26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Посібник. "Російська мова. Тестові завдання для тематичного контролю. 5-9 класи"

Про матеріал
Посібник створений відповідно до навчальної Програми з російської мови для 5-9 класів (початок вивчення з 5 класу), укладачі: Курач Л. І., Корсаков В. О., Фідкевич О. Л., Кошкіна Ж. О., Ґудзик І. П., зі змінами від 07.06 2017 № 804 Міністерства освіти та науки України; календарно-тематичним плануванням уроків, рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо оцінювання знань з мови і мовних умінь учнів, рекомендаціями зі складання тестів. Контрольно-вимірювальні завдання тестового характеру створені з урахуванням вимог до сучасної освіти, супроводжуються методичними рекомендаціями щодо укладання, використання тестів різних видів, їх проведення та оцінювання. Неодноразово апробовані, вдосконаленого змісту і формату тестові завдання, практичні поради щодо їх використання допоможуть вчителю організувати і провести тематичне тестування без емоційної напруги і створити для учнів ситуацію успіху.
Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»

Департамент освіти і науки Вінницької ОДА

Відділ освіти Ладижинської міської ради

Ладижинська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №2

 

 

 

 

 

 

 

 

Пахер Галина Миколаївна,

вчитель російської мови та зарубіжної літератури

 

 

 

 

 

Російська мова

Тестові завдання для тематичного контролю

 

5-9 класи

 

 

 

 

 

 

 

 

Ладижин - 2019

 

 

 

Автор-укладач:Пахер Галина Миколаївна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури Ладижинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

Рецензенти:

Веретеннікова Світлана Миколаївна, вчитель  російської мови та зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель Ладижинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2;

Яроменко Лариса Олександрівна, вчитель української мови та літератури вищої категорії, завідувач методичного кабінету відділу освіти Ладижинської міської ради.

Рекомендовано:

методичною радою школи (протокол № 5   від  14. 03. 2019):

методичною радою ММК відділу освіти Ладижинської міської ради

(протокол №4 від            )

 

Посібник створений відповідно до навчальної Програми з російської мови для 5-9 класів (початок вивчення з 5 класу), укладачі: Курач Л. І., Корсаков В. О., Фідкевич О. Л., Кошкіна Ж. О., Ґудзик І. П.,  зі змінами від 07.06 2017 № 804 Міністерства освіти та науки України; календарно-тематичним плануванням уроків, рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо оцінювання знань з мови і мовних умінь учнів, рекомендаціями зі складання тестів.

Контрольно-вимірювальні завдання тестового характеру створені з урахуванням вимог до сучасної освіти, супроводжуються методичними рекомендаціями щодо укладання, використання тестів різних видів, їх проведення та оцінювання. Практичні поради допоможуть вчителеві організувати та провести контрольну роботу без емоційного напруження учасників процесу та створити ситуацію успіху.

Неодноразово апробовані, вдосконаленого змісту і формату тестові завдання, практичні поради щодо їх використання допоможуть вчителю організувати і провести тематичне тестування без емоційної напруги і створити для учнів ситуацію успіху.

 

Пособие создано в соответствии с учебной Программой по русскому языку для 5-9 классов (начало изучения с 5 класса), составители: Курач Л. И., Корсаков В. А., Фидкевич Е. Л., Кошкина Ж. А., Гудзик И. Ф., с изменениями от 07. 06. 2017 № 804 Министерства образования и науки Украины, календарно-тематическим планированием уроков, рекомендациями Министерства образования и науки Украины по оцениванию знаний по языку и речевым умениям учащихся,  рекомендациями по составлению тестов.

Контрольно- измерительные задания тестового характера созданы с учётом требований современного образования, сопровождаются методическими рекомендациями по составлению, использованию тестов различных видов, их проведению и оцениванию.

Неоднократно апробированные, усовершенствованного содержания и формата тестовые задания, практические советы по их использованию помогут учителю организовать и провести тематическое тестирование без эмоционального напряжения и создать для учащихся ситуацию успеха.

 

 

Оглавление

Предисловие

Методические рекомендации по составлению, использованию тестов, проведению контрольных работ тестового характера и их оцениванию

Педагогический тест и его разновидности

Виды тестовых заданий закрытого типа и их образцы

Виды тестовых заданий открытого типа

Вид тестового задания смешанного типа

Особенности тематического тестирования по русскому языку в учебных заведениях с украинским языком обучения

Оценивание заданий тестового характера

Практические советы по подготовке к тестированию

5 класс

Контрольная работа №1. Тестовые задания по темам «Звуки и буквы», «Правописание»

Контрольная работа №2. Тестовые задания по темам«Звуки и буквы», «Правописание», «Алфавит», «Слог»,«Ударение»

Контрольная работа №3. Тестовые задания по темам «Текст», «Синтаксис», «Пунктуация», « Лексикология»

Контрольная работа №4. Тестовые задания по темам «Синтаксис». «Пунктуация», «Текст», «Фразеология»

6 класс

Контрольная работа №1. Тестовые задания по темам «Текст»,  «Значимые части слова», «Предложения», «Словосочетания»,  «Орфография»

Контрольная работа №2. Тестовые задания по темам «Имя существительное», «Орфография»

Контрольная работа №3. Тестовые задания по темам «Имя прилагательное», «Глагол», «Фразеологизмы», «Предложение»

Контрольная работа №4. Тестовые задания по темам «Предлог»», «Частица», «Междометие», «Сложные предложения», «Пунктуация»

7 класс

Контрольная работа №1. Тестовые задания по темам «Лексика», «Фразеология», «Имя существительное», «Имя прилагательное»

Контрольная работа №2. Тестовые задания по темам « Имя числительное», «Местоимение», «Текст», «Орфография»

Контрольная работа №3. Тестовые задания по темам «Глагол», «Наречие», «Служебные части речи», «Междометие»

Контрольная работа №4. Тестовые задания по темам «Однородные члены предложения», «Обособленные второстепенные члены предложения», «Односоставные предложения», «Вводные слова», «Прямая речь»

8 класс

Контрольная работа №1. Тестовые задания по темам  «Лексика и фразеология», «Местоимение», «Имя числительное»

Контрольная работа №2. Тестовые задания по темам «Глагол», «Причастие», «Деепричастие», «Наречие», «Служебные части речи», «Междометие»

Контрольная работа №3. Тестовые задания по темам «Текст», «Обособленные члены предложения»

Контрольная работа №4. Тестовые задания по темам  «Сложное предложение», «Прямая и косвенная речь»

9 класс

Контрольная работа №1. Тестовые задания по темам «Лексикология», «Фразеология», «Имя числительное», «Причастие»

Контрольная работа №2. Тестовые задания по темам «Наречие», «Служебные части речи», «Междометие»

Контрольная работа №3. Тестовые задания по темам «Сложносочинённое предложение с несколькими частями», «Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными»

Контрольная работа №4. Тестовые задания по темам «Бессоюзное сложное предложение»,  «Сложное предложение с различными видами связи»

Источники информации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания для тематического контроля

по русскому языку

для учащихся 5-9 классов с украинским языком обучения (начало изучения

с 5 класса)

 

Предисловие

Одной из основных форм оценивания языковых знаний и умений по русскому языку на современном этапе обучения остаётся тестирование. Разработанные задания тестового характера для контрольного оценивания составлены в соответствии с требованиями Программы по русскому языку,  календарно-тематическим планированием уроков, рекомендациями Министерства образования и науки Украины по оцениванию знаний по языку и языковых умений учащихся.

Разработка тестов обусловлена необходимостью обновления содержания и форм организации контрольно-аналитической деятельности по русскому языку.

При составлении заданий учтены возрастные особенности школьников, их жизненные интересы и увлечения, актуальные вопросы современности. Содержательная составляющая тестов – это слова, словосочетания, предложения, фрагменты текстов разных стилей и типов речи с учётом украиноведческого компонента. Выполнение заданий тестового характера мобилизует учащихся на  продуктивную деятельность, в результате которой демонстрируется степень владения ключевыми предметными и межпредметными компетентностями.

 Тесты представлены в печатном варианте и формате, согласованном со школьным психологом. Контрольные работы в предложенном автором оформлении позволяют учащимся работать одновременно, не мешая друг другу, избегать путаницы в вариантах заданий.   Кроме того, такой  формат работ позволяет экономить бумагу.

При необходимости лист с заданиями для двух вариантов может быть разрезан по вертикали. В этом случае опасность списывания контрольной работы уменьшается, если два ученика сидят за одной партой, и сводится к нулю, если ученики на уроке сидят за партами по одному.

Над каждым вариантом заданий имеется смайлик, нацеливающий на активную мыслительную деятельность, символизирующий доступность заданий и гарантированный успех в их выполнении.

Тематическое тестирование по русскому языку осуществляется фронтально в письменной форме в тетрадях для контрольных работ.

Методические рекомендации по составлению, использованию тестов, проведению контрольных работ тестового характера и их оцениванию

 

Педагогический тест и его разновидности

Тестирование - от слова англ. test — «испытание», «проверка». Не всякий тест можно назвать педагогическим.

Педагогическим тестом является система заданий специфической формы, которые позволяют  качественно и эффективно измерить уровень подготовки учащихся. Это «тест знаний, умений и навыков». Задания должны располагаться по принципу «возрастающей трудности».  В школьной практике рекомендовано создание и использование тестов закрытого и  открытого  типов. При их соединении образуются задания смешанного типа.

 В тестовых заданиях закрытого типа на каждый вопрос даются готовые варианты правильных и неправильных ответов, из которых нужно выбрать один или несколько правильных.

В тестовых заданиях открытого типа на каждый вопрос ученик должен предложить свой ответ, что-то дописать (слово, словосочетание, предложение и т. д.)

Задания закрытого типа делятся на альтернативные, множественного выбора, установление соответствия и  установление последовательности.

 

Виды тестовых заданий закрытого типа и их образцы

Множественный выбор -необходимо выбрать  один или несколько правильных ответов из трёх-пяти предложенных.

 

 

В каком слове есть звук [т']?

А) ветки

Б) тайна

В) птенец

Альтернативный выбор – надо сделать выбор одного из двух взаимоисключающих ответов.

В слове «поняла» ударение падает

А) на последний слог;

Б) на первый слог.

Установление соответствия – необходимо соединить в логические пары варианты ответов левого  и правого столбиков.

Соедините стрелками типы склонений имён существительных с примерами к ним.

I скл.                    пальто,шоссе

II скл.                   сено, ветер

III cкл.                 страна, дядя

Несклон.             дочь, мать 

Разноскл.            время, имя

Установление последовательности – расположение материалов списка в определённой последовательности.

Например,  расположить пункты плана к тексту в нужном порядке.

 

Виды тестовых заданий открытого типа

Свободное изложение – дать развёрнутый ответ на вопрос.

Какой поступок, совершённый вами, вы считаете неблаговидным?

Дополнение – вставить слова или словосочетания, дополнить предложение.

Дополните предложение.

Чтобы стать успешным человеком, нужно…

Вставьте возможные слова.

На огородах, и в …, и в…начались весенние работы.

 

Вид тестового задания смешанного типа

Выбрать правильно напечатанное слово, дополнить им предложение.

Спишите предложение, дополнив его выбранным словом.

Зайца на барабан не …

А) выманишь

Б) виманишь

 

Тестовые задания предлагаются ученикам с разной подготовкой и используются для поточного, тематического, итогового контроля. В данной работе представлены тесты для тематического контроля.

 

Особенности тематического тестирования по русскому языку в учебных заведениях с украинским языком обучения

По рекомендациям Министерства образования и науки Украины, контрольное тематическое тестирование по русскому языку учащихся 5-9 классов школ с украинским языком обучения (начало обучения с 5 класса) проводится с целью диагностики только языковых умений.

Содержание контроля определяется в соответствии с коммуникативным подходом к школьному языковому курсу.

Задания касаются построения, реконструкции и использования языковых единиц. Проверяются умения:

-сочетать слова, дополнять, трансформировать предложения, подбирая соответствующую форму слова, нужную лексему, соответствующие средства связи между частями предложения, между предложениями в группе связанных между собой предложений и т.п.

- показать понимание значения языковых единиц и особенностей их использования в речи.

Рекомендуется составлять контрольную работу из 6 заданий, сложность которых увеличивается от класса к классу.

К каждому заданию ученикам предлагается подобрать собственные примеры.

Объём заданий определяется таким образом, чтобы контрольная проверка по определённой теме длилась 15-20 минут (учитывая возможности выполнения заданий учеником среднего уровня подготовки).

 

Оценивание заданий тестового характера

По методическим рекомендациям, оценивание выполнения заданий тестового характера проводится таким образом: за правильное выполнение каждого из 6 заданий ученик получает по 1 баллу. Ещё по одному баллу ученик получает за самостоятельно подобранные примеры к каждому заданию.

Практика показывает, что в эти критерии целесообразно внести изменения. Если ученик выполнил половину задания, можно оценить его в 0,5 балла. При подсчёте общего количества полученных баллов случается так, что оценка бывает равной десятичной цифре – например, 8,5 балла. Думается, что эти 0,5 балла можно округлить до высшей оценки (поставить ученику 9 баллов) в качестве бонуса за аккуратно выполненную самостоятельную работу или снять их (и поставить 8 баллов) за многочисленные исправления, орфографические, пунктуационные и другие ошибки. Подобный подход к оцениванию работ является хорошим стимулом для старательного и грамотного выполнения учеником тестовых заданий.

 

Практические советы по подготовке к тестированию

В процессе подготовки к контрольной работе, которая осуществляется на уроках изучения, закрепления, повторения новой темы,  необходимо провести инструктаж и предупредить часто возникающие вопросы такого характера:

-В течение какого времени нужно выполнить контрольную работу?

-За что можно получить 12 баллов?

-Надо ли списывать задания?

-Надо ли списывать слова, словосочетания, предложения возле выбранного буквенного (цифрового)  ответа или писать только букву (цифру)?

-Нужно ли аргументировать выбор ответа условным обозначением?

-Снижается ли оценка за исправления и ошибки при списывании?

-Можно ли выполнять задания не по порядку?

Ответы на вопросы, касающиеся технологии проведения работы, позволяют учащимся успешно справиться с заданиями в указанное время.


Картинки по запросу смайлики для учениковКартинки по запросу смайлики для учениковКартинки по запросу смайлики для учеников5 класс

Контрольная работа №1. Тестовые задания по темам «Звуки и буквы», «Правописание»

1 вариант

2 вариант

I.Спишите загадку, дополнив её правильно выбранным словом.

Вот иголки и булавки …из-под лавки.

А) выкатились

Б) викатились

Допишите 2 слова с буквой «и», которые пишутся с большой буквы.

I.Спишите загадку, дополнив её правильно выбранным словом.

У кого глаза на рогах, а дом на …?

А) спыне

Б)  спине

Допишите 2 слова с буквой «ы», которые пишутся с большой буквы.

 

II. Найдите и спишите строчку слов с буквой «и».

А) д…ра, в…мыл

Б) ж…знь, ш…шка

Допишите три слова с буквой «г».

 

II. В какой строчке все слова по-русски напечатаны правильно?

А) дев’ять, пятно, м’ясо

Б) девять, пятно, мясо

Спишите слова, разделив их на слоги.

 

III. В какой строчке все слова по-русски напечатаны правильно?

А) м’ята, п’рятки, тебя

Б) мята, прятки, тебя

Спишите слова, разделив их на слоги.

III.Найдите и спишите строчку слов с буквой «а».

А) Ч…шка, щ…вель

Б) остр…в, ог…род

Допишите три слова с буквой «г».

 

IV.Найдите слово, в котором пишут «о», а произносят «а».

А) с…бака

Б) р…бота

Допишите три слова с буквой «о» под ударением.

IV. Найдите слово, в котором пишут «о», а произносят «а».

А) зд…ровье

Б) обл…ка

Допишите три слова с буквой «о» в безударном положении.

 

V. Какие слова напечатаны неправильно?

А) рассказ, город, нож

Б) расскас, горот, нош

Спишите их, исправив ошибки.

Допишите ещё 2 слова, в которых написание и произношение согласных не совпадает.

 

V. Какие слова напечатаны правильно?

А) рукаф, вдрук, дуп

Б) рукав, вдруг, дуб

Спишите их.

Допишите ещё 2 слова, в которых написание и произношение согласных не совпадает.

 

VI. Подберите к украинским словам соответствующие русские, напечатанные без ошибок. Спишите.

почати, спочатку, годинка

А) начать, сначала, чисок

Б) начать, сначяла, часок

В) начать, сначала, часок

Допишитеещёдва слова с буквой «а» после «ч».

VI. Подберите к украинским словам соответствующие русские, напечатанные без ошибок. Спишите.

що, панчоха, гаряча

А) что, чулок, гарячая

Б) что,чулок, горячая

В) што,чулок, горячая

Допишитеещёдва слова с буквой «у» после «щ».

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу смайлики для учениковКартинки по запросу смайлики для учеников5 класс

Контрольная работа №2. Тестовые задания по темам«Звуки и буквы», «Правописание», «Алфавит», «Слог»,«Ударение»

1 вариант

2 вариант

I.К слову«этаж» можно дописать слово

А) эта

Б) этот

В) эти

 

Допишите три слова с буквой «э».

 

I. В слове «ут…нок» пишется буква

А) е

Б) ё

В) э

 

Допишите три слова с буквой «ё».

II. Установите соответствие между словами. Вставьте буквы в слова, спишите.

след           в…селье

весело       д…ждливый

бегать       сл…ды

дождь       б…гунок

 

Поставьте ударение во всех словах с пропущенными буквами.

 

II.Установите соответствие между словами. Вставьте буквы в слова, спишите.

холод         зв…нок

добрый       д…брота

звон            под…конник

окна            х…лодильник

 

Поставьте ударение во всех словах с пропущенными буквами.

 

III.Спишите строчку слов с буквой ь (мягкий знак).

А) с…ел, под…ём, об…явит

Б )солов…и, ноч…ю, умен…е

 

Подчеркните в этих словах твёрдые согласные.

 

III. Спишите строчку слов с буквой ъ (твёрдый знак).

А) под…езд, под…ём, об…ём.

Б) сем…я, радост…ю, стат…я

 

Подчеркните в этих словах звонкие согласные.

IV.Cпишите пословицу, в которой все слова написаны правильно.

А) Цыплят по осени считают.

Б) Разбрелись, как овци без пастуха.

 

Подчеркните в словах глухие согласные.

 

Cпишите пословицу, в которой все слова написаны правильно.

А) Пустая бочька звонче гремит.

Б) Вместе тесно, а врозь скучно.

 

Подчеркните в словах мягкие согласные.

 

V.Расположите слова в алфавитном порядке.

Лебедь, война, гонец, бочка, девица.

 

Разделите слова на слоги для переноса.

 

V.Расположите слова в алфавитном порядке.

Зеркальце, царица, богатыри, терем, яблоко.

 

Разделите слова на слоги для переноса.

VI. Какое слово лишнее?

А) операц…я

Б) позиц…я

В) круглолиц…й

Г) акац…я

 

Спишите слово, вставьте пропущенную букву. Допишите три слова с буквой «и» после «ц».

 

VI.Какое слово лишнее?

А) бойц…

Б) птиц…

В) ц…рк

Г) лестниц…

 

Спишите слово, вставьте пропущенную букву. Допишите три слова с буквой «ы» после «ц».

 

 

 

 

Картинки по запросу смайлики для учениковКартинки по запросу смайлики для учеников5 класс

Контрольная работа №3. Тестовые задания по темам «Текст», «Синтаксис», «Пунктуация», « Лексикология»

1 вариант

  1. вариант

I.Какое слово является многозначным? Спишите его.

А) корабль.

Б) гитара.

В) огурец.

Запишите ещё два многозначных слов.

I.Какое слово является однозначным? Спишите его.

А) крыло.

Б) автобус.

В) нос.

Запишите ещё два однозначных слова.

 

II. Вставьте в предложение подходящее слово, спишите.

У моего друга …ум.

А) заострённый

Б) острый

На основании списанного предложения составьте и запишите вопросительное.

 

II. Вставьте в предложение подходящее слово, спишите.

В доме стояла … тишина.

А) глубокая

Б) крепкая

На основании списанного предложения составьте и запишите вопросительное.

III.Спишите группу словосочетаний, где есть слова с переносным значением.

А) золотая осень, горячая пора, плач скрипки.

Б) золотой браслет, горячий чай, плач ребёнка.

Обозначьте главное и зависимое слово.

 

III.Спишите группу словосочетаний, где есть слова с переносным значением.

А) умный пёс, песня артиста, голосдруга.

Б) умная голова, песня ветра, голос совести.

Обозначьте главное и зависимое слово.

IV. В какой пословице есть антонимы? Спишите её, подчеркните антонимы.

А) Родина наша солнца краше.

Б) И пылинка родной земли – золото.

В) За маленьким погнался, а большое потерял.

Запишите ряд синонимов из трёх слов.

 

IV. В какой пословице есть антонимы? Спишите её, подчеркните антонимы.

А) В своём доме и стены помогают.

Б) Если дружба велика, будет Родина крепка.

В) Меньше говори, а больше делай.

Запишите ряд синонимов из трёх слов.

V. Вставьте во второе предложение нужное слово. Спишите текст.

На столе лежат сказки А. С. Пушкина.

Я … читаю по вечерам.

А) их

Б) їх

Допишите восклицательное предложение.

 

V. Группа предложений:

Светит солнце. Библиотекарь рассказал о новых журналах.

А) является текстом

Б) не является текстом

Второе предложение переведите на украинский язык, запишите.

VI. Спишите повествовательное  предложение. Поставьте необходимый знак препинания.

А) Занятия спортом укрепляют организм

Б) Какой отдых ты считаешь полезным

Преобразуйте его в побудительное предложение, запишите.

 

VI. Спишите побудительное предложение. Поставьте необходимый знак препинания.

А)  Ты любишь читать книги

Б) Соблюдайте режим дня

Преобразуйте его  в повествовательное предложение, запишите.

Картинки по запросу смайлики для учениковКартинки по запросу смайлики для учеников5 класс

Контрольная работа №4. Тестовые задания по темам «Синтаксис». «Пунктуация», «Текст», «Фразеология»

1 вариант

2 вариант

I.Какая это часть текста?

Стало уже холодно, и мы немного простудились: и у меня, и у Маши болело горло, и мы охрипли.

А) зачин

Б) основная часть

В) заключение

Допишите текст предложением – продолжением истории.

I.Какая это часть текста?

Тогда охотник начал подкармливать лося. Время от времени он бросал ему кучки солёной травы.

А) зачин

Б) основная часть

В) заключение

Допишите текст предложением – продолжением истории.

II. К какому члену предложения вы поставили бы вопрос «О чём говорится в предложении?»

А) к сказуемому.

Б) к подлежащему.

Спишите предложение, подчеркните главные члены.

Вода громко зажурчала по каналу.

II. К какому члену предложения вы поставили бы вопрос «Что говорится в предложении о предмете речи?»

А) к сказуемому.

Б) к подлежащему.

Спишите предложение, подчеркните главные члены.

На землю по-прежнему падал снег.

III. В каком предложении есть второстепенный член?

А) Южный Буг – река.

Б) Пришла весна.

В) Маша репетировала танец.

Добавьте другие второстепенные члены в это предложение, запишите.

III. В каком предложении есть второстепенный член?

А) Утёнок сочинил песенку.

Б) Зацвели тюльпаны.

В) Киев-город.

Введите другие второстепенные члены в это предложение, запишите.

IV. С каким утверждением вы согласны?

А) Начинать разговор без обращения невежливо.

Б) Говорить можно без обращения.

Дополните предложение обращением.

Дай мне, пожалуйста, ластик.

IV. С каким утверждением вы согласны?

А) Приветливое обращение располагает к беседе.

Б) Грубое обращение обидит человека.

Дополните предложение обращением.

Извините… за опоздание.

V.Слово «старательно» можно заменить фразеологизмом

А) не покладая рук

Б) спустя рукава

Приведите свои примеры двух фразеологизмов.

V.Слово «обманывать» можно заменить фразеологизмом

А) вставлять палки в колёса

Б) водить за нос

Приведите свои примеры двух фразеологизмов.

VI. Спишите, установите соответствие.подтверждение     Стой!

возражение           Разве?

приказание           Э, нет!

вопрос                   Ну да.

Приведите примеры ещё двух слов-предложений, выражающих согласие.

VI. Спишите, установите соответствие.

согласиеВот ещё!

несогласие           Хорошо.

призыв                  Айда!

вопрос                   Да ну?

Приведите примеры ещё двух слов-предложений, выражающих вопрос.

C:\Users\Любовь\Desktop\Без названия.jpgC:\Users\Любовь\Desktop\Без названия.jpg6 класс

Контрольная работа №1. Тестовые задания по темам «Текст»,  «Значимые части слова», «Предложения», «Словосочетания»,  «Орфография»

1 вариант

  1. вариант

I.Определите форму речи текста.

Боб не испугался. Напротив, … появилась жажда общения. Через стекло … строил гримасы и кривлялся. Дети были в восторге!

А) диалог

Б) монолог

Спишите текст, вставьте необходимые средства связи предложений.

 

 

I.Определите форму речи текста.

В доме номер двадцать два девчонка плачет, - как бы нехотя сообщил Гейка.

Чего же она плачет?

Спрашивал – не говорит.

А) диалог

Б) монолог

Спишите текст, поставьте необходимые знаки препинания.

II.Какое из предложений утвердительное?

А) Ольга вернулась к машине.

Б) Во дворе никого не было.

В) В деревне не спали.

Преобразуйте выбранное предложение в отрицательное, запишите.

 

II.Какое из предложений отрицательное?

А) Мимо окна погнали стадо.

Б) К забору подошёл старик.

В) Дядю я, конечно, не встретил.

Преобразуйте выбранное предложение в утвердительное, запишите.

III. Дополните словосочетание«варенье …  малины»нужным словом.

А) с

Б) з

В) из

Замените словосочетание близким по значению, запишите.

 

III. Дополните словосочетание «говорить …другом» нужным словом.

А) с

Б) з

В) из

Составьте с этим словосочетанием предложение, запишите его.

IV. В какой группе слов гласные в корне нельзя проверить?

А) декабрь, минута, работа, богатый

Б) площадка, весёлый, забежать, звонок

Составьте с одним из выбранных слов вопросительное предложение.

 

IV.В какой группе слов гласные в корне можно проверить?

А) кабинет, директор, тетрадь, табель

Б)удивить,стоянка,терпеть,цветной

Запишите проверочные слова к каждому слову выбранной группы.

 

V. Какое слово лишнее?

А) сводный

Б) надводный

В) водник

Спишите однокоренные слова, обозначьте в них значимые части.

 

V. Какое слово лишнее?

А) запчасти

Б) заголовок

В) засушенный

Спишите слова с префиксом «за», обозначьте в них значимые части.

VI. Спишите колонку слов с проверяемой согласной.

А) просьба Б) баскетбол

      морковь                                 Верховцево

серёжка     вокзал

Допишите три слова с буквой ь (мягкий знак).

 

VI. Спишите колонку слов с непроверяемой согласной.

А)   объедки                                 Б) футбол

морозгандбол

       низкийдиспетчер

   Допишите три слова с буквой ъ (твёрдый знак).

 

 

 

 

C:\Users\Любовь\Desktop\Без названия.jpgC:\Users\Любовь\Desktop\Без названия.jpg6 класс

Контрольная работа №2. Тестовые задания по темам «Имя существительное», «Орфография»

1 вариант

2 вариант

I.Выберите колонку слов,  написанных по- русски.

А) суббота   Б) субота

     троллейбус                    тролейбус

     ванна        ванна

Дополните группу слов тремя женскими именами на это же правило.

I.Выберите колонку слов, написанных по-русски.

А) профессор   Б)  професор

      класс         клас

     Черкассы         Черкаси

Дополните группу слов тремя мужскими именами на это же правило.

 

II.Запишите правильно слова, в которых есть орфографические ошибки.

А) опоздать   Б) сонце

     праздник   чудестный

    устный               интерестно

Подберите к ним проверочные слова

II. Спишите слова, в которых нет орфографических ошибок.

А) ужастный   Б) ужасный

     грусно        грустно

    свиснуть                   свистнуть

Подберите к ним по одному родственному слову.

 

III. Найдите сочетание слов с существительным.

А) неторопливо пройтись

Б) привык к ней

В) в кармане плаща

Запишите существительное в начальной форме, определите род.

 

III. Найдите сочетание слов с существительным.

А) говорю себе

Б) горят в ночи

В) очень скоро

Запишите существительное в начальной форме, определите род.

IV. Какиеслова не употребляются без «не»?

А) небрежность

Б) неволя

В) недотрога

Допишите ещё два слова на это правило.

 

IV. Какие слова без «не» употребляются?

А) неблагодарность

Б) несчастье

В) недоразумение

Допишите ещё два слова на это правило.

V.В каком словосочетании допущена ошибка?

А) злый собака

Б) чистый воздух

В) сильное течение

Устраните ошибку. Составьте с этим словосочетанием предложение, запишите.

 

V.В каком словосочетании допущена ошибка?

А) интересная фамилия

 Б) домашний адреса

 В) моё письмо

Устраните ошибку. Составьте с этим словосочетанием предложение, запишите.

V.Установите соответствие между словами.

А) поруччя                   Б) перила

     годинник                      качели

     гойдалка                       часы

     хлопоты

Спишите русские слова, определите число.

 

V. Установите соответствие между словами.

А) мебель                     Б) волосся

     волосы                          меблі

     пение                            клопіт

     співи

Спишите русские слова. Определите число.

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Любовь\Desktop\Без названия.jpgC:\Users\Любовь\Desktop\Без названия.jpg6 класс

Контрольная работа №3. Тестовые задания по темам «Имя прилагательное», «Глагол», «Фразеологизмы», «Предложение»

1 вариант

2 вариант

I.Соедините стрелками фразеологизмы и слова-синонимы.

зарубить на носу            обманывать

водить за нос                   запомнить

задирать нос                    зазнаваться

бить баклуши                  трудиться

                                          бездельничать

С одним из фразеологизмов составьте и запишите предложение.

 

I. На месте какого пропущенного слова ставится тире в данном неполном предложении?

Мой друг увлечён футболом, я – теннисом.

А) занят

Б) увлечён

Спишите предложение, подчеркните в словах согласные в слабой позиции.

 

II.На месте какого пропущенного слова ставится тире?

Мир освещается солнцем, а человек – разумом.

А) освещается

Б) определяется

Спишите предложение, подчеркните слово с непроизносимой согласной.

 

II.Соедините стрелками фразеологизмы и слова-синонимы.

во весь дух             мало

кот наплакал         быстро

душа в душу          дружно

спустя рукава        старательно

                                небрежно

С одним из фразеологизмов составьте и запишите предложение.

 

 

III.Ошибки в написании «не» с глаголами есть в словах

А) не навижу, не доест, не доплатил

Б) нездоровится, не решил, не сказал

Спишите слова, исправив ошибки.

Обозначьте время глаголов.

 

III.Дополните предложение глаголом в правильной форме.

Витя, (клади, ложи) вещи на место.

Из каждой пары глаголов спиши глагол в правильной форме: «положи-поклади»,  «лягай – ляг».

IV.Спишите предложение, употребив нужную форму прилагательного.

Уговор (дорогой) денег.

Запишите три прилагательных, обозначающих вкус.

 

IV. В какой строчке в формах прилагательных нет ошибок?

А) красивый – красивее – самый красивый

Б) умный – умнее –самый умнейший

Запишите три прилагательных, указывающих на место.

V. Укажите строчку слов, где в написании глаголов есть ошибки.

А) смеёться, увлекаеться, кажуться

Б) стараться, восхищаться, помещаться

Спишите слова правильно, допишите свои два примера.

 

V.Укажите строчку слов, где в написании глаголов нет ошибок.

А) лежишь, купаешься, недоумеваешь

Б) удивляешся, нравишся, советуешся

Спишите, дополните  слова своими двумя примерами. 

 

 

VI.Дополните предложение однородными членами, правильно поставьте знаки препинания.

На почте Денис  купил и конверт  и….. и… .  Переведите глагол на украинский язык.

VI.Дополните предложение однородными членами, правильно поставьте знаки препинания.

Каждый к празднику выучил или песню или…или …. .

Переведите глагол на украинский язык.

 

 

 

C:\Users\Любовь\Desktop\Без названия.jpgC:\Users\Любовь\Desktop\Без названия.jpg6 класс

Контрольная работа №4. Тестовые задания по темам «Предлог»», «Частица», «Междометие», «Сложные предложения», «Пунктуация»

1 вариант

2 вариант

I.В каком из словосочетаний  предлог «из» указывает на причину действия?

А) молчать из скромности

Б) выйти из магазина

В) сшить из шёлка

Составьте и запишите два словосочетания с предлогом «на».

 

I.В каком из словосочетаний  предлог «в» указывает на направление движения?

А) идти в кино

Б) поздравить в праздник

В) углубиться в чтение

Составьте и запишите два словосочетания с предлогом «с».

II. Спишите сложное предложение, поставьте необходимый знак препинания.

А) Она (Каштанка) прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать.

Б) По обе стороны зажглись фонари и в окнах домов показались огни.

Подчеркните главные члены.

 

II.Спишите сложное предложение, поставьте необходимый знак препинания.

А) Высыпались снежные тучи и только изредка какие-то запоздавшие снежинки падали мне в лицо.

Б) Я бросился к окну и замер.

Подчеркните главные члены.

 

III.Найдите побудительные частицы.

А) да, так, точно, ага, хорошо

Б) не, ни, нет

Б) пусть, пускай, давай

Составьте и запишите с одной из них предложение.

III.Найдите отрицательные частицы.

А) да, так, точно, ага, хорошо

Б) не, ни, нет

Б) пусть, пускай, давай.

Составьте и запишите с одной из них предложение.

 

IV.Какое междометие выражаетвосторг, восхищение?

А) ой-ой-ой

Б) ах

В) эх

Составьте с ним предложение, запишите, правильно расставьте знаки препинания.

 

IV.Какое междометие выражает досаду, упрёк?

А) увы

Б) фу

В) эх

Составьте с ним предложение, запишите, правильно расставьте знаки препинания.

 

V.Спишите пословицу, вставив пропущенное слово.

Знал дружка в …, не оставляй в горести.

Обозначьте все части речи.

 

V.Спишите пословицу, вставив пропущенное слово.

Встречают по …, провожают по уму.

Обозначьте все части речи.

 

VI. Какие слова связывают простые предложения в сложные?

А) в, на, за, без, для

Б) и, потому что, но, когда, чтобы

В) разве, ли неужели

С одним из выбранных слов составьте сложное предложение, запишите.

 

VI. Какие слова соединяют слова в словосочетания?

А) в, на, за, без, для

Б) и, потому что, но, когда, чтобы

В) разве, ли неужели

Составьте с тремя выбранными словами словосочетания, запишите их.

 

 

 

 

 

 

Похожее изображениеПохожее изображение7 класс

Контрольная работа №1. Тестовые задания по темам «Лексика», «Фразеология», «Имя существительное», «Имя прилагательное»

1 вариант

2 вариант

I.Какие фразеологизмы вы можете включить в сочинение по пословице «С родной земли умри – не сходи».

А) Чудо-богатыри, держать порох сухим, не склонить головы.

Б) На все руки мастер; воюют не числом, а уменьем; видеть насквозь.

Составьте с одним из выбранных устойчивых сочетаний предложение.

 

I. Какие фразеологизмы объединены общим значением «ничего не делать»?

А) Строить комедию, валять дурака, ходить на головах, на боку дыру вертеть.

Б) Лежать на боку, сидеть у моря, не ударить палец о палец, коптить небо.

 

Спишите, с одним из них составьте предложение.

 

I.Две буквы «н» пишутся в словах:

А) стекля…ое, оловя…ая, деревя…ый

Б) глиня…ый, лебеди…ое, революцио…ая

С каждым из выбранных слов запишите словосочетание.

 

I. Одна буквы«н» пишется в словах:

А) естестве…ый, беше…ый, ветре…ая

Б) песча…ый, ледя…ой, мыши…ая

С каждым из выбранных слов запишите словосочетание.

III.Спишите словосочетания, в словах которых пишется буква«е».

А) по пустынн…му полю

Б) в син…й бездне неба

В) вечерн…го летн…го дня

Запишите три прилагательных в краткой форме.

 

III.Спишите словосочетания, в словах которых пишется буква «о».

А) в дальн…м крае

Б) к высок…му бел…му облаку

В) в открыт…е море

Запишите три прилагательных в краткой форме.

IV.Разделите существительные на две группы.

Шоссе, скорость, шоколад, пальто, кино, кофе, такси, лимон, помощь, мадам.

А) изменяемые по падежам

Б) неизменяемые по падежам

Запишите с двумя неизменяемыми словами словосочетание «прил.+сущ».

 

IV.Разделите существительные на две группы:

Пенальти, пальма, кенгуру, шимпанзе, житель, жюри, герой, пианино, кафе.

А) изменяемые по падежам

Б) неизменяемые по падежам

Запишите с двумя изменяемыми словами словосочетание «прил.+сущ».

V.Какое словосочетание написано по-русски?

А) проспект Шевченко

Б) проспект Шевченка

Напишите ещё три варианта  украинских фамилий, не изменяемых в русском языке.

 

V.В каком существительном нужно писать окончание «е»?

А) (на) площад…

Б) (о) стихотворени..

В) (в) телефон…

Подберите к нему проверочное слово.

VI.Напишите короткое рассуждение – ответ на вопрос: «Всякий ли поступок можно назвать подвигом?»

 

VI.Разъясните смысл пословицы:

«Хороша верёвка длинная, а речь короткая.»

 

 

Похожее изображениеПохожее изображение7 класс

Контрольная работа №2. Тестовые задания по темам « Имя числительное», «Местоимение», «Текст», «Орфография»

1 вариант

2 вариант

I. В каком числительном допущена ошибка?

А) два

Б) двох

В) двум

Исправьте ошибку, составьте с этим числительным предложение.

 

I. В каком числительном допущена ошибка?

А) три

Б) трьох

В) трём

Исправьте ошибку, составьте с этим числительным предложение.

 

II.Запишите ответы на вопросы словами-числительными.

А) Сколько тебе лет?

Б) Какой по счёту класс ты заканчиваешь?

В) На каком этаже ты живёшь?

Обозначьте количественное числительное.

II. Запишите ответы на вопросы словами-числительными.

А) Какой по счёту сегодня день недели?

Б) Сколько у тебя сегодня уроков?

В) Сколько учащихся сегодня в классе?

Обозначьте порядковое числительное.

 

III.Спишите правильный перевод словосочетания с числительным.

Сімдесят дерев.

А) симдесять деревьев

Б) семдесят деревьев

В) семьдесят деревьев

Вспомните и запишите пословицу с любым числительным.

III. Спишите правильный перевод словосочетания с числительным.

Вісімдесят примірників.

А) висимдесятэкземпляров

Б) восемьдесят экземпляров

В) восемдесят экземпляров

Вспомните и запишите загадку с любым числительным.

IV. Какое местоимение написано неправильно? Исправьте ошибку.

А) кое-кто

Б) кое у кого

В) кое кто

Запишите  два местоимения с суффиксами, которые пишутся через дефис.

IV. Какое местоимение написано неправильно? Исправьте ошибку.

А) кто-нибудь

Б) кто то

В) кто-либо

Запишите два местоимения с другим корнем, которые пишутся через дефис.

V. В каком предложении допущена ошибка в употреблении слова?

А) Сергей предложил другу прочитать свою книгу.

Б) В ихнем саду розы расцветают раньше, чем в нашем.

В) Я обратился к нему с вопросом.

Спишите предложение, исправив ошибку.

Обозначьте часть речи слова с ошибкой.

 

V.В каком предложении доущена ошибка в употреблении слова?

А) Мы подошли к их дому поздно вечером.

Б) Маше предложили хомячка, но у неё уже был маленький питомец.

В) Когда Петя вышел из школы, к ему подбежала собака.

Спишите предложение, исправив ошибку. Обозначьте часть речи слова с ошибкой.

 

VI. Спишите поговорку, вставив пропущенные буквы.

Опять двадц…ть п…ть.

Какой украинской поговорке соответствует эта русская?

 

VI.Спишите пословицу, вставив пропущенное слово.

Кто много говорит, …мало делает.

Какой украинской пословице соответствует эта русская?

 

 

 

 

 

Похожее изображениеПохожее изображение7 класс

Контрольная работа №3. Тестовые задания по темам «Глагол», «Наречие», «Служебные части речи», «Междометие»

1 вариант

2 вариант

I. Выберите из данных вариантов глагол, напечатанный правильно.

А) построит

Б) построет

В)построют

Составьте с выбранным глаголом предложение, запишите.

 

I.Выберите из данных вариантов глагол, напечатанный правильно.

А) стелит

Б) стелят

В) стелет

Составьте с выбранным глаголом предложение, запишите.

II. Найдите слово с суффиксом-ова-.

А) бал…вал

Б) опазд…вал

В) выпрыг…вал

Присоедините этот глагол к местоимению «я». Запишите сочетание слов.

 

II. Найдите слово с суффиксом-ыва-.

А) бесед…вать

Б) огляд…ваться

В) разв…вать

Присоедините этот глагол к местоимению «я». Запишите сочетание слов.

III.В каком наречии пишется на конце суффикс ?

А) певуч…

Б) достаточн…

В) сначал…

Запишите три наречия с буквой ь на конце.

III.В каком наречии но конце пишется суффикс ?

А) влев…

Б) надолг…

В) изредк…

Запишите три наречия-исключения, в которых не пишется буква ь на конце.

IV.Спишите предложение, выбрав необходимый предлог.

Серёжа быстро слез…крыши.

А) с

Б) из

В) из-под

Обозначьте части речи.

 

IV. Спишите предложение, выбрав необходимый предлог.

Ребёнок нехотя слез …стула.

А) с

Б) со

В)зі

Подчеркните члены предложения.

V.Выпишите строчку слов. в которую входят только союзы.

А) потому что, без, не

Б) чтобы, если, зато.

В) вот, тоже, в.

Запишите сложное предложение с союзом «что».

V.Выпишите строчку слов. в которую входят только частицы.

А) пусть, неужели, именно

Б) только, а, около

В) из-за, лишь, когда

Запишите сложное предложение с союзом «потому что».

 

VI.В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? Запишите предложение правильно.

А) Эй, ты откуда пришёл?

Б) Ах! Как красиво кругом.

В) Ай ребята, пойте, только гусли стройте.

Запишите  три междометия, которые пишутся через дефис.

 

VI.В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? Запишите предложение правильно.

А) Ах Как хорошо на улице!

Б) Ой! Нет!

В) Эй, Петров, заводи песню.

Запишите три наречия, которые пишутся через дефис.

 

 

 

Похожее изображениеПохожее изображение7 класс

Контрольная работа №4. Тестовые задания по темам «Однородные члены предложения», «Обособленные второстепенные члены предложения», «Односоставные предложения», «Вводные слова», «Прямая речь»

1 вариант

2 вариант

I. Спишите предложение с однородными членами.

А) Розы цветут и благоухают.

Б) Все критиковали и он тоже критиковал.

В) И солнце светит и дождь идёт.

Составьте и запишите предложение с однородными подлежащими.

I. Спишите предложение с однородными членами. Поставьте необходимый знак препинания.

А) Хотелось пить а воды нигде не было.

Б) Он собирал не грибы а ягоды.

В) Заварил кашу надо расхлёбывать.

Составьте и запишите предложение с однородными сказуемыми.

II. В каком предложении есть пунктуационная ошибка?

 А) Он обрадованно воскликнул: «Я еду в горы!»

Б) «Что ты делаешь?» спросил он.

В) «Отпусти его», - шепнул я на ухо Бирюку.

Поменяйте местами слова автора и прямую речь в выбранном предложении. Запишите оба варианта.

II. В каком предложении есть пунктуационная ошибка?

А) «А как ваше имя?» – спросила девочка.

Б) Саша предложил - «Маша, давай вместе приготовим презентацию».

В) «Как хорошо!» - обрадовался Вася.

Поменяйте местами слова автора и прямую речь в выбранном предложении. Запишите оба варианта.

III. В каком предложении при сравнительном обороте нужно поставить запятую?

А) Огонь был как стена.

Б) Ваня дрожал как осиновый лист.

В) Он выглядел как глубокий старик.

Запишите предложение правильно. Приведите примеры своих трёх сравнительных союзов.

 

III.В каком предложении с вводными словами нужно поставить два тире?

А) К счастью я не опоздал.

Б) Назовите пожалуйста ваше имя.

В) Завтра если проснусь пораньше пойду на рыбалку.

Запишите предложение правильно. Приведите примеры своих трёх вводных слов.

IV. Спишите односоставное предложение.

А)В коридоре шумят.

Б) Кто-то хихикнул.

В) Мы оценили шутку.

Трансформируйте его в двусоставное предложение, обозначьте части речи.

IV.  Спишите назывное предложение.

А) Днепр широк.

Б) Без ножниц остриг.

В) Ранняя весна.

Трансформируйте его в двусоставное предложение, обозначьте части речи.

V. Введите в предложение необходимое обобщающее слово.

И дома, и в поле, и в сарае …я думал о ней.

А) всегда

Б) везде

В) постоянно

Спишите, поставьте правильно знак препинания. Составьте схему однородных членов предложения.

V. Введите в предложение необходимое обобщающее слово.

Петь красиво старался … и Валя, и Дима.

А) всякий

Б) все

В) каждый

Спишите, правильно поставьте знак препинания. Составьте схему однородных членов предложения.

VI. Вводные слова: кажется, вероятно, очевидно, может быть – обозначают:

А) источник высказывания

Б) неуверенность

Составьте и запишите предложение с  одним из слов. Подчеркните все члены предложения.

VI. Дополните предложение с обособленным определением.

Петух…очень нравился Витьке.

А) красивый и гордый

Б) бегая по улице

Спишите предложение, поставьте знаки препинания. Подчеркните все члены предложения.

Похожее изображениеПохожее изображениеПохожее изображение8 класс

Контрольная работа №1. Тестовые задания по темам  «Лексика и фразеология», «Местоимение», «Имя числительное»

1 вариант

2 вариант

I. Спишите ряд слов, в котором все слова заимствованы.

А) Падеж, лексика, сказуемое, ударение.

Б) Космос, компьютер, светофор, луноход.

В) Метро, футбол, джем, статуя, балет.

С одним словом на выбор составьте предложение.

 

I. Спишите ряд слов, в котором все слова заимствованы.

А) Автобус, кефир, театр, миниатюра.

Б) Водопад, фонтан, звезда, какао, внучка.

В) Экран, осень, вера, гербарий, схема. 

С одним словом на выбор составьте предложение. 

II.Спишите ряд словосочетаний, которые используются в публицистическом стиле.

А) Златокудрая осень, сонная пристань.

Б) Пакет молока, болезнь человека.

В) Формат переговоров, коридоры власти.

Дополните ряд своим примером.

 

II.Спишите ряд словосочетаний, которые используются вхудожественном  стиле.

А) Костёр рябины, шапка листвы.

Б) Стена недоверия, корабль реформ.

В) Морской корабль, сигнал машины.

Дополните ряд своим примером.

III.К данным фразеологизмам:

бить баклуши, за тридевять земель, на скорую руку, одержать победу

подберите ряд синонимов.

А) Бездельничать, далеко, быстро, победить.

Б) Работать, близко, медленно, проиграть.

Какие фразеологизмы относятся к книжному стилю?

 

III.К данным фразеологизмам:

бить баклуши, за тридевять земель, на скорую руку, одержать победу

подберите ряд антонимов.

А) Бездельничать, далеко, быстро, победить.

Б) Работать, близко, медленно, проиграть.

Какие фразеологизмы относятся к разговорному стилю?

IV. Какие местоимения напечатаны с ошибкой?

А) Никто, ни с кем, нечто, кое-кто.

Б) Кто нибудь, ниукого, в комлибо.

Составьте с исправленными местоимениями словосочетания, запишите.

 

IV. Какие местоимения напечатаны правильно?

А) Что-нибудь, во что-либо, никакой.

Б) С кемлибо, ни что, нисчем, недля кого.

Составьте и запишите с ними словосочетания.

V.Спишите предложения, заменив числительные словами.

А) В учебнике было 279 страниц.

Б) На 51 странице много таблиц.

В) Уроки готовлю до 20 часов.

Укажите  предложение с порядковым числительным.

 

V.Спишите предложения, заменив числительные словами.

А) Группа состояла из 40 человек.

Б) На 5 этаже живёт  мой товарищ.

В) Я значусь в журнале под 32 номером.

Укажите  предложение с количественным числительным.

VI. Какие числительные имеют только две падежные формы?

А) 50

Б) 40

Б) 90

В)100

Запишите выбранные числительные словами.

В каком числительном сорок букв «а»?

 

VI.В середине каких числительных пишется буква ь?

А) 60

Б) 17

В) 500

В)15

Запишите выбранные числительные словами.

Какое числительное приказывает?

Похожее изображение
Похожее изображение
8 класс

Контрольная работа №2. Тестовые задания по темам «Глагол», «Причастие», «Деепричастие», «Наречие», «Служебные части речи», «Междометие»

1 вариант

2 вариант

I.Какие глаголы обозначают законченность действия?

А) увлеч…ся

Б) поворачивает…ся

В) погнат…ся

Г) наслаждаеш…ся

Спишите, вставьте при необходимости мягкий знак.

I.Какие глаголы обозначают незаконченность действия?

А) встречат…ся

Б) общаеш…ся

В) отвлеч…ся

Г) потерят…ся

Спишите, вставьте при необходимости мягкий знак.

 

II.Определите, в каком сочетании слов «не» с причастием пишется слитно.

А) задание (не) выполнено

Б) (не) написанное письмо

В) (не) прекращающийся с вечера дождь

Г) (не) законченный, а начатый рассказ

Составьте предложение с причастным оборотом.

 

II. Определите, в каких сочетаниях слов  «не» с причастием пишется раздельно.

А) (не) распаханная степь

Б) (не) выполненное вовремя дело

В) (не)замусоренный, а вычищенный двор

Г) тема (не) раскрыта

Составьте с одним из них предложение с причастным оборотом.

III.Найдите предложение с деепричастным оборотом, выделяемым запятой.

А) Приехав в Киев мы отправились на Майдан.

Б) Туристы поднимались в гору не спеша.

В) Бойцы провели ночь не смыкая глаз.

Запишите предложение, поставив знак препинания. Обозначьте деепричастие.

III.В какой строке есть ошибки в написании «не» с деепричастиями?

А) не решив, не ответив, не выспавшись

Б) недоумевая, не почувствовав, не читая

В) не раскрыв, не навидя, не годуя.

Спишите деепричастия, исправив ошибки. Подберите к ним зависимые слова. 

IV.В какой строке есть ошибки в написании наречий?

А) горячо, слаще, легче, раньше, хорошо

Б) ещо, нимного, не лепо, некак, ничего.

В) некогда, нескромно, тихо, умоляюще.

Составьте словосочетания с каждым исправленным наречием.

 

IV.Дополните предложения наречиями, подходящими по смыслу.

А) К книгам нужно относиться…

Б) Дежурные вымыли парты…

В) Утром на улице…

Спишите, подчеркните наречия как члены предложения.

V. Спишите словосочетания. Дополнив их предлогами.

А) наполнить…краёв

Б) грязи…уши

В) окунуться…головой.

Составьте с одним из них сложное предложение с союзом «когда».

 

V. Спишите словосочетания. Дополнив их предлогами.

А) скучать…другу

Б) мужичок …ноготок

В) погрузиться …уши

Составьте с одним из них сложное предложение с союзом «потому что».

V.Введите в предложение подходящую частицу, запишите.

Я хочу купить …эту книгу.

А) именно

Б) точь в точь

В) как раз

Продолжите высказывание предложением с междометием, выражающим реакцию на это сообщение.

V. Введите в предложение подходящую частицу, запишите.

Мне…нужен такой ноутбук.

А) именно

Б) точь в точь

В) как раз

Продолжите высказывание предложением с междометием, выражающим реакцию на это сообщение.

Похожее изображение
Похожее изображение
8 класс

Контрольная работа №3. Тестовые задания по темам «Текст», «Обособленные члены предложения»

1 вариант

  1. вариант

I.Какое высказывание содержит побудительно-волевую информацию?

А) Не в свои сани не садись.

Б) Цыплят по осени считают.

В) Слово пуще стрелы разит.

Как вы его понимаете?

 

I.Какое высказывание содержит побудительно-волевую информацию?

А) Кто смел, тот два съел.

Б) Долг платежом красен.

В) Жди у моря погоды.

Как вы его понимаете?

 

II. Распространите предложения уточняющими членами, запишите.

А) Впереди…плыли облака.

Б) Днём…солнце стоит в зените.

В) Сочинение получилось длинное… .

Подчеркните обособленные обстоятельства.

II.Какой связью связаны два предложения?

В небесах торжественно и чудно!

Спит земля в сиянье голубом…

А) цепной

Б) параллельной

Определите тип речи этого текста.

 

III.Дополните предложение выбранным словом, спишите, ставя знаки препинания.

В орешках содержится целый комплекс витаминов …здоровому росту человеческого организма.

А) способствующий

Б) способствующих

Обозначьте причастный оборот.

 

III.В каком предложении сравнительный оборот является определением?

А) У Ильи такой же телефон, как у Тараса.

Б)  Пруд как зеркало.

В) Закружилась листва, словно бабочек лёгкая стая.

Спишите предложение, подчеркните все члены предложения.

IV.Исправьте ошибку в построении предложения, спишите.

И каждый раз, возвращавшиеся обратно, мы садились под тополем и отдыхали.

Подчеркните деепричастный оборот как член предложения.

 

IV.Исправьте ошибку в построении предложения, спишите.

Отдыхая в кресле, передо мной висит картина «Март».

Подчеркните деепричастный оборот как член предложения.

V. Определите порядок слов в предложении.

Всегда кипит и зреет что-нибудь в моём уме.

А) прямой

Б) обратный (инверсия)

Определите стиль речи этого высказывания.

V. Распространите предложения уточняющими членами, запишите.

А) Во дворе…играли малыши.

Б) Весной…начинает таять снег.

В) У дороги рос могучий…дуб.

Подчеркните обособленное определение.

 

 

VI. В каком предложении сравнительный оборот является обстоятельством?

А) У Ильи такой же телефон, как у Тараса.

Б)  Пруд как зеркало.

В) Закружилась листва, словно бабочек лёгкая стая.

Спишите предложение, подчеркните все члены предложения.

 

VI.Дополните предложение выбранным словом, спишите, ставя знаки препинания.

Трудно передать чувства …меня когда я смотрел на осеннее звёздное небо.

А)волнующие;

Б)волновавшие.

Обозначьте причастный оборот.

 

 

 

 

Похожее изображение
Похожее изображение
8 класс

Контрольная работа №4. Тестовые задания по темам  «Сложное предложение», «Прямая и косвенная речь»

1 вариант

2 вариант

I.Какое из предложений сложноподчинённое?

А)Ворох листьев сильней разгорается, и трещит и пылает костёр.

Б) Оля задорно играла на рояле, Максим хлопал в ладоши.

В) Народу было столько, что в глазах рябило.

Преобразуйте его в сложносочинённое, запишите.

I.Какое из предложений сложносочинённое?

А) Ворох листьев сильней разгорается, и трещит и пылает костёр.

Б) Оля задорно играла на рояле, Максим хлопал в ладоши.

В) Народу было столько, что в глазах рябило.

Преобразуйте его в сложноподчинённое.

II. Дополните предложение союзом.

Солдат очнулся ... солнце зашло.

А) и

Б) когда

В) потому что

Спишите, поставьте знак препинания. Подчеркните грамматические основы, составьте схему.

II. Дополните предложение союзом.

Ребёнок быстро заснул…устал после дороги.

А) и

Б) когда

В) потому что

Спишите, поставьте знак препинания. Подчеркните грамматические основы, составьте схему.

III. В каком предложении есть пунктуационная ошибка? Исправьте её.

А) Сверкнула молния и вслед за тем, послышался резкий удар грома.

Б) То светило солнце, то шёл дождь.

В) Он шутил, а я злобствовал.

Укажите смысловые отношения между частями.

III. В каком предложении есть пунктуационная ошибка? Исправьте её.

А) Когда придёт беда, не идёт в ум и еда.

Б) Где огонь, там и вода должна быть наготове.

В) Смелый там найдёт где робкий, потеряет.

Укажите смысловые отношения между частями.

IV. Спишите предложение с прямой речью.

А) По словам А. П. Чехова, «краткость-сестра таланта».

Б) «От любви любви не ищут», - сказано не мной.

В) Я спросил, давно ли он здесь рыбаком.

Трансформируйте  его  в предложение с косвенной речью, запишите.

IV. Спишите предложение с косвенной речью.

А) Витя емусказал, что узнал его.

Б) Вдруг мне говорят: «Человек вас спрашивает».

В) Капитан приказал поднять шлюпки.

Преобразуйте его в предложение с прямой речью, запишите.

V.Найдите предложение с ошибкой в употреблении местоимения.

А)  Дима признался, что сегодня я не готов к уроку.

Б) Сергей говорил, что у него глаза устали от яркого света.

В) Как сказал учитель, мы должны быть внимательны, переходя улицу.

Спишите отредактированное предложение, определите его вид.

V. Найдите предложение с грамматической ошибкой.

А) Некрасов писал, что он «лиру посвятил народу своему».

Б) Мама спросила, что смогу ли я помочь ей вымыть окна.

В) Учитель предупредил нас, чтобы мы не опаздывали.

Спишите отредактированное предложение, определите его вид.

VI. Цитаты не используются:

А) в научном стиле речи;

Б) в художественном стиле речи;

В) в официально-деловом стиле речи.

Запишите цитату как предложение с прямой речью.

Бессмертие народа в его языке. (Ч.Айтматов).

VI. Кавычками выделяется:

А) стихотворный текст с соблюдением строф;

Б) обычно эпиграф;

В) цитата.

Запишите цитату как предложение с вводными словами.

Главное дело в жизни – любовь.(Л.Толстой).

 

Картинки по запросу весёлый смайлик картинкиКартинки по запросу весёлый смайлик картинки9 класс

Контрольная работа №1. Тестовые задания по темам «Лексикология», «Фразеология», «Имя числительное», «Причастие»

1 вариант

2 вариант

I.Какой фразеологизм может употребляться в официально-деловом стиле?

А) принять к сведению

Б) воспрянуть духом

В) бить по карману

Г) ловить ворон

Включите выбранное словосочетание в предложение, запишите.

 

I.Какой фразеологизм может употребляться в официально-деловом стиле?

А) нести чепуху.

Б) актуальность темы.

В) довести до сведения.

Г) ломать голову.

Запишите ещё две пары подобных словосочетаний.

II.Как переводится на русский язык украинское слово «вродливый»?

А) уродливый

Б) родной

В) красивый

Запишите три пары паронимов.

II.Как переводится на русский язык украинское слово «гарбузовый»?

А) тыквенный

Б) арбузный

В) кавунный

Запишите три пары межъязыковых омонимов.

III.Спишите строчку словосочетаний с числительными.

А) пятиэтажный дом, двойное сальто

Б) девяти километров, седьмым по списку

В) дважды два, проверить трижды

Ответьте письменно на вопрос:  «Когда в Украине отмечается День Конституции?» Числительное запишите  словами.

III.Спишите строчку словосочетаний с числительными.

А) удвоить сумму, утроить расстояние.

Б) сорока экземплярам, трём пассажирам.

В) семидневный отдых, двухслойный торт

Ответьте письменно на вопрос: «Когда в Украине отмечается День Независимости?»

Числительное запишите словами.

IV. Выберите строчку числительных, записанных неправильно.

А) пятьдесят, четыре, семьсот

Б) шистдесят, висим, двадцять

В) девятьсот, семьдесят, семь

Запишите числительные правильно. Какое из них лишнее?

IV.В какой строчке написание числительных соответствует правилу?

А) тридцать, девятсот, двадцять

Б) пятьсот, семь, тринадцать

В) восемь, шиснадцать, семьдесят

Какое из числительных лишнее?

V.Спишите строчку причастий с «н».

А) кваше…ой, коше…ая, мочё…ыми

Б) связа…ый, решё…ая, выкраше…ый

В) сдела…ый, писа…ая, разрисова…ая

Запишите с ними словосочетания.

 

V.Спишите строчку причастий с «нн».

А) кваше…ая, коше…ая, мочё…ые

Б) связа…ый, решё…ая, выкраше…ый

В) сдела…ый, писа…ая,разрисова…ая

Составьте с ними словосочетения.

VI.  Во всех словах строчки после шипящих пишется буква «е».

А) покраш…нный, слож…нный, засуш…н

Б) напряж…н, укрощ…н, вывеш…н

В) испеч..нный, реш…н, выкраш…н

Поставьте в списанных словах ударение.

 

VI. Выберите строчку слов с  краткими причастиями.

А) покрашенный, выращенный, поющий

Б) принят, взята, прожито

В) собранный, решён, открытый

Поставьте в списанных словах ударение.

 

Картинки по запросу весёлый смайлик картинкиКартинки по запросу весёлый смайлик картинки9 класс

Контрольная работа №2. Тестовые задания по темам «Наречие», «Служебные части речи», «Междометие»

1 вариант

  1. вариант

I.Дополните предложение, выбрав нужное наречие.

Я стараюсь говорить …

А) более правильнее

Б) более правильно

В) более правильна

Запишите три наречия в форме простой сравнительной степени.

 

I.Дополните предложение, выбрав нужное наречие.

Алексей рисовал…

А) красивее всего

Б) красивше всех

В) красивее всех

Запишите три наречия в форме составной превосходной степени.

II.Спишите строчку наречий, напечатанных  правильно.

А) По-моему, во-первых, кое-где, чуть-чуть.

Б) Куда-либо, по другому, где то, кое-как.

В) Точь в точь, по украински, по-своему.

Запишите три наречия, которые пишутся слитно.

 

II.Спишите строчку наречий, которые пишутся раздельно.

А) (Не)где, (не)смело, (без)спросу, (на)зло.

Б) (На)смех, (на)смерть, (на)изусть,(не)лепо.

В) (В)срок, (за)границу, (в)целом, (до)упаду.

Запишите три наречия, которые пишутся через дефис.

III. Как правильно переводится словосочетание любов до природи?

А) любовь до природы.

Б) любов до природы.

В) любовь к природе.

Составьте предложение с предлогом

в течение.

III. Запишите правильный перевод словосочетаниясміятися з нього.

А) смеяться с него.

Б) смеяться над ним.

В) смеятся над ним.

Составьте предложение с предлогом благодаря.

IV.Вставьте в предложение уместный союз.

Я упал, … не упал, а поскользнулся.

А) или

Б) как то

В) то есть

Составьте и запишите сложное предложение с союзомв то время как.

 

IV.Вставьте в предложение уместный союз.

Хищные животные, … лисы, являются главными переносчиками бешенства.

А) то есть

Б) а именно.

В) или

Запишите сложное предложение с союзомпо мере того как.

V. Какие частицы утверждают?

А) почти, приблизительно

Б) ладно, так точно, вот именно

В) что за, как, ну и, просто

Составьте и запишите предложение с частицей вот именно.

 

V. Какие частицы ограничивают?

А) неужели, разве, что ли
Б) не, ни

В) исключительно, только лишь, разве что

Составьте и запишите предложение с частицей только лишь.

VI. В каком предложении междометие выражает испуг?

А) Караул! Дом горит.

Б) Ах! Как я счастлив!

В) Брысь!

Как кричат петух, ворона?

 

VI. В каком предложении междометие выражает желание?

А) Эх, вы! Как не стыдно!

Б) Эх, сейчас бы шоколадку.

В) Ну, бывай здоров!.

Как мяукает кошка, кричит утёнок?

Картинки по запросу весёлый смайлик картинкиКартинки по запросу весёлый смайлик картинки9 класс

Контрольная работа №3. Тестовые задания по темам «Сложносочинённое предложение с несколькими частями», «Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными»

1 вариант

  1. вариант

I. Найдите сложносочинённое

предложение. Выпишите, поставив знак препинания.

А) Врач перевязал рану и больной уснул.

Б) Мне хотелось чтобы звучала музыка.

В) На небе сияли звёзды и месяц.

Преобразуйте предложение в сложноподчинённое.

I. Укажите предложение с несколькими частями.

А) Мальчишки выбрали ту тропинку, что вела в глубину сада.

Б) Слышно было, как в саду шагал дворник, и как скрипела его тачка.

В) Как поживёшь, так и прослывёшь.

Спишите, проверьте знаки препинания, определите вид подчинения.

II.Дополните сложноподчинённое предложение ещё одной частью

Тот, кто читает книги, управляет теми, кто…

Составьте схему предложения.

II.Дополните сложносочинённое предложение ещё одной частью.

Так вышло,что летом я жил на даче, где…

Составьте схему предложения.

III.В каком предложении нет пунктуационной ошибки?

А) Вскоре после восхода набежала туча, и брызнул короткий дождь.

Б) То падал как будто туман, то вдруг припускал косой дождь.

В) Песня над домом,смолкла зато над прудом соловей заводил свою.

Спишите. Обозначьте части речи.

 

Ш.В каких предложенияхесть  пунктуационная ошибка? Исправьте её.

А) Вскоре после восхода набежала туча, и брызнул короткий дождь.

Б) То падал как будто туман, то вдруг припускал косой дождь.

В) Песня над домом, смолкла зато над прудом соловей заводил свою.

Объясните изменения графически.

IV. Где должны стоять запятые? Я думаю(1) что грязной работы не бывает(2) если мы хотим (3) чистой жизни.

А)1,2,3.

Б) 1,2.

В) 1,3

Продолжите высказывание своим предложением.

IV. Какое предложение сложноподчинённое? Выпишите, поставив знак препинания.

А) Врач перевязал рану и больной уснул.

Б) Мне хотелось чтобы звучала музыка.

В) На небе сияли звёзды и месяц.

Преобразуйте предложение в сложносочинённое.

V.Укажите предложение с несколькими частями.

А) Мы слишком драгоценны, чтобы впускать разочарование в свой разум.

Б) Хвалилась синица, что море зажжёт.

В) Слышу, как дубы ведут беседу как лесной ручей бежит в овраг.

Спишите, проверьте знаки препинания, определите вид подчинения.

V.Где должны стоять запятые?Неужели события (1) приведут человечество к тому (2) что оно забудет (3) как называлась берёза…?

А) 1,2.

Б) 2,3.

В) 1,2,3.

Продолжите высказывание одним предложением.

VI. На какую тему будут предложения?

А) Рингтоны не должны быть…

Б) Некрасиво набирать СМС…

В) Нельзя фотографировать…

Продолжите одно из них.

VI. На какую тему будут предложения?

А) Массовая культура…

Б) Произведения элитарной культуры…

В) Он с удовольствием читал книги…

Продолжите одно из них.

Картинки по запросу весёлый смайлик картинкиКартинки по запросу весёлый смайлик картинки9 класс

Контрольная работа №4. Тестовые задания по темам «Бессоюзное сложное предложение»,  «Сложное предложение с различными видами связи»

1 вариант

2 вариант

I.В каком предложении ставится запятая?

А) Выстрелы смолкли кончились патроны.

Б) Удар по борту, нырок под днище и конец.

В) Пора было возвращаться потому что  начиналосмеркаться.

Спишите. Поставьте знак препинания, определите смысловые отношения.

I.В каком предложении ставится тире?

А) Куда не входит солнце туда потом приходит врач.

Б)  Сторож смотрел на нас недоверчиво и это смутило нас.

В) Погнался за уткой утёнка упустил.

Спишите. Поставьте знак препинания, определите смысловые отношения.

II.Назовите вид смысловых отношений между частями предложения.

Скажешь кому-нибудь доброе слово самому весь день приятно будет.

А) время

Б) сравнение

В) следствие

Спишите предложение, поставив знак препинания. Составьте схему.

II.Назовите вид смысловых отношений между частями предложения.

От толпы отделился невысокий юноша я подошёл к нему.

А) одновременность

Б) последовательность

В) противопоставление

Спишите предложение, поставив знак препинания. Составьте схему.

III. Подберите к первой части вторую, запишите бессоюзное сложное предложение. Я невольно завидовал Саше…

А) мы пошли на прогулку

Б) дело было плохо

В) он не мог успокоиться

Г) его проект оказался лучшим

Какой знак препинания поставили? Почему?

 

III.Подберите к первой части вторую, запишите бессоюзное сложное предложение.Понятно было одно…

А) встреча не состоится

Б) зверь, вероятно, уснул

В) на небе ни звёздочки

Г) пусть ему повезёт

Какой знак препинания поставили? Почему?

IV. Определите смысловые отношения  в бессоюзном предложении: Заварил кашу – надо расхлёбывать.

А) сравнение

Б) условие

В) время

Г) пояснения

Трансформируйте его в союзное сложное.

 

IV. Определите смысловые отношения  в  бессоюзном предложении: На брюхе шёлк, в брюхе щёлк.

А) причина и следствие

Б) одновременно происходящие события

В) противопоставление

Г) быстрая смена событий

Трансформируйте его в союзное сложное.

V.Где поставить знаки препинания?

На лиственнице сидела сорока (1) и мне (2) показалось (3) что она за мною (4) наблюдает.

А) 1,2

Б) 1,2,4

В) 1, 2, 3

Г) 1,3

Спишите, поставьте знаки препинания. Составьте схему предложения.

 

V. Где поставить знаки препинания?

Крыльцо и терраса дома (1) в котором я жил летом (2) были засыпаны (3) снегом (4) и я вышел на террасу (5) чтобы вдохнуть холодок зимы.

А) 1,3,5

Б) 1,2,4,5

В) 1,2,5Г) 2,3,4

Спишите, поставьте знаки препинания Составьте схему предложения.

VI.Укажите вариант с пунктуационной ошибкой.

А) Зажглись звёзды, и, когда на небе появилась луна, то степь озарилась голубоватым светом.

Б) Посевная закончилась, и,  хотя можно было немного передохнуть, механизаторы занялись ремонтом техники.

В) Он сказал, что если будет болен, то не придёт.

 

Спишите предложение, исправив ошибку. Определите виды связи.

VI. Укажите вариант с пунктуационной ошибкой.

А) Наташа рассказывала, что когда он был ещё молодым хирургом, то делал очень сложную операцию какой-то женщине.

Б) Я утешал себя тем, что, если бы с Катей случилось несчастье, кто-нибудь непременно ответил мне.

В) Оказавшийся в домашнем театре Шереметьевых французский посол писал, что, когда он увидел балет, то был потрясён талантом крепостных людей.

Спишите предложение, исправив ошибку. Определите виды связи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники информации

1.Программа: Російська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу) (укладачі: Курач Л.І., Корсаков В. О., Фідкевич О. Л., Кошкіна Ж. О.,  Ґудзик І.П.) – Київ: Освіта, 2017.

2.Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке (5-й год обучения) /Н. Ф. Баландина – Х.: Ранок, 2017.

3.Русский  язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке (4-й год обучения) /Т М. Полякова, Е. И. Самонова – К.: Генеза, 2016.

4.Русский язык. Учебник для 7 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке (3-й год обучения) /Коновалова М. В.– Харьков: Освіта, 2016. 

5.Русский язык. 6 класс. В. А. Корсаков, О. К. Сакович - К.: Освіта, 2014.

6.Русский язык. Учебник для 5 класса общеобразовательных учебных заведений с украинским язиком обучения (первый год обучения)/В.А.Корсаков – К.: Освіта, 2018.

7.«Сборник изложений с творческими заданиями. 5-11 классы./ Т. Н. Белецкая, О. В. Артюх – Х.: Основа, 2010.

8. «Пословица не мимо молвится». Составитель Н. Беленькова – К.: Дніпро, 1969.

9.Практический справочник. Русский язык. /И. Н. Партола, С. В. Лукьяненко – Х.: ФОП Спивак Т. К. ,2010.

10.Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах. Із додатку до листа Міністерства       освіти і науки України  від 29.12.2006р. №1/9-795.

11.Лист МОН України від 30.08.2013 № 1/9-592 «Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання російської мови та інших мов національних меншин для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, де навчаються рідною мовою або вивчають її»

12.Смайлики. - Интернет-издания.

13.http://www.uroki.net/.

14.http://testobr.narod.ru/3.htm

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додав(-ла)
Пахер Галина
Додано
7 серпня
Переглядів
148
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку