Презентація "Формування природничої компетентності учнів початкових класів з використанням проектної технології"

Про матеріал

Матеріали презентації "Формування природничої компетентності учнів початкових класів з використанням проектної технології" допоможуть вчителю початкових класів формувати природничу компетентність учнів за допомогою проектної технології, результатом якої можуть бути лепбуки та інтелект-карти.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Номер слайду 2

МЕТАосвітньої галузі “ Природознавство ” – формування природознавчої компетентності через: засвоєння системи інтегрованих знань про природу; засвоєння способів пізнавальної діяльності;розвиток ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності та природоохоронної практики.

Номер слайду 3

Предметна природознавча компетентність –особистісне утворення, що характеризує здатність учня розв’язувати доступні соціально та особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними об’єктами природи у сфері відносин «людина — природа» .

Номер слайду 4

Об'єкти вивчення у змісті курсу: нежива та жива природа, гуманне, екологічно усвідомлене ставлення до природи; цілісність природи; взаємозв'язки між живою й неживою природою; причинно-наслідкові зв'язки в природі; природа та людина як єдине ціле; унікальність Землі як планети Сонячної системи; життя як найбільша цінність; діяльність людини в природи та її значення; природа України та рідного краю; екологічні проблеми, що виникають унаслідок господарської діяльності людини; охорона природи України та рідного краю; енергозбереження в побуті як елемент екологічної культури.

Номер слайду 5

Умови реалізації завдань природничої компетентності: природне розвивальне середовище; створення умов для спілкування дітей з об'єктами природи; організація активної діяльності дітей у природі.

Номер слайду 6

Критерії відбору об'єктів для формування компетентностей: відповідність державному стандарту початкової загальної освіти; відповідність сучасним знанням про природу; інтеграція пропедевтичних знань з біології, географії, фізики, астрономії, хімії та екології; можливість змістової основи для реалізації міжпредметних зв'язків у початковій школі.

Номер слайду 7

Номер слайду 8

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТІВ – сукупність навчально-пізнавальних прийомів, за допомогою яких учні набувають компетенцій планування та самостійного використання певних практичних завдань з обов'язковою презентацією результатів, що забезпечує діяльнісний підхід до освітньо-виховного процесу.

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Принципи організації проектної діяльності: реальне партнерство учасників; прагматичність, практичність результатів; спрямованість на вирішення конкретної проблеми; орієнтація на короткотермінові проекти.

Номер слайду 11

Специфіка використання проектної технології в початкових класах: рахування вікових та психологічних особливостей учнів; усі етапи проектної діяльності контролюються вчителем; проекти в більшості випадків – короткотривалі.

Номер слайду 12

Школярі навчаються: планувати свою роботу, заздалегідь прогнозуючи її результати; використовувати різноманітні джерела інформації; аналізувати та порівнювати факти; аргументувати власні судження; приймати рішення; установлювати соціальні контакти, розподіляти обов'язки, взаємодіяти; створювати реальний “кінцевий продукт”; представляти результати перед аудиторією; оцінювати свою діяльність та діяльність партнерів.

Номер слайду 13

Проектна діяльність молодших школярів передбачає: чітке формулювання мети проекту, завдань та планування дій; покрокова розробка проекту, з переліком конкретних дій, з вказівкою виходів, термінів, відповідальних; вибір форми проектної діяльності: індивідуальна, групова, колективна; пошук інформації, яка потім буде оброблятися, систематизуватися, узагальнюватися; результати роботи над проектом – певний кінцевий продукт; презентація кінцевого продукту; з'ясування практичного використання отриманих знань під час підготовки та захисту проекту.

Номер слайду 14

Особливості проектної діяльності: здійснюється як у процесі навчання, так і в позакласній діяльності; всебічне та систематичне дослідження проблеми і розробка конкретного кінцевого продукту; отримання практичного результату; реалізація здобутих знань і вмінь на практиці, набуття певних компетентностей; рефлексія спільної роботи.

Номер слайду 15

Етапи роботи над проектом{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Етапи. Діяльність. Пошуковий. Визначення теми проекту, пошук та аналіз проблеми, висунення гіпотези, постановка мети, обговорення методів дослідження. Аналітичний. Аналіз вхідної інформації, пошук оптимального способу досягнення мети проекту, побудова алгоритму діяльності, покрокове планування роботи. Практичний. Виконання покрокових запланованих заходів. Презентаційний. Оформлення остаточних результатів, підготовка і проведення презентації, “захист“ проекту. Контрольний. Аналіз результатів, корекція, оцінка якості проекту, рефлексія. Етапи роботи над проектом

Номер слайду 16

Типологія проектів{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Етапи. Діяльність. За пріоритетним видом діяльностіТворчі, соціальні, дослідницькі, рольові, пошукові, ігрові, навчальні. За предметно-змістовою сферою інтересів. Екологічні, правові, філологічні, інформаційні, екологічні, художні. За участю в розробціІндивідуальні, колективні, парні, групові. За характером партнерських взаємодій. Кооперативні, змагальні, конкурсні. За терміном виконання. Короткотривалі, середньої тривалості, тривалі. За рівнем реалізації міжпредметних зв'язків. Монопредметні, міжпредметні. За формою представлення. Пленарні, стендові, мультимедійні, рольові, творчі.

Номер слайду 17

Критерії оцінювання проектної діяльності: активність учасників проекту; глибина розкриття проблеми; характер спілкування членів групи; практична цінність результату; мовленнєвий рівень учнів під час презентації проектів.

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Лепбук – новітній спосіб організації навчальної діяльності школярів. Це гра, творчість, пізнання і дослідження нового, повторення і закріплення вивченого, систематизація знань і просто цікава форма спільної діяльності. Лепбук являє собою папку або міні-книжку, в якій систематизовані знання з якоїсь теми. Така книжка має багато кишеньок, конвертиків для вивчення матеріалу.

Номер слайду 20

Інтелект - карта – це спосіб зображення процесу мислення за допомогою схем і образів, а також засіб для вирішення завдань та підвищення якості навчання. 

Номер слайду 21

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

pptx
Додано
8 серпня 2018
Переглядів
951
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку