14 грудня о 18:00Вебінар: Новітні підходи до навчання: скетчноутінг та комікси для учнів початкових класів (і не тільки)

План виховної роботи з учнями

Про матеріал
Планування виховної роботи в класі. Містить характкристику класу. Планування роботи батьківського комітету.
Перегляд файлу

1

 

 

Планування виховної роботи у 9 класі

на 2016 - 2017н.р.

 

 

Класний керівник:

Косова О. В.

 

 

Перевірено: заступник директора

Супрунова Г. А.

  

 

 

 

Вступ.

Становлення української державності, інтерпретація у європейське і світове співтовариство, відмова від тоталітарних методів управління державою і побудова громадянського суспільства передбачають орієнтацію на людину, яка здатна працювати на процес державотворення, на становлення народу України як політичної нації. Стрижнем цієї системи виховання в Україні є національна ідея, спрямована на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Тому головною метою, над виконанням якої працює класний керівник є виховати громадянина як члена правового суспільства, демократичної держави, особи, що відчуває й цінує ідеали, свободи й рівності, усвідомлює вартість людської гідності, здатна сама визначити пріоритети власного життя, прагне встановлення справедливої і стабільної політичної системи й готова підтримувати її існування.

Виховна робота класу організована у відповідності з вимогами "Закону про освіту", державних концепцій національного виховання,  патріотичного виховання, сімейного виховання, превентивного виховання; спрямована на виконання цільових програм "ДітиУкраїни", "Обдарованість", "Здоров'я", Національної програми патріотичноговиховання, програми "Виховання".

Виховна робота класу побудована за такими принципами:

 • Педагогічноїдоцільності та цілеспрямованості;
 • цілісності та системності;
 • природовідповідності;
 • опори у вихованні на дитячий колектив;
 • забезпечення активної позиції учнів та їхніх представницьких органів у житті та колективнійдіяльності;
 • зв'язкувиховання з життям;
 • єдностіповаги й довіри до особистості та вимогливостідонеї;
 • єдності прав, свободовибору та відповідальностіособистості;
 • єдностізусильшколи, сім'ї, позашкільнихзакладів, громадськості в процесівиховання.

Метою виховання є розвиток особистості з високою національною і громадянською свідомістю через систему особистісно-орієнтованої освіти; реалізація концепції збереження фізичногой психічного здоров'я дітей в умовах здійснення навчально-виховного процесу; формування в дітей розуміння особистої ролі в розвитку суспільства через систему учнівського самоврядування. Для досягненняпоставленої мети ми спираємось на загальнолюдськіцінності, такі як людина, сім'я, Батьківщина, праця, земля, творчість. Кінцевим результатом виховання є формуванняцілісноїособистості, яка маєактивнутворчу й соціальнупозицію, високіморальніякості, якіпостійновдосконалює, умієкеруватисвоїмздоров'ям, прагне до знань і маєпевнийдостатнійжиттєвийдосвід, тобто готова до суспільногожиття.

Щоб досягти позитивного результату ми будуємо виховну роботу за такими напрямками:

 • Громадсько-патріотичне виховання;
 • Національно-патріотичне виховання;
 • Морально-етичневиховання;
 • Художньо-естетичневиховання;
 • Фізичневдосконалення і виховання потреби здорового способоужиття;
 • Екологічневиховання;
 • Правовевиховання;
 • Робота з сім'єю та сімейне виховання;
 • Економічне й професійне виховання.

Мета громадянського (національно-патріотичного) виховання – сформувати свідомого громадянина, патріота, професіонала. Головними завданнями є формування психологічних та морально-вольових якостей, особистісних поглядів на сучасні події, самовиховання і самопідготовки, спрямовані на оволодіння певними світоглядними завданнями і уявленнями, фізичний розвиток особистості.

 • Головними завданнями родинно-сімейного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя в існуючих соціальних умовах, реалізація її творчого потенціалу, формування у дітей моральних цінностей з позиції добра, справедливості.
 • Художньо-естетичне виховання передбачає формування основ естетичної культури, естетичних норм і принципів, переконань та ідеалів естетичного сприймання та емоційного ставлення до прекрасного, духовне збагачення учнів, розширення їх світогляду, оволодіння цінностями і знаннями в озброєння школярів естетичними знаннями, виховання художнього смаку, вироблення естетичної активності, бажання вносити прекрасне у життя, примножувати культурно-мистецькі надбання народу.
 • Морально-етичне вихованняспрямоване на прищеплення і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві, виховання патріотизму, колективізму, свідомої дисципліни та організованості, громадянської і соціальної відповідальності, непримиренності до аморальних вчинків, до порушників норм і правил культурної поведінки.
 • Це планомірний, цілеспрямований вплив на морально-емоційний розвиток людини через організацію умов, в яких формується її духовна, емоційна, світоглядна сфери та поведінка відповідно до загальнолюдських та національних морально-етичних цінностей.
 • Система морального виховання спрямована на формування цілісної моральної особистості, яка включає такі гуманістичні риси, як доброта, чуйність, милосердя, увага, толерантність, совість, чесність, справедливість, людська гідність, повага і любов до людей, правдивість і скромність, сміливість і мужність.
 • Зміст морального виховання включає принципи, норми, правила моралі та прогресивні традиції, які становлять частину духовного життя народу. Це народні традиції, шановливе ставлення до Батьківщини, суспільства, праці, до людей і самих себе.
 • Екологічне виховання покликане забезпечити підростаюче покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства, допомогти зрозуміти багатогранне значення природи для суспільства в цілому і кожної людини зокрема, сформувати розуміння, що природа – це першооснова існування людини, а людина – частина природи, виховати свідоме добре ставлення до неї, почуття відповідальності за навколишнє середовище як національну і загальнолюдську цінність, розвивати творчу активність щодо охорони та перетворення оточуючого середовища, виховувати любов до рідної природи.
 • Метою напрямку "Формування здорового способу життя" є забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я, формування фізичних здібностей особистості, гармонії тіла і душі; виховання потреби у регулярних заняттях фізичною культурою і дотриманні режиму дня, у прагненні до оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями і навичками, утвердження здорового способу життя, формування вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та оточуючим;  використання історичного національного досвіду здорового способу життя; формування рис лицарства і мужності, самовдосконалення тіла й духу.
 • Система роботи включає в себе організацію шкільного режиму, дотримання у школі гігієнічних норм щодо освітлення, температури повітря, шкільного обладнання, раціонального харчування, загартування, профілактичне медичне обстеження, пропаганда здорового способу життя і включення дітей у різні види спортивно-фізкультурної діяльності.
 • Превентивне виховання передбачає реалізацію заходів, спрямованих на попередження злочинів і злочинності, вдосконалення способу життя учнів без порушень норм моралі; розвиток умов, що сприяють збереженню здоров’я та життя дітей, виявлення негативних змін у поведінці учнів, вивчення причин і умов, що сприяють скоєнню злочину, попередження їх подальшого розвитку; організацію змістовного дозвілля, поліпшення роботи з підлітками з девіантною поведінкою, надання їм допомоги в самовихованні. Метою є формування правової свідомості на основі правових знань, уявлень, переконань, що склалися в нашому суспільстві, почуттів, що регулюють поведінку, почуття законності обраної мети, правомірності шляхів її реалізації, справедливості, активної протидії порушникам законів нашої країни; докорінне підвищення правової культури всіх учасників навчально-виховного процесу; формування здорового способу життя, попередження асоціальних проявів серед учнів, профілактика вживання наркогенних речовин.
 • Здійсненню превентивного виховання сприяють психолого-педагогічна профілактика та корекція відхилень у поведінці учнів, використання нестандартних форм виховання, забезпечення зайнятості та змістовного відпочинку дітей під час канікул, допомога соціально дезадаптованим категоріям дітей, профілактика дитячої бездоглядності, просвітницька робота щодо запобігання протиправній поведінці, наркоманії, алкоголізму, захворюваності на ВІЛ/СНІД та хворобам, що передаються статевим шляхом; правильне статеве виховання.

 

Аналіз виховної роботи за минулий рік.

В минулому навчальному році проводилася цілеспрямована активна робота над згуртуванням класного колективу дітей. Було обрано батьківський комітет:

Голова батьківського комітету, член опікунської ради школи  Пронь Саніят Шамсутдинівна.

Члени батьківського комітету Симоніщ Олена Олегівна,

______________________________________________________

Протягом року клас приймав активну участь в усіх загальношкільних заходах. Цікаво пройшла зустріч Нового року-всі діти приймали участь у «Новорічних розвагах». На батьківському всеобучі розглядались питання «Культурні цінності родини і їхнє значення для дитини» ,«Вплив комп’ютерів на психічне здоров’я підлітків». Протягом року з кожним з батьків проводились індивідуальні бесіди, консультації. Відвідали сім’ї,що потребують контролю з боку класного керівника і адміністрації  школи –Зінухова Анатолія, Кузнєцових Елеонори та Лялі, а також родини, що опинилися у скрутному становищі – Босого Микити, вєткову Валерію.  Цікавими і пізнавальними були екскурсії до міського краєзнавчого музею. Вважаю,що основні виховні завдання минулого навчального року були виконані.Необхідно в подальшому працювати над організацією учнівського колективу, прищеплювати учням і батькам любов до школи.

 

Задачі роботи на 2015-2016 навчальний рік:

1.Вивчати ступінь вихованості учнів:

 •       соціальну спрямованість особистості;
 •       громадську активність, характер виконання обов’язків;
 •        рівень сформованості моральних якостей;

       місце учня в колективі та в системі між особистісних відносин;

 •       сферу спілкування, в якій знаходиться учень у позаурочний час;
 •     домінуючі позитивні та негативні якості в моральному розвитку учнів;

       створити умови для реалізації інтересів, нахилів, здібностей та уподобань учнів.

 

 1. Виховувати національної свідомості і самосвідомості, прилучення до традицій сімейно-побутової культури українців:
 • Формування основ естетичної культури, естетичних норм і принципів, переконань і ідеалів, естетичного сприйняття та емоційного ставлення до прекрасного, духовне збагачення учнів, оволодіння цінностями і знаннями в сфері світового і народного мистецтва, музики, архітектури, побуту, ремесел.
 • Виховання свідомого ставлення до природи, почуття відповідальності за навколишнє середовище як національну і загальнолюдську цінність.
 • Забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорона і зміцнення їхнього здоров'я .

 

 

Характеристика 9 класу

Класний керівник: Косова Ольга Володимирівна

У класі навчається 14чнів, з яких 8 дівчат, 6 хлопців.

Вчаться:

 • Високий рівень знань має 1 учень, а саме: Босий Микита,
 • Середній рівень 5 учнів. (Гончарук Д.,Ільгова О.,

Никитенко Я, Черевічна Д.)

Низький рівень (Кузнєцова Е. , Кузнєцова Л., Кузнєцова Б., Зінухов А.)

Потребують постійного контролю:Зінухов А., Кузнєцова Ляля, Кузнєцова Благія, Кузнєцова Елеонора.

Переважає ставлення до навчання:

 •     активно-позитивне в учнів: Босий Микита, Ільгова Олена,  Никитенко Ярослав,  Гончарук Дар’я , Черевічная Діана .
 •                 пасивно-позитивне в учнів: Зінухов А., сестри Кузнєцови.
 •                 На атмосферу в класі впливають такі чинники: доброзичливі стосунки між учителями та учнями, вчителем і батьками; взаєморозуміння учнів та батьків.
 • Дані соціометрії:

Лідери: Босий Микита, Ільгова Олена, Черевічная Діана, Вєткова Валерія.

 

 

Учні мають різнобічні інтереси.

 • Зайняті в спортивних секціях, школах  - 2.
 • У школах, студіях образотворчого мистецтва – 2.
 • У музичних школах- 0 учнів.
 • У вокальних та хорових студіях – 0.
 • У танцювальних гуртках – 0
 • Відвідують гуртки при школі:

 

 

 Загальний рівень вихованості та культури класного колективу середній.

 

Розділ 1.

Тематика заходів

 Вересень

№ з\п

Тематика заходів

Напрямок виховання

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

Свято першого дзвоника. Урочиста лінійка.

Єдиний перший урок, «Полюби  у собі Україну»

Патріотичне

 

 

2

Збори класу. Розподіл обов’язків у класі. Вибори старости.

Учнівське вряду-

вання

 

 

3

Вступний інструктаж з техніки безпеки.

Шкільна спартакіада.

Фізичний розвиток, здоровий спосіб життя

 

 

4

Виховна година

«Моє рідне місто»

Патріотичне

 

 

5

Підготовка й участь у святкуванні Дня міста. Конкурс малюнків до Дня міста.

Художньо - естетичне

 

 

6

Зустріч до «Дня партизанської слави»

 

Національно-патріотичне

 

 

7

Виявлення учнів з девіантною поведінкою  постановка їх на внутрішкільнийоблік. Проведення рейду “Урок"

 

Правове, превентивне

 

 

8

Година спілкування «Як живуть мої підручники?»

 

Морально-етичне

 

 

9

Олімпійський урок. Зустріч з спортсменом нашего міста

 

 

Громадянське

 

 

 

10

Єдина ранкова зарядка

Фізичний розвиток, здоровий спосіб життя

 

 

 

 

Жовтень

№ з\п

Тематика заходів

Напрямок виховання

Термін виконання

Відмітка про виконання

1.

Проведення акції «Турбота» присвячена Міжнародному дню людей похилого віку

Морально-етичне

 

 

2

Бесіда «Здоровий спосіб життя»

Фізичний розвиток, здоровий спосіб життя

 

 

3

Участь у святковому концерті до Дня вчителя

Художньо-естетичне

 

 

4

Участь у міській інтелектуальній грі «Найрозумніший»

Інтелектуальне,громадянське

 

 

5

День українського козацтва

«Посвята в джури» 2,5,6 класи

Фізичний розвиток, здоровий спосіб життя

 

 

6

Зустріч з представником військкомату (до Дня Захисника Вітчизни

1-9кл.

Національно-патріотичне

 

 

7

Виховна година «Я та мої друзі»»

Морально-етичне

 

 

8

Тренінг «Складаємо правила здоров’я»

Фізичний розвиток, здоровий спосіб життя

 

 

 

 

Листопад

№ з\п

Тематика заходів

Напрямок виховання

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням

Виховна година «Шкідливість тютюну»

Превентивне

 

 

 

2

Виховна година « Наш рід»

Родинне виховання

 

 

3

 Інформаційна хвилинка до Дня укр. писемності. Виставка сімейних листівок «Мово, моя рідна!» (в рамках проведення військово-патріотичної гри «Джура»)

Громадянське виховання

 

 

4

Бесіда «Збережи мене…»

Екологічне

 

 

 

5

Година спілкування «Я товаришую з дівчинкою, я товаришую з хлопчиком..». Проблеми спілкування хлопчиків та дівчаток

Гендерне

 

 

6

Виховна година «Визволення України від німецько-фашистських загарбників»

Конкурс військово - патріотичної пісні.

 

Патріотичне

 

 

 

 

Грудень

№ з\п

Тематика заходів

Напрямок виховання

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

Інформаційна хвилинка «Всесвітній день боротьби зі СНІДом»

Превентивне, здоровий спосіб життя

 

 

2

Конкурсна програма до «Дня Збройних Сил України»

Патріотичне

 

 

3

 Бесіда. Сімя буде щасливою коли…

Родинне

 

 

4

День захисту прав людини

Класна година «Хто захистить мене?»

Правове

 

 

5

Аукціон ідей «Відкритий лист»

Моральне-етичне

 

 

6

Новорічні свята.Розважальна програма.

Художньо-естетичне

 

 

7

Конкурс на краще виліплену снігову бабу на шкільному подвір’ї

Фізичний розвиток, здоровий спосіб життя

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2.

Індивідуальна робота з учнями

До основних напрямів індивідуальної роботи класного керівника з учнями варто віднести:

 • Вивчення індивідуальних особливостей учнів, специфіки умов і процессу їхнього розвитку;

 

 • Установлення міжособистісних контактів з кожною дитиною;
 • створення умов у класному колективі для прояву й розвитку реальних і потенційних можливостей учнів, реалізації соціальновартісних та особистісно значущих інтересів і потреб школярів;

 

 • надання індивідуальної допомоги учням, які мають ускладнення в адаптації до життєдіяльності класу, стосунках з учителями й іншими членами шкільного співтовариства, виконанні норм і правил поведінки в навчальному закладі й за його межами;

 

 

 • взаємодія з батьками, адміністрацією, соціально-психологічною й іншими службами освітньої установи з метою проектування індивідуальної траєкторії розвитку учнів, педагогічної підтримки суспільно-корисних ініціатив школярів, корекції відхилень в інтелектуальному, моральному та фізичному становленні їхньої особистості;

 

 • сприяннявихованцям у діяльності і з самопізнання, самовизначення та саморозвитку;

 

 

 • діагностикарезультатівнавчання, виховання й розвитку кожного учня, урахуванняїхніхособистіснихдосягнень.

 

№ з\п

Тематика заходів

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

Розподіл обов’язків на новий навчальний рік.

 

Вересень

 

2

Вивчення соціального статусу учнів

 

Вересень

 

3

Відвідування та спостереження за учнями в сім'ї, бесіди з учнями, батьками.

 

Протягом року

 

4

Вивчення морального клімату в сім'ї, ставлення учнів до близьких, рівня освіти батьків, поглядів на виховання, матеріального стану.

 

Вересень-листопад

 

5

Спостереження за реакцією на оцінки учнів, на записи та зауваження в щоденнику.

Протягом року

 

6

Вивчення контролю батьків за поведінкою дитини,ефективності впливу сім'ї та методів виховання.

Протягом року

 

7

Вивчення поведінки дитини в сім'ї. Анкетування.

Березень

 

8

Співвідношення успішності в цьому і минулому навчальному році.

Кінець 1 семестру, кінець н. р.

 

 

Розділ 3.

Тематика бесід з попередження дитячого травматизму

І. Правила дорожньогоруху

1. Організація дорожнього руху. Правосторонній, односторонній, двосторонній рух. Правила безпеки під час переходу вулиці. Наземний, надземний, підземний переходи. (Вересень)

2.Типи перехресть (регульовані, нерегульовані). Правила переходу дороги на перехрестях. (Вересень)

3. Правила переходу вулиці після висадки з транспорту. (Жовтень)

4. Дорожні знаки (Листопад)

5. Дорожні розмітки(Грудень)

6. Пасажир в автомобілі (Лютий)

7. Основнівиди ДТП. Поведінка у разі ДТП. (Березень)

8. Безпека руху велосипедиста (Квітень)

9. Підсумкове заняття з ПДР. (Травень)

ІІ. Правила протипожежної безпеки

1. Вогонь–друг, вогонь – ворог. Причини виникнення пожеж, їх наслідки.(Вересень)

2.Діти під час виникненняпожежі у багатоповерховомубудинку, власномубудинку. Способизахистуорганівдиханнявідчадного газу.(Жовтень)

3. Правила експлуатації побутових нагрівальних, електричних та газових приладів. (Листопад)

4.Пожежонебезпечні речовини та матеріали. Протипожежна безпека при поводженні з синтетичними, горючими, легкозаймистими матеріалами та речовинами.(Грудень)

5.Пожежонебезпечні об’єкти. Новорічні свята: новорічні ялинки, електричні гірлянди; небезпека використання відкритого вогню (свічки, бенгальські вогні тощо) (Грудень)

6. Правила протипожежної безпеки у вашому домі. Гасіння пожежі в квартирі на початковій стадії загоряння. Правила поводження під час пожежі. (Січень)

7.Запобігання виникненню пожеж від електричного струму та правила гасіння таких пожеж. Дії учнів у випадку пожежі. (Лютий)

8.Домедична допомога постраждалим від пожеж. Шкідливість і небезпечність куріння. (Березень)

9. Основні правила протипожежної безпекипід час відпочинку на природі (Квітень)

III. Правила безпеки при користуванні газом

1. Загальні відомості про природний та зріджений газ. (Жовтень)

2. Правила безпечного користування побутовими, газовими приладами. (Грудень)

3. Дії населення у разі виявлення запаху газу. (Січень)

4. Ознаки отруєння. Запобігання отруєння чадним газом. Домедична допомога у разі отруєнь. (Березень)

IV. Правила безпеки з вибухонебезпечними предметами

1. Види боєприпасів, методи їх розпізнання. Небезпечні предмети (знахідки) та дії у разі їх виявлення. (Вересень)

2.Правила поводження з ВНП, невизначеними предметами та речовинами. (Жовтень)

3.Запобігання дитячого травматизму від ВНП побутового призначення: пріоритетні засоби, горючі та легкозаймисті речовини. (Грудень)

V. Правила безпекинаводі

1.Уміння триматися на воді – запорука безпеки. Особливості купання у морі, річці, ставку. (Вересень)

2.Допомога утопаючому. Рятувальні прийоми та засоби надання першої допомоги потерпілому. (Листопад)

3.Правила поведінки на кризі. Надання допомоги потерпілому на воді взимку. (Грудень)

4.Правила безпечної поведінки на воді та біля води. (Березень)

5.Дія води на організмлюдини. Як правильно купатися. (Травень)

VI. Правила безпеки у користуванні електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму

1.Поняття про джерела струму, їх небезпечність для життя та здоров’я людини. (Листопад)

2.Правила поводження з побутовими електроприладами: праскою, електроплиткою тощо. (Січень)

3.Правила поведінки у разі виявлення обірваного електричного дроту. (Квітень)

4.Правила поведінки поблизу електрощитової, лінії електропередач. (Травень)

 

 

 

 

 

Розділ 4

Робота з батьками

№ з\п

Тематика зборів

Термін проведення

Відмітка про виконання

1

Загальношкільна батьківська конференція.. «Вимоги до вивчення навчальних предметів в 9 класі.»

Вересень

 

2

Роль впливу інтернету на психіку підлітка

Жовтень

 

3

Загальнолюдські цінності і їх значення для дитини

Грудень

 

4

Про вибір майбутньої професії. Підготовка до ДПА

Березень

 

5

«Ось і стали ми на рік доросліші».

Підсумки навчальних досягнень учнів.

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5

Робота на канікулах

№ з\п

Тематика зборів

Термін проведення

Відмітка про виконання

1

Ситуативна гра «Я  - робітник офісу»

Жовтень

 

2

Новорічна показуха

Січень

 

3

Бесіда «Я – майже дорослий». Аналіз життєвих ситуацій

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік проведення класних годин та етичних бесід

 

№ з/п

Назва

Термін проведення

1

Збори класу. Розподіл обов’язків у класі. Вибори президента класу.

 

2.

Олімпійський урок. Зустріч з спортсменом нашего міста

 

2

Виховна година «Моє рідне місто»

 

3

Година спілкування «Я люблю свою Батьківщину» (у рамках гри «Джура»)

21.09

4

Зустріч до «Дня партизанської слави»

 

5

Година спілкування «Типи людей-професій»

 

6

Бесіда «Здоровий спосіб життя»

 

7

Конкурсна програма «Козацькі розваги»

 

8

Виховна година «Я та мої друзі»»

 

9

Виховна година «Визволення України від німецько-фашистських загарбників»

 

10

Класна година «Хто захистить мене?»

 

11

Година спілкування «Я товаришую з дівчинкою, я товаришую з хлопчиком..». Проблеми спілкування хлопчиків та дівчаток

 

12

Виховна година «Шкідливість тютюну»

 

13

Інформаційна хвилинка«День Збройних Сил України»

 

14

Новорічні свята. Розважальна програма.

 

15

Бесіда «Збережи мене…»

 

 

 

№ з\п

Тематика заходів

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

Розподіл обов’язків на новий навчальний рік.

 

Вересень

 

2

Вивчення соціального статусу учнів

 

Вересень

 

3

Відвідування та спостереження за учнямивсім'ї, бесіди з учнями, батьками:

*_______________________________

________________________________

*_______________________________

________________________________

*_______________________________

________________________________

*_______________________________

________________________________

*_______________________________

 

Протягом року

 

4

Ознайомитиучнів з правилами дляучнів та з вимогами:

- не порушуватидисципліну;

- не запізнюватися на уроки;

- не пропускати заняття;

- дбайливо ставитись до шкільного майна та речей товаришів;

- не сперечатися із дорослими.

 

Вересень-листопад

 

 

 

 

5

Проводити консультації:

З батьками учнів про засоби прогалин у знаннях

________________________________

________________________________

Про обов’язки в сім’ї

________________________________

________________________________

Про правила поведінки за межами школи

________________________________

________________________________

Про відповідальність батьків за дітей

________________________________

________________________________

 

 

Протягом року

 

6

Вивчення контролю батьків за поведінкою дитини, ефективності впливу сім'ї та методів виховання.

Протягом року

 

7

Бесіди з опікунами і підопічними________________________________

________________________________

З метою визначення психологічного клімату в родині.

Грудень-лютий

 

8

Вивчення поведінки дитини в сім'ї. Анкетування.

Березень

 

9

Співвідношення успішності в цьому і минулому навчальному році.

Кінець 1 семестру, кінець н. р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика заходів обов’язкових для виконання

від міського відділу освіту.

 

№ п/п

Назва теми

Термін виконання

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2.

Індивідуальна робота з учнями

До основних напрямів індивідуальної роботи класного керівника з учнями варто віднести:

 • Вивченняіндивідуальнихособливостейучнів, специфіки умов і процессуїхньогорозвитку;
 • Установленняміжособистіснихконтактів з кожноюдитиною;
 • створення умов у класному колективі для прояву й розвитку реальних і потенційних можливостей учнів, реалізації соціально вартісних та особистісно значущих інтересів і потреб школярів;
 • надання індивідуальної допомоги учням, які мають ускладнення в адаптації до життєдіяльності класу, стосунках з учителями й іншими членами шкільного співтовариства, виконанні норм і правил поведінки в навчальному закладі й за його межами;
 • взаємодія з батьками, адміністрацією, соціально-психологічною й іншими службами освітньої установи з метою проектування індивідуальної траєкторії розвитку учнів, педагогічної підтримки суспільно-корисних ініціатив школярів, корекції відхилень в інтелектуальному, моральному та фізичному становленні їхньої особистості;
 • сприяннявихованцям у діяльностіізсамопізнання, самовизначення та саморозвитку;
 • діагностика результатів навчання, виховання й розвитку кожного учня, у рахування їхніх особистісних досягнень.

№ з\п

Тематика заходів

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

Розподіл обов’язків на новий навчальний рік.

 

Вересень

 

2

Вивчення соціального статусу учнів

 

Вересень

 

3

Відвідування та спостереження за учнямивсім'ї, бесіди з учнями, батьками.

 

Протягом року

 

4

Вивчення морального клімату в сім'ї, ставленняучнів до близьких, рівняосвітибатьків, поглядів на виховання, матеріального стану.

 

Вересень-листопад

 

5

Спостереження за реакцією на оцінкиучнів, на записи та зауваження в щоденнику.

Протягом року

 

6

Вивчення контролю батьків заповедінкоюдитини, ефективностівпливусім'їтаметодіввиховання.

Протягом року

 

7

Вивченняповедінкидитини в сім'ї. Анкетування.

Березень

 

8

Співвідношенняуспішності в цьомуі минуломунавчальномуроці.

Кінець 1 семестру, кінець н. р.

 

 

 

Розділ 3.

Тематика бесід з попередження дитячого травматизму

І. Правила дорожньогоруху

1. Організаціядорожньогоруху. Правосторонній, односторонній, двостороннійрух. Правила безпекипід час переходу вулиці. Наземний, надземний, підземний переходи. (Вересень)

2.Типиперехресть (регульовані, нерегульовані). Правила переходу дороги на перехрестях. (Вересень)

3. Правила переходу вулиціпіслявисадки з транспорту. (Жовтень)

4. Дорожні знаки (Листопад)

5. Дорожнірозмітки(Грудень)

6. Пасажир в автомобілі (Лютий)

7. Основнівиди ДТП. Поведінкауразі ДТП. (Березень)

8. Безпекаруху велосипедиста (Квітень)

9. Підсумковезаняття з ПДР. (Травень)

ІІ. Правила протипожежноїбезпеки

1. Вогонь–друг, вогонь – ворог. Причини виникненняпожеж, їхнаслідки.(Вересень)

2.Діти під час виникненняпожежі у багатоповерховомубудинку, власномубудинку. Способизахистуорганівдиханнявідчадного газу.(Жовтень)

3. Правила експлуатаціїпобутовихнагрівальних, електричних та газовихприладів. (Листопад)

4.Пожежонебезпечні речовини та матеріали. Протипожежнабезпека при поводженні з синтетичними, горючими, легкозаймистимиматеріалами та речовинами.(Грудень)

5.Пожежонебезпечні об’єкти. Новорічні свята: новорічніялинки, електричнігірлянди; небезпекавикористаннявідкритоговогню (свічки, бенгальськівогнітощо) (Грудень)

6. Правила протипожежноїбезпеки у вашомудомі. Гасінняпожежівквартирі на початковійстадіїзагоряння. Правила поводженняпід час пожежі. (Січень)

7.Запобігання виникненнюпожежвіделектричного струму та правила гасіннятакихпожеж. Діїучнів у випадкупожежі. (Лютий)

8.Домедична допомогапостраждалимвідпожеж. Шкідливість і небезпечністькуріння. (Березень)

9. Основні правила протипожежноїбезпекипід час відпочинкуна природі(Квітень)

III. Правила безпеки при користуванні газом

1. Загальнівідомості про природний та зріджений газ. (Жовтень)

2. Правила безпечногокористуванняпобутовими, газовимиприладами. (Грудень)

3. Діїнаселенняуразівиявлення запаху газу. (Січень)

4. Ознаки отруєння. Запобігання отруєння чадним газом. Домедична допомога у разі отруєнь. (Березень)

IV. Правила безпеки з вибухонебезпечними предметами

1. Видибоєприпасів, методиїхрозпізнання. Небезпечніпредмети (знахідки) та діїуразіїхвиявлення. (Вересень)

2.Правила поводження з ВНП, невизначеними предметами та речовинами. (Жовтень)

3.Запобігання дитячого травматизму від ВНП побутовогопризначення: пріоритетнізасоби, горючі та легкозаймистіречовини. (Грудень)

V. Правила безпеки на воді

1.Уміння триматися на воді – запорука безпеки. Особливості купання у морі, річці, ставку. (Вересень)

2.Допомога утопаючому. Рятувальні прийоми та засоби надання першої допомоги потерпілому. (Листопад)

3.Правила поведінки на кризі. Надання допомоги потерпілому на воді взимку. (Грудень)

4.Правила безпечної поведінки на воді та біля води. (Березень)

5.Дія води на організм людини. Як правильно купатися. (Травень)

VI. Правила безпеки у користуванніелектроприладами, при поводженні з джереламиелектроструму

1.Поняття про джерела струму, їхнебезпечність для життя та здоров’я людини. (Листопад)

2.Правила поводження з побутовими електроприладами: праскою, електроплиткою тощо. (Січень)

3.Правила поведінки у разі виявлення обірваного електричного дроту. (Квітень)

4.Правила поведінки поблизу електрощитової, лінії електропередач. (Травень)

 

 

 

 

 

Розділ 4

Робота з батьками

№ з\п

Тематика зборів

Термін проведення

Відмітка про виконання

1

Загальношкільна батьківська конференція.. «Вимоги до вивчення навчальних предметів в 6 класі. Увага – нові дисципліни – географія, інформатика»»

Вересень

 

2

Роль спілкування в житті школяра

Жовтень

 

3

Загальнолюдські цінності і їх значення для дитини

Грудень

 

4

Роль книги в розвиткуінтелектуальних і особистіснихякостейлюдини

Березень

 

5

«Ось і стали ми на рікдоросліші».Підсумки навчальних досягнень учнів.

Травень

 

 

Розділ 5

Робота на канікулах

№ з\п

Тематика зборів

Термін проведення

Відмітка про виконання

1

Ситуативна гра «Що порадити другу, щоби він добре вчився?»

Жовтень

 

2

Новорічна показуха

Січень

 

3

Бесіда «Весняні зміни у природі». Конкурс знавців прикмет весни, приказок, загадок про весну.

Березень

 

 

 

Графік проведення класних годин та етичних бесід

 

№ з/п

Назва

Термін проведення

1

Збори класу.Розподіл обов’язків у класі. Вибори президента класу.

 

2.

Олімпійський урок. Зустріч з спортсменом нашего міста

 

2

Виховна година «Моє рідне місто»

 

3

Година спілкування «Дніпропетровщина у роки війни» до дня партизанськоїслави

21.09

4

Зустріч з партизаном до «Дняпартизанськоїслави»

 

5

Година спілкування «Як живуть мої підручники?»

 

6

Бесіда «Здоровий спосіб життя»

 

7

Конкурсна програма «Козацькі розваги»

 

8

Виховна година «Я та мої друзі»»

 

9

Виховна година «Визволення України від німецько-фашистських загарбників»

 

10

Класна година «Хто захистить мене?»

 

11

Година спілкування «Я товаришую з дівчинкою, я товаришую з хлопчиком..». Проблеми спілкування хлопчиків та дівчаток

 

12

Виховна година «Шкідливість тютюну»

 

13

Інформаційна хвилинка«День Збройних Сил України»

 

14

Новорічні свята.Розважальна програма.

 

15

Бесіда «Збережи мене…»

 

 

 

№ з\п

Тематика заходів

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

Розподіл обов’язків на новий навчальний рік.

 

Вересень

 

2

Вивчення соціального статусу учнів

 

Вересень

 

3

Відвідування та спостереження за учнямивсім'ї, бесіди з учнями, батьками:

*_______________________________

________________________________

*_______________________________

________________________________

*_______________________________

________________________________

*_______________________________

________________________________

*_______________________________

 

Протягом року

 

4

Ознайомитиучнів з правилами для учнів та з вимогами:

- не порушуватидисципліну;

- не запізнюватися на уроки;

- не пропускати заняття;

- дбайливо ставитись до шкільного майна та речей товаришів;

- не сперечатися із дорослими.

 

Вересень-листопад

 

 

 

 

5

Проводити консультації:

З батьками учнів про засоби прогалин у знаннях

________________________________

________________________________

Про обов’язки в сім’ї

________________________________

________________________________

Про правила поведінки за межами школи

________________________________

________________________________

Про відповідальність батьків за дітей

________________________________

________________________________

 

 

 

 

Протягом року

 

6

Вивчення контролю батьків заповедінкоюдитини, ефективностівпливусім'їтаметодіввиховання.

Протягом року

 

7

Бесіди з опікунами і підопічними ________________________________

________________________________

З метою визначення психологічного клімату в родині.

Грудень-лютий

 

8

Вивчення поведінки дитини в сім'ї. Анкетування.

Березень

 

9

Співвідношення успішності в цьому і минулому навчальному році.

Кінець 1 семестру, кінець н. р.

 

 

Тематика заходів обов’язкових для виконання

від міського відділу освіту.

 

№ п/п

Назва теми

Термін виконання

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

 

    

   

   

   

   

   

   

 

  

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
27 жовтня 2019
Переглядів
453
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку