Практична робота "Створення тестів в Excel"

Про матеріал

Формувати знання щодо використання електронних таблиць Microsoft Excel 2010 із метою здійснення тестування знань учнів й обробки його результатів; формувати уміння застосовувати функції Microsoft Excel 2010 для створення комп'ютерних тестових завдань та перевірки результатів тестування.

Дана розробко може бути використана для підготовки до олімпади з ІКТ.

Перегляд файлу

Практична робота

Створення комп’ютерних тестових завдань у середовищі електронних таблиць Microsoft Excel 2010.

Мета роботи: формувати знання щодо використання електронних таблиць Microsoft Excel 2010 із метою здійснення тестування знань учнів й обробки його результатів; формувати уміння застосовувати функції Microsoft Excel 2010 для створення комп’ютерних тестових завдань та перевірки результатів тестування.

Обладнання та методичне забезпечення: комп’ютери ІВМ РС-сумісними, програмне забезпечення (електронна таблиця Microsoft Excel 2010), роздатковий дидактичний матеріал.

 

Теоретичні відомості

Однією з ефективних форм здійснення контролю знань учнів є застосування тестів, які дозволяють за досить короткий час перевірити знання учнів усього класу. Використовуються тести і для закріплення вивченого матеріалу.

Педагогічний тест – це система завдань специфічної форми, певного змісту, яка дозволяє якісно оцінити структуру та визначити рівень навчальних досягнень.

Розрізняють дві основні групи тестів:

       тести розумової обдарованості (інтелекту);

       тести навчальної успішності (засвоєння знань).

Тест успішності – це сукупність спеціально підібраних завдань для виявлення знань учнів, що потребують коротких однозначних відповідей.

Тестові завдання повинні бути чітко сформульовані, легко читатись, бути правдивими, недвозначними, не містити підказок і відповідати змісту навчальних програм.

За видом тестового завдання розрізняють тести з відкритими питаннями, і тести з закритими питаннями.

Тести з відкритими питаннями. У таких тестах відповіді не задані, тобто це тестові завдання із вільною формою відповіді. Їх поділяють на завдання з пропусками, завдання на доповнення, завдання з короткою відповіддю та завдання з відповіддю-мікротвором.

Тести з закритими питаннями передбачають, що варіанти відповіді пропонуються особі тестування. Такі тести за формою відповіді можна розподілити на: альтернативні тестові завдання; вибіркові тестові завдання, які передбачають вибір із декількох запропонованих відповідей; тестові завдання на визначення відповідності.

Нині існує значна кількість програмних засобів для створення тестових завдань і здійснення тестування учнів, зокрема – це середовище електронних таблиць Microsoft Excel 2010. З цією метою необхідно використовувати логічні функції. Коротко охарактеризуємо їх.

Функція – стандартна формула, яка приймає одне або кілька значень аргументів, виконує над ними операції та повертає результат. Функції дають змогу спростити та скоротити формули у клітинках аркуша, особливо якщо ці формули довгі або складні.

Логічними називаються функції, які можуть приймати одне з двох можливих логічних значень: «істина» або «хиба». Логічні функції призначені для перевірки виконання умови або для перевірки декількох умов. Так, наприклад, функція ЕСЛИ дозволяє визначити, чи виконується  вказана умова, і приймає одне значення якщо умова істина, та інше – якщо вона хибна.

Умова являє собою величини і (або) вирази одного типу, які зв’язані одним із знаків відношення: =, <>, >, <, >=, <=.

Умова може бути простою та складеною. Прості умови можуть містити дані, посилання, вирази.

Якщо умова містить у собі сталі величини, то її значення не змінюється.

Якщо до умови входять змінні величини, то її значенням, залежно від змінних, може бути як «істина», так і «хиба».

У табличному процесорі Microsoft Excel 2010 використовуються такі логічні функції:

 ЕСЛИ              Визначає  виконувану  логічну перевірку.

 И                      Приймає значення ИСТИНА, якщо всі аргументи мають значення ИСТИНА.

 ЛОЖЬ            Приймає логічне значення ЛОЖЬ.

 НЕ                    Змінює на протилежне логічне значення свого аргумента.

 ИЛИ                 Приймає ИСТИНА, якщо хоча б один аргумент має значення ИСТИНА.

 ИСТИНА        Приймає логічне значення ИСТИНА.

 

Хід роботи

1.     Завантажте програму MS Excel.

2.     Надайте робочому аркушу ім’я Тест і створіть таблицю за зразком (рис.1).

http://ito.vspu.net/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Saut_Modyl_3_laboratorni/Lab_7.files/image002.jpg        http://ito.vspu.net/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Saut_Modyl_3_laboratorni/Lab_7.files/image004.jpg

3.       У комірки B5-B14 введіть питання тесту.

4.       У комірках С5-С14 забезпечте можливість вибору однієї правильної відповіді з пропонованих 3-5 відповідей у вигляді списку (рис.2). Для цього необхідно зробити активною комірку, в яку буде виводитися відповідь на запитання і виконати: Головне меню  Данные  Проверка данных. У діалоговому вікні вибирається тип даних – Список.

У вікні Джерело перераховуються варіанти відповідей через крапку з комою . Натиснути ОК.

Результат виконання операцій – список із вибірковими відповідями, серед яких необхідно вибрати одну правильну (рис. 2).

5.       Виберіть способи оцінювання відповідей та підведення підсумків. Для цього необхідно створити аркуш Результат і побудувати на ньому відповідну таблицю результатів тестування (рис.3). Результати тестування по кожному питанню, що знаходяться на аркуші Тест будуть вибиратися із списка варіантів і виводитися у комірки стовбчика С аркуша Результати.

http://ito.vspu.net/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Saut_Modyl_3_laboratorni/Lab_7.files/image006.jpg

Рис.3. Таблиця для виведення результатів тестування на аркуші Результат

 

Для оцінювання відповідей можна скористатися функцією ЕСЛИ, яка має такий формат:   ЕСЛИ(лог_вираз; значення_если_истина; значення_если_ложь).

6.       Підрахуйте кількість вірних і невірних відповідей. Для цього на аркуші Результат у пустих комірках створіть стовпці Кількість вірних відповідей іКількість невірних відповідей, Бали (рис.4).

http://ito.vspu.net/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Saut_Modyl_3_laboratorni/Lab_7.files/image008.jpg

Рис.4. Таблиця для підрахунку кількості вірних і невірних відповідей

 

Використайте функцію СЧЕТЕСЛИ, яка має такий формат:  СЧЕТЕСЛИ(диапазон; критерий), де диапазон – діапазон клітинок, в якому виконується аналіз відповідей на питання; аргумент критерий визначає, яке значення (наприклад, "" – порожній вміст) буде використовуватись для включення відповіді до загального підсумку.

Аналогічним чином підрахуйте кількість невірних відповідей, вводячи у рядку критерий запис «Невірна відповідь».

7.       Підрахуйте кількість балів за тест. Для цього використайте функцію ЕСЛИ. Критерії оцінювання залежать від кількості питань та максимального/мінімального балу. Наприклад, можна використати таку відповідність (рис.5):

К-ть вірних відповідей

Оцінка

10

Відмінно

7-9

Добре

4-6

Задовільно

1-3

Незадовільно

Рис.5. Орієнтовна відповідність між правильними відповідями і оцінкою за тест

 

Встановіть курсор у комірку справа від напису «Бали» і виконайте: Головне меню  Формулы  Вставить функцию. У вікні Аргументы функції клацніть мишею у комірку С14. Її адреса з'явиться в рядку  Лог_выражение. Далі введіть записи згідно рис.5. Встановите курсор в рядок Значение_если_ложь і натискуйте на кнопку ЕСЛИ (поряд з рядком формул) для створення наступного рівня функції ЕСЛИ.

8.       Для того, щоб учні не могли переглядати, а головне, редагувати формули перевірки відповідей и оцінювання тесту можна зробити невидимим аркушРезультат. З цією метою на ярлику цього аркушу викличіть контекстне меню і виберіть команду Скрыть.

9.       Результат тестування можна відобразити і на аркуші Тест із метою демонстрації учням. Для цього перейдіть на відповідну комірку аркуша Тест, введіть знак рівності і перейдіть на аркуш Результат. Клацніть по комірці з підрахованою оцінкою аркуша Результат.

10.  Прикрасьте аркуш Тест відповідною картинкою і збережіть документ.

 

Питання для контролю й самоперевірки

1.     Що таке тест, тест успішності?

2.     За якими ознаками класифікують тести?

3.     Які властивості тестів ви знаєте?

4.     Яка специфіка використання комп’ютерних тестових програм на уроках у початковій школі?

5.     Якою є методика відбору питань та відповідей для створення тестів?

6.     Які переваги і недоліки комп’ютерного тестування знань учнів?

7.     Як класифікують тести за видом тестового завдання?

8.     Які функції використовують для створення тестів у Microsoft Excel 2010?

9.     Які функції називаються логічними? Для чого вони використовуються?

10.       Які функції називаються статистичними? Для чого вони використовуються?

11.       Який синтаксис функцій ЕСЛИ, И, ИЛИ, ЛОЖЬ, ИСТИНА, НЕ, СЧЕТЕСЛИ?

12.       Як створити можливість вибору правильного варіанту з і списку?

13.       Як здійснити підрахунок кількості вірних і невірних відповідей тесту?

14.       Як здійснити оцінювання відповідей учнів за певною шкалою?

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
2.0
Оригінальність викладу
3.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
3.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Резніченко Раїса
  У випадку з конструкцією «все по порядку» прийменник «по» не є доречним». Треба використовувати прийменник «за». «Все за порядком» або «усе за порядком» — це єдині правильні українські відповідники. Отже, або № пор., або № з/п (номер за порядком).
  Загальна:
  3.0
  Структурованість
  2.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
До підручника
Інформатика 8 клас (Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
4 грудня 2018
Переглядів
3217
Оцінка розробки
3.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку