Опис технології портфоліо"Папка успіху з фізики"

Про матеріал

Матеріал містить опис технології портфоліо "Крок до освітніх зірок" , як одну із сучасних технологій оцінювання та інноваційного засобу аналізу динаміки діяльності учня. Дозволяє вчителю фізики вирішувати проблему особистісно – орієнтованого навчання

Перегляд файлу

Опис технології портфоліо

“Крок до освітніх зірок”

Технологія портфоліо є однією із сучасних технологій оцінювання     навчально-пізнавальної діяльності та інноваційного засобу аналізу динаміки діяльності учня. Вона також дозволяє вчителю фізики вирішувати проблему особистісно – орієнтованого навчання:

 • Заохочувати активність і самостійність учнів
 •  Прослідити індивідуальний прогрес учня, досягнутий їм в процесі навчання,      причому поза прямим порівнянням з досягненнями інших учнів.
 • Створити додаткові передумови і можливості для успішної соціалізації.
 • Формувати вміння визначати цілі і критично оцінювати результати своєї діяльності.
 • Розвивати навики рефлексії і оцінної (самооцінної) діяльності учнів
 • Оцінити навчальні досягнення і доповнити результати інших форм    контролю

 

Зміст учнівського портфоліо «Крок до освітніх зірок»

 1.   Як працювати з портфоліо  (Додаток 1)
 2. “ Мій портрет ” (Додаток 3)
 3. “ Заліковий лист з переліком обов'язкових робіт та творчих завдань,

         які може обрати учень ” (Додаток 2)

 1. “ Особисте зростання. Відгуки та рекомендації ” (графік навчальних досягнень,      анкети, тести, відгуки керівників проектів, творчих груп про діяльність учня)   
 2. “ Позаурочна пізнавальна діяльність ” ( наукові товариства, МАН, олімпіади,  інтерактивні конкурси, участь у тижнях фізики і т. ін.)
 3. “ Творчі роботи учня ” ( проекти, презентації, кросворди, реферати, саморобні   прилади, схеми, таблиці і т. ін.)
 4. Офіційні документи (сертифіковані документи, які підтверджують індивідуальні досягнення в різних видах діяльності: дипломи, грамоти, сертифікати, посвідчення, подячні листи за перемоги і участь в конкурсах, змаганнях як в школі, так і поза стінами школи)
 5. Алгоритми навчальної діяльності

 

 

 

 

Як працювати з портфоліо «Крок до освітніх зірок» або  «папкою успіху з фізики»

Додаток 1

Підтримка самостійності

Портфоліо «Крок до освітніх зірок» - це збірка матеріалів, які демонструють твої зусилля в навчанні  та поза навчальній діяльності з фізики, засвідчують просування до визначеної мети, особистісне зростання

Оцінка досягнень

Робота над собою

До неї ти можеш вкласти: зразки виконаних робіт, реферати; результати тестів та екзаменаційних робіт, алгоритми навчальної діяльності при вивченні фізики, характеристики; перелік завдань навчання та рефлексивні есе; плани на майбутнє та коментар до них; анкети т, картки само оцінювання, ксерокопії статей, відгуки вчителів, однокласників; дипломи, нагороди; інші матеріали на свій розсуд

Технологія самоконтролю

Фіксування результатів

Працюючи з папкою успіху, ти навчишся:

Визначати навчальну мету; планувати освіту і загалом життя; аналізувати й оцінювати успіхи. Визначати причину невдач; виробляти вміння самооцінки для поліпшення результатів будь – якої діяльності. Правильного вибору портфоліо навчання й складання подальших планів

Освіта впродовж усього життя

Лінія розвитку

Ти можеш використати папку успіху для: самооцінки; демонстрації зусиль і успіхів, особистісного зростання перед батьками, однокласниками. Вчителями; правильного вибору профілю навчання у старшій школі: складання резюме. Співбесіди під час вступу до ВНЗ, працевлаштування: підтвердження серйозності намірів і здатності до постійної й наполегливої роботи над собою

Імпульс активності

Об’єктивний погляд на себе

Переглядаючи вміст, визначай актуальність матеріалів. Але не поспішай викидати те, що здається зайвим. Створюй учнівський архів. Укладаючи папку успіху, готуйся до її презентації.

 

 

Заліковий лист учня 7 класу

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Розділ 1.

ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ

     Учень:

називає iмена видатних вiтчизнянихi зарубiжних фiзикiв, одиницi довжини, часу, площi поверхнi, об’єму, види енергiї;

наводить приклади фiзичних явищ i процесiв, руху i взаємодiї, перетворення енергiї, застосування фiзичних знань у життi людини;

розрiзняє значення фiзичної величини та її одиниці;

формулює правила безпеки у фiзичному кабiнетi;

записує значення фiзичних величин, використовуючи приставки СІ (мiкро, мiлi, санти, деци, кiло, мега) для утворення кратних i частинних одиниць.

Може обґрунтувати iсторичний характер розвитку фiзичного знання; характеризувати структурнi рiвнi фізичного свiту (мiкро-. макро-, мегасвiт), основнi методи фізичних дослiджень та етапи пізнавальної дiяльностi у фізичних дослiдженнях, рiзнi прояви взаємодії тiл; пояснювати значення фiзики в житті людини, сфери застосування фiзичного знання, земне тяжіння; порівнювати одиниці фізичних величин, що мають приставки СІ;

здатний спостерігати за різними фізичними явищами i процесами; визначати ціну поділки шкали вимірювального приладу, об’єм куба i паралелепіпеда; вимірювати довжину, площу поверхні, об’єм, час; користуватися метрономом, секундоміром, лiнiй­кою, мензуркою; дотримується правил безпеки у фізичному кабiнетi

Лабораторна робота №1

Лабораторна робота№2

Лабораторна робота

№3

Лабораторна робота

№4

Лабораторна робота

№5

Самостійна робота

Тести

Контрольна  робота

Творчі завдання

Інтерактивне навчання

Тематичне оцінювання

Середня поточна

оцінка

Самооцінка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види інтерактивного навчання __________________________________________________________________________________

Види творчих робіт__________________________________________________________________

Висновки вчителя __________________________________________________________________

 

Заліковий лист учня 8класу

Розділ 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

Учень:

називає два роди електричних зарядiв, одиницю електричного заряду, способи виявлення електричного поля;

наводить приклади електризацiї  тiл у природi, електростатичної взаємодiї, впливу електричного поля на живi органiзми;

розрiзняє точковий заряд i заряджене тiло, електричний заряд i електричне поле;

формулює означення електричного заряду i електричного поля, закон Кулона;

записує формулу сили взаємодiї двох точкових зарядiв (закон Кулона);

може описати модель точкового заряду; класифiкувати електричнi заряди на позитивнi й негативнi; характеризувати електрон як носiя елементарного електричного заряду, йон як структурний елемент речовини;пояснити механiзм електризацiї тiл, принцип дiї електроскопа; обґрунтувати дискретнiсть електричного заряду, взаємодiю заряджених тiл наявнiстю електричного поля; здатний спостерiгати електростатичнув  заємодiю; дотримуватися правил безпеки пiд час роботи з накопичувачами електричних зарядiв високої енергiї; користуватися електроскопом; може розв’язувати задачi, застосовуючи закон Кулона.

 

Лабораторна робота №1

Домашній експеримент

Самостійна робота

Тести

Контрольна робота

Творчі завдання

Інтерактивне навчання

Тематичне оцінювання

Середня поточна

оцінка

Самооцінка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види інтерактивного навчання

_________________________________________________________________________________

Види творчих робіт

_____________________________________________________________________________________Висновки вчителя ______________________________________________________________________

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме

 

ПІБ                                  

Дата народження           

 

Громадянство                 

Повна домашня адреса ( з поштовим індексом)

 

Домашній ( з кодом) або мобільний телефони      

 

Місце навчання (повна назва й точна поштова адреса із індексом):

 

Клас                                                          Е – mail

 

Чому я  хочу знати фізику?:  (Людина є частиною природи, а фізика допомагає    пізнати людині самого себе і природні явища. Чим більше знаєш, тим більше у тебе свободи вибору.)

Що у фізиці мене найбільше вражає? : (Як за такий короткий час вчені – фізики змогли   зробити стільки відкриттів!)

Картка самоаналізу планів  та  інтересів за  навчальний рік

(на початок навчального року)

 1. Дата заповнення           
 2. Прізвище     
 3.  Найцінніші події, мого життя, що визначають моє майбутнє : (Закінчення школи із хорошими знаннями математики, фізики; вступ до технічного вузу )
 4. Якими питаннями фізики, як науки, ти найбільше цікавишся: (Теплові явища і електричні розряди у атмосфері Землі )
 5. Крім фізики мені цікаві предмети:      ( математика, хімія)
 6. У  мене є такі здібності та особистісні риси, знання й уміння, щоб досягти високих результатів з фізики:  (інтерес до науки,достатній  рівень логічного мислення, люблю математику)
 7. Для успішного навчання мені не вистачає: (часу, систематичності у вивчені шкільного підручника фізики)
 8. Мої освітні плани на 2017 – 2018 навчальний рік

 

Чого хочу домогтися?

Що збираюся для цього зробити?

Результат

До кінця року

Річної оцінки 12 балів

Переглянути режим дня,  щоб знайти більше часу на фізику; поставити собі за мету завжди виконувати домашні завдання з фізики

 

І семестр

1.Перемогти у конкурсах і олімпіадах:

2.Більше дізнатися про блискавку

1.Прийняти участь у І і ІІ етапах Всеукраїнської  олімпіади з фізики

2.Підібрати матеріал із літератури та Інтернету про таємниці електричних розрядів у повітрі

Перемога у шкільному  і участь у районному етапах Всеукраїнської  олімпіади з фізики

 

ІІ семестр

1.Прийняти участь у конкурсі весняний «Колосок» і  «Левеня»

2.Продемонструвати свою презентацію про атмосферну електрику

1.Вчасно подати заявку на конкурси

2.Підготуватись до конкурсу(випереджаючи навчання,  повторення)

 

 

 

У дужках та в таблиці  наведені відповіді одного із учнів школи

 

 

 

 

 

docx
Додано
19 березня 2018
Переглядів
958
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку