Організація охорони праці у навчально-виховних закладах та на підприємстві.

Про матеріал
 Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у закладах освіти покладається на їх власника або уповноважений ним орган, керівника закладу освіти. Ст. 26 Закону України «Про освіту». Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів. Ст. 23 (І) Закону України «Про загальну середню освіту».
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Організація охорони праці у навчально-виховних закладах та на підприємстві

Номер слайду 2

Управління охороною праці у навчально-виховних закладах  Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у закладах освіти покладається на їх власника або уповноважений ним орган, керівника закладу освіти. Ст. 26 Закону України «Про освіту». Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів. Ст. 23 (І) Закону України «Про загальну середню освіту».

Номер слайду 3

Питання охорони праці в загальноосвітньому закладі вирішується на основі законодавчих, нормативно-правових актів про охорону праці, а також галузевих, територіальних цільових програм покращення стану й умов охорони праці, що дає змогу створити базу для подальшого розвитку системи управління цією важливою сферою.

Номер слайду 4

Охорона праці — це система законодавчих актів і соціально-економічних, технічних, гігієнічних та організаційних заходів, які гарантують збереження здоров’я і працездатності людини, забезпечення здорових, безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників покладається на власника або уповноважений ним орган.

Номер слайду 5

Система управління охороною праці створюється суб’єктом господарювання і має передбачати підготовку, прийняття та реалізацію завдань щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності найманих працівників у процесі їх трудової діяльності. Ця система є складовою частиною загальної системи управління закладом.

Номер слайду 6

 Підготовку управлінських рішень щодо функціонування системи управління охороною праці в загальноосвітній школі забезпечує комісія з питань охорони праці, що виконує визначені функції.    Отже, організацією роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності закладу займаються як керівник, так і представники (уповноважені особи) трудового колективу.

Номер слайду 7

Планування роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності передбачає на основі аналізу та контролю діяльності навчального закладу складання річного плану роботи, в якому визначаються такі заходи:    - навчання та перевірка знань працівників з охорони праці;    - проведення інструктажів, розробка, періодичний перегляд посадових інструкцій;

Номер слайду 8

- внутрішній шкільний контроль;    - профілактичні та інші організаційні заходи, що спрямовані на підвищення рівня безпеки учасників навчально-виховного процесу;    - визначення потреби у новому обладнанні, матеріально-технічних засобах безпеки та санітарно-побутовому обслуговуванні.

Номер слайду 9

До річного плану роботи загальноосвітнього закладу слід включити розділ «Охорона життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу, безпека життєдіяльності, охорона праці, санітарно — профілактичні та оздоровчі заходи».

Номер слайду 10

Найактуальнішими питаннями річного плану роботи з охорони праці є:    серпень — вересень:    - проведення вступного (первинного) інструктажу з працівниками та учнями;    - видання наказу з організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності;    - перегляд інструкцій з правил техніки безпеки;

Номер слайду 11

- оформлення актів-дозволів на роботу в навчальних кабінетах, майстернях, спортивній базі;    - проведення наради-навчання працівників;    - забезпечення проходження працівниками профілактичного медичного огляду;    - забезпечення виконання заходів протипожежного захисту закладу;

Номер слайду 12

 січень — лютий:    - проведення повторного інструктажу з учасниками навчально-виховного процесу;    - аналіз стану охорони праці та безпеки життєдіяльності закладу;    - моніторинг результатів щорічного медичного огляду учнів;

Номер слайду 13

- організація і проведення заняття з учнями з питань безпеки життєдіяльності;    - проведення місячників, творчих конкурсів, масових заходів з висвітлення актуальних питань безпеки людини;    - проведення батьківських зборів із попередження дитячого побутового травматизму;    - проведення внутрішньо шкільного контролю за дотриманням учасниками навчально-виховного процесу правил і вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності;    - аналіз стану травматизму;

Номер слайду 14

- проведення навчання з дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;    - оформлення інформаційних матеріалів, виставок, стендів з висвітлення безпеки життя людини в оточуючому середовищі;    - охорона праця навчальна безпека.

Номер слайду 15

Організація роботи з охорони праці проводиться відповідно до сформованих планів, супроводжується виданням відповідних наказів, розпорядчих документів. Наказ видають на виконання законів, постанов уряду, наказів та рекомендацій вищих органів управління освітою, планів роботи навчального закладу.

Номер слайду 16

 У закладах освіти особа готується до повноцінного життя в умовах існуючого в Україні рівня безпеки, а, значить, її необхідно навчити запобігати нещасним випадкам через формування активної соціальної позиції щодо власної безпеки та безпеки оточуючих, розвинути практичні навички із самозахисту в умовах зростаючого психологічного навантаження, забезпечити нормальний та здоровий спосіб життя в умовах нашої суворої дійсності.

Номер слайду 17

 Отже, кожен керівник закладу освіти зобов’язаний, в першу чергу визнавати життя і здоров’я дітей однією з найвищих соціальних цінностей, формувати команду однодумців серед педагогів школи, створюючи належні умови для всіх працівників, ретельно продумавши план роботи, спільно виховувати здорове покоління, бо саме від нього значною мірою залежить стан продуктивних сил країни, її економічний, оборонний, інтелектуальний, духовний потенціал, ресурс розвитку суспільства, безпека держави.

Номер слайду 18

Організація охорони праці на підприємстві Охорона праці на виробництві починається з організації управління охороною праці. Роботодавець зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Номер слайду 19

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, для чого: створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх дотримання;

Номер слайду 20

 розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;- впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;

Номер слайду 21

забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин; організує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці в порядку і строки, що встановлюються законодавством;

Номер слайду 22

розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства, та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативно-правових актів про охорону праці, забезпечує безплатно працівників нормативно-правовими актами про охорону праці;

Номер слайду 23

організує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

Номер слайду 24

Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Кожен працівник, виконуючи трудові обов'язки, зобов'язаний: дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

Номер слайду 25

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;проходити в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Номер слайду 26

Комісія з питань охорони праці підприємства.  З метою забезпечення пропорційної участі працівників на підприємстві для вирішення будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за рішенням трудового колективу може створюватися комісія з питань охорони праці.

Номер слайду 27

Комісія складається з представників роботодавця та професійної спілки, а також уповноваженої найманими працівниками особи, спеціалістів з безпеки, гігієни праці та інших служб підприємства відповідно до типового положення, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Номер слайду 28

Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій Роботодавець зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Номер слайду 29

Роботодавець зобов'язаний за свій рахунок забезпечити позачерговий медичний огляд працівників:за заявою працівника, коли він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці; за своєю ініціативою, коли стан здоров'я не дозволяє працівнику виконувати свої трудові обов'язки. За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.

Номер слайду 30

Наукова база охорони праці.  Національний науково-дослідний інститут охорони праці (НДІ) та галузеві науково-дослідні інститути з охорони праці займаються: а) розробкою та реалізацією із залученням наукових кадрів науково обґрунтованих рішень з питань поліпшення та безпеки умов праці;

Номер слайду 31

б) прогнозуванням наслідків аварій та нещасних випадків; в) розробкою планів локалізації і ліквідації аварій та нещасних випадків; г) моделюванням аварійних ситуацій, а також розробкою заходів для їх відвернення; д) проведенням моніторингу з питань безпеки та умов праці; е) оцінкою ефективності управління охороною праці і виробленні рекомендацій щодо її вдосконалення.

Номер слайду 32

Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів.  Атестація робочих місць це: виявлення факторів і причин виникнення небезпечних і шкідливих умов праці; віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими, особливо шкідливими, важкими умовами праці;

Номер слайду 33

установлення санітарно-гігієнічних умов виробничого середовища та напруженості виробничого процесу на робочому місці;підтвердження у працюючого пільгового пенсійного забезпечення за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці. Роботодавець підприємства відповідає за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць.

Номер слайду 34

Атестаційна комісія:а) організує вивчення нормативно-правової документації з питань атестації робочих місць;б) залучає у встановленому порядку організації до атестації робочих місць, що мають на це право;в) здійснює контроль і організує керівництво за роботами при атестації робочих місць;г) складає плани розміщення обладнання, визначає межі робочих зон і відповідний їм номер спільно з санітарно-епідеміологічною службою;

Номер слайду 35

д) визначає небезпечні і шкідливі виробничі фактори і визначає значення цих факторів; е) розробляє заходи щодо поліпшення умов праці та оздоровленню працюючих; ж) визначає "Карту умов праці" на атестоване робоче місце. Працівникам сповіщають про результати атестації робочого місця.

pptx
Додано
28 березня
Переглядів
213
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку