23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

Опис педагогічного досвіду класного керівника

Про матеріал

Організація виховного процесу у класі, спрямованого на формування особистості з високою громадянською позицією.

Класний керівник повинен мати мудрість учителя, відповідальність старшого товариша, доброту матері, строгість батька. Його призначення - виховати людину, здатну гідно зайняти своє місце в житті та мати активну життєву позицію. Особистим прикладом, поведінкою, способом життя намагаюсь побудувати такі взаємовідносини у колективі, щоб кожна дитина відчула свою значущість та потрібність.

Перегляд файлу

 

ОПИС ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

з розв’язання педагогічної проблеми, над якою працює класний керівник

 

Тема досвіду

 

«Формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості»

Автор

 

Яджак Мирослава Ярославівна

вчитель географії та фізики,

класний керівник  6 класу

педагогічний досвід -22 роки

досвід класного керівника – 17 років

спеціаліст вищої категорії

 

Сфера застосування

 

6 клас

Організація виховного процесу у класі, спрямованого на формування особистості з високою громадянською позицією.

 Класний керівник повинен мати мудрість учителя, відповідальність старшого товариша, доброту матері, строгість батька. Його призначення  - виховати людину, здатну гідно зайняти своє місце в житті та мати активну життєву позицію. Особистим прикладом, поведінкою, способом життя  намагаюсь побудувати такі взаємовідносини у колективі, щоб кожна дитина відчула свою значущість  та потрібність.

 

Актуальність

 

Сьогодні Україна перебуває на шляху радикальних політичних, соціальних та економічних перетворень і їй потрібні громадяни, які мають глибоко усвідомлену життєву позицію. Тому класному керівнику необхідно створювати  умови для формування національної свідомості в учнів, активної громадянської позиції, яка ґрунтується на засадах народознавства, основах християнської моралі, наукової педагогіки. Сьогодні важливо сформувати в молоді соціальні цінності, громадянсько активні та соціально значущі якості, духовну моральність та почуття істинного патріотизму, які пов’язані з захистом інтересів своєї Батьківщини і, які проявляються практично в усіх видах соціального життя. На сьогодні суспільство перед школою і школа перед собою ставить завдання – виховати громадянсько активну особистість, патріота своєї держави.

 •      

Наукові концепції та теорії

 

Українська наукова еліта особливу увагу у вихованні особистості надавала формуванню громадянського світогляду, особливо це було помітно на початку ХХ століття. Передбачаючи нову школу незалежної України, С. Русова особливу увагу зосередила на поєднанні рідного, національного, вселюдського і загального. «Хай навкруги учня будуть речі рідні, щоб він в них кохався, привчався любити все рідне, присвячувати йому всі сили свого духа й тіла. Любов до рідної країни — це перший найкращий крок до широкої вселюдської гуманности, пошана до людей — це вияв самоповаги й бажання собі й другим волі та незалежності».                                

Український вчений, педагог, психолог, професор Г. Ващенко у своїй праці «Виховний ідеал» доводить, що виховна праця педагога і виховний вплив середовища повинні зводитися до осягання ідеальної людини — українця, громадянина, життєвою метою якого буде служіння Богові й Україні.

Ідеї виховання громадянськості в колективі і через колектив розробив і впроваджував у практику А. Макаренко. Педагог довів, що виховання в інтересах держави плідне тоді, коли його поєднувати з розвитком творчої індивідуальності, стимулюючи водночас як моральні почуття, так і «правові емоції».

Вивчення та обґрунтування проблеми виховання школярів стало основним в педагогічній спадщині В. Сухомлинського. Процес виховання громадянина педагог розглядав як такий, що поєднує в собі формування громадянської свідомості (думок, ідеалів, переконань), громадянських почуттів (громадянської совісті, суспільного обов'язку, почуття господаря країни, готовності і бажання приносити користь суспільству), а також практики громадянської поведінки.

Основними вимогами до своєї особистості, як класного керівника, вважаю: педагогічну майстерність; суспільно-гуманістичну спрямованість; ерудицію і культурний кругозір; моральний авторитет; педагогічний такт; любов і повагу до дітей; творчий підхід; постійне підвищення кваліфікації.

У своїй роботі спираюся на закони виховання за В.О. Сухомлинським, на наукові теорії Я. Корчака, С. Русової, К. Ушинського, Г. Сковороди.

Керуюсь у своїй роботі Конституцією України, Законами України « Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Конвенцією ООН про права дитини, Концепцією громадянського виховання, Національною програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Основна ідея

 

Створення сприятливого інноваційного середовища життєдіяльності класного колективу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку суспільства, ефективно впливає на розвиток особистості на засадах загальнолюдських, національних, громадянських цінностей, сприяє вихованню сучасної особистості учня, здатної до самореалізації, набуттю певного життєвого досвіду через ціннісні пріоритети. На цьому зосереджуються зусилля всієї системи виховання, формування особи нового типу суверенної держави.

 

Технологія реалізації ідеї

 

Основна ідея цілісності виховного процесу реалізується шляхом комплексного підходу. Комплексність — це єдність цілей, завдань, змісту, методів і форм виховного впливу і взаємодії.

Гармонійно організована система виховання дозволяє досягти очікуваних результатів. Виховання здійснюється за моделями: «З Україною в серці», «Модель виховної діяльності класного керівника». У своїй роботі використовую різні виховні технології: інтерактивні, проектні технології, колективну творчу діяльність.

Форми, методи, прийоми, засоби

 

Форми роботи:

 • години спілкування;
 • колективна творча справа;
 • акції(благодійна, милосердя.екологічна);
 • спартакіада народних ігор;
 • інформаційні, виховні, благодійні проекти;
 • бесіди та інформаційні хвилинки;
 • індивідуальна робота з учнями;
 • індивідуальна робота з батьками;
 • батьківські збори;
 • організація роботи учнівського самоврядування класу;
 • участь у загальношкільних, районних та обласних заходах;
 • участь у інтелектуальних інтерактивних конкурсах;
 • співпраця з вчителями, громадськими організаціями.

Методи виховання:

 •      методи формування свідомості особистості;
 •      методи організації діяльності, спілкування та формування досвіду суспільної поведінки;
 •      методи стимулювання діяльності і поведінки;
 •      методи самовиховання.

Прийоми виховання:

 •    творчі прийоми: доброта, увага і піклування; прояв уміння і переваги вчителя; активізація прихованих почуттів; пробудження гуманних почуттів; прояв засмучення; зміцнення віри в свої сили; довіра; залучення до цікавої діяльності;
 •    гальмуючі прийоми: паралельна педагогічна дія, наказ, натяк, байдужість, попередження.

Засоби виховання:

 •    мудре слово вчителя;
 •    особистий приклад учителя;
 •   книги;
 •   засоби масової інформації (преса, телебачення, Інтернет);
 •   засоби мистецтва (кіно, відеоролики, театр, виставки, музеї, художня самодіяльність);
 •   дозвілля (ігри, спорт).

Результат застосування

 

Підтримавши дитину, розкривши її здібності, таланти, стимулюючи пізнавальний інтерес учнів – це і буде результат досягнень роботи класного керівника.

Участь і перемога:

 •   у шкільних та районних олімпіадах;
 •   у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах;
 •   спортивних змаганнях.

Критерії ефективності

 

Орієнтовані на виховання громадянина з почуттям патріотизму, що має відчуття обовязку, здатного до розвитку й активної

діяльності.

Учень уміє:

 •   адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях;
 •   критично мислити;
 •   використовувати набуті знання і навички у повсякденному житті;
 •   уникати будь – яких конфліктних ситуацій та виходити з них;
 •   бути комунікабельним, толерантним у різних соціальних ситуаціях;
 •   цілеспрямовано використовувати свій потенціал,  як для самореалізації в професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави;
 •   шукати різну інформацію, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення;
 •   цілеспрямовано використовувати свій потенціал для самореалізації;
 •   відстоювати свою життєву позицію та має індивідуальний імідж;
 •   дбати про власне здоровя та має необхідний рівень навченості, сформованості ключових компетенцій, необхідних для подальшого професійного зростання та успішної трудової діяльності;
 •   планувати стратегію власного життя, орієнтуватися в системі найрізноманітніших суперечливих і неоднозначних цінностей, визначати своє життєве кредо і стиль життя.

Наукові джерела

 

 1. Ващенко Г. Виховання любові до Батьківщини: / Націоналізм і інтернаціоналізм/. – Лондон: Вид. ККСУМ, 1954. – 40 с.
 2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. / І. М. Дичківська. К.: Академвидав. -2004. –352 с.
 3. Ігнатенко П.Р. та ін.. Виховання громадянина: психолого-педагогічний і народознавчий аспекти: Навч. Посібник / П.Р. Ігнатенко, В.П. Ігнатенко, / Бібліогр.: с. 245 – 249. - /Міністерство освіти України, ІЗМН/.
 4. Кіндрат В.К. Щоб у серці жило чуття Батьківщини / В.К.Кіндрат // Почат. шк. – 1996. - №7. – С. 4 – 5.

  5.  Маслай Г.С. Виховуємо громадянина //Пед.пошук. – 2000. – №2. – С.15–17.      6. Позднякова О. Виховувати дітей так, щоб вони могли природно адаптуватися в сучасному світі //Сіл.шк. – 2001. – №29/30. – С.3.

 

Висновки

 

Вибудувана система діяльності класного керівника є творчою та дієвою, і класні керівники зможуть знайти для себе родзинки, які стануть їм у нагоді у вихованні в школярів національно-патріотичної свідомості та громадянської  активної особистості.

Всю свою роботу спрямовую на те, щоб навчити молоде покоління повноцінно жити й активно діяти у новому світі, постійно самовдосконалюватися, адекватно реагувати на зміни, особливо у періоди технологічних і цивілізаційних проривів. Намагаюся виховати в учнів спрямованість на вдосконалення їхньої компетенції, тому що саме вона сприяє інтелектуальному, культурному й соціальному розвиткові особистості, формуванні здатності швидко реагувати на запити часу.

Ефективність моєї роботи, як класного керівника і вчителя точних наук, я вбачаю в тому, що я зумію досягти поставленої мети, а саме: виховати юнаків і дівчат із стійкою системою загальнолюдських цінностей, бути Людиною, гідним громадянином і патріотом своєї країни.

 

docx
Додано
7 липня 2018
Переглядів
521
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку