Презентація. Актуальні питання щодо викладання інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут, предмету «Основ здоров’я»

Про матеріал
Актуальні питання щодо викладання інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут, предмету «Основ здоров’я»» у 2023-2024 навчальному році
Перегляд файлу

image

Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь

image

image

Державний стандарт базової середньої освіти визначає для соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі (далі – СЗО) компетентнісний потенціал, що позначає здатність кожної освітньої галузі формувати всі ключові компетентності через розвиток умінь і ставлень, базові знання (додаток 15) і обов’язкові результати навчання учнів, об’єднані у чотири групи, що охоплюють споріднені загальні результати (додаток 16):

-        турбується про особисте здоров’я та безпеку, уникає факторів ризику, реагує на фактори і діяльність, що становить загрозу для власного і суспільного життя, здоров’я, добробуту; визначає альтернативи, прогнозує наслідки, приймає рішення для власної безпеки та безпеки інших осіб, здоров’я і добробуту;

-        усвідомлює цінність та дотримується здорового способу життя, аналізує та оцінює наслідки і ризики для здоров’я і суспільства; виявляє підприємливість та поводиться етично для поліпшення здоров’я, безпеки і добробуту власного та інших осіб.

Макет заголовка та вмісту з діаграмою

image

image

Типова освітня програма для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти передбачає, що галузь СЗО у 5 – 6 класах реалізується через обов’язковий інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут», оскільки модельні навчальні програми цього курсу орієнтовані на досягнення учнями обов’язкових результатів навчання освітньої галузі СЗО на адаптаційному циклі, визначених Державним стандартом, у повному обсязі. Разом з тим, 2 заклад освіти також може включити у навчальній план освітньої програми один із запропонованих Типовою освітньою програмою курсів морального спрямування: «Етика», «Вчимося жити разом», «Культура добросусідства», «Духовність і мораль в житті людини і суспільства».

Відтак можливі два варіанти реалізації соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі в освітній програмі закладу освіти:

перший варіант – у навчальний план включається інтегрований курс «Здоров’я, безпека та

добробут» (1,5 год на тиждень);

другий варіант - у навчальний план включається інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» (1 год на тиждень) у поєднанні з одним із навчальних курсів: «Етика», «Вчимося жити разом», «Культура добросусідства», «Духовність і мораль в житті людини і суспільства» (0,5 год на тиждень).

Оцінювання

image

image

  Оцінювання навчальних досягнень учнів у 6 класах за інтегрованим курсом «Здоров’я, безпека та добробут» здійснюється відповідно до рекомендацій МОН України, зокрема до наказу МОН від 01.04.2022 № 289 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до

нового Державного стандарту базової середньої освіти». Формувальне оцінювання

здійснюється шляхом педагогічного спостереження учителя за різними навчальними видами діяльності учнів, самооцінювання, аналізу учнівських робіт тощо. Поточне та підсумкове

оцінювання може здійснюватись шляхом індивідуального, групового та фронтального опитування, планування та виконання експериментальних досліджень, реалізації дослідницьких проєктів, організації роботи з текстами, діаграмами, таблицями, схемами, тестування в електронному форматі тощо.

  За рішенням педагогічної ради заклад освіти може визначити власну шкалу оцінювання з інтегрованих курсів/предметів соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі.

Водночас, звертаємо увагу, що учні 6 класів в кінці навчального року мають досягнути результатів навчання, визначених Державним стандартом для адаптаційного цикл

1

Формування відповідальності за здоров’я, добробут, безпеку та навколишнє середовище, соціальної залученності та активності через формування здорового способу життя

imageМета навчання інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут:

Методика проведення уроків у 6 класі

image

image

imageмає базуватися на засадах сучасної педагогіки партнерства, співпраці,

співтворчості всіх учасників освітнього процесу (учнів, педагогів, сім’ї та громади), що передбачає використання особистісного діалогу як

домінуючої форми навчального спілкування, спонукання до обміну думок, вражень, моделювання життєвих ситуацій; включає спеціально

сконструйовані ситуації вибору, авансування успіху, самоаналізу, самооцінки та самопізнання.

Особливого значення у дидактико-методичній організації навчання у 6 класі надається його зв'язку з життям, з практикою застосування здобутих 4

уявлень, знань, навичок поведінки в життєвих ситуаціях. Увага вчителя має бути зосереджена на проведення занять з використанням активних фopм i мeтoдів навчання: роботи в парі та групах, евристичних бeciд, ділових та

рольових ігор, пpeзeнтaцiй, навчальних диcкуciй, мозкових штурмів, кpуглих cтолів, кoнкуpcів пpоєктів та дослідницьких робіт, навчальних тренінгів, кeйcмeтoдів, практичних гpупoвих й індивідуальних впpaв, створення скрайбів та інфографіків, мoдeлювaння певного виду діяльності aбo

cитуaцiй, STEMпроєктів, написання бiзнec-плaнiв або пpoгpaм, екскурсій, інтерв’ю, розробці концептуальних карт, аналізу життєвих ситуацій.

Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь

Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)

image

image


Вивчення інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» у 6 класі здійснюватиметься за обраною закладом освіти модельною навчальною програмою. Модельні навчальні програми , рекомендовані для використання в освітньому процесі розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і 5 науки України. Звертаємо увагу, що в програми, яким надано гриф у 2021році внесено зміни. Оновлені програми розміщено на сайті Міністерства освіти і науки та

Інституту модернізації змісту освіти

Модельна навчальна програма «Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Лаврентьєва І. В., Хомич О. Л.).

Модельна навчальна програма «Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Шиян О., Волощенко О., Гриньова М., Дяків В., Козак О., Овчарук О., Седоченко А., Сорока І., Страшко С.).

Модельна навчальна програма «Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Хитра З. М., Романенко О. А.).

Модельна навчальна програма «Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Василенко С. В., Коваль Я. Ю., Колотій Л. П.).

Модельна навчальна програма «Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Гущина Н. І., Василашко І. П.).


Рекомендовані матеріали:

image

image

Психологічні хвилинка  З чого починається безпека

    https://is.gd/ocxHD8       https://cutt.ly/BT7AK2e)

imageimageЯк поводитися в разі виявлення підозрілих предметів?

    https://cutt.ly/NEVRVAp

image

7 – 9 класи

Основи здоров’я

Відповідно до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН від 20.04.2018 № 405, на вивчення предмета у 7 – 9 класах передбачена 1 година на тиждень.

Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2023/2024 навчальному році здійснюватиметься за оновленою навчальною програмою (затверджена і надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698).

В оновленій навчальній програмі розширено зміст модулів з питань особистої безпеки. Додано питання, що пов’язані з ризиками воєнного часу, зокрема: сигнали оповіщення населення, дії під час повітряної тривоги, обстрілу тощо, надійне і ненадійне укриття, протимінний захист та поводження з вибухонебезпечними і незнайомими предметами, надання домедичної допомоги та психологічної самодопомоги, поведінка з озброєними людьми, виживання в екстремальних ситуаціях тощо. Зазначені питання включені у зміст розділу навчальної програми, який в оновленій програмі називається «Безпека і здоров’я людини» і вивчається на початку навчального року у кожному класі. Оновлений зміст розділу для його реалізації потребує більше навчального часу, тому рекомендуємо для цього використовувати резервні години, передбачені навчальною програмою.

Окрім того, програму для 7 класу доповнено питаннями щодо руху на велосипеді, безпеки на залізниці, руху через залізничні переїзди, відповідальності за розповсюдження у соціальних мережах роликів/повідомлень та інформації, що може загрожувати національній безпеці.

У програмі для 8 класу у розділ 2. «Фізична складова здоров’я» додано питання безпеки харчування в умовах воєнного стану; тему «На порозі дорослого життя», яка розглядалась в розділі 1, «Здоров’я людини» перенесено в розділ 3. «Психічна і духовна складові здоров’я»; зміст теми «Безпека в побуті й навколишньому середовищі» (розділ 4. Соціальна складова здоров’я) доповнено питаннями впливу воєнних дій та терористичних актів на навколишнє середовище і виконанням практичних завдань «Відпрацювання алгоритмів дій під час хімічної, біологічної, радіологічної загрози забрудненню навколишнього середовища у результаті воєнних дій»

image

pdf
Додав(-ла)
Кошель Олена
Додано
4 березня
Переглядів
102
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку