Навчальна програма з позашкільної освіти декоративно-ужиткового напряму

Про матеріал
Навчальна програма «Декоративно-ужиткове мистецтво» реалізується у гуртках художньо-естетичного напряму та спрямована на вихованців віком від 6 до 16 років. Мета програми – забезпечити умови самобутнього творчого розвитку та самореалізації дитини засобами декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва.
Перегляд файлу

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

декоративно-ужиткового напряму

«Декоративно-ужиткове мистецтво»

 

3 роки навчання

Початковий, основний та вищий рівні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:

Ганна Юріївна Продан

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

          Витоки творчих сил людини йдуть із дитинства, з того часу, коли творчі прояви часто мимовільні та життєво необхідні. Дитяча художня творчість має свої особливості, тож необхідно навчитися керувати особливостями її виявлення, розробляти методи, що пробуджують та розвивають дитячу творчість.

          Великий український педагог В. Сухомлинський писав: «Індивідуальні задатки, таланти, обдарування відзначаються великою різноманітністю, неповторністю поєднань, яскравістю особистих рис. Але загальною особливістю таланту є творча праця - вміння створити щось нове, втілити свою думку, свій задум у справу своїх рук. Ми глибоко переконані в тому, що немає людини, яка в належних умовах, при вмілому вихованні не виявила б свого самобутнього, неповторного таланту».

          Ці слова відомого педагога є актуальними в будь який час і епоху, адже сприятливий розвиток дитячої творчості залежить від правильного керівництва з боку дорослих. Педагог покликаний розвивати в дітей художній смак, виховувати важливу для людини якість – любов до мистецтва, до своєї культури, історії, національних традицій, через культурну спадщину своєї країни. Зорові образи, створені мистецтвом, легко запам’ятовуються й залишаються в пам’яті надовго. Вони збагачують емоційний світ, учать яскравіше сприймати навколишнє життя, допомагають дитині усвідомлювати себе єдиним цілим зі своєю нацією і державою, з дитинства закладають розуміння людині, хто він такий і звідки його коріння.

          Зважаючи на різні вікові та психологічні особливості школярів, рівень їхніх знань та умінь, а також результативність занять у гуртках, завдання педагога полягає у створенні невимушеної творчої атмосфери, що розвиватиме в учнів фантазію, бажання працювати та самовдосконалюватися.

          Декоративно-ужиткове мистецтво є потужним джерелом досвіду людства, духовного розвитку особистості, невід’ємною частиною художньої культури, воно єднає минуле із сьогоденням, зберігаючи національні художні традиції. 

          Актуальність навчальної програми пов’язана із зростанням інтересу до народної творчості та декоративного мистецтва у сучасному житті.

          Навчальна програма «Декоративно-ужиткове мистецтво» реалізується у гуртках художньо-естетичного напряму та спрямована на вихованців віком від 6 до 16 років.

          Мета програми – забезпечити умови самобутнього творчого розвитку та самореалізації дитини засобами декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва.

      

          Основні завдання програми:

          навчальні: 

- ознайомити учнів з історією виникнення та розвитку декоративно-ужиткового мистецтва України, різноманітністю його видів, особливістю його мови, засобами художньої виразності;

- ознайомити учнів з історичними відомостями та з майстрами народного мистецтва;

- навчити працювати в різних техніках, створювати предмети декоративно-ужиткового мистецтва;

- навчити цінувати красу, створену руками людей;

- формувати уявлення про матеріальну і духовну культуру українців, їх звичаї й вірування, народне мистецтво;

- формувати здатність сприймати, інтерпретувати та характеризувати твори образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи власні думки, судження, оцінки;

- формувати уявлення про сутність, види та жанри декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, особливості художньо-образної мови, засвоєння основних художніх прийомів і закономірностей та відповідної термінології;

- формувати ціннісні орієнтири, потребу в творчій самореалізації та духовно-

естетичному самовдосконаленні;

          розвивальні:

- розвивати естетичний та художній смак дитини, творчі здібності, образне мислення, вміння втілювати свої задуми, виконуючи різні роботи;

- розвивати інтерес до пізнання українського народного мистецтва, естетичний смак;

- розвивати працелюбство, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності, стійкий інтерес до творчої діяльності;

- розвивати здібності до мистецької творчості, оволодіння основами художньо-образної мови і виражальними можливостями матеріалів та різних технік, що допоможе набувати свободи вираження у творчості;

- розвивати вміння творчо, з фантазією підходити до виконання завдання;

          виховні:

- виховати духовно багату особистість з активною громадянською позицією;

- зміцнювати почуття національного патріотизму;

- виховувати акуратність, послідовність та уважність при виконанні роботи;

- виховувати любов до прекрасного, повагу до культурної спадщини українського народу, традицій, праці людей, бережливе ставлення до природи;

- виховувати  гармонійно розвинену особистість з творчими здібностями і практичними навичками.

           Програма включає три освітні рівні:

  • початковий рівень, розрахований на 1 рік навчання – 144 год. на рік                     (4 год./тиждень);
  • основний рівень, розрахований на 1 рік навчання – 216 год. на рік                           (6 год./тиждень);
  • вищий рівень, розрахований на 1 рік навчання – 216 год. на рік                              (6 год./тиждень);

               Основні принципи програми:

  • системність, наступність, лінійність, інтегративність у побудові змісту, коли змістові лінії декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва реалізуються систематично й послідовно, по одній висхідній лінії, з поступовим ускладненням від рівня до рівня;
  • компетентнісний підхід, спрямованість програми на формування в учнів ключових, предметних і міжпредметних компетентностей;
  • органічний зв’язок універсального (загальнолюдського, полікультурного), національного (державного) і регіонального (етнолокального, краєзнавчого) компонентів художньої освіти;
  • єдність навчання, виховання й розвитку учнів засобами мистецтва;
  • цілісність мистецьких знань та уявлень, емоційно-ціннісного ставлення, умінь і творчості;
  • діалогічність; варіативність форм, методів, технологій.

           Програма передбачає такі основні види художньої діяльності учнів на заняттях: сприймання; практична художня діяльність.

          Основною формою організації і здійснення навчально-пізнавальної

діяльності є групові та індивідуальні заняття, які проводяться з використанням інноваційних методик, таких як взаємонавчання вихованців, творчого заліку, творчого звіту, виставок, конкурсів, екскурсій, імпровізацій тощо.

          Методи опрацювання навчального матеріалу: словесні: бесіда, розповідь-пояснення, мистецтвознавча розповідь, дискусія, інструктаж; наочні: метод ілюстрацій, метод демонстрацій; практичні (пробні вправи, тренувальні вправи, індивідуальні та творчі завдання); репродуктивні (відтворювальні вправи); пояснювально-ілюстративні (демонстрація наочного навчання, організація сприймання, спостереження); частково-пошукові (виконання за зразком, під керівництвом педагога); дослідницькі (пошук матеріалів для виробів, інформації для повідомлення, зразків для роботи, власні спостереження); інноваційні (порівняльний аналіз, моделювання кінцевого очікуваного результату, метод проблемних та експериментальних ситуацій, колективна творча діяльність).

 

          До програми включені тематичні розділи:

  • Народне декоративно-ужиткове мистецтво.

       Гуртківці послідовно ознайомлюються із розвитком українського декоративно-ужиткового мистецтва, різноманітністю його видів, особливістю його мови, засобами художньої виразності. До розділу включені заняття із опанування таких видів декоративно-ужиткового мистецтва: декор з природного матеріалу, флористика, вироби з яєчної шкарлупи, насіння, круп, народна іграшка, ниткографія, вишивка, валяння з вовни, художнє випалювання, художня обробка шкіри, декоративно-сувенірна продукція, конструювання та художнє оформлення видань.

- Основи станкового мистецтва.

       Учні вивчають необхідні для творчої  діяльності дисципліни: композицію, кольорознавство, основи графіки та малярства. Діти оволодівають навичками роботи з фарбами та різними графічними матеріалами, привчаються до активної творчої діяльності.

- Декоративний розпис.

       Гуртківці опановують мистецтво крапкового, орнаментального, петриківського розпису, розпису по склу та тканині, розпису кераміки та дерев’яних виробів.

- Писанкарство.

       Діти знайомляться зі звичаями та обрядами писанкарства, вивчають символіку орнаментів, малюнків та кольорової гами, оволодівають різноманітними техніками оздоблення яєць.

- Художня обробка паперу.

       Учні опановують навички конструювання та моделювання паперових художніх композицій. До цього розділу входять такі види художньої обробки паперу: традиційні та багатошарові витинанки, колаж, аплікація, квілінг, оригамі, пап’є-маше, пейп-арт, об’ємні вироби з паперу.

- Пластичне моделювання.

       Діти засвоюють різноманітні прийоми ліплення для створення пласких, рельєфних та об’ємних композицій з різних пластичних мас: пластиліну, солоного тіста, холодного фарфору, полімерної глини.

       Усі практичні роботи будуються за принципом від простого до складного.

       Теми та розподіл годин навчально – тематичного плану вказано орієнтовно. За необхідності керівник гуртка може внести зміни до кількості годин у межах кожного змістовного розділу. Враховуючи інтереси вихованців керівник гуртка може змінювати кількість теоретичних і практичних занять.

      Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, участь в конкурсах, виставках, фестивалях.

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Вступ

2

-

2

Розділ 1. Народне декоративно-ужиткове мистецтво

8

24

32

1.1. Історія декоративно-ужиткового мистецтва України

2

4

6

1.2. Декор з природного матеріалу

2

6

8

1.3. Флористика

2

4

6

1.4. Вироби з яєчної шкарлупи, насіння та різних круп

2

10

12

Розділ 2. Основи станкового мистецтва

8

28

36

2.1. Композиція

2

6

8

2.2. Кольорознавство

2

6

8

2.3. Малярство

2

8

10

2.4. Графіка

2

8

10

Розділ 3. Декоративний розпис

6

14

20

3.1. Декоративний розпис як вид мистецтва

2

4

6

3.2. Майстри українського народного розпису

2

2

4

3.3. Крапковий розпис

2

8

10

Розділ 4. Писанкарство

4

8

12

4.1. Історія писанкарства в Україні

2

2

4

4.2. Найпростіші види писанкарства: крашанки та крапанки

2

6

8

Розділ 5. Художня обробка паперу

6

16

22

5.1. Технологія художньої обробки паперу

2

2

4

5.2. Аплікація

2

6

8

5.3. Квілінг та оригамі

2

8

10

Розділ 6. Пластичне моделювання

4

14

18

6.1. Моделювання з пластиліну

2

6

8

6.2. Моделювання із солоного тіста

2

8

10

Підсумок

-

2

2

Разом

38

106

144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Вступ (2 год.)

Теоретична частина.

Знайомство з гуртківцями. Мета та завдання гуртка. Ознайомлення з планом роботи на навчальний рік. Правила поведінки в колективі та під час заняття. Організаційні питання. Санітарно-гігієнічні норми та правила безпеки праці на заняттях. Правила безпеки дорожнього руху.

 

Розділ 1. Народне декоративно-ужиткове мистецтво (32 год.)

1.1. Історія декоративно-ужиткового мистецтва України (6 год.)

Теоретична частина.

Історія декоративно-ужиткового мистецтва України. Мистецтво давніх часів України. Трипільська культура. Скіфська культура. Художнє мистецтво Київської Русі. Художні прийоми та мистецькі техніки.

Практична частина.

Відвідування музеїв, виставок. Замальовки орнаментів з старовинних виробів декоративно-ужиткового мистецтва. Розробка орнаменту для  закладки книги за зразками оздоблення народних виробів України.

1.2. Декор з природного матеріалу (8 год.)

Теоретична частина.

Поняття про природний матеріал, загальні відомості про його різновиди. Види робіт із природного матеріалу. Правила безпеки при роботі з природним матеріалом.

Практична частина.

Збір та обробка природного матеріалу (листя, квіти, шишки, жолуді, каштани, насіння тощо). Виготовлення пласких виробів з природного матеріалу на теми навколишнього життя. Робота над об’ємною композицією з природного та підручного матеріалів.

1.3. Флористика (6 год.)

Теоретична частина.

Поняття флористики. Інструменти та матеріали. Умови зберігання сировини та підготовка її до роботи. Флористичні техніки. Види флористичних робіт.

Практична частина.

Складання композицій із засушених рослин. Виготовлення листівок та панно методом площинної аплікації за підготовленими сюжетами. Колективна робота за обраним сюжетом.

 

1.4. Вироби з яєчної шкарлупи, насіння та різних круп (12 год.)

Теоретична частина.

Ознайомлення з поняттями: декорування, прикраси, обереги, мозаїка. Способи виготовлення виробів з яєчної шкарлупи, насіння, круп, кавових зерен та макаронних виробів.

Практична частина.

Декорування шкатулок, пляшок макаронними виробами. Виготовлення народних оберегів, оздоблених крупами та насінням. Виготовлення панно з рису, гречки, льону, насіння. Мозаїка з яєчної шкарлупи. Виготовлення кавових дерев.

 

Розділ 2. Основи станкового мистецтва (36 год.)

2.1. Композиція (8 год.)

Теоретична частина.

Поняття композиції. Вибір формату. Центральна статична композиція. Засоби виразності. Мотиви та елементи композиції. Композиційні прийоми. Симетрія, асиметрія. Статика, динаміка, правила передачі спокою та руху.

Практична частина.

Навчальні вправи та творчі завдання на визначення композиційного центру. Гармонійне розташування на аркуші паперу масивних та витончених частин зображення (композиція на вибір). Створення симетричної, статичної та динамічної композиції.

2.2. Кольорознавство (8 год.)

Теоретична частина.

Основні кольори, змішування кольорів, поняття фону. Кольорове коло. Основні та додаткові кольори. Насиченість кольору. Теплі та холодні кольори. Розтяжка кольору.

Практична частина.

Композиція із використанням трьох основних кольорів. Малювання гуашшю на кольоровому папері (композиція на вибір). Композиції у теплих та холодних тонах із виконанням розтяжок кольору.

2.3. Малярство (10 год.)

Теоретична частина.

Мистецтво малювання. Історія українського живопису. Виражальні можливості кольору. Передача перспективи за допомогою відтінків кольору. Ознайомлення з технікою роботи акварельними фарбами. Правильний вибір пензлика, паперу для роботи.

Практична частина.

Малювання натюрморту. Малювання пейзажу акварельними фарбами. Створення сюжетного малюнку.

2.4. Графіка (10 год.)

Теоретична частина.

Українська графіка. Різновиди графіки. Відтворення образу графічними засобами. Виражальні можливості лінії. Передача характеру та настрою. Графічність: крапка, лінія, силует, кольорова пляма, ажурне зображення. Фактура. Текстура.

Практична частина.

Виконання лінійних та силуетних графічних робіт різними матеріалами: туш, лайнер, маркер, ручка, олівці. Виконання абстрактної композиції графічними засобами. Виконання сюжетної композиції.

 

Розділ 3. Декоративний розпис (20 год.)

3.1. Декоративний розпис як вид мистецтва (6 год.)

Теоретична частина.

Історія виникнення українського народного розпису. Види декоративного розпису. Реалістичне та стилізоване зображення. Орнамент. Розпис різних регіонів України.

Практична частина.

Виготовлення обкладинки для блокноту зі стилізованим орнаментальним розписом за зразком. Створення композиції на тему «Дерево мого роду».

3.2. Майстри українського народного розпису (4 год.)

Теоретична частина.

Творчість народних митців Катерини Білокур, Марії Приймаченко, Олександра Пажимського, Ірини Пилипенко, Ганни Ісаєвої, Тетяни Пати, Надії Білоконь та інших.

Практична частина.

Створення композиції за мотивами творчості народних майстрів.

3.3. Крапковий розпис (10 год.)

Теоретична частина.

Витоки крапкового розпису. Техніка крапкового розпису. Крапковий розпис на кольоровому фоні.

Практична частина.

Виконання композиції в техніці крапкового розпису на кольоровому фоні. Створення українських орнаментів в техніці крапкового розпису на різних поверхнях (тарілка, кружка, пляшка, дощечка тощо).

 

 

 

 

Розділ 4. Писанкарство (12 год.)

4.1. Історія писанкарства в Україні (4 год.)

Теоретична частина.

Писанка – символ України. Історія писанкарства, як виду декоративно-прикладного мистецтва. Звичаї та обряди, пов’язані з виготовленням та використанням писанок.

Практична частина.

Створення ескізів різних видів писанок. 

4.2. Найпростіші види писанкарства: крашанки та крапанки (8 год.)

Теоретична частина.

Крашанки  та крапанки – найпростіші види писанкарства. Інструменти та матеріали для роботи. Символіка кольорів. Різновиди орнаментованих яєць.

Практична частина.

Виготовлення крашанки. Виконання писанки - крапанки за допомогою воскової свічки та барвників. Виготовлення крапанок різного кольору (двоколірна, чотирьохколірна). Знімання воску, лакування, сушіння писанок.

 

Розділ 5. Художня обробка паперу (22 год.)

5.1. Технологія художньої обробки паперу (4 год.)

Теоретична частина.

Види паперопластики. Способи обробки паперу. Матеріали та інструменти. Техніка безпеки під час роботи.

Практична частина.

Виготовлення нескладних об’ємних виробів з паперу для оздоблення приміщень.

5.2. Аплікація (8 год.)

Теоретична частина.

Види аплікації. Техніка виконання. Матеріали та інструменти.

Практична частина.

Створення декоративної аплікації із клаптиків кольорового паперу на площині. Створення багатошарової сюжетної аплікації. Виготовлення аплікації з паперу з використанням об’ємних елементів.

5.3. Квілінг та оригамі (10 год.)

Теоретична частина.

Історія квілінгу та оригамі. Інструменти та матеріали. Терміни та умовні позначки. Базові форми. Техніка виготовлення плоских або об'ємних композицій.

 

 

Практична частина.

Виготовлення пласких та об’ємних сувенірів у техніці квілінг. Виготовлення виробів на основі базових форм оригамі «Трикутник», «Двері», «Повітряний змій», «Конверт».

 

Розділ 6. Пластичне моделювання (18 год.)

6.1. Моделювання з пластиліну (8 год.)

Теоретична частина.

Поняття, види та властивості пластичних матеріалів. Матеріали та інструменти. Правила підготовки пластиліну до роботи.

Практична частина.

Виготовлення «мозаїки» з пластиліну на площині. «Малювання пластиліном» на склі. Створення панно в техніці «рельєф».

6.2. Моделювання із солоного тіста (10 год.)

Теоретична частина.

Ліплення з солоного тіста – один із видів народного мистецтва. Рецепт солоного тіста. Інструменти для роботи. Обробка виробів з солоного тіста.

Практична частина.

Формування простих плоских геометричних форм із солоного тіста та подальше їх декорування. Виготовлення сувенірів з солоного тіста. Виготовлення площинної композиції. Сушіння готового виробу, фарбування та лакування.

 

Підсумок (2 год.)

Практична частина.

Підведення підсумків. Виставка кращих творчих робіт за навчальний рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Вихованці (учні, слухачі) мають знати:

правила безпеки під час занять та на перервах;

правила безпеки дорожнього руху;

правила користування художніми матеріалами та інструментами;

основні види декоративно-ужиткового мистецтва, його витоки;

художні прийоми та мистецькі техніки;

відомості про природний матеріал, його різновиди;

поняття флористики, флористичні техніки та види флористичних робіт;

умови зберігання сировини та підготовка її до роботи;

поняття: декорування, прикраси, обереги, мозаїка;

способи виготовлення виробів з яєчної шкарлупи, насіння, круп, тощо;

поняття композиції, засоби виразності;

композиційні прийоми, мотиви та елементи композиції;

поняття: симетрія, асиметрія, статика, динаміка, правила передачі спокою та руху;

основні та додаткові кольори, теплі та холодні кольори, поняття фону;

історію українського живопису;

виражальні можливості кольору;

техніку роботи акварельними фарбами;

різновиди графіки;

поняття «графічність»: крапка, лінія, силует, кольорова пляма, ажурне зображення, фактура, текстура;

історію виникнення українського народного розпису;

види декоративного розпису;

особливості розпису в різних регіонах України;

творчість народних митців;

витоки та техніку крапкового розпису;

історію писанкарства, як виду декоративно-прикладного мистецтва;

звичаї та обряди, пов’язані з виготовленням та використанням писанок;

  види писанкарства;

види паперопластики;

способи обробки паперу;

види аплікації та техніку виконання;

історію квілінгу та оригамі, терміни та умовні позначки, базові форми;

поняття, види та властивості пластичних матеріалів;

правила підготовки пластиліну до роботи;

способи ліплення з солоного тіста;

рецепт солоного тіста.

Вихованці (учні, слухачі) мають вміти:

спостерігати природу і стилізувати природні форми;

збирати та обробляти природний матеріал, виконувати з нього пласкі та об’ємні композиції;

складати композиції та аплікації із засушених рослин;

декорувати шкатулки, пляшки макаронними виробами;

виготовляти народні обереги та панно, оздоблених крупами та насінням;

створювати мозаїку з яєчної шкарлупи;

виготовляти кавові дерева, будиночки;

аналізувати форму предметів, визначати їх особливості;

знаходити композиційне рішення, визначати мотив та головне в композиції;

малювати натюрморт, пейзаж, сюжетну композицію акварельними фарбами;

виконувати лінійні та силуетні графічні роботи різними матеріалами;

виконувати абстрактні та сюжетні композиції графічними засобами;

створювати композиції за мотивами творчості народних майстрів;

виконувати композиції в техніці крапкового розпису;

виготовляти крашанки та крапанки;

використовувати елементарні прийоми паперопластики для створення

нескладних об’ємних виробів;

виконувати площинні та об’ємні аплікації;

виготовляти пласкі та об’ємні композиції у техніці квілінг;

виконувати вироби на основі засвоєних базових форм оригамі;

підбирати засоби і матеріали для створення пластичного образу;

виконувати роботи з пластиліну в різних техніках;

виготовляти сувеніри та площинні композиції з солоного тіста.

Вихованці (учні, слухачі) мають набути досвід:

створення художнього образу за допомогою матеріалів і технік, передбачених програмою початкового рівня;

аналізу творів декоративного мистецтва.

 

Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Вступ

2

-

2

Розділ 1. Народне декоративно-ужиткове мистецтво

12

44

56

1.1. Народна іграшка

4

10

14

1.2. Ниткографія

2

10

12

1.3. Вишивка

4

12

16

1.4. Валяння вовни

2

12

14

Розділ 2. Основи станкового мистецтва

8

30

38

2.1. Композиція

2

6

8

2.2. Кольорознавство

2

6

8

2.3. Малярство

2

8

10

2.4. Графіка

2

10

12

Розділ 3. Декоративний розпис

12

28

40

3.1. Сучасний декоративний розпис

4

6

10

3.2. Орнаментальний розпис Закарпаття

2

6

8

3.3. Петриківський розпис

4

8

12

3.4. Розпис керамічного посуду

2

8

10

Розділ 4. Писанкарство

6

10

16

4.1. Великодні писанки: візерунки, символи, значення

4

4

8

4.2. Українська писанка та мальованка

2

6

8

Розділ 5. Художня обробка паперу

8

28

36

5.1. Традиційна витинанка

4

8

12

5.2. Багатошарова витинанка

2

10

12

5.3. Колаж

2

10

12

Розділ 6. Пластичне моделювання

6

20

26

6.1. Моделювання із солоного тіста

2

10

12

6.2. Моделювання з холодного фарфору

4

10

14

Підсумок

-

2

2

Разом

54

162

216

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Вступ (2 год.)

Теоретична частина.

Мета та завдання гуртка. Ознайомлення з планом роботи на навчальний рік. Правила поведінки в колективі та під час заняття. Організаційні питання. Санітарно-гігієнічні норми та правила безпеки праці на заняттях. Правила безпеки дорожнього руху.

 

Розділ 1. Народне декоративно-ужиткове мистецтво (56 год.)

1.1. Народна іграшка (14 год.)

Теоретична частина.

Історія виникнення  ляльок-мотанок на Україні. Спосіб виготовлення та оздоблення народних іграшок. Обрядові ляльки та їх значення. Матеріали.

Практична частина.

Виконання найпростішої народної ляльки. Виготовлення ляльки-мотанки з кольорових клаптиків тканини та ниток. Виготовлення ляльки-мотанки з ниток.

1.2. Ниткографія (12 год.)

Теоретична частина.

Ниткографія - унікальне мистецтво «малювання» за допомогою нитки. Основні прийоми ниткографії. Інструменти та матеріали. Схеми та шаблони.

Практична частина.

Виконання площинної композиції методом наклеювання кольорових ниток на основу за схемою, шаблоном. Виготовлення композиції в техніці «ниткографія» за власним задумом (створення ескізу на площині, формування контурів зображення, заповнення площини нитками, оформлення роботи).

1.3. Вишивка (16 год.)

Теоретична частина.

Історія народної вишивки. Традиції народного вишивання в різних регіонах України.  Призначення вишитих виробів. Матеріали, інструменти та пристрої для вишивання.  Основні терміни та схеми. Правила техніки безпеки.

Практична частина.

Вишивання серветок хрестиком в українському стилі. Вишивання багатокольорових картинок. Виготовлення сувенірів, оздоблених вишивкою.

1.4. Валяння вовни (14 год.)

Теоретична частина.

Валяння вовни як один з видів декоративно-ужиткового мистецтва. Історія виникнення. Техніка сухого та мокрого валяння. Матеріали та інструменти.

Практична частина.

Виготовлення об’ємних виробів технікою сухого валяння (формування виробу накладанням вовни та вколюванням голки, фіксування потрібної форми деталей, приєднання дрібних деталей до основної деталі виробу). Виготовлення картини технікою багатошарового накладання вовни під скло. Виготовлення картини в техніці мокрого валяння.

 

Розділ 2. Основи станкового мистецтва (38 год.)

2.1. Композиція (8 год.)

Теоретична частина.

Композиційні прийоми. Акцент, пульсація. Композиція на оздоблюваній поверхні. Замкнута та відкрита композиція. Елементарні закони і засоби перспективного зображення. Типи композицій. Ідеї та функції декоративних композицій.

Практична частина.

Створення композиції із використанням акценту, пульсації. Розробка ескізів орнаментальних композицій з українськими мотивами. Створення декоративної композиції за власним задумом.

2.2. Кольорознавство (8 год.)

Теоретична частина.

Ритм. Кольоровий контраст. Поняття хроматичних та ахроматичних кольорів. Монохромія. Поліхромія. Символіка кольорів у світовій культурі. Символіка кольорів на Україні.

Практична частина.

Малювання композицій кольоровою аквареллю на білому папері. Малювання чорною та білою гуашшю. Створення символічного «кольорового послання».

2.3. Малярство (10 год.)

Теоретична частина.

Ієрархія жанрів живопису. Аналіз форми предметів. Спільне та відмінне в них. Спостереження з натури. Метод побудови форми (загальний розмір, поділ на частини, уточнення форми). Техніка малювання гуашевими та акриловими фарбами, кольоровою пастеллю.

Практична частина.

Малювання природних форм. Малювання з натури. Малювання етюдів, пейзажів, натюрмортів. Малювання композиції в техніці гризайль.

2.4. Графіка (12 год.)

Теоретична частина.

Гравюра – вид графічного мистецтва. Виникнення гравюри. Види гравюр.

Ліногравюра – гравюра на лінолеумі. Матеріали та інструменти. Техніка безпеки. Виразність чорно-білої графіки.

Практична частина.

Створення станкової ліногравюри (підготовка лінолеуму, створення ескізу, вирізування малюнка різцями на лінолеумі, нанесення фарби валиком на вирізану форму, друкування відтиснення на папір (на офортному верстаті або вручну), оформлення готової роботи).

 

Розділ 3. Декоративний розпис (40 год.)

3.1. Сучасний декоративний розпис (10 год.)

Теоретична частина.

Нові, сучасні технології декоративного розпису. Графічні декоративні композиції. Орнамент у світовому мистецтві. Застосування розпису в сучасному інтер’єрі. Інструменти та матеріали.

Практична частина.

Графічна композиція на вибір (туш, перо, кулькова ручка). Стилізація традиційних елементів у сучасному одязі (ескізування).Розробка ескізу розпису інтер’єру у обраному мистецькому стилі.

3.2. Орнаментальний розпис Закарпаття (8 год.)

Теоретична частина.

Традиційні орнаментальні композиції Закарпаття. Розписна кераміка Закарпаття. Технологія. Матеріали. Специфіка та способи організації декору.

Практична частина.

Замальовки елементів орнаментальних композицій з традиційних виробів закарпатської кераміки (хвилясті лінії, крапки, насічки, смуги, спіралі, рослинний орнамент). Розпис керамічних виробів у стилі орнаментального розпису Закарпаття.

3.3. Петриківський розпис (12 год.)

Теоретична частина.

Петриківський розпис у національній культурі України. Техніка. Інструменти та матеріали. Особливості композиції. Петриківські декоративні розписи у сучасному декорі.

Практична частина.

Виконання вправ у техніці петриківського розпису. Виготовлення святкових листівок у техніці петриківського розпису. Декоративна композиція у стилі петриківського розпису. Декорування петриківським розписом предметів побуту.

 

 

3.4. Розпис керамічного посуду (10 год.)

Теоретична частина.

Історія розвитку кераміки і гончарства України. Орнаментальні мотиви української кераміки. Тематика розписів і рельєфних зображень. Рослинно-геометричні, сюжетні та комбіновано-сюжетні мотиви.

Практична частина.

Розпис куманця, кухля, вазону за обраними мотивами. Розпис керамічного посуду за комбіновано-сюжетними мотивами у обраному мистецькому стилі.

 

Розділ 4. Писанкарство (16 год.)

4.1. Великодні писанки: візерунки, символи, значення (8 год.)

Теоретична частина.

Поняття про символи та значення писанкових візерунків. Основні символи в українському писанкарстві. Символіка кольорової гами.

Практична частина.

Виготовлення писанок за мотивами українських орнаментів. Виготовлення писанок з християнською символікою.

4.2. Українська писанка та мальованка (8 год.)

Теоретична частина.

Рослинні та тваринні символи у писанках України. Геометричні поділи писанки. Геометричні візерунки. Технологія виконання традиційної писанки (батикова техніка) та мальованки. Орнаментальні мотиви мальованок. Інструменти та матеріали.

Практична частина.

Написання писанки в батиковій техніці. Виготовлення двоколірної та багатоколірної писанки. Написання мальованки традиційними орнаментальними мотивами.

 

Розділ 5. Художня обробка паперу (36 год.)

5.1. Традиційна витинанка (12 год.)

Теоретична частина.

Витинанка як вид українського декоративного мистецтва. Види витинанок. Техніка виконання. Матеріали та інструменти. Витинанка як прикраса українського житла. Тематика та мотиви орнаментів традиційної витинанки. Сучасна витинанка. Техніка безпеки.

Практична частина.

Вирізування нескладних силуетних витинанок на обрану тему. Виготовлення витинанок на теми народних свят. Створення сучасної витинанки за власним ескізом.

5.2. Багатошарова витинанка (12 год.)

Теоретична частина.

Типологія витинанок за композицією, технікою виконання та матеріалами. Багатошарові витинанки. Техніка виконання. Матеріали та інструменти.

Практична частина.

Вирізування багатошарової витинанки зі стилізованим зображенням. Створення багатошарової витинанки на теми історичних подій. Виготовлення сюжетної багатошарової витинанки.

5.3. Колаж (12 год.)

Теоретична частина.

Поняття «колаж». Історія колажу. Види колажу. Техніка виконання. Матеріали та інструменти. Поєднання сюжетної й орнаментальної частини в гармонійне ціле.

Практична частина.

Колаж зі старих журналів. Створення картини-колажу за допомогою кольорового паперу.

 

Розділ 6. Пластичне моделювання (26 год.)

6.1. Моделювання із солоного тіста (12 год.)

Теоретична частина.

Солоне тісто – як пластична маса. Умови зберігання сировини та готових виробів. Фарбування виробів із пластичних матеріалів. Ліплення об’ємних форм на каркасі. Декорування. Випікання виробів із солоного тіста, лакування готових робіт.

Практична частина.

Ліплення об’ємних квітів, фігурок тварин. Виготовлення сувенірів та оберегів. Ліплення споруд на каркасі.

6.2. Моделювання з холодного фарфору (14  год.)

Теоретична частина.

Холодний фарфор – як одна із пластичних мас для ліплення. Рецептура приготування холодного фарфору. Інструменти та матеріали. Умови зберігання сировини. 

Практична частина.

Оформлення фоторамки холодним фарфором. Ліпка квітів. Декорування чайного сервізу із холодного фарфору.

 

Підсумок (2 год.)

Практична частина.

Підведення підсумків. Виставка кращих творчих робіт за навчальний рік.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Вихованці (учні, слухачі) мають знати:

правила поведінки в колективі та під час заняття;

санітарно-гігієнічні норми та правила безпеки праці на заняттях;

історію виникнення  ляльок-мотанок на Україні;

способи виготовлення та оздоблення народних іграшок;

поняття «ниткографія» та її основні прийоми;

історію народної вишивки;

традиції народного вишивання в різних регіонах України;

основні терміни, описання та схеми вишивання;

техніку сухого та мокрого валяння, історію виникнення;

основні композиційні прийоми, типи композицій;

елементарні закони і засоби перспективного зображення;

поняття хроматичних та ахроматичних кольорів, кольорового контрасту;

ієрархію жанрів живопису;

методи побудови форми;

техніку малювання гуашевими та акриловими фарбами, кольоровою пастеллю;

поняття «гравюра», «ліногравюра»;

історію виникнення та види гравюр;

традиційні орнаментальні композиції Закарпаття;

специфіку розписної кераміки Закарпаття;

особливості композиції петриківського розпису;

історію розвитку кераміки і гончарства України;

основні символи в писанкарстві та технологію виконання писанки та мальованки;

тематику та мотиви орнаментів традиційної витинанки, види витинанок;

поняття «колаж», види колажу;

прийоми роботи з папером у техніках витинанка та колаж;

специфіку роботи з різними пластичними масами;

рецепт приготування солоного тіста та холодного фарфору;

– умови зберігання сировини та готових виробів з пластичних мас.

Вихованці (учні, слухачі) мають вміти:

виготовляти ляльку-мотанку в українських народних традиціях;

виготовляти композиції в техніці «ниткографія»;

вишивати візерунки простими декоративними швами;

виготовляти об’ємні вироби технікою сухого валяння;

створювати картини технікою багатошарового накладання вовни під скло;

виготовляти композиції в техніці мокрого валяння;

розробляти ескізи орнаментальних композицій з українськими мотивами;

малювати з натури етюди, пейзажі, натюрморти;

малювати композиції в техніці гризайль;

створювати станкову ліногравюру;

розробляти ескізи розпису інтер’єру у обраному мистецькому стилі;

розписувати керамічні вироби у стилі орнаментального розпису Закарпаття;

декорувати предмети побуту петриківським розписом;

розписувати керамічні вироби за комбіновано-сюжетними мотивами в обраному мистецькому стилі;

виготовляти писанки в батиковій техніці та розписувати мальованки традиційними орнаментальними мотивами;

вирізувати нескладні силуетні витинанки та сюжетні багатошарові витинанки;

створювати композиції в техніці колажу;

виготовляти об’ємні вироби, сувеніри та обереги з солоного тіста;

оформлювати та декорувати предмети холодним фарфором.

Вихованці (учні, слухачі) мають набути досвід:

використання засвоєних художніх технік для створення декоративних виробів;

аналізу та оцінювання творів декоративно-ужиткового мистецтва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вищий рівень, третій рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Вступ

2

-

2

Розділ 1. Народне декоративно-ужиткове мистецтво

12

44

56

1.1. Художнє випалювання

4

10

14

1.2. Художня обробка шкіри

2

10

12

1.3. Сучасні форми декоративно-ужиткового мистецтва

2

10

12

1.4. Конструювання та художнє оформлення видань

4

14

18

Розділ 2. Основи станкового мистецтва

8

30

38

2.1. Композиція

2

4

6

2.2. Кольорознавство

2

4

6

2.3. Малярство

2

10

12

2.4. Графіка

2

12

14

Розділ 3. Декоративний розпис

10

28

38

3.1. Розпис по склу

4

8

12

3.2. Батик

2

10

12

3.3. Розпис дерев’яних виробів олійними фарбами

4

10

14

Розділ 4. Писанкарство

6

14

20

4.1. Особливості розпису писанок в різних регіонах України

2

4

6

4.2. Дряпанка та зернівка

2

6

8

4.3. Нетрадиційні способи виготовлення писанок

2

4

6

Розділ 5. Художня обробка паперу

6

30

36

5.1. Об’ємні вироби з паперу

2

12

14

5.2. Пейп-арт

2

8

10

5.3. Пап’є-маше

2

10

12

Розділ 6. Пластичне моделювання

4

20

24

6.1. Моделювання із солоного тіста

2

10

12

6.2. Моделювання з полімерної глини

2

10

12

Підсумок

-

2

2

Разом

48

168

216

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Вступ (2 год.)

Теоретична частина.

Мета та завдання гуртка. Ознайомлення з планом роботи на навчальний рік. Правила поведінки в колективі та під час заняття. Організаційні питання. Санітарно-гігієнічні норми та правила безпеки праці на заняттях. Правила безпеки дорожнього руху.

 

Розділ 1. Народне декоративно-ужиткове мистецтво (56 год.)

1.1. Художнє випалювання (14 год.)

Теоретична частина.

Художнє випалювання — один із спосо­бів художнього оздоблення виробів із дерева. Історія та сьогодення. Народні майстри. Техніка випалювання. Інструменти та матеріали. Безпека під час роботи.

Практична частина.

Виконання орнаментальних композицій спо­собом випалювання. Створення сучасних українських сувенірів. Випалювання сюжетного та пейзажного панно.

1.2. Художня обробка шкіри (12 год.)

Теоретична частина.

Художня обробка шкіри в Україні. Традиція декорування шкіряних виробів. Основні техніки художньої обробки шкіри. Типологія виробів зі шкіри. Етапи обробки шкіри. Інструменти. Техніка безпеки.

Практична частина.

Розпис олійними або нітроемальовими фарбами на шкірі. Виготовлення аплікації з шкіряних матеріалів. Створення декоративної композиції із застосуванням об'ємних елементів.

1.3. Сучасні форми декоративно-ужиткового мистецтва (12 год.)

Теоретична частина.

Функціональні особливості, способи і техніки сучасного декору. Поєднання окремих технік та прийомів декоративного мистецтва для створення художнього образу. Декоративні якості поєднання різних матеріалів. Традиційні українські сувеніри та сучасні тенденції.

Практична частина.

Виготовлення за власним задумом виробу для декору. Створення сувенірної продукції. Виготовлення альбому для збереження фото, малюнків та аплікацій.

1.4. Конструювання та художнє оформлення видань (18 год.)

Теоретична частина.

Технологія виготовлення книги. Книжкова графіка. Верстка. Оригінал-макет. Шрифтові композиції. Асоціативні композиції. Рекламна продукція: плакат, банер, флаєр, буклет. Кольори рекламної візуалізації.

Практична частина.

Створення шрифтових композицій на теми слів-понять, композицій-емоцій. Створення рекламної продукції; соціального плакату, буклету. Створення макету книги за вибором гуртківця. Виготовлення блокноту, книги (конструювання зошитів з листків, скріплення зошитів у блок за допомогою ниток, клеєння форзацу, плетення капталу, виготовлення палітурки, і прикріплення її до блоку, сушіння книги під пресом, оформлення обкладинки).

 

Розділ 2. Основи станкового мистецтва (38 год.)

2.1. Композиція (6 год.)

Теоретична частина.

Особливості закону композиційної цілісності. Принцип «золотого перетину». Єдність форми і декору. Тектоніка й об'ємно-просторова структура. Семантичні засоби виразності. Поняття: знак, символ, метафора, алегорія, емблема.

Практична частина.

Створення декоративних композицій: на площині (із застосуванням правила «золотого перетину»), об’ємно-просторові (із урахуванням закономірностей тектоніки). Створення власного стилю дизайнерського рішення для палітурки записника, книги. Ескіз сучасного орнаментального панно «Україна».

2.2. Кольорознавство (6 год.)

Теоретична частина.

Колорит, тональність. Тональний контраст. Розтяжка тону. Гармонія кольорів.

Практична частина.

Розробка орнаментів для декорування книги, предметів вжитку. Композиції з використанням співвідношень кольорів на обрану тему.

2.3. Малярство (12 год.)

     Теоретична частина.

Постановка фігури людини. Пропорції. Виражальні можливості декоративної композиції. Свідоме перероблення реальних форм і кольору в декорі. Багатошаровий живопис акриловими фарбами. Олійний живопис.

 

     Практична частина.

Малювання фігур людей, портретів. Малювання декоративних та сюжетних композицій. Малювання композицій на сучасні та історичні теми.

2.4. Графіка (14 год.)

Теоретична частина.

Книжкова ілюстрація - жанр графічного мистецтва. Історія виникнення. Науково-пізнавальні, художньо-образні, декоративно-орнаментальні ілюстрації. Види ілюстрацій.

Практична частина.

Створення декоративно-орнаментальної та художньо-образної ілюстрацій до художніх творів в графічній техніці. Розробка композиційного рішення книжкових ілюстрацій з урахуванням макетів розворотів книги.

 

Розділ 3. Декоративний розпис (38 год.)

3.1. Розпис по склу (12 год.)

Теоретична частина.

Вітражний розпис. Український живопис на склі. Використання виробів зі скла у просторовому дизайні. Техніки розпису по склу. Особливості роботи з вітражними, олійними та акриловими фарбами. Комбіновані техніки. Техніка безпеки.

Практична частина.

Робота контуром та вітражними фарбами по скляній поверхні за  ескізом. Розпис дзеркала олійними або акриловими фарбами. Створення декоративної композиції на скляній поверхні в обраній техніці.

3.2. Батик (12 год.)

Теоретична частина.

Дивовижне мистецтво батика. Історичні дані. Види. Особливості та прийоми розпису по тканині акриловими та контурними фарбами. Технологічна послідовність виготовлення батика. Матеріали та інструменти.

Практична частина.

Розпис по тканині в техніці холодного батика за виконаними ескізами (натягування тканини, обведення контурів ескізу композиції резервом, фарбування батика, закріплення фарб за допомогою запікання, запарювання або пропрасовування, декорування контурами та оформлення батика).

3.3. Розпис дерев’яних виробів олійними фарбами  (14 год.)

Теоретична частина.

Розпис по дереву – історія та сучасність. Технологія розпису по дереву. Декоративні прийоми. Тенденції розвитку народної ікони. Технологія написання народної ікони. Матеріали. Техніка безпеки.

Практична частина.

Оздоблення олійними фарбами дерев’яних виробів (скринь, мисників, віялок, дерев’яного посуду, дощечок). Написання ікони на дереві олійними фарбами. Лакування розписаних предметів.

 

Розділ 4. Писанкарство (20 год.)

4.1. Особливості розпису писанок в різних регіонах України (6 год.)

Теоретична частина.

Символіка, особливість кольорової гами писанок різних регіонів України. Майстри писанкарства України. Авторська писанка.

Практична частина.

Виготовлення писанок обраних регіонів України за зразками. Розробка та виготовлення авторської писанки.

4.2. Дряпанка та зернівка (8 год.)

Теоретична частина.

Унікальні витвори українського мистецтва – дряпанка та зернівка. Технологія виготовлення дряпанки та зернівки. Інструменти та матеріали.

Практична частина.

Виготовлення писанки-дряпанки за власним композиційним вирішенням. Створення писанки-зернівки із слов’янськими орнаментами та символами. 

4.3. Нетрадиційні способи виготовлення писанок (6 год.)

Теоретична частина.

Нетрадиційні способи виготовлення писанок: оздоблення яєць крупами, глиною, вишивкою, техніками: «декупаж», «пейп-арт», «бісерна сітка».

Практична частина.

Виготовлення писанок нетрадиційними способами за вибором.

 

Розділ 5. Художня обробка паперу (36 год.)

5.1. Об’ємні вироби з паперу (14 год.)

Теоретична частина.

Створення простих геометричних форм із паперу. Способи прорізування, згинання та згортання паперу для отримання потрібного об’єму. Створення різних фактур із паперу та картону. Технологія створення рельєфу з паперу. Застосування паперопластики для створення та оздоблення меблів.

Практична частина.

Виготовлення простих геометричних форм: куб, циліндр, конус. Створення площинної та рельєфної композиції на обрану тему. Проект «Ляльковий будиночок»: розробка креслень, викрійок, виготовлення деталей, склеювання, посилення конструкції, декорування.

5.2. Пейп-арт (10 год.)

Теоретична частина.

Паперове мистецтво «пейп-арт». Історія виникнення. Техніка виконання. Інструменти та матеріали. Пейп-арт у сучасному декорі.

     Практична частина.

Створення кольорового панно із скручених паперових джгутиків за зразком та власною уявою. Декор предметів в техніці «пейп-арт».

5.3. Пап’є-маше (12 год.)

Теоретична частина.

Пап'є-маше – одна з технік роботи з папером. Різні технології виготовлення виробів з пап'є-маше: метод нашарування, метод ліплення та метод пресування.

Практична частина.

Створення виробів пошаровим наклеюванням шматочків паперу на основі побутової форми. Виготовлення предметів інтер’єру методом пресування з пластин картону. Ліплення з паперової маси об’ємних фігур скульптурним способом.

 

Розділ 6. Пластичне моделювання (24 год.)

6.1. Моделювання із солоного тіста (12 год.)

Теоретична частина.

Стилістика декоративної скульптури великих та малих форм. Прикрашання оселі найрізноманітнішими фігурками, картинами, панно із солоного тіста.

Практична частина.

Виготовлення декоративної скульптури із солоного тіста. Створення настінного панно для інтер’єру.

6.2. Моделювання з полімерної глини (12 год.)

Теоретична частина.

Полімерна глина – новий пластичний матеріал. Історія виникнення. Специфіка роботи із полімерною глиною. Інструменти. Текстурний ефект на виробах із глини. Сучасні вироби з полімерної глини. Техніка безпеки.

Практична частина.

Дрібна пластика із кольорової полімерної глини. Виготовлення жіночих прикрас із полімерної глини. Оздоблення декоративними деталями предметів побуту (рамок, вазонів, тощо).

 

Підсумок (2 год.)

Практична частина.

Підведення підсумків. Виставка кращих творчих робіт за навчальний рік.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Вихованці (учні, слухачі) мають знати:

правила поведінки в колективі та під час заняття;

санітарно-гігієнічні норми та правила безпеки праці на заняттях;

спосо­би художнього оздоблення виробів із дерева;

історію художнього випалювання, техніку роботи.

основні техніки художньої обробки шкіри;

функціональні особливості, способи і техніки сучасного декору;

особливості традиційних українських сувенірів та сучасні тенденції;

технологію виготовлення книги;

поняття: книжкова графіка, верстка, оригінал-макет, шрифтові та асоціативні композиції, рекламна продукція;

особливості закону композиційної цілісності, принцип «золотого перетину»;

поняття: колорит, тональність;

пропорції, постановку фігури людини;

виражальні можливості декоративної композиції;

особливості роботи акриловими та олійними фарбами;

види та особливості книжкових ілюстрацій;

техніки розпису по склу, особливості роботи з різними фарбами;

особливості та прийоми розпису по тканині акриловими та контурними фарбами;

технологічну послідовність виготовлення батика;

технологію розпису по дереву;

тенденції розвитку народної ікони;

особливості кольорової гами писанок різних регіонів України;

технологію виготовлення дряпанки та зернівки;

нетрадиційні способи виготовлення писанок;

технологію створення різних об’ємних форм, фактур, рельєфу із паперу;

техніку виконання виробів з паперу в техніках пейп-арту та пап’є-маше;

стилістику декоративної скульптури великих та малих форм;

специфіку роботи із полімерною глиною.

Вихованці (учні, слухачі) мають вміти:

виконувати орнаментальні композиції, сюжетні та пейзажні панно спо­собом випалювання;

виконувати розпис олійними або нітроемальовими фарбами на шкірі;

виготовляти плоскі та об’ємні композиції з шкіряних матеріалів;

створювати декоративну та сувенірну продукції;

створювати шрифтові композиції, рекламну продукцію, плакати;

виготовляти блокнот, книгу способом ручного переплетення;

створювати декоративні об’ємно-просторові композиції та на площині;

розробляти орнаменти для декорування книги, предметів вжитку;

малювати фігури людей, портрети за композиційними законами;

малювати декоративні та сюжетні композиції акриловими та олійними фарбами;

створювати декоративно-орнаментальні та художньо-образні ілюстрації до художніх творів в графічній техніці;

розробляти композиційне рішення книжкових ілюстрацій з урахуванням макетів розворотів книги;

працювати контуром та вітражними фарбами по скляній поверхні;

створювати декоративні композиції на скляній поверхні олійними та акриловими фарбами;

розписувати тканину в техніці холодного батика;

оздоблювати олійними фарбами дерев’яни вироби;

написати ікону на дереві олійними фарбами;

виготовляти писанки обраних регіонів України за зразками;

виготовляти писанки-дряпанки та писанки-зернівки;

створювати писанки нетрадиційними способами виконання;

виготовляти прості геометричні форми, площинні та рельєфні композиції з паперу;

декорувати предмети та створювати кольорове панно в техніці «пейп-арт»;

створювати різними технологіями виготовлення виробів з пап'є-маше;

виготовляти настінні панно, декоративні скульптури із солоного тіста;

виготовляти дрібну пластику із кольорової полімерної глини;

оздоблювати декоративними деталями предмети побуту.

Вихованці (учні, слухачі) мають набути досвід:

використання найбільш виразної техніки для розкриття творчої ідеї;

застосування декоративного розпису у сучасному інтер’єрі;

практичного  застосування  набутих знань та вмінь  у  проектній діяльності,  та макетуванні;

аналізу творів декоративного мистецтва на своєму рівні.

ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛІВ

 

              Найменування та матеріали

Кількість

Обладнання приміщення

1.

Планшети (для малювання) або мольберти

20 шт.

2.

Шафи для збереження матеріалів та дитячих робіт

4 шт.

3.

Столи та стільці

10/20 шт.

4.

Ілюстраційні посібники

1 комплект

5.

Таблиці з образотворчого мистецтва

1 комплект

6.

Репродукції робіт народних майстрів України

1 комплект

7.

Репродукції картин сучасних художників

1 комплект

8.

Зразки робіт декоративно-ужиткового мистецтва

1 комплект

Обладнання та матеріали розділу

«Народне декоративно-ужиткове мистецтво»

9.

Заготовлена природна сировина, крупи, яєчна шкарлупа, насіння, кавові зерна та макаронні вироби

 

10.

Нитки, шнури , мотузки.

100 м

11.

Картон, папір (білий та кольоровий)

20 комплектів

12.

Олівці, гумки

20 наборів

13.

Ножиці

20 шт.

14.

Готовальня

20 наборів

15.

Вимірювальна та масштабна лінійки

20 шт.

16.

Лекала

20 шт.

17.

Клей ПВА (250 мл)

20 шт.

18.

Клей «Титан» (250 мл)

20 шт.

19.

Фарби (гуаш художня, акрилові фарби та лаки, контури)

по 20 наборів

20.

Плівка з пухирцями

20 шт.

21.

Поролон

20 шт.

22.

Бісер, намистини, кріплення та аксесуари

20 наборів

23.

Голки для валяння (No36-38)

20 наборів

24.

Голки для вишивання та нанизування

20 наборів

25.

Канва

10 м

26.

Тканини різних кольорів

10 м

27.

Шкіра різних кольорів

10 м

28.

Нитки для вишивки

20 м

29.

В’язальні нитки

10 м

30.

Синтепон

2 кг

31.

Вовна (слівер)

1 кг

32.

Напівтонка різнокольорова вовна

3 кг

33.

Скло 30×40 см

20 шт.

34.

Декупажні карти

20 наборів

35.

Серветки бавовняні

20 шт.

36.

Електровипалювач       

20 шт.

37.

Фанера ( 1-10 мм)              

20 наборів

38.

Картон палітурний

20 наборів

39.

Рамки

20 шт.

40.

Скрап-набори

20 шт.

Обладнання та матеріали розділу

«Основи станкового мистецтва»

41.

Предмети побуту для постановки натюрмортів

1 комплект

42.

Картон, папір (білий та кольоровий)

20 комплектів

43.

Ґрунтоване ДВП

20 шт.

44.

Олівці, пензлі, пера для каліграфії

20 наборів

45.

Палітри, стаканчики

20 наборів

46.

Різці для ліногравюри

20 наборів

47.

Валики

20 шт.

48.

Скипидар 50 мл.

20 шт.

49.

Фарби (типографська, гуаш художня, акварель, акрилові та олійні різних кольорів, акрилові лаки)

по 20 наборів

50.

Фломастери

20 наборів

51.

Гелеві ручки

20 наборів

52.

Туш

20 шт.

53.

Пастель

20 наборів

54.

Аерозоль «Лак-фіксатив»

1 шт.

55.

Лінолеум 30×40 см

20 шт.

Обладнання та матеріали розділу

«Декоративний розпис»

56.

Картон, папір (білий та кольоровий)

20 комплектів

57.

Керамічний посуд (для розпису)

20 наборів

58.

Різні предмети ужитку (для розпису)

20 наборів

59.

Деревяні вироби (для розпису)

20 наборів

60.

Дерев’яні дощечки

20 шт.

61.

Скло 20×30 см

20 шт.

62.

Тканина для батика

5 м

63.

Рамка

20 шт.

64.

Олівці, пензлі

20 наборів

65.

Фарби (гуаш художня, акварель, анілінові, акрилові та олійні різних кольорів, акрилові лаки, контури, резерви)

по 20 наборів

66.

Фломастери

20 наборів

67.

Туш

20 шт.

 

 

Обладнання та матеріали розділу

«Писанкарство»

68.

Таблиці з орнаментами

1 комплект

69.

Картон, папір (білий та кольоровий)

20 комплектів

70.

Писачки

20 шт.

71.

Натуральний віск

20 шт.

72.

Свічка парафінова

20 шт.

73.

Олівці, пензлі

20 наборів

74.

Серветки бавовняні

20 шт.

75.

Фарби (анілінові, акрилові різних кольорів, акрилові лаки, контури)

по 20 наборів

76.

Бісер, намистини, кріплення та аксесуари

20 наборів

77.

Крупи, зерно, насіння

 

78.

Клей ПВА (250 мл)

20 шт.

79.

Клей «Титан» (250 мл)

20 шт.

Обладнання та матеріали розділу

«Художня обробка паперу»

80.

Картон, папір (білий та кольоровий)

20 комплектів

81.

Папір журнальний, газетний

20 комплектів

82.

Папір для квілінгу

20 наборів

83.

Папір для оригамі

20 наборів

84.

Олівці, гумки

20 наборів

85.

Ножиці

20 шт.

86.

Ніж макетний

20 шт.

87.

Килимок для макетування

20 шт.

88.

Клей ПВА (250 мл)

20 шт.

89.

Серветки різних кольорів

20 наборів

90.

Фольга

50 м.

Обладнання та матеріали розділу

«Пластичне моделювання»

91.

Готове солоне тісто

20 кг

92.

Холодний фарфор

5 кг

93.

Полімерна глина

20 наборів

94.

Пластилін

20 наборів

95.

Фольга

50 м

96.

Скло 25×35 см

20 шт.

97.

Клей ПВА (250 мл)

20 шт.

98.

Фарби (гуаш художня, акрилові різних кольорів, акрилові лаки, контури, керамічні фарби)

по 20 наборів

99.

Стеки, пензлі, виїмки, штампи

20 наборів

100.

Рамки

20 шт.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Академія малювання / укл. В. Демидова. – Донецьк: ТОВ «Глорія Трейд», 2012. – 288 с.: іл.

2. Агєєва О. Малюємо гуашшю / О. Агєєва, В. Кондратова, Т. Шлєєнкова. – Харків: Весна, 2013. – 29 с.

3. Александрович В. Українське малярство XIII-XV ст. / В. Александрович. – Львів, 1995. – 232 с.: іл.

4. Антіпова М. Школа малювання / М. Антіпова. – К.: Країна мрій, 2009.                    – 144 с.: іл.

5. Антонович Є. Декоративно-прикладне мистецтво: навч. посіб. / Є. Антонович, Р. Захарчук-Чугай, М. Станкевич. – Львів: Світ, 1992. – 272 с.: іл.

6. Антонович Є. Художні техніки в школі: Навчально-методичний посібник /       Є. Антонович, В. Проців, П. Свид. – К.: ІЗМН, 1997. – 312 с.: іл.

7. Асєєв Ю. Джерела. Мистецтво Київської Русі / Ю. Асєєв. – К.: Мистецтво, 1980. – 214 с.: іл.

8. Байэсс Р. Роспись керамики / Р. Байэсс – М.: Арт-Родник, 2010. – 96 с.: іл.

9. Баллард Э. Композиции из сухоцветов / Э. Баллард. – М.: Кладезь-Букс, 2007. – 128 с.: іл.

10. Белецкая Л. Прессованная флористика / Л. Белецкая. – М.: ЭКСМО, 2007.         – 64 с.: іл.

11. Беркутова А. Энциклопедия декупажа. Материалы,техники,проекты /               А. Беркутова. – М.: Контэнт, 2013. – 224 с.: іл.

12. Берченко Є. Настінне мальовання українських хат та господарських будівель при них / Є. Берченко. – К.: Державне видавництво України, 1930. – 92 с.: іл.

13. Бирюлева А. Коллажная лаборатория / А. Бирюлева. – М.: Ниола, 2017.                – 128 с.: іл.

14. Битинський М. Українське малярство / М. Битинський. –Торонто, 1970. – 24с.

15. Боттрелл Д. Волшебная роспись по стеклу / Д. Боттрелл. – М.: Контэнт, 2011. – 80 с.: іл.

16. Ботюк О. Конструювання з паперу методом орігамі: навч. посіб. / О. Ботюк. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. –  64 с.

17. Боулз Г. Картины и панно своими руками / Г. Боулз. – М.: Мир книги, 2008. – 96 с.: іл.

18. Брен М. Украшения из полимерной глины / М. Брен. – М.: Контэнт, 2012. –        80 с.: іл.

19. Бутник-Сіверський Б. Українське народне мистецтво. Живопис / Б. Бутник-Сіверський, В. Нагай, В. Самойлович. – К.: Мистецтво, 1967. – 224 с.: іл.

20. Валуєнко Б. Архітектоніка книги / Б. Валуєнко. – К.: Мистецтво, 1976. – 344с.

21. Виноградова Т. Художественная роспись по дереву, металлу, стеклу и керамике: хохломская, семеновская, жостовская, палехская, городецкая, мезенская, петриковская и другие виды росписи / Т. Виноградова. – Харків: Аргумент Принт: Виват, 2014. – 252 с.: іл.

22. Волкотруб І. Основи художнього конструювання / І. Волкотруб. – К.: Вища школа, 1988. – 191 с.

23. Воробьева Н. Точечная роспись / Н. Воробьева. – М.: Аст-Пресс Книга, 2013. – 208 с.: іл.

24. Воронова О. Декорирование бутылок. Создаем изысканные предметы интерьера / О. Воронова. – М.: ЭКСМО, 2012. – 112 с.: іл.

25. Вотт Ф. Арт-ідеї. Школа образотворчого мистецтва: понад 400 ідей малювання фарбами, пастеллю, кольоровими олівцями, чорнилом, ручками /        Ф. Вотт; пер. з англ. В. Наливана; дизайн та іл. А. Міллер та ін. – К.: Країна Мрій, 2007. – 288 с.: іл.

26. Гаврилова В. Усе, що потрібно знати про оріґамі / В. Гаврилова. – Харків: Ранок, 2011. – 112 с.: іл.

27. Герус Л. Українська народна іграшка / Л. Герус. – Львів: 2004. – 264 с.

28. Глухенька Н. Петриківські декоративні розписи / Н. Глухенька. – Київ: Мистецтво, 1965. – 63 с.: іл.

29. Гніздовський Я. Малюнки. Графіка. Кераміка. Статті / Я. Гніздовський. – Нью-Йорк: Пролог, 1967. – 177 с.: іл.

30. Гончарова О. Школа творчості: ліпимо, малюємо, складаємо оригамі, майструємо забавки: для використ. в навч.-вихов. процесі / О. Гончарова та ін. – Харків: Аргумент Принт, 2011. – 128 с.: іл.

31. Грегори Н. Выжигание по дереву / Н. Грегори. – М.: Ниола-Пресс, 2007. –      116 с.: іл.

32. Євдокимова Е. Холодний фарфор. Квіткові фантазії своїми руками /                              Е. Євдокимова. – Львів.: Фенікс, 2014. – 94 с.: іл.

33. Зайцева А. Декупаж. Иллюстрированная энциклопедия / А. Зайцева. –             М.: ЭКСМО, 2012. – 192 с.: іл.

34. Запаско Я. Орнаментальне оформлення української рукописної книги /              Я. Запаско; АН УРСР, Укр. держ. музей етнографії та худож. промислу. – К.: АН УРСР, 1960. – 180 с.: іл.

35. Запаско Я. Ошатність української рукописної книги / Я. Запаско. – Львів: Фенікс, 1998. – 135 с.: іл.

36. Захарчук-Чугай Р. Українське народне декоративне мистецтво: навч. посіб. / Р. Захарчук-Чугай, Є. Антонович. – К.: Знання, 2012. – 342 с.

37. Згурская М. Бумажные фантазии: оригами, плетение из бумаги / М. Згурская. –  Харків: Фоліо, 2007. – 190 с.: іл.

38. Зимина Н. Шедевры из соленого теста / Н. Зимина. – М.: Мир книги, 2010.        – 200 с.: іл.

39. Игуменцев В. Линогравюра. Гравюра на дереве. Резцовая гравюра на металле. Резцовая гравюра на цинке. Гравюра на пластике. Рисунок: альбом /         В. Игуменцев; сост. В. Лесняк. – М.: ИСМА, 2009. – 343 с.: іл.

40. Історія декоративного мистецтва України: У 5 т. / НАН України. ІМФЕ ім. М. Рильського; голов. ред. Г. Скрипник, наук. ред. Т. Кара-Васильєва. – К., 2009.

41. Історія українського мистецтва: У 5 т. / НАН України. ІМФЕ ім. М. Рильського; голов. ред. Г. Скрипник, ред. Т. Михайлова, Р. Забашта. – К., 2008.

42. Каминская Е. Мозаика из крупы и семян / Е. Каминская. – М.: Рипол Классик, 2011. – 264 с.: іл.

43. Кара-Васильєва Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. – К.: Либідь, 2005. – 280 с.: іл.

44. Кара-Васильєва Т. Українська вишивка / Т. Кара-Васильєва, А. Чорноморець. – К.: Либідь, 2002. – 160 с.: іл.

45. Качковська Н. Ліплення із солоного тіста та глини / Н. Качковська, Л. Свида. – К.: Шкільний світ, 2012. – 70 с.: іл.

46. Клименюк Т. Креслення, рисунок, композиція: навч. посіб. / Т. Клименюк; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 344 с.: іл.

47. Клюшина А. Оригинальные изделия из кожи своими руками. Секреты изготовления / А. Клюшина. – М.: Центрполиграф, 2010. – 128 с.: іл.

48. Ковальчук Т. Художня обробка паперу. Курс І: наоч.-метод. посіб. /                      Т. Ковальчук. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2010. – 64 с.: іл.

49. Кокарева И. Живописный войлок / И. Кокарева. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2009. – 120 с.: іл.

50. Коновал Т. Писанкова абетка: Навчально-методичні нотатки / Т. Коновал. – К.: Новий друк, 2007. – 207 с.: іл.

51. Кордок Р. Аппликация. Лучшие техники и узоры / Р. Кордок. – М.: Мир книги, 2008. – 96 с.: іл.

52. Котляр В. Основи  образотворчого  мистецтва  і  методика  художнього виховання дітей: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. Котляр. –                     К.: Кондор, 2006. – 200 с.

53. Кузнецова І. Моделювання візуального сприйняття об'єктів дизайну, декоративно-прикладного і образотворчого мистецтва: дис. д-ра техн. наук: 05.01.03 / І. Кузнецова; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – К., 2006. – 415 с.

54. Кулинич-Стахурська О. Мистецтво української вишивки: техніка і технологія / О. Кулинич-Стахурська. – Львів: Місіонер, 1996. – 155 с.: іл.

55. Лаптева Т. Эксклюзивные фотоальбомы в технике скрапбукинг / Т. Лаптева. – М.: ЭКСМО, 2012. – 112 с.: іл.

56. Лащук Ю. Закарпатська народна кераміка / Ю. Лащук. – Ужгород, 1960.                 – 64 с.: іл.

57. Ленгіна Ю. Ниткографія. Малюємо картини нитками / Ю. Ленгіна. –                 К.: Фенікс, 2015. – 64 с.: іл.

58. Лузи А. Оригинальные картины из цветов и листьев / А. Лузи. – М.: Контэнт, 2010. – 64 с.: іл.

59. Лукашенко Т. Українські обереги своїми руками / Т. Лукашенко. – Харків: Аргумент Принт: Віват, 2015. – 223 с.: іл.

60. Луцан Н. Декоративно-прикладне мистецтво та основи дизайну: навч. посіб. / Н. Луцан. – К.: Слово, 2010. – 172 с.

61. Людвігсен-Кайзер У. Великий самовчитель малювання: пейзажі, рослини, натюрморти, тварини / У. Людвігсен-Кайзер; фотогр. Ф. Шуппеліус; пер. з нім.: Н. Спесивцева, Р. Ставицький. – Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2012. – 127 с.: іл.

62. Маилян Л. Справочник дизайнера декоративно-прикладного искусства /               Л. Маилян. – К.: Фенікс, 2014. – 220 с.: іл.

63. Манько В. Українська народна писанка / В. Манько. – Львів: Свічадо, 2001. – 47 с.: іл.

64. Марунич Е. Украшения и аксессуары из полимерной глины своими руками / Е. Марунич. – К.: Махаон, 2012. – 96 с.: іл.

65. Мельник В. Витинанки на уроках образотворчого мистецтва: навч. посіб. /        В. Мельник, С. Трач. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 48 с.

66. Мешакина Л. Мозаика из яичной скорлупы / Л. Мешакина. – М.: Аст-Пресс Книга, 2010. – 80 с.: іл.

67. Мэкки М. Картины из шерсти и войлока. Интересные проекты, новая техника / М. Мэкки. – М.: Контэнт, 2012. – 128 с.: іл.

68. Моргунова К. Сучасна витинанка / К. Моргунова. – Донецьк: СКІФ, 2015.     64 с.: іл.

69. Мороз Я. Естетика українського іконопису XIV-XV ст.: дис. канд. філос. наук: 09.00.08 / Я. Мороз; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. –           К., 2005. – 198 с.

70. Найден О. Українська народна іграшка:  Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості: історико-етнографічний посібник /       О. Найден. – К.: АртЕк, 1999. – 252 с.

71. Найден О. Українська народна лялька / О. Найден. – К.: ВД «Стилос», 2007. – 240 с.

72. Напиткіна Г. Українська лялька-оберег / Г. Напиткіна. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 32 с.

73. Народна ікона на склі: альбом / наук. ред.: М. Станкевич; упорядник:                 О. Романів-Тріска. – К.: Ін-т колекціонерства українських мистецьких пам`яток при НТШ, 2008. – 372 с.: іл.

74. Народні ремесла / Ю. Легенький, В. Сковронский, А. Мороз та ін. –                    К.: Урожай, 2003. – 224 с.: іл.

75. Нове життя старих традицій: Традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті / Матеріали міжнародної наукової конференції в рамках V Міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня» /За ред.. проф.. В. Давидюка. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2007. – 532 с.

76. Норма Г. Выжигание по дереву. Практическое руководство / Г. Норма. –          М.: Ниола-Пресс, 2007. – 116 с.

77. Осадча О. Українська хатня ікона-образ кінця XVIII - XX століть як етнокультурний феномен (історія, типологія, художні особливості): дис. канд. мистецтвознав.: 26.00.01 / О. Осадча; Київ. держ. ін-т декор.-приклад. мистец. і дизайну ім. М. Бойчука. – К., 2010. – 219 с.

78. Основи об'ємно-просторової композиції: навч. посіб. / Ю. Ідак, Т. Клименюк, О.  Лясковський; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 212 с.: іл.

79. Павлов И. Техника гравюры на дереве и линолеуме / И. Павлов, М. Маторин. – М.: Искусство, 1952. – 100 с.: іл.

80. Пасічний А. Образотворче мистецтво. Словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 216 с.

81. Пейнтер Л. Квиллинг, декупаж, папье-маше, декор и прочие чудеса из бумаги / Л. Пейнтер. – М.: Астрель-СПб, 2012. – 256 с.: іл.

82. Печенюк Т. Кольорознавство: підручник / Т. Печенюк; Львів. нац. акад. мистецтв. – К.: Грані-Т, 2009. – 191 с.: іл.

83. Печенюк Т. Розпис тканин в Україні (20-ті - початок 90-х років ХХ ст.): дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Т. Печенюк; Львівська академія мистецтв. – Львів, 1996. – 266 с.: іл.

84. Пипер А. Шерстяные панно своими руками / А. Пипер. – М.: Ниола-Пресс, 2007. – 48 с.: іл.

85. Піцик А. Вироби з яєчної шкаралупи: 22 іграшки / А. Піцик. – Донецьк: Глорія Трейд, 2013. – 63 с.: іл.

86. Плотникова Т. Мозаика из яичной скорлупы / Т. Плотникова. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 256 с.: іл.

87. Подобедова О. О природе книжной иллюстрации / О. Подобедова. –                  М.: Советский художник, 1973. – 335 с.: іл.

88. Поліщук О. Символіка українського декоративного розпису / О. Поліщук. – Умань, 2007. – 307 с.: іл.

89. Програми з профільних предметів для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл художнього  профілю / Упоряд.  О. Корнілова,  О. Гайдамака. – Харків: Ранок, 2009. – 256 с.

90. Протопопов В. Дизайн интерьера. Теория и практика организации домашнего интерьера / В. Протопопов. – М.: Март, 2004. – 128 с.: іл.

91. Радкевич В. Технологія вишивки: Підручник / В. Радкевич, Г. Пащенко. –         К.: Вища шк., 1997. – 303 с.: іл.

92. Романцов С. Школа ремесел. Художнє витинання з паперу. Тістопластика / С. Романцов, Н. Качковська. – К.: Шкільний світ, 2009. – 111 с.: іл.

93. Рубцова Е. Соленое тесто: Украшения. Поделки. Сувениры / Е. Рубцова. –      М.: Рипол Классик, 2011. – 288 с.: іл.

94. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання / Ю. Руденко. –            К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2003. – 328 с.

95. Сава В. Основи техніки творення книги: навч. посіб. / В. Сава. – Львів: Каменяр,  2000. – 136 с.

96. Сава В. Художньо-технічне оформлення книги / В. Сава. – Львів: Оріяна-Нова, 2003. – 168 c.

97. Селівачов М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія): навч. посіб. / М. Р. Селівачов; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, Київ. держ. ін-т декорат.-приклад. мистец. і дизайну ім. М. Бойчука, Музей укр. нар. декорат. мистец. – К.: Редакція вісника "АНТ", 2005. – 400 с.: іл.

98. Сензюк П. Композиция в декоративном искусстве: Альбом / П. Сензюк. –       К.: Рад. шк., 1988. – 78 с.: іл.

99. Серикова Г. Витражи своими руками / Г. Серикова. – М.: Рипол Классик, 2010. – 256 с.: іл.

100. Скотт М. Рисунки и эскизы. Энциклопедия / М. Скотт. – М.: Арт-Родник, 2009. – 192 с.: іл.

101. Словник символів культури України / За загальною редакцією В. Коцура,     О. Потапенка, М. Дмитренка. К.: Міленіум, 2002. 260 с.

102. Соболев Д. Гравюра на линолеуме в школе и клубе / Д. Соболев. –                   М.: Учпедгиз, 1931. – 32 с.: іл.

103. Соколова С. Азбука оригамі: класичні й ультрасучасні паперові моделі /         С. Соколова. – К.: Країна мрій, 2006. – 432 с.: іл.

104. Соломченко О. Писанки Українських Карпат / О. Соломченко. – Ужгород: Карпати, 2004. – 238 с.: іл.

105. Сорокина Т. Техника пейп-арт / Т. Сорокина. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2014. – 88 с.: іл.

106. Староносов П. Гравюра на линолеуме / П. Староносов. – М.: Искусство, 1938. – 18 с.: іл.

107. Степовик Д. Історія української ікони Х-ХХ століть / Д. Степовик. –                 К.: Либідь, 1996. – 440 с.

108. Степовик Д. Мистецтво ікони. Рим. Візантія. Україна / Д. Степовик. –             К.: Наукова думка, 2008. – 467 с.

109. Стефанюк С. Українське народознавство (практичне народознавство): навч. посіб. / С. Стефанюк. – Харків: ББН, 2003. – 272 с.

110. Сучасне українське народне мистецтво: Альбом /авт-упоряд. Н. Велігоцька. – К.: Мистецтво, 1976. – 189 с.: іл.

111. Тарасова О. Ляльки-обереги. Мотанки, домовики, ангели, віночки /                   О. Тарасова. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016.               – 127 с.: іл.

112. Тимошевський В. Естамп: навч. посіб. / В. Тимошевський; ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків: Основа, 1995. – 56 с.

113. Тиха В. Квілінг / В. Тиха, Н. Щербина. – К.: Літера, 2013. – 48 с.: іл.

114. Тищенко О. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (XIII-XVIII ст.) / О. Тищенко. – К.: Либідь, 1992. – 192 с.

115. Українська народна іграшка. Альбом-каталог /авт.-упоряд. Є. Шевченко,      В. Корнієнко. – К.: Народні джерела, 2006. – 96 с.: іл.

116. Українське народне малярство XIII-XX століть: альбом / авт.-упоряд.              В. Свєнціцька, В. Откович. – К.: Мистецтво, 1991. – 304 с.: іл.

117. Уманцев Ф. Мистецтво давньої України: історичний нарис / Ф. Уманцев. – К.: Либідь, 2002. – 326 с.: іл.

118. Федоренко В. Витинанки - маленькі шедеври українського декоративно-прикладного мистецтва: посібник / В. Федоренко. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2007. – 220 c.: іл.

119. Филенко Ф. Поделки из природного материала / Ф. Филенко. –                          М.: Просвещение, 1987. – 143 с.: іл.

120. Фольта О. Основи художнього конструювання / О. Фольта, Р. Смолинський. – К.: Вища шк., 1973. – 140 с.: іл.

121. Хмельовський О. Графічний дизайн: навч. посіб. / О. Хмельовський. – Луцьк: Терен, 2008. – 160 с.

122. Хоменко В. Обереги своими руками: украшение и защита вашего дома. Денежные мешочки, домовые, венички, композиции / В. Хоменко, Г. Никитюк. – Харків: Книжний Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2010. – 94 с.: іл.

123. Художні промисли України / укладач Н. Кисельова. – К.: Мистецтво, 1979. – 256 с.: іл.

124. Чарльз В. 1000 шедевров. Декоративно-прикладное искусство / В. Чарльз. – М.: Азбука, 2015. – 544 с.: іл.

125. Чудіна Ю. Квілінг. Створюємо картини з паперових смужок / Ю. Чудіна. – Харків: Аргумент Принт: Віват, 2015. – 62 с.: іл.

126. Шахова Н. Сувениры из кожи: броши, колье, панно, аксесуары / Н. Шахова; худож. Е. Зарби-Гальчук. – Донецк: ООО ПКФ "БАО", 2006. – 48 с.: іл.

127. Шинковская К. Войлок. Все способы валяния / К. Шинковская. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2010. – 176 с.: іл.

128. Шпак В. Основи живопису. Акварель: навч. посіб. / В. Шпак; Київ. держ. ін-т декор.-приклад. мистец. та дизайну ім. М. Бойчука. – К., 2013. – 255 с.: іл.

129. Юр М. Основи художнього ремесла: навч. практ. курс / М. Юр; Київ. держ. ін-т декор.-приклад. мистец. і дизайну ім. М. Бойчука. – К., 2003. – 36 с.

130. Юрченко П. Народне мистецтво: Україна / П. Юрченко. – К.: Мистецтво, 1967. – 45 с.

131. Юрчишин В. Мистецтво книги: вибр. з колекції Музею кн. і друкарства України: каталог / В. Юрчишин; упоряд.: В. Белиба та ін.; вступ. ст. І. Дудника. – К.: Майстер книг, 2015. – 90 с.: іл.

docx
Додано
19 лютого 2021
Переглядів
1281
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку