26 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Навчальний проект з фізики "Сполучені посудини. Насоси" для 7 класу

Про матеріал
Навчальний проект «Сполучені посудини. Насоси» з курсу фізики 7 класу з теми «Взаємодія тіл. Сила». Учні повинні розуміти причини виникнення атмосферного тиску, застосування сполучених посудин, знає залежність атмосферного тиску від висоти, залежність тиску на дно і стінки посудини від висоти стовпчика й густини рідини, навчитися здобувати інформацію під час планування, проведення і аналізу результатів виконання проекту.
Зміст архіву
Перегляд файлу

План вивчення теми

«Сполучені посудини.  Насоси».

Автор

Ім’я, по-батькові та прізвище

Нечипуренко Віталій Андрійович

Назва навчального закладу

КЗО «Новопокровська СЗШ»

Місто, село, район, область

Смт. Новопокровка, Солонянський р-н, Дніпропетровська обл.

Опис навчальної теми

Назва

Сполучені посудини. Насоси.

Стислий опис

Навчальний проект «Сполучені посудини. Насоси» вивчається під час вивчення теми «Взаємодія тіл. Сила» з курсу фізики у 7 класі. Учні сформулюють поняття відстані, часу і швидкості, опишуть зв'язок між даними величинам; повинні розрізняти види механічного руху за формою траєкторії та характером руху тіла, уміти визначати пройдений тілом шлях, швидкість руху; виконають дослідницькі роботи, побачать зв'язок  математики і фізики, навчаться розв’язувати задачі на рух. Учні під час дослідження проекту зможуть свою діяльність відображати в мультимедійних презентаціях, буклетах.

 

    Учні повинні розуміти причини виникнення атмосферного тиску, застосування сполучених посудин, знає залежність атмосферного тиску від висоти, залежність тиску на дно і стінки посудини від висоти стовпчика й густини рідини, навчитися здобувати інформацію під час планування, проведення і аналізу результатів виконання проекту.

 

 

Працюючи в групах («Теоретики» (досліджують навколишнє середовище; спостереження фізичних явищ,  чому пересуваються тварини, техніка, тощо), «Дослідники» (досліджують різні прояви взаємодії тіл, чому одні тварини швидші за інших), «Експериментатори» (визначають з якою середньою швидкістю рухаються автомобілі біля)) створюють портретну галерею яку розміщують на Вікі-сторінці.

 

Предмет, навчальна тема

Фізика. Розділ 2. «МЕХАНІЧНИЙ РУХ»

Математика, біологія, інформатика.

Клас (вікова категорія)

7 клас (12-13 років)

Приблизний час вивчення теми

Шість  45-хвилинних уроків, плюс додатковий час для роботи кожного учня та групової роботи в комп’ютерній лабораторії чи за спільним (класним) комп’ютером.

Освітні засади

Державні освітні стандарти

Освітня галузь «Природознавство»

забезпечення оволодіння учнями термінологічним апаратом природничих наук, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і закономірностей, що дають змогу зрозуміти перебіг природних явищ і процесів;

забезпечення усвідомлення учнями фундаментальних ідей і принципів природничих наук;

набуття досвіду практичної та експериментальної діяльності, здатності застосовувати знання у процесі пізнання світу

Фізичний компонент забезпечує усвідомлення учнями основ фізичної науки, засвоєння ними основних фізичних понять і законів, наукового світогляду і стилю мислення, розвиток здатності пояснювати природні явища і процеси та застосовувати здобуті знання під час розв’язання фізичних задач, удосконалення досвіду провадження експериментальної діяльності, формування ставлення до фізичної картини світу, оцінювання ролі знань фізики в житті людини і суспільному розвитку.

Навчальні програми

Учень називає види механічного руху, одиниці часу, шляху, швидкості, наводить приклади проявів механічного руху в природі, відносності руху, розрізняє види механічного руху за  формою траєкторії та зміною швидкості, поняття траєкторії i шляху;

формулює означення механічного руху, траєкторії, швидкості, записує формули пройденого шляху, швидкості рівномірно прямолінійного руху, середньої швидкості;

класифікувати рухи за формою траєкторії i характером зміни параметрів руху; характеризувати різні види механічного руху за його параметрами; пояснити відмінність траєкторії i швидкості в різних системах відліку; аналізувати графіки руху тіл i визначати за ними його параметри;

здатний спостерігати різні механічні рухи i за їх параметрами визначати їх різновид, поширення звуку в різних середовищах; вимірювати швидкість руху; користуватися приладами для вимірювання часу i відстані,  камертоном; представляти результати вимірювання у вигляді таблиць i графіків;

може розв’язувати задачі, застосовуючи формули швидкості тіла, середньої швидкості, будувати графіки залежності швидкості тіла від часу, пройденого шляху від часу для рівномірного прямолінійного руху.

 

Навчальні цілі та очікувані результати навчання учнів

 

Створити умови для сприйняття, осмислення і первинного закріплення знань учнів про механічний рух. Актуалізувати особистісний сенс учнів до вивчення даної теми і забезпечити подальший розвиток рефлексивних умінь учнів; забезпечити виховання пізнавальної активності учнів, підвищення мотивації до навчання. Сприяти  розвитку в учнів таких розумових операцій як аналіз, зіставлення, узагальнення. Актуалізувати   учнів до вивчення даної теми і забезпечити подальший розвиток рефлексивних умінь учнів; забезпечити виховання пізнавальної активності, підвищення мотивації до навчання, сприяти розвитку інтересу до процесу пізнання; розвитку комунікативної та інформаційної компетенції. В результаті роботи над проектом учні повинні створити презентації і публікацію.

 

Основні запитання

 

Ключове запитання

В чому полягає істина швидкості руху?

Тематичні запитання

 1. Що таке швидкість?
 2. З чого починаються виміри?
 3. Завдяки чому одні тіла пересуваються швидше за інші?
 4. Чому, знаючи шлях, не завжди можна визначити кінцеве положення тіла?

Змістові запитання

 1. Що таке траєкторія руху? Які види траєкторії?
 2. Що таке пройдений шлях?
 3. Дайте визначення переміщення. Назвіть одиниці переміщення.
 4. Який рух називають рівномірним?
 5. Як визначити швидкість тіла?
 6. Який рух називають нерівномірним?
 7. Що таке середня швидкість? Як її визначити?
 8. Чи рухається наша школа відносно Землі? А відносно Сонця?

План оцінювання

 

Графік оцінювання

 

На початку проекту

Впродовж роботи над проектом

Наприкінці роботи над проектом

методи

1.Робота з батьками

2.Опитування

3.Мозковий штурм ідей щодо відповідей на Основні запитання

4.Перегляд презентації вчителя та її обговорення

5.Робота з таблицями «ЗХД»

інструменти

1.Вчительський буклет « Батькам про метод проектів»

2.Опитувальник з теми «Будова речовини»

3.Таблиця «ЗХД» (Знаю; Хочу дізнатися; Дізнався)

4.Журнали спостережень

5.Нотатки-спостереження вчителя

методи

Анкетування

Консультації

Самостійна робота з Формами оцінювання (само та взаємооцінювання)

Розв’язування задач

Журнали спостережень учнів

Обговорення  ходу роботи з кожною групою

інструменти

Анкета

Форма оцінювання для роботи в групах та самооцінки

Форма для оцінювання продуктів проекту

Письмові огляди, звіти

Журнали спостережень учнів

 Форми для надання зворотного зв’язку

Форма оцінювання

Контрольний список

методи

 Демонстрація (захист проекту), презентація

Опитування

Робота з таблицями «ЗХД»

Форма оцінювання

інструменти

Форма оцінювання публікації, презентації , Вікі-статті

Бланк бальної оцінки презентації

Підсумкове обговорення-рефлексія

Стислий опис оцінювання

 

Оцінювання учнів проводиться упродовж всієї навчальної теми.

До початку проекту, Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань про  навколишній фізичний світ застосовується опитувальник з теми «Механічний рух» , окрім цього учні заповнюють в таблицях «ЗХД» два стовпчика: Знаємо та Хочимо дізнатися. Для того щоб визначити навчальні потреби учнів, встановити навчальні цілі, надавати зворотній зв'язок, оцінювати мислення використовуємо таблицю оцінювання навчальних потреб учнів з теми  «Порівняння  швидкостей  рухів  тварин,  техніки.»

В ході реалізації проекту:  для оцінювання учнями власного внеску в групову роботу, вчитель використовує Контрольний список: вклад в групову роботу. Контрольний список використовується учнями для оцінювання свого внеску в групову роботу. Для взаємно оцінювання учнями однокласників і для використання вчителем для моніторингу прогресу учнів у навчанні використовуємо Контрольний список процесу дослідження

Після закінчення проекту: Учні презентують створені інтелектуальні продукти. Для оцінювання залучається і самі учні об’єднанні у групи. Остаточна оцінка за тему виставляється із урахуванням «Форми оцінювання вікі-сайтів. Середні класи» та  «Форми оцінювання мультимедійної презентації» до проекту «Порівняння  швидкостей  рухів  тварин,  техніки». Щоб оцінити вклад учня в групову роботу вчитель використовує Форму взаємооцінювання групової роботи.

 

Методичні засади

 

Попередні знання та навички

 

Учні вміють створювати комп’ютерні презентації, мають навички роботи в мережі Інтернет.

З курсу природознавства учні мають початкові знання про навколишній світ та природні явища.

 

Діяльність учнів та вчителя

 

За тиждень до початку роботи над проектом, учитель готує публікацію для учнів та їх батьків про проектну діяльність.

 

 1 день. Для зацікавлення учнів проектом учитель показує власну презентацію, в якій описана проблема проекту, сформульоване ключове та тематичне запитання, для перевірки попередніх знань учнів з теми проекту, вчитель проводить опитування за допомогою опитувальника з теми «Механічний рух»

 Для визначення навчальних потреб учні заповнюють таблиці « ЗХД»

 

Вчитель проводить бесіду з учнями стосовно використання Інтернет ресурсів, і пропонує ознайомитися з тестом про "Авторське право". Учитель знайомить з «Контрольний список для оцінки веб сайтів»,  рекомендує як основу початкової інформації   «Список використаних джерел» та пропонує учням оформити «Форма Список використаних джерел»

 

Учні об’єднуються у три групи за інтересом. Кожній групі надаються ролі

 

Теоретики: Використовуючи ресурси Інтернету та довідникову літературу досліджують завдяки чому пересуваються тварини, техніка, тощо, аналізують і підбивають підсумки, результат оформляють у вигляді мультимедійної презентації та блогу

 

Дослідники: Використовуючи ресурси Інтернету та довідникову літературу проводять дослідження 10 самих швидких тварин в світі, на основі отриманих даних готують  мультимедійну презентацію, дають аналіз на кожен дослід.

 

Експериментатори: проводять дослідження з визначення середньої швидкості руху автомобілів біля школи, акцентують увагу результатом їх діяльності є мультимедійна презентація та Вікі-стаття.

 

І тиждень  учні здійснюють пошук необхідної інформації. Проводять дослідження. Учитель роздає критерії оцінювання продуктів діяльності учнів. Оцінюють отриману знайдену в Інтернеті інформацію згідно до критеріїв отриману від учителя. При використанні матеріалів у проектній діяльності учні вказують посилання на джерело інформації

 

ІІ тиждень  Працюючи в групах учні створюють продукт своєї діяльності. Вчитель організовує консультації по групах. Учні кожної групи оцінюють себе та своїх однокласників. Учні завершують роботу над проектом, презентують її. Відбувається рефлексія, оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до Форми оцінювання Вікі-сайтів та Форми оцінювання мультимедійної презентації.

 

Диференціація навчання

Учні, що мають проблеми у навчанні

Учня, які мають проблеми в навчанні надається допомога в умінні планувати і контролювати свою роботу. Вчитель надає їй постійні консультації. Таким учням пропонується здійснити пошук картинок в Інтернеті,.для оформлення презентації Вікі-статті та блогу, а також проведення опитування серед однокласників.

Обдаровані учні

Обдаровані учні самостійно планують свою роботу, орієнтуються в ході її виконання, аналізують та узагальнюють отриману інформацію, чітко представляють результати своєї діяльності.

Матеріали та ресурси

Технічне забезпечення (відмітьте необхідне)

Фотоапарат

Комп’ютер (и)

Цифровий фотоапарат

DVD - програвач

Доступ до Інтернету

Лазерний диск

Принтер

Мультимедійний проектор

Сканер

Телевізор

Відеомагнітофон

Відеокамера

Обладнання для відео конференцій

Інше

Програмне забезпечення (відмітьте необхідне)

Програма для роботи з базами даних/ електронними таблицями

Програма для створення публікацій

Програма для електронної пошти

Енциклопедія на  компакт-диску

Програма для роботи із зображеннями

Програма для створення комп’ютерних презентацій

Програма для роботи з Інтернетом

Програма для  розробки веб-сторінок

Програма для роботи з текстами

Інше

Друковані матеріали

Підручник з фізики 8 кл. за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого  “Ранок”, 2015

Обладнання та канцтовари

Папір, репродукції картин, магніти, маркери,три стакани з водою.

Інтернет ресурси

 1. https://uk.wikipedia.org/wiki/Швидкість 
 2. http://subject.com.ua/dovidnik/physics/3.html
 3. http://moyaosvita.com.ua/fizuka/rozraxunok-shlyaxu-shvidkosti-i-chasu-ruxu/

Адреси веб-ресурсів, які знадобляться для виконання навчальних проектів та вивчення теми

Інші ресурси

Учитель інформатики, учитель біології, учитель математики, учні паралельного класу

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Сполучені посудини. Насоси . Навчальний проектз фізики для учнів 7 класу. Підготував вчитель фізики КЗО “Новопокровськой СЗШ” Нечипуренко В. А.

Номер слайду 2

Опис навчальної теми Навчальний проект «Сполучені посудини. Насоси» з курсу фізики 7 класу з теми «Взаємодія тіл. Сила». Учні повинні розуміти причини виникнення атмосферного тиску, застосування сполучених посудин, знає залежність атмосферного тиску від висоти, залежність тиску на дно і стінки посудини від висоти стовпчика й густини рідини, навчитися здобувати інформацію під час планування, проведення і аналізу результатів виконання проекту.

Номер слайду 3

Чому з крана біжить вода? Основні запитання до навчальної теми. Ключове запитання. Чи може людина підняти слона?

Номер слайду 4

Як сполучені посудини допомагають людині в побуті й техніці? Як поводяться рідини різної густини, налиті в сполучені посудини? Як можна, прикладаючи меншу силу, отримувати більшу? Яке явище використовують у пристрої поршневого водяного насоса? Де використовуються насоси у природі й техніці?Основні запитання до навчальної теми. Тематичне запитання

Номер слайду 5

Сформулюйте основну властивість сполучених посудин. Що таке манометр? Як працює відкритий рідинний манометр? Яка будова металевого деформаційного манометра? На якому законі ґрунтується дія гідравлічної машини? Що таке гідравлічний прес і де його застосовують? Де застосовують насоси? Які види поршневих насосів ви знаєте? Чим визначається висота підняття рідини у всмоктувальному насосі?Основні запитання до навчальної теми. Змістові запитання

Номер слайду 6

Вивчаємо -> Досліджуємо -> Експериментуємо. Обираємо групу

Номер слайду 7

Оцінювання навчальних потреб учнів з теми «Сполучені посудини. Насоси»Що ми знаємо? За допомогою гідравлічних машин піднімають свій автомобіль для заміни колеса. Чому виливається вода з носика чайника, якщо його нахилити. Що ми хочемо дізнатися? Як на практиці застосовують сполучені посудини. Завдяки чому можна підняти великий вантаж. Як можна, прикладаючи меншу силу, отримувати більшу?Про що ми дізналися? Сполучені посудини використовують … Насоси бувають:

Номер слайду 8

Створюючи цю навчальну тему, я б хотів: Спробувати нові методи, і щоб довідкова література була доречною у житті учнів;Подумати про шляхи, які могли б залучати учнів до спільноти. Упродовж цієї навчальної теми я б хотів, щоб мої учні: Уміли представляти результати своїх досліджень у вигляді Вікі-статті, комп’ютерної презентації, блогу;оцінювати ідеї однолітків у блогах;аналізувати знайдену в Інтернеті інформацію та раціонально використовувати ресурси всесвітньої мережі. Бачення навчальної теми

Номер слайду 9

В учнів будуть формуватися навички мислення вищих рівнів та навички 21 століття, оскільки: Використовуватимуть Ключові та Тематичні запитання для того, щоб під час аналізу п’єси знаходити теми, які виходять за межі місцевості та часів; Повідомляють свої ідеї аудиторії спільноти Розмірковуватимуть над читанням, написанням, дослідженням та стратегіями мислення, а також змінюватимуть і адаптуватимуть їх, якщо це буде необхідно;Застосовуватимуть оцінювання проекту для самостійної оцінки своєї роботи та надання зворотного зв’язку на дії однокласників. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК 21 СТОЛІТТЯ

Номер слайду 10

Ресурси Друковані видання: Підручник з фізики 7 кл. за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого “Ранок”, 2015 Іванова Ж. В. Фізика. 8 клас: Розробки уроків. -Х.: Веста, 2009.- (Майстер-клас). Інтернет-ресурси:https://uk.wikipedia.org/wiki/Насос https://uk.wikipedia.org/wiki/Гідравлічна_машинаhttp://fizikaschool5.blogspot.com/p/8.html http://berkoshko.blogspot.com/2014/10/blog-post_31.html

Номер слайду 11

Людина примножує своє щастя у міру того,як вона дарує його іншим.І. Бентам

Перегляд файлу

zip
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Інші матеріали
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
§ 29.Сполучені посудини. Манометри
Додано
30 січня 2019
Переглядів
1358
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку