19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Презентація Електробезпека

Про матеріал

Електробезпека

За характером дії на організм виділяють: відчутний струм, невідпускаючий струм та фібриляційний струм.

Захисне заземлення – зумисне, з метою забезпечення електробезпеки, з'єднання металевих частин електроустановки, які у нормальному стані не знаходяться під напругою, із заземлювачем

Захисне занулення - зумисне, з метою забезпечення електробезпеки, з'єднання металевих частин електроустановки, які у нормальному стані не знаходяться під напругою, із глухозаземленою нейтраллю джерела живлення

ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Величина струму, що проходить через людину, безпосередньо і найбільше впливає на тяжкість ураження електричним струмом. За характером дії на організм виділяють: відчутний струм - викликає при проходженні через організм відчутні подразнення; невідпускаючийЗахисне заземлення. струм - викликає при проходженні через організм непереборні судомні скорочення м'язів руки, в якій затиснуто провідник; фібриляційний струм - викликає при проходженні через організм фібриляцію серця.

Номер слайду 3

Пороговий відчутний струм (найменше значення відчутного струму) для змінного струму частотою 50 Гц коливається в межах 0,6-1,5 мА і 5-7 мА - для постійного струму; Пороговий невідпускаючий струм (найменше значення невідпускаючого струму) коливається в межах 10-15 мА для змінного струму і 50-80 мА - для постійного; Пороговий фібриляційний струм (найменше значення фібриляційного струму) знаходиться в межах 100 мА для змінного струму і 300 мА для постійного. Граничнодопустимий струм, що проходить через людину при нормальному (неаварійному) режимі роботи електроустановки не повинен перевищувати 0,3 мА для змінного струму і 1 мА для постійного.

Номер слайду 4

Враховуючи багатофункціональну залежність опору тіла людини від великої кількості чинників, при оцінці у мов небезпеки ураження людини електричним струмом, опір тіла людини вважають стабільним, лінійним, активним і рівнім 1000 Ом.

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Захисне заземлення Захисне заземлення – зумисне, з метою забезпечення електробезпеки, з’єднання металевих частин електроустановки, які у нормальному стані не знаходяться під напругою, із заземлювачем

Номер слайду 7

Занулення Захисне занулення - зумисне, з метою забезпечення електробезпеки, з’єднання металевих частин електроустановки, які у нормальному стані не знаходяться під напругою, із глухозаземленою нейтраллю джерела живлення

Номер слайду 8

Захисне вимкнення за напругою на корпусі

Номер слайду 9

Електроустановка з частотою струму, Гц Величина, що нормується Допустимі напруги (U,B) І струму (І, мА) При тривалості дії струму t, c 0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 3,0 3-10 50 (до 1000 В з ізольованою і заземленою нейтраллю U I 500 500 250 250 100 100 75 75 50 50 36 6 36 6 50 (більше 35 кВ з ізольованою нейтраллю U 500 400 200 130 100 66 -- 400 U I -- -- 500 500 200 200 140 140 100 100 368 8 8 Постійний струм U I 500 500 400 400 250 250 200 200 150 150 100 50 100 50

Номер слайду 10

Напруга кроку -- це напруга, яка виникає між двома точками землі, обумовлена розтіканням струму замкнення на землю при одночасному торканні їх ногами людини

Номер слайду 11

За ступенем небезпеки приміщення поділяють на три класи: 1. Без підвищеної небезпеки, які не мають ознак приміщень двох інших класів. 2. З підвищеною небезпекою, що мають одну з таких ознак: вогкі ( 75%), з провідним пилом, жаркі (+35є), можливість одночасного дотику до обладнання та заземлених металоконструкцій. 3. Особливо небезпечні, що мають одну з таких ознак: - дуже вогкі (100%); - з хімічно активними парами, газами, що руйнують ізоляцію; - ті, що мають одночасно дві або більше ознак приміщень з підвищеною небезпекою.

Номер слайду 12

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ ДНАОП 0.00-1.21-98 Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів. Для цього він повинен: - Призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку;

Номер слайду 13

- забезпечити достатню кількість електротехнічних працівників; затвердити Положення про енергетичну службу підприємства, а також посадові інструкції і інструкції з охорони праці; забезпечити перевірку знань працівників у встановлені строки; Забезпечити проведення протиаварійних, приймально-здавальних і профілактичних випробувань та вимірювань електроустановок згідно з правилами і нормами; Забезпечити проведення технічного огляду електроустановок.

Номер слайду 14

Опосвідчення електроустановок споживачів проводиться з метою перевірки відповідності фактичного стану безпеки електроустановок вимогам нормативних документів, відповідності експлуатації вимогам безпеки, наявності та стану документації і визначення електроустановок, що вичерпали свій ресурс.

Номер слайду 15

Періодичність опосвідчень стану безпеки встановлена один раз на три роки, після первинного опосвідчення. Рівень безпечного стану електроустановок оформлюється актом, у якому оцінюється стан безпеки діючого електроустаткування, наявність необхідної експлуатаційної та оперативної документації в електрогосподарстві.

Номер слайду 16

Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів (додаток 8), оформлюється комісією підприємства (організації) у складі: керівника (головного інженера) - голова комісії; начальника енергетичної служби (особи, відповідальної за електрогосподарство); начальника відділу охорони праці. Акт затверджується керівником підприємства (організації), власником.

Номер слайду 17

ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ

Номер слайду 18

5.1.3. Для безпосереднього виконання функцій щодо організації експлуатації електроустановок керівник (роботодавець) повинен призначити особу, відповідальну за електрогосподарство споживача (далі - особа, відповідальна за електрогосподарство), та особу, яка буде її заміщувати у разі відсутності. Особу, відповідальну за електрогосподарство, та особу, яка буде її заміщати, призначають з числа спеціалістів, кваліфікація яких відповідає вимогам Правил та які пройшли навчання з питань технічної експлуатації електроустановок, правил пожежної безпеки та охорони праці.

Номер слайду 19

Після успішної перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок, правил пожежної безпеки та охорони праці та присвоєння цим особам IV групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок напругою до 1000 В та V групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок напругою понад 1000 В ці особи наказом споживача допускаються до виконання своїх обов'язків. За наявності в споживача посади головного енергетика обов'язки особи, відповідальної за електрогосподарство, як правило, покладаються на нього. Допускається виконання обов'язків особи, відповідальної за електрогосподарство, та/або її заступника, за сумісництвом. Організація вищого рівня споживача може призначати особу, відповідальну за електрогосподарство, для своїх структурних підрозділів.

Номер слайду 20

5.1.4. Споживачі, у яких електрогосподарство включає тільки ввідно-розподільний пристрій, освітлювальні установки, прилади побутового призначення напругою до 220 В, особу, відповідальну за електрогосподарство, можуть не призначати. Відповідальність за технічно грамотне та безпечне користування електроустановкою за письмовою згодою територіального підрозділу Держенергонагляду покладається на керівника споживача. Ця особа повинна пройти навчання в СНЗ за 8-годинною програмою. Надалі вона проходить інструктаж в енергопостачальній організації з питань технічної та безпечної експлуатації електроустановок в обсязі знань, що відповідає II групі з електробезпеки, про що робиться запис у журналі інструктажу споживачів і в договорі про користування електроенергією.

Номер слайду 21

За умови відсутності змін в умовах виробництва та складі електрообладнання періодичність проведення інструктажів установлюється один раз на два роки. Якщо під час здійснення енергетичного нагляду будуть виявлені порушення умов експлуатації та умов електроспоживання, то постачання електроенергії повинно бути припинене або обмежене в установленому порядку до призначення на цьому об'єкті особи, відповідальної за електрогосподарство, або електроустановку необхідно передати на обслуговування спеціалізованій організації.

Номер слайду 22

5.1.5. Експлуатація електроустановок з напругою понад 1000 В, власниками яких є населення, дозволяється у разі, якщо споживач має V групу з електробезпеки або оформив договір про надання послуг щодо обслуговування електроустановок зі спеціалізованою організацією або з фізичною особою.

Номер слайду 23

Організаційні заходи Роботи в електроустановках стосовно їх організації поділяються на такі, що виконуються: ЗА НАРЯДОМ-ДОПУСКОМ ЗА РОЗПОРЯДЖЕННЯМ В ПОРЯДКУ ПОТОЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Номер слайду 24

Перелік організаційних заходів якими досягається безпека робіт в електроустановках: Затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації; призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт; оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації; підготовка робочих місць; допуск до роботи; нагляд під час виконання робіт; переведення на інше робоче місце; оформлення перерв в роботі та її закінчення.

Номер слайду 25

Працівники, відповідальні за безпеку робіт працівник, який видає наряд, розпорядження; працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця; працівник, який готує робоче місце, допуск; працівник, який допускає до роботи (допускач); керівник робіт: працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт (наглядач); члени бригади

Номер слайду 26

Технічні заходи Вимикання (зняття напруги); перевірка відсутності напруги; встановлення заземлень; вивішування плакатів безпеки; огородження робочого місця.

Номер слайду 27

Наявність та стан документації Наказ про особу, відповідальну за електрогосподарство, її професійна відповідність. - Список осіб, які мають право віддавати оперативні розпорядження, вести оперативні переговори, а також наявність переліку телефонів диспетчерів енергопостачальної організації та доступність зв'язку. - Журнал перевірки знань ПТЕ електроустановок споживачів і цих Правил. - Список електротехнічних працівників. - Медичний висновок про дозвіл на право роботи. електротехнічних працівників в електроустановках. - Список осіб, які можуть призначатися відповідальними особами.

Номер слайду 28

Перелік робіт, які можуть виконуватися за нарядом і за розпорядженням. - Перелік робіт, які проводяться в порядку поточної експлуатації. - Однолінійна схема електроустановок. - Комплект експлуатаційних інструкцій та інструкцій з охорони праці. - Журнал інструктажів. - Журнал обліку електроінструменту. - План навчання електротехнічних працівників безпеці праці. - План протиаварійних тренувань. - Журнал обліку протиаварійних і протипожежних тренувань. - Оперативний журнал. - Журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і мереж. - Журнал обліку захисних засобів.

Номер слайду 29

Журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту і інструменту з ізолювальними ручками, переносних світильників, знижувальних трансформаторів. - Журнал випробувань засобів захисту із діелектричних матеріалів. - Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями. - Графік огляду кабельних трас, кабельних споруд і повітряних ліній. - Протоколи перевірок і випробування електрообладнання, апаратура пристроїв РЗ і А, електромереж і заземлювальних пристроїв. - Паспортні карти або журнали з описом електрообладнання, що експлуатується, і захисні засоби з зазначенням технічних характеристик і зазначенням інвентарних номерів. - Креслення електромереж, установок і споруд; кабельні журнали, виконавчі креслення ПЛ і кабельних трас. - Виконавча документація підземних кабельних трас і заземлювальних пристроїв з прив'язками до будівель і постійних споруд із зазначенням місць встановлення з'єднувальних муфт і перетинів з комунікаціями.

Номер слайду 30

Вимоги до ручного електрифікованого інструмента та до виконання робіт із його застосуванням: Під час виконання робіт із використанням електроінструмента необхідно застосовувати електроінструмент таких класів: І - електроінструмент, у якого всі деталі, що перебувають під напругою, мають ізоляцію, а штепсельна вилка - заземлювальний контакт. ІІ - електроінструмент, у якого всі деталі, що перебувають під напругою, мають подвійну або посилену ізоляцію. Електроінструмент такого класу не має пристроїв для заземлювання. ІІІ - електроінструмент на номінальну напругу не вище 42 В, у якого ні внутрішні, ні зовнішні кола не повинні перебувати під іншою напругою.

Номер слайду 31

Після капітального ремонту електроінструмента опір ізоляції між деталями, що перебувають під напругою і корпусом або деталями повинен бути: - 2 мОм - для основної ізоляції - 5 мОм - для додаткової ізоляції - 7 мОм - для посиленої ізоляції Електричну міцність ізоляції електроінструмента необхідно випробовувати протягом 1 хв. такими напругами змінного струму частотою 50 Гц: - 1000 В - для електроінструмента класу І - 2500 В - для електроінструмента класу ІІ - 400 В - для електроінструмента класу ІІІ

Номер слайду 32

Номер слайду 33

Напруга холостого ходу джерел струму для дугового зварювання за номінальної напруги електричної мережі не повинна перевищувати: - 80 В ефективного значення - для джерел змінного струму ручного дугового та напівавтоматичного зварювання - 140 В ефективного значення - для джерел змінного струму автоматичного дугового зварювання - 100 В середнього значення - для джерел постійного струму.

Номер слайду 34

Опір ізоляції обмоток зварювальних трансформаторів та перетворювачів струму повинен вимірюватись після закінчення всіх видів ремонтів, але не рідше 1 разу на 12 міс. Опір ізоляції обмоток трансформатора відносно корпусу та між обмотками повинен бути не менше 0,5 МОм. Опір ізоляції струмовідних частин зварювального ланцюга (кабелі електродотримачі) повинен бути не менше 0,5 МОм.

Номер слайду 35

Приєднання зварювальних установок до електричної мережі та від'єднання їх від неї повинні виконувати електротехнічні працівники підприємства, які експлуатують цю електромережу. Довжина первинного ланцюга, що з'єднує пункт живлення з пересувною зварювальною установкою, не повинна перевищувати 10 м. На корпусі зварювального трансформатора або перетворювача повинні зазначатись: інвентарний номер, дата проведення наступного вимірювання опору ізоляції та належність цеху (дільниці тощо).

Номер слайду 36

Електрозварники, які працюють на висоті, повинні мати спеціальні сумки для електродів та металеві вогнетривкі ящики для збирання недогарків. Біля постійних та тимчасових місць виконання електрозварювальних робіт необхідно встановлювати металеві ящики для збирання недогарків.

ppt
До підручника
Захист Вітчизни (рівень стандарту, профільний, для юнаків) 10 клас (Мусієнко І.І., Кучерина С.Є., Крамаренко О.Б.)
Додано
23 жовтня 2018
Переглядів
2331
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку