23 вересня о 18:00Вебінар: Математика на дотик: формати роботи та ідеї завдань для дітей із порушеннями зору

Підсумкова робота " Елементи VI A групи"

Про матеріал
Підсумкова робота для узагальнення знань учнів 11 класу з теми "Неметалічні елементи VI A групи".
Перегляд файлу

Неметалічні елементи та їх сполуки. Елементи

VIА групи.

Варіант 1

 

 У завданнях 1-14 оберіть тільки одну правильну відповідь.

1.Укажіть до якої групи хімічних елементів належить Оксиген:

а) s-елемент;

б) d-елемент;                                                              

в) p- елемент;                                                                    

г) f-елемент.

2.Укажіть до якої родини хіміччних елементів належить Сульфур:

а) галогени;           

б) халькогени;                                                                                 

в) інертні гази;                                                                

г) лужні метали.

3.Укажіть електронну формулу атома Оксигену:

а) 1s22s22p6 ;

б) 1s22s22p4 ;

в) 1s22s22p3 ;

г) 1s22s22p2.    

4.Укажіть хімічну формулу сполуки, в якій Сульфур проявляє сту-пінь окиснення + 6:

а) К2S;                                                                        

б) Na2SO3;                                                                     

в) СаSO4;                                                                       

г) FeS2.

5.Укажіть кількість неспарених електронів на зовнішньому елек-тронному шарі атома Оксигену:

а) один;                                                                      

б) два;                                                                                          

в) три;                                                                        

г) чотири.

6.Укажіть алотропну модифікацію сірки:

а) ромбічна;                                                                          

б) тетраедрична;

в) еластична;                                                                           

г) кубічна.

7.Виберіть електронну формулу Сульфуру:

а) 1s²2s22p63s23p6;

б) 1s²2s22p63s23p4;

в) 1s²2s22p63s23p5;

г) 1s²2s22p63s23p0.

8.Укажіть речовину, з якої можна добути кисень в лабораторії:

а) MnO2;

б) K2MnO4;

в) Н2О2;

г) Fe3O4.

9.Укажіть хімічну формулу гіпсу:

а) CaSO4;                                                                           

б) Ca(HSO4)2;                                                                

в) CaSO4 ∙ 2Н2О;                                                                 

г) CaSO4 ∙ 5Н2О.

    10.Укажіть ознаку якісної реакції на сульфат-йон:

а) утворення білого сирнистого осаду;

б) спінювання;

в) утворення білого осаду, нерозчинного в кислотах;

г) запах тухлих яєць.

 

    11.Укажіть хімічну формулу гідроген сульфід-йону:

а) SO42-

б) НSO3

в) HS2-

г) HS-

   12.Укажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якої

FeCl3 + H2S→ FeCl2 + S + HCl:

а) 8; 

б) 5;                                                                                                        

в) 7;                                                                                        

г) 10.

     13.Укажіть хімічну формулу речовини X, що бере участь у перетво-ренні SXK2SO3:

а) SO3;

б) Н2S;                                                                        

в) SO2;                                                                        

г) H2SO3.

     14.Виберіть хімічну формулу речовини, де Сульфур виявляє ступінь окиснення +4:

а) NaHSO4;

б) KHS;                                                                         

в) SO3;                                                                         

г) CaHSO3.

 

У завданнях 15-22 оберіть дві правильні відповіді.

 

    15.Виберіть назву речовини, хімічна формула якої SO3:

а) Сульфур (ІV) оксид;

б) діоксид Сульфуру;                                                         

в) триоксид Сульфуру;                                                          

г) Сульфур (VІ) оксид.

     16.Укажіть ряд речовин, з якими реагує розведена сульфатна кисло-та:

а) СаО, Fe, Zn;                                                                

б) NaOH, HCl, Cu;

в) СО2, КОН, Са(ОН)2;

г) MgO, ВаCl2, Cu(OH)2.

      17.Укажіть пари речовин, взаємодією яких можна добути сульфур (ІV) оксид:

а) S і О2;                                                                                    

б) Н2SO4 і Na2SO3;

в) Н2SO4(розв.) і Zn;

г) Au і Н2SO4(конц.).

18.Серед наведених хімічних формул солей виберіть солі сульфідної кислоти:

а) NaHS;                                                                                      

б) K2SO3;

в) ZnS;        

г) CuSO4.

19.Укажіть алотропні видозміни Оксигену:

а) повітря;

б) озон;

б) озон;

г) кисень


     20.Укажіть пари речовин, які можуть взаємодіяти між собою:

а) Cu і Н2SO4(розв..);

б) SO2 і Н2О;

в) Cu і Н2SO4(конц.);

г) SO3 і HCl.

21.Укажіть фізичні властивості, які характерні для кисню:

а) малорозчинний у воді;

б) має приємний запах;

в) газоподібний;                                                                                                            

г) зеленуватого кольору.

          22.Укажіть формули речовин, які утворюються при взаємодії розве-деної сульфатної кислоти з цинком:

а) Н2;         

б) SO2;

в) ZnSO4;      

г) Н2О.

 

Завдання 23-24 передбачають встановлення відповідності (логічні пари). Необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифра-ми (ліворуч) і буквами (праворуч). Відповідь дайте у вигляді комбінацій цифр та букв.

 

         23.Установіть відповідність між сполукою і ступенем окиснення Сульфуру в ній:

Сполуки Сульфуру:                           

Ступінь окиснення Сульфуру

1) CuSO4;

а) -2;

2) KHS;                                          

б) +6;

3) Na2SO3;             

в) 0;

4) S.

г) +4.

24.Установіть відповідність між формулою кристалогідрату

і назвою :

Кристалогідрат мінералу:

Назва:

1) CаSO4∙2Н2О;

а) залізний купорос;

2) CuSO4 ∙5Н2О;

б) гіпс;                                    

3) FeSO4 ∙7Н2О.

в) мідний купорос;

4) CаSO40,5Н2О;

г) алебастр.                            

 

Завдання 25-26 на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік дій (понять, формул, характеристик, тощо) позначених літерами, які треба розташувати в певній послідовності, де перша дія має відповідати цифрі 1, друга – 2, третя – 3, четверта – 4.

 

25.Розташуйте хімічні формули сполук за зростанням масової част-ки Сульфуру в них:

а) SO2;

б) H2SO3;

в) NaHS;        

г) ZnSO4.

26.Розташуйте напівсхеми за збільшенням суми коефіцієнтів у рів- няннях реакцій:

а) S + О2 =

б) Zn + Н2SO4(розв..) =  

в) SO2 + О2 =

г) Cu + Н2SO4(конц.) =

 

У завданнях 27- 28 запишіть розгорнуте розв’язання з необхідними поясненнями.

 

27.Обчисліть об’єм сульфур ( ІV) оксиду, який виділяється в ре-зультаті згоряння сірководню об’ємом 60 л, що містить 10% негорючих домішок. Об’єми виміряно за однакових умов.

28.Який об’єм сірководню ( н.у.) утвориться внаслідок дії сірчаної кислоти на 44 г технічного сульфіду заліза з масовою часткою домішок 4%.

 

Варіант 2

 

У завданнях 1-14 оберіть тільки одну правильну відповідь.

 

1.Укажіть до якої групи хімічних елементів належить Сульфур:                                                                    

а) s-елементи; 

б) d-елементи;  

в) p- елементи; 

г) f-елементи .

2.Укажіть назву процесу утворення кисню в природі:

а) сублімація; 

б) дистиляція;  

в) окиснення; 

г) фотосинтез.

3.Укажіть електронну формулу атома Сульфуру в незбудженому стані:

а) 1s22s22p63s23p6 ;

б) 1s22s22p63s23p4

в) 1s22s22p63s23p2;

г) 1s22s22p63s23p3.

4.Укажіть хімічну формулу сполуки, в якій Сульфур виявляє сту-пінь окиснення + 4:

а) К2SО4;                                                                   

б) K2SO3;                                                                    

в) КНSO4;                                                                             

г) K2S.

5.Укажіть кількість неспарених електронів на зовнішньому

електронному рівні атома Оксигену:

а) один;                                                                       

б) два;                                                                                   

в) три;                                                                                           

г) чотири.

6.Укажіть алотропну модифікацію Оксигену:

а) азот;                                                                         

б) повітря;                                                                                                       

в) озон;    

г) вода.

     7.Виберіть електронну формулу Оксигену:

а) 1s²2s22p6;

б) 1s²2s22p4;

в) 1s²2s22p2;

г) 1s²2s22p5.

8.Укажіть з чого добувають кисень в промисловості:

а) О3;  

б) KMnO4;    

в) Н2О2;       

г) повітря. 

9.Укажіть хімічну формулу мідного купоросу:

а) CuSO4;                                                                    

б) Cu(HSO4)2

в) CuSO4∙ 10Н2О;  

г) CuSO4∙ 5Н2О.

     10.Укажіть ознаку реакції при додаванні розчину хлоридної кислоти до сульфіду:

а) утворення білого сирнистого осаду;

б) спінювання;

в) утворення білого осаду, нерозчинного в кислотах;

г) запах тухлих яєць.

     11.Укажіть хімічну формулу гідрогенсульфіт-йону:

а) SO42-;                                                                    

б) НSO3-;                                                                   

в) HS2-;                                                                     

г) HS-.

      12.Укажіть коефіцієнт перед окисником в рівнянні реакції, схема якої H2S + O2SO2 + Н2О:

а) 2; 

б) 5;          

в) 3;       

г) 10.

     13.Укажіть хімічну формулу речовини X, що бере участь у перетво-ренні SO2XK2SO3:

а) SO3;     

б) Н2S;       

в) SO2;       

г) H2SO3.

14.Укажіть хімічну формулу речовини, з якої в лабораторії можна добути кисень методом каталітичного розкладу:

а) Н2О;  

б) Н2О2;      

в) KMnO4;       

г) MnO2.

 

У завданнях 15-22 оберіть дві правильні відповіді.

 

15.Виберіть назву речовини, хімічна формула якої SO2:

а) сульфур (ІV) оксид;

б) сірчистий газ;

в) триоксид сульфуру;

г) сульфур (VІ) оксид.

      16.Укажіть ряд речовин, з якими реагує концентрована сульфатна кислота:

а) СаО, Mg, Cu;    

б) NaOH, HCl, Cu;

в) СО2, КОН, Са(ОН)2; 

г) ВаCl2, Cu(OH)2, Zn.

17.Укажіть пари речовин, взаємодією яких можна добути сірково-день:

а) HCl і SO2;        

б) Н2SO4 і ZnS;

в) Н2 і SO2;    

г) FeS і HCl.

18.Серед наведених хімічних формул солей виберіть солі сульфітної кислоти:

а) NaHSО3;

б) K2SO3;

в) ZnS;          

г) CuSO4.

     19.Укажіть алотропні видозміни Сульфуру:

а) сірка ромбічна;        

б) сірка квадратична;

в) сірка тетраедрична;           

г) сірка моноклінна.

20.Укажіть пари речовин, які можуть взаємодіяти між собою:

а) Cu і Н2SO4(розв..);  

б) SO3 і Н2О;

в) NaOH і Н2SO3;  

г) SO3 і HCl.

21.Укажіть фізичні властивості, які характерні для сірчистого газу:

а) нерозчинний у воді;       

б) має різкий запах;

в) важчий за повітря;        

г) блакитного кольору.

22.Укажіть хімічні формули речовин, які утворюються при взає-модії концентрованої сульфатної кислоти з міддю:

а) Н2;        

б) SO2;

в) CuSO4;      

г) Н2S.        

 

Завдання 23-24 передбачають встановлення відповідності (логічні пари). Необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифра-ми (ліворуч) і буквами (праворуч). Відповідь дайте у вигляді комбінацій цифр та букв.

 

23.Установіть відповідність між сполукою і масовою часткою

Сульфуру в ній:

Сполуки  Сульфуру:           

Масова частка Сульфуру:

1) CuSO4;                                         

а) 0,44;

2) KHS

б) 0,50;

3) Na2SO3;                                         

в) 0,20;

4) SO2;

г) 0,25;

24.Установіть відповідність між формулою кристалогідрату

та його назвою:

 

Хімічна формула

кристалогідрату:                                   

Назва мінералу:

1) Nа2SO4∙10 Н2О                 

а) залізний купорос;

2) CuSO4 ∙5 Н2О

б) глауберова сіль;                                    

3) FeSO4 ∙7 Н2О                                   

в) мідний купорос; 

4) ZnSO4∙7 Н2О                                   

г) цинковий купорос.                                   

 

Завдання 25-26 на встановлення правильної послідовності. До кож-ного завдання подано перелік дій (понять, формул, характеристик, тощо) позначених літерами, які треба розташувати в певній послідовності, де перша дія має відповідати цифрі 1, друга – 2, третя – 3, четверта – 4.

 

25.Розташуйте хімічні формули сполук за зростанням величини ступеня окиснення Сульфуру:

а) S;

б) H2SO3;

в) NaHS;        

г) ZnSO4.

26.Розташуйте напівсхеми за збільшенням суми коефіцієнтів у рів-няннях реакцій:

а) S + О2 =

б) Fe + Н2SO4(розв..) =  

в) H2S + О2 =

г) Cu + Н2SO4(конц.) =

 

У завданнях 27- 28 запишіть розгорнуте розв’язання з необхідними поясненнями.

 

27.Обчисліть масу осаду, що утвориться при взаємодії розчину сульфатної кислоти масою 196 г з масовою часткою речовини 10% з розчином барій хлориду, взятого в надлишку.

28.Який об’єм водню (н.у.) утвориться внаслідок дії розведеної сірчаної кислоти на 56 г заліза з масовою часткою домішок

docx
Додано
6 грудня 2019
Переглядів
1185
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку