Позаурочний захід на англійській мові "English with fun"

Про матеріал

В нашій роботі представлені такі завдання: розминка (повторення тематичної лексики), представлення команд, бліцтурнір «Швидко про Британію», гра «В тему», завдання із скоромовками (конкурс капітанів), фото-вікторина «Around magic London”, завдання з перекладу (крилаті фрази), домалюй картинку (командне змагання), подаруй комплімент, скоригуй помилки (індивідуальне змагання), пісенна вікторина.

Проведення цього шоу є вдалою формою позакласного заходу, оскільки дозволяє учням спілкуватися у невимушеній формі, проявляти таланти і не боятися помилок, а останнє і є метою в гармонізації і удосконаленні процесу навчання іноземних мов.

Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки

Чернігівський професійний будівельний ліцей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОР І ВЕДУЧА – ВИКЛАДАЧ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ЧЕХОВА А.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРНІГІВ, 2011, 11

ВСТУП.

 

   З розвитком суспільства виникають нові ситуації комунікації: розширення співробітництва із зарубіжними партнерами, виникнення можливостей продовжувати і здобувати освіту за кордоном, застосування комп’ютерів майже в усіх галузях людського життя, доступ до світової електронної мережі, користування електронною поштою як основним видом зв’язку і т.п. Тобто соціальне замовлення суспільства полягає в тому, щоби випускник школи був підготовленим до участі в усіх сферах суспільного життя, що, в свою чергу, неможливо без умінь усної і письмової комунікації в сучасному світі.

                                           Спираючись  на  вивчення  науково - методичної

                                           літератури  цієї проблеми та вимоги чинної Програми й

                                          Держстандарту до рівня володіння іноземною мовою, враховуючи вікові особливості учнів, ми пропонуємо провести позакласний виховний захід «Англійська із задоволенням».

    Система позакласної виховної роботи містить у собі сукупність взаємопов’язаних організаційних форм, методів і видів позаурочної діяльності, об’єднаних загальними цілями .  Метою   позакласної   роботи  є  розширення ,

                                           поглиблення  знань  та  навичок опанування іноземної

                                           комунікативної діяльності, стимулювання інтересу

                                           учнів  до   навчання ,  сприяння  всебічному  розвитку

                                          особистості.

Зміст позакласної роботи полягає в єдності її основних напрямів :

 • Прагматичного (формування в учнів комунікативних умінь і навичок художньої діяльності);
 • Гносеологічного (інформування учнів про традиції країн, мова яких вивчається,  про події в світі, дитячі і молодіжні організації);
 •     Аксіологічного (розвиток ціннісних орієнтацій і мотивів діяльності).

Функціонування системи позакласної роботи передбачає:

 1.   Принцип зв’язку із життям.
 2.   Принцип комунікативної активності.
 3.   Принцип урахування вікових особливостей учнів.
 4.   Принцип поєднання колективних, групових та індивідуальних видів роботи.

принцип між предметних зв’язків під час підготовки та проведення позакласних заходів.

Проведення заходу орієнтує на створення такого типу взаємовідносин учителя з учнями, коли примусове викладення дисципліни переростає в цікавість, активну

                                          співпрацю,  усвідомлення  необхідності  та   творчої

                                          діяльності. Зміст    і   структура     завдань   допомагають

                                          організувати педагогічне  спілкування,  стимулювати

                                          участь  учнів в ньому, забезпечити їхню роль як

                                          рівноправних мовленнєвих партнерів.

Запропоновані завдання спонукають активно застосовувати здобуті знання, а вибрана форма роботи сприяє набуттю практичних умінь.

    Захід реалізує основні принципи комунікативно орієнтованого навчання – розумово-мовленнєвої активності, інтеграції, контекстуалізації, автентичної мотивації, комунікативної прогалини, «кінетизації», інтерактивності, учнівсько-учительської комунікативної спільноти, творчого підходу до вивчення іноземної мови.

 •          Принцип  розумово – мовленнєвої  активності. Спілкування базується на постійній взаємодії та нерозривному зв’язку мислення й мовлення.
 •        Принцип автентичної мотивації.

Мовленнєва діяльність є цілеспрямованою. У реальних

життєвих ситуаціях вона стає засобом досягнення як мовленнєвих, так і не мовленнєвих цілей. Тому навчатися спілкування  потрібно через взаємодію мовленнєвих і не мовленнєвих акцій. Прикладом цього в нашому заході є поєднання таких завдань: прочитай і виправ помилки, знайди правильне зображення.

 •     Принцип комунікативної прогалини. Під час проведення заходу створюються умови, коли в учнів виникає проблема способу отримання інформації ( один в іншого, у вчителя, з друкованих видань, з аудіо джерел тощо) аби досягти поставленої комунікативної мети.
 •     Принцип «кінетизації». Завдання сприяють рухо-моторній активності учнів, опануванню іншомовним спілкуванням на елементарному рівні. Для цього використовуються різноманітні засоби – пісні, ігри тощо.
 •     Принцип  інтерактивності.  Спілкування    процес  інтерактивний. Він здійснюється лише  завдяки  зусиллям  двох  і більше учасників. Отже, у навчанні спілкування велике

значення здобувають завдання для парної і групової форм роботи, для активізації резервів колективу і особистостей, які навчаються в ньому.

 •     Принцип особистісно орієнтованих завдань. Письмове або усне висловлення
 •                                           завжди є індивідуальним. Для школярів старших класів
 •                                           психологічно і дидактично актуальним є поглиблене
 •                                           читання і замислення над певними кроками, вчинками,
 •                                           критичне ставлення до інших і, насамперед, до себе. Отже при підборі завдань необхідно це враховувати. Нами було запропоновано завдання «Подаруй комплімент».
 •     Принцип учнівсько-вчительської комунікативної спільноти. Навчання іншомовного спілкування поза мовленнєвим середовищем стає найбільш ефективним тоді, коли стосунки між  тим, хто  навчає,  й тими, хто навчається, матимуть переважно позитивний характер. Під час проведення даного заходу
 •                                          створюється атмосфера спокою,  впевненості,  радості  й
 •                                          оптимізму. Учителі (ведучий і журі )   помічають   й
 •                                          відзначають   насамперед    щонайменші досягнення, а
 •                                          не лише помилки і недоліки, тим самим стимулюючи продуктивність іншомовної навчальної діяльності                                               
 •     Принцип творчого підходу до вивчення іноземної мови. Пропонуються навчально-методичні матеріали, що сприяють поліпшенню комунікативної спроможності й мовленнєвих здібностей учнів, розвитку творчої уяви, фантазії,
 •                                           самостійності в розв’язання завдань.

                                           Підготовка й проведення даного заходу сприяють, перш

                                           за все,  розширенню світогляду учасників гри, розвитку

 

їх комунікативних навичок, повторенню та закріпленню раніше вивченої   лексики  ,   збагаченню   словникового   запасу.  Діти демонструють  власні  творчі  здібності, почуття колективізму, взаємовиручки  і  все  це  сприяє поглибленню вивчення мови і розвитку естетичного вподобання.

Великою перевагою даної форми роботи є масове охоплення учнів. Пропонується чергування ігор із завданнями інтелектуального спрямування. В нашій роботі представлені такі завдання: розминка (повторення тематичної лексики), представлення команд, бліцтурнір «Швидко про Британію», гра «В тему», завдання із скоромовками (конкурс капітанів), фото-вікторина «Around magic London”, завдання з перекладу (крилаті фрази), домалюй картинку (командне змагання), подаруй комплімент, скоригуй помилки (індивідуальне змагання), пісенна вікторина.

    Проведення цього шоу є вдалою формою позакласного заходу, оскільки дозволяє учням спілкуватися у невимушеній формі, проявляти таланти і не боятися помилок, а останнє і є метою в гармонізації і удосконаленні процесу навчання іноземних мов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH WITH FUN

 

    Dear friends! Today we`re having an unusual holiday “English with fun”. It`s a great pleasure and a great honor for me to open it.

    I would like to welcome all the personalities who are attending this party: our group-mates and, of course, our jury.

    So, let`s start. Students, you`ve already learnt much. We had many topics – family, friends, time, weather, flat, clothes, greeting etc. Now you have two teams. Each team has its place. I wish you good luck and we`re starting the game.

The 1st contest – Warming up.

Students choose cards with names of topics and say as many words referring to the topics as possible. Topics:

 

                               Vegetables                          School Subjects

                                   Things in the classroom    Months

                                   Fruit                                    Weekdays   

                                   Clothes                                Professions  

                                   Parts of human body         Flat

                                   Seasons                                Colours 

                                   Weather                               Family 

 

The jury marks: each word – 1 point.

Declaring results.

 

The 2nd contest – Representing the teams.

Each team has a piece of paper and felt tips. Students have to draw their emblems and introduce their teams.

The jury marks: 1 presentation – 1 point.

The 3rd contest – About Great Britain quickly.

Students, now you`d better concentrate your memory. Try to answer the following questions as quickly as you can.

 

 

 

 1.          How many parts does Britain consists of?
 2.          What is the capital of Scotland?
 3.          What river flows in London?
 4.          What separates British Isles from the continent
 5.          Does the Pacific Ocean wash British Isles??
 6.          What is the capital of the Northern Ireland?
 7.          What are the largest cities in England?
 8.          What basins wash British Isles?
 9.          What is the capital of England?
 10.     What are the names of the main islands?
 11.     How many official languages are there in Britain?
 12.     What is the capital of Wales?

The jury marks: each right answer – 1 point.

Declaring results.

 

The 4th contest – a game “Just the topic”.

Students, you have the other task. I give you papers with some lexical tables. Words are classified in some definite groups. One word in each row is odd. Find it out and underline.

 

   History

 Ukrainian

  Chemistry

  English

   Doll

 Pencil

  Car

  Teddy Bear

   Kangaroo

 Leopard

  Koala

  Wild dog Dingo

   Skirt

 Trousers

  Suit

  Tie

   Red

 Dark

  Gold

  Indigo

   Neighbour

 Brother-in-law

  Cousin

  Step-brother

   Hi!

 Salute!

  How do you do?

  Hello!

   Rain

 Snow

  Hail

  Thunder

    Sean

 Nat

  Sew

   Gee

   Arch

 Glass

  Wood

   Silk

 

At the same time 2-3 students do correction work: a teacher distributes 2 pieces of paper with the words from the topic “Great Britain” miswritten in English.

The jury marks: for both tasks 1 right row or right word is 1 point.

Declaring of results.

The 5th contest – Poetry pause.

Students, what about having a pause? Well, you were suggested preparing some pieces of poetry for reciting. Who would like to be the first? And jury will tell their opinion.

 

The 6th contest – the Captains` tournament.

By the way, captains, where are you? Are you ready to have a battle? Well, Now you`ll have something very attractive. Each of you take a card with a tongue-twister. Say it as quick as you can.

 

     Three grey rabbits in the grass grow roses for us.

………………………………………………………………

Seven seals in the sea sing the songs to you and me.

………………………………………………………………

Giggling geese are playing games, they are going to race.

………………………………………………………………

Willi`s whistle would whistle.

………………………………………………………………

Darling dolphins dive deep up and down when they leap.

………………………………………………………………

A sun shining shower shows us its power.

………………………………………………………………

Find a shed for an hour.

………………………………………………………………

Lazy lion is lying smiling at his lion cubs and the lioness.

………………………………………………………………

She sells sea shells on a sea shore.

The shells she sells are sea shells I`m sure.

 

 

The jury marks: each right and quick pronouncing – 1 point.

The 7th contest – Photo quiz “Around Magic London”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The jury marks: each right name of the building or place – 1 point.

Declaring results.

 

The 8th contest – game “Pass me the ball”.

Let`s relax and play a game. I throw a ball to some of you, also I say a word meaning a group of phenomena. You in your turn pass me the ball and say the corresponding word, e.g.,

School – pupil; fruit – apple. Do you understand the task? So, let`s go on!

The 9th contest – a game  “ Do you know proverbs?”

Let us see whether you do well at folklore exercising. Have cards and try to translate and give Ukrainian or Russian variants of the proverbs.


Rest is good after the work is done.

There is time for work and a time for play.

Work with the rising sun, rest with the setting sun.

Leisure is the mother of sins and the step-mother of virtures.

A sound mind is in a sound body.

Health is better than wealth.

Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.

A good beginning makes a good ending.

All is well that ends well.

Better late than never.

A friend in need is a friend indeed.

Speech is silver but silence is gold.

Don`t trouble trouble until trouble troubles you.

East or west home is best.

He laughs best who laughs last.


 

The jury marks: each right translation – 1 point.

Declaring results.

 

The 10th contest – “Finish the picture”.

Students, you see, I have some pictures and I don`t know what to do with them. I cannot see anything definite on them. Can you help me? Please, finish the pictures. (As a result they should have some symbols of the UK).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Well, let`s check your assignment. Who was right with his idea of a picture?

The jury marks: each correctly painted picture – 1 point.

Declaring results.

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Well, and we are mostly coming to the end of our competition. The next game is

11th contest – “Who is the faster?”

It won`t be difficult for you to build names of some British cities, yeah?

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

The jury marks: each right CITY – 1 point.

Declaring results.

Well, at last we have our last competition.

 

12th contest - Musical quiz.

My dear friends, I know you like music very much. But do you know some of the legendary musicians and vocalists of the previous times?  Listen to some phonograms and guess names of the singers or groups.

(Louis Armstrong, Elvis Presley, Madonna, Michael Jackson, “Depeche Mode”,

“Beetles”, Joe Cocker, Elton John).

The jury marks: each correctly defined  singer or group – 1 point.

Declaring the final results.

The teacher gives students sweet presents.

You did very well at our competition. Good luck! See you soon.

 

 

 

THE END

doc
Додано
30 січня 2018
Переглядів
1164
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку