи іншої множини;
 • вирішувати логічні задачі на порівняння, узагальнення, задачі-жарти;
 • розгадувати анаграми, ребуси, кросворди;
 • записувати лінійні алгоритми словесним і табличним способами;
 • користуватися мовою блок-схем;
 • складати нескладні лінійні, розгалужені і циклічні алгоритми;
 • складати власні проекти з розгалуженнями і циклами.

 

 

Бібліографія

1. Молодцов В.А., Рыжикова Н.Б. Современные открытые уроки информатики. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. — 352 с.

 

2. Богомолова Е.М. Занимательные задания по базовому курсу информатики. // Информатика и образование. – 2004. –№ 2. –С. 52-60.

 

3 Інтернет ресурси

Основные форматы растровой графики. http://fotolab.ru/any/usefull/reed_05.shtml/.

Программное обеспечение персонального компьютера.    http://www.tspu.tula.ru/ivt/umr/po/lection.htm/.

Прохоров А. Н. Учебный курс Работа в современном офисе. http://www.intuit.ru/department/office/od/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Інформатика, Планування
Інкл
Додано
4 березня
Переглядів
328
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку