18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Органічна хімія Тематичний контроль № 3 Тема. Бензен.

Про матеріал
Органічна хімія. Тематичний контроль № 3 Тема. Бензен, для учнів 10 класу. Завдання у вигляді тестів, різного рівня.У завданнях 1 – 3 оберіть одну правильну відповідь,У завданнях 7 – 8 оберіть усі правильні відповіді, У завданнях 9 – 11 встановіть відповідність або послідовність, У завданнях 12 і 13 запишіть розгорнуту відповідь, Робота містить 5 варіантів.
Перегляд файлу

Органічна хімія

 

Тематичний контроль № 3

 

Тема. Бензен.

 

Варіант № 1

 

У завданнях 1 – 3 оберіть одну правильну відповідь.

 

1. Вкажіть загальну формулу ароматичних вуглеводів:

 

А) СпН2п - 2 ;            Б) СпН2п - 6 ;             В) СпН2п + 2 ;                Г) СпН2п .

 

2. Вкажіть суму коефіцієнтів у лівій і правій частинах рівняння реакцій, схема якої:  С9Н12 + О2                         :

 

А) 15 ;                     Б) 21 ;                      В) 13 ;                          Г) 28 .

 

3. Вкажіть реактив, за допомогою якого можна розпізнати гексен і бензен:

 

А) вапняна вода ; Б) бромна вода ;  В) амоніачна вода ;  Г) баритова вода

 

У завданнях 4 – 6 оберіть дві правильні відповіді.

 

4. Вкажіть речовини, які знебарвлюють бромну воду:

 

А) бензен ;             Б) нітробензен ;       В) ацетилен         Г) циклогептан.

 

5. Вкажіть речовини, з яких у промисловості добувають бензен:

 

А) н - гексан ;       Б) н - гептан ;       В) етин ;       Г) гептан ;       Д) гексен.

 

6. Вкажіть фізичні властивості, що характеризують бензен:

 

А) газувата речовина;                                     Б) масляниста рідина;

В) безбарвна рідина;                                       Г) не має запаху;

Д) має специфічний запах;                             Е) температура кипіння 800С.

 

У завданнях 7 – 8 оберіть усі правильні відповіді.

 

7. Вкажіть речовини, які реагують із бензеном:

 

А) H2 ;            Б) Br2 ;             В) C2H2;             Г) KmnO4 ;            Д) HNO3.

 

8. Вкажіть реакції, характерні для бензену:

 

А) гідротація;                                                 Б) окиснення;

В) нітрування;                                                Г) полімеризація;

Д) гідрування;                                                 Е) дисоціація.

 

У завданнях 9 – 11 встановіть відповідність або послідовність.

 

9. Встановіть відповідність між формулами й назвами органічних сполук:

 

А) CH14 ;                                                  1) хлорбензен;

Б) C6H6 ;                                                     2) гексен;

В) C6H6Cl6 ;                                                3) бензен;

Г) C6H5Cl                                                    4) гексан;

                                                                    5) гексахлорбензен.

 

10. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі перетворень:

 

1)   А                                                           A) C7H14

2)   D                                                           Б) С6Н12

3)   F                                                            В) C6H6

4)   M                                                          Г) СО2

                                                                    Д) С2Н2

                                                                    F) Са(ОН)2

 

11. Встановіть генетичний ряд добування гексахлорбензену:

 

А) CaCO3                                             1

Б) C6Cl6                                                2

В) C2H2                                                 3

Г) CaC2                                                 4

Д) C6H6                                                    5

Е) CaO                                                  6

 

У завданнях 12 і 13 запишіть розгорнуту відповідь.

 

12. Який об’єм ацетилену витратили на виробництво 39г бензену, якщо масова частка втрат становить 10%?

 

13. Складіть рівняння реакцій, необхідних для здійснення таких перетворень, зазначивши умови їх перебігу?

 

СН4                 С2Н2                С6Н6               С6Н5Сl                С6Н5 – СН3

 

Органічна хімія

 

Тематичний контроль № 3

 

Тема. Бензен.

 

Варіант № 2

 

У завданнях 1 – 3 оберіть одну правильну відповідь.

 

1.Які хімічні зв’язки в молекулі бензолу:

 

А) σ – зв’язки;                                                      Б) π – зв’язки

В) ароматичний зв’язок ;                                    Г) σ; π – зв’язки.

 

2. Вкажіть довжину Карбон – Карбованого зв’язку в молекулі бензелу:

 

А) 0,120 Нм           Б) 0,140 Нм;             В) 0,134 Нм;          Г) 0,154 Нм.

 

3. Вкажіть формулу речовини Х у схемі реакцій :

 

А) С11Н22;              Б) С11Н16;                   В) С11Н24;               Г) С6Н14.

 

У завданнях 4 – 6 оберіть дві правильні відповіді.

 

4. Вкажіть формули аренів:

 

А) С8Н12;            Б) С10Н14;             В) С6Н12;              Г) С9Н12          Д) С7Н12

 

5. Вкажіть речовини, з якими може реагувати бензен:

 

А) водень;                                       Г) калій перманганат

Б) бромна вода;                              Д) нітруюча суміш.

В) хлороводень;

 

6. Вкажіть продукти реакції, схема якої :

                                                                                                                                                              Н2SO4 конц.

 

А) С6Н5NO2;          Б) Н2;           В) С6Н5NO3;          Г) Н2О;         Д) С6Н5SO3.

 

У завданнях 7 – 8 оберіть усі правильні відповіді.

 

7. Вкажіть речовини, які реагують із бензеном:

 

А) Br2;          Б) Н2;             В) N2;             Г) О2;            Д) НBr;           Е) Н2О.

 

8. Вкажіть реакції, характерні для толуену:

 

А) гідратація;                        Б) нітрування;                В) тримеризація;

Г) повне окиснення;               Д) часткове окиснення.

 

У завданнях 9 – 11 встановіть відповідність або певну послідовність.

9. Установіть відповідність між структурними формулами й назвами органічних сполук за ІЮПАК – номенклатурою.

 

А)                                 1   циклогенсан

 

 

Б)                                 2   циклопентан

 

 

 

В)                                 3   бензен

 

                                     4   гексан

 

10. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі перетворень: М

 

1    А)                      А) С6Н6

2    Д)                      Б) С2Н2

3    F)                        В) СН4

4    М)                       Г) С2Н4

                                 Д) С6Н6Cl6

                                 Е) С6Н5Cl

 

11. Встановіть генетичний ряд добування хлорбензену:

А)   С6Н6                        1

Б)   СаО                         2

В)   С2Н2                        3

Г)   СаО2                        4

Д)   С6Н5Cl                    5

 

У завданні 12 і 13 запишіть розгорнуту відповідь.

 

12. Знайдіть молекулярну формулу речовини, масові частки Карбону та Гідрогену у якій відповідно становлять 92,3% та 7,7%. Відносна густина пари речовини за воднем дорівнює 39.

 

13. Які хімічні властивості характерні для вуглеводнів, у молекулах

яких є:

а) прості;           б)                            в) ароматичні зв’язки?

 

Відповідь підтвердьте рівняннями реакцій.

Органічна хімія

 

Тематичний контроль № 3

 

Тема. Бензен.

 

Варіант № 3

 

У завданнях 1 – 3 оберіть одну правильну відповідь.

 

1. Вкажіть загальну формулу вуглеводням гомологічного ряду бензену:

 

А) СпН2п ;            Б) СпН2п - 2 ;             В) СпН2п +-6 ;                Г) СпН2п +2.

 

2. Вкажіть формулу ароматичного вуглеводню в молекулі якого 12 атомів Карбону:

 

А) С12Н24;              Б) С12Н26;                   В) С12Н18;               Г) С12Н22.

 

3. Вкажіть назву продукту взаємодії хлору з бензеном у присутності каталізатора AlCl3:

 

А) хлорбензен;                                    Б) гексахлорциклогексан;

В) гексахлорбензен;                           Г) трихлорбензен.

 

У завданнях 4 – 6 оберіть дві правильні відповіді.

 

4. Вкажіть синтетичні способи добування толуолу:

 

А) циклізація гентану;                       Б) тримеризація ацетилену;

В) алкісування бензену;                     Г) дегідрування гексену.

 

5. Вкажіть продукти реакції, схема якої  :

 

А) С6Н5Cl;          Б) С6Cl6;          В) С6Н6Cl6;          Г) 6НCl;          Д) НCl.

 

6. Вкажіть речовини, з якими може реагувати бензен:

 

А) хлор;                         Б) вода;                       В) кисень;

Г) хлоридна кислота;                                       Д) карбон (ІV) оксид.

 

У завданнях 7 – 8 оберіть усі правильні відповіді.

 

7. Вкажіть назви ізомерних ароматичнихвуглеводнів, загальна молекулярна формула яких С10Н14 :

 

А)  1-метил – 3 – пропілбензен;                Б)  2-пропіл – 4 – метилбензен;

В)  1, 3, 5-триетилбензен;                         Г)  1, 3, 5-триметилбензен;

Д)  5-етил  1,3-диметилбензен;                Е)  1,2-диметилбензен.

 

8. Вкажіть реакції, характерні для бензену:

 

А) нітрування;                                               Б) гідрування;

В) гідратації;                                                 Г) окиснення;

Д) дисоціації;                                                 Е) полімеризації.

 

У завданнях 9 – 11 встановіть відповідність або послідовність дій.

 

9. Установіть послідовність утворення речовин під час добування бензену:

 

А) ацетилен;                                                    1

Б) кальцій оксид;                                             2

В) кальцій карбонат;                                      3

Г) кальцій карбід                                             4

 

10. Установіть відповідність між загальною формулою органічних сполук та їх класом:

 

1 алкени                                                          А) СпН2п +2.

2 арени                                                            Б) СпН2п +-6

3 алкани                                                          В) СпН2п --6

4 алкіни                                                           Г) СпН2п -2.

                                                                         Д) СпН2п

 

11. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі перетворень:

 

 

1  А                                                                 А) С6Н5Cl

2  Д                                                                 Б) С6Н5-СООН

3  F                                                                  В) С2Н4

4  М                                                                 Г) С2Н2

                                                                        Д) С6Н6

                                                                         Е) С6Н5-СН3

 

У завданні 12 і 13 запишіть розгорнуту відповідь

 

12. Обчисліть масу бензену, яку можна одержати з ацетилену об’ємом 134,4л (н.у.), якщо масова частка виходу бензену становить 90%.

 

13. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

метан                    Х                     бензол

 

Назвіть речовину Х. Зазначте умови перебігу реакцій.

 

Органічна хімія

 

Тематичний контроль № 3

 

Тема. Бензен.

 

Варіант № 4

 

У завданнях 1 – 3 оберіть одну правильну відповідь.

 

1. Вкажіть загальну формулу аренів:

А) СпН2п-2;             Б) СпН2п;               В) СпН2п-6;               Г) СпН2п+2.

 

2. Вкажіть сполуку, яка утворюється в результаті повної гідрогенізації бензену:

 

А) гексан;              Б) гексен;              В) циклогексан;        Г) циклогексен.

 

3. Вкажіть сполуку, яка утворюється в результаті взаємодії бензену з хлором при освітлення:

А) хлорбензен;                                    Б) 1,3 – дихлорбензен;

В) 1,3,5 – трихлорбензен;                  Г) 1,2,3,4,5,6 – гексахлордиклогексан.

 

У завданнях 4 – 6 оберіть дві правильні відповіді.

 

4. Вкажіть формули речовин, пропущених у схемі перетворень

 

С2Н6                ···                 ···                      С6Н6Сl6

А) С2Н2;           Б) С2Н4;             В) С6Н6Сl;            Г) С6Н6;          Д) С2Н5Сl.

 

5. Вкажіть формули гомологів бензену:

А) С12Н24;        Б) С12Н26;           В) С10Н20;             Г) С12Н18;       Д) С9Н12.

 

6. Вкажіть речовини, які знебарвлюють розчин калій перманганату:

А) етилен;      Б) толуен;        В) циклопентан;       Г) октан;        Д) бензен.

 

У завданнях 7 – 8 оберіть усі правильні відповіді.

 

7. Вкажіть назви ізомерних ароматичних вуглеводнів, загальна молекулярна формула яких С11Н16:

А) 1,3-диметил – 5-пропілбензен;            Б) 4-етил – 1,2-диметилбензен;

В) 3-етил-1,5- диметилбензен;                Г) 1-етил-4-пропілбензен;

Д) 1-метил-3-пропілбензен;                      Е) 1,3-диетилбензен.

 

8. Якими реактивами можна розпізнати гексан, гексен та бензен:

А) розчином калій перманганату та лугу;

Б) розчином калій перманганату та бромної води;

В) розчином лугу та бромної води;

Г) бромною водою та нітруючою сумішшю.

У завданнях 9-11 встановіть відповідність або певну послідовність.

 

9. Узгодьте реагенти та продукти реакції:

 

         Реагенти                                                        Продукти реакції

 

А)                                                    1 С6Н6

Б)                                                     2 С6Cl6+6НCl

В)                                                       3 С6Н5Br+НBr

Г)                                                                4 С6Н6Сl6

                                                                                      5 С6Н6+4Н2

 

10. Установіть відповідність між загальною формулою органічних сполук і вуглеводнями:

 

1. С2Н2                                             А) СпН2п+2

2. С6Н6                                             Б) СпН2п-2

3. С2Н4                                             В) СпН2п-6

4. С2Н6                                             Г) СпН2п+6

                                                         Д) СпН2п

 

11. Установіть послідовність реагентів для здійснення перетворення:

 

А) Н2                                                1

Б) Na                                                2

В) Н2О                                             3

Г) дегідратація                              4

Д) Cl2()                                       5

Е) дегідрування                              6

Ж) HNO3.

 

У завданнях 12 і 13 запишіть розгорнуту відповідь.

 

12. Обчисліть масу гексахлорциклогексану, який утворюється при взаємодії бензена масою 31,2г і хлору об’ємом 53,76л (н.у.).

 

13. Напишіть рівняння реакції, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

 

                                                                                         бромбензел

 

 

метан             ацетилен                бензол                       нітробензол

 

 

                                                                                         гексахлорциклогексан

 

Органічна хімія

 

Тематичний контроль № 3

 

Тема. Бензен.

 

Варіант № 5.

 

У завданнях 1 – 3 оберіть одну правильну відповідь.

 

1. Вкажіть значення валентного кута в молекулі бензену:

 

А) 1050;              Б) 1200;                   В) 109028´;           Г) 1200.

 

2. Вкажіть формулу речовини А в ланцюгу перетворень

 

   СН4             А            С6Н6:

 

А) С2Н4;             Б) СН3ОН;               В) С2Н2;             Г) СН3Сl.

 

3. Вкажіть назву продукту реакції нітрування толуену:

 

А) нітробензен;                                  Б) нітротолуен;

В) 2,4,6-тринітробензен;                  Г) 2,4,6-тринітротолуен.

 

У завданнях 4 – 6 оберіть дві правильні відповіді.

 

4. Вкажіть формули речовин, пропущених у схемі перетворень

 

    CaC2            ···              ··· С6Н5NO2

 

А) С6Н5 – СН3;        Б) С6Н6:          В) С2Н6;          Г) Са(ОН)2;          Д) С2Н2

 

5. Вкажіть речовини, з якими може реагувати бензен:

 

А) кисень;                           Б) бром;                       В) вода;

Г) бромідна кислота;                                              Д) карбон (IV) оксид.

 

6. Вкажіть реакцію дегідрування, в результаті якої добувають арени:

 

А)                                   Б)

В)                                      Г)             

 

У завданнях 7 – 8 оберіть усі правильні відповіді.

 

7. Вкажіть реакції, характерні для метилбензену:

 

А) повне окиснення;                           Б) тримеризація;

В) гідротація;                                    Г) нітрування;

Д) часткове окиснення;                     Е) гідрування.

8. Вкажіть назви ізомерних ароматичних вуглеводнів, загальна молекулярна формула яких С9Н12:

 

А) 2,4-дипропілбензен;                       Б) 1,2-диетилбензен;

В) 2-етил-1-метилбензен;                 Г) 1,4-диметилбензен;

Д) пропілбензен;                                  Е) 1,3,5-триметилбензен

 

У завданнях 9 – 11 встановіть відповідність або послідовність дій.

 

9. Встановіть генетичний ряд добування нітробензену:

 

А) СН4                                                    1

Б) Al4С3                                                  2

В) С6Н5NO2                                            3

Г) С6Н6                                                   4

Д) С2Н2                                                   5

 

10. Установіть відповідність між формулами речовин і назвами:

 

1 циклогексан;                                       А) С6Н12

2 гексахлоран;                                        Б) С6Н6

3 гексахлорбензен;                                 В) С6Н6Сl

4 бензен;                                                 Г) С6Сl6

                                                                 Д) С6Н14

 

11. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі перетворень:

 

 

1 А                                                            А) С6Н6

2 D                                                            Б) С2Н2

3 F                                                             В) С6Н12

4 М                                                            Г) СО2

                                                                  Д) Са(ОН)2

                                                                  Е) С7Н14

 

У завданнях 14 і 15 запишіть розгорнуту відповідь.

 

14. Напишіть рівняння реакцій синтезу пропілену з таких сполуках:

 

а) пропану;             б) 1,2-дибромпропану;             в) 2-бромпропану.

 

15. При спалюванні вуглеводню масою 7,2г, утворюється 22г СО2 і 10,8г Н2О, відносна густина пари якого за воднем становить 36. Визначте формулу вуглеводню.

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, Контрольні роботи
Додано
22 липня 2019
Переглядів
2171
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку