Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Презентація "Державотворчі процеси в незалежній Україні"

Про матеріал
Розглянуті процеси державотворення в незалежній Україні в 90-ті роки ХХ ст. від проголошння незалежності до прийняття Конституції України і правління Л.Кучми. Можна переглянути відеоурок з теми https://www.youtube.com/watch?v=qZr19msAvaY .
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Відеоурок «ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ»історія УКРАЇНИ, 11 клас. Розробила: Тетяна Вікторівна Пекар,вчителька Одеської загальноосвітньоїшколи №45 І-ІІІ ступенів Одеськоїміської ради Одеської області

Номер слайду 2

основні дати, події та явища; хронологічну послідовність основних подій;опис становища в Україні після розпаду СРСР; процеси і явища суспільного життя в Україні. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИУЧНІ ПОВИННІ ЗНАТИ: УЧНІ ПОВИННІ ВМІТИ:використовувати карту як джерело інформації;порівнювати, характеризувати й пояснювати основні чинники процесів державотворення;визначати і висловлювати власну позицію щодо питання про суперечливі процеси періоду розбудови незалежної держави в Україні, встановлювати зв’язок між ними та особливостями політичного та економічного життя. УЧНІ ПОВИННІ РОЗУМІТИ:суперечність державотворчих процесів;виклики й загрози для української державності.

Номер слайду 3

ПЛАН1. ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 2. ФОРМУВАННЯ ГІЛОК ВЛАДИ В УКРАЇНІ 4. СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА 5. РОЗБУДОВА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ3. ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА В УКРАНІ6. КОНСТИТУЦІЯ – ОСНОВНИЙ ЗАКОН ДЕРЖАВИ

Номер слайду 4

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИБудівництво власної суверенної правової держави. Ліквідація тоталітарних політичних структур і розбудову правових демократичних інститутів. Трансформація централізованої державної економіки в ринкову, орієнтовану насоціальні потреби людей. Національне відродження й оздоровлення міжнаціональних відносин. Встановлення рівноправних зв’язків з іншими державами, багатовекторність. Формування трьох гілок влади – законодавчої, виконавчої і судової. Розбудова української армії та інших силових структур. Створення управлінських структур на місцях, налагодження ефективної взаємодію місцевої та центральної влади 1. ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Номер слайду 5

• відсутність науково обґрунтованої моделі побудови незалежної держави; • вкрай низький рівень політичної та економічної культури мислення; • недосконала організація державної влади, незавершеність розподілу функцій між законодавчою, виконавчою і судовою гілками влади; • середній рівень матеріально­сировинного потенціалу, недостатня забезпеченість паливно­енергетичними ресурсами; • низька конкурентоспроможність українських підприємств на міжнарод-них ринках як результат державної командної економіки; • панування командних форм і методів управління, централізація та екстенсивний шлях розвитку господарства:• диспропорції у територіальному розміщенні виробничих сил; • мілітаризована економіка; • суттєве погіршення екологічної ситуації; • значний вплив соціально­психологічних чинників. УМОВИ РОЗГОРТАННЯ ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Номер слайду 6

Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р.

Номер слайду 7

ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС — процес формування і становлення основних інститутів влади, їхнє конституційне оформлення, визначення національних інтересів. Особливості державного будівництва в Україні Становлення й утвердження незалежної держави відбувалося водночас із завер-шенням процесів формування українсь-кої політичної нації та національної самосвідомості. Складне соціально­економічне станови-ще перших років незалежності призвело до розчарування частини населення в ідеї суверенності, чим скористались противники незалежності. СКЛАДОВІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯФіксація кордонів. Визначення громадянства. Визначення державної символіки. Створення власних збройних сил. Формування законодавчої бази. Прийняття Конституції України. Формування державних органів влади. Запровадження власної грошової одиниці

Номер слайду 8

Початок розбудови незалежної України На 1 грудня 1991 р. призначенопроведення республіканськогореферендуму для підтвердження. Акту проголошення незалежностіПідприємства союзногопідпорядкування оголошеновласністю України. Призупинено діяльність КПУдо остаточного розслідування участі в заколоті ДКНС; саморозпуск КПУВерховна Рада Українипідпорядкувала собі всі військадислоковані на території України4 вересня 1991 року над Верховною. Радою України піднято національнийсиньо-жовтий прапор. Створено Міністерство оборони. України, Службу безпеки України. Прийнято закон України «Про громадянство»

Номер слайду 9

4 листопада 1991 р. Верховна рада прийняла Закон «Про державний кордон України» і«Про прикордонні війська» 1. ФІКСАЦІЯ КОРДОНІВ2. ВИЗНАЧЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА8 жовтня 1991 року Верховна Рада прийняла Закон «Про громадянство України». Проголошувалася недоторканність кордонів, визначався порядок їх охорони та правила переходу. Відповідно до цього Закону громадянство надавалось усім, хто проживав на території республіки, незалежно від соціального стану, статі, політичних та релігійних поглядів, хто не був на момент набуття чинності Зако-ну громадянином інших держав і не заперечував проти отримання громадянства України. У країні проголошу-валося єдине громадянство, тобто громадянин України не міг бути громадянином іншої держави. Протягом п’яти років усі, хто бажав отримати українське грома-дянство, мали поставити відповідний штамп у паспорті. Із 1997 р. почався обмін радянських паспортів на українські.

Номер слайду 10

3. ВИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИМВОЛІКИУ січні–лютому 1992 р. постановами Верховної ради затверджено синьо­-жовте знамено — Державним Прапором, а тризуб — Малим Державним гербом України. Державний Прапор України. Малий Державний герб України15 січня 1992 р. Верховна Рада України затвердила Державним Гімном України музи-ку на вірш «Ще не вмерла України…», а 6 березня 2003 р. було прийнято Закон «Про Державний Гімн України». Згідно зі статтею 1 цього Закону, Державним Гімном Укра-їни є національний гімн на музику М. Вербицького зі словами першого куплета та приспіву твору П. Чубинського з незначними змінами.

Номер слайду 11

Із метою виходу з рубльової зони в 1992 р. на території республіки були запроваджені купоно-карбованці багаторазового використання, а 2 вересня 1996 р. Указ Президента запровадив національну валюту — гривню. 4. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВЛАСНОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ. З січня 1992 р. – запроваджено купоно-карбованці.2 вересня 1996 р. – національна валюта гривня.5. СТВОРЕННЯ ВЛАСНИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ11 жовтня 1991 р. Верховна Рада затвердила концепцію оборони та розбудови Збройних сил України. У цьому документі констатувалося прагнення України стати нейтральною, без’ядерною, позаблоковою державою і забезпечення виконання цих завдань шляхом створення власних Збройних Сил. Загальний кількісний склад армії визначався в межах 400—420 тис. осіб.

Номер слайду 12

Прийнято закони України «Про прикордонні війська України», «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» та ін.жовтень 1993 р. – схвалено Верховною Радою «Військову доктрину України». Власні збройні сили — гарант захисту державної незалежності, територіальної цілісності та суверенітету країни. У якому Україна як незалежна держава і су- б’єкт міжнародного права офіційно проголошувала створення власних зброй-них сил: війська наземної оборони, війська повітряного простору, та військово-морські сили. У військових частинах розпочалося добровільне прийняття присяги на вірність народу України. Керівництву України не вдалося вплинути на командування Чорноморського флоту, який майже цілком перебував на українських військово-морських ба-зах, щоб флот служив українській незалежній державі. Ускладнювали ситуа-цію становище з ядерним потенціалом України й доля Чорноморського флоту, який став об’єктом суперечки між Україною та Росією. 6 грудня 1991 р. – прийнято закон «Про Збройні сили України»Вона базувалася на тому, що Україна не вважає своїм потенційним противни-ком жодну державу. Свою військову безпеку Україна розглядала як стан війсь-кової захищеності національних інтересів на випадок потенційної або реальної військової загрози.

Номер слайду 13

Щоб забезпечити перехід від Збройних Сил СРСР до Збройних Сил України, було створено Національну гвардію України, яка проіснувала до 1999 р. У 2014 р. її було відновлено. Найскладнішою проблемою стало створення Військово-Морських Сил (ВМС) України на базі радянського Чорно-морського флоту. Продовження відверто антиукраїнсь- ких акцій, підтримуваних найвищими законодавчими ор-ганами Росії і Верховною Радою Криму, загострило ситуацію. У відповідь на антиукраїнські виступи українські моряки Чорноморського флоту вирішили демонстративно пере-вести сторожовий корабель СКР-112 із Севастополя до Одеси. На кораблі, яким командував капітан-лейтенант С. Настенко, підняли український прапор. Це був перший бойовий корабель нового українського флоту. На його перехоплення було кинуто кораблі й літаки, команди яких дотримувалися проросійської позиції. На допомогу сторожовику прийшли кораблі при-кордонної охорони України. Переслідувачі не наважилися на морський бій, і СКР-112 прибув до Одеси. Більшість команд кораблів Чорноморського флоту була згодна стати під український прапор. Модель СКР-112 - першого корабля ВМС України - у музеї флоту в Балаклаві (Крим). 2009 р. Флагман ВМС України — фрегат «Гетьман Сагайдачний»

Номер слайду 14

ПОСТАНОВАВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИПро військові формування на УкраїніВерховна Рада України постановляє:1. Підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території республіки, Верховній Раді України.2. Утворити Міністерство оборони України.3. Урядові України приступити до створення Збройних Сил України, республіканської гвардії та підрозділу охорони Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Національного банку України. Поява цитованого документа зумовлена. А реалізацією курсу на вступ України до НАТО. Б проголошенням незалежності України. В втіленням політики ядерного роззброєння України. Г ухваленням Конституції України. Б проголошенням незалежності України.

Номер слайду 15

ПОСТАНОВАВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИПро військові формування на УкраїніВерховна Рада України постановляє:1. Підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території республіки, Верховній Раді України.2. Утворити Міністерство оборони України.3. Урядові України приступити до створення Збройних Сил України, республіканської гвардії та підрозділу охорони Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Національного банку України. Ухвалення цитованого документа свідчить про початок в Україні процесів. А люстрації. Б мілітаризації. В декомунізації. Г державотворення. Г державотворення.

Номер слайду 16

23 липня 1992 р. в Дагомисі (м. Сочі, Росія) відбулася зустріч делегацій України й Росії, що закінчилася підписанням угоди. Сторони підтвердили важливість переговорів щодо створення на Чорному морі Чорноморського флоту Військово-морського флоту (ВМФ) Російської Федерації і ВМС України. Згідно з досягнутими домовленостями протягом перехідного періо-ду передбачалося спільне користування наявною системою базування й матері- ально-технічного забезпечення. До закінчення переговорів сторони домовилися не робити ніяких односторонніх кроків. 3 серпня 1992 р. президентів України Л. Кравчука та Росії Б. Єльцина в Ялті було під-писано Угоду між Україною та Російською Федерацією про принципи формування ВМС України і ВМФ Росії на базі Чорноморського флоту колишнього СРСР. За цією угодою Чорноморський флот мав бути поділений навпіл. 9 червня 1995 р. новий Президент України Л. Кучма та Б. Єльцин вирішили поділити флот таким чином: 18,3 % кораблів мали перейти до України, а 81,7 % — до Росії. Військово-морські бази в Ізмаїлі, Одесі, Очакові, Керчі, Донузлаві та Балаклаві та ще десять баз морської авіа-ції перейшли під контроль ВМС України. За домовленіс-тю між Україною та Росією Чорноморський флот на те-риторії України міг мати 338 кораблів. Підписання угоди про поділ Чорноморського флоту. 28 травня 1997 р.

Номер слайду 17

ВИСНОВОК. Таким чином протягом 1991-1993 років було прийнято першочергові закони процесу державотворення. Однак із часом стало зрозуміло, що базування іноземного військового флоту на території України є однією із головних загроз безпеці України. Чорномор-ський флот Російської Федерації перетворився на головний дестабілізуючий чинник ситуації в Севастополі й Криму та українсько-російських відносин загалом. Стаття 17 Конституції України, яка була прийнята у 1996 р. заборонялося базування на території держави будь-яких іноземних військових формувань. 1997 р. було погоджено термін перебування флоту Російської Федерації в Севасто-полі до 2017 р. 28 травня 1997 р. було підписано Угоду між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту терміном дії на 20 років. Березень 2014 р. – війська Російської Федерації окупували півострів Крим, захопи-ли військові бази і кораблі Чорноморського флоту України і тільки частина їх вирва-лася і прийшли в Одесу.

Номер слайду 18

2. ФОРМУВАННЯ ГІЛОК ВЛАДИ В УКРАЇНІ Главою держави є Президент. Він гарантує державний сувере-нітет, територіальну цілісність України, дотримання Конституції України, прав і свобод людини й громадянина. СУДОВА ВЛАДА ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА ВИКОНАВЧА ВЛАДА Верховна Рада (парла-мент) — вищий законо-давчий орган влади, на місцях — обласні, рай-онні, міські, селищні ради. Кабінет Міністрів (уряд), міністерства, відомства, державні комітети, місцева державна адміністра-ція, виконкоми. Верховний Суд України, загаль-ні, арбітражні, військові суди (згодом – Консти-туційний Суд)

Номер слайду 19

березень 1990 р. – перші альтернативні вибори до Верховної Ради України І скли-кання (1990-1994 рр.); більшість – члени КПУ, яка була заборонена в 1991 р., голова ВР України з 1991 р. – І. Плющ.1990 – 1991 рр. – в Україні вже 20 політичних партійберезень, квітень 1994 р. – дострокові позачергові вибори до Верховної Ради України ІІ скликання (1994-1998). Це перші вибори за мажоритарною системою в умовах багатопартійності. Із 450 обрано 338 депутатів: КПУ (відновила діяльність у 1993 р.) – 25%, Рух – 5,9%, Селянська партія – 5,34%, СПУ — 4,15 %; безпартійні — 55,6 %, також УРП, СДПУ, УХДП, Партія праці. Голова парламенту – О. Мороз. Пропрезидентські сили зазнали значної поразки. Прорахунки влади знову зробили привабливими гасла комуністів і соціалістів. ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 3. ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА В УКРАНІ

Номер слайду 20

4. СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА Главою держави є Президент. 1 грудня 1991 р. – обрано першого президента України Л. Кравчука (1991-1994 рр.) у І турі. Леонід Макарович Кравчук – перший Президент України  після  здобуття нею неза-лежності  (1991–1994), Голова  Верховної Ради України у  1990-1991, Народний депутат України у 1990-1991 та  1994-2006, Герой України (2001). Вийшов зі складу КПРС після провалу спроби державного перевороту у серпня 1991 р. ЗДОБУТКИУтвердження незалежності України;Мирний вихід зі складу СРСР;Налагодження відносин з країнами світу;Відмові від ядерного статусу;Консолідація суспільства;Започаткування економічних перетворень;Створення державних структур влади. ПРОРАХУНКИНеспроможність приборкати економічну кризу;Гіперінфляція; Стрімке падіння життєвого рівня населення;Діяльність трастів, фінансових пірамід;Політична криза 1994 р. Результати виборів 1991 р.

Номер слайду 21

Україна - правонаступниця УНР: 22 серпня 1994 року. Президент УНР в екзилі Микола Плав'юк передав грамоту Державного Центру УНР Президентові України Леоніду Кравчуку, що Українська Незалежна Держава, проголошена 24 серпня 1991 року є право-наступницею Української Народної Республіки (УНР).

Номер слайду 22

Дата прийняття закону «Про заснування в Україні посади Президента», завдяки якому в державі було створено інститут президентства: А 5 липня 1991 р. Б 5 листопада 1991 р. В 5 травня 1991 р. Г 5 вересня 1991 р. А 5 липня 1991 Який зовнішній чинник був вирішальним у здобутті Україною незалежності? А – інтеграційні процеси в Європі. Б – започаткування процесу ракетно-ядерного роззброєння. В – «оксамитові» революції в Східній Європі. Г – поразка СРСР у «холодній війні». В – «оксамитові» революції в Східній Європі.

Номер слайду 23

Що показує зображена діаграма?А вибори президента України у грудні 1991 р. Б вибори голови ВР України в 24 липня 1990 р. В вибори голови Народного Руху за перебудову в 8-10 вересня 1990р. Г вибори голови Української Республіканської партії в 1990 р. А вибори президента України у грудні 1991 р.

Номер слайду 24

ПРОЯВИ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ – 1991 – поч.1994 рр.не вдалося ефективно і зважено здійснити розподіл владних повнова-жень – протистояння між президентом, урядом і Верховною радою. Протистояння президент — Верховна рада відбувалося не тільки в цен-трі, а й у регіонах, де воно набуло форми конфлікту між місцевими радами та органами місцевої державної адміністрації; загальна невизначеність у розподілі владних функцій і повноважень зумовлювала тотальну безвідповідальність на всіх рівнях; послідовна протидія Верховної ради не дала змоги створити сильну виконавчу владу, необхідну в умовах перехідного періоду;наростання економічної кризи в державі (безробіття, інфляція, зарплатні борги тощо);зростання соціальної напруги у 1993 р. розпочався страйк шахтарів Донбасу, який поширився на інші регіони.

Номер слайду 25

ПРИЧИНИ ДОСТРОКОВИХ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА Й ДЕПУТАТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ (1994 р.) Загострення протистояння між Президентом, урядом і Верховною Радою;наростання економічної кризи в державі (безробіття, інфляція, борги по зарплатні тощо;невдоволення населення погіршенням умов життя (у червні 1993 р. почали страйкувати шахтарі Донбасу, згодом страйк перекинувся на інші регіони.

Номер слайду 26

липень 1994 р. – обрання Президентом України Леоніда Кучми(1994-1999, 1999-2004 рр.). Кучма Леонід Данилович (український управлінець, політик і державний діяч, президент України (19 липня 1994 - 23 січня 2005), прем'єр-міністр України з 13 жовтня 1992 по 21 вересня 1993, генеральний директор ДП «Виробниче об'єд-нання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» (1986-1992 рр.). ПОЛІТИКА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Л. Д. КУЧМИ Політична та економічна нестабільність (протягом 1994–1999 рр. в Україні помінялося чотири уряди); недостатні темпи соціально­-економічних реформ. призупинення падіння виробництва; гальмування економічної кризи в країні;зупинення гіперінфляції; запровадження власної національної валюти – гривні;прийняття Конституції України; утвердження України на міжнародній арені. У 1994 р. відбулися у 2 тури (у 1-­му ніхто не набрав більше 50 % голосів; до 2­-го вийш-ли Л. Кравчук (37,68 %) і Л. Кучма (31,25 %)). Переміг Л. Кучма, який набрав 52 % голо-сів (14 млн 660 тис.). 19 липня 1994 р. він склав присягу на вірність українському наро-дові й офіційно став Президентом України.

Номер слайду 27

ЗДОБУТКИЗупинено падіння виробництва та гіперінфляції. Уведено власну національну валюту – гривню. Прийнято Конституцію України. Узято під контроль організовану злочинність. Початок освітньої реформи. Укладено Договір про дружбу і співробітництво з Росією (1997 р.).«Багатовекторність» зовнішньої політики. ПРОРАХУНКИНедостатні темпи соціально-економічних реформ. Політична та соціально-економічна неста-більність (1994-1999 рр. – змінилося 4 уряди);Непрозора приватизація – «прихватизація». Розквіт корупції – злочинне використання державними чиновниками та іншими посадовими особами своїх формальних прав з метою збагачення. Обмеження свободи слова, запровадження цензури. ПРЕЗИДЕНТСТВО Л. КУЧМИ (1994 – 1999, 1999 – 2004 рр.)

Номер слайду 28

На діаграмі відображено результати другого туру президентських виборів в УкраїніА 1991 р. Б 1994 р. В 1999 р. Г 2004 р. В 1999 р.

Номер слайду 29

5. РОЗБУДОВА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ5 березня 1992 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про представників Президента України». Відповідно до нього в областях, районах та містах центрального підпорядкування — Києві та Севастополі — на базі виконкомів обласних рад формувалися нові органи влади — місцеві адміністрації. Їх очолювали представники Президента, яких він призначав особисто. Це посилило виконавчу владу, дозволило центру активніше контролювати процеси в регіонах. Водночас в окремих місцях виникли серйозні суперечності між призначеними представниками Президента й головами облас-них рад. Це було пов’язано з невизначеністю їхнього статусу.березень 1993 р. - Верховна Рада України визнала, що вищою посадовою особою в регіоні є голова обласної або районної ради. Однак реально більше влади мав представник Президента. Урешті-решт під тиском місцевих рад та більшості Верховної Ради України інститут представників Прези-дента в 1994 р. було ліквідовано. Натомість, відповідно до нового законодавства, функції виконавчої влади в областях, містах, районах переходили до виконкомів рад. Виконкомами та радами відповідних рівнів керували їхні голови, яких обирали всенародним прямим голосуванням.

Номер слайду 30

Навесні 1992 р. між Верховними Радами Криму та України розпочалася «війна законів», кульмінацією якої стало ухвалення Верховною Радою Криму Конституції, у якій ішлося про право Республіки Крим на самостійну зовнішню політику, на власні правоохоронні органи та володіння всіма ресурсами на її території. При цьому республіка нібито залишалася у складі України, але відносини з нею мали регулювати спеціальні угоди. Остаточно нову Конституцію мав схвалити референдум. 1995 р. - Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Автономну Республіку Крим». Було остаточно закріплено територіальний характер Автономної Республіки Крим і і придушено сепара-тистський рух. Проте конфлікти щодо Криму між Україною і Росією, між владою Криму і кримськими татарами виникали не раз. І це протистояння перейшло у фазу війни, коли війська РФ окупували Кримський півострів в березні 2014 р., порушивши договір про дружбу 1997 р. та Белградські гарантії безпеки України, як без'ядерної держави.1996 р. – прийнято Конституцію України.

Номер слайду 31

ЕТАПИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ І ЕТАП - утворено Конституційну комісію;- проект Конституції винесено на всенародне обговорення (1992 р.) - не прийнято Верховною Радою; - подано доопрацьований проект Конституції України (1993 р.) ІІ ЕТАП Утворено нову Конституційну комісію на чолі з Л. Кучмою і О. Морозом (1994 р.);Прийняття Конституційного договору між Верховною радою України та Президентом України (1995 р.), який розмежував повноваження до прийняття нової конституції.28 червня 1996 р. - «конституційна ніч» - прийнято Конституцію України6. КОНСТИТУЦІЯ – ОСНОВНИЙ ЗАКОН ДЕРЖАВИ

Номер слайду 32

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ Загальніположення Складається з преамбули та 15 розділів, останній – перехідний, 161 стаття. Україна – суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова республіка.Єдиним джерелом влади в Україні є народ України, який здійснює її шляхом референдуму або виборів до Верховної ради й органів місцевого самоврядування. Державною мовою є українська. Усім громадянам гарантовано демократичні права і свободи. Закріплено різноманітність форм власності. Проголошено мирне і взаємовигідне співробітництво з усіма країнами. Державнийустрій. Україна – унітарна республіка. Територіальна автономія – Республіка Крим. Органидержавної влади. Законодавча влада – Верховна Рада України. Виконавча влада – Кабінет Міністрів України на чолі з Прем'єр-міністром. Судова влада – Конституційний Суд України, Верховний Суд України.

Номер слайду 33

НА ВСЕ ДОБРЕ! ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! ЗАВДАННЯ: Читати §22-23 с. 184 – 195; скласти і вивчити хронологію основних подій; виконати завдання с. 195 за підручником В. Власова «Історія України» для учнів 11 кл.

Номер слайду 34

В. Власов. Історія України (рівень стандарту): для учнів 11 кл. – К., 2019. С. 184 – 195https://history.vn.ua/atlas/atlas-ukraine-history-11-class-2013/ Карта України, 11 класhttp://cultural.avro.org.ua/uk/dzherela/akt-progoloshennya-nezalezhnosti-ukrayiny-24081991 Акт проголошення незалежності Україниhttps://history.vn.ua/pidruchniki/gisem-ukraine-history-11-class-2019-profile-level/28.php https://history.vn.ua/pidruchniki/gisem-ukraine-history-11-class-2019-profile-level/28.php Флагман ВМСУкраїни — фрегат «Гетьман Сагайдачний» https://wikipedia / Модель СКР-112 — першого корабля ВМС України — у музеї флоту в Балаклаві (Крим). 2009 р.wikipedia.org. ua / Кравчук Леонід Макаровичwikipedia.org. ua /Кучма Леонід Данилович. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 9
Оцінки та відгуки
 1. Дашко Марина Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Січенко Марія Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Ужевська Надія Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Дьоміна Юлія Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Гладка Світлана Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Глодовська Людмила Олесандрівна
  Щиро дякую АВТОРУ!!! Дуже грунтовний виклад матеріалу.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Ткаченко Наталія Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Волкова Вікторія Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Ключко Світлана Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 6 відгуків
pptx
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Струкевич О.К., Романюк І.М., Дровозюк С.І.)
Додано
9 квітня 2020
Переглядів
21382
Оцінка розробки
5.0 (9 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку