23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

Планування "Календарне та тематичне планування з української мови 4 клас"

Про матеріал

Календарне планування складено відповідно до «Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою.1–4 класи» (з урахуванням змін, затверджених Наказом МОН України

від 05.08.2016№948)

Перегляд файлу

Тематичне планування. Українська мова

за підручником Захарійчук М. Д.

І семестр – 64 години (4 години на тиждень),

ІІ семестр – 55 годин (3 години на тиждень), за рік – 119 годин

Зведений перелік робіт з підсумкової перевірки,

які проводяться в 4 класі з мови

Вид перевірки

4 клас

І

сем.

ІІ

сем.

Списування

1

1

Диктант

1

2

Перевірка мовних знань і вмінь

1

2

Письмовий переказ

1

Діалог (усно або письмово)**

1

 

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

1

Загальна кількість перевірок

за семестр

5

6

Тема1. Мова і мовлення . Текст(14год)        р/м1

Перевірна робота. Письмовий переказ

Тема 2.Речення. Слово. Значення слова (14 год)   р/№2 №3

Контрольна робота. Диктант (комбінована)

Тема 3. Частини мови. Іменник (13 год)         р/№4 №5

Контрольна робота . Списування(комбінована)

Тема 4. Частини мови. Іменник (11год)         р/м №6

Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Іменник»

Тема 5. Прикметник (9год)   р/м №7

Контрольна робота. Діалог

Тема 6. Прикметник (10год)        р/№8 №9

Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Прикметник»

Тема 7 Числівник. Займенник (14год)  р/№10 №11 

 Контрольна робота. Диктант

Тема8. Дієслово (8 год)   р/м №12

  Контрольна робота списування.(комб)

Тема9. Дієслово (10 год)       р/№13 №14

  Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Дієслово»

Тема 10. Прислівник(10год)    р/№15 №16 

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

ТЕМА 11 Повторення вивченого (6год)    р/№17

Контрольна робота. Диктант (комб)

 

 

 

Календарне планування уроків української мови

за підручником Захарійчук М. Д.

І семестр – 64 години (4 години на тиждень),

ІІ семестр – 55 годин (3 години на тиждень), за рік - 119 годин

з/п

уроку в темі

Тема уроку

дата 

 

Впр.

Тема1. Мова і мовлення . Текст(14год)

1

1

Вступ. Державні символи України. Мова – жива скарбниця історії народу.

 

1-4

2

2

Безперервне поповнення словникового складу мови Старі і нові слова в мові. Вимова і написання слова аеропрт

 

5-8

3

3

Культура мовлення та спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях. Дотримання правил мовленнєвого етикету, культури спілкування.

 

9-12

4

4

Закріплення знання про будову текстів різних типів (опис, розповідь, есе) Тема і мета висловлювання. Заголовок. Вимова і написання слова футбол.

 

13-16

5

5

Тема, основна думка в текстах – розповідях, описах міркуваннях

 

17-20

6

6

Робота з деформованим текстом: виявлення відсутніх абзаців, переставляння частин тексту, вилучення речень, що не відповідають темі, додавання кінцівки

 

21-24

7

7

Поділ тексту на частини, складання плану тексту за допомогою вчителя та самостійно. Спостереження за роллю абзаців

 

25-28

8

 

8

1.Урок розвитку писемного мовлення. Складання запитань і відповідей на задану тему

 

29

9

9

Спостереження за особливостями змісту та побудови тексту-міркування: наявність певного твердження, доказів, висновків. Побудова тексту-міркування

 

30-33

10

10

Особливості змісту та побудови  есе. Складання тексту есе в усній формі

 

34-37

11

11

Текст-опис. Вправи на порівняння художнього і науково-популярного описів

 

38-41

12

12

Складання художніх та  науково-популярних описів. Обговорення своїх робіт

 

42-45

13

13

 Вправляння у написанні замітки до стіннівки Узагальнення знань і вмінь учнів з розділу «Текст»

 

46-49

14

14

Перевірна робота. Письмовий переказ

 

 

Тема 2.Речення. Слово. Значення слова (14 год)

 

15

1

Аналіз перевірної роботи. Повторення й узагальнення вивченого про види  речення за метою висловлювання та інтонацією. Вимова та написання слова океан

 

50-53

16

2

2.Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту опису за змістом малюнка

 

58

17

 

3

Головні та другорядні члени речення. Усне переказування тексту

 

54-57

18

4

Встановлення звязку слів у реченні. Визначення, за допомогою чого пов’язуються слова. Вимова та написання слова трамвай

 

59-62

19

5

Поширення речень словами та словосполученнями. Складання речень за зразком, за схемою. Відновлення змісту деформованих речень

 

63-66

20

6

Поняття про однорідні члени речення. Граматичні питання до однорідних членів речення

 

67-70

21

7

Головні та другорядні члени речення. Поєднання однорідних членів речення за допомогою інтонації, сполучників. Вимова і написання слова гардероб.

 

71-74

22

8

Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами; використання речень з однорідними членами у побудові текстів. Вимова і написання слова кілометр

 

75-78

23

9

Узагальнюючий урок з розділу «.Речення» Вимова і написання слів врівноваженість, наполегливість, справедливість.

 

79-82

24

10

3.Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом: переставляння частин тексту, додавання кінцівки

 

87

25

11

Контрольна робота. Диктант (комбінована)

 

 

 

26

12

Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення знань і вмінь про морфемну будову слова. Вимова і написання слова  творчість.

 

83-86

27

13

Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова. Складання графічних схем речень

 

88-92

28

14

Повторення й узагальнення знань і вмінь про лексичне значення слова. Вимова і написання слова дисципліна

 

 

 

Тема 3. Частини мови. Іменник (13 год)

29

1

 Розширення уявлень про лексичне значення іменника (слова з абстрактним значенням: радість, сум, сміливість тощо)

 

93-96

30

2

Іменник як частина мови. Повторення вивченого. Значення, в яких уживаються іменники. Вимова і написання слова оптимізм

 

97-100

31

3

Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Спостереження за точним і влучним вживанням з ряду синонімів тих слів, які найбільше відповідають змістові.

 

101-104

32

4

4.Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів)

 

117

33

5

Рід іменників. Віднесення іменника до одного з родів.

 

 

113-116

34

 

6

Змінювання іменників за числами Вимова і написання слова спільнота

 

109-112

35

7

Змінювання іменників за відмінками. Формування умінь ставити іменники в початкову форму.

 

113-116

36

8

Розрізнення  відмінків іменників з однаковими закінченнями. Редагування тексту.

 

118-121

37

9

Правопис закінчень іменників жіночого роду на - а, (-я) в родовому відмінку однини

 

122-125

38

10

Правопис закінчень іменників жіночого роду на - а, (-я) в орудному відмінку однини. Навчальний діалог

 

126-129

39

11

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. Вимова і написання слова мізинець

 

130-133

40

12

5.Урок розвитку писемного мовлення. Вибірковий переказ тексту з елементами опису

 

146

41

13

Контрольна робота . Списування(комбінована)

 

 

Тема 4. Частини мови. Іменник (11год)

 

42

1

Аналіз контрольної роботи. Практичне засвоєння правопису закінчень науживаніших іменників чоловічого роду на– ар,

 - яр

 

134-137

43

2

Спостереження над паралельними закінченнями іменників чоловічого роду – назви істот у давальному та місцевому відмінках однини.

 

138-141

44

3

Відмінювання іменників середнього роду в однині. Складання словосполучень

 

142-145

45

4

Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з'], [ц'], [с'] перед закінченням – і в іменниках різного роду. Вимова і написання слова шеренга

 

147-150

46

5

Закінчення іменників жіночого роду з кінцевим приголосним основи. Робота з фразеологізмами і прислів’ями

 

151-154

47

6

Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини

 

155-158

48

7

Спостереження за явищами чергування кореневих звуків [і] з [е],  [о] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний

 

158-161

49

8

6. Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання за прочитаним твором.

 

174

50

9

Спостереження за закінченням іменників у множині. Вправи на вживання правильних відмінкових закінчень іменників у множині

 

162-165

51

10

Вправи на вживання правильних відмінкових закінчень іменників у множині. Вимова і написання слова тролейбус

 

166-169

52

11

Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Іменник»

 

 

Тема 5. Прикметник (9год)

 

53

1

Аналіз перевірної роботи. Розвиток умінь упізнавати прикметники в тексті. Спостереження за їхньою роллю в мовленні.

 

171-173

54

 

2

Прикметники – синоніми та прикметники-антоніми. Робота зі словниками синонімів та антонімів. Вимова і написання слова життєрадісний.

 

175-178

55

3

Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому і науковому. Контрольна робота. Діалог

 

179-182

56

4

Родові закінчення прикметників. Розрізнення роду і числа прикметників у сполученні з іменниками.

 

183-186

57

5

7.Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом

 

203

58

6

Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині (таблиця відмінювання)

 

187-190

59

7

Зіставлення закінчень прикметників з основою на твердий та м’який приголосний в однині.

 

191-194

60

8

Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників. Усний переказ тексту

 

195 

198-202

61

9

Вживання знака м’якшення перед закінченнями прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини.

 

204-207

Тема 6. Прикметник (10год)

 

62

1

Закріплення вживання знака м’якшення (ь) перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини

 

208-211

63

2

Вимова та написання найуживаніших прикметників на -ський, -зький, -цький

 

220-223

64

3

 

Вживання відмінкових форм прикметників у множині. Закінчення –і у називному відмінку множини (вимова та правопис)

 

224-231

65

4

8.Урок розвитку писемного мовлення. Складання запрошення.

 

232

66

 

5

Побудова сполучень слів і речень з прикметниками в різних відмінкових формах, введення їх у текст

 

233-236

67

6

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками. Складання тексту-розповіді за поданим початком.

 

237-244

68

7

Доповнення речень і текстів прикметниками. Складання тексту-розповіді на тему «За що я дякую батькам»

 

245-248

69

8

Узагальнення і систематизація знань  і вмінь із розділу «Прикметник». Розбір прикметника як частини мови.

 

249-252

70

9

9.Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом

 

253

71

 

10

Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Прикметник»

 

 

Тема 7 Числівник. Займенник (14год)

72

1

Аналіз перевірної роботи. Загальне уявлення про числівник як частину мови.

 

254-257

73

2

Вимова та правопис найуживаніших числівників, уживання іх у мовленні. Вимова і написання слів шістнадцять, п’ятсот, шістсот

 

258-261

74

3

Практичне засвоєння вимови і письма та відмінкових  форм окремих числівників (11, 14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000)

 

262-265

75

4

Словесні формули на означення показників часу протягом доби. Вимова і написання слова вчора

 

266-269

76

5

Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю різних займенників  у тексті

 

270-273

77

 

 

6

10. Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-розповіді з елементами міркування про прочитаний текст

 

274

78

7

Особові займенники. Їхнє значення, синтаксична роль

 

275-279

79

8

Відмінювання особових займенників 1-ї та 2-ї особи однини й множини. Вимова і написання слів взимку, влітку, восени

 

280-284

80

9

Відмінювання особових займенників 3-ї особи однини й множини

 

285-288

81

10

Уживання займенників із прийменниками. Роздільне написання прийменників із займенниками.

 

289-292

82

 

11

Побудова сполучень слів і речень із займенниками у різних формах

 

293-296

83

 

 

12

11.Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка

 

297

84

13

Вправи на використання займенників для звязку речень у текстах. Узагальнення знань про займенник.

 

298-302

85

14

Контрольна робота. Диктант

 

 

Тема8. Дієслово (8 год)

86

1

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про дієслово (питання, значення, роль у реченні, зв’язок з іменниками)

 

302-305

87

2

Узагальнення і розширення уявлень про лексичне значення дієслів. Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми.

 

306-309

88

3

Багатозначність дієслова. Вживання дієслів в прямому і переносному значеннях Вимова і написання слів ліворуч, праворуч

 

310-313

89

4

12. Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання типу розповіді про ситуацію з життя класу

 

318

90

5

Побудова речень з однорідними присудками. Усний переказ тексту

 

314-317

91

6

Спостереження за роллю дієслів у текстах розповідного  та описового  характеру

 

319-322

92

7

Неозначена форма дієслова (початкова форма).   Спостереження за вживанням дієслів неозначеної форми у приказках і прислів’ях, порадах, інструкціях.

 

323-326

93

8

Контрольна робота списування.(комб)

 

 

Тема9. Дієслово (10 год)

94

1

Аналіз контрольної роботи. Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами й числами.

 

327-331

95

2

Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за числами.

 

332-335

96

 

3

13.Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту (за колективно складеним планом і поданою кінцівкою)

 

340

97

4

Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за числами

 

336-339

98

5

Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за числами. Робота з прислів’ям

 

341-348

99

6

Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами і числами. Вимова і написання слова тепер

 

349-352

100

7

Дієслова на –ся (літературна вимова і правопис)

Спостереження за значенням дієслів на -ся у тексті. Утво- рення (за зразком) різних форм дієслів на -ся і вживання їх у реченнях, мовленні

 

370-373

101

 

8

14. Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-опису за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали

 

361

102

9

Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Дієслово»

 

 

103

10

Аналіз перевірної роботи. Оцінювання результатів навчання

 

374-377

Тема 10. Прислівник(10год)

104

1

Поняття про прислівник як частину мови (значення, питання, троль у реченні, зв’язок із дієсловами)

 

378-381

105

 

2

Практичне ознайомлення з написанням найуживаніших прислівників. Вимова і написання слів ввечері, вдень, вранці

 

383-390

106

3

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками. Вимова і написання слів щогодини, щотижня

 

391-394

107

4

15. Урок розвитку писемного мовлення. Удосконалення написаного тексту

 

382

108

5

Поширення речень прислівниками. Усний переказ тексту

 

395-398

109

6

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками. Письмо з пам’яті

 

399-402

110

7

Спостереження за роллю прислівників у тексті.

 

404-407

111

 

8

Вибір із поданих прислівників тих, які найбільше відповідають меті та типу висловлювання.

 

408-411

112

9

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

 

 

113

10

 16. Урок розвитку писемного мовлення. Складання привітання до Дня матері  

 

403

 

ТЕМА 11 Повторення вивченого (6год)

114

1

Текст, речення

 

412-413

115

2

Контрольна робота. Диктант (комб)

 

 

116

3

Частини мови. Іменник. Прикметник.

 

414-415

117

4

Числівник. Займенник

 

416-417

118

5

Що ми знаємо про дієслово та прислівник

 

418-419

119

6

17.Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання типу розповіді з елементами опису.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Українська мова 4 клас (Волкотруб Г. Й.)
Додано
21 серпня 2018
Переглядів
1060
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку