24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Презентація до тем: "Що таке соціум? Соціальна багатоманітність"

Про матеріал
Матеріал виконаний відповідно до підручника "Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)", 10 клас, під ред. О.О. Гісем, О.О. Мартинюк. - Харків, вид-во "Ранок", 2018 р. Дана презентація об'єднує дві теми (два уроки). Учні розширюють свій кругозір стосовно соціуму, формують знання про багатоманітність полікультур та мультикультур, розглядають соціальну нерівність, соціальні цінності, виховують повагу до культури та віросповідання різних меньшин на території України.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Що таке соціум?Соціокультурна Багатоманітність. Урок № 18-19

Номер слайду 2

План. Що таке соціум?Соціальна культура сучасного соціуму. Соціальна нерівність. Соціальні цінності та згуртованість. Різноманітність та полікультурність.

Номер слайду 3

Скажіть, на вашу думку, що означає термін «соціум»?

Номер слайду 4

«Соціум» пов’язаний з терміном «суспільство». Воно є синонімом один одного. Що спільне, а що відмінне в цих поняттях?Отже, соціум є багатогранним явищем, яке можна розглядати різнобічно. Соціум – це сукупність людей, об’єднаних конкретними інтересами, потребами, взаємними симпатіями або видами діяльності.

Номер слайду 5

Відкрийте підручники на ст. 47. За Платоном, соціум виникає внаслідок потреби людей один в одному, за Арістотелем, — внаслідок дії притаманного людям «соціального інстинкту». Для раціоналізму нового часу(Т. Гоббс, Ж. Ж. Руссо) характерним є уявлення про те, що люди під тиском обставин змушені передавати соціуму контроль над власними діями. А. Сміт вбачав у поділі праці й обміні товарами специфічну рису й засаду соціуму Г. Гегель, критикуючи договірну концепцію, виокремив у соціумі сферу економічних, власницьких, трудових відносин.

Номер слайду 6

Пізніше дуже популярною стала ідея про те, що соціум є цілісним живим організмом, а отже, для вивчення його можна використовувати ті самі принципи, що й до інших живих істот (органіцизм). Її замінив інший (функціоналізм), у межах якого соціум – це також єдина злагоджена система, але вже не біологічна, а соціальна. Отже, її швидше стосуються закони соціології, психології та інших суспільних наук, а не біологічні закономірності (див ст. 47 «Цікаво знати»).

Номер слайду 7

Дивлячись на всі ці тлумачення даного поняття, виділяє головне: Соціум – це суспільство, як цілісна соціальна система;людська спільність певного типу (родові і сімейно-споріднені, соціально-класові, націо-нально-етнічні, територіально-поселенські спіль-ності);соціальне оточення людини, сукупність форм діяльності людей, що історично склалися.

Номер слайду 8

Ознаки соціуму:його представники проживають на певній території;його представники здійснюють спільну діяльність;у соціумі обов’язково має бути розподіл спільних благ;як наслідок, ознакою соціуму є соціальний і виробничий поділ праці.

Номер слайду 9

Перш за все потрібно розуміти та знати, що соціум утворений із багатьох менших спільнот. Виділяють такі соціальні спільноти: Стани;Клани;Верстви;Страти; професійні;Навчальні;Вікові об’єднання тощо. Наприклад, школяр може одночасно належати до таких спільнот, як сім’я, шкільний колектив, творчий, спортивний, робочий чи волонтерський колектив, бути прихильником певної субкультури.

Номер слайду 10

Усі ці взаємозв’язки в соціумі визначають як його соціальну структуру – сукупність усіх соціальних спільнот, що взаємодіють між собою в соціумі. Вона складається із:соціальних спільнот – відносно стійких сукупностей людей, яким притаманні більш або менш однакові умови та стиль життя, колективна свідомість, спільність соціальних норм, ціннісні орієнтири та інтереси;Соціальних відносин – відносно стійкої системи між окремими спільнотами, що сформувалися в процесі їхньої взаємодії в умовах певного суспільства.

Номер слайду 11

Потрібно пам’ятати, що в різних соціальних спільнотах люди мають певний соціальний статус – визначене місце в цій спільноті – відповідно до нього виконують соціальні ролі – поводяться згідно зі своїм соціальним статусом і узгодженими з ним правами та обов’язками. Соціальний статусдосягнутий. Освіта. Професія. Кваліфікація. Посада. Почесне звання. Дохід…природний приписаний. Стать. Нація. Вік Титул…

Номер слайду 12

Які із цих слів хмаринки ви можете вжити, розповідаючи про свою соціальну роль у соціумі?

Номер слайду 13

Розгляньте на ст. 47 «Цікаво знати» та дайте відповіді на запитання під доку-ментом.

Номер слайду 14

Дайте відповіді на запитання: Що таке соціум?Які елементи має соціальна структура?У соціальних спільнотах люди мають …

Номер слайду 15

Домашнє завдання. Опрацювати тему 1. «Я і ми. Соціальна багатоманітність» п. 1-2. Скласти структуру сучасного соціуму.

Номер слайду 16

Соціальна нерівність. У державі всі громадяни рівні перед законом! Проте люди у соціумі мають різний статус у різних спільнотах. Наприклад, тренер олімпійської збірної держави матиме вищий статус у професійній спортивній спільності, ніж тренер шкільної команди.

Номер слайду 17

Причини існування соціальної нерівності: Низький рівень морального розвитку суспільства;Жорстка стратифікація;Відсутність прагнення порозуміння й толерантності.

Номер слайду 18

Проявами соціальної нерівності є: Правова нерівність;Обмеження свобод;Майнова нерівність;Відмінності в можливостях доступу до освіти й культури;Медичного обслуговування;Тощо.

Номер слайду 19

Робота з підручником ст. 48 Розтлумачте символи, використані на плакаті. Ви б хотіли проживати в такому суспільстві? (документ «Цікаво знати»)Назвіть соціальні нерівності у документі «Цікаво знати»?Як би ви їх усунули, якби були представниками японської культури?

Номер слайду 20

Соціальні цінності та згуртованість. Давайте згадаємо, що таке цінності?(життєві цінності)Розгляньте дану схему. На вашу думку, які з цих цінностей можна віднести до соціальних?

Номер слайду 21

Як пов’язані між собою соціальні цінності та згуртованість?У загальному розумінні соціальна згуртованість — це задіяність і участь членів суспільства в політичному, економічному та культурному житті; це почуття солідарності й належності до суспільства, що засноване на ефективному використанні громадянських прав та інших надбань демократичного суспільства.

Номер слайду 22

Пропоную переглянути дане відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Z8 XD34 KBf. PM28 листопада 2019 року, у київському готелі Intercontinental розпочався дводенний Національний форум із громадської безпеки та соціальної згуртованості, організований Програмою розвитку ООН в Україні. Про те, що таке соціальна згуртованість для України розповіли ASPI заступниця постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані та посол Королівства Нідерланди в Україні Йоганнес де Молл.

Номер слайду 23

Різноманітність та полікультурність. У більшості сучасних суспільств наявність у їхньому складі представників різних соціальних верств, поколінь, етнічних груп, віросповідань тощо зумовлює існування такого явища, як полікультурність.

Номер слайду 24

Необхідність спільного життя представників різних культурних традицій у демократичному полікультурному суспільстві зумовлює потребу добросусідства між ними. Воно в першу чергу ґрунтується на таких засадах: Усвідомлення істини, що люди відмінні за своїми поглядами й уподобаннями, і ця різноманітність є не вадою, а перевагою суспільного життя. Усі культури та тендерні, конфесійні, етнічні меншини, які поділяють їдеї гуманізму, є рівноцінними, самобутніми й не можуть бути дискриміновані. Забезпечення рівних (не однакових!) прав і можливостей для розвитку для різноманітних культур та меншин. Намагання порушити рівність їхніх прав між собою, забезпечити кращі умови розвитку для однієї з них може бути здійснено лише за рахунок їх погіршення для інших, а отже, недемократичним шляхом, що призведе до порушення соціальної стабільності. Основою співіснування культур у полікультурному соціумі постають такі цінності, як терпимість, толерантність, плюралізм і компроміс. Без взаємного дотримання їхніх норм усіма представниками різних культурних традицій повноцінний діалог між ними неможливий.

Номер слайду 25

Записуємо до зошита. Полікультурність — співіснування та розвиток різних за змістом культурних традицій у межах однієї локалізованої в просторі й часі спільноти людей. Толерантність — терпимість до іншого світогляду, способу життя, поведінки і звичаїв. Терпимість — здатність витримувати щось, миритися з яким-небудь становищем. Плюралізм — визнання багатоманітності думок, поглядів, напрямків, партій, суб'єктів економічного, політичного й культурного життя демократичного суспільства як основи його розвитку. Компроміс — згода, якої досягають шляхом взаємних поступок.

Номер слайду 26

В основі національної політики в сучасному суспільстві перебуває мультикультуралізм. Це політика, спрямована на збереження й розвиток в окремо взятій країні та у світі загалом культурних відмінностей, а також теорія й ідеологія, які обґрунтовують цю політику.

Номер слайду 27

Українці віками творили власну самобутню культуру, успадковуючи цінності своїх предків, переймаючи і творчо осмислюючи надбання інших народів. Україна є поліетнічною державою. На її території проживають представники різних етносів, які являються носіями різних традицій. В певних випадках різні соціальні групи населення та етноси в Україні називають меншинами. Меншини - такі групи людей, які проживають на території країни протягом довгого періоду, але володіють відмінними від більшості населення рисами характеру, мовою, поведінкою, звичаями, способом життя. На перший погляд, Україна - майже етнічно однорідна (етнічні українці становлять близько трьох чвертей населення). Але соціальні дослідження свідчать, що населення України приблизно на 94% складається з трьох великих етнічних груп: україномовних українців (40%), російськомовних українців (33-34%), росіян (21%).

Номер слайду 28

Тож Україна як полікультурна держава забезпечує поліетнічний характер суспільства на основі проголошення рівноправного співіснування людей незалежно від їх раси, мови, релігійних та інших переконань. Можна сказати, що мультикультуралізм за своєю сутністю є тією національною політикою, яка, регулюючи міжнаціональні відносини, заохочує та ретельно підтримує культурний плюралізм представників різних етнічних груп (етнічну різноманітність) і разом із тим допомагає їх інтеграції в єдину політичну націю не тількив Україні, а й більшості країн світу.

Номер слайду 29

Робота з підручником ст. 50 Як ця фотографія може ілюструвати досвід Канади в оптимізації міжнародних відносин?Яких ще заходів, на вашу думку, може вжити суспільство для подолання наслідків маргіналізації для людини?

Номер слайду 30

Важливу роль у житті полікультурного суспільства відіграють відносини між представниками різних конфесій (віросповідань), тобто забезпечення конфесійної різноманітності. Релігійна сфера суспільного життя, як доводить історичний досвід, потребує постійної уваги й делікатності. Чимало збройних конфліктів і війн розпочиналися саме через релігійне протистояння. У сучасному демократичному полікультурному соціумі основою для співіснування різних конфесій вважають дотримання толерантності. Будь-які зверхність, образи, зневага тощо стосовно прибічників різних віровчень неприпустимі, вони засуджуються на моральному рівні й караються за законом.

Номер слайду 31

Міжконфесійні конфлікти, як і національні, надзвичайно небезпечні для суспільства. Це вимагає від усіх, як віруючих, так і атеїстів, уміння поважати почуття одне одного. Варто пам’ятати, що, навіть не поділяючи конфесійних уподобань іншого, ніхто не має права намагатися обмежити його невід’ємне право свободи віросповідання.

Номер слайду 32

Важливою характеристикою сучасного полікуль-турного суспільства є інклюзія — процес збільшення участі всіх громадян у житті соціуму, і насамперед тих, хто має труднощі у фізичному й розумовому розвитку. Це складний процес, пов'язаний із розробкою і реалізацією таких підходів, які дозволять кожній людині рівноправно брати участь у суспільному житті. Запорукою успішності інклюзії є те, щоб усі зацікавлені сторони активно діяли для отримання бажаного результату.

Номер слайду 33

Дайте відповіді на запитання: Що таке полікультурність?Чим відрізняються толерантність і терпимість?Чому необхідно приділяти увагу міжнаціональним відносинам?У чому полягає проблема соціальної нерівності?Чи можна усунути соціальну нерівність? Чому?

Номер слайду 34

Домашнє завдання. Опрацювати тему 1. «Я і ми. Соціальна багатоманітність» п. 3-5. Складіть перелік заходів, які необхідно вжити в Україні для становлення сучасного плюралістичного суспільства. Обґрунтуйте доцільність кожної зі своїх пропозицій.

pptx
Додано
12 листопада 2020
Переглядів
923
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку