22 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити урок цікавим: перевірені лайфхаки

NEW. Календарно-тематичне планування уроків вивчення інформатики у 10 класі на 2018/2019 н.р.

Про матеріал

Відповідно до листа

Міністерства освіти і науки України

від 03.07.2018 № 1/9-415

“Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти

навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році”


ІНФОРМАТИКА

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ВИБІРКОВО-ОБОВ'ЯЗКОВОГО ПРЕДМЕТУ

ДЛЯ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ
ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
(РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)
ЗАТВЕРДЖЕНА НАКАЗОМ МОН
від 20.04.2018 № 408


Програма має модульну структуру і складається з двох частин – базового та вибіркових (варіативних) модулів.

Перегляд файлу

 

Відповідно до листа

Міністерства  освіти і науки України

від 03.07.2018 № 1/9-415

“Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти

навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році”

 

 

 

 

 

ІНФОРМАТИКА

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ВИБІРКОВО-ОБОВ’ЯЗКОВОГО ПРЕДМЕТУ

ДЛЯ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ

ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

(РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)

 

ЗАТВЕРДЖЕНА НАКАЗОМ МОН

від 20.04.2018 № 408

 

 

Програма має модульну структуру і складається з двох частин – базового та вибіркових (варіативних) модулів.

Основою навчання інформатики в 10-11 класах є базовий модуль, зміст якого може бути розширений за рахунок вибіркових модулів. Базовий модуль, на вивчення якого відводиться 35 годин, завершує формування в учнів предметних і ключових компетентностей щодо використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на рівні, визначеному чинним Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Цей модуль є мінімально допустимою нерозривною структурною одиницею програми, рознесення вивчення базового модуля на два роки не допускається.

Вибіркові модулі для розширення курсу учитель добирає, відповідно до  профілю навчання навчального закладу…

Зміст і вимоги до навчальних досягнень для вибіркових модулів (до 70 годин) також наведено в цій програмі.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів як вибірково-обов’язкового предмету навчального плану в обсязі до 105 годин, з яких 35 годин складає інваріантний базовий модуль.

МЕТА І ЗАВДАННЯ  НАВЧАННЯ  ІНФОРМАТИКИ

Метою навчання є продовження формування в учнів інформаційної культури та інформатичної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу та соціалізації у суспільстві завдяки здатності до ефективного використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформатика в старшій школі є логічним продовженням курсу інформатики основної школи, під час вивчення якого в учнів було сформовано основи інформаційної культури та базові компетентності у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

Завданнями навчання інформатики в старшій школі є:

  • формування в учнів знань й умінь, необхідних для ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності, при вивченні інших навчальних предметів, у повсякденному житті;
  • розвиток в учнів готовності застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного виконання різноманітних завдань щодо реалізації інформаційних процесів, пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства;
  • розвиток інформаційної культури, знань правил безпеки життєдіяльності та навичок безпечної поведінки при виконанні робіт з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій;
  • розвиток в учнів здатності самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби загального та прикладного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати відомості, використовувати електронні засоби обміну даними.

 

 

 

 

 


 

NEW – 2018

 

КТП УРОКІВ на 2018-2019 н. р.

10 (11) клас

БАЗОВИЙ МОДУЛЬ

35 годин

+

Вибіркові модулі

(Креативне програмування, Графічний дизайн, Веб-технології, Бази даних)

105 годин

семестр

заг. к-сть год.

к-сть год./тижд.

к-сть ПР

к-сть тематич.

І

16

1

2

2

ІІ

19

1

6

2

усього

35

1

8

4

КТП   уроків  до  підручника

Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10 (11) кл. закл. загал.серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018.

 

Затверджено:

 Директор:  _________________

__________________________

 «_____»______________2018 р.

І семестр

№ з/п

Дата проведення  уроку

Примітка

ТЕМА УРОКУ

Робота з підручником

1

1

 

 

Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі.

 

ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУСПІЛЬСТВІ

2

1

__.__.__

 

Інформація і повідомлення. Кодування і передавання повідомлень.

Розділ 1. § 1-2

(с. 9-18)

3

2

__.__.__

 

Інформаційні системи та технології.

Розділ 1. § 3.

(с. 19-25)

4

3

__.__.__

 

Інтернет-технології.

Розділ 1. § 4.

(с. 26-31)

5

4

__.__.__

 

Проблеми інформаційної безпеки.

Розділ 1. § 5.

(с. 32-38)

6

5

__.__.__

 

Освіта в Інтернеті. Професії майбутнього.

Розділ 1. § 6-7 (с. 39-50)

7

6

__.__.__

 

Штучний інтелект, інтернет речей, Smart-технології

Розділ 1. § 8.

(с. 51-58)

РОЗДІЛ 2. МОДЕЛІ І МОДЕЛЮВАННЯ. АНАЛІЗ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ

8

1

__.__.__

 

Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів.

Комп’ютерний експеримент.

Розділ 2. § 9

(с. 60-67)

9

2

__.__.__

 

Автоматизація опрацювання списків.

Розділ 2. § 10

(с. 68-74)

10

3

__.__.__

 

Консолідація даних. Зведені таблиці.

Розділ 2. § 11

(с. 75-79)

11

4

__.__.__

 

Практична робота 1. Створення зведеної таблиці

Розділ 2.

(с. 117)

12

5

__.__.__

 

Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки.

Розд.2. § 12-13

(с. 80-89)

13

6

__.__.__

 

Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка. Розв’язування задач на підбір параметра.

Розд.2. § 14-15

(с. 90-97)

14

7

__.__.__

 

Розв’язування оптимізаційних задач.

Розділ 2. § 16

(с. 98-102)

15

8

__.__.__

 

Практична робота 2. Розв’язування оптимізаційної задачі

Розділ 2.

(с. 119)

16

9

__.__.__

 

Основи роботи в середовищі Scilab. Розв’язування рівнянь, систем рівнянь в середовищі Scilab.

Розд.2. § 17-18

(с. 103-113)

 

Затверджено:

 Директор:__________________ 

__________________________

 «_____»______________2019 р.

ІІ семестр

17

10

__.__.__

 

Розв’язування задач із різних предметних галузей.

Розділ 2. §19

(с. 114-116)

18

11

__.__.__

 

Практична робота 3. Обчислення статистичних характеристик засобами MS Excel i Scilab.

Розділ 2.

(с. 123)

РОЗДІЛ 3. СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ

19

1

__.__.__

 

Поняття бази даних і систем керування базами даних, їх призначення. Проектування баз даних.

Розділ 3. § 20

(с. 130-136)

20

2

__.__.__

 

Зв’язування таблиць.

Розділ 3. § 21

(с. 137-144)

21

3

__.__.__

 

Впорядкування, пошук та фільтрування даних.

Розділ 3. § 22

(с. 145-149)

22

4

__.__.__

 

Практична робота 4.

Створення і опрацювання таблиць бази даних 

Розділ 3

(с. 172-174)

23

5

__.__.__

 

Запити на вибірку даних.

Розділ 3. § 23

(с. 150-156)

24

6

__.__.__

 

Створення форми.

Розділ 3. § 24

(с. 157-164)

25

7

__.__.__

 

Створення звіту за однією та кількома таблицями.

Розділ 3. § 25

(с. 165-171)

26

8

__.__.__

 

Практична робота 5.

Фільтри, запити, форми та звіти бази даних

Розділ 3

(с. 175-179)

РОЗДІЛ 4. МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТА ГІПЕРТЕКСТОВІ ДОКУМЕНТИ

27

1

__.__.__

 

Створення та адміністрування сайту.

Системи керування вмістом для веб-ресурсів.

Розділ 4. § 26

(с. 181-184)

28

2

__.__.__

 

Мова розмічання гіпертекстового документа.

Розділ 4. § 27

(с. 185-189)

29

3

__.__.__

 

Мова розмічання гіпертекстового документа.

Розділ 4. § 27

(с. 185-189)

30

4

__.__.__

 

Опрацювання звукових даних.

Розділ 4. § 28

(с. 190-194)

31

5

__.__.__

 

Практична робота 6. Опрацювання звукових даних

Розділ 4

(с. 201)

32

6

__.__.__

 

Опрацювання відеоданих.

Розділ 4. § 29

(с. 195-198)

33

7

__.__.__

 

Практична робота 7. Опрацювання відеоданих

Розділ 4

(с. 202)

34

8

__.__.__

 

Практична робота 8. Розробка простого веб-сайту

Розділ 4

(с. 204)

35

9

__.__.__

 

Ергономіка у веб-дизайні. Просування веб-сайтів.

Розділ 4. § 30

(с. 199-200)

 

Вчитель інформатики _______________

 

ВИБІРКОВІ МОДУЛІ

(Креативне програмування, Графічний дизайн, Веб-технології, Бази даних)

КРЕАТИВНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

КРЕАТИВНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

Дата

Примітка

Тема уроку

Цифрове мистецтво та творчість

1

__.__.__

 

Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі

2

__.__.__

 

Цифрове мистецтво. Дизайн та код. Генеративне мистецтво

3

__.__.__

 

Програмування як середовище для творчості

4

__.__.__

 

Особливості середовища розробки. Структура програмного проекту

Графічні побудови та взаємодії

5

__.__.__

 

Основні елементи мови програмування. Використання змінних і виразів

6

__.__.__

 

Полотно. Пікселі. Координати. Кольори

7

__.__.__

 

Основні форми: точка, лінія, прямокутник, еліпс

8

__.__.__

 

Використання змінних і виразів

9

__.__.__

 

Інтерактивність

10

__.__.__

 

Обробка подій

11

__.__.__

 

Правила написання читабельного коду. Коментарі у тексті програми

Функції

12

__.__.__

 

Метод функціональної декомпозиції задачі. Модульність

13

__.__.__

 

Функції. Бібліотеки та модулі

14

__.__.__

 

Передавання значень у функцію та з неї. Формальні та фактичні параметри

15

__.__.__

 

Рекурсія. Рекурсивні побудови

16

__.__.__

 

Фрактали як самоподібні структури

Об’єкти та класи

17

__.__.__

 

Поняття об’єкта, класу як об’єктного типу даних

18

__.__.__

 

Об'єкти, властивості, конструктори, методи

19

__.__.__

 

Події та обробники подій. Взаємодія об’єктів

20

__.__.__

 

Проектування взаємодії програмних об’єктів

21

__.__.__

 

Доцільність створення класів та об’єктів для розв’язання задач

Мультимедіа

22

__.__.__

 

Поняття, реалізація та застосування масивів

23

__.__.__

 

Текстові рядки як масиви символів

24

__.__.__

 

Зображення як цілісний об’єкт та як масив пікселів

25

__.__.__

 

Відео як цілісний об’єкт та як масив зображень. Анімації

26

__.__.__

 

Трансформації та моделювання руху

27

__.__.__

 

Бібліотеки для роботи з мультимедійними даними

Інтерфейс програмного продукту

28

__.__.__

 

Програмний код, графічний інтерфейс користувача та джерела даних

29

__.__.__

 

Зовнішні джерела даних

30

__.__.__

 

Прикладний програмний інтерфейс

31

__.__.__

 

Дані сенсорів та датчиків

32

__.__.__

 

Візуалізація даних, отриманих із зовнішніх джерел

33

__.__.__

 

Поняття та приклади інтерактивних інсталяцій

34

__.__.__

 

Виконання індивідуальних та колективних проектів

35

__.__.__

 

Представлення та захист проектів

ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН

ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН

Дата

Примітка

Тема уроку

Графічний дизайн як засіб візуальної комунікації

1

__.__.__

 

Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі

2

__.__.__

 

Дизайн і його тенденції. Цифрове мистецтво

3

__.__.__

 

Сучасна реклама та фірмовий стиль. Електронні та друковані портфоліо

4

__.__.__

 

Типографіка, шрифти і шрифтові пари. Коротка історія дизайну і типографіки

5

__.__.__

 

Інфографіка

Растрова графіка

6

__.__.__

 

Характеристики зображення та засобів його відтворення

7

__.__.__

 

Растровий графічний редактор як інструмент для дизайну

8

__.__.__

 

Концепція побудови пошарового зображення. Робота з шарами. Створення колажів. Прийоми колажування

9

__.__.__

 

Робота з текстом

10

__.__.__

 

Робота з векторними елементами

11

__.__.__

 

Ретуш та художня обробка зображень

12

__.__.__

 

Тонова корекція зображень. Робота з кольором

13

__.__.__

 

Анімація в растровому графічному редакторі

14

__.__.__

 

Створення елементів для веб-сторінок

15

__.__.__

 

Розробка дизайну та створення графічних проектів

Основи композиції та дизайну

16

__.__.__

 

Колір. Теорія кольору. Колористика

17

__.__.__

 

Основи теорії дизайну. Стиль та композиція в дизайні

18

__.__.__

 

Символи та образи. Художній образ

19

__.__.__

 

Поняття бренду, брендингу. Елементи фірмового стилю. Айдентика

20

__.__.__

 

Створення логотипів. Брендгайд. Брендбук

Векторна графіка

21

__.__.__

 

Векторний графічний редактор як інструмент для дизайну

22

__.__.__

 

Робота з векторними контурами

23

__.__.__

 

Заливка об'єктів. Робота з градієнтами

24

__.__.__

 

Впорядковування, вирівнювання й об’єднання об’єктів

25

__.__.__

 

Художнє оформлення тексту

26

__.__.__

 

Художні ефекти. Робота з символьними об'єктами

27

__.__.__

 

Робота з текстом. Макетування

28

__.__.__

 

Розробка дизайну афіш, квитків, флаєрів, постерів тощо

Графічний дизайн у поліграфії

29

__.__.__

 

Комп’ютерна верстка. Програми для комп’ютерної верстки

30

__.__.__

 

Багатосторінкові видання та їх формат

31

__.__.__

 

Основи композиції і архітектоніки багатосторінкового видання

32

__.__.__

 

Композиційні прийоми створення листівки

33

__.__.__

 

Буклет. Призначення. Принципи композиції. Види буклетів

34

__.__.__

 

Створення обкладинки журналу

35

__.__.__

 

Виконання індивідуальних та колективних проектів

ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ

ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ

Дата

Примітка

Тема уроку

Напрямки та інструменти веб-дизайну

1

__.__.__

 

Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі

2

__.__.__

 

Основні тренди у веб-дизайні

3

__.__.__

 

Види сайтів та цільова аудиторія.

4

__.__.__

 

Інформаційна структура сайту.

5

__.__.__

 

Інструментальні засоби для веб-розробки

Проектування та верстка веб-сторінок

6

__.__.__

 

Мова гіпертекстової розмітки. Гіпертекстовий документ та його елементи

7

__.__.__

 

Текстові елементи веб-сторінки, теги та їх атрибути. Гіперпосилання

8

__.__.__

 

Таблиці та списки на веб-сторінках

9

__.__.__

 

Каскадні таблиці стилів. Стильове оформлення сторінок

10

__.__.__

 

Блокова модель CSS

11

__.__.__

 

Проектування та верстка веб-сторінок

12

__.__.__

 

Адаптивна верстка

13

__.__.__

 

Кросбраузерна оптимізація сторінок сайту

Графіка та мультимедіа для веб-середовища

14

__.__.__

 

Графіка для веб-середовища

15

__.__.__

 

Анімаційні ефекти

16

__.__.__

 

Мультимедіа на веб-сторінках

17

__.__.__

 

Розміщення мультимедійних файлів і настроювання параметрів їх програвання

18

__.__.__

 

Авторські права та ліцензії у веб-середовищі

Веб-програмування

19

__.__.__

 

Поняття про мови веб-скриптів та спосіб використання скриптів у гіпертекстових документах.

20

__.__.__

 

Об'єктна модель документа

21

__.__.__

 

Кнопки, події, функції

22

__.__.__

 

Створення динамічних елементів на веб-сторінках

23

__.__.__

 

Валідація та збереження даних форм

24

__.__.__

 

Хостинг сайту

25

__.__.__

 

Веб-сервер та база даних. Взаємодія клієнт-сервер

26

__.__.__

 

Прикладний програмний інтерфейс

Основи дизайну та просування веб-сайту

27

__.__.__

 

Планування веб-сайту та етапи роботи над ним

28

__.__.__

 

Принципи графічного дизайну сайтів

29

__.__.__

 

Дизайн структури сайту та просторовий дизайн веб-сторінок

30

__.__.__

 

Ергономічне розміщення відомостей на веб-сторінці

31

__.__.__

 

Дизайн кольору, форми, текстури, шрифтів

32

__.__.__

 

Оптимізація та стратегії просування веб-сайтів

33

__.__.__

 

Виконання індивідуальних та колективних проектів

34

__.__.__

 

Підготовка звітів

35

__.__.__

 

Представлення та захист проектів

 

БАЗИ ДАНИХ

БАЗИ ДАНИХ

Дата

Примітка

Тема уроку

Проектування моделі бази даних

1

__.__.__

 

Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі

2

__.__.__

 

Поняття бази даних. Поняття, призначення й основні функції систем управління базами даних

3

__.__.__

 

Модель «сутність-зв’язок» предметної області

4

__.__.__

 

Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку

5

__.__.__

 

Класифікація зв’язків за множинністю та обов’язковістю

6

__.__.__

 

Відображення на базу даних зв’язків «загальний тип-різновид», зв’язків між кількома сутностями та зв’язків сутностей самих із собою

7

__.__.__

 

Побудова моделі даних предметної області

Створення реляційної бази даних

8

__.__.__

 

Створення та відкриття бази даних. Основні об’єкти БД

9

__.__.__

 

Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних

10

__.__.__

 

Створення БД, таблиць та наповнення їх інформацією

11

__.__.__

 

Обмеження цілісності, що накладаються зв’язками

12

__.__.__

 

Створення зв'язків у СКБД

13

__.__.__

 

Розробка інтерфейсу користувача для введення даних

14

__.__.__

 

Створення форм для введення даних у таблиці

15

__.__.__

 

Використання списків для моделювання зв’язків

16

__.__.__

 

Використання в інтерфейсі користувача БД кнопок, створення меню користувача БД

Використання реляційної бази даних

17

__.__.__

 

Сортування, пошук і фільтрація даних

18

__.__.__

 

Поняття запиту до реляційної бази даних. Створення простих вибіркових запитів

19

__.__.__

 

Параметризовані запити

20

__.__.__

 

Основи мови SQL. Оператор IN

21

__.__.__

 

Віднімання множин записів

22

__.__.__

 

Обчислення підсумкових показників для груп записів

23

__.__.__

 

Вибіркові запити з фразами GROUP BY та HAVING

24

__.__.__

 

Застосування мови SQL для обчислення підсумкових показників та вибирання груп записів

25

__.__.__

 

Створення запитів на додавання, оновлення та видалення даних

26

__.__.__

 

Імпорт даних у базу та експорт даних з БД

27

__.__.__

 

Створення звітів за однією та кількома таблицями. Групування даних у звітах

28

__.__.__

 

Використання у звітах обчислюваних полів

Виконання індивідуальних та колективних проектів

29

__.__.__

 

Модель «сутність-зв’язок» предметної області

30

__.__.__

 

Побудова моделі даних предметної області

31

__.__.__

 

Створення бази даних у програмному середовищі

32

__.__.__

 

Розробка запитів та їх реалізація

33

__.__.__

 

Розробка та реалізація інтерфейсу проекту

34

__.__.__

 

Підготовка звітів

35

__.__.__

 

Представлення та захист проектів

 

Вчитель інформатики _______________

docx
Додано
8 серпня 2018
Переглядів
8423
Оцінка розробки
5.0 (10 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку