12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Планування з предмету Захист Вітчизни для учнів індивідуальної форми навчання

Про матеріал
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Навчання предмету «Захист Вітчизни» спрямоване на досягнення мети загальної середньої освіти. Метою загальної середньої освіти є: розвиток і соціалізація особистості учнів, формування у них національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів. Провідним чинником розвитку такої особистості є формування в учнів умінь застосовувати знання у реальних життєвих умовах, під час розв'язку практичних завдань та здатності визначати і обґрунтовувати власну життєву позицію. Навчальний предмет «Захист Вітчизни» вивчається на підставі діючого законодавства та входить до інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затверджених наказом МОН України. Конституція України визначає захист Вітчизни обов’язком громадян України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Метою навчального предмета «Захист Вітчизни» є формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову частину національно-патріотичного виховання. Провідним засобом реалізації вказаної мети є запровадження компетентнісного підходу у навчальний процес загальноосвітньої школи, на основі ключових компетентностей як результату навчання. Мета реалізовується комплексом таких навчальних і виховних завдань: - ознайомлення учнівської молоді з основами нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони життя і здоров'я; - усвідомлення учнівською молоддю свого обов’язку щодо захисту України у разі виникнення загрози суверенітету та територіальній цілісності держави; - набуття знань про функції Збройних Сил України та інших військових формувань, їх характерні особливості; - засвоєння основ захисту Вітчизни, цивільного захисту, домедичної допомоги, здійснення психологічної підготовки учнівської молоді до захисту Вітчизни; - підготовка учнів до захисту Вітчизни, професійної орієнтації молоді до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством, до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу. Основною організаційною формою вивчення предмета «Захист Вітчизни» в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів є урок, що проводиться вчителем згідно з календарно-тематичним плануванням та навчальним планом, складеними відповідно до навчальної програми. Уроки предмету «Захист Вітчизни» повинні мати практичну спрямованість. Психологічна підготовка учнівської молоді до захисту Вітчизни здійснюється протягом усього викладання предмета. Морально-психологічна підготовка здійснюється в ході навчання з метою формування морально-психологічної готовності та спроможності учнів виконувати покладені на них завдання, переборювати труднощі та небезпеку у надзвичайних ситуаціях, витримувати навантаження. Для цього на заняттях та тренуваннях учителями створюються відповідні умови. Вивчення цивільного захисту проводиться окремо у групах юнаків і дівчат. Оцінювання учнів з предмета «Захист Вітчизни» здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. Вклад предмета у формування ключових компетентностей. Ключові компетентності Компоненти 1 Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами Уміння: володіти мовною базою, оперуючи якою можна реалізувати будь-яку ситуацію спілкування на військову тематику; доречно поєднувати вербальні та невербальні засоби спілкування відповідно до мети, ситуації мовлення, тобто сформованість комунікативних навичок на заняттях із предмету «Захист Вітчизни»; брати участь у полілогах і діалогах, вести монолог з проблемних тем предмету; знаходити, вибирати, сприймати, аналізувати і використовувати інформацію військового спрямування; оцінювати комунікативну ситуацію і приймати професійне рішення та планувати комунікативні дії Ставлення: здатність розуміти та використовувати різні складові національної культури (традиції, ритуали, звичаї, соціальні стереотипи) під час заходів військово-патріотичного виховання усвідомлення значення військової справи для розвитку патріотичної особистості шанування державних символів України, які концентровано виражають провідну роль нації у становленні власної держави Навчальні ресурси: інформація про історію розвитку українського війська та техніки і озброєння військової частини 2 Спілкування іноземними мовами Уміння: читати і розуміти тексти, ініціювати, підтримувати і закінчувати розмови, щодо роботи з пам’ятками міжнародного гуманітарного права брати участь в іншомовному спілкуванні (усне та письмове мовлення) щодо військової справи володіти культурою ділового та професійного спілкування іноземними мовами володіти культурою відповідно до правил поведінки учасника бойових дій володіти основами ділового спілкування іноземною мовою у типових ситуаціях розуміти розмовне мовлення під час участі у міжнародних проектах, поїздки за кордон володіти навичками розуміння іноземної мови на слух під час повідомлень та інформації щодо надзвичайних ситуації у мирний та воєнний час використовувати іншомовні навчальні джерела для отримання інформації на військову тематику Ставлення: знання звичаїв, особливостей життя у країні, мова якої вивчається, відповідність мовленнєвої поведінки та етикету носіїв мови; позитивне ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, повага до народу, носія цієї мови, толерантне ставлення до його культури, звичаїв та способу життя; культурна неупередженість і соціокультурна спостережливість, тактовність і ввічливість; розуміти значення іноземної мови, як засобу вирішення багатьох проблем міжкультурного спілкування і підвищення престижу та посилення ролі України в світі знаходити інформацію в іноземних джерелах про тактику дій іноземних держав, зброю нового покоління та ін. Навчальні ресурси: новини іноземною мовою, військова термінологія міжнародного гуманітарного права, зустрічі з військовослужбовцями з іноземних держав, зустрічі з учасниками бойових дій іноземних держав 3 Математична компетентність. Уміння: моделювати бойові ситуації та розкривати, основні події в процесах ведення збройної боротьби; розв’язувати вогневі задачі на ураження противника, як процес знищення цілей вогнем з різних видів зброї; проводити розрахунки для прогнозування можливих результатів бойових дій; визначати вихідні установки прицілу та точки прицілювання з урахуванням відстані до цілі і її розмірів. визначати відстані на місцевості за лінійними розмірами предметів чи безпосереднім проміром (пари кроків) використовувати математичні методи під час виносу точки прицілювання з урахуванням бокового вітру чи під час руху цілі розраховувати бойові можливості підрозділів, щодо ураження противника під час різних способів ведення бою здійснювати підрахунок та аналіз частоти серцевих скорочень у стані спокою та під час фізичних навантажень визначати сторони горизонту за компасом та годинником, вміти надавати інформацію про своє місцезнаходження Ставлення: усвідомлення важливості математичних знань та математичного мислення під час постановки чи виконання завдань з розділів програми (вогнева, прикладна-фізична, домедична та тактична підготовки і військова топографія) Навчальні ресурси: рішення вогневих задач, визначення відстаней за допомогою лінійних розмірів, визначення бойових можливостей підрозділів, рух за азимутом, визначення життєвих показників людини 4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях. Уміння: діяти при можливості застосування противником хімічної зброї, отруйних речовин з метою збереження життя використовувати засоби індивідуального та колективного захисту і спеціальної обробки характеризувати та вміти діяти під час надзвичайних ситуацій природнього, суспільного-політичного й суспільного характеру. дотримуватись правил безпечної поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій з вибухонебезпечними предметами застосовувати маскування, як вид бойового забезпечення, яке організовується та здійснюється з метою приховування від противника складу сил своїх військ і введення його в оману
Перегляд файлу

Запорізька загальноосвітня школа Ι-ΙΙΙ ступенів № 65

Запорізької міської ради Запорізької облсті

 

 

 

 

Календарно – тематичне планування

Навчального матеріалу з предмету «Захист Вітчизни»

З учнем 11-А класу індивідуальної форми навчання Фроловим Єгором

На 2019-2020 навчальний рік

 

 

 

Вчитель : Вовк Є.П.

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя 2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

Навчальна програма

«ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»

ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

(РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)

 

 

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»

(Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Навчання предмету «Захист Вітчизни» спрямоване на досягнення мети загальної середньої освіти. Метою загальної середньої освіти є: розвиток і соціалізація особистості учнів, формування у них національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Провідним  чинником розвитку такої особистості є формування в учнів умінь застосовувати знання у реальних життєвих умовах, під час розв'язку практичних завдань та  здатності визначати і обґрунтовувати власну життєву позицію.

Навчальний предмет «Захист Вітчизни» вивчається на підставі діючого законодавства та входить до інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затверджених наказом МОН України.

Конституція України визначає захист Вітчизни обов’язком громадян України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Метою навчального предмета «Захист Вітчизни» є формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову частину національно-патріотичного виховання. Провідним засобом реалізації вказаної мети є запровадження компетентнісного підходу у навчальний процес загальноосвітньої школи, на основі ключових компетентностей як результату навчання.

Мета реалізовується комплексом таких навчальних і виховних завдань:

- ознайомлення учнівської молоді з основами нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони життя і здоров'я;

- усвідомлення учнівською молоддю свого обов’язку щодо захисту України у разі виникнення загрози суверенітету та територіальній цілісності держави;

- набуття знань про функції Збройних Сил України та інших військових формувань, їх характерні особливості;

- засвоєння основ захисту Вітчизни, цивільного захисту, домедичної допомоги, здійснення психологічної підготовки учнівської молоді до захисту Вітчизни;

- підготовка учнів до захисту Вітчизни, професійної орієнтації молоді до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством, до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

Основною організаційною формою вивчення предмета «Захист Вітчизни» в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів є урок, що проводиться вчителем згідно з календарно-тематичним плануванням та навчальним планом, складеними відповідно до навчальної програми.

Уроки предмету «Захист Вітчизни» повинні мати практичну спрямованість. Психологічна підготовка учнівської молоді до захисту Вітчизни здійснюється протягом усього викладання предмета.

Морально-психологічна підготовка здійснюється в ході навчання з метою формування морально-психологічної готовності та спроможності учнів виконувати покладені на них завдання, переборювати труднощі та небезпеку у  надзвичайних ситуаціях, витримувати навантаження. Для цього на заняттях та тренуваннях учителями створюються  відповідні умови. Вивчення цивільного захисту проводиться окремо у групах юнаків і дівчат.

Оцінювання учнів з предмета «Захист Вітчизни» здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

Вклад предмета у формування ключових компетентностей.

 

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами

Уміння:

володіти мовною базою, оперуючи якою можна реалізувати будь-яку ситуацію спілкування на військову тематику;

доречно поєднувати вербальні та невербальні засоби спілкування відповідно до мети, ситуації мовлення, тобто сформованість комунікативних навичок на заняттях із предмету «Захист Вітчизни»;

брати участь у полілогах і діалогах, вести монолог з проблемних тем предмету;

знаходити, вибирати, сприймати, аналізувати і використовувати інформацію військового спрямування;

оцінювати комунікативну ситуацію і приймати професійне рішення та планувати комунікативні дії

Ставлення:

здатність розуміти та використовувати різні складові національної культури (традиції, ритуали, звичаї, соціальні стереотипи) під час заходів військово-патріотичного виховання

усвідомлення значення військової справи для розвитку патріотичної особистості

шанування державних символів України, які концентровано виражають провідну роль нації у становленні власної держави

Навчальні ресурси:

інформація про історію розвитку українського війська та техніки і озброєння військової частини

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:

читати і розуміти тексти, ініціювати, підтримувати і закінчувати розмови, щодо роботи з пам’ятками міжнародного  гуманітарного права

брати участь в іншомовному спілкуванні (усне та письмове мовлення) щодо військової справи

володіти культурою ділового та професійного спілкування іноземними мовами

володіти культурою відповідно до правил поведінки учасника бойових дій

володіти основами ділового спілкування іноземною мовою у типових ситуаціях

розуміти розмовне мовлення під час участі у міжнародних проектах, поїздки за кордон

володіти навичками розуміння іноземної мови на слух під час повідомлень та інформації щодо надзвичайних ситуації у мирний та воєнний час

використовувати іншомовні навчальні джерела для отримання інформації на військову тематику

Ставлення:

знання звичаїв, особливостей життя у країні, мова якої вивчається, відповідність мовленнєвої поведінки та етикету носіїв мови;

позитивне ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, повага до народу, носія цієї мови, толерантне ставлення до його культури, звичаїв та способу життя;

культурна неупередженість і соціокультурна спостережливість, тактовність і ввічливість;

розуміти значення іноземної мови, як засобу вирішення багатьох проблем міжкультурного спілкування і підвищення престижу та посилення ролі України в світі

знаходити інформацію в іноземних джерелах про тактику дій іноземних держав, зброю нового покоління та ін.

Навчальні ресурси:

новини іноземною мовою, військова термінологія міжнародного гуманітарного права, зустрічі з військовослужбовцями з іноземних держав, зустрічі з учасниками бойових дій іноземних держав

3

Математична компетентність.

Уміння:

моделювати бойові ситуації та розкривати, основні події в процесах ведення збройної боротьби;

розв’язувати вогневі задачі на ураження  противника, як процес знищення цілей вогнем з різних видів зброї;

проводити розрахунки для прогнозування можливих результатів бойових дій;

визначати вихідні установки прицілу та точки прицілювання з урахуванням відстані до цілі і її розмірів.

визначати відстані на місцевості за лінійними розмірами предметів чи безпосереднім проміром (пари кроків)

використовувати математичні методи під час виносу точки прицілювання з урахуванням бокового вітру чи під час руху цілі

розраховувати бойові можливості підрозділів, щодо ураження противника під час різних способів ведення бою

здійснювати підрахунок та аналіз частоти серцевих скорочень у стані спокою та під час фізичних навантажень

визначати сторони горизонту за компасом та годинником, вміти надавати інформацію про своє місцезнаходження

Ставлення:

усвідомлення важливості математичних знань та математичного мислення під час постановки чи виконання завдань з розділів програми (вогнева, прикладна-фізична, домедична та тактична підготовки і військова топографія)

Навчальні ресурси:

рішення вогневих задач, визначення відстаней за допомогою лінійних розмірів, визначення бойових можливостей підрозділів, рух за азимутом, визначення життєвих показників людини

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях.

Уміння:

діяти при можливості застосування противником хімічної зброї, отруйних речовин з метою збереження життя

використовувати засоби індивідуального та колективного захисту і спеціальної обробки

характеризувати та вміти діяти під час надзвичайних ситуацій природнього, суспільного-політичного й суспільного характеру.

дотримуватись правил безпечної поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій з вибухонебезпечними предметами

застосовувати маскування, як вид бойового забезпечення, яке організовується та здійснюється з метою приховування від противника складу сил своїх військ і введення його в оману стосовно намірів та розташування своїх підрозділів, споруд та вогневих позицій

Ставлення:

розуміння впливу військових дій на природу

розуміння катастрофічного впливу ядерної, хімічної та біологічної зброї як руйнівної сили

ціннісне ставлення до навколишнього середовища, як до потенційного джерела життя, усвідомлення важливості бережливого природокористування

позитивне ставлення до природних елементів, які дають можливість змінювати зовнішній вигляд бойової техніки,

усвідомлення значення природних елементів в природі, які використовуються у фотоелементах, дають можливість «бачити» в темряві, вести бій у нічних умовах; застосовуються в атомних силових установках; використовується для створення снарядів та куль

готовність до вирішення проблем, пов’язаних зі станом довкілля, що є наслідком надзвичайних ситуацій

розуміння впливу військових дій та надзвичайних ситуацій різного характеру на природу.

Навчальні ресурси:

вирішення питань при діях у надзвичайних ситуаціях, засоби захисту природи від вражаючих факторів зброї, ситуативні вправи щодо вирішення проблем стану довкілля.

 

Розподіл навчального матеріалу:

За програмою

На тиждень

Фактично за календарем

I семестр

II семестр

33

0,25

30

           13

          17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ  11 КЛАС

І семестр 13 годин

№ уроку 

                                       Тема

    Дата

1

Вступ. Розділ:«Тактична підготовка». Завдання, прийоми і способи дій солдата на полі бою у складі бойової групи.

09.09.

2

Склад бойової групи (малі тактичні групи (до 8 чоловік). Порядок дій у складі бойових груп. Бойові порядки та їх використання під час руху.

16.09.

3

Розподіл обов’язків між військовослужбовцями та їх взаємодія у бойовій групі.

23.09.

4

Ведення спостереження.Дії з початком вогневої підготовки,відбивання атаки танків та піхоти.

30.09.

5

Дії солдата у наступі. Висування на рубіж атаки, атака з подоланням мінно - вибухових та інших інженерних перешкод.

07.10.

6

Поняття про дії розвідувального дозору. Дії дозорних під час огляду місцевості та місцевих предметів, загороджень, мостів, різних перешкод. Дії в засаді.

21.10.

7

Дії солдата в обороні.Вибір вогневої позиції,її інженерне обладнання,маскування.

04.11.

Тематична

8

Розділ: «Вогнева підготовка». Удосконалення знань з будови автомата. Підготовка упора, виготовлення до стрільби, лежачи з упору. Загальні поняття балістики.

11.11.

9

Положення автоматника під час стрільби з місця і в русі в пішому порядку. Вибір і зайняття місця для стрільби

18.11.

10

Правила стрільби по нерухомим цілям,що з'являються.Загальні поняття балістики.

25.11.

11

Влучність стрільби.Вибір цілі та точок прицілювання.Озброєння та бойова техніка військової частини або підрозділу.

02.12

12

Призначення,бойові властивості,загальна будова та принцип дії ручних гранат.Порядок огляду і підготовка гранат до застосування.

09.12.

13

Заходи безпеки,під час поводження з ручними гранатами.Вивчення прийомів та та правил метання ручних гранат.

16.12.

Тематична

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ  11 КЛАС

ІΙ семестр 17 годин

№ уроку 

                                       Тема

    Дата

14

Розділ: «Основи цивільного захисту». Основні принципи щодо захисту населення. Повідомлення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій та постійного його інформування про наявну обстановку.

13.01

15

Навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях.

20.01

16

Укриття людей у сховищах, медичний, радіаційний та хімічний захист, евакуація населення з небезпечних районів.

27.01

17

Спостереження та контроль за ураженістю навколишнього середовища, продуктів харчування та води радіоактивними, отруйними, сильнодіючими отруйними речовинами та біологічними препаратами.

3.02

18

Порядок дій в умовах   особливого періоду,  під час артилерійського обстрілу, у натовпі, у разі виявленні підозрілого предмету.

10.02

19

Складання та вміст тривожної валізи на випадок термінової евакуації або переходу до захисних споруд (підвалів, погребів тощо).

17.02

20

Види терористичних проявів та способи дій терористів. Захист від терористичних проявів та дії населення  в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних з  можливими терористичними проявами.

24.02

Тематична

21

Розділ: «Основи рятувальних та інших невідкладних робіт». Характеристика зон стихійного лиха:ураганів, затоплень, пожеж, хімічного, радіаційного та бактеріологічного зараження.

2.03

22

Сутність, зміст і послідовність виконання рятувальних та інших невідкладних робіт. Заходи забезпечення рятувальних та інших невідкладних робіт.

16.03

23

Заходи безпеки при проведенні рятувальних робіт. Розшук уражених у завалах, а також в будинках, які пошкоджені і горять.

30.03

24

Способи рятування людей з-під завалів,з верхніх поверхів напівзруйнованих будівель з використанням табельних і підручних засобів. Рятування людей із завалених і пошкоджених захисних споруд. Тематична.

6.04

№ уроку 

                                       Тема

Дата

25

Розділ: «Надання допомоги пораненим в умовах бойових дій». Вступ до курсу тактичної медицини. Причини попереджуваних смертей  при бойовій травмі. Етапи надання домедичної допомоги

Надання допомоги на етапі під вогнем (CUF, Care Under Fire).

13.04

26

План дій на етапі під вогнем. Техніка виносу пораненого з небезпечної зони.

Ознаки життєзагрозливої зовнішньої кровотечі. Застосування турнікетів для кінцівок. Само- і взаємодопомога.

27.04

27

Надання домедичної допомоги в зоні тактичних умов (TFC, Tactical Field Care).

Послідовність дій за алгоритмом «MARCH». Загальні причини зміни стану свідомості.

4.05

28

Зупинка кровотеч, що загрожують життю. Принцип тампонування ран. Використання рекомендованих гемостатичних засобів. Використання компресійної пов’язки. Прямий тиск на рану.

11.05

29

Проникаючі поранення грудей. Огляд грудної клітки. Використання герметизуючих (оклюзійних) наклейок. Поранення легень. Напружений пневмоторакс.

18.05

30

Загальновійськовий набір пігулок.

Попередження гіпотермії та виявлення ознак черепно-мозкової травми.

Підготовка до евакуації. Документація.Підсумки за семестр та рік.

25.05

Тематична

 

 

docx
До підручника
Захист Вітчизни (для юнаків) 11 клас (Мусієнко І.І., Кучерина С.Є., Крамаренко О.Б.)
Додано
2 червня 2020
Переглядів
1256
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку