Планування хімія 11 2019-2020н.р.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з хімії 11 клас (нова програма) до підручника Ярошенко О.Г.
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З ХІМІЇ 11 КЛАС

(2год на тиждень, 70 годин)

Підручник: Хімія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти /О. Г. Ярошенко. – К.: УСВЦ «Оріон», 2019. – 224 с.: - іл.

з/п

Дата

Тема уроку

Практична частина

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

1

 

ІНСТРУКТАЖ З ПРАВИЛ ТБ

Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

Демонстрації

1. Різні варіанти періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D).

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

називає s-, p-, d-елементи за їхнім місцем у періодичній системі;

пояснює валентність і ступінь окиснення елементів 2 і 3 періодів у основному і збудженому станах атомів;

наводить приклади s-, p-, d-елементів.

Діяльнісний компонент

складає електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів (Ферум) 1-4 періодів з урахуванням принципу «мінімальної енергії»; атомів неметалічних елементів 2 і 3 періодів у основному і збудженому станах;

аналізує відмінності електронних конфігурацій атомів s-, p-, d-елементів (Ферум) 1-4 періодів;

порівнює можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів, що знаходяться в одній групі, на основі електронної будови їхніх атомів.

Ціннісний компонент

обґрунтовує періодичну зміну властивостей елементів і їхніх простих речовин на основі електронної будови їхніх атомів;

висловлює судження щодо застосування періодичного закону для передбачення властивостей іще не відкритих елементів.

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність

Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

Вивчити § 2 с. 14-18           (відповідати на питання усно)

2

 

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

Представлення результатів навчального проекту

Демонстрації

2. Форми електронних орбіталей (у тому числі 3D-проектування).

3. Моделі атомів s-, p-, d-елементів (у тому числі 3D-проектування).

Навчальні проекти

1. Створення 3D-моделей атомів елементів.

Вивчити § 1 с.7-13   

Завдання 7-9 с 13 (письмово)   

3

 

Збуджений стан атома.

Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

Представлення результатів навчального проекту

Навчальні проекти

2. Застосування радіонуклідів у медицині.

3. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології.

Вивчити § 3 с.19-21            (відповідати на питання усно) § 4 письмово в зошиті

 

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

4

 

Йонний, металічний, водневий хімічні зв’язки.

Демонстрації

4. Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування).

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

установлює види хімічного зв’язку в речовинах за їхніми формулами;

наводить приклади речовин із різними видами хімічного зв’язку; аморфних і кристалічних речовин.

Діяльнісний компонент

пояснює відмінності в механізмах утворення ковалентних зв’язків у молекулі амоніаку та йоні амонію; між аморфними і кристалічними речовинами;

прогнозує фізичні властивості речовин на основі їхньої будови та будову речовин на основі їхніх фізичних властивостей.

Ціннісний компонент

оцінює на основі будови молекул води і спиртів можливість утворення водневого зв’язку між молекулами води, спиртів, води і спиртів;

висловлює судження щодо залежності між використанням речовин та їхньою будовою і властивостями.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

Вивчити § 5 с.27           

5

 

Ковалентний хімічний зв'язок Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію).

Демонстрації

5. Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду.

Вивчити § 6 с.32           

6

 

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин.

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови

Демонстрації

6. Зразки кристалічних і аморфних речовин.

Вивчити § 7 с.39           

7

 

 Представлення результатів навчального проекту

Навчальні проекти

4. Застосування рідких кристалів.

5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.

6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів.

Вивчити § 8 с.47           

8

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК З ТЕМ:

«Періодичний закон і періодична система хімічних елементів»

«Хімічний зв’язок і будова речовини»

 

 

 

Повторити § 1-8

Тема 3. Хімічні реакції

9

 

Необоротні і оборотні хімічні процеси.

 

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

пояснює вплив різних чинників на зміщення хімічної рівноваги, на гідроліз солей; принцип дії гальванічного елемента;

наводить приклади необоротних і оборотних хімічних реакцій.

Діяльнісний компонент

складає рівняння реакцій гідролізу солей;

розрізняє необоротні і оборотні хімічні реакції;

характеризує суть хімічної рівноваги, гідролізу солей;

прогнозує можливість реакції гідролізу солей; рН середовища водних розчинів солей;

добирає умови зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів на основі принципу Ле Шательє;

дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів;

експериментально визначає рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів;

обчислює за хімічними рівняннями відносний вихід продукту реакції, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

висловлює судження про значення принципу Ле Шательє в керуванні хімічними процесами;

обґрунтовує значення оборотних процесів у довкіллі, промислових виробництвах; вплив гідролізу солей на рН грунтів;

оцінює негативний вплив на екологію відпрацьованих гальванічних елементів і дотримується правил їхньої утилізації.

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело струму.

Вивчити § 9 с.51

10

 

Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє.

 

Вивчити § 10 с.56

11

 

Розрахункові задачі

1. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

 

Вивчити § 11 с.60

12

 

Гідроліз солей.

Лабораторні досліди

1. Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів.

Вивчити § 12 с.64

13

 

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

 

Вивчити § 13 с.69

14

 

Представлення результатів навчального проекту

Навчальні проекти

7. Гальванічний елемент з картоплі, лимону.

8. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх.

Повторити §9-14

15

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 З ТЕМИ: «ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ»

 

Повторити §9-14

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості

16

 

Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості. Явище адсорбції.

Демонстрації

8. Зразки неметалів.

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

називає найпоширеніші у природі металічні й неметалічні елементи; представників класів неорганічних сполук за систематичною номенклатурою;

пояснює суть явища алотропії; відмінності властивостей алотропних модифікацій Оксигену, Сульфуру, Карбону, Фосфору їхнім кількісним складом або будовою; суть явища адсорбції; антропогенні і природні причини появи в атмосфері оксидів неметалічних елементів;

наводить приклади алотропних модифікацій Оксигену, Сульфуру, Карбону, Фосфору; сполук неметалічних елементів з Гідрогеном (гідроген хлорид, гідроген сульфід, амоніак); взаємозв’язків між речовинами.

Діяльнісний компонент

складає рівняння, що підтверджують відновні властивості металів, зокрема алюмінію і заліза (реакцій з неметалами, водою, кислотами і солями в розчинах); окисні властивості неметалів (кисень, сірка, вуглець, хлор) в реакціях з воднем і металами; відновні властивості водню й вуглецю в реакціях з оксидами металічних елементів; реакцій, які характеризують особливості водних розчинів гідроген хлориду (з основами), гідроген сульфіду (з лугами), амоніаку (з кислотами); реакцій, які характеризують хімічні властивості та одержання оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів; кислот, основ, амфотерних гідроксидів (Алюмінію і Цинку), середніх і кислих солей; реакцій нітратної і концентрованої сульфатної кислот з магнієм, цинком, міддю;

характеризує метали і неметали, їхні фізичні властивості та застосування (у тому числі сплавів металів); застосування гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку; фізичні та хімічні властивості (взаємодія з магнієм, цинком, міддю) нітратної і концентрованої сульфатної кислот; застосування гідроксидів Натрію і Кальцію; поширення солей у природі;

складає план дослідження та експериментально встановлює генетичні зв’язки між неорганічними і органічними речовинами;

порівнює фізичні та хімічні властивості металів (алюміній і залізо) і неметалів, оксидів металічних і неметалічних елементів; особливості водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку; основ (гідроксидів Натрію і Кальцію);

аналізує і тлумачить результати досліджень;

прогнозує рН середовища кислотних і лужних ґрунтів;

установлює генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук;

проводить якісні реакції й визначає в розчинах йони: Феруму(2+), Феруму(3+), осаджуючи їх лугами, Барію, амонію, силікат- і ортофосфат-іони;

досліджує якісний склад солей; адсорбційну здатність активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів;

аналізує види жорсткості води і пропонує безпечні способи усунення жорсткості води у побуті;

дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів;

обчислює кількість речовини, масу або об’єм продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Кислотні дощі.

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Здоров’я і безпека

Явище адсорбції.

Застосування водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку.

Кислотні дощі.

Властивості і застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Явище адсорбції.

Застосування водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку.

Кислотні дощі.

Підприємливість і фінансова грамотність

Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості.

Застосування металів та їхніх сплавів.

Застосування неметалів.

Застосування водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку.

Властивості і застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

Вивчити § 15 с.77

17

 

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів.

Демонстрації

9. Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій Карбону і Сульфуру (у тому числі 3D-проектування).

Лабораторні досліди

2. Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів.

Вивчити § 16  с.83

18

 

Окисні та відновні властивості неметалів. Застосування неметалів.

 

Вивчити § 17 с. 89

19

 

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування.

 

Вивчити § 18 с. 94

20

 

Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.

Представлення результатів навчального проекту

Навчальні проекти

7. Штучні алмази у техніці

Вивчити § 19 с. 100

21

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК З ТЕМИ: «Неорганічні речовини і їхні властивості»

 

Повторити § 15-19

22

 

Кислоти.

 

Вивчити § 20 с. 105

23

 

Кислотні дощі.

 

Вивчити § 20 с. 105

24

 

Особливості взаємодії металів з нітратною кислотою

 

Вивчити § 21 с. 112

25

 

Особливості взаємодії металів з концентрованою сульфатною кислотою.

 

 

Вивчити § 21 с. 112

26

 

Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови

Демонстрації

7. Зразки металів і їхніх сплавів.

Вивчити § 22 с. 117

27

 

Алюміній: фізичні і хімічні властивості.

 

Вивчити § 23 с. 122

28

 

Залізо: фізичні і хімічні властивості.

 

Вивчити § 24 с. 128

29

 

Застосування металів та їхніх сплавів.

 

Вивчити § 25 с. 134

30

 

 

Розрахункові задачі

2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

Вивчити § 29 с. 158

31

 

Представлення результатів навчального проекту

Навчальні проекти

9. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.

11. Кислотні дощі.

Повторити § 20-25.

32

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК З ТЕМИ: «Неорганічні речовини і їхні властивості»

 

Повторити § 20-25

4 т.о. 1 к.р. 2 л.д. ВСЬОГО 32 години з І семестр

 

33

 

Основи.

 

Вивчити § 26 с. 140

34

 

Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

 

Вивчити § 26 с. 140

35

 

Солі, їх поширення в природі.

 

Вивчити § 27 с. 146

36

 

Середні та кислі солі.

 

Вивчити § 27 с. 146

37

 

Середні та кислі солі.

 

Вивчити § 27 с. 146

38

 

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Розрахункові задачі

2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

Вивчити § 28 с. 153

39

 

 

Розрахункові задачі

2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

Вивчити § 29 с. 158

40

 

ІНСТРУКТАЖ З ПРАВИЛ ТБ

Застосування хімічних знань у дослідницькій діяльності

Практичні роботи

1. Дослідження якісного складу солей.

Повторити § 26-29

41

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК З ТЕМИ: «Неорганічні речовини і їхні властивості»

 

Повторити § 26-29

42

 

Сучасні силікатні матеріали.

 

Вивчити § 31 с. 169

43

 

Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти.

 

Вивчити § 30 с. 163

44

 

Якісні реакції на деякі йони.

Демонстрації

10. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+) (віртуально), Феруму(3+) (віртуально), Барію, амонію.

 

45

 

Якісні реакції на деякі йони.

Лабораторні досліди

3-6. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+), Феруму(3+), Барію, амонію.

7, 8. Виявлення у розчинах силікат- і ортофосфат-іонів.

 

46

 

 

Розрахункові задачі

2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

Вивчити § 29 с. 158

47

 

Біологічне значення металічних і неметалічних елементів.

 

Вивчити § 32  с. 175

48

 

Представлення результатів навчального проекту

Навчальні проекти

8. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля.

10. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості.

 

49

 

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

 

Вивчити § 34 с. 184

Повторити § 30-32

50

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК З ТЕМИ: «Неорганічні речовини і їхні властивості»

 

Повторити § 30-32

51

 

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

 

Вивчити § 34 с. 184

52

 

 

Розрахункові задачі

2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

 Вивчити § 29 с. 158

53

 

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

 

Вивчити § 34 с. 184

54

 

 

Розрахункові задачі

2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

Вивчити § 29 с. 158

55

 

ІНСТРУКТАЖ З ПРАВИЛ ТБ

Застосування хімічних знань у дослідницькій діяльності

Практичні роботи

2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами.

Вивчити § 35 с. 185

56

 

Представлення результатів навчального проекту

Навчальні проекти

12. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості.

13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію.

14. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.

 

57

 

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

 

Вивчити § 34 с. 184

Вивчити § 36 с. 191

58

 

 

Розрахункові задачі

2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

Повторити § 30-36

59

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 З ТЕМИ «Неорганічні речовини і їхні властивості»

 

Повторити § 30-36

Тема 5. Хімія і прогрес людства

60

 

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій

 

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

наводить приклади застосування хімічних сполук у різних галузях та у повсякденному житті.

Ціннісний компонент

оцінює значення хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем;

усвідомлює значення нової філософії у хімії і власної громадянської позиції для реалізації концепції сталого розвитку суспільства; причинно-наслідкові зв’язки у природі та її цінність і цілісність; право на власний вибір і прийняття рішення; відповідальність за збереження довкілля від шкідливих викидів;

популяризує хімічні знання;

критично ставиться до хімічної інформації з різних джерел;

висловлює судження щодо значення хімічних знань як складника загальної культури людини; про вплив діяльності людини на довкілля та охорону його від забруднень;

виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності.

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.

«Зелена» хімія.

Вивчити § 37 с. 197

61

 

Роль хімії у розв’язанні продовольчої, сировинної, енерг проблем.

 

Вивчити § 38 с. 203

62

 

Роль хімії у розв’язанні енергетичної, екологічної проблем.

 

Вивчити § 37, 38

63

 

«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.

 

Вивчити § 39 с. 208

64

 

Представлення результатів навчального проекту

Навчальні проекти

15. Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп.

16. Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті».

Повторити § 37-39

65

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК З ТЕМИ: «хімія і прогрес людства»

 

Повторити  § 37-39

66

 

Повторення за ІІ семестр

 

 

 

68

 

 

 

 

 

69

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Планування
Додано
6 жовтня
Переглядів
247
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку