10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Підвищення рівня фізичної підготовки школярів шляхом впровадження інноваційних технологій

Про матеріал
В даній роботі показано методичні рекомендації, форми та методи інноваційних технологій для вчителів фізичного виховання, якими можна користуватися під час проведення уроків і позакласних заходів. В роботі розкривається значення творчого підходу до роботи в загальноосвітніх школах.
Перегляд файлу

1

 

Автор-укладач: Яковенко В.М., вчитель фізичної культури Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11, спеціаліст вищої категорії.

Підвищення рівня фізичної підготовки школярів шляхом впровадження інноваційних технологій.

В даній роботі показано методичні рекомендації, форми та методи інноваційних технологій для вчителів фізичного виховання, якими можна користуватися під час проведення уроків і позакласних заходів. В роботі розкривається значення творчого підходу до роботи в загальноосвітніх школах.

 

ЗМІСТ

 

Вступ…………………………………………………………………………….

4

І. Класифікація уроків фізичної культури ………………………...…………

6

1.1. Особливості змісту і методика проведення уроків із дітьми різного віку та стану здоров’я ………………………………………………………….

 

8

ІІ. Інноваційні технології на уроках фізичної культури ……………………..

12

2.1. Інтерактивне навчання …………………………………………………….

14

2.2. Удосконалення сучасного уроку фізичної культури шляхом впровадження інноваційних технологій ……………………………………...

 

14

2.3. Інновація як невід’ємна частина інтерактивних технологій ……………

15

2.4. Методика інтерактивного навчання ………………………………...……

16

Висновок…………………………………………………………………………

20

Список використаної літератури ……………………………………………...

22

Додатки……………………………………………………………………….....

23

Додаток 1 «Методична розробка уроку з теми «Гімнастика» (для учнів 11 класів)…………………………………………………………………………....

 

23

Додаток 2 «Козацькі розваги «Гей, ви, хлопці, славні запорожці»…………

27

Додаток 3 «Інноваційно-інтегрований урок з фізичної культури та основ здоров’я для учнів 6 класу»…………………………………………………….

 

30

Додаток 4 «Методична розробка уроку з баскетболу для учнів 8 класу»…..

42

Додаток 5 «Сюжетно-ігровий інтегрований урок  з фізичної культури для учнів 7 класу з теми «Гімнастика»  «Подорож до Африки»………………....

 

47

Додаток 6 «Фотозвіт «Спортивне життя нашої школи»………….…………

53

Диск № 1

 

 


ВСТУП


        Головним завданням школи є створення умов для гармонійного розвитку особистості і надання можливостей до самореалізації в майбутньому житті. Запорукою успіху кожної дитини є не тільки відсутність хвороб і недоліків, а й стан цілковитого духовного, фізичного, психологічного і соціального благополуччя.
        Нині проблема оздоровчої спрямованості фізичного виховання є найактуальнішою. На мій погляд, оздоровча спрямованість фізичного виховання у навчальних закладах, інтеграція змісту навчального предмету«Фізична культура» та інші освітні галузі у поєднанні з використанням інноваційних технологій і нових нестандартних підходів до навчання і виховання дають змогу досягти очікуваного результату – сформувати гармонійно розвинуту конкурентоспроможну особистість, здатну до самореалізації.
       Я вважаю, що головним гальмом на шляху вдосконалення системи фізичного виховання є зміщення цілей навчання. Багато вчителів замість того, щоб свої уроки спрямовувати на гармонійний розвиток дитини та зміцнення здоров’я націлюють їх на виконання нормативів. Це не помилка, але «видавлюючи» з дитини метри, секунди, бали, вони часто забувають про те, що дитина насамперед – це особистість з індивідуальною орієнтацією організму.
      Тому, метою роботи над даною темою є створення умов для поліпшення фізичної підготовки учнів, стану їхнього здоров’я, розкриття творчої особистості кожного учня, підвищення інтересу до уроків фізичної культури.     Це означає, що перед учителем фізичної культури постають такі основні завдання:

 • зміцнювати здоров’я дитини і сприяти формуванню свідомого ставлення до здоров’я як найвищої соціальної цінності;
 • сприяти фізичному розвитку дитини;
 • впроваджувати різнобічні методичні підходи у фізичному вихованні;
 • здійснювати моніторинг стану здоров’я учнів і рівня їхнього фізичного розвитку;
 • проводити оцінку фізичної підготовленості з урахуванням діапазону реальних можливостей дітей;
 • застосовувати здоров’я зберігаючі технології та особистісно-орієнтований підхід до навчання і виховання з метою підвищення інтересу до уроків фізичної культури.

Отже, фізичне виховання повинно базуватися на розвитку загальної фізичної підготовки з одночасним удосконаленням природних нахилів дитини до певного виду спорту на основі принципу природо відповідності.
Оцінка з фізичної культури – дуже тонкий інструмент, який впливає на психічний стан і соціальний статус учня. Її несправедливість особливо небезпечна, тому оцінювання результатів рухових тестів на уроці фізичної культури слід здійснювати з урахуванням діапазону реальних можливостей учнів кожного конституціонального типу. Введення такої системи оцінювання виявилося ефективним, оскільки поліпшує психологічний та емоційний стан дитини, підвищує рівень їхньої самооцінки.

Однак об’єктивно оцінити рухову підготовку учня – це лише частина проблеми; головне – знайти правильні методичні підходи до дітей із різними природними нахилами. Тому систему роботи слід будувати за таким принципом, коли учні отримують такі завдання, виконання яких було б для них приємним і цікавим завдяки збігу з біологічною орієнтацією організму.

Основною формою навчання і виховання в школі є урок. Мої уроки спрямовані на визнання індивідуальності учня й на співпрацю, що відповідає вимогам особистісно-орієнтованого навчання і виховання, створення «ситуації успіху». Для реалізації цих принципів запроваджую різні форми і методи організації учнів на уроці.

Сучасний урок фізичної культури за формою організації може мати такі складові: фронтальне навчання, колове тренування, рухливі ігри, групова навчальна діяльність, робота в малих групах, робота в парах, метод аутогенного тренування.

За інноваційною діяльністю вчителя його відрізняє:

 • створення «ситуації успіху»;
 • сюжетно-рольові ігри;
 • здійснення міжпредметних зв’язків як засобу реалізації компетентнісного підходу до фізичного виховання;
 • оцінка діяльності учня не лише за кінцевим результатом, а й під час процесу досягнення цього результату;
 • здійснення узагальнення і систематизації матеріалів про досягнення учнів, власний приклад з метою створення позитивного ставлення до фізичної культури та спорту.

Висока якість підготовки та проведення уроку досягається шляхом упровадження інтерактивних технологій навчання, зокрема використання сюжетно-рольових ігор, побудови тісного комунікативного зв’язку вчителя з учнями, що поєднує спілкування і зміст навчання, природно наповнює дитину необхідними знаннями, формує компетентність, робить виховання «непомітним».
     Результатом творчої співпраці є зміна психологічного настрою учня, його ставлення до уроків фізичної культури, підвищення рівня самооцінки учня, а водночас підвищення рівня навчальних досягнень з інших предметів.
Отже, саме оздоровча спрямованість фізичного виховання у поєднанні з інноваційними технологіями дасть змогу досягти очікуваного результату – сформовану, гармонійно розвинуту, конкурентоспроможну особистість, здатну до самореалізації.
     А це значить, що всі зусилля спрямовані на благородну справу, заради якої варто жити.

 


І. КЛАСИФІКАЦІЯ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ.

 

Уроки фізичної культури мають багато характеристик. Кожна з них може бути покладена в основу їх класифікації. Ми розглянемо різновиди шкільних уроків, які найчастіше трапляються у практиці роботи школи.

Усі уроки за характером їхнього змісту можна розділити на дві великі групи: предметні та комплексні.

У змісті основної частини предметних уроків передбачається навчальний матеріал з одного розділу програми (легкоатлетичні, гімнастичні вправи і т. ін.). Такі уроки проводяться переважно у старших класах. Методика їх проведення наближається до методики тренувальних занять із відповідного виду спорту.

Комплексні уроки передбачають включення матеріалу з різних розділів програми. На жаль, ці уроки на сьогоднішній день ще не застосовуються належним чином, що пояснюється низкою причин:

 • труднощами в організації і методиці їх проведення (предметні уроки за організацією легші);
 • труднощами у доборі матеріалу, організації його взаємодії;
 • структурою діючої шкільної програми, матеріал якої викладено за видами спорту;
 • пропагандою предметних уроків через методичні рекомендації, наукові дослідження;
 • підміною процесу фізичного виховання процесом вузької фізичної підготовки.

Поодинокі публікації з питань методики комплексних уроків за останні роки  дещо однобічно трактують необхідність таких уроків. Включення різних видів навчального матеріалу в один урок ними обґрунтовується лише тим, що дітям (при цьому йдеться лише про учнів молодших класів) протипоказаний одноманітний навчальний матеріал. Він швидко втомлює дитячий організм, не сприяє підвищенню емоційності і зацікавленості дітей. Це, позасумнівом, вагомий аргумент на користь поєднання різних фізичних вправ в одному уроці, але, на мою думку, далеко не головний. Головним є те, що комплексне застосування методичних та психолого-педагогічних засобів створює єдине збагачене педагогічне середовище, яке має енергетичний ефект, ефективність комплексного впливу значно перевищує сумарну ефективність тих самих засобів у випадку їх окремого застосування.

Теоретичні дослідження і вивчення практичної діяльності вчителів переконують, що необхідність комплексних уроків визначається потребами:

 • формувати стійкі навички основних рухових дій (переважно прикладних: біг, стрибки, метання, акробатичні вправи тощо), що потребує тривалого часу і певної системи;
 • систематично створювати передумови навчання;
 • ефективно, різнобічно впливати на розвиток рухових якостей (комплексне виховання якостей — комплексне застосування засобів);
 • успішно розв'язувати оздоровчі завдання фізичного виховання
 • уникнути шаблонів у змісті занять і в методиці їх проведення;
 • ефективно підвищувати працездатність учнів;
 • різнобічно впливати на їхній організм.

Комплексні уроки відкривають можливості для забезпечення міжпредметних зв'язків. Вони дозволяють уникнути традиційного «спортивного» принципу добору та розміщення навчального матеріалу, що позитивно позначається і на успішності оволодіння руховими діями, і на вдосконаленні фізичних якостей. (Додаток 3)

Комплексний урок - це цілісне, логічно завершене заняття, яке в системі зв'язане з попередніми і наступними уроками, на кожному з яких вирішуються конкретні завдання в чотирьох напрямках: засвоєння знань, оволодіння руховими діями; виховання вмінь самостійно займатись, удосконалення фізичних якостей.

Для сучасної практики характерна і своєрідна вульгаризація ідей комплексності, коли цей складний процес підміняється випадковим набором фізичних вправ. Насправді процес планування засобів для комплексних уроків надзвичайно відповідальний і полягає в наступному:

 • визначенні стрижневого матеріалу на певну серію уроків;
 • доборі допоміжних вправ з метою повторення вивченого матеріалу, його закріплення і вдосконалення;
 • раціональному використанні засобів задля підготовки учнів до засвоєння матеріалу наступної серії уроків (переважно для випереджуючого виховання фізичних якостей, але не виключені і підвідні вправи);
 • передбаченні характеру взаємодії елементів змісту уроку задля використання позитивної взаємодії і мінімалізації негативної (перенос, післядія, втома, відновлення);
 • визначенні місця розміщення допоміжного матеріалу (він може використовуватися не тільки в основній, а й у підготовчій і навіть у заключній частинах уроку);
 • визначенні порядку вивчення окремих груп вправ (розділів) програми.

Підібраний для комплексного уроку допоміжний матеріал може бути представлено окремо (у чистому вигляді) або як фрагмент гри, естафети чи індивідуальних завдань на уроці. (Додаток 6)

Отже, підібраний матеріал повинен поєднуватись органічно. Наприклад, прискорення, різні способи бігу і стрибків будуть виглядати природно на уроці, де переважно вивчаються  спортивні ігри, а штрафні кидки баскетбольного м'яча не порушать логіки гімнастичної естафети. Вправи з набивними м'ячами на уроках з гімнастичним «стрижневим матеріалом» сприятимуть засвоєнню ігрових прийомів володіння м'ячем, на ігрових уроках повторення акробатичних елементів — засвоєнню запланованих ігрових прийомів.

Питома вага комплексних уроків у шкільному навчанні поступово зменшується, й у старших класах переважають (але не цілком) однопредметні уроки. Отже, заняття в молодших класах мають загально-підготовчий (розвиваючий) характер і тільки в середніх класах (5-9) — яскраво виражений комплексний характер.

Залежно від переважного розв'язання завдань на уроці розрізняють: навчальні, тренувальні, контрольні та змішані (комбіновані) уроки.

На навчальних уроках увага вчителя та учнів зосереджується на техниці виконання вправ. Виявивши помилки, вживаю заходи щодо їх усунення, забезпечую страховку і навчаю дітей прийомів самостраховки. Усе це позначається на організації і методиці уроку. Тут широко використовуються взаємонавчання, широкий арсенал прийомів активізації учнів, повідомляються теоретичні відомості тощо.

Тренувальні уроки проводяться переважно з метою вдосконалення вивченого матеріалу і розвитку фізичних якостей. Тут ширше використовується груповий метод організації діяльності підлітків. На таких уроках зростає обсяг та інтенсивність навантажень, що потребує високого рівня індивідуалізації і внутрішньої дисципліни дітей. Уроки доцільно проводити у природних умовах. Учитель створює різноманітні ситуації, що посилює інтерес до занять, робить їх ефективнішими. Пропонується широко використовувати в навчальному процесі ігровий і змагальний методи.

Контрольні уроки розв'язують переважно завдання контролю за ходом засвоєння вправ, виховання фізичних якостей, а також проведення вихідних і підсумкових тестувань для вивчення рівнів фізичного розвитку і фізичної підготовленості учнів. Водночас контрольні уроки мають великий навчальний і тренувальний ефекти. Відомо, що для вдосконалення фізичних якостей необхідно висунути до учнів підвищені вимоги, тобто виконувати вправи, незважаючи на втому, докладаючи максимальних зусиль. Такі умови і створюються на контрольних уроках. Щодо навчального ефекту цих уроків, то тут треба мобілізувати активність дітей, їхнє бажання з'ясувати незрозуміле, уточнити деталі, дійти до суті того, що вивчається. Часто на контрольних уроках деякі учні засвоюють більше (у силу своєї активності), ніж на навчальних. Цьому значною мірою сприяє атмосфера взаємодопомоги, що панує на заняттях.

Якщо на уроках однаковою мірою розв'язуються різні завдання, такі уроки називають змішаними або комбінованими. Ця категорія уроків трапляється найчастіше в усіх класах, бо створює найсприятливіші умови для засвоєння матеріалу шкільної програми.

 

 1.            Особливості змісту і методики проведення уроків із дітьми  різного віку та стану здоров'я.

 

У сучасній школі можна виділити три рівні (етапи) фізичного виховання: початкове навчання або базовий етап (1-4 класи), освітній етап  (5-9 класи), результативний етап спеціальної спрямованості (10-11 класи).

На всіх рівнях фізичне виховання здійснюється комплексно. Учні отримують необхідні знання, розвивають фізичні здібності, засвоюють техніку рухових дій, набувають умінь самостійно займатися фізичними вправами. Але на кожному рівні на перший план висуваються ті або інші завдання, що відповідають біологічним та психологічним можливостям дітей певного віку.

На початковому етапі (1-4 класи) серед освітніх завдань великого значення набуває збагачення рухового досвіду дітей та вдосконалення їхніх психомоторних здібностей, що полегшує процес опанування складних вправ у майбутньому. Система умовних зв'язків, сформована в цьому віці, відрізняється міцністю, і це є підставою для формування у дітей потягу до самостійних занять. Треба також привчати дітей дотримуватися правил особистої гігієни.

Серед оздоровчих завдань на перший план висуваються: формування постави, сприяння розвитку організму, виховання спритності та швидкості.

Початкова школа — відповідальний етап у формуванні людської особистості. Діти молодшого шкільного віку переважно відверті, відкриті, великий вплив на них справляє авторитет вчителя. Фізичні вправи можуть бути ефективним засобом формування навичок правильної поведінки, взаємин, патріотичних почуттів, якщо у процесі їх виконання залучати до активної діяльності дітей як помічників, готувати їх як суб'єктів процесу фізичного виховання, виховувати в них почуття відповідальності за власний фізичний стан.

У роботі з учнями молодших класів застосовують різноманітні засоби, але головними з них є вправи основної гімнастики, акробатичні вправи, ходьба і біг у різних варіантах з подоланням перешкод, човниковий біг, вправи з м'ячами, танцювальні рухи, рухливі ігри, пересування на лижах. Заохочуйте учнів до застосування в позаурочний час нетрадиційних для уроків засобів, а саме: «класики» і скакалки, ігри з м'ячами, катання на велосипедах і самокатах тощо.

Торкаючись особливостей методики, варто звернути увагу на необхідність:

 • урізноманітнювати виконання вправ під час їхнього багаторазового повторення;
 • надавати перевагу цілісному методу розучування;
 • використовувати підвідні вправи;
 • не допускати великих перерв під час навчання;
 • багаторазово використовувати різноманітні способи показу;
 • практикувати короткі паузи між показом і безпосереднім виконанням вправи дітьми;
 • пропонувати показ вправи учнем та інші способи демонстрації;
 • не забувати про предметні орієнтири, а також про образне мовлення;
 • подавати різноманітні сигнали під час засвоєння темпу і ритму вправ;
 • рекомендувати прийоми поєднання вправ з речитативами, передусім під час колективних дій;
 • широко використовувати оцінку діяльності учнів і тестування;
 • короткі навантаження чергувати з достатніми для відпочинку паузами;
 • змінювати характер праці (біг, стрибки, ігрова діяльність, гімнастика);
 • на початкових фазах навчання фізичних вправ слід більше часу відводити на повільне їх виконання та виконання в полегшених умовах;
 • використовувати велику кількість різноманітних рухових дій та їх часте чергування;
 • практикувати короткі інтервали між попередньою і виконавчою командами під час навчання стройових дій;
 • надавати перевагу фронтальному методу організації занять.

На цьому етапі слід уникати:

 • великих навантажень на хребет, сильних поштовхів і струсів тіла, перенапруження суглобо-зв'язкового апарату та м'язів;
 • вправ із надмірним обтяженням;
 • завищених, надто ущільнених навантажень на серцево-судинну систему.

Мета освітнього етапу (5-9 класи) — формувати уявлення про природу, суспільство, людину, шукати сферу застосування природних здібностей дитини, сприяти професійній орієнтації. Розв'язанню цих завдань сприяє і наш предмет. Вирішальний аспект фізичного виховання школяра на цьому етапі — цілеспрямоване формування і закріплення (на ґрунті глибоких знань і переконань) мотивації піклування про власне здоров'я, працездатність; вироблення навичок організації режиму повсякденної фізичної активності. Учні повинні усвідомити, що культура ставлення до власного здоров'я і рівня фізичної підготовленості є складовою частиною загальної культури особи і значною мірою визначає її соціальний і моральний статус .

Освітній етап доцільно розділити на два періоди: 5-7 і 8-9 класи. Але для дівчат і хлопців можливі відхилення від такого поділу. У ці періоди по-різному розв'язуються освітні завдання. Якщо на 5-7 класи лягає основне навантаження щодо засвоєння нових, складних (переважно прикладних) фізичних вправ, то на 8-9 класи припадає вдосконалення рухів і розширення діапазону їх застосування. Чому в деяких учителів дівчата 7-8 класів без інтересу відвідують уроки фізичної культури? Відповідь однозначна: вони соромляться своїх невмілих, неспритних рухів. Якщо в цей час почати розучувати нові вправи, то це ще більше сковуватиме їх.

У цьому віці закладаються основи свідомого ставлення учнів до власної фізичної підготовки, розвитку і виховання фізичних якостей, відбувається поступовий, планомірний перехід від їх удосконалення на уроці до здійснення в позаурочний час.

Учні отримують широкий асортимент знань, умінь і навичок для їх застосування у самостійних заняттях, посилюється практична спрямованість навчання (правила самоконтролю, запобігання травм), уроки мають яскраво виражений навчальний характер. Учні готуються до виконання обов'язків інструктора, судді, помічника вчителя на уроках.

В організації занять перевага надається груповому й індивідуальному методам.

Оздоровчі завдання спрямовані на забезпечення гармонійного розвитку організму шляхом згладжування негативних явищ, пов'язаних з періодом статевого дозрівання й акселерації. Актуальним стає питання боротьби із зайвою вагою.

У навчально-тренувальному процесі вчитель терпляче та наполегливо виховує в учнів витримку, вміння володіти своїми емоціями. Найкраще це досягається у процесі гри. На цьому етапі на зміну груповим приходять командні та спортивні ігри, які вимагають дотримання свідомої дисципліни, виконання певних правил, позитивно впливають на формування вольових та моральних якостей. У випадку порушення дисципліни та правил не варто поспішати з покараннями. Треба також мати почуття міри у використанні заохочень.

На останньому етапі (10-11 класи) школярі готуються до вступу в доросле життя, практичного використання в ньому набутих у школі знань, умінь і навичок (для виховання фізичних якостей, зміцнення здоров'я, організації дозвілля, регулювання рухової активності).

Старшокласники завершують курс фізкультурного всеобучу. Учитель стає для них наставником у розв'язанні питань організації самостійних занять фізичними вправами. Уроки фізичної культури для старшокласників лише зумовлюють завдання, які треба вирішити. Тут їм надається допомога в досягненні максимального результату у вивчених раніше вправах, підвищенні функціональних можливостей, рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості.

У заняттях з юнаками-старшокласниками вправи є також засобом підготовки до військової служби (гімнастика, боротьба, легкоатлетичний біг, стрибки, кидання, подолання перешкод тощо).

Дівчатам більш відповідають ритмічна і елементи художньої гімнастики, вправи з рівноваги, танцювальні рухи. (Додаток 1)

Велике значення у вихованні дівчат, майбутніх жінок і матерів, мають гімнастичні вправи. Вони, як засіб фізичного виховання, повинні, забезпечити дівчатам прекрасну будову тіла, розвинути грацію і силу, підготувати до легких пологів та народження. Адже здоров'я матерів є одним з вирішальних факторів, які зумовлюють здоров'я народжених ними дітей. У свою чергу, здоров'я жінок дітородного віку формується протягом всього попереднього періоду життя і, особливо, у підлітковому віці. Проте у попередні роки увага підліткової медичної служби зосереджувалося на хлопчиках-підлітках. Цей пріоритет був зумовлений їхньою майбутньою військовою службою. І тільки останнім часом почали усвідомлювати важливість збереження здоров'я дівчаток як майбутніх матерів, змістилися акценти на збереження їхнього соматичного і репродуктивного здоров'я.

Розглядаючи особливості фізичного виховання залежно від віку підлітків, ще раз наголошуємо на необхідність  пам'ятати: загострення уваги на тих чи інших завданнях на певному віковому етапі підготовки не означає, що інші завдання в цей період не розв'язуються. Тим більше, що вчитель повинен забезпечити наступність у вирішенні освітніх, оздоровчих та виховних завдань від 1 до 11 класу. Кожен урок — лише крок на довгому шляху, що веде до мети — впровадження фізичної культури в побут нації. Великої уваги потребують учні спеціальної медичної групи. Розповідаючи їм про користь фізичних вправ для організму здорової людини, показувати роль фізичної культури у боротьбі з хворобами (недугами). Такі знання допоможуть дітям усвідомити, що заняття фізичними вправами спроможні відновити їхнє здоров'я і працездатність, що, у свою чергу, сприятиме піднесенню ефективності занять.

Обов'язковою умовою є індивідуальний підхід і систематичний контроль стану організму.

ІІ. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ.

 

Підготовка учнів до життя, праці й творчості закладається в загальноосвітній школі. Для цього процес навчання та організаційна методика уроку повинні бути побудовані так, щоб широко залучати учнів до самостійної творчої діяльності щодо засвоювання нових знань та вдалого використання їх на практиці.

Класно-урочна система передбачає різні форми організації навчально-виховного процесу: домашня навчальна робота (самопідготовка), екскурсії, практичні заняття і виробнича практика, семінарські заняття, позакласна навчальна робота, факультативні заняття, консультації, заліки, екзамени. Але основною формою організації навчання в школі є урок.

Педагогічна наука і шкільна практика спрямовують свої зусилля на пошук шляхів удосконалення уроку. Головне місце в цьому пошуку займає вчитель. Учитель, навіть з великої літери, не виправить людство. Але, виховуючи особистість, він дає шанс учню відбутися як людині. Для нього треба пробудити творчі задатки, закладені у кожній людині.

Творчість учителя — не зміни ціннісною ставлення до тих звичних обов'язків, які він виконує. Урок при такому підході перестає бути сумним обов`язком і відбуванням часу, учню, а не вчителю, не вистачатиме часу, оскільки урок буде творитися у тісній співдружності вчителя і учнів. Такий урок нового часу, який спрямований на особистість учня, орієнтований на його здібності, бажання та можливості.

Навіщо вчителю особистісно-орієнтоване навчання? Що турбує мене як учителя? Сьогодні існує приховане і достатньо жорстоке протистояння вчителя і класу. Іноді це пов'язано зі звичайною недосвідченістю, іноді і низь ким рівнем професіоналізму. Конфлікт є, і він значно глибший. Тут дві позиції: перша -  раціональна (вчителя), друга — емоціональна (учня). Щоб хоч якось змінити ставлення учнів до уроків фізичної культури, до свого здоров я, наблизити їх до розуміння значущості цього предмета, до розуміння себе, ми повинні змінити насамперед умови отримання цих знань.

Незважаючи на те, що поняття «особистісно-орієнтована освіта» сьогодні не тільки у всіх на слуху і є складовою частиною планів методичної роботи, багато вчителів погано уявляють собі, що такс особистісно-орієнтований урок.

Особистісно-орієнтований урок — це:

 • мета — створення умов для поліпшення фізичної підготовленості учнів, їх здоров'я, підвищення зацікавленості до уроків фізичної культури;
 • використання різноманітних форм і методів організації діяльності учнів на уроці, що дають змогу розкрити суб'єктивний досвід учнів;
 • створення атмосфери заінтересованості кожного учня в роботі класу;
 • стимулювання учнів до виконання фізичних вправ без страху помилитися виконати неправильно;
 • використання на уроці дидактичного матеріалу, що дає змогу учневі вибирати найбільш значущі для нього види роботи;
 • оцінка діяльності учня не лише за кінцевим результатом за процесом його досягнення;
 • заохочувати учнів освоювати всі види діяльності на уроці;
 • створення атмосфери на уроці для природного самовираження учня.

Як змінити ставлення вчителя до учня як суб'єкта життя, щоб він став здатним до культурного саморозвитку та самозмінювання? Як повинні вести себе ми — вчителі, щоб своєчасно надавати допомогу та підтримку кожній дитячій особистості?

Для того, щоб зміст знань став цінним для учнів, особистісно орієнтована освіта передбачає уявити його ж умовні частини, кожна з яких звернута до чогось особистого.

Ось ці компоненти змісту:

 • аксіологічний — уведення учнів до світу цінностей та надання допомоги у виборі особистозначущої системи ціннісних орієнтацій;
 • когнітивний — забезпечує науковими знаннями про людину, культуру, історію, природу як основи духовного розвитку;
 • діяльнісно-творчий — сприяє формуванню та розвитку в учнів різноманітних засобів діяльності, творчих здібностей, потрібних для самореалізації особистості в пізнанні, праці, спорті та інших видах діяльності;
 • особистісний — забезпечує пізнання себе, розвиток рефлексивних здібностей, оволодіння засобами саморегуляції, самовдосконалення,  формує особисту позицію.

Про добрі наміри можна говорити багато й довго. Тож питання у тому, як їх втілити в життя? Чому в одних цікаво на уроках, а в інших — ні? В чому річ? У формі подання матеріалу? Думаю, що ні. Скоріше у формі спілкування з дітьми, у взаємозв'язку спілкування та змісту, в природності наповнення дитини знаннями та «непомітності» виховання.

Вміння та бажання вчителя: заохочувати учнів поринати у різноманітні та цікаві види діяльності і при цьому дбати, щоб кожен міг знайти собі місце та зацікавленість у запропонованій справі. Коли що-небудь не виходить, не висміювати учня, а по-доброму жартувати, не підлещуватися і підстроюватися, а жити інтересами і життям учнів.

Ще однією з головних умов успішного навчання є здатність тримати дисципліну на уроці, в іншому разі не спрацьовують ніякі методичні прийоми та хитрощі. Дисципліна більшою мірою залежить від рівня насиченості уроку, від правильного поєднання гумористичного і напружено-серйозного, від уміння вчителя перемикати фази уроку, від його здатності задавати мотивацію і стимулювати учнівські успіхи, від уміння тримати педагогічну дисципліну, від уміння використовувати на практиці активні методи навчання.

 

 1.                 Інтерактивне навчання

 

Мета його полягає в тому, що початковий процес виходить з постійної та активної взаємодії всіх учнів. Це співавторство, взаємонавчання, де учень і вчитель с рівноправними суб'єктами навчання, знають, що вони роблять, обмінюються поглядами з приводу того, що вони знають.

Ці підходи до освітнього процесу не є новими для української школи. Вони застосовувалися ще в перші десятиріччя минулого століття та були поширені у педагогіці на шкільній практиці в 20-ті роки — роки масштабного реформування шкільної науки (бригадно-лабораторний та проектний метод, робота в парах системного типу учні навчали один одного).

Із усього наведеною можна зробити аналіз структури педагогічних інновацій, які включають:

 • мотиви, що спонукають до діяльності;
 • мету-результати, на досягнення яких спрямована діяльність;
 • засоби, за допомогою яких діяльність здійснюється.

В основі ідеї, народженій учителем, виникає досвід вирішення будь-якого педагогічного завдання. Ідея стає засобом зміни навчального процесу, а методи пошуку ідеї та засоби її втілення з урахуванням специфіки конкретної школи, класу послужать перетворенню навчального процесу.

Найчастіше дидактичні інновації в загальноосвітній школі виникають під впливом змін, що відбуваються в змісті, організації та технології навчання. Такі зміни можливі у двох варіантах: традиційному та інноваційному. Перший означає активне нарощування позитивних змін, рівномірне накопичення їх кількості, а другий — інновації, що періодично впроваджуються, якісно змінюючи стан та рівень.

 

2.2. Удосконалення сучасного уроку фізичної культури шляхом впровадження інноваційних технологій.

 

Фізичне виховання – могутній засіб активного впливу на розвиток організму і вдосконалення його функцій. Вчитель фізичної культури повинен постійно здійснювати контроль за станом виконання фізичних вправ учнями на уроці, їх дозування, правильність виконання та рівень фізичного навантаження. Належний стан фізичного виховання в школі можливий за активної участі в ньому адміністрації, класних керівників, вчителів фізичної культури у тісному контакті з методичним медпрацівником школи, інакше кажучи, за повноцінної співпраці педагогів та лікаря. Необхідно щоб всі заходи з фізичного виховання проводилися з врахуванням фізичного стану і вікових особливостей учнів, при дотриманні всіх дидактичних методів.

На сучасному етапі розвитку загальноосвітньої школи значне місце приділяється впровадженню в навчально-виховний процес інноваційних технологій, орієнтованих на перспективу розвитку нетрадиційних форм та систем оздоровлення що допоможе учням встановити зв’язки з природою, навчитись керувати своїми емоціями, поведінкою, рухами, досягти гармонії між тілом і духом. (Додаток 5)

Мета роботи та успіх обраного напрямку роботи, з використанням інноваційних технологій в системі фізичного виховання безперечно залежить від самого вчителя його професіоналізму творчості й майстерності, і безперечно – бажання впроваджувати цей напрямок, розвитку дитини в практику своєї професійної діяльності.

  А мета роботи вчителя це:

 • підвищення рівня навчально-виховного процесу навчальних досягнень учнів шляхом удосконалення форм та методів роботи вчителя щодо залучення дітей до систематичних занять фізичною культурою і спортом;
 • формування умінь до засвоєння рухових дій.

Основні цілі вчителя при використанні інноваційних технологій – це добір форм та напрямів роботи які будуть спрямовані на формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, стану фізичної підготовленості:

 • урок фізичної культури;
 • фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня;
 • позакласні спортивно-масові заходи;
 • змагання з різних видів спорту у режимі дня школяра;
 • використання самостійних завдань.

Модернізація освіти спонукає до пошуку нових освітніх і виховних технологій, до впровадження нетрадиційних форм і методів навчання та виховання.

 Ці технології та методи навчання спрямовують учнів на краще розуміння навчального матеріалу з предмета «Фізична культура», а також бажання учнів поліпшити свої спортивні досягнення.

 Впровадження та використання інноваційних технологій дає можливість встановити в своїй роботі різні форми взаємодії «учитель-учень», що дає можливість зпрогнозувати позитивне ставлення учнів до уроку фізичної культури та спорту.

 Отже, можна зробити висновок, що етапно організована інноваційна система фізичного виховання з використанням нетрадиційних форм та методів фізичного виховання, та різних технологій забезпечує ефективне формування у школярів позитивної мотивації до здорового способу життя.

 

2.3. Інновації, як невід’ємна частина інтерактивних технологій.

 

 Інновація (відновлення, новинка, зміна) — система або елемент педагогічної системи, що дає змогу ефективно вирішувати поставлені завдання, які відповідають прогресивним тенденціям розвитку суспільства.

 Інноваційна діяльність учителя спрямована на перетворення існуючих форм і методів виховання, створення нових цілей і засобів її реалізації, тому вона є одним із видів продуктивної, творчої діяльності людей. Ми розглянули технологію навчання та виховання в сучасній школі, але це недоцільно розглядати як окремий процес, тому що основною формою організації навчально-виховного процесу є і залишається урок.

 Класифікація уроків раціональна і дає змогу чіткіше визначити цілі та завдання, структуру кожного уроку, мобілізацію учнів для успішного вирішення поставлених завдань.

 Інноваційний педагогічний процес—цілісний навчально-виховний процес, що відображає єдність і взаємозв'язок виховання та навчання, який характеризує спільну діяльність співпрацею та спільною творчістю його суб'єктів, сприяючи найбільш повному розвитку і самореалізації особистості учня.

 Загальні вимоги до сучасного уроку:

 • озброювати учнів свідомими,глибокими,міцними знаннями;
 • формувати в учнів міцні навички та вміння, що сприяють підготовці їх до життя;
 • підвищувати виховний ефект навчання на уроці, формувати в учнів у процесі навчання риси особистості;
 • здійснювати всебічний розвиток учнів, розвивати їхні загальні та індивідуальні особливості;
 • формувати в учнів самостійність, творчу активність, ініціативу як стійкі особливості особистості, вміння творчо вирішувати завдання, які трапляються в житті;
 • вироблення вміння самостійно вчитися, отримувати та поглиблювати чи поповнювати знання, оволодівати навичками та вміннями і творчо застосовувати їх на практиці;
 • формувати в учнів позитивні мотиви навчальної діяльності, пізнавальний інтерес, бажання вчитися, потребу в розширенні й отриманні знань, позитивне ставлення до навчання.

Майстерність учителя на уроці проявляється головним чином у вдалому володінні методикою навчання і виховання, творчому застосуванні новітніх досягнень педагогіки та передового педагогічного досвіду, раціональному керівництві пізнавально-практичної діяльності учнів, їхнім інтелектуальним розвитком. Модернізація освіти спонукає до пошуку нових освітніх і виховних технологій,до впровадження нетрадиційних форм і методів навчання та виховання. Однією з таких технологій є інтерактивне навчання.

 

 1.        Методи інтерактивного навчання.

 

«Мандрівка до світу казок», «Спартакіади», гра «Похід» тощо, їх можна проводити на контрольних уроках, після вивчення окремих тем і цілих розділів навчальної програми. Перевірити рівень засвоювання учнями навчальної програми, їх умінь та навичок, застосування цих умінь і навичок в сучасних умовах. Сюжет надає уроку емоційності, зацікавлює учнів.

Заключна частина уроку—метод аутогенного тренування. Таке проведення заключної частини уроку подобається дітям, вносить різноманітність, а головне—сприяє досягненню його основної мети—зниженню навантаження, відновлення організму.

Такі уроки потрібні, бо вони нові, незвичайні. Учні на таких уроках займаються з ентузіазмом, в них підвищується тонус, бажання, настрій. Загалом—вищою є віддача і результати уроку. (Додаток 3 ст.40)

«Асоціативний кущ»

Серед інтерактивних методів навчан­ня вчителі  віддають перевагу методу побудови «асоціативного куща».Зупинімось детальніше на методі побудови «асоціативного куща». На початку роботи вчитель визначає одним словом тему, над якою проводитиметься робота, а учні згадують, що виникає в пам'яті стосовно цього слова. Спочатку висловлюються найстійкіші асоціації, потім - другорядні. Учитель фіксує відповіді у вигляді своєрідного «куща», який поступово «розростається».

Цей метод універсальний, адже може використовуватися під час вивчення будь-якої навчальної дисципліни і на всіх етапах уроку.

Робота в групах

Робота в групах надає всім учасникам можливість діяти, практикувати навички співробітництва, міжособистісного спілкування (зокрема, відпрацювання прийомів активного слухання, прийняття спільного рішення, узгодження різних поглядів). Роботу в групах слід використовувати тоді, коли необхідно розв'язати проблему, з якою важко впоратись індивідуально та коли одним із очікуваних результатів є набуття навичок роботи в команді.

Під час створення груп рекомендується об'єднувати в одній групі учасників із різними рівнями підготовки та досвіду з питання, що розглядається, оскільки в різнорідних групах стимулюється творче мислення, інтенсивний обмін ідеями, проблема може бути розглянута з різних боків.

Методична література містить сформульовані на основі досвіду інтерактивного навчання загальні правила роботи в групах:

 • кожний учасник за бажанням має можливість висловитися;
 • усі учасники групи поважають цін­ності та погляди кожного, навіть якщо не згодні з ними;
 • обговорюються ідеї, а нелюди, що їх висловили;
 • усі учасники роблять зауваження стисло й по суті;
 • усі конфлікти, що виникають, розв'язуються мирним шляхом із урахуванням інтересів учасників і правил роботи;
 • усі учасники прагнуть створити відкриту, ділову, дружню атмосферу;
 • після завершення групової роботи її результати повинні бути презентовані іншим групам

Наприклад, на уроці  фізичної культури «Україна-футбольна країна» групову роботу можна організувати таким чином.

Учні об'єднані у З групи:

1 група - історики;

2 група - теоретики;

3 група - болівальники.

Завдання:

1 група – підготувати доповідь «Історія формування футбольних традицій в Україні;

2 група – розповісти про основні правила гри в футбол;

З група – підготувати розповідь про видатних українських футболістів.

Групування учнів класу.

Групування - це метод створення пар або підгруп для дискусій, «мозкового штурму», рольових ігор, розв'язання проблем або іншої подібної діяльності під керівництвом учителя. Групування може мати сенс у будь-який момент під час уроку. До того ж, ця діяльність допоможе отримати задоволення від роботи, створити дружні стосунки та додати учням енергії.

Привітання: запропонуйте кожному з учнів пригадати цифру - один, два, три, - яка кому подобається. Нехай не називають її решті.

Тепер нехай знайдуть своїх «нумерологічних «духовних» братів і сестер»: нічого не кажучи, нехай потиснуть одне одному руки. («Якщо моє число один, я тисну вашу руку один раз» тощо.) Ті, у кого однакове число, об'єднуються і продовжують шукати інших людей із таким самим числом.

Нумерація: запропонуйте дітям перерахуватися, використовуючи стільки номерів, скільки груп ви хочете утворити. Це найшвидший спосіб об'єднання в групи.

Групування за ярликами: учитель роздає дітям заздалегідь підготовлені номери (набори двійок, трійок, четвірок та ін.). Учням пропонують знайти товариша або підгрупу з такими самими, як у нього (у неї) ярликами.

Відомі персонажі: перед заняттям учитель обирає відомі всім групи персонажів і записує імена відповідних героїв на картках, які навмання роздаються дітям. Тоді кожен учень шукає інших персонажів зі своєї групи.

 «Мозаїка»

Учням пропонується самостійно опрацювати матеріал (кожному різний) і законспектувати його в один із розділів таблиці за певний час. Після цього діти по черзі ознайомлюють свою групу з конспектом, а члени групи повинні за ним занотувати до таблиці ті самі нотатки. Наприкінці спілкування в усіх членів групи повинна бути заповнена таблиця.

Спостереження за учнями у процесі інтерактивної форми діяльності на уроці дозволило визначити такі позитивні ознаки:

 • у всіх учнів підвищується рівень свідомої активності під час виконання вправ;
 • кожен учасник групи може обирати власний темп виконання вправи, що дозволяє індивідуалізувати процес вправляння;
 • під час такої форми діяльності власний вклад у колективну справу може внести учень у будь-якому стані здоров’я; означене особливо важливо для тих, хто має психофізичні обмеження;
 • надання можливості учням створити власний кросворд демонструє напрямок їхніх інтересів та сферу обізнаності в контексті фізичної культури;
 • подібна форма діяльності учнів дозволяє вчителю визначити рівень авторитета кожного серед своїх однолітків, та у наступному - сприяти його підтримці або підвищенню.

Появу інтерактивних форм діяльності учнів на уроках фізичної культури можна визнати як тенденцію в діяльності вчителів у контексті особистісно-зорієнтованої педагогічної парадигми та розвитку в них креативного мислення.


 

ВИСНОВОК

 

За допомогою інноваційних уроків можна вирі­шити проблему диференціації навчання, організації самостійної пізнавальної і практичної діяльності учнів, сформувати уміння здійснювати самоконтроль за навчальною діяльністю тощо. Дуже важливою є проблема визначення місця нетрадиційних (інноваційних) уроків у загальній системі навчальних занять з навчально­го предмету. Кожен урок має власне місце в системі уроків з урахуванням їх видів і типів, він здійснює спе­цифічний, властивий йому внесок у вирішення основних завдань навчального предмету.
        Розглядаючи теоретичні основи впровадження інноваційних технологій уроків в практику діяльності пропоную керуватися такими принципами:

 • принцип індивідуального підходу до учнів;
 • принцип зв’язку теорії з практикою;
 • принцип свідомості і активності діяльності учнів;
 • принцип вибірковості;
 • принцип добровільної участі учнів в навчаль­ній діяльності;
 • принцип зацікавленості.

Впровадження інноваційних уроків базується на розумінні учнів як суб’єктів освітнього процесу і спря­мовані на розвиток особистості школярів, їх творчого потенціалу і мотиваційно-ціннісної сфери. На таких уроках активізуються психічні процеси учнів: увага, пам’ять, інтерес, сприйняття, мислення тощо. Осно­вою якісного засвоєння навчального матеріалу будь - якого навчального предмету є пізнавальна потреба, що ґрунтується на емоційному сприйнятті оточуючого світу і на привабливості самого навчального процесу.
  Інноваційні уроки  проводяться після вивчення певної теми або декількох тем і вико­нують функції узагальнення знань та умінь, а також контролюючо-корекційну. Нетрадиційні уроки необ­хідно розглядати як одну з активних форм навчання, як засіб підвищення ефективності навчального про­цесу, можливість здійснювати на практиці всі принци­пи навчання з використанням різних організаційних форм і методів навчання.
 Для учнів інноваційний урок це перехід в інший психологічний стан, де використовується інший стиль спілкування, мають місце позитивні емоції, почуття себе в новій якості (нові обов’язки і відповідальність), прояв творчих здібностей і особистісних якостей, са­мостійне рішення навчальних проблем, самооцінка і самоствердження тощо. Кожен урок фізичної культури має свою специфіку та використовується з певною метою. Досить важливе місце у структурі уроку займає підготовча частина уроку, вона визначає ефективність наступного етапу уроку. Уроки фізичної культури мають багато характеристик. Кожна з них може бути покладена в основу їх класифікації.                                        Усі уроки за характером їхнього змісту можна розділити на дві великі групи: предметні та комплексні. Залежно від переважного розв'язання завдань на уроці розрізняють: навчальні, тренувальні, контрольні та змішані (комбіновані) уроки.

Висунення проблеми здоров'я в число пріоритетних завдань суспільного і соціального розвитку зумовлює актуальність теоретичної і практичної її розробки, необхідність розгортання відповідних наукових досліджень і відпрацювання методичних і організаційних підходів до збереження здоров'я, його формування і розвитку.

У зв'язку з цим одним з пріоритетних завдань нового етапу реформування системи освіти має стати збереження і зміцнення здоров'я учнів, формування у них цінностей здоров'я і здорового способу життя.


Список використаної літератури

 

 1. Аксьонова О.П. Формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання: Дис.пед. наук: 13.00.07 – теорія та методика виховання. – Запоріжжя, 2005. – 226
 2. Больсевич В.К., Лубышева Л.И. Фізична культура;молодь і сучасність //Теор. і практ. фіз. культ., 1995, № 4, с. 2-7.
 3. Вукіна Н.В., Дементієвськаа Н.Л., Суизенко І. М. Критичне мислення: як цього навчити: Науково-методичним посібник / За наук. ред. О. 1. Пометун. -Х„ 2007.-190 с.
 4. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: Вільний вибір. Відкритість. Діяльність. Зворотний зв’язок. Ідеальність: посібник для вчителів. – Луганськ: Навчальна книга, Янтар, 2004. – 84 с.
 5. Дичківська І. М. Інноваційні педаго­гічні технології.- К.: Академвидав,2004.
 6. Евдокшюв В.И., Олейник Т.А., Горькова С. А. Практикум по развитию критического мышления.- X.: Торнадо,2002,- 144 с.
 7. Савченко О. Я. Сучасний урок у почат­кових класах. - К.: Магістр-5,2007.-255 с.
 8. Соціолого-педагогічний словник / За ред.. В.В. Радула. – К.: "Ексоб”, 2004. – 304 с.
 9. Столярів В.И., Биховська И.М., Лубишева Л.И. Концепція фізичної культури і фізкультурного виховання (інноваційний підхід) //Теор. і практ. фіз. культ., 1998, № 5, с. 11-15.
 10. Тягло О. В. Критичне мислення,- X.: ВГ «Основа», 2008,-190с.


Додаток 1

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ З ТЕМИ «ГІМНАСТИКА»

(для учнів 11 класів)

 

Тема уроку: Ритмічна гімнастика та степ-аеробіка, як засіб сприяння здоров’я школярів.

Мета уроку: Вдосконалити комплекс вправ з елементами ритмічної гімнастики та степ-аеробіки, розвивати координацію рухів, відчуття ритму, загальну витривалість.

PIC_0129.JPG

Задачі уроку: І. Навчити виконувати комплекс вправ з елементами ритмічної

гімнастики та степ-аеробіки.

ІІ. Удосконалити техніку виконання акробатичної комбінації  на гімнастичних матах.

ІІІ. Сприяти розвитку гнучкості, координації рухів та силових якостей учнів.

Місце проведення: Спортивний зал школи

ІЗОШ № 11.

Інвентар та обладнання: Гімнастичні мати, степ-платформи, м’ячі, гантелі, магнітофон.

Урок провела: Вчитель фізичної культури ІЗОШ № 11

            Яковенко Вікторія Миколаївна

 

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

І

Підготовча частина

12 хв

 

 

 •                  Шикування в одну шеренгу, рапорт;
 •                  Повідомлення задач уроку;
 •                  Техніка безпеки під час виконання вправ;
 •                  Стройові вправи:

а/ повороти на місці праворуч, ліворуч, кругом;

б/ перешикування з шеренги по одному в шеренгу по два;

 •                 Різновиди ходьби:

а/ на носках, руки на поясі;

б/ на п’ятках, руки за спиною;

в/ на внутрішній і зовнішній стороні стопи, руки на поясі;

г/ перекати з п’ятки на носок.

 •                 Різновиди бігу:

а/ рівномірний біг;

б/ приставним кроком правим боком;

в/ приставним кроком лівим боком;

г/ біг спиною вперед дивлячись через праве плече;

д/ біг із зміною напрямку.

 •                 Загальнорозвиваючі  вправи в русі:

а/ 1-2 руки вгору (вдих)

    3-4 руки вниз (видих)

б/ кругові оберти головою вправо, вліво;

в/ кругові оберти руками вперед, назад;

г/ наклони на кожен крок;

д/ ходьба напівприсяді;

є/ ходьба в повному присяді.

1'

 

1'

1'

 

 

2'

 

 

 

2'

 

 

 

 

 

2'

 

 

 

 

 

 

3'

4-6 разів

 

4-6 разів

4-6 разів

 

8-10 кроків

8-10 кроків

Стежити за дисципліною на уроці. Перевірити спортивну форму. Чітке виконання команд.

 

 

 

 

 

 

 

Стежити за диханням.

 

 

 

 

 

Стежити за правильністю виконання вправ. Виправляти помилки.

ІІІ

Основна частина

30 хв

 

1

1.          Навчити виконувати комплекс вправ з елементами ритмічної гімнастики та степ-аеробіки

а/ В.п – стоячи обличчям до платформи, приставні кроки вправо, вліво;

 

б/ в.п– захльост голені назад вправо, вліво, руки на поясі.

в/ в.п.– наклони в сторони, руки вгору;

г/ в.п – наклони в сторони, руки вперед;

д/ вправи на степ-платформах.

 •                   В.п обличчям до платформи, руки на поясі.
 •                   Крок правою ногою на платформу, руки на поясі;
 •                   Крок лівою ногою на платформи, руки на поясі;
 •                   Приставні кроки на платформи, руки на поясі;
 •                   В.п 1 - крок правою ногою на платформу, 2 – мах лівою ногою вперед,  3- крок з платформи лівою, 4 – приставити праву ногу.
 •                   В.п 1 -  крок лівою ногою на платформу, 2 -  мах зігнутою правою ногою вгору, 3 -  крок з платформи правою, 4 - приставити ліву ногу;
 •                   В.п. 1 – крок правою ногою на платформу, 2 – мах лівою назад, 3 – приставити ліву ногу, 4 – крок з платформи правою.
 •                   В.п правим боком до платформи 1 – крок правою ногою на платформу, 2 – мах лівою вперед на платформу,     3 – крок з платформи правою,               4 – перехід на ліву сторону.
 •                   В.п обличчям до платформи 1 – настрибнути на платформу лівою (по черзі), 2 – зістрибнути вниз, 3-4 – ноги на різно, руки в сторони.
 •                   В.п сидячі на платформі, ноги нарізно, 1-2 – нахили тулуба до правої, 3-4 – до лівої ноги, 5-6 нахили вперед, ноги разом.

є/ вправи на килимі з м’ячами.

20 '

 

 

6 р.

 

 

6 р.

 

6 р.

 

6 р.

 

 

 

6 р.

 

6 р.

 

6 р.

 

6 р.

 

 

 

6 р.

 

 

 

6 р.

 

 

 

6 р.

 

 

 

 

6 р.

 

 

2 р.

Показ роз’яснення, показ. Показувати один раз під рахунок вчителя, другий під музичний супровід

 

 

 

 

Розвивати координацію рухів. Стежити за чіткістю виконання . звернути увагу на синхронність виконання вправ. Виправляти помилки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвивати гнучкість, координацію рухів.

2

2. Удосконалити техніку виконання акробатичних комбінацій на матах.

  -   В.п основна стійка обличчям до матів.

 •                   Танцювальна вправа “хвиля”.
 •                   Рівновага на одній нозі.
 •                   Упор присівши.
 •                   Два перекиди вперед.
 •                   Стійка на лопатках “берізка”.
 •                   З положення лежачи “міст”.
 •                   З упору присівши розвертання на 1800 підскоком руки вгору

5'

Вправи виконувати зі страховкою вчителя. Стежити за правильністю виконання вправ, виправляти помилки.

3

2.          Сприяти розвитку гнучкості, координації рухів та силових якостей

а/ В.п з гантелями

 •                   В.п стійка нарізно, гантелі вперед, 1 – гантелі до плечей, 2 – в.п.
 •                   В.п. – гантелі до плечей. 1-4 кола вперед, 1-4 кола назад.
 •                   В.п. – о.с. гантелі в сторони, 1 -  гантелі до плечей, 2 – гантелі вгору, 3 -  гантелі до плечей; 4 – в.п.
 •                   В.п. гантелі в сторони. 1- 4 – кола вперед, 1-4 кола назад
 •                   Почергове згинання і розгинання рук. 1 -  праву гантелю до плеча, ліву вниз, 2- ліву гантелю до плеча праву вниз.
 •                   В.п. дві гантелі в праву руку, нахили тулуба в сторони.
 •                   В.п. гантелі за головою, зведення і розведення ліктів.

 б/ вправи на відновлення дихання.

5'

 

 

4-6 р.

 

4-6 р.

 

4-6 р.

 

 

4-6 р.

 

4-6 р.

 

 

 

4-6 р.

 

4-6 р.

Вправи виконувати повільно, поступово збільшувати амплітуду. Вправи виконувати під рахунок вчителя. Виправляти помилки. Звернути увагу на техніку виконання вправ.

ІІІІ

Заключна частина

3 хв.

 

 

-                     Шикування в одну шеренгу

 •                   підбиття підсумків уроку
 •                   домашнє завдання

1'

1'

1'

Визначити учнів, які технічно правильно виконували вправи. Загальнорозвиваючі вправи

PIC_0144.JPG


Додаток 2

 

КОЗАЦЬКІ  РОЗВАГИ: «ГЕЙ, ВИ, ХЛОПЦІ, СЛАВНІ ЗАПОРОЖЦІ» 

 

E:\S8004902.JPG

Мета:  пропаганда здорового способу життя, патріотичне виховання.

Місце проведення: спортивний зал ІЗОШ № 11.

Ведуча:

Добрий день, шановна громадо! Вітаємо Вас на нашому святі. Зараз до нас завітають наші козаки. Чуєте? Земля гуде, їдуть! Зустрічайте, команда № 1, № 2 (представлення команд )

Ведучий:

Добрий день вам, щирі,

Всім бажаєм  щастя, миру!

Раді Вас усіх вітати,

На козацькім нашим святі!

Ведуча:

E:\x_caba3a6b.jpgСьогодні свято. Конкурс нині.

Сьогодні все козацтво тут.

У залі затишно і світло.

Козацькі ігри всіх нас ждуть.

Ведучий:

Ми – діти козацького роду,

Нащадки славних козаків,

Майбутнє нашого народу,

Достойна зміна прадідів, батьків!

Ведуча:

Шановні гості! Сьогодні ми проводимо змагання для юнаків 10-х класів, «Гей, ви, хлопці, славні запорожці!», в якому учасникам необхідно проявити свій характер і продемонструвати свої фізичні якості. А ми побачимо, чи гідні вони наших предків – запорізьких козаків!

Ведучий:

Ну, ось, козаки на місці. Можна їх познайомити із суддями.(представлення журі)

Ведуча:

Наші славні козаки потрапляли в різні непередбачувані ситуації, та завжди їм удавалося знаходити вихід зі скрутної ситуації. Запрошуємо наші команди на перший конкурс, Який називається «Втеча з полону».

І конкурс «ВТЕЧА З ПОЛОНУ»

За сигналом учасники змагань повинні зайняти положення сидячи руки назад. М’яч покласти на живіт і в такому положенні пройти дистанцію, щоб м’яч не покотився. Перемагає команда, яка перша закінчила естафету.

Ведучий:

А зараз ми переходимо до другого конкурсу, який має назву «Оселедець».

ІІ конкурс «ОСЕЛЕДЕЦЬ»

Два представника кожної команди із зав’язаними очима повинні почепити козаку, намальованому на плакаті, «Оселедця». Переможе та команда, яка виконає це точніше.

Ведуча:

Козаки даремно не гаяли часу, а влаштовували змагання, демонструючи свою силу, спритність і козацьку завзятість. Наступний конкурс «Козацький футбол».

ІІІ конкурс «КОЗАЦЬКИЙ ФУТБОЛ»

Кожний учасник гри зав’язує на нозі (біля щиколотки) мотузку з повітряною кулькою. За сигналом учасники гри починають бігати по колу, намагаючись луснути кульку свого суперника. Перемагає команда, яка більше луснула кульок.

Ведучий:

Усі ви добре знаєте, що козаки любили гарні страви, а українські господині завжди готували найсмачніше. Я запрошую наших козаків на конкурс «Вареники».

ІV конкурс «ВАРЕНИКИ»

У цьому конкурсі бере участь вся команда. Один учасник розташовується на стільці напроти своєї команди. По сигналу козаки по черзі переносять на дерев’яній ложці вареник, який потрібно з’їсти отаману. Перемагає та команда, яка швидше впоралася із завданням.

Ведучий:

Настав час запросити команди на перетягування канату.

V конкурс «ПЕРЕТЯГУВАННЯ КАНАТУ»

Ведуча:

А зараз ми проведемо наступний конкурс, який має назву «Історична вікторина».

VІ конкурс «ІСТОРИЧНА ВІКТОРИНА»

Команди по черзі беруть картки із запитаннями, на які одразу дає відповіді. За кожну правильну відповідь нараховується один бал.

Ведуча:

А хто ж не знає, якими кмітливими були козаки в розвідці. Чого тільки не вигадували, як тільки не маскувалися! Зараз Вам доведеться маскуватись. Хто піде у розвідку? Наступний конкурс  --«Маскування козаків».

VІІ конкурс «МАСКУВАННЯ КОЗАКІВ»

Конкурс проводиться із використанням жіночого одягу. Перемогу здобуде команда, яка швидше переодягне одного козака.

Ведучий:

Гей, Ви, хлопці – запорожці,

А де ваша сила?

Чи свою козацьку славу

Ви не розгубили ?

З давніх-давніх часів чоловіки любили мірятися силою. Ось і сьогодні у наших змаганнях відбуватиметься «Конкурс богатирів».

VІІІ конкурс «БОГАТИРІ»

Представники кожної команди по черзі виходять на середину зали, виконують жим гирі однією рукою. Команда-переможець визначається за найкращим результатом у сумі піднімань.

Журі оголошує результати і нагороджує переможців.

Ведуча:

Хай, добрі люди, Вам щастя буде!

Хай буде доля на всі роздолля

І до того літ багато на любов і згоду,

E:\x_d0498141.jpgХай не буде переводу

Козацькому роду!

Усім велика подяка!

До побачення!

 

 

 

 

 

 

 

 

E:\x_e9b5004a.jpg

 

 

 

 

 

 


Додаток 3

Інноваційно-інтегрований урок з фізичної культури

та основ здоров’я для учнів 6 класу

 

Розробила:

учитель фізичної культури

вищої категорії

Яковенко В.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAM_3482.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ізюм 2014


ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я

ДЛЯ УЧНІВ 6 КЛАСУ

Місце проведення: спортивний зал ІЗОШ №11

Тема: «Баскетбол»

Мета уроку: Довести доцільність ведення здорового способу життя. Орієнтувати учнів на формування і зміцнення як індивідуального, так і суспільного здоров’я, збільшення рухової активності. Формувати системність валеологічних знань. Оновлення рухової пам'яті шляхом повторення отриманих навичок і умінь в різних умовах, створення умов для самостійного розвитку кондиційних якостей. Виховувати морально і фізично здорову особистість із почуттям відповідальності за своє здоров’я.

Завдання уроку:

1. Повторити отримані учнями уміння й навички з техніки ведення м’яча, подвійного кроку після ведення м’яча.

2. Розвивати в учнів загальну витривалість засобами спеціальних баскетбольних вправ.

3. Формувати в учнів мотивації до здорового способу життя.

4. Виховувати морально-вольові якості: відповідальності за своє здоров’я, дружби, взаємодопомоги, відповідальності за свою команду за допомогою спортивної естафети.

Методи навчання: словесний, наочний, практичний, повторний, ігровий, змагальний.

Обладнання: мультимедійне обладнання, секундомір,баскетбольні м'ячі, магнітофон, фішки, фітнес-килимки, канат, горіхи, повітряні кульки, олівці, аркуші, одноразові тарілки.

Тип уроку: комплексний.

 

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

 1. Підготовча частина.

12-15 хв.

 

1.

Організація учнів до уроку

2 хв.

 

 

 • Шикування учнів за рівнем фізичної підготовленості.

30 сек.

Фронтальний метод

 • Перевірка правильної постави.

30 сек.

Звернути увагу на зовнішній вигляд учнів та самопочуття

 • Привітання.

30 сек.

 

 • Вимірювання ЧСС.

10 сек.

70-75 ударів за хвилину

2.

Мотивація діяльності учнів на уроці:

1 хв.

 

 

 • Діти! У нас сьогодні буде незвичайний урок – присвячений нашому здоров’ю. Тільки здорова людина може бути успішним в житті, може бути багатим, може жити повноцінним життям. Як що буде здоровий кожен з вас – буде здорова українська нація – буде здорова Україна!

30 сек.

Діти разом вимовляють девіз уроку:

Спорт-краса, здоров’я – сила.

Фізкультура теж нам мила.

Геть від нас «хвороби віку»,

Жити хочемо без ліку!

3.

 •      Діти! Сьогодні ми з вами будемо будувати піраміду людського здоров’я, яка складається з декількох поверхів, а які вони ви дізнаєтеся протягом уроку.

10 сек.

Піраміда намальована на стіні спортивного залу

4.

 •      Це буде урок-змагання, які судити буде наше умовне журі, до якого входять Міністр будівництва та архітектури, Лікар, Учитель танців. Вони зроблять підрахунки, а ви за цими підрахунками отримуєте оцінки до класного журналу.

10 сек.

Учитель призначає суддів-учнів, які за станом здоров’я відносяться до СМГ або звільнені від уроків.

5.

 •      Спочатку нам треба розім’ятися, підготувати наші м’язи для подальших занять. Під час розминки, фізичного тренування м’язів покращується фізична складова здоров’я людини. Цим ми зараз і займемось. Оцінювати стан вашого фізичного здоров’я буде наш лікар

10 сек.

 

6.

Стройові вправи:

 •     стройові команди, повороти на місці, розрахунок, перешикування, стройовий крок.

40 сек.

Звернути увагу на правильність виконання вправ

7.

Різновиди ходьби:

1 хв.

Стежити за правильною поставою учнів

 

 • на шпиньках;

10 сек.

 • на п’ятах;

10 сек.

 • на зовнішньому, на внутрішньому боці стопи;

10 сек.

 • у напівприсіді, в повному присіді;

10 сек.

 • спортивна ходьба.

10 сек.

8.

Спеціальні бігові вправи баскетболіста (вправи виконуються за діагоналлю спортивного залу):

 

 

2 хв.

Зняття стресу засобами фізичних вправ

Поточний метод, дистанція 3 кроки, звертати увагу на частоту рухів

 

 • з високим підняттям стегна;

30 сек.

Звертати увагу на правильність

 • з захлестом гомілки назад;

30 сек.

виконання завдання

 • стрибками в широкому кроці, з підскоками.

30 сек.

Дотримувати дистанцію

 • приставними кроками лівим і правим боком;

 

 

 

 

 

 

 

30 сек.

Коліна зігнути, встати у стійку баскетболіста

Різновиди бігу виконуються по лицевим лініям спортивного залу, а по боковим - відпочинок

 • схресним бігом
 • з прискореннями, із зупинкою по свистку і зміною напряму руху.

30 сек.

30 сек.

переходять на ходьбу

За сигналом учителя

9.

Повільна ходьба з помахами рук.

1-2 хв.

Відновити дихання учнів

 

 •      Слово надається Судді-лікареві, який підіб’є підсумки нашої розминки.

Молодці, діти! Добре розім’яли всі свої м’язи та значить покращили своє фізичне здоров’я.

30 сек.

Суддя Міністр будівництва та архітектури відкриває перший поверх «піраміди здоров’я»

 •      Зараз учитель танців розучить з нами комплекс вправ для покращення нашого психічного здоров’я. Коли ви себе погано почуваєте, устали, у вас поганий настрій, то вмикайте цю веселу пісеньку та робіть те, що поє співак або просто швидко рухайтеся під веселу, ритмічну музику.

30 сек.

Зняття стресу засобами музикотерапії, вільних рухів тілом

10.

Комплекс ЗРВ в парах «Половинки»:

Перешикування через центр по 6 у русі. Встати в шаховому порядку, розібратися по парах.

3 хв.

Презентація «Половинки» під музичний супровід пісні сестер Толмачових «Половинки»

 

1.В.п. – о.с.

1 – 4 – стройовий крок на місці.

10 сек.

Учні СМГ виконують вправи за своїм самопочуттям

Зразок танцювальних вправ

2. В.п. – о.с.

1 – 4 – зміна положення рук

10 сек.

показано на слайдах

3. В.п. – о.с.

1 – 4 – згинання та розгинання рук

10 сек.

презентації

4. В.п. – о.с.

1-4нахили тулуба в сторони

10 сек.

Учні повторюють за

5. В.п. – о.с., руки в сторони

1-4 – стройовий крок з рухами руками

10 сек.

учителем танців, за

6. В.п. – о.с.

1-4 – махи руками

10 сек.

кумедними,мультяшними

7. В.п. – о.с.

1-4 – колові оберти тулубом

10 сек.

Тваринками, які зображені

8. В.п. – о.с.

1-4 – рухі зігнутими руками

10 сек.

на екрані

9. В.п. – о.с.

1-4 – нахили тулуба с в сторони

10 сек.

Учитель постійно

10. В.п. – о.с.

1-4 – колові оберти тазом

10 сек.

підбадьорює учнів, сам

11. В.п. – о.с.

1-4 – руки вправа, вліво, переступаючи з ноги на ногу

10 сек.

посміхається, та змушує

12. В.п. – о.с., руки за спину

1-4 – колові оберти тазом

10 сек.

посміхнутися, розслабитися

13. В.п. – о.с.

1-4 – обіймання друг друга

10 сек.

учнів

14. В.п. – о.с.

1-4 – нахили тулубом з махами рук

10 сек.

 

15. В.п. – о.с.

1-4 – стрибки навколо себе

10 сек.

 

16. В.п. – о.с.

1-4 – стрибки на 2-х ногах на місці.

10 сек.

 

 

17. В.п. – о.с.

1-4 – стрибки «ноги нарізно»

10 сек.

 

11

Підрахунок ЧСС.

10сек

150-160 уд. за хвилину.

12

Молодці, діти! Добре потанцювали, ви помітили, як покращився ваш настрій? Ви посміхаєтесь, веселитеся – психічне здоров’я покращилося!

Тому наш Міністр будує новий поверх «піраміди здоров’я» - психічна складова здоров’я.

30 сек.

На піраміді відкривається ІІ поверх.

 1. Основна частина.

10-15 хв.

 

1

Клас розділити на 4 групи:

І естафета: ведення м’яча правою рукою, подвійний крок, кидок в кільце

 

 

 

 

2 хв.

Кожна команда швидко обирає капітанів і назву команди

C:\Users\Евгения\Pictures\img103.jpg

2

ІІ естафета: передачі м’яча під ногами всіх членів команди, останній – отримавши м’яча, виконує ведення м’яча, подвійний крок, кидок у кільце

2 хв.

І, ІІІ команди виконують естафети на правий щит, а ІІ, IV – на лівий щит.

3

ІІІ естафета: передачі м’яча над головою всіх членів команди, останній – отримавши м’яча, виконує ведення м’яча, подвійний крок, кидок у кільце

2 хв.

Судді (учні з числа учнів СМГ) уважно слідкують за виконанням завдання естафет, та знімають по одному штрафному очку за неправильне виконання завдання.

4

IV естафета: пересування «павучком» (упор позаду на руки), м’яч тримати на колінах, підтримуючи животом та підборіддям до 3-х метрової лінії, ведення м’яча, подвійний крок, кидок у кільце

2 хв.

За кожне попадання у кільце судді нараховують по 2 очки. За швидкість теж команди отримують очки: І – 4 оч., ІІ – 3 оч., ІІІ – 2 оч., IV – 1 оч.

Перемагає команда, які набрала більшу кількість очок.

 

5

Судді оголошують підсумки естафет, за якими члени команд отримують оцінки.

1 хв.

За підсумками естафет, можна зробити висновок, що у нас всі команди дружні, з доброзичливими взаємовідносинами в оточуючому колективі.

6

Діти! Ви бачите, що тільки дружна команда, команда однодумців, члени якої можуть слухати друг друга, вчасно приймати важливі рішення, доброзичливо спілкуватися – завжди перемагає у змаганнях і навіть у житті! Це вміють робити тільки соціально здорові люди. Зараз ми з вами намагалися розвивати своє соціальне здоров’я.

 

1 хв.

Судді будують ІІІ поверх на умовній «піраміді здоров’я» людини – соціальна складова здоров’я.

 1.          Заключна частина

15 хв.

 

1

У нас залишився останній поверх «піраміди здоров’я». Як ви вважаєте, як він називається?

 • Це духовна складова здоров’я.

Зараз ми вивчимо декілька вправ для розвитку та покращення нашого духовного здоров’я.

30 сек.

Учні стелять килимки для фітнесу біля центрального кола. Внутрі кола пеньковий канат, внутрі канату – каштани або килимок для масажу стоп

2

Учні займають свої місця на килимках босоніж по колу.

 1.   Вправа для профілактики плоскостопості «Канат»

І група – становиться на канат босоніж, руки на плечах друг у друга та роблять приставними кроками 10 кроків вправо;

ІІ група – масаж стоп каштанами

За сигналом учителя міняються місцями.

30 сек.

 

 

 

 

 

 

 

3

 1.   Вправа для профілактики плоскостопості «Каштани»

І група – заходять в коло та роблять кроки по каштанам та масажному килиму

ІІ група – масаж стоп каштанами

30 сек.

За сигналом учителя міняються місцями.

4

 1. Вправа для профілактики плоскостопості «Салат».

Учні пальцями правої ноги беруть по одному 4 грецьких горіхів та складають на одноразову тарілочку.

Потім пальцями лівої ноги беруть по одному горіхи та викладають назад (начебто їдять салат).

1 хв.

Учитель по черзі називає різні компоненти для салату

5

Вправа для профілактики плоскостопості «Портрет».

Учні пальцями правої ноги беруть олівець та малюють свій портрет на аркуші паперу та потім показують друг другу, та посміхаються.

1 хв.

Учитель по черзі називає частини тіла, які малюють учні (голова, тулуб, руки, ноги і т.д.).

6

Вправа для профілактики сколіозу

В.п. – стоячи на колінах, сісти на п’яти

1 – сісти на підлогу справа біля п’ят

2 – в.п.

3-4 – тож в інший бік

30 сек.

Всі вправи виконуються під спокійний музичний супровід.

Учитель підстраховує учнів, у яких не виходе

7

Вправа для профілактики сколіозу

В.п. – стоячи на колінах

1-3 – нахил назад, торкнутися спиною підлоги

4 – в.п.

30 сек.

Учитель підстраховує учнів, у яких не виходе

8

Вправа для профілактики сколіозу.

В.п. – лежачі на животі

1-3 – прогин назад, упор на обидві руки

4 – в.п.

30 сек.

Добре прогнути спину

9

Вправа для профілактики сколіозу.

В.п. – лежачі на животі

1 – підняти праву руку та ліву ногу

2 – в.п.

3 – підняти ліву руку та праву ногу

4 – в.п.

30 сек.

 

Добре прогнути спину

10

Вправа для профілактики сколіозу.

В.п. – лежачі на правому боку, упор на лікоть

1 – підняти ліву ногу

2 – в.п.

3-4 – то же на другом боку

30 сек.

Махи ногами

11

Вправи для профілактики захворювань дихальної системи.

Підняти руки через сторони вгору і прогнутися. Зімкнути руки на потилиці, випхнути грудь і відхили голову трохи назад. М’язи розслабити. Зробити енергійний видих так, щоб якомога більш звільнити легені від повітря. Після цього вдихнути вільно, глибоко.

3-4 рази

Вправу виконувати сидячи на підлозі.

12

«Черевне дихання».

Зробити вдих, а потім видих. У диханні переважно бере участь живіт, а грудна клітина залишається нерухомою.

3-4 рази

Для контролю рука лежить на животі.

 

13

«Грудне дихання».

Після енергійного видиху зробити вільний вдих через ніс. У диханні бере участь тільки грудна клітина, а живіт і ключиці залишаються майже нерухомими.

3-4 рази

Для контролю рука лежить на груді.

 

14

«Повне дихання».

Під час вдиху розширюється і грудна клітина і живіт.

3-4 рази

Для контролю одна рука лежить на животі, а друга – на грудях

15

«Потрійний видих».

Сісти якнайзручніше, добра випростатися. Зробити вдих, затримати повітря. Видихати треба тричі випускаючи повітря, при цьому видих супроводжувати гучним вимовлянням звуків.

3-4 рази

Ритмічні вдихи протягом 30 секунд

 

16

Взяти повітряну кульку, надути її повітрям одного видиху. Показати друг другу. У кого надвелика кулька?

30 сек.

Учитель робить видих у кого більше ЖЄЛ.

17

Аутогенне тренування.

Учні лягли  на підлогу, руки і ноги в сторони у положенні «Зірочка». Закрили очі та представили собі улюблене місце на природі.

Потім прокинулися, сідають. Міністр будівництва відкриває останній поверх «піраміди здоров’я».

2 хв.

Учитель вимовляє текст аутогенного тренування: «Ваші м’язи розслаблені, дихання рівне. М’язи рук, ніг по черзі розслабляються, становляться легкими, мов пушинки. Учні уявляють собі, що вони літають».

18

Підбиття підсумків уроку:

«Отже, діти, сьогодні на уроці ми повторили з вами складові частини людського здоров’я. Завдяки цієї піраміди ви узнали, що фізичне здоров’я людини найважливіше, тому, що це - фундамент піраміди. Психічне здоров’я теж не менш важливе для людини. Тому треба уникати стресів. Взагалі людина не може бути здоровою без будь-якого поверху. Треба берегти своє здоров’я, постійно зміцнювати його.

Сьогодні ми вивчили багато засобів покращення всіх складових нашого здоров’я. Використовуйте їх кожного дня самостійно дома, навчить своїх батьків, родичів та будьте здорові!

1 хв.

Учитель підходе до «піраміди здоров’я» та підбиває підсумки уроку.

19

Вихід із залу.

30 сек.

Учні строєм виходять із залу.

 

Текст аутогенного тренування

Сядьте зручніше, розслабтеся, закрийте очі, відчуєте, як приємне тепло розливається по вашому тілу. Уявіть себе на пляжі вранці. Море майже нерухоме. Відчуєте свіжість і чистоту повітря. Подивитеся на воду, небо.

Деякий час вслухуйтеся в передсвітанкову тишу, в нерухомість. Небо над горизонтом червоніє, потім стає золотим. Потім вас торкаються перші промені сонця. І ви бачите, як воно повільно піднімається з води.

Коли сонце наполовину показується з-за горизонту, ви бачите, що його віддзеркалення у воді утворює доріжку золотого мерехтливого світла, що йде від вас до самого його центру. Вода тепла, приємна, і ви вирішуєте увійти до неї. Повільно, насолоджуючись, ви починаєте пливти в золотому сяйві, що оточує вас. Ви відчуваєте зіткнення тіла з водою, повною іскристого світла. Ви відчуваєте, як легко вам пливти, і насолоджуєтеся рухом по морю.

Чим далі ви пливете по морю, тим менше усвідомлюєте воду, що оточує вас, і тим більше стає навколо світу. Ви відчуваєте, що оповиті благотворним проникаючим у вас світлом. Тепер ваше тіло купається в життєдайній енергії сонця. Ваші почуття пройняті її теплом. Ваш розум осяяний її світлом. Ви повертаєтеся. Одночасно зберігаючи в собі частинку світла і тепла. Розплющуємо очі!

SAM_3473.JPG

 

 


SAM_3484.JPGSAM_3482.JPGSAM_3479.JPGSAM_3480.JPG

Додаток 4

 

 

    

 

 

Методична розробка уроку з баскетболу

MCj04079420000[1]для учнів 8 класу

 

 Розробила:

 учитель фізичної культури

 вищої категорії

 Яковенко В.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E:\IMG_20141205_122331.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ізюм 2013

 

 

 

E:\IMG_20141205_123353.jpg Місце проведення: спортивний зал  ІЗОШ №11                                                                                                                 

Тема: «Баскетбол».

Мета і завдання:

1. Повторити техніку виконання стійки баскетболіста, пересування в ній з м'ячем і без м'яча, ведення м'яча на місці і в русі.

2. Розвиток швидкості, спритності, почуття м’яча, витривалості засобами спеціальних вправ для баскетболіста.

3. Виховання взаємовиручки за допомогою спортивної естафети.

Методи навчання: словесний, наочний, практичний, повторний, ігровий, змагальний.

Обладнання: гімнастичні лавки, баскетбольні м'ячі, стійки.

 

 

 

             Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

 1. Підготовча частина.

8-12 хв.

 

 

1. Організація учнів до уроку:

 • Шикування за групами фізичної підготовленості.
 • Перевірка правильної постави.
 • Привітання.
 • Повідомлення завдань уроку.
 • Підрахунок ЧСС.

2. Аукціон знань з правил гри у баскетбол:

 • мета гри,
 • початок гри.
 • час гри;
 • склад команди,
 • розмір майданчика,
 • вага м'ячу.

3. Правила безпеки на уроках з баскетболу:

 • спортивна форма і взуття;
 • дисципліна і організованість на уроці;
 • обов’язкова підготовка м’язів (розминка);
 • самоконтроль за самопочуттям;
 • радіатори, освітлення, вікна захищені сіткою, щитами;
 • температура повітря +14-22, вентиляція;
 • особиста гігієна.

4. Стройові вправи:

 • стройові команди, повороти на місці, розрахунок. перешикування з 1 шеренги у 3 шеренги на місці.

5. Різновиди ходьби:

 • на шкарпетках;
 • у напівприсіді, в повному присіді;
 • стрибками в широкому кроці, з підскоками.
 • спортивна ходьба.

6. Різновиди бігу:

 • приставними кроками лівим і правим боком;
 • з прискореннями, із зупинкою по свистку і зміною напряму руху.

7. Повільна ходьба з помахами рук.               

8. Підрахунок ЧСС.

1 хв.

30 сек.

30 сек.

30 сек.

1хв-10 сек

3 хв.

 

 

 

 

 

 

1 хв.

 

 

 

 

 

 

 

2 хв.

 

 

 

1 – 2 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

1хв.

Фронтальний метод

Звернути увагу на зовнішній вигляд учнів та самопочуття

 

 

70-75 ударів за хвилину

Учні сидять на гімнастичної лавці. За кожну вірну відповідь учень отримує жетон. Переможця визначають за найбільшою кількістю набраних жетонів.

 

 

Інструктаж з безпеки на уроках по баскетболу. Інструкція № 4.2.

 

Дома учні повинні повторити правила гри та безпеки життєдіяльності на уроках у підручниках з фізкультури

 

Фронтальний метод

 

Стежити за правильною поставою учнів

 

 

Учні з низькою фізичною підготовленістю переходять на ходьбу по маленькому колу (коли заморяться)

 150-180 уд. за хвилину.

2.            Основна частина.

20-25 хв.

 

 

1. Повторення стійки баскетболіста (без м'яча): ноги на ширині плечей, вага тіла розподіляється рівномірно на обидві ноги, руки підведені від підлоги на 30-40 см., коліна напівзігнуті, тулуб злегка нахилений вперед так, щоб вісь плеча, коліна і стопи знаходилося на одній лінії, руки зігнуті в ліктях.

2. Пересування в захисний стійці: ноги напівзігнуті, знаходяться на однієї лінії; вага тіла розподілена рівномірно на обидві ноги з опорою на передню частину стопи; тулуб злегка нахилено уперед, руки трохи зігнути у ліктях, розведені у сторони у різні положення у залежності від дій нападаючого. Пересування у захисної стійці приставними кроками вправо, вліво, спиною уперед. При бігу необхідно ковзати по майданчику, намагаючись не вистрибувати.

2. Тримання м'яча: м'яч лежить на підлозі перед гравцем, покласти руки, розставивши пальці, на м'яч, підняти його, прийнявши стійку баскетболіста.

3. Підняти лежачий перед гравцем м'яч до висоти грудей, відпустити, прийняти стійку баскетболіста і піймати м'яч, що відскочив.

4. Ведення м'яча на місці: виконується послідовними м'якими поштовхами м'яча однією рукою (або по черзі) вниз дещо з боку від ступень ніг. Ноги зігнуті, лікті опущені, пальці широко розставлені, утворюючи купол. М'яч слід штовхати вниз, а не ударяти по ньому.

5. Ведення м'яча в русі.

М'яч вести, так само як і на місці з боку від стоп і кисть розвернута трохи уперед.

6. Спортивна естафета.

а) ведення м'яча правою рукою;

б) ведення м'яча лівою рукою;

в) з поворотами поміж стійок;

г) кроком і бігом;

д) приставними кроками;

е) з лівою на праву руку;

ж) передача м’яча с правої на ліву руку під ногами.

2 хв.

 

 

 

 

2 хв.

 

 

 

 

 

 

2 хв.

 

 

3-5 хв.

 

 

10 хв.

Фронтальним методом

а) розказати;

б) показати;

в) дати спробувати учневі;

 

Клас розподілити на групи у залежності від кількості баскетбольних м’ячів у наявності

 

 

 

 

фронтальним методом

 

 

 

 

 

по колу потоковим методом

 

 

 

 

 

 

Перешикування з 1 у 3  колони

Перемагає команда, яка отримає найменшу кількість штрафних очок, швидше та якісніше закінчить естафету. Естафета вважається завершеною, коли останній учасник виконає передачу естафети, і капітан підніме руку вгору.

3.            Заключна частина.

5 хв.

 

 

1. Шикування.

2. Під спокійну музику вправи на розслаблення.

3. Підрахунок ЧСС.

4. Підведення підсумків уроку, виставляння оцінок за урок.

5. Домашнє завдання: повторити правила гри у баскетбол та правила безпеки життєдіяльності на уроках з баскетболу у підручниках з фізкультури. Підготувати додатковий матеріал з розвитку баскетболу в Україні..

6. Вихід із залу.

30 сек.

1 хв.

1 хв.

2 хв.

30 сек.

 

 

 

Відновити дихання і ЧСС до 80-100 ударів. за хв.

 

Визначити кращих учнів, звернути увагу на загальні помилки

 

 

 


Додаток 5

 

 

 Сюжетно-ігровий інтегрований урок

 з фізичної культури для учнів 7 класу з теми «Гімнастика»

 «Подорож до Африки»

 

MPj04310210000[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробила:                                                                                                                                    вчитель фізичної культури                                                                                                                                      вищої категорії                                                                                                                                                          Яковенко В.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ізюм 2013

 

 

 Сюжетно-ігровий інтегрований

 

Урок-подорож з фізичної культури й зоології

 для учнів 7 класу

 

Місце проведення: спортивний зал ІЗОШ №11

 Тема: «Гімнастика»

 Мета уроку:  розвиток загальної витривалості засобами фізичної культури. Відновити рухову пам'ять шляхом повторення одержаних навичок і умінь, створити умови для розвитку спритності, координації, швидкісно-силових і інших якостей.

 Завдання уроку:

 1. Вдосконалення навичок з техніки виконання перекидів вперед, стійки на лопатках, на голові і руках, стрибків у довжину з місця.

 2. Розвиток сили м'язів рук за допомогою підтягування тулуба у вісі та вісі лежачі.

 3. Розвиток швидкості реакції, швидкісно-силових якостей за допомогою рухливої гри «Африканське    полювання» і стрибків у довжину з місця.

 4. Виховання морально-вольових якостей: відчуття дружби і взаємовиручки, завзятість в досягненні наміченої    мети.

 Устаткування: гімнастичні мати, секундомір, 2 волейбольних м'яча, крейда, канат, гімнастична лавка, «пастка».

 Методи навчання: словесний, ігровий, наочний, колове тренування.

.

           Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

 

 1. Підготовча частина.

8-12 хв.

 

 

1.Шикування за рівнем фізичної підготовленості.  2.Привітання.

3.Мотивация діяльності дітей на уроці:

а) запропонування учням помандрувати  Африкою, для того, щоб побачити найкрасивішого птаха на землі – «Райського птаха».

б) пояснення сутті діяльності учнів на уроці. 4.Стройові вправи: 

 • повороти на місці 
 • стройовий крок 
 • розрахунок на 1-2 
 • перестроювання з 1-2 шеренги.

5.Різновиди ходьби: 

а) на шкарпетках;

б) на зовнішній, на внутрішній стороні стопи;

в) у напівприсіді; у повному присіді;

г) спортивна ходьба.

д) рівномірний біг.

  6.Вправи на відновлення дихання: ходьба з помахами рук (вдих-видих).

7.Комплекс ЗРВ у колі.

Учитель: «Щоб ми змогли дістатися до райського птаха, нам потрібно розім’яти свої м’язи, стати міцними та здоровими, зробити зарядку. У африканських лісах живуть людиноподібні мавпи - шимпанзе і горили. Зараз ми робитимемо «мавпячу зарядку» - я показуватиму вправи, а ви за мною повторювати».

1. В.п. - о.с., руки на поясі    

1-4 - нахили голови управо, вліво, вперед, назад.

2. В.п. - те ж.    

1-4 - почергове підняття плечей вгору.

3. В.п. - по парах, обличчям один до одного, узявшись за руки.    

1-4 - поворот в праву сторону під руками,

1-4 - в інший бік.

4. В.п. - о.с. - руки один у іншого на плечах, стоячи у колі.     

1-3 - на клон тулуба вперед,      

4 - Вих. положення..

5. В.п. - руки один у одного на грудях, стоячи у колі.      1-3 - нахил тулуба назад,     

4- Вих. положення.

6. В.п. - о.с., руки на плечах, стоячи у колі.     

1-2 - присідання,     

3-4 - Вих. положення.

7. В.п. - узявшись за руки.        

1-4 - низькі підскоки вгору,     

1-4 - високі підскоки вгору.

8. Підрахунок ЧСС.      

 30 сек.

 30 сек

1 хв.

 

 

 

 

1 хв.

 

 

 

 

1 хв.

 

 

 

1 хв.

 

1 хв.

 

6 хв.

 

 

 

 

 

 

 

3-4 рази

 

 

6-8 разів

 

3-4 рази

 

 

3-4 рази

 

3-4 рази

 

3-4 рази

 

 

3-4 рази

 

 

3-4 рази

 

 

10 сек.

Звернути увагу на осанку учнів.

Вчитель: «Хлоп'ята! А чи знаєте ви, який найкрасивіший птах на землі?

- Це райський птах. І живе він у Африці. У цього птаха найкрасивіший хвіст, який в 4 рази довший за тулуб.  Ви хочете її побачити? Тоді відправляємося в далеку подорож, адже Африка знаходиться по іншу сторону екватора!».

 

 Показати дітям карту подорожі    - Африка розташована дуже далеко, тому нам доведеться багато ходити і бігати.

- Ви готові? 

- В Африці живуть найменші люди земної кулі – «Пігмеї». Зріст чоловіків не вище 140 см. Живуть вони в куренях, схожих на невеликі зелені горбики, що споруджуються з пальмового листя.

- найшвидший в світі птах - африканський страус, може розвивати швидкість 60 км/ч, його зріст 2,5 м., живе в Північній Африці.

- В Африці ще живе гепард. Він, переслідуючи антилопу, розвиває швидкість 110 км/ч, але не може довго бігти з такою швидкістю  

 

Шикування на витягнуті руки в сторони

 

Стежити за правильним виконанням вправ

 

Дозувати навантаження виходячи з функціонального стану дітей 

 

Вчитель з одним з дітей в парі показує вправу  Вчитель стоїть разом з дітьми у колі і виконує вправи .         

Діти рахують ЧСС,  за 10 сек. - 25-30 уд.

2.           Основна частина.

25-30 хв.

 

 

 1. Колове тренування. Для цього потрібно розбити учнів на 2 групи ( група дівчат  та група хлопців).

2. Учитель заздалегідь готує учнів-інструкторів по станціям з числа найбільш підготовлених учнів.

 

Через 5-8 хвилини за свистком учителя діти змінюють станції місцями.

Станція 1

Розвиток сили

Хлопці: підтягування у вісі

Дівчата: Підтягування у вісі лежачі

Станція 2

Акробатична

Хлопці: виконання перекидів уперед, стійки на лопатках, стійки на голові з допомогою рук біля стінки

Дівчата: виконання перекидів уперед, стійки на лопатках.

 1. Рухлива гра «Подолання смуги перешкод».

А зараз ми з вами відправляємося у подорож до африканських джунглів. Для того щоб знайти та побачити райського птаха вам необхідно подолати цілий рід перешкод. Розділити клас на 2 рівних команди «Антилопи» та «Гепарди».

Перешкода № 1.

Стрибок у довжину з місця

У африканських річках живуть крокодили. Якщо ви не перестрибнете річку, то ризикуєте бути з’їденими крокодилами.

Перешкода № 2.

Лазіння крізь тропічні чагарники

Дітям необхідно пролізти по цьому лазу.

Перешкода № 3.

Перекиди уперед

Дітям необхідно зробити 2-3 перекиди разом.

Перешкода № 4.

Підтягування тулуба на руках.

У Африці ростуть повзучі рослини – ліани, їх стеблі дуже міцні, вони плетуться по деревам, мавпи використовують їх, як канати. Один кінець канату прив’язаний до шведської стінки, інший – у руках дитини. Діти, сидячи ноги нарізно на лавці, підтягають себе за допомогою канату.

Перешкода № 5

Ходьба по болоту.

Дітям необхідно перестрибувати з купини на купину, щоб не провалитися у болото. Той, хто не потрапив на купину, починає виконувати вправу с початку.

Перешкода № 6

Колода через рів.

Дітям потрібно за допомогою гімнастичної лавки бігом подолати широкий рів.

 

3. Остання наша перешкода – це рухлива гра «Африканське полювання». Шикування..

Розрахунок на 1-2. Розподіл на 2 команди.

 

4. Нарешті учитель показує дітям райського птаха. (Птах намальовано на папері).

15-20 хв

 

 

 

 

 

 

 

Д. - 20-25 разів

Х. – 8-10 разів

 

2-3 перекиди злітно

 

 

 

5-10 хв.

 

 

 

Отак, діти, ми зустріли у Африці багатьох тварин та птахів, але Райського птаха іще не зустрічали. Для того, щоб найти його, нам необхідно подолати багато перешкод у тропічних лісах центральної Африки, треба стати мужніми та міцними!

 

Виконання завдань по стаціям.

 

 

 

 

На  станції № 2 хлопці виконують стійку на голові з допомогою рук біля стінки.

 

 

Усі діти один за одним проходять смугу перешкод поточним методом (3-4 рази.)

 

 

Поки вчитель розповідає завдання смуги перешкод, раніш підготовлений учень показує всі завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Купини намальовані крейдою на підлозі.

 

 

Правила гри:

Перші номери – «Гепарди» становляться з а лицеву лінію зліва. Другі номери – «Газелі» - становляться за лицеву лінію справа. Учитель Починає рахувати від 1 до 10, а діти сходитися назустріч друг другу. Після цифри 10 учитель називає одну з команд. Та команда, яку назвали – убігає за лінію, а та команда, яку не назвали – доганяє. Той гравець, якого спіймали, переходе у іншу команду. Гра повторюється спочатку.

 1.    Заключна частина.

5 хв.

 

 

1. Шикування на витягнуті руки у коло.

2.Аутогенє тренування (сидячи у колі).

3.Підрахунок ЧСС.

4.Підведення підсумків уроку: «Отак, діти, на уроці ми вдосконалювали техніку перекиду уперед, стійки на лопатках, голові та руках. Ви всі дуже старалися! Молодці! На наступному уроці ми будемо вивчати цілу низку акробатичних вправ, яку ви будете здавати на оцінку».

5.Домашне завдання: «Але я помітила,  у ході уроку, що у вас не дуже сильні руки, тому дома ви будете віджиматися від підлоги: 4 підходи впродовж дня по 4-5 разів дівчата й  по 6-8 разів хлопці.

6. Вихід з залу.

1 хв.

2 хв.

10 сек.

1 хв.

 

 

 

1 хв.

 

 

30 сек.

Діти сидять на підлозі, учитель говорить текст ауто генного тренування.

Відновити ЧСС до 15-20 уд. за 10 сек.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стройовим кроком

 


Додаток 6

ФОТОЗВІТ

«СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ НАШОЇ ШКОЛИ!»

 

«Відкриття Малих Олімпійських ігор»

SAM_0893.JPG

 

SAM_0898.JPG

SAM_0927.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAM_0900.JPG

SAM_3424.JPG

 

 

 

 

 

IMG_20141125_134729.jpgSAM_0907.JPGSAM_3403.JPGSAM_0875.JPGIMG_20141125_131738.jpg

IMG_20141125_134534.jpgIMG_20141125_133540.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

SAM_3503.JPGSAM_3515.JPGIMG_20141125_131550.jpg

SAM_3523.JPGIMG_20141125_133518.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Переможці міського етапу Малих Олімпійських ігр «Діти Харківщини»

 

SAM_2196.JPGSAM_2210.JPGSAM_2230.JPG
«День фізичної культури та спорту»

E:\фото камера\День физкультуры и спорта\SAM_3025.JPGE:\фото камера\День физкультуры и спорта\SAM_2941.JPGSAM_0140.JPGSAM_0096.JPG

E:\фото камера\День физкультуры и спорта\SAM_2949.JPGE:\фото камера\День физкультуры и спорта\SAM_2954.JPGE:\фото камера\День физкультуры и спорта\SAM_3015.JPGSAM_0057.JPG

«Спортивна секція «Краса та грація»

PIC_0129.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIC_0127.JPGPIC_0163.JPG

docx
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
1603
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку