Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Орієнтовне календарно - тематичне планування з зарубіжної літератури 5 клас НУШ 1 семестр

Про матеріал
Орієнтовне календарно - тематичне планування із зарубіжної літератури 1 семестр НУШ за модельною навчальною програмою «Зарубіжна література. 5-6 класи» («ШКОЛА РАДОСТІ», автори Ніколенко О.М., Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мацевко-Бекерська Л.В. та ін.), рекомендованою Міністерством освіти і науки України (наказ № 795 від 12.07.2021 р.), за підручником «Зарубіжна література. 5 клас» авторського колективу під керівництвом Ніколенко О.М. (К., ВЦ «Академія», 2021)
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з зарубіжної  літератури  5 клас НУШ

на 2022 – 2023 навчальний рік ( 1 год на тиждень)

за модельною навчальною програмою «Зарубіжна література. 5-6 класи» («ШКОЛА РАДОСТІ»,

автори Ніколенко О.М., Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мацевко-Бекерська Л.В. та ін.),

 рекомендованою Міністерством освіти і науки України

(наказ № 795 від 12.07.2021 р.), за підручником «Зарубіжна література. 5 клас»

авторського колективу під керівництвом Ніколенко О.М. (К., ВЦ «Академія», 2021)

 

І семестр

 

з/п

Зміст програмного матеріалу/

Теорія літератури

 

 

Дата

Очікувані результати навчально-пізнавальної  діяльності

Література і культура (ЛК) Україна і світ (УС)

Медіатекст (МТ)

Види навчальної діяльності учнів

Компететнісний потенціал

Примітки

 

 1. ВСТУП. РОЛЬ КНИЖКИ В ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ. СКАРБНИЦЯ НАРОДНИХ КАЗОК (16 год)

1.

Роль книги та читання художньої літератури для формування гармонійної особистості. Види читання в цифрову епоху. Паперові та електронні книги.

 

 (ТЛ) Зарубіжна література

 

Учень/учениця І.Взаємодія з іншими особами усно, сприймання і використання інформації у різних комунікативних ситуаціях визначає мету (провідну думку) почутого та/або прочитаного висловлювання та його форму (монолог/діалог); формулює і відповідає на запитання за змістом почутого та/або прочитаного повідомлення; відтворює усно (творчо переказує (повністю або частково), коментує, інтерпретує) почутий та/або прочитаний текст.

 ІІ. Аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів характеризує, обговорює порушені в художньому тексті/медіатексті теми йпроблеми читання, діалогу з книжкою, формування якостей творчого читача/читачки; проєктує власний або відомий життєвий досвід на порушені в тексті проблеми; висловлює в усній формі власні думки, почуття і враження, викликані прочитаними раніше творами зарубіжної літератури, розмірковує про користь паперових та електронних книг. ІІІ. Висловлювання думок, почуттів, ставлень, письмова взаємодія з іншими особами, зокрема в цифровому середовищі створює власні міркування про улюблену книжку у вигляді мінітвору або посту для соцмереж; дискутує (очно або в онлайн - середовищі) на тему читання та вибору художньої літератури, порівнює позиції учасників дискусії, обстоює власну позицію. IV. Дослідження літературних і мовних явищ, читацької діяльності та індивідуального мовлення вирізняє окремі мовні явища у своєму та чужому мовленні, пояснює їх. 

(ЛК) Роль художньої літератури в житті людини та сучасному суспільстві.

(УС) Українські ресурси (друковані, цифрові та ін.) художніх творів для школярів

(МТ) Бібліотеки в медіапросторі. Популяризація читання художньої літератури медійними засобами.

Різні види читання (про себе, вголос, «ланцюжком» або ін.), визначення провідної думки та деталей почутого та/або прочитаного тексту, формулювання запитань до тексту, відповіді на запитання до тексту, творчий переказ тексту, коментування та інтерпретація тексту, самостійне збирання інформації, написання мінітвору або створення посту для соцмереж, дискусія (очно або в онлайнсередовищі), розповідь про улюблений твір, виокремлення і пояснення окремих мовних явищ у своєму і чужому мовленні.

Вільне володіння державною мовою (розуміти, оцінювати, презентувати здобутки видатних українських письменників, українських перекладачів творів зарубіжної літератури та їхній внесок у становлення й розвиток української літературної мови)

Навчання впродовж життя (користуватися різними видами бібліотек та орієнтуватися в бібліотечних ресурсах)

Громадянські та соціальні компетентності (критично оцінювати інформацію з різних джерел, формувати та обстоювати особистісні ціннісні орієнтири, спираючись на цінності українського народу та міжнародний досвід, зокрема культурні здобутки світу)

 

2

Казки народів світу: різновиди, ознаки, загальнолюдські ідеали та національна самобутність.

(ТЛ) Фольклор, народна казка, сюжет, мандрівні сюжети.

 

І. Взаємодія з іншими особами усно, сприймання і використання інформації у різних комунікативних ситуаціях стисло переказує (усно) зміст почутого та/або прочитаного художнього тексту/медіатексту, акцентує увагу на окремих деталях; перефразовує репліки в діалозі персонажів; унаочнює та візуалізує зміст почутого та/або прочитаного художнього тексту/медіатексту (малюнки, комікси тощо) для відтворення змісту.

ІІ. Аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів визначає головну і другорядну інформацію у прочитаному тексті; формулює тему та основну думку художнього тексту/медіатексту; проводить паралелі між образами та ситуаціями, зображеними в художньому тексті/медіатексті і власним життєвим досвідом; висловлює в усній та/або письмовій формі власні почуття, враження, викликані прочитаним художнім текстом/медіатекстом, а також своє ставлення до зображених у тексті людей, подій,ситуацій, явищ тощо; переказує зміст художнього тексту/медіатексту у різний спосіб відповідно до завдання.

ІІІ. Висловлювання думок, почуттів, ставлень, письмова взаємодія з іншими особами, зокрема в цифровому середовищі створює власне висловлення про вчинок/вчинки персонажа(ів), враховуючи основні засади академічної доброчесності; складає та оформлює власне висловлення згідно з усталеними нормами сучасної української мови; добирає доречні засоби мовної виразності для оформлення власного висловлення.

 IV. Дослідження літературних і мовних явищ, читацької діяльності та індивідуального мовлення виокремлює та розрізняє в художніх текстах мовні одиниці різних рівнів (частини мови, форми слова, словосполучення, речення тощо), визначає їхню роль у характеристиці персонажів, розкритті подій і явищ; відтворює окремі художні засоби для втілення власних творчих намірів (створення стилізації казки або фанфіку).

 (ЛК) Культурні традиції, національні особливості світосприймання в казках різних країн і народів.

(УС) Подібні образи в зарубіжних і українських казках (Фарбований Шакал – Фарбований Лис, пасербиця з казки «Пані Метелиця» – дідова дочка з казки «Про дідову дочку і бабину дочку» та ін.).

(МТ) Фільмографія: «Сьома подорож Синдбада» (режисер Н. Юран, США, 1958), «Пригоди Синдбада» (режисер Ад Нах, США, 1998), «Пані Метелиця» (режисер Г. Кольдиць, НДР, 1963) та ін.

Різні види читання (про себе, вголос, «ланцюжком», в особах, виразне або ін.), усний переказ почутого та/або прочитаного тексту з акцентуванням на окремих деталях, творчий перефраз реплік персонажів, унаочнення та візуалізація змісту почутого та/або прочитаного художнього тексту/медіатексту, виокремлення головної і другорядної інформації в тексті, формулювання теми та основної думки тексту, проведення паралелей між образами та ситуаціями тексту й власним життєвим досвідом, висловлювання в усній та/або письмовій формі власних почуттів і ставлень до казкових персонажів і подій, усний переказ змісту казки (або уривку), створення власного письмового висловлення (мінітвір або ін.) про вчинок/вчинки персонажа (ів) із дотриманням норм сучасної української мови, добирання доречних засобів мовної виразності, виокремлення у прочитаному тексті мовних одиниць різних рівнів та визначення їхньої ролі у творі, відтворення окремих художніх засобів казки у процесі створення стилізації казки або фанфіку.

Вільне володіння державною мовою (читати, сприймати, розуміти, аналізувати, інтерпретувати, оцінювати художні твори (класичні й сучасні) зарубіжних письменників в найкращих українських перекладах, а також інші інформаційні тексти відповідно до літературного контексту)

Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами

(використовувати художні твори зарубіжних письменників і власний мовленнєвий досвід для вивчення іноземних мов)

Математична компетентність (установлювати причинно-наслідкові зв’язки, виокремлювати головну та другорядну інформацію)

Інноваційність ( у процесі розв’язання життєвих ситуацій та прийняття особистих рішень спиратися на морально-етичний та естетичний досвід, який містить художня література різних часів і народів)

Інформаційно-комунікаційна компетентність (розрізняти емоції інших осіб у контексті діалогу із художнім твором і в комунікативних ситуаціях)

Навчання впродовж життя (постійно збагачувати власний словниковий запас, зокрема із використанням творів зарубіжних письменників в українських перекладах;  регулярно читати твори зарубіжної літератури (класичні й сучасні), розрізняти їх за рівнем художньої вартості, визначати їх емоційноціннісний потенціал та естетичну довершеність)

Громадянські та соціальні компетентності (виявляти у творах художньої літератури громадянські ідеї, теми, мотиви, образи, актуальні для України, а також для різних країн і народів)

Культурна компетентність (використовувати досвід взаємодії з творами художньої літератури та мистецтва в життєвих ситуаціях для формування власного світогляду та збагачення культурного і життєвого досвіду)

Підприємливість та фінансова грамотність

(використовувати комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій і рішень; • спиратися на етичний потенціал художньої літератури в процесі реалізації життєвих задач, підприємницьких рішень)

 

3

Індійська народна казка «Фарбований шакал». Викриття в образах тварин негативних людських якостей.

 

 

4

Японські народні казки «Момотаро, або Хлопчик-Персик».

Теми дружби, сміливості, зв’язку з природою в казці.

 

 

5

Японські народні казки «Момотаро, або Хлопчик-Персик».

Національний колорит японських казок.

 

 

6

РМ (п) №1

Створення власного письмового висловлення про вчинок персонажа

 

 

РМ (п) №1

7

Китайські народні казки «Пензлик Маляна». Поетизація мистецтва й уславлення образу митця в казці. Китайські національні символи.

 

 

8

ПЧ 1. Андерсен Г.К. «Непохитний олов’яний солдатик»

 

ПЧ 1

9

Арабська народна казка «Синдбад Мореплавець» (перша подорож). Утвердження духовної стійкості людини в образі Синдбада-Мореплавця. Природний світ крізь призму фольклору

 

 

10

Арабська народна казка «Синдбад Мореплавець» (перша подорож). Ідеї дружби, поваги до представників різних країн і народів, любові до батьківщини.

 

 

11

Брати Якоб (1785-1863) і Вільгельм (1786-1859) Ґрімм. «Пані Метелиця». Значення діяльності братів Я. і В. Ґрімм для розвитку європейської культури. Зіставлення образів героїнь казки «Пані Метелиця».

 

 

12

Брати Якоб (1785-1863) і Вільгельм (1786-1859) Ґрімм. «Пані Метелиця». Утвердження у творі доброти, працьовитості, справедливості.

 

 

13

Контрольна робота № 1 за темою «Вступ Роль книжки в третьому тисячолітті. Скарбниця народних казок» (Тестові та творчі завдання)

 

 

 

 

 

КР 1

14

ПЧ 2. Распе Р.Е. «Пригоди барона Мюнхгаузена» («За волосся», «Перша подорож на Місяць» або ін. – 1-2 за вибором)

 

 

 

 

 

ПЧ 2

15

РМ (у) №2 Відгук на  самостійно прочитаний художній твір.

 

створює самостійно (або спільно з іншими) усне повідомлення на обрану тему на підставі зібраної інформації

 

 

 

РМ (у) № 2

16

Узагальнення і систематизація вивченого навчального матеріалу.

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Овсянникова Оксана Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
21 червня
Переглядів
139
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку