Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

"Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 1 класу з математики"

Про матеріал

В даних орієнтованих вимогах щодо контролю та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 1 класу з математики визначені вимоги до усних та письмових відповідей, підсумкової контрольної роботи: тематичної чи тестової.

(Матеріал з додатку до наказу МОН України від 19.08.2016 № 1009)

Перегляд файлу

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання

рівня навчальних досягнень учнів 1 класу

 з математики

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально:

­ у 1 класі з усіх предметів інваріантної складової.

Об'єктами поточної і підсумкової перевірок навчальних досягнень учнів з математики є складники математичної компетентності: обчислювальні уміння і навички; уміння і навички розв’язування задач; застосування властивостей, правил, алгоритмів, залежностей; виконання вимірювань та геометричних побудов.

Поточна перевірка здійснюється як в усній, так і письмовий формах і оцінюється за пропонованими вимогами.

 

Вимоги до оцінювання рівня навчальних досягнень учнів

 усних відповідей

 під час поточної перевірки

 

Рівень

навчальних

досягнень

учня/учениці

Характеристика навчальних досягнень учня/учениці

Початковий

 

 

 

Учень/учениця розрізняє математичні об’єкти, подані в готовому вигляді (поняття, дії, правила, окремі геометричні форми в довкіллі); виконує найпростіші математичні операції за допомогою вчителя

Учень/учениця розрізняє окремі об’єкти вивчення (математичні поняття за їх ознаками, формули); виконує найпростіші математичні операції на рівні копіювання зразка виконання

Учень/учениця розрізняє об’єкти вивчення (математичні операції, моделі задач); виконує елементарні математичні операції після детального кількаразового їх пояснення вчителем

Середній

Учень/учениця частково відтворює засвоєну навчальну інформацію, наводить приклади за аналогією або за підказкою вчителя; розуміє математичну термінологію; розв'язує однотипні математичні операції за наданим зразком

Учень/учениця відтворює засвоєну навчальну інформацію за допомоги вчителя (називає суттєві ознаки математичних об’єктів); частково використовує математичну термінологію; виконує математичні операції, але не вміє пояснити свої дії 

Учень/учениця відтворює навчальну інформацію у засвоєній послідовності (за допомоги вчителя формулює правила, закони й залежності, ілюструє їх прикладами); частково коментує способи виконання математичних операцій

Достатній

 

 

Учень/учениця виділяє суттєві ознаки математичних понять; формулює прості висновки; застосовує знання й уміння під час виконання математичних завдань за знайомим алгоритмом; частково пояснює свої дії 

Учень/учениця розкриває сутність математичних понять, ілюструє їх прикладами; самостійно виконує математичні операції; детально пояснює свої дії

Учень/учениця усвідомлено відтворює навчальний зміст, ілюструє відповіді прикладами з реального життя; виконує завдання, які потребують значної самостійності; виправляє помилки, на які вказує вчитель

Високий

 

Учень/учениця вільно володіє програмовим матеріалом, встановлює міжпонятійні зв’язки, комбінує елементи навчальної інформації і способи діяльності для одержання іншого шляху виконання завдання; аналізує та обґрунтовує способи виконання математичних операцій; знаходить і виправляє власні помилки

Учень/учениця демонструє гнучкі знання; описує варіативні ситуації, в яких можна застосовувати певне знання чи вміння; будує алгоритми виконання математичних завдань; застосовує елементи пошукової діяльності; володіє навичками самоконтролю

Учень/учениця виявляє системність знань і способів математичної діяльності, використовує набутий досвід у змінених навчальних умовах і життєвих ситуаціях; демонструє нестандартний підхід до розв'язування навчальних і практично зорієнтованих задач; об’єктивно оцінює свою роботу

 

 

Вимоги до оцінювання рівня навчальних досягнень учнів

 письмових робіт 

під час поточної перевірки

 

Рівень

навчальних

досягнень

учня/учениці

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня/учениці

Початковий

 

 

 

1

Робота виконувалась, але допущено 12

і більше грубих помилок

2

Правильно виконано менше 1/3 роботи або

 в роботі допущено 10-11 грубих помилок

3

Правильно виконано 1/3 роботи або в роботі допущено

8-9 грубих помилок

Середній

4

Правильно виконано 2/5 роботи або

в роботі допущено 6-7 грубих помилок

5

Правильно виконано половину роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 5 грубих помилок

6

Правильно виконано 3/5 роботи або виконано роботу

в повному обсязі й допущено 4 грубі помилки

Достатній

 

 

7

Правильно виконано 2/3 роботи або виконано роботу

в повному обсязі й допущено 3 грубі помилки

8

Правильно виконано 3/4 роботи або виконано роботу

в повному обсязі й допущено 2 грубі помилки

9

Робота виконана в повному обсязі, але допущено

1 грубу й 1 негрубу помилку

Високий

 

10

 

Робота виконана в повному обсязі, але допущено

1 негрубу помилку

11

 

Робота виконана правильно в повному обсязі окрім завдання підвищеної складності або творчого характеру

 

12

 

Робота виконана правильно в повному обсязі, в тому числі завдання підвищеної складності або творчого характеру

 

Під час перевірки слід розрізняти грубі й негрубі помилки.

Дві негрубі помилки рекомендуємо прирівнювати до однієї грубої.

 

До грубих помилок належать:

неправильне обчислення у завданні, мета якого – перевірка обчислювальних умінь і навичок

неправильне розв'язання задачі (пропуск дії, неправильний добір дії, зайва дія)

незнання або неправильне застосування властивостей, правил, алгоритмів, залежностей

невідповідність виконаних вимірювань та геометричних побудов умові завдання.

 

Негрубими помилками є:

неправильно виконане обчислення у випадку, коли метою завдання не передбачена перевірка обчислювальних умінь і навичок;

відсутність пояснювального тексту, відповіді завдання, назви величин або невідповідність їх виконаним діям та отриманим результатам

не доведене до логічного кінця робота з перетворення іменованих чисел з одних одиниць вимірювання в інші;

неправильне за стилістикою формулювання запитання чи відповіді задачі

неправильне списування даних завдання за умови правильного його виконання

помилки у записах математичних термінів, символів, позначеннях геометричних фігур.

Якщо учень (учениця) самостійно знаходить і охайно виправляє допущену помилку, то це не вважається недоліком роботи.

 

Підсумкова тематична перевірка

Підсумкова тематична перевірка здійснюється у формі тематичної контрольної роботи в кінці навчального року.

 

 

Вид перевірки

1 клас

ІІ

сем.

Підсумкова контрольна робота

1

Загальна кількість перевірок за семестр

1

 

Тематична контрольна робота може бути:

комбінованою, що складається з завдань на обчислення, розв’язання задачі, рівняння, завдань з іменованими числами та геометричного матеріалу;

тестовою, що складається із тестових завдань закритого і відкритого типів.

Залежно від теми, контингенту класу вчитель може обирати або комбіновану або тестову контрольну роботу.

 

Усі письмові обчислення до завдань мають виконуватись у зошиті.

Тестову роботу для 1 класів пропонується складати з 3 завдань закритого типу та 2 завдань відкритого типу, одне з яких з короткою відповіддю, а інше – з розгорнутою.

Комбіновану контрольну роботу складають з 3 завдань на обчислення, по 1 – на розв’язання задачі та геометричний матеріал,  рівняння, завдань з іменованими числами.

 

(Матеріал з додатку до наказу МОН України від 19.08.2016 № 1009)

docx
Додано
3 травня 2018
Переглядів
3816
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку