6 травня о 18:00Вебінар: Література: секрети організації ефективних підсумкових уроків вивчення творчості письменника

Презентація "Формування ринкової економіки в Україні 1991-2004 роки (ЗНО)"

Про матеріал
Презентація "Формування ринкової економіки незалежної України 1991-2004 рр. (ЗНО)" можна використовувати, як під час підготовки учнів до ЗНО, так і під час звичайного уроку та під час дистанційного навчання. Акцентовано увагу на основних проблемах. Включено тести для закріплення теми. Можна переглянути мій відеоролик "Формування ринкової економіки (1991-2004) ЗНО" https://www.youtube.com/watch?v=AFVpV5rjl8U
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема уроку «Формування ринкової економіки в 1991 – 2004 роках»Історія України, 11 клас. Одеська загальноосвітня школа №45 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської областіРозробила вчителька історіїТетяна Вікторівна Пекар

Номер слайду 2

ПЛАН1. Стан господарства України після розпаду СРСР. Позитивні і негативні явища. 2. Економічна криза 90-х років. Л. Кравчук. 3. Формування ринкової економіки. Л. Кучма.4. Становлення грошової одиниці в Україні (1992 – 1996 рр.).5. Сертифікатна приватизація.

Номер слайду 3

Основні терміни

Номер слайду 4

1. Стан господарства України після розпаду СРСР. Позитивні і негативні явища.

Номер слайду 5

СТАН ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ПІСЛЯ РОЗПАДУ СРСР Фактори впливу. Більшість українських підприємств підпорядковані центру. 72% господарських зв’язків замикалися на Росії. Відсутня різноманітність форм власності та їх ефективного захисту. Екстенсивний розвиток, диспропорційність, застарілість матеріально-технічної бази, високий рівень мілітаризації економіки. Головні завдання. Реформувати економіку на ринкових принципах: роздержавлення, приватизація,рівноправність різних форм власності. Структурна перебудова промисловості на основі ресурсозбереження, переорієнта-ція з важкої промисловості на громадське споживання. Економічна кооперація всередині України та з іноземними державами. Входження до світового ринку. Основні труднощіВідсутність чіткої економічної програми. Нерішучість, повільність, непослідовність у проведенні нагальних економічних реформ. Політична нестабільність, часта зміна урядів. Відсутність правової бази для розвитку ринкової економіки. Енергетична криза: Україна забезпечена власними енергетичними ресурсами лише на 45 – 50%.

Номер слайду 6

«Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах. ... Українська РСР має право на свою частку в загальносоюзному багатстві. ... Відносини Української РСР з іншими радянськими республіками будують- ся на основі договорів, укладених на принципах рівноправності, взаємоповаги і невтручання у внутрішні справи...»Наведені положення документа декларують право України на. А плюралізм. Б суверенітет. В незалежність. Г гласність. Б суверенітет.

Номер слайду 7

Висококваліфікована і дешева робоча си-ла (працездатне населення складає біль-шу половину населення України). Високий рівень освіти. Значний науковий потенціал (220 тис. нау-ковців), розвиненість мережі наукових ус-танов, розвиток фундаментальних і прик-ладних наукових досліджень. Значні природні багатства. Розвиненість транспортної мережі (заліз-ниці, порти, газо- і нафтопроводи тощо). Великий морський і річковий флот. Здатність промисловості випускати вели-кий перелік продукції, ракети і космічну техніку в тому числі. Значний потенціал розвитку сільського господарства (висока природна родю-чість ґрунтів). ПОЗИТИВНІ ФАКТОРИ НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ Економіка України була складовою загальносо-юзного економічного комплексу. Деформація структури економіки: переважання важкої промисловості та енергетики (70 %). Відсутність у більшості галузей завершеного циклу виробництва товарів (80 %). Висока енергозатратність та енергозалежність. Неконкурентоспроможність більшої частини промислової продукції на світовому ринку.80 % підприємств працювало на потреби війсь-ково-промислового комплексу (ВПК). Несформованість власної банківської і фінансо-вої системи. Відсутність законодавчо-нормативної бази для функціонування економіки в умовах ринку. Негативні наслідки невдалих економічних ре-форм періоду перебудови. Відсутність чіткої програми дій щодо реформу-вання економіки. Хронічна криза і затратність сільського господарств.

Номер слайду 8

НЕГАТИВНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ на поч. 90-х років ІНФЛЯЦІЯГІПЕРІНФЛЯЦІЯДЕВАЛЬВАЦІЯГРОШОВА ЕМІСІЯ БАРТЕРСПЕКУЛЯЦІЯЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ, ПЕНСІЙ, СТИПЕНДІЙБЕЗРОБІТТЯРІЗКЕ ПАДІННЯ ДОХОДІВ ПРАЦЮЮЧИХЗНЕЦІНЕННЯ ОСОБИСТИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ ГРОМАДЯН СУТТЄВЕ ПАДІННЯ РІВНЯ СПОЖИВАННЯ внаслідок скорочення прибутків. ШВИДКЕ СОЦІАЛЬНЕ РОЗШАРУВАННЯ В СУСПІЛЬСТВІЗРОСТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУГИ В СУСПІЛЬСТВІ (страйки, мітинги)КОРУПЦІЯ, «ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА», КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИВИВЕЗЕННЯ КАПІТАЛУ ЗА КОРДОННЕДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Номер слайду 9

НЕГАТИВНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ІНФЛЯЦІЯ - процес знецінення паперових грошей, падіння їх купівельної спроможностіСПЕКУЛЯЦІЯ – закупка товарів за цінами нижче ринкових та їх перепродаж за більш високими. БАРТЕР – прямий безгрошовий обмін товарами або послугами. ГІПЕРІНФЛЯЦІЯ (від гр. «підвищення», «надмірність»; лат. «розбухання») – надмірне переповнення каналів грошового обігу масою надлишкових паперових грошей порівняно з потребами обороту в них, що спричиняє знецінювання грошової одиниці. ДЕВАЛЬВАЦІЯ (лат. «віддалення, скасування, припинення») – законодавче зменшення золотого змісту (вартості) грошової одиниці, зниження курсу паперових грошей щодо золота або іноземної валюти. Прикладом може бути зіставлення гривні і долара: 1996 р. 1$ : 1, 76 гривні; 2010 1$ : 8 гривні; 2020 1$ : 24 гривні. ЕМІСІЯ, ГРОШОВА ЕМІСІЯ (лат. «випуск») – 1) випуск банкнотів, паперових грошей та цінних папе-рів державними установами та АТ; 2) випуск не підкріплених реальними товарами паперових гро-шей при недостатній кількості готівки та для покриття дефіциту державного бюджету, як правилопроводиться владою під час кризи.

Номер слайду 10

1 Д 2 Б 3 А 4 ВУвідповідніть поняття та їх визначення.{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}1Інфляція. АЗакупка товарів за цінами нижче ринкових та їх перепродаж за більш високими цінами.2 Емісія. БВипуск в обіг грошей і цінних паперів.3 Спекуляція. ВПрямий безгрошовий обмін товарами або послугами.4 Бартер. ГПередача державної чи комунальної власності за плату чи безкоштовно в приватну власність. ДПроцес знецінення паперових грошей, падіння їх купівельної спроможності.

Номер слайду 11

2. Економічна криза 90-х років. Л. Кравчук

Номер слайду 12

поч. 1990-х - 1999 рр. – економічна криза, стрімкий обвал економіки1991 р. – закони «Про власність», «Про селянське (фермерське) господарство, «Про форми власності на землю», «Про приватизацію майна державних підприємств»25 жовтня 1991р. –  «Основні напрями економічної політики в умовах незалежності»31 жовтня 1991р. – «Концепція роздержавлення і приватизації підприємств, землі і житлового фонду».10 січня 1992 р. – запровадження купоно-карбованців багаторазового використання як прообразу національної валюти урядом В. Фокіна. Запровадження «шокової терапії», лібералізація ринкової торгівлі і повна свобода ринкових цін. Вихід із рубльової зони.1992 р. – лібералізація цін: ціни на газ збільшилися у 100 разів, на нафту – у 300 разів. Почала розкручуватися спіраль інфляції.10 березня 1992 р. – «Основи національної економічної політики України», які перед-бачали роздержавлення й приватизацію, структурну перебудову і модернізацію промисловості.за 1992 рік – початок інфляційних процесів: купоно-карбованці знецінилися в 21 раз, 1993 р. – гіперінфляція – знецінення купоно-карбованців в 103 рази.липень 1993 р. – Верховна Рада України схвалила «Основні напрямки зовнішньої політики України» (неодмінна умова – активне та повномасштабне входження до світового партнерства) 1994 р. – пік інфляції в Україні Президент ЛЕОНІД КРАВЧУК. ХРОНОЛОГІЯ

Номер слайду 13

{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ ПРИ ВЛАДІ ПІБквітень 1991 — жовтень 1992 рр. Фокін Вітольд Павлович жовтень 1992 — жовтень 1992 рр. Симоненко Валентин Костянтинович (в. о.) жовтень 1992 — вересень 1993 рр. Кучма Леонід Данилович вересень 1993 — червень 1994 рр. Звягільський Юхим Леонідович (в. о.) ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ УКРАЇНИ під час президентства Леоніда Кравчука (1991 - 1994) ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ УКРАЇНИ під час президентства Леоніда Кучми (1994-2002) {5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ ПРИ ВЛАДІ ПІБчервень 1994 — березень 1995 рр. Масол Віталій Андрійович березень 1995 — травень 1996 рр. Марчук Євген Кирилович травень 1996 — червень 1997 рр. Лазаренко Павло Іванович червень 1997 — липень 1997 р. Дурдинець Василь Васильович (в. о.) липень 1997 — грудень 1999 рр. Пустовойтенко Валерій Павлович грудень 1999 — травень 2001 рр. Ющенко Віктор Андрійович травень 2001 — листопад 2002 рр. Кінах Анатолій Кирилович листопад 2002 — грудень 2004 рр., грудень 2004 — січень 2005 рр., серпень 2006 — жовтень 2007 рр., до 18 грудня 2007 рр. (в. о.) Янукович Віктор Федорович 7 грудня — 28 грудня 2004 р., 5 січня — 24 січня 2005 р. Азаров Микола Янович (в. о.) ЧАСТА ЗМІНА УРЯДІВВІДСУТНІСТЬ ЕКОНОМПРОГРАМКОРУМПОВАНІСТЬ

Номер слайду 14

ЕКОНОМІЧНА КРИЗА 90-х років. Президент – Л. КРАВЧУК РОЗДЕРЖАВЛЕННЯНД (1991-1994) скоротився на 56%; стагнація (застій) в економіціЗакони «Про власність», «Про приватизацію майна державних підприємств»НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД Улітку 1994 р. тіньовий сектор зріс до 60%ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА Сформовано банківську систему. ФІНАНСИ, БАНКИ Січень 1992 р. – введено купоно-карбованці – прообраз націіонал. валюти. НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА З осені 1992 р. > 50% → гіперінфляція; у 1993 р. – 10200% найбільша в світі ІНФЛЯЦІЯ Дефіцит держбюджету. Підприємства ухилялися від сплати податків, які складали до 90%. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 1991 – 1994 рр. - змінилося 4-и уряди. Відсутність економічної програми. УРЯД Ринкове ціноутворення → стрімке зростання цін; підприємства-монополісти;на 50% скорочення вир-ва товарів народного споживання; масова зупинка підприємств, зростання боргів по з/платі і соціальним виплатам. ПРОМИСЛОВІСТЬ Лібералізація цін; ціни на газ збільшилися у 100 разів, на нафту – у 300 разів. ЕНЕРГЕТИКА Безробіття; зубожіння, скорочення купівельної спроможності. Знецінення зарплати; середній рівень - 25$ в місяць. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Номер слайду 15

За період 1990—1994 рр. ВНП скоротився на 44 %, обсяг промислової продукції - на 41 %, національний дохід - на 54 %. У 1994 р. спад промислового виробництва досяг свого максимуму — 27,7 %. Рівень інфляції був найвищим у світі — понад 10 200 %. За межею бідності опинилося 64 % населення. Трудова міграція за кордон. Депопуляція населення України. НАСЛІДКИ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Зубожіння населення. Панування бартеру. Хронічний дефіцит. Знецінення зарплат.

Номер слайду 16

Про яке явище йдеться у цитованому документі?«Найбільшим негативом 1990-х років було вимивання активної, продуктивної частини населення – людей молодого та середнього віку – за межі держави. За офіційними даними, Україна втратила близько 3,5 млн. осіб, третина з яких – кваліфіковані фахівці». А дефіцит робочої сили. Б депопуляцію. В трудову міграцію. Г соціальну диференціацію. В трудову міграцію

Номер слайду 17

Які терміни характеризують явища в економіці України в 1991 — 1994 рр.? Про що свідчить фото?А ринкові відносини, номенклатура. Б мирний шлях здобуття Україною незалежностіВ кризовий стан економіки й падіння виробництва. Г дефіцит товарів, гіперінфляціяг) дефіцит товарів, гіперінфляція

Номер слайду 18

Яку модель переходу до ринкової економіки обрала Україна?А копіювання російських реформ. Б створення в надрах командної системи елементів ринкових відносин. В еволюційний перехід до ринкових відносин. Г шлях «шокової терапії»Г шлях «шокової терапії»

Номер слайду 19

Які чинники сприяли зубожінню населення, збільшення заборгованості по зарплаті в Україні в 1991 — 1994 рр.?А незавершеність формування української націїБ мирний шлях здобуття Україною незалежностіВ кризовий стан економіки й падіння виробництва. Г корупція й хабарництво у вищих ешелонах влади. В кризовий стан економіки й падіння виробництва

Номер слайду 20

Про яке явище економіки йде мова.«У 1994 році економіці країни загрожувало повне банкрутство. ВВП порівняно з 1993 роком скоротилося майже на чверть. Ціни зросли в 102 рази. Експерти МВФ уважали, що економічна ситуація в Україні в 1994 році була найгіршою в світі, за винятком тих країн, де велися бойові дії»: А дефляція;Б гіперінфляція;В лібералізація цін;Г дефіцит. Б гіперінфляція

Номер слайду 21

Визначте причини невдач економічної політики у перші роки незалежної України (3 відповіді):1 політична нестабільність, часта зміна урядів2 зниження інфляції3 становлення фондового, товарного, грошового та валютного ринків4 відсутність чіткої економічної програми5 відсутність правової бази для розвитку ринкової економіки6 реформування соціальної сфери7 Затвердження державної символіки України.1 політична нестабільність, часта зміна урядів3 становлення фондового, товарного, грошового та валютного ринків4 відсутність чіткої економічної програми

Номер слайду 22

Укажіть про яке економічне явище йде мова?«Моїй колежанці, яка тоді працювала в газеті «Ратуша» набірницею, видали зарплату двома електричними м’ясорубками. Ну,.. вона продала мені другу, бо їй треба було за щось жити. Це така тоді була загальна практика.» З інтерв'ю із Наталею Космолінською для виставки фотографій Тадеуша Рольке «Завтра буде краще». Записано влітку 2016 року. А дефляція;Б гіперінфляція;В бартер;Г дефіцит. В бартер

Номер слайду 23

3. Формування ринкової економіки. Л. Кучма.

Номер слайду 24

2-16 вересня 1996 р. – запровадження нової національної валюти – гривні. 8 вересня 2000 р. – уряд В. Ющенка уперше в історії ліквідував заборгованість із пенсій і майже ліквідував заборгованість із зарплат у бюджетній сфері.15 грудня 2000 р. – зупинено діючий реактор Чорнобильської АЕС, остаточне закриття АЕС.квітень 2001 р. – більшість ВР України відправила у відставку уряд В. Ющенка.жовтень 2001 р. – ухвалення ВР України Земельного кодексу.2004 р. – ВВП до 12,3% за рік, або 60% від рівня 1990 року. Президент ЛЕОНІД КУЧМА. ХРОНОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 1994 – 2004 рр. Президент - Л. КУЧМА 1991 – 1994 рр. - змінилося 9 урядів. УРЯД ПОЗИКИ МВФ Надання позик МВФ після визнання - в Україні формується ринкова економіка. ВИРОБНИЦТВОПризупинено падіння виробництва, гальмування економічної кризи. ПРИВАТИЗАЦІЯЗдійснення масової приватизації → ваучери; формування приватного сектору економіки. «Прихватизація» - відсутність аукціонів, недостатній рівень іноземних інвестицій. ФІНАНСОВА СФЕРАПодолання гіперінфляції; запровадження в обіг національної валюти – гривні (1 вересня 1996 р.). Курс долара – 1,75 – 1,9 грн. З 2000 р.- екон.зростання. ОЛІГАРХІЯСформувався олігархічний капітал, як ФПГ – фінансово-промислові групи, політико-економічні клани (СКМ – Р. Ахметов, ICD – С. Тарута, «Інтертайп» -В. Пінчук, «Приват» - І. Коломойський).

Номер слайду 25

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 1994 – 2004 рр. Президент - Л. М. КУЧМА Надвисока частка підприємств паливно-енергетичного комплексу та металургії – 60%. Скоротилася частка сучасних наукомістких, конкурентно-спроможних виробництв. ПРОМИСЛОВІСТЬСеляни отримали земельний пай та право вільно ним розпоряджатися. Не-значна частина зайнялася індивідуальним сільськогосподарським виробництвом. Вільний вихід із колгоспів. Завершено приватизацію присадибних ділянок. Відсутній ринок землі. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО Підвищено зарплати, стипендії та пенсії. Зріс життєвий рівень населення. Диференціація населення: збільшення розриву у доходах. СОЦІАЛЬНА СФЕРА2005 р. – надання Україні статусу держави з ринковою економікою. ЕКОНОМІКА НАСЛІДКИ: Формування олігархії, ФПГБартерні угоди, приватизація – збагачення людей влади. Недосконале податкове законодавство. Розквіт «тіньової економіки», «чорного ринку». Бюрократизація. Корупція. Недостатні темпи соціально-економічних реформ. Припинення падіння обсягів виробництва. Гальмування економічної кризи.

Номер слайду 26

«ПРИХВАТИЗАЦІЯ» — умовна назва; придбання державної власності у процесі приватизації незаконним шляхом або за навмисно заниженою ціною. СЛОВНИК. НЕГАТИВНІ ЯВИЩА «БІЗНЕС-ОЛІГАРХ» — представник великого капіталу. Термін – аналог західного терміну «бізнес-магнат» для країн пострадянського простору і часто вказує на значний політичний вплив, окрім великих статків. «УКРАЇНСЬКІ ОЛІГАРХИ» — група осіб, що набула статків чи збагатилася завдяки контролю влади загалом або її гілок, корупції та іншими нелегальними шляхами, які з'явилися на політичній і економічній арені України за добу незалежності. Особи. Які стали надбагатими не шляхом економічної діяльності, а внаслідок пограбування вже створеного іншими людьми національного багатства. «КОРУМПОВАНИЙ» (від лат. «підкупний») — продажний, підкупний.«КОРУПЦІЯ» (від лат. «підкуп») — продажність, підкупність державних, політичних і громадських діячів, а також урядовців і службовців державного апарату. КРИЗА ЕКОНОМІЧНА – розлад, занепад, загострення суперечностей, складний стан; глибокі по-рушення в процесі відтворення. Що проявляються в надвиробництві товарів порівняно з пла-Тоспроможним попитом на них, скороченні виробництва, розладі грошових і кредитних відносин.

Номер слайду 27

Динаміка зростання ВВП України (1990 – 2004 рр.)

Номер слайду 28

10 січня 1992 р. – запровадження купонів багаторазового використання як прообразу національної валюти. Були в користуванні до вересня 1996 року. 4. СТАНОВЛЕННЯ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ В УКРАЇНІ (1992 – 1996 рр.) 1 вересня 1996 р. – запровадження національної валюти – гривні. Обмін 100 тис. купоно-карбован- ців за 1 гривню. Обмінний курс до долара – 1,75 – 1,9. НАСЛІДКИ:стабільність грошової системи держави; знижено інфляцію; подолано кризу неплатежів із зарплат, пенсій, стипендій;склалися передумови виходу з кризи в 1999-2001 рр.

Номер слайду 29

Яка із зазначених нижче подій відбулася того ж року що і прийняття Верховною Радою Конституції незалежної України?А Вступ України до Ради Європи. Б Запровадження національної валюти — гривніВ Політ у космос першого космонавта України Л. Каденюка. Г Отримання Україною статусу країни з ринковою економікою. Б Запровадження національної валюти - гривні

Номер слайду 30

1995-1998 рр. - сертифікатна приватизація (19 млн. громадян України отримали ваучери). Формально стали акціонерами приватних компаній.1999 р. - грошова приватизація. Приватизаційний майновий сертифікат. Ваучер. Отримання громадянами України приватизаційних майнових сертифікатів (ваучерів) 5. СЕРТИФІКАТНА ПРИВАТИЗАЦІЯ Приватизація – процес передачі державної та муніципальної власності за плату чи безкоштовно у приватну власність фізичних або юридичних осіб. Це один із головних напрямків переходу від командної економіки до ринкової. НАСЛІДКИ 1995-1998:роздержавлено 50 тис. об'єктів, з них 11 тис. середніх і великих підприємств;приватизовано 90% підприємств тор-гівлі і громадського харчування;створено 40 тисяч малих підприємств; подолано товарний дефіцит; склалися умови для формування середнього класу; утворився фондовий і позафондовий ринок, фондові біржі; «прихватизація», утворення ФПГ.

Номер слайду 31

Значні бюрократичні обмеження організації та ведення бізнесу. Висока банківська ставка по кредитам. Обмеження ведення бізнесу: бюрократизація, недоступність кредитів

Номер слайду 32

Бізнес 90-х років ХХ ст. Пам’ятник підприємцю 1990-х рр. із так званою «кравчучкою» (візком). Слов’янськ (Донецька обл.). 2006 р. БІЗНЕС ПО-УКРАЇНСЬКІ

Номер слайду 33

На якій особливості становлення підприємництва в незалежній Україні акцентує увагу карикатура?А надмірних фізичних навантаженнях на бізнесменів. Б стрімкому збільшенні прибутковості бізнесу. В недостатній фаховій підготовці підприємців для ведення бізнесу. Г значних бюрократичних обмеженнях організації та ведення бізнесу. Г значних бюрократичних обмеженнях організації та ведення бізнесу

Номер слайду 34

Передача державної або муніципальної власності за плату або безкоштовно у приватну власність – це … А – госпрозрахунок. Б – оренда. В – приватизація. Г – рентабельність. В – приватизація.

Номер слайду 35

Про яке нове економічне явище 1995-1998 років свідчить зображення. А – госпрозрахунок. Б – оренда. В – приватизація. Г – рентабельність. В – приватизація.

Номер слайду 36

«Тіньова» економіка, яка в другій половині 1990-х рр., за оцінками фахівців, «...загальмувала не тільки ринкові реформи. а й вкладання іноземними інвесторами капіталів в Україну», - це сфера вияву економічної активності, спрямованої на. А отримання доходів від здійснення заборонених видів діяльності або на ухилення від державного контролю та сплати податків. Б перерозподіл національного доходу в інтересах окремих класів, соціальних (найбідніших або найбагатших) верств населення. В законодавче закріплення повного або часткового звільнення певного виду підприємницької діяльності від сплати податків. Г заохочення суб'єктів господарювання до розвитку виробництва, підвищення його ефективності та економічного зростання. А отримання доходів від здійснення заборонених видів діяльності або на ухилення від державного контролю та сплати податків

Номер слайду 37

Становлення ринкової економіки, запровадження лібералізації цін призвело до гіперінфляції у період президентства. А Леоніда Кучми. Б Віктора Ющенка. В Віктора Януковича. Г Леоніда Кравчука. Г Леоніда Кравчука

Номер слайду 38

Приборкання гіперінфляції, яка була спричинена переходом до ринкової економіки, відбулося під час президентства. А Леоніда Кучми. Б Віктора Ющенка. В Віктора Януковича. Г Леоніда Кравчука. А Леоніда Кучми

Номер слайду 39

Яка риса соціально-економічного розвитку притаманна була Україні протягом 1991 – 1994 рр.?А диференціація суспільства за майновою ознакою. Б стрімке зростання дефіциту споживчих товарів. В перевищення економічних показників часів Української РСРГ інтеграція української економіки з економікою Європейського Союзу. Б стрімке зростання дефіциту споживчих товарів

Номер слайду 40

Яка риса соціально-економічного розвитку притаманна була Україні протягом 1998 – 2004 рр.?А диференціація суспільства за майновою ознакою. Б стрімке зростання дефіциту споживчих товарів. В перевищення економічних показників часів Української РСРГ інтеграція української економіки з економікою Європейського Союзу. А диференціація суспільства за майновою ознакою

Номер слайду 41

Увідповідніть подію та рік, коли вона відбулася.1 обрання України членом Ради Європи (РЄ)2 вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ)3 запровадження національної грошової одиниці – гривні4 підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС)А 1995 р. Б 1996 р. В 2004 р. Г 2008 р. Д 2014 р.

Номер слайду 42

Увідповідніть описані явища соціально-економічного життя та період історії України, для якого вони було характерним.1 «Основна частина підприємств місцевого значення перейшла з відання союзних міністерств у підпорядкування обласних рад депутатів. Місцеві органи влади одержали широкі права у вирішенні матеріально-фінансових питань...»2 «Економічне протистояння, що виникло внаслідок внесення митною службою Росії усіх українських імпортерів до переліку "ризикованих", призвело до блокади поставок товарів з України до Росії...»3 Понад мільйон осіб, винних у порушенні антиалкогольного законодавства, зазнали адміністративних стягнень. У Закарпатті та в Криму знищили виноградники унікальних сортів...»4 «Продовольча програма виходить із необхідності скоротити імпорт продовольства з капіталістичних країн, оскільки деякі держави прагнуть перетворити продаж зерна на засіб політичного тиску...»А «післявоєнна відбудова» (1945 — початок 1950-х рр.)Б «відлига» (1953–1964 рр.)В «застій» (середина 1960-х — початок 1980-х рр.)Г «перебудова» (1985–1991 рр.)Д «незалежність» (1991 р. — початок ХХІ ст.)

Номер слайду 43

Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Шилюк Мирослав
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Волкова Вікторія Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
zip
Додано
27 березня 2020
Переглядів
5649
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку