План-конспект інтегрованого компетентнісно орієнтованого уроку з англійської мови у 3-В класі з теми «Великдень» («Easter»)

Про матеріал
Мета уроку відпрацювати вживання вивчених лексичних одиниць з теми «Великдень» активізувати їх в мовленні, удосконалювати навички читання учнів, навчати застосовувати отримані знання на практиці під час виконання вправ та діалогічного мовлення.
Перегляд файлу

Картинки по запросу пасхаКартинки по запросу пасха

 

 

 

 

 

 

 

План-конспект інтегрованого компетентнісно орієнтованого  уроку з англійської мови

у 3-В класі з теми «Великдень»

                                            Easter»)

Учитель Іващенко В. О.

Тема: «Easter»

Мета:

навчальна:  формувати предметні компетентності з іноземної мови;

фонологічну - відпрацьовувати правильну вимову іншомовних слів з теми «Великдень»;

граматичну - повторити та закріпити вживання питальних речень How do you celebrate Easter?/Is Easter a spring holiday?;

лексичну - відпрацювати вживання вивчених лексичних одиниць з теми «Великдень» активізувати їх в мовленні, удосконалювати навички читання учнів, навчати застосовувати отримані знання на практиці під час виконання вправ та діалогічного мовлення.

розвиваюча:  розвивати ключові компетентності учнів:

спілкування іноземними мовами - розвивати культуру спілкування учнів, уміння висловлювати свої думки англійською мовою, вести діалог в умовах комунікативної ситуації «Підготовка до Великодня»;

ініціативність та підприємливість – ініціювати усну взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми;

уміння вчитися впродовж життя - уміння учнів самостійно шукати інформацію та розвивати мовну здогадку;

полікультурну - уміння учнів орієнтуватися в англомовній культурі;

здоров’язберігаючу - розвивати та підтримувати прагнення учнів до здорового способу життя; залучати їх до підтримання свого здоров’я протягом уроку шляхом релаксації;

виховна: виховувати

культуру спілкування учнів;

інтерес до свят та святкування, збереження сімейних традицій;

позитивне, толерантне ставлення до інших людей.

 

 

Наскрізні змістові лінії :

Громадянська відповідальність.

Тип уроку: комбінований; інтегрований (англійська мова та образотворче мистецтво)

Методи: інтерактивні, ігрові, акмеологічні методи.

Прийоми: виконання завдань з роздатковим матеріалом, складання речень з лексичними одиницями з теми,  складання діалогів.

Форми роботи: індивідуальна, фронтальна, парна, групова.

Обладнання уроку: підручник, картки із завданнями, ноутбук, презентація.

 

Очікувані результати:

Учні повинні:

- уміти вирізняти й розуміти вивчені лексичні одиниці з теми «Великдень», уживати їх у діалогічному та монологічному мовленні та під час читання;

- учні повинні вміти вести діалог в умовах комунікативної ситуації «Підготовка до Великодня».

 

План уроку:

І. Орієнтація, мотивація діяльності.

1.Уведення в іншомовну атмосферу.

2.Мотивація.

ІІ. Цілепокладання.

1.Формування теми, мети й проміжних цілей уроку;

2.Прогнозування змісту й результатів діяльності;

3.Мотивація навчальної діяльності.

ІІІ. Цілереалізація.

1.Осмислення, первинна перевірка розуміння й корекція засвоєння знань. Розвиток навичок діалогічного мовлення.

3.Сприйняття й усвідомлення учнями нового матеріалу. Розвиток навичок письма.

4.Релаксація.

5.Закріплення знань і способів дій. Розвиток навичок аудіювання та читання. 

6.Узагальнення й систематизація знань через діалогічне мовлення.

ІV. Рефлексивно – оцінюючий

1. Підведення підсумків уроку. Цінування.

2. Повідомлення домашнього завдання

3. Рефлексія.

 

Хід уроку

І. Орієнтація, мотивація навчальної діяльності

 

  1.               Уведення в іншомовну атмосферу.

T: Good morning, children!

Are you ready for the lesson?

Have you got your books and workbooks with you?

Do you like English?

Can you speak English well?

 

2.Мотивація.

T: Today we are going to work on a new topic. It is interesting. You should listen to each other. Be attentive and active.

У: Сьогодні ми будемо вивчати нову тему.  Вона цікава. Уважно слухайте один одного. Будьте уважними й активними.

 

ІІ. Цілепокладання

  1.               Формування теми, мети й проміжних цілей уроку. Перевірка домашнього завдання.

Warmingup. Matching activity. Checking the homework.

 

Pupils, look at the screen and tell me what can you see on it? You see the letters. Guess the word. This word is the topic of our lesson.

У: Учні, подивіться на екран. Що ви бачите на ньому? (На екрані діти бачать 6 літер.) З цих літер учні називають слово «Великдень», що є темою уроку.

 

  1.               Прогнозування змісту й результатів діяльності.

T: What do you want to learn from this lesson?

Should we learn this? Why? Is it interesting?

У: Чому б ви хотіли навчитися сьогодні на уроці? А як ви думаєте, для чого нам потрібно вивчати цю тему? Вона цікава?

 

  1.               Мотивація навчальної діяльності.

T: It is spring now. There are several holidays in spring. Easter is also a spring holiday. Today we will learn new words. read the text, learn the poem. We will decorate the Easter eggs and collect the Easter basket.

У: Отже тепер ви можете назвати тему уроку. Зараз весна. Весною є декілька свят. Великдень також весняне свято. Сьогодні ми будемо знайомитися з новими словами, читати текст, вчити вірш, фарбувати Великодні яйця та збирати Великодній кошик.

 

ІІІ. Цілереалізація

  1.               Осмислення, первинна перевірка розуміння й корекція засвоєння знань.  Розвиток навичок діалогічного мовлення.  

T: - Pupils, do you like Easter?

     - Is Easter a spring holiday?

     - What are the symbols of Easter?

     - Connect the picture with the name.

 

У: Діти, вам подобається Великдень? Це весняне свято?

     Що є символами    Великодня? Поєднайти малюнок з назвою.

 

  1.               Сприйняття й усвідомлення учнями нового матеріалу. Learning new vocabulary. Повторення граматичного правила.

T: Children, we will learn new words:

Everybody, busy, bake, buy, paint, make, welcome.

У: Діти, ми з вами вивчимо  нові слова: кожен, зайнятий, випікати, купляти, фарбувати, виготовляти, ласкаво просимо.

Учні записують слова в словники.

 

 

3.Закріплення знань і способів дій. Розвиток навичок читання та аудіювання. 

T: Children, we read the text from exercise 2 on page 84. Now, I want you to answer the questions from exercise 3 on page 85.

У: Діти, прочитаємо текст із вправи 2 на сторінці 84. А зараз відповідаємо на запитання до тексту ( вправа 3 на сторінці 85).

Т: Listen to me attentively. Look at the screen. Answer the following questions.

У: Слухайте мене уважно. Подивиться на екра та дайте відповідь на наступні питання. (Текст для аудіювання.)

Т: 1. This is a monument to an Easter egg, isn't it?

2. Which country is it in  ?

3. Is there a monument to an Easter egg in Ukraine?

4. Do you like these monuments?

У: 1. Це пам’ятник Великодньому яйцю, чи не так?

2. В якій він країні?

3. Чи є пам’ятник Великодньому яйцю в Україні?

4. Вам подобаються ці пам’ятники?

 

4.  Релаксація.

T: I guess you are tired a little, so lets have a rest Let's paint the Easter eggs. And now we will make an Easter basket.

У: Я думаю, ви трохи втомилися, тому давайте відпочинимо та  пофарбуємо Великодні яйця. Зараз ми з вами разом зберемо Великодній кошик.

 

5.Узагальнення й систематизація знань через діалогічне  мовлення.

 

T: Now we will read the poem "Easter Bunny" (Exercise 4-a, page 85) Pay attention to the correct pronunciation.

У: Зараз ми прочитаємо вірш «Великоднє кроленя» (впр. 4-а, ст. 85). Зверніть увагу на вимову слів та інтонацію.

Т: Work in pairs on the communicative situation "Preparing for Easter".

(Exercise 4-б, page 85).

У: Працюємо в парах по комунікативній ситуації «Підготовка до Великодня» (впр. 4-б, ст. 85), використовуючи нові дієслова.

 

 

 

 ІV. Рефлексивно – оцінюючий

 

1. Підведення підсумків уроку.

 

T: Pupils, you did a lot today. You were very active, creative and friendly. I am sure new knowledge will be useful for you in the future. Now you understand that everything you learn at school is very important and connected in real life, even such different lessons as English and Art.  And you should remember that the most important in our life is love and care which you can give to your close people!

 

У: Діти, ви багато сьогодні робили, були активні та доброзичливі. Я сподіваюсь, урок вам сподобався, ви все запам’ятали, бо здобуті знання вам обов’язково будуть корисними у майбутньому і тепер ви розумієте, що те, що ви вивчаєте у школі дуже необхідно в реальному житті. І такі різні предмети як англійська мова та образотворче мистецтво теж пов’язані між собою.  І я хочу, щоб ви також осмислили те, що в житті головне – любов та турбота, яку ви можете подарувати свої близьким.

 

2. Повідомлення домашнього завдання

Т: Learn new words, do Exercise 5, page 85 (in writing).

Draw an Easter basket.

У:Вивчити слова з теми. Вправа 5, с.85(письмово).

 Намалюйте Великодній кошик.  

3. Рефлексія. Оцінювання та цінування.

Do you like the lesson?

What do you like most?

Now I will give you Easter eggs with grades for working in class.

Thanks a lot for your active work.

У:Вам сподобався урок?

Які завдання вам сподобались найбільше?

 

   Виставлення оцінок.

  Зараз я роздам вам крашанки з оцінкою за роботу на уроці.

  Ви молодці! Дякую за роботу! До зустрічі!

 

 

docx
До підручника
Англійська мова для загальноосвітніх навчальних закладів 3 клас (Карпюк О. Д.)
Додано
9 травня 2019
Переглядів
861
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку