24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Тренувальні вправи та тести з теми: "Хімічні реакції"

Про матеріал
Тренувальні вправи та тести забезпечують набуття навичок та умінь запису рівнянь хімічних реакцій, складання електронного балансу окисно-відновних реакцій, рішення вправ на визначення швидкості реакцій, теплового ефекту та зміщення хімічної рівноваги.
Перегляд файлу

                                 Хімічні реакції

 

1.   Напишіть рівняння реакцій за наведеними схемами:

а) Р + О2      ;  б) СаСО3    

Яке з них належить до реакції розкладу?

2.   Напишіть рівняння реакцій за наведеними схемами:

а) Аl + HCl   ;  б) СuSO4 + KOH

Яке з них належить  до реакції обміну?

3.   Напишіть рівняння реакцій за наведеними схемами:

а) КМпО4  ;  б) N2 + H2

Яке з них належить  до реакції сполучення?

4.   Напишіть рівняння реакцій за наведеними схемами:

а) Na + H2O →  ; б) Pb(NO3)2 + Н2S

Яке з них належить до реакції заміщення?

5.   Закінчить рівняння реакцій, вкажіть типи:

         а) SO2 + O2                б) Сu(NO3)2             в) Аl + HCl →

6.   Закінчить рівняння реакцій, вкажіть типи:

          а) AgCl                      б) Са(ОН)2 + Н3РО4     в) Аl + О2

7.   Закінчить рівняння реакцій, вкажіть типи:

          а) Сu(OH)2                 б) Fe + CuSO4          в) СаО + Н2О →

8.   Закінчить рівняння реакцій, вкажіть типи:

          а) Н2SO4 + Ва(NO3)2     б) НNО3            в) ВаО + Н2О →

9.   Закінчить рівняння реакцій, вкажіть типи:

           а) Na2O + H2O             б) Аl + Cl2             в) КОН + Н3РО4

10. Закінчить рівняння реакцій, вкажіть типи:

            а) Zn + Br2                  б) Н2О2                   в) Na2S + Pb(NO3)2

11. Закінчить рівняння реакцій, вкажіть типи:

            а) NO2 + H2O + O2       б) Li + H2O         в) СаО + НNO3

12. Закінчить рівняння реакцій, вкажіть типи:

            а) AgNO3 + HCl           б) Mg + O2           в) NH3 + HNO3

13. У яких реакціях не змінюється ступіть окиснення елементів:

  а) СаСО3 + СаО → СО2;                б) КNO3 → КNO2 + O2; 

  в) Мg + O2MgO ;                       г) Na2S + HClNaCl + H2S ?

14. Які з наведених рівнянь реакцій сполучення належать до окисно-відновних:

а) СаО + SiО2 → СаSiО3 ;                  б) SO2 + O2SO3 ;  

 в) Na2O + SO3Na2SO4;                 г) Р2О5 + Н2О →Н3РО4  ?

15. Які з перелічених реакцій розкладу належать до окисно-відновних:

а) НgО → Нg + О2;                            б) Н2СО3 → Н2О + СО2; 

 в) Сu(ОН)2 → СuО + Н2О;               г) СаСО3 → СаО + СО2 ?

16. Які з наведених рівнянь реакцій – окисно-відновні:

а) Н2S + O2 S + H2O;                        б) Nа2SO4 + BaCl2 → NaCl + BaSO4;

 в) SO3 + H2O → H2SO4;                       г) НСl + АgNO3 → AgCl + HNO3  ?

17. В якому з наведених рівнянь реакцій сірка проявляє властивості відновника:

а) S + O2 → SO2;                                    б) Н2О + SO3 → H2SO4;

в) Н2 + S → H2S;                                    г) Na + S → Na2S ?

18. У яких випадках відбувається процес відновлення:

а)S0SO2 ;          б) Fe2+Fe0;            в) Са0 → Са2+;           г) Fe3+ Fe3+ ?

19. У якому разі відбувається приєднання електронів:

а) S2-SO2;        б) Сu2+Cu0;         в) 2Н+ → Н2;              г) S0SO2 ?

20. Серед наведених процесів укажіть процес окиснення:

а) Н2S → S0;        б) SO2 → SO3;        в) N2O5 → NO;         г) МnО4-Мn2+ ?

21. У яких випадках відбувається окиснення:

а) К2Сr2О7 → Сr(ОН)3;      б)Fe0 Fe2O3 ;   в) H2SSO2;    г) НСlCl2 ?

22. Укажіть йони, які можуть бути тільки відновниками:   

а) І-;     б) Fe2+;     в) Na+;     г) Сl- ?

23. Які йони можуть бути тільки окисниками:   

а) Fe2+;    б) Са2+;    в) S2-;    г) Fe3+ ?

24. Які оксиди можуть бути тільки окисниками:

а) FeO;    б) МnО2;    в) N2O5;    г) СrO3?

25. Які йони можуть бути окисниками:

а) Мg2+;    б) S2-;    в) Вr-;    г) Са2- ?

26. Вкажіть кількість електронів, відданих чи приєднаних атомами згідно схем:

     а) NO3- → NO;    б) NO3- → NH4+;    в) NO3- → NH3;    г) N2 → NO

     Процес окиснення чи відновлення відображає кожна з них?

27. Вкажіть кількість електронів, відданих чи приєднаних атомами згідно схем:

       а) NO3- → NO2;   б) NO3- → N2O;    в) Н2SО4S0;      г) SO32- → SO42-

       Процес окиснення чи відновлення відображає кожна з них?

   28. Вкажіть кількість електронів, відданих чи приєднаних атомами згідно схем:

          а) Н2SO4 → H2S;   б) S0 → SO42-;      в) S0 → H2S;        г) Н2S → SO2

          Процес окиснення чи відновлення відображає кожна з них?

29. Вкажіть кількість електронів, відданих чи приєднаних атомами згідно схем:

         а) NO → NO2;       б) NH3 → N2;       в) Fe0 → Fe3+;         г) Fe2+ → Fe0

            Процес окиснення чи відновлення відображає кожна з них?

30. Напишіть рівняння реакції магнію з йодом і розгляньте процеси окиснення та відновлення.

31. Напишіть рівняння реакції магнію з кремнієм і розгляньте процеси окиснення та відновлення.

32. Напишіть рівняння реакції взаємодії нітратної кислоти з цинком, якщо продуктом відновлення кислоти є нітроген(ІV) оксид. Розгляньте процеси окиснення та відновлення.

2.33. Складіть рівняння реакції взаємодії нітратної кислоти з цинком, якщо продуктом відновлення кислоти є азот. Розгляньте процеси окиснення та відновлення.

34. Складіть рівняння реакції взаємодії нітратної кислоти з цинком, якщо продуктом відновлення кислоти є амоній нітрат. Розгляньте процеси окиснення та відновлення.

35. Розставте коефіцієнти в рівнянні окисно-відновних реакцій методом електронного балансу. Вкажіть окисник і відновник. У відповіді вкажіть суму коефіцієнтів:

          НNО3(розб.) + AgNO2 + AgNO3 + Н2О.

36. Розставте коефіцієнти в рівнянні окисно-відновних реакцій методом електронного балансу. Вкажіть окисник і відновник. У відповіді вкажіть суму коефіцієнтів:

          Nа 2CrO4 + NaBr + HClCrCl3 + Br2 + NaCl + H2O.

37. Розставте коефіцієнти в рівнянні окисно-відновних реакцій методом електронного балансу. Вкажіть окисник і відновник. У відповіді вкажіть суму коефіцієнтів:

          Cl2 + KOHKClO3 + KCl + H2O.

38. Розставте коефіцієнти в рівнянні окисно-відновних реакцій методом електронного балансу. Вкажіть окисник і відновник. У відповіді вкажіть суму коефіцієнтів:

          КМnО4 + НСl → КСl + МnСl2 + Сl2 + Н2О

39. Розставте коефіцієнти в рівнянні окисно-відновних реакцій методом електронного балансу. Вкажіть окисник і відновник. У відповіді вкажіть суму коефіцієнтів:

          FeСl3 + Н2SFeCl2 + S + HCl

40. Розставте коефіцієнти в рівнянні окисно-відновних реакцій методом електронного балансу. Вкажіть окисник і відновник. У відповіді вкажіть суму коефіцієнтів:

          НІ + Н2SО4 → І2 + Н2S + Н2О

41. Розставте коефіцієнти в рівнянні окисно-відновних реакцій методом електронного балансу. Вкажіть окисник і відновник. У відповіді вкажіть суму коефіцієнтів:

          КІ + Н2О2 + НСl → І2 + КСl + Н2О

42. Розставте коефіцієнти в рівнянні окисно-відновних реакцій методом електронного балансу. Вкажіть окисник і відновник. У відповіді вкажіть суму коефіцієнтів:

          Fe + НNO3Fe(NO3)3 + NO2 + Н2О

43. Розставте коефіцієнти в рівнянні окисно-відновних реакцій методом електронного балансу. Вкажіть окисник і відновник. У відповіді вкажіть суму коефіцієнтів:

          Р2О5 + С → Р + СО

44. Розставте коефіцієнти в рівнянні окисно-відновних реакцій методом електронного балансу. Вкажіть окисник і відновник. У відповіді вкажіть суму коефіцієнтів:

          КСlО3 + S → КСl + SO2

45. Укажіть рівняння екзотермічних реакцій:

а) 2НВr → Н2 + Вr2,  ∆Н = 70,18 кДж;                       

б) 2NO + O2 → 2NO2,  H = - 117,2 кДж;

в) 2Н2 + О2 → 2Н2О,  ∆Н = -572,8 кДж;                     

г) N2O4 =  2NO2,  H = 23 кДж.

46. Укажіть рівняння ендотермічних реакцій:

а) СаСО3 = СаО + СО2,   ∆Н = 158,2 кДж;                  

б) 2СО + О2 = 2СО2,   ∆Н = -569,8 кДж;

в) С3Н8 + 5О2 = 3 СО2 + 4 Н2О,   ∆Н = -2222кДж;      

г) N2 + O2 = 2NO,       H = 180 KДж.

47. Укажіть рівняння ендотермічних реакцій:

а)  3РН3 +  2 = Р2О5 +3Н2О,   ∆Н = -2348 кДж;        

б) СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О,   ∆Н = -890 кДж;

в)  СО2 + С = 2СО,   H = 173 кДж;                               

г) Н2 + І2 = 2НІ,   ∆Н = 50 кДж. 

48. Тепловий ефект реакції  горіння кремнію в кисні 850,6 кДж. Обчислити , скільки теплоти виділиться при згорянні 1 кг кремнію.

 а) 31573,8 кДж;  б) 31849,0 кДж;

 в) 30378,6 кДж;  г) 28816,8 кДж.

49. За термохімічним рівнянням:    

S + О2 = SO2 + 297 кДж

Обчислити, скільки теплоти виділилось, якщо утворилося 560 л сірчистого газу ( н.у.).

          а)  2598,75 кДж;   б)  2389,25кДж;   в)  2575,80 кДж;   г)  2559,75 кДж.

50. За термохімічним рівнянням:    

g + О2 = 2МgО + 616,6 кДж

Обчисліть, скільки теплоти виділиться під час  спалювання 1,52г магнію.

           а) 18,1 кДж;   б) 19,52 кДж;   в) 11,71 кДж;   г) 15,62 кДж.

51. Спалюванням сірки добули 32 г сульфур(ІV) оксиду. При цьому виділилося 146,65 кДж теплоти. Визначити тепловий ефект реакції:

           а) 292,3 кДж;   б) 146,65 кДж;  в)  73,335 кДж;   г) 438,95 кДж.

52. Термохімічне рівняння реакції між бромом і воднем:

                      Н2 + Вr2 = 2НВr  + 70,76 кДж

Яка кількість теплоти виділиться, якщо утвориться 1 л бромоводню ( н.у.):

            а) 1,58 кДж;   б) 0,79 кДж;   в) 3,14 кДж;   г) 6,28 кДж?

53. Термохімічне рівняння реакції горіння фосфору:

                      4Р + 5О2 = 2Р2О5  + 3009,6 кДж.

Який об’єм кисню (н.у.) витратився на згоряння фосфору, якщо при цьому виділилось 601,92 кДж теплоти: 

              а) 22,4 л;   б) 11,2 л;   в) 3,14 л;  г) 6,28 кДж?

54.  Термохімічне рівняння реакції горіння метану:

                       СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + 891,3 кДж

Скільки теплоти виділиться від згоряння 1 л метану (н.у.):

               а) 39,79 кДж;  б) 79,58 кДж;  в) 19, 895 кДж.

55. Термохімічне рівняння реакції добування заліза методом алюмотермії таке:

                       Fe2O3 + 2Al = 2Fe + Al2O3  + 828,85 кДж;

Обчисліть, скільки теплоти виділиться, якщо прореагує 3 кг алюмінію:

                а) 9,2 кДж;  б) 11,6 кДж;  в) 14,9 кДж;  4) 23,4 кДж.

56. Учень спалює однакову кількість сірки на повітрі і в циліндрі з киснем. При цьому помічає, що в кисні сірка згоряє швидше, ніж на повітрі. Впливом якого фактору можна це пояснити:

а) зміна концентрації;

б) збільшення поверхні стикання реагуючих речовин;

в) природа реагуючих речовин;

г) зміна тиску?

57. Аналізуючи причини різної швидкості хімічних реакцій, учень приходить до висновку:

а) швидкість хімічної реакції зростає із збільшенням температури;

б) швидкість хімічної реакції прямо пропорційна концентрації реагуючих речовин;

в) з часом швидкість реакції збільшується;

г) швидкість хімічної реакції можна змінити, застосовуючи каталізатор.

58.  У скільки разів збільшиться швидкість реакції:

                             Н2 + Сl2 = 2НСl,

Якщо збільшити концентрацію водню в три рази (користуйтеся математичним  виразом швидкості реакції до підвищення концентрації водню до і після):

а) у 3 рази;               б) у 9 разів;  

в) у 6 разів;              г) у 12 разів?

59. Як змінюється швидкість  реакції між сульфур(ІV) оксидом і киснем, якщо збільшити концентрацію сульфур(ІV) оксиду у 16 раз:

а) зростає у 4 рази;              б) зростає у 8 раз;

в) зменшується у 4 рази;     г) зростає у 16 раз?

60. Як змінюється швидкість  реакції: 2СО + О2 = 2СО2, якщо зменшити об’єм газової суміші у 3 рази:

а) збільшиться у 3 рази;

б) збільшиться у 6 раз;

в) збільшиться у 9 раз;

г) збільшиться у 27 раз?

61. У скільки разів збільшиться швидкість реакції: СО + Сl2 = СОСl2,    якщо тиск у системі збільшиться у 3 рази:

а) збільшиться у 3 рази;

б) збільшиться у 6 раз;

в) збільшиться у 9 раз;

г) збільшиться у 12 раз?

62. Як треба змінити тиск газової суміші, щоб збільшити швидкість прямої реакції  2SO2 + O2 = 2SO2 у 8 раз:

а) зменшити тиск у 2 рази;

б) збільшити тиск у 2 рази;

в) збільшити тиск у 4 рази;

г) зменшити тиск у 4 рази?

63. У скільки разів збільшиться швидкість реакції під час нагрівання речовини від 50 до 1000С, якщо з підвищенням температури на кожні 100С швидкість реакції збільшується в 2 рази:

                 а) у 5 раз; б) у 10 раз; в) у 32 рази; г) у 16 раз?

64. На скільки градусів треба збільшити температуру, щоб швидкість хімічної реакції зросла у 27 раз, якщо з підвищенням температури на кожні 100С швидкість реакції збільшується у 3 рази:

               а) на 100С;  б) на 200С;  в) на 300С;  г) на 400С?

65. Яке з цих значень має температурний коефіцієнт реакції, якщо під час нагрівання реагуючої суміші від 60 до 1000С швидкість хімічної реакції збільшується у 81 раз:

               а) 2;  б) 3;  в) 4;  г)  5?

66. У результаті нагрівання газової суміші від 50 до 800С швидкість реакції збільшується в 64 разі. Яке з наведених значень має температурний коефіцієнт для цієї реакції:

              а) 2;  б) 3;  в) 4;  г)  5?

67. У скільки разів зросте швидкість реакції, якщо температуру збільшити від 50 до 900С? Температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2,5.

             а) 2;  б) 3;  в) 4;  г)  5?

68. У скільки разів зросте швидкість реакції

             2 + О2 = 2Н2О

При збільшенні концентрації кисню в три рази?

          а) 2;  б) 3;  в) 4;  г)  5?

69. Які з перелічених факторів дають змогу збільшити процентний вміст хлору в системі

                РСl5 = РСl3 + Сl2 – 130 кДж:

а) збільшення концентрації РСl5;

б) зниження температури;

в) підвищення тиску;

г)зменшення тиску.

70. На запитання: «Які фактори сприяють зміщенню рівноваги вліво в системі: СО2 + Н2 = СО + Н2О – 42,7 кДж – учень перелічив:

а) підвищення температури;

б) підвищення тиску;

в) збільшення концентрації водню;

г) збільшення концентрації карбон(ІV)оксиду.   

Де учень допустив помилку?

71. Впливом яких факторів можна змістити рівновагу вправо в системі:

                     СаСО3 = СаО + СО2Q

а) збільшення тиску;

б) зниження температури;

в) підвищення температури;

г) зниження  

72. Який з факторів не впливає на зміщення рівноваги:

а) концентрація; б) температура;

в) тиск; г) каталізатор?

73. Які з рівнянь хімічних реакцій відображають процеси. Що відбуваються в гомогенній системі:

а) SO3 + H2O = H2SO4;

б) С + О2 = СО2 + Q;

в) СаСО3 + 2НСl = СаСl2 + Н2О + СО2;

г) N2 + 2 = 2NH3?

74. Укажіть рівняння реакцій, які відбуваються в гетерогенній системі:

а) 2SO2 + O2 = 2SO3;                     б) NH3 + HNO3 = NH4NO3;

в) 2NO + O2 = 2NO2;                     г) Н2 + Сl2 = 2НСl.

75. У яких системах для зміщення рівноваги вправо слід знизити температуру:

а) 2Н2 + О2 =2Н2О + Q;                б) СаСО3 = СаО + СО2Q;

в) SO2 + H2O = H2SO3 + Q;           г) N2 + O2 = 2NO – Q ?

76. У яких системах для зміщення рівноваги вліво слід підвищити температуру:

а) N2O4 = 2NO2 – 23 кДж;          б) N2 + O2 = 2NO – 180 кДж;

в) N2 + 3H2 = 2NH3 + 88 кДж;    г) СО + Н2О = СО2 + Н2 + 419 кДж.

77. У яких системах під час зниження температури рівновага зміщується вліво:

а)N2 + O2 = 2NOQ;                      б) 2НВr = Н2 + Вr2Q;

в) СО + Н2О = СО2 + Н2 + Q;         г) Сl2 + 2НІ = І2 + 2НСl.

78. У яких системах, в яких при підвищенні температури рівновага зміщується в бік утворення продуктів прямої реакції:

а) N2 + O2 = 2NO – 180 кДж;         б) СО + Н2О = СО22 + 42,7 кДж;

в) 2СО + О2 = 2СО2 + 570 кДж;     г) РСl5 = РСl3 + Сl2 – 130 кДж.

 

Відповіді до задач

1.  б. 2.  б. 3.  б. 4.  а. 13.  а,г. 14.  б. 15.  а. 16.  а. 17.  а.
18. б.г. 19.  б .в. 20.  а ,б. 21.  б,в. 22.  а ,г. 23. б ,г. 24. б,г. 25.  а,г. 35.  6. 36.  47. 37.  18. 38.  35. 39. 8. 40.  12. 41.  10. 42.  14. 43.  13. 44.  10. 45.  б,в. 46. а,г.

47.  в,г. 48.  в. 49.  а. 50.  б. 51.  б. 52.  а. 53.  а. 54.  а. 55.  в. 56.  а. 57. в. 58. б. 59.  г. 60.  г. 61.  в. 62.  б. 63.в. 64.  в. 65.  в. 66.  в. 67. в. 68.  б. 69.  а. 70.  а. 71.  в. 72.  г.  73.  а,г. 74.  б. 75.  а,в. 76.  в,г. 77.  а,б. 78.  а,г.

 

docx
Додано
12 грудня 2019
Переглядів
3614
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку