Планування з біології 10 клас профільний рівень оновлена програма 2018-2019 н.р.

Про матеріал

Планування з біології та екології для 10 класу, профільний рівень відповідно до оновленої навчальної програми для 10-11 класів (наказ МОН України № 1407 від 23.10.2017 р.) на 2018-2019 н. р. До підручника К. Задорожного.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

Біологія і екологія 10 клас: профільний рівень (175 год, 5 год на тиждень)

Програма: Біологія і екологія. 10-11 класи. Профільний рівень. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти» , затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 р. № 1407.

Підручник: Біологія і екологія (профільний рівень) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / К. М. Задорож­ний, О. М. Утєвська. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018.

Тема уроку, зміст

Дата

Прим.

Тема 1. Вступ (10 год)

1

Біологія та екологія як комплексні науки про біосистеми.

 

 

2

Відмінності живого та неживого. Критерії та форми життя. П.р. 1. Довести наявність/відсутність критеріїв життя для запропонованих об’єктів.

 

 

3

Біологічні системи. Рівні організації життя.

 

 

4

Середовище життя. Поняття гомеостазу.

 

 

5

Наука та науковий метод пізнання. Загальнонаукові методи дослідження.

 

 

6

Гіпотеза та теорія. Поняття про об’єктивність та субєктивність, методи досягнення обєктивності.

 

 

7

Принципи планування біологічного та екологічного дослідження. Формулювання проблеми, мети, завдання. Визначення обєкту та предмету дослідження.

 

 

8

Аналіз та представлення результатів наукових досліджень.

 

 

9

Основні види наукових творів. П.р. 2. Проаналізувати різні види біологічних/екологічних наукових творів, визначити їх особливості, мету та завдання, недоліки та переваги.

 

 

10

Узагальнення знань з теми «Вступ»

 

 

Тема 2. Біорізноманіття (25 год)

11

Біологічна систематика живого світу.

 

 

12

Поняття про штучні (формальні) та природні (філогенетичні) системи живого світу.

 

 

13

Бінарна номенклатура. Принципи сучасної класифікації організмів.

 

 

14

Створення систем живих організмів.

 

 

15

Вид як базовий таксон. Критерії виду.

 

 

16

П.р. 3. Вивчення критеріїв виду на прикладі рослин та тварин, що належать до однієї родини.

 

 

17

Рівні і типи біологічного різноманіття. Значення біорізноманіття у природі і житті людини.

 

 

18

Методи вивчення біорізноманіття (інвентаризація, моніторинг та складання екологічного прогнозу).

 

 

19

Біоіндикація. Проект:  оцінка стану повітря даної місцевості методами ліхеноіндикації.

 

 

20

Трьохдоменна система органічного світу. Загальна характеристика Архей, Бактерій та Еукаріотів.

 

 

21

Місце вірусів у системі живої природи.

 

 

22

Основні характеристики, таксони та різноманітність представників домену Археї.

 

 

23

Різноманітність, систематика та значення представників домену Бактерії.

 

 

24

Сучасна систематика Еукаріот: 5 основних супергруп (Екскавати, Амебозої, Опістоконди, Археплпастиди, SAR) та некласифіковані таксони.

 

 

25

Еволюційні звязки еукаріотами та прокаріотами.

 

 

26

Наземні рослини. Різноманітність вищих спорових рослин.

 

 

27

Різноманітність насінних рослин.

 

 

28

Гриби та грибоподібні організми.

 

 

29

Тварини. Різноманітність безхребетних та хребетних тварин, їх значення в екосистемах та житті людини.

 

 

30

Анамнії та амніоти.

 

 

31

П.р. 4. Визначення систематичного положення організмів своєї місцевості.

 

 

32

Екосистемне біорізноманіття.

 

 

33

Флористичні та фауністичні царства. П.р. 5. Порівняльна характеристика фауністичних царств.

 

 

34

Зміни біорізноманіття.

 

 

35

Узагальнення. Біорізноманіття як ресурс і основа збереження життя на Землі.

 

 

Тема 3. Обмін речовин та енергії (50 год)

36

Потреба людини у речовинах і хімічних елементах. Перетворення речовин в організмі людини.

 

 

37

Джерела енергії і речовин для організмів. Органічні і неорганічні речовини, необхідні для життєдіяльності організмів. П.р. 6. Критичний аналіз реклами харчових продуктів.

 

 

38

Типи живлення організмів за джерелом енергії та джерелом Карбону.

 

 

39

Субстрати, умови, етапи метаболізму. Хімічні й фізичні основи метаболізму. Фактори, що впливають на метаболізм.

 

 

40

Внутрішнє середовище організму та підтримання його сталості.

 

 

41

Транспортування речовин через мембрану в клітину.

 

 

42

Типи гетеротрофного живлення за механізмом поглинання і джерелом органічних речовин.

 

 

43

Надходження газів до організмів тварин. Виникнення і еволюція дихальної системи.

 

 

44

Різновиди органів дихання і принципів організації дихальних систем.

 

 

45

Надходження газів до організмів рослин і грибів. Роль продихів. Всмоктування речовин з грунту.

 

 

46

Дифузія. Білки-транспортери. Мікротрубочки й моторні білки: динеїни і кінезини. Везикулярний транспорт.

 

 

47

Транспорт речовин у кишковопорожнинних, губок, плоских і круглих червів. Поняття про гідролімфу, гемолімфу, кров.

 

 

48

Основні компоненти кровоносної системи. Типи кровоносних систем. Еволюція кровоносних систем.

 

 

49

Транспортні функції крові (транспорт білків, жирів, вуглеводів, йонів, гормонів, вітамінів, продуктів екскреції). Основні транспортні білки крові (альбуміни, глобуліни).

 

 

50

Гемоглобін. Транспорт газів. Дихальні пігменти безхребетних і хребетних. Роль міоглобіну у транспорті кисню в мязах.

 

 

51

Провідна тканина. Еволюція транспортної системи у рослин.

 

 

52

Переміщення води і мінеральних речовин у горизонтальній площині кореня та стебла. Поняття про осмотичний та тургорний  тиск, сисну силу. Апопластичний та симпластичний шлях транспорту води та мінеральних речовин.

 

 

53

Механізми транспорту речовин по ксилемі. Шляхи пересування води у листках. Будова ситоподібних трубок. Механізм переміщення речовин по флоемі.

 

 

54

Основні функції травлення. Зовнішнє травлення у павуків та личинок жуків-плавунців. Позаклітинне травлення у бактерій, архей, грибів, хижих рослин. Локалізація і функціонування травних ферментів цих організмів.

 

 

55

Внутрішньоклітинне травлення. Формування первинних та вторинних лізосом. Гідролітичні ферменти. Залишкові тільця. Аутофагоцитоз і автоліз. Роль протеосом у розщепленні білків клітини.

 

 

56

Порожнинне травлення у багатоклітинних організмів. Пристінкове травлення на поверхні мікроворсинок тонкого кишківника. Будова мікроворсинок. Активний та пасивний процес всмоктування речовин у кишківнику.

 

 

57

Травлення у товстому кишківнику. Розщеплення клітковини. Поняття про пробіотики і  пребіотики. Синтез вітамінів у товстому кишківнику.

 

 

58

Особливості ферментативного каталізу (зміна енергії в ході реакції, механізм каталізу, коферменти, способи регуляції активності ферментів).

 

 

59

Особливості ферментативного каталізу (зміна енергії в ході реакції, механізм каталізу, коферменти, способи регуляції активності ферментів).

 

 

60

Типи метаболічних шляхів клітини. Регуляція метаболічних шляхів (контроль транскрипції, активація ферментів, вплив субстратів, коферментів, продуктів).

 

 

61

Анаеробне та аеробне дихання. Гліколіз. Принцип субстратного фосфорилювання.

 

 

62

Енергетичний баланс гліколізу. Молочнокисле та спиртове бродіння.

 

 

63

Утворення ацетил-КоА. Цикл трикарбонових кислот.  Переносники Гідрогену.

 

 

64

Окисне фосфорилювання. Робота дихального ланцюга.  Створення протонного градієнту і його використання АТФ-синтазою. Енергетичний баланс аеробного окиснення глюкози.

 

 

65

β-окиснення жирних кислот. Спряження β-окиснення  з циклом трикарбонових кислот. П.р. 7. Розвязування задач на тему «Енергетичний обмін».

 

 

66

Дезамінування амінокислот. Утворення сечовини і сечової кислоти при розщепленні нітрогеновмісних основ нуклеотидів.

 

 

67

Поняття про матричні синтези. Етапи біосинтезу білка. Транскрипція. Процесинг мРНК. Альтернативний сплайсинг. Транскрипція тРНК і рРНК.

 

 

68

Генетичний код. Відхилення від універсальності генетичного коду.

 

 

69

Утворення аміноацил-тРНК. Трансляція: етапи, механізми. Особливості трансляції мембранних і секреторних білків.

 

 

70

Фолдінг білка. Роль шаперонів. Посттрансляційна модифікація білків.

 

 

71

П.р. 8. Розвязування задач на тему «Біосинтез білків».

 

 

72

Поняття про пластичний обмін у клітині. Світлова фаза фотосинтезу.

 

 

73

Темнова фаза фотосинтезу. Цикл Кальвіна. Утворення, запасання і використання крохмалю. Особливості фотосинтезу у прокаріотів. Значення фотосинтезу.

 

 

74

Хемосинтез. Хемосинтетики. Етапи і значення хемосинтезу для колообігу елементів у природі. П.р. 9. Розвязування задач на тему «Фотосинтез і хемосинтез».

 

 

75

Біосинтез жирних кислот і складних ліпідів.

 

 

76

Утворення, запасання і використання глікогену.

 

 

77

Контрольна робота 1.

 

 

78

Основні функції екскреції та осморегуляції (виділення побічних продуктів метаболізму, регуляція концентрації йонів, виділення токсинів).

 

 

79

Продукти виділення (нітрогеновмісні продукти розпаду білків і нуклеїнових кислот (амоніак, сечова кислота, сечовина); кисень, як продукт фотосинтезу; вуглекислий газ, жовчні пігменти, токсини).

 

 

80

Способи виділення продуктів метаболізму клітиною: мембранний транспорт, екзоцитоз.

 

 

81

Різноманітність органів виділення багатоклітинних тварин, їх будова і функції. Еволюція видільної системи. Роль шкіри, легень, печінки і кишечнику у виділенні продуктів метаболізму.

 

 

82

Виділення води рослиною. Гутація. Транспірація. Кількісні показники транспірації. Екскреція шкідливих речовин у рослин – листопад.

 

 

83

Роль виділення у підтриманні гомеостазу. Фактори порушення процесів виділення.

 

 

84

Єдність процесів обміну речовин і енергії. Відкритість біологічних систем. Метаболічна інженерія.

 

 

85

Узагальнення. Взаємоперетворення речовин у організмі.

 

 

Тема 4. Спадковість та мінливість (35 год)

86

Складові здоровя людини. Антропогенетика, медична генетика, євгеніка. Людина як обєкт генетичних досліджень. Генетика особистості.

 

 

87

Шляхи передачі інформації в живих системах (центральна догма). Реплікація, транскрипція, трансляція.

 

 

88

Основні ферменти, що забезпечують функціонування нуклеїнових кислот (полімерази, гелікази, топоізомерази та ін.)

 

 

89

Сучасні уявлення про структуру гена. Некодувальні послідовності ДНК.

 

 

90

Генетичний код та його властивості.

 

 

91

Генетична система прокаріотичних (нуклеоїд, плазміди) та еукаріотичних (пласти) клітин.

 

 

92

Геном. Регуляція активності генів.

 

 

93

Генетика – наука про закономірності успадкування ознак та їх мінливість. Основні етапи розвитку генетики.

 

 

94

Методи генетичних досліджень (гібридологічний, близнюковий, цитологічний, популяційний (статистичний), біохімічний, молекулярно-біологічний).

 

 

95

Генетична термінологія і символіка.

 

 

96

Гібридологічний метод. Типи схрещувань.

 

 

97

Закономірності успадкування, встановлені Г. Менделем. Закон чистоти гамет. Їх цитологічні основи.

 

 

98

Розвязування типових задач з генетики.

 

 

99

П.р. 10. Розвязування типових задач з генетики: успадкування ознак.

 

 

100

Множинний алелізм. Взаємодія алельних генів. Плейотропія.

 

 

101

Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. Кросинговер.

 

 

102

Групи зчеплення генів. Генетичні карти хромосом.

 

 

103

Генетика статі. Генетичні основи визначення статі у різних груп організмів.

 

 

104

Успадкування, зчеплене зі статтю.

 

 

105

Взаємозв’язок між генотипом і фенотипом. Взаємодія неалельних генів (компліментарність,  епістаз, полімерія).

 

 

106

Генотип як цілісна система. Самостійна робота.

 

 

107

Мінливість ознак та її типи. Спадкова і неспадкова мінливість.

 

 

108

Мінливість бактерій та вірусів.

 

 

109

Мутації, їх молекулярна основа. Типи і загальні властивості мутацій.

 

 

110

П.р. 11. Розвязування типових задач з генетики: визначення типу мутацій.

 

 

111

Мутагенні чинники (фізичні, хімічні, біологічні) їх вплив на живі системи. Значення мутацій.

 

 

112

Властивості модифікаційної мінливості. Поняття норми реакції, варіаційного ряду, варіаційної кривої.

 

 

113

П.р. 12. Вивчення мінливості рослин. Побудова варіаційного ряду  і варіаційної кривої.

 

 

114

Генетика людини. Методи вивчення та особливості успадкування.

 

 

115

Спадкові хвороби, їх виявлення та профілактика (медико-генетичне консультування).

 

 

116

Вид і популяція. Популяційна генетика.

 

 

117

Елементарні процеси еволюції: закон Харді-Вайнберга, мутації.

 

 

118

Елементарні процеси еволюції: міграція, випадковий дрейф генів.

 

 

119

Процес видоутворення.

 

 

120

Узагальнення. Спадковість і мінливість.

 

 

Тема 5. Репродукція та розвиток (55 год)

Репродукція (25 год)

121

Репродукція молекул. Реплікація ДНК (етапи, фактори, регуляція, значення). Зворотна транскрипція: механізми, значення.

 

 

122

Місце вірусів у системі органічного світу. Особливості будови і процесів життєдіяльності вірусів рослин, тварин, бактерій. Шляхи проникнення вірусів у клітини і організм хазяїна.

 

 

123

Поняття про віроїди, пріони. Значення їх у природі і житті людини. Будова і особливості репродукції різних систематичних груп вірусів та пріонів.

 

 

124

Загальна характеристика інфекційного процесу, викликаного вірусами. Гіпотези виникнення вірусів. Значення вірусів у процесі еволюції.

 

 

125

Репродукція прокаріотичних клітин. Бінарний поділ. Репродукція еукаріотичних клітин. Каріотип. Порівняння наборів хромосом різних видів.

 

 

126

Життєвий цикл клітин. Інтерфаза, її періоди, значення, регуляція.

 

 

127

Структурна організація інтерфазного хроматину. Будова нуклеусом. Типи та значення основних та кислих білків.

 

 

128

Способи репродукції клітин. Мітоз (каріокінез та цитокінез). Фази мітозу, їх тривалість, біологічне значення.

 

 

129

Структурні зміни хроматину на різних етапах  мітозу. Морфологічна будова метафазної хромосоми.

 

 

130

Порушення процесу мітозу. Цитокінез у рослин та тварин. Типи мітозу. Регуляція мітозу.

 

 

131

Мейоз, його фази. Кросинговер. Порушення мейозу. Біологічне значення мейозу у рослин і тварин.

 

 

132

П.р. 13. Порівняльна характеристика мітозу та мейозу. Складання аплікаційних схем мітозу і мейозу.

 

 

133

Прямий поділ – амітоз. Значення приклади.

 

 

134

Старіння і загибель клітин. Апоптоз, некроз. Клітинні технології в біології та медицині.

 

 

135

Форми розмноження організмів. Нестатеве і статеве розмноження: цитологічні основи, форми, біологічне значення. П.р. 14. Типи та способи розмноження організмів.

 

 

136

Способи нестатевого розмноження прокаріотів, грибів, рослин, тварин. Поліембріонія. Клонування. Використання вегетативного розмноження рослин та грибів у агрокультурі.

 

 

137

Способи статевого розмноження. Будова статевих клітин різних систематичних груп організмів.

 

 

138

Гаметогенез у рослин та грибів, у тварин на прикладі ссавців.  Будова статевих залоз.

 

 

139

Особливості сперматогенезу  та овогенезу у людини. П.р. 15. Відмінність сперматогенезу і овогенезу у людини.

 

 

140

Фактори регуляції гаметогенезу. Еволюція статевого розмноження.

 

 

141

Запліднення: форми, етапи, значення. Запліднення у нижчих, вищих спорових та голонасінних рослин. Подвійне запліднення у покритонасінних рослин.

 

 

142

Зовнішнє та внутрішнє запліднення у тварин. Партеногенез. Апоміксис. Неотенія. Педогенез.

 

 

143

Етапи запліднення у людини. Причини порушення процесів запліднення у людини. Екстракорпоральне запліднення. Способи контрацепції.

 

 

144

Механізми визначення статі. Стать і гендер у людини. Гермафродитизм. Типи народження.

 

 

145

Контрольна робота 2.

 

 

Розвиток (30 год)

146

Онтогенез: типи, періодизація у багатоклітинних організмів.

 

 

147

Етапи ембріонального розвитку у тварин. Ооплазматична сегрегація та презумптивні зони зиготи.

 

 

148

П.р. 16. Вивчення етапів ембріогенезу хордових тварин.

 

 

149

Типи та закономірності процесів дроблення. Тотипотентність бластомерів. Бластула. Типи бластул у хордових.

 

 

150

Способи гаструляції. Способи закладки мезодерми у  безхребетних та хордових.

 

 

151

Гістогенез, органогенез.

 

 

152

Поняття про стовбурові клітини та їхні властивості. Диференціація клітин. Поява тканин. Ембріональна індукція.

 

 

153

Процес нейруляції, формування комплексу осьових органів.

 

 

154

Первиннороті та вториннороті  організми.

 

 

155

Похідні зародкових листків. П.р.17. Вивчення похідних зародкових листків.

 

 

156

Поняття про провізорні органи. Амніоти та анамнії.

 

 

157

Механізми регуляції онтогенезу. Ембріологічні теорії та закони.

 

 

158

Періодизація ембріонального розвитку людини. Типи дроблення та гаструляції у людини.

 

 

159

Критичні періоди розвитку зародка людини.  Будова та функції плаценти. Поняття про тератогенез.

 

 

160

Ембріональний розвиток та його етапи у рослин (ембріогенез та спокій).

 

 

161

Сучасні методи ембріології. Тканинна та ембріональна інженерія, химерні організми. Репродуктивна медицина.

 

 

162

Типи постембріонального розвитку у тварин. Прямий розвиток. Поняття ембріонізації.

 

 

163

Розвиток з повним та неповним перетворенням. Біологічне значення метаморфозу. Регуляція постембріонального розвитку.

 

 

164

Етапи постембріонального розвитку насінних рослин (догенеративний, генеративний, постгенеративний).

 

 

165

Вікові періоди індивідуального розвитку людини. Статеве дозрівання. Профілактика ЗПСШ.

 

 

166

Старість як етап онтогенезу.  Теорії старіння на молекулярному, клітинному, оранізмовому рівнях.

 

 

167

Життєві цикли та чергування поколінь. Прості та складні життєві цикли рослин і тварин.

 

 

168

Ріст та регенерація. Поняття про проліферацію та диференціацію клітин.

 

 

169

Типи, швидкість, тривалість росту різних груп організмів. Регуляція росту у тварин та рослин.

 

 

170

Вплив на ріст організму людини екзогенних та ендогенних чинників.

 

 

171

Типи регенерації. Рівні регенерації: репарація ДНК, регенерація на субклітинному, клітинному, тканинному, органному рівнях.

 

 

172

П.р. 18. Вивчення типів регенерації.

 

 

173

Здатність до регенерації у різних тварин. Стимуляція регенераційних процесів.

 

 

174

Трансплантація органів. Використання 3D друку у відтворенні тканин та органів.

 

 

175

Узагальнення. Розвиток.

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 9
Оцінки та відгуки
 1. Соколенко Єлизавета Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Кас'янова Наталія Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Рахівська Ніна Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Арнаутова Юлія
  Дякую, ви допомогли дуже вдало!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Ляскало Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Скуба Надия
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Степура Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Шевченко Оксана Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Бубир Віта
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 6 відгуків
docx
Пов’язані теми
Біологія, 10 клас, Планування
Додано
11 вересня 2018
Переглядів
13694
Оцінка розробки
5.0 (9 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку