12 квітня о 18:00Вебінар: Навчаємо дітей мистецтва розповідати історії за допомогою PowerPoint

Презентація "Демографічна картина світу"

Про матеріал
Навчальний матеріал у презентативній формі. Розрахований на 80 хвилин спареного уроку
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Демографічна картина світу. Мета навчальна: Скласти уявлення про сучасні демографічні показники та їх характеристики, вивчити основні закономірності та виділити демографічні небезпеки. Мета розвивальна: викликати аналітично-оціночний підхід до теми, що вивчається,сформувати навички прогностичного мислення. Мета виховна: Викликати інтерес до різноманіття народів світу та етнічної строкатості, сформувати повагу до їх культурно-релігійних відмінностей.

Номер слайду 2

Демографічна картина світу. Лекційне інтерактивне заняття. Розробив: викладач вищої категорії Білгород-Дністровського морського рибопромислового коледжу Александрова І. О.

Номер слайду 3

ПЛАН ЗАНЯТТЯ:1 Поняття «демографія»;2 Основні демографічні показники: а) кількість населення; б) густота населення в) форми розселення г) природний рух населення; д) механічний рух населення;3 Демографічні процеси: а) демографічний вибух; б) демографічна політика; в)міграції, їх види та наслідки; г)трудові ресурси, як основа економічного потенціалу;4 Етнічний та релігійний склад населення :а) строкатість етнічних груп та народностей;б) провідні релігії світу;в) «горячи» точки релігійного протистояння.5 Закріплення нових знань6 Висновки та домашнє завдання.

Номер слайду 4

Лекційне інтерактивне заняття. Вид заняття – засвоєння нових знань. Тип заняття – комбіноване прогностичне заняття. Метод 1 - використання підручників, посібників, карт атласів;Метод 2 – визначення проблемних питань. Метод 3- проектування розв`язування проблемних питань. Метод 3 – ігрові вправи. Метод 4 – діагностування нових знань

Номер слайду 5

БАЗОВІ ПОНЯТТЯДЕМОГРАФІЯ;НАСЕЛЕННЯ;РАСА,ЕТНОС, НАРОД;КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ;ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ;НАРОДЖУВАНІСТЬ;СМЕРТНІСТЬ;МІГРАЦІЇ;ТИПИ РОЗСЕЛЕНЬ;ТРУДОВІ РЕСУРСИ;РЕЛІГІЇ СВІТУ

Номер слайду 6

БАЗОВІ ПРОЦЕСИ У ДЕМОГРФІЇ: ПРИРОДНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ (ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ. ЙОГО ТИПИ);ДЕМОГРАФІЧНИЙ ВИБУХ ТА ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА;МЕХАНІЧНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ (МІГРАЦІЇ, ЇХ ВИДИ);УРБАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОСТІ;ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ (СТАТЕВО-ВІКОВІ ПИРАМИДИ);ТРУДОВІ РЕСУРСИ (ЕАН, БЕЗРОБІТТЯ);ЕТНІЧНО-РЕЛІГІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ.

Номер слайду 7

Народ — форма національної та етнічної єдності Найчастіше цей термін вживають як синонім до «етносу». Етнос  — це історична спільність людей, яка склалася на певній території та володіє стабільними особливостями мови, культури і психічного складу (ментальність), а також усвідомленням своєї єдності і відмінності від інших через свідому самоназву

Номер слайду 8

ДЕМОГРАФІЯ -наука про закономірності відтворення народонаселення. Відбувається постійне збільшення населення Землі - приблизно 86 млн. людей на рік. За одну добу населення планети збільшується на 250 тис. людей. За одну хвилину в світі народжується 253 дитини. Станом на жовтень 2012 року населення Землі складало 7 млрд. л. Характер розселення населення не є рівномірним.

Номер слайду 9

КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯНаселення — сукупність людей, які живуть на Землі або у межах певної території (регіону, країни). Демографія — наука про законо­мірності відтворення населення. За одну добу населення планети збільшується на 250 тис. осіб. За одну хвилину народжується 253 дитини.

Номер слайду 10

Номер слайду 11

ПРИРІСТ НАСЕЛЕННЯПриродний приріст — це перевищення народжуваності над смертністю (обчислюється на 1000 жителів на рік). Він може бути додатним у разі перевищення народжуваності над смертністю і від'ємним, коли смертність більша від народжуваность або нульовим, коли ці показники мають однакове значення.

Номер слайду 12

Відтворення населення - процес безперервного відтворення поколінь внаслідок природнього руху населення. Існує три типи відтвореннясучасний(перший) притаманний розвиненим країнам Північної Америки та Європи, ЯпоніЇ, Новій Зеландії- низькі показники народжуваності- низькі показники смертності- природній приріст 10-12 люд. на 1000 чи менше- доля молоді в структурі населення невисока- доля людей похилого віку збільшується, "старіння нації"перехідний притаманний Мексиці, Єгипті, Турції, Лівій та ін.- висока народжуваність- низька смертність- високий природній прирісттрадиційний(другий) притаманний більшості країн, що розвиваються.- дуже високі показники народжуваності- високий рівень смертності- дуже високий природній приріст- у віковій структурні переважає молодь

Номер слайду 13

Номер слайду 14

ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА-СИСТЕМА ЗАХОДІВ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ НАРОДЖУВАНОСТІВплив демографічної політики на демографічні процеси в суспільстві може бути прямим (обмеження законодавчим шляхом міграції, оформлення шлюбів чи народження дітей, планування підготовки спеціалістів) або непрямим (підвищення рівня життя, залучення населення до створення умов для збільшення кількості дітей у сім’ї, пропаганда тих чи інших професій). Для обґрунтування політики важливо постійно вивчати й оцінювати демографічну ефективність і наслідки заходів, що здійснюються. В останні десятиріччя в Європі помітно знижується народжуваність. Це пояснюється перш за все соціальними і економічними причинами ( жінки активно залучені до трудової діяльності, а діти не розглядаються як фактор матеріальної підтримки батьків у старості. Китай - найбільш заселена країна на Землі. Значне число населення значно ускладнює отримання помітних прибутків. Ось чому ще у 50-ті роки держава почала проводити активну демографічну політику. До 2015 року її головним гаслом було «Одна родина - одна дитина". Шлюб дозволяється жінкам лише у 23 роки, а чоловікам у 25 років.Індія - друга за кількістю населення держава світу. Для неї характерний високий природній приріст населення: за рік він становить 13-14 млн. осіб. 

Номер слайду 15

Чисельність населення, як чинник впливу на формування ринку праціТемпи приросту населення світу досягли свого максимуму у 1960-70-х рр. (2% на рік) і скоротилися до 1,17% на рік протягом 2000-х рр. (до 2050-х рр. – 0,36% на рік)Зменшуватиметься чисельність населення розвинених країн, навіть з урахуванням міграціїВ Індії, Пакистані, Нігерії та ДРК приріст населення до 2050 р. перевищить цифру у 100 млн. осіб, ряд країн втратять населення (Росія – 33 млн., Україна – 15 млн., Японія – 25 млн., Німеччина – 8,4 млн., Польща – 7,7 млн.). Крім цього, розвинені країни стикаються з проблемою швидкого старіння свого населення. Збільшення показнику урбанізації населення – від 76% у Латинській Америці та 72% у Європі до 41% в Азії та 39% в Африці) – на внутрішню міграцію припадає до 1 млрд.осіб

Номер слайду 16

Номер слайду 17

СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯВікова структура населення — співвідношення кількості різних вікових груп населення. Статева структура населення — співвідношення кількості чоловіків і жінок у складі населення.

Номер слайду 18

Демографічна структура населення світу містить віковий і статевий склад населення, рівень шлюбності та розлучень, сімейний склад населення. Специфічними аспектами демографічної структури населення є поняття фертильності, (у демографії цим терміном позначають здатність жінки до дітонародження) ґендерного співвідношення (міжстатевого), старіння населення, якість населення (пов'язана з тривалістю життя та рівнем дитячої смертності), вплив глобальної пандемії ВІЛ/СНІД на демографічні процеси тощо.

Номер слайду 19

ВІКОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯВіковий склад населення – це співвідношення кількості різних вікових груп у загальній кількості населення. Зменшення розміру сімей і зростання тривалості життя зумовлює процес старіння в усьому світі.

Номер слайду 20

ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ Відтворення населення суттєво впливає на низку демографічних показників, у тому числі середню очікувану тривалість життя, середній вік і вікову структуру населення країн тощо. Для унаочнення останнього показника створюються так звані статево-вікові піраміди. Уміння ними користуватися розширює можливості використання додаткових джерел географічної інформації

Номер слайду 21

ТИПИ ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ Розвинені країни. Діти – 20%Працездатні – 50%Літні люди – 30 Країни, що розвиваються. Діти – 40%Працездатні – 50%Літні люди – 10

Номер слайду 22

СТАТЕВО-ВІКОВА ПІРАМИДА характеризує особливості статево-вікового складу населення країн світу: співвідношення кількості трьох вікових груп населення -— до 14 років, 14—59 років та 60 і більше років (окремо для жінок і чоловіків та для всього населення країн у цілому) Для І типу характерні такі показники: частка молодих людей до 14 років - 14%, 15-64 роки – 65%, 65 років і старші – 21%. Для ІІ типу притаманні такі показники:частка населення до 14 років складає 45%,15-64 – 53%, 65 років і старше – 2%?

Номер слайду 23

Частки населення віком від 60 р. за регіонами, %

Номер слайду 24

ТРУДОВІ РЕСУРСИ – ВАЖЛИВІША СКЛАДОВА ВИРОБНИЧИХ СИЛТрудові ресурси – це частка населення, яка досягла працездатного віку. Нижня вікова границя в середньому по світу дорівнює 14 рокам. Верхня межа в середньому по світу коливається від 5о до 70 років. Частка населення, яка залучена до праці, або активно шукає роботу складає трудове активне населення (ТАН). Люди працездатного віку, які не працюють, складають частку безробітних (вони перебувають на утриманні держави) Це люди, які зайняті в домашньому господарстві, ті, що навчаються, і непрацюючі пенсіонери. Рівень безробіття - це співвідношення між офіційно зареєстрованими безробітними до загальної кількості трудових ресурсів. Таким чином, частка людей пенсійного віку буде залежати від вікової структури населення.

Номер слайду 25

Частка зайнятих в населенні країн, % джерело: дані Світового Банку

Номер слайду 26

Частка економічно активного населення в населенні країни, %Country1980200020012002200320042005200620072008 Argentina58.360.961.562.162.763.363.964.564.364.1 Australia61.563.363.463.463.763.564.564.865.265.3 Brazil61.56867.868.668.769.470.170.870.370.7 Canada63.965.365.466.467.16766.766.767.167.3 China79.577.47776.575.975.374.874.47473.8 Czech Republic61.66059.659.559.258.959.359.258.858.5 Denmark65.765.86666.265.666.165.966.365.966.1 Finland64.863.263.363.362.86260.661.161.361.5 France57.155.254.955.255.95656.156.156.256.3 Germany55.358.258.157.95857.658.959.259.659.8 India60.658.458.358.15857.857.857.857.857.8 Indonesia63.367.867.667.467.76868.268.368.368.3 Italy50.447.647.848.348.749.448.94948.749.1 Japan63.262.46261.46160.560.560.460.660.5 Poland64.956.256.555.454.954.45554.15454.6 Russian Federation70.460.460.660.860.860.861.261.962.862.8 Sweden66.462.463.663.563.663.564.464.464.965.1 Switzerland67.667.367.767.667.767.166.867.267.467.9 Ukraine64.257.757.157.25757.157.857.857.858 United Kingdom59.761.46161.361.461.461.762.16262.2 United States63.866.866.466.165.765.465.465.665.465.4 Vietnam77.973.37473.573.272.672.372.27272

Номер слайду 27

Рівень безробіття, % від робочої сили. Country19801990199419951996199820002002200320042005200620072008 Argentina2.37.312.118.817.212.81519.615.412.610.69.59.27.25 Australia6.16.99.78.58.57.76.36.46.15.55.14.84.44.2 Belgium-7.39.69.39.59.36.66.97.77.48.48.27.57 Brazil-3.7-66.88.9-9.19.78.99.38.49.37.9 Canada7.58.110.49.59.68.36.87.77.67.26.86.366.1 China4.92.52.82.933.13.144.34.24.24.144.2 Czech Republic--4.343.96.58.87.37.88.37.97.15.34.4 France6.19.412.611.812.412.110.28.78.59.28.88.87.97.4 India--3.72.22.13.64.3--5----Indonesia----4.45.56.079.19.59.911.210.39.18.4 Japan22.12.93.23.44.14.85.45.24.74.44.13.94 Korea, Rep. of5.22.52.52.1274.43.33.63.73.73.43.23.2 Poland--14.413.312.410.716.119.919.61917.713.89.67.1 Russ Federation--8.19.79.913.49.87.98.27.87.27.26.16.2 Sweden2.21.89.69.19.98.35.85.25.86.57.776.16.2 Switzerland-2.13.83.33.73.62.72.94.14.34.443.63.4 Ukraine---5.67.611.311.69.69.18.67.26.86.46.4 United Kingdom-79.78.78.26.25.654.84.64.85.45.35.6 United States7.15.66.15.65.44.545.865.55.14.64.65.8

Номер слайду 28

Тенденції та особливості розвитку світового ринку праці1. За останнє 10-ття економічне зростання більшою мірою привело до зростання продуктивності праці і меншою – до зростання зайнятості.2. Продуктивність праці у світовому масштабі збільшилася на 26%, а чисельність працюючих у світі виросла лише на 16,6%. 3. Безробіття вдарило перш за все по молодих людях (від 15 до 24 рр). У 2006 р. у світі налічувалося 86,3 млн. безробітних молодих людей – 44% загальної чисельності безробітних у світі.4. Розрив у рівні зайнятості чоловіків і жінок залишається значним. У 2006 р. частка працюючих жінок, старших за 15 років, склала лише 48,9% (порівняно з 49,6% в 1996 р.). Рівень зайнятості чоловіків становив 75,7% в 1996 році і 74% в 2006 р.5. У 2006 р. частка сектора послуг у глобальній зайнятості зросла з 39,5 до 40% і вперше перевищила частку сільського господарства, яка знизилася з 39,7 до 38,7%. У промисловому секторі працюють 21,3% загальної чисельності працюючих.6. Збільшення протягом 2009 р. на 64 млн.осіб кількості людей, що живуть за межею бідності 7. Зростання безробіття країнах в цілому на величину від 0,5% (Ірландія, США, Ісландія) до 1% (Іспанія, країни Балтії). По світу – на 1,5%, до 8,7% (7,2% у 2008 р.)

Номер слайду 29

Рівень безробіття в регіонах світу, в цілому та серед молоді, 2007 р. (МОП)

Номер слайду 30

Проблемні засади ефекту «СТАРІННЯ НАЦІЇ»Пенсійний вік та рівень пенсій у різних країнах

Номер слайду 31

Густота населення. Показник, якій характеризує кількість людей, що проживають на одному квадратному километрів називається «густота населення»Території з комфортними умовами проживання біль щільно заселені:: СХІДНА АЗІЯ, ЗАХІДНА ЕВРОПА, деякі території ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. Найнижчий показник у Канадському Нунавуті 0,01особи/км²Країна з найнижчим середнім показником – Монголія (<3 осіб/км²)

Номер слайду 32

МЕХАНІЧНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯМіграції – це переміщення людей по території, зумовлено зміною постійного місця проживання. Міграції поділяються на зовнішні та внутрішні. За тривалістю міграції поділяються на:сезонні - тимчасове переміщення населення на сезонну роботу, відпочинок тощо;маятникові - регулярне переміщення населенняз одного населеного пункту в інший на роботу, навчання та назад;постійни – без повернення. Зовнішіні міграції в свою чергу діляться на: Еміграція - виїзд з країни на тривале чи постійне проживання (добровільна чи примусова - депортація)Іміграція - в'їзд в країну на тривале проживання. Репатріація - повернення на батьківщину з відновленням громадянства

Номер слайду 33

Номер слайду 34

Номер слайду 35

Карта головних міграційних зон

Номер слайду 36

Розподіл трудових мігрантів за країнами призначення. Джерело: загальнонаціональних обстежень з питань трудової міграції 2008 та 2012 рр

Номер слайду 37

Структура міграцій, їх питому вагу, з якої можна уявити її кількісний і якісний характер розроб. к.е.н. Т. П. Петровою.

Номер слайду 38

НАЙПОШИРЕНІШИМ ВИДОМ МІГРАЦІЇ Є ТРУДОВАМіграція трудових ресурсів – це переміщення людей у просторі з метою пошуку місця роботи. Міжнародна трудова міграція – це форма МЕВ, яка полягає у переливі трудових ресурсів з одних країн в інші і виражає процес перерозподілу трудових ресурсів між ланками світового господарства

Номер слайду 39

Наслідки міграції не однакові для різних країн. Сприяння інтеграції України до світового ринку праці;Послаблення потоку безробіття на національний ринок праці, зниження соціальної напруженості в суспільстві;Надходження до країни додаткової іноземної валюти у формі грошових переказів трудових емігрантів;Надання працеспроможному населенню можливості реалізувати свої здібності за кордоном, підвищити рівень кваліфікації, поліпшити матерыальне становище;Забезпечення покриття дефіциту фахівців рідкісних професій та кваліфікацій;Спонукання продуктивнішої діяльності працівників через створення конкуренції з закордонними фахівцями. Втрата найконкурентоспроможнішої частини власної робочої сили (особливо науковців і фахівців), що призводить до уповільнення темпів НТП;Збільшення тиску на національний ринок праці внаслідок створення іноземними громадянами конкуренції місцевій робочій силі;втрата країною іноземної валюти, що вивозиться іммігрантами як власні заощадження;Дискримінація та експлуатація громадян з боку місцевих роботодавців;виникнення політичних та економічних претензій до країни з боку країн-реципієнтів у зв’язку зі збільшенням нелегальної трудової м.зростання злочинності та соціальної напруженості у суспільстві через міжнаціональні конфлікти. ПОЗИТИВНІНЕГАТИВНІ

Номер слайду 40

ХАРАКТЕР РОЗСЕЛЕННЯ – ВАЖЛИВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕМОГРАФІЇ

Номер слайду 41

В наслідок інтенсивної урбанізації сформувалися міські агломерації та мегаполіси

Номер слайду 42

Урбанізація – процес зростання міст і міського населення, росповсюдження міського типу життя, економічної ролі міста. В ХХ ст. відбувається «міський бум» - різке підвищення міського населення.

Номер слайду 43

Показники урбанізації, 1950-2050 рр., млрд.осіб

Номер слайду 44

Показники урбанізації у світі

Номер слайду 45

ПРИЧИНИ УРБАНІЗАЦІЇПерехід до індустріального суспільстваІнтенсифікація С/Г і зменшення зайнятості в ньому. Пришвидчення розвиткусфериобслуговування

Номер слайду 46

Рівні урбанізації

Номер слайду 47

Найбільші агломерації світу

Номер слайду 48

Найбільші мегаполіси світу. ТИХООКЕАНСЬКИЙ «САН-САН» 20млн. ПІВНІЧНОСХІДНИЙ «БОСВАШ»50млн. ЕВРОПЕЙСЬКИЙ «БЛАКИТНИЙ БАНАН» 110 млн СХІДНО-АЗІЙСЬКИЙ «ТОКАЙДО» 60млн. ПРИОЗЕРНИЙ «ЧІПІТС»-35млн

Номер слайду 49

«БЛАКИТНИЙ БАНАН»тягнеться від Північно-Західної Англії на півночі до Мілана на півдні. Формою область на мапі схожа з бананом: звідси походить її назва. «Блакитний банан» включає у себе міста Бредфорд, Лідс, Ліверпуль, Манчестер, Бірмінгем, Лондон, Амстердам, Гаага, Роттердам,Брюссель, Антверпен, Ейндговен, Рур, Дюссельдорф, Кельн, Франкфурт-на Майні, Люксембург, Штутгарт, Страсбург, Цюрих, Турин, Мілан, Генуя і є однією з найбільших у світі концентрацій людей, грошей та виробництва.

Номер слайду 50

ЕТНІЧНО – МОВНИЙ ТА РЕЛІГІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯЕтнос — історично сформована стійка спільність людей — плем’я, народність, нація. Основними умо­вами виникнення етносу є спіль­ність території і мови. Мова — система членорозділь­них звуків, яка виникла в люд­ському суспільстві, постійно роз­вивається, призначена для цілей комунікації і здатна відбити всю сукупність знань і уявлень про світ. Нація — населення певної тери­торії, яке має спільні звичаї, похо­дження, історію і мову. Національний склад населен­ня — розподіл населення за озна­кою національної приналежності до певного етносу. На Землі існує 321 народ із чи­сельністю понад 1 млн осіб. На ці народи припадає 96,2 % населення планети.

Номер слайду 51

Людство - єдиний біологічний вид. РасиЄвропеоїдна. Монголоїдна. Негроїдна. Людські раси — історично сфор­мовані групи людей, пов’язані єд­ністю походження, що відбивається в загальних спадкових морфологіч­них і фізіологічних ознаках.

Номер слайду 52

РАСИЛюдські раси — історично сфор­мовані групи людей, пов’язані єд­ністю походження, що відбивається в загальних спадкових морфологіч­них і фізіологічних ознаках. Етнос — історично сформована стійка спільність людей — плем’я, народність, нація. Основними умо­вами виникнення етносу є спіль­ність території і мови. Мова — система членорозділь­них звуків, яка виникла в люд­ському суспільстві, постійно роз­вивається, призначена для цілей комунікації і здатна відбити всю сукупність знань і уявлень про світ. Нація — населення певної тери­торії, яке має спільні звичаї, похо­дження, історію і мову. Національний склад населен­ня — розподіл населення за озна­кою національної приналежності до певного етносу. На Землі існує 321 народ із чи­сельністю понад 1 млн осіб. На ці народи припадає 96,2 % населення планети.

Номер слайду 53

Етнічний склад населення. У світі нараховується близько 5 тис. народів — від багатьох мільйонів до декількох сотень або навіть десятків осіб. Найбільші народи, чисельність яких становить понад 10 млн. осіб кожен, становлять майже 80% населення світу. Більшість країн світу — багатонаціональні. В Європі близько 20 держав, де 1 основна національність становить понад 90% усього населення (Данія, Швеція, Португалія, Італія, Ірландія, Греція та ін.). В Азії національно однорідними є Південна Корея, Японія, Ємен, Бангладеш, Саудівська Аравія та ін. Більшість країн Америки — багатонаціональні. У США живуть представники понад 100 народів, у Бразилії та Канаді — понад 80, Мексиці та Аргентині — понад 50 тощо. Чимало українців є у США і Канаді (близько 3,2 млн. осіб). А у Латинській Америці майже всі країни мононаціональні, оскільки індіанці, мулати, метиси вважаються представниками єдиних націй. В Африці переважають країни відносно однорідні в етнічному відношенні (Центральна, Східна та Південна Африка). Понад 80% населення Австралії — англоавстралійці, частина жителів — аборигени, предки яких тисячоліттями жили на цьому континенті.

Номер слайду 54

Національна структура населення країн

Номер слайду 55

ВПРАВИ НА ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУРАЗОМ З КОМАНДОЮ СКЛАСТИ ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПАСПОРТ КРАЇНИ ЗА 3 ХВИЛИНИ(ФОРМА ДОДАТКУ 3)

Номер слайду 56

Мовний склад населення Однією з найголовніших умов формування етнічних спільностей (племен, народностей, націй) є спільність мови, тому назви народів найчастіше збігаються з назвами мов.

Номер слайду 57

У сучасному світі нараховується близько 5 тис. різних мов.

Номер слайду 58

ВИСНОВОК

Номер слайду 59

Видатні вчені – географи. Миклухо-Маклай: РІВНІСТЬ РАСВклад Миклухо-Маклая в антропологію і етнографію був величезним. У своїх подорожах він зібрав безліч даних про народів Індонезії і Малайзії, Філіппін, Австралії, Меланезії, Мікронезії і західної Полінезії. Як антрополог Миклухо-Маклай виявив себе борцем проти усіх "теорій", проти расової нерівності, проти концепцій "нижчих" і "вищих" рас. Він першим описав папуасів як певний антропологічний тип. Вчений показав, що папуаси такі ж повноцінні і повноправні представники людського роду, як англійці або німці. Микола Миколайович Миклухо-Маклай(1846-1888

Номер слайду 60

НАС БАГАТО, АЛЕ ТАКИЙ, ЯК ТИ – ОДИН

Номер слайду 61

Рефлексія: Під час звучання пісні, занотуйте своє ставлення до теми:1 Для мене стало цікавим….2 Я дізнався (дізналася) про таке…3 Я візьму до уваги таке…

Номер слайду 62

Ігрова вправа. Спробуйте визначити національність героїв наступних слайдів:

Номер слайду 63

Номер слайду 64

Номер слайду 65

Номер слайду 66

Номер слайду 67

Номер слайду 68

Номер слайду 69

Номер слайду 70

Номер слайду 71

Номер слайду 72

Номер слайду 73

Номер слайду 74

Номер слайду 75

Номер слайду 76

Дякую за увагу!

pptx
Додано
19 березня 2020
Переглядів
729
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку