Презентація інтегрованого уроку з алгебри та фізики 7 клас на тему "Лінійна функція, її графік"

Про матеріал

Презентація з досвіду роботи з питаня інтеграції знань з математики та фізики з природничими наками для формування екологічної компетентності учнів. Сприяє вихованню у учнів почуття цікавості та любові до вивчення фізики та алгебри в 7 класі.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Інтеграція знань з математики та фізики з природничими науками для формування екологічної компетентності учнів

Номер слайду 2

Підготувала: вчитель математики та фізики. Дем’янівської ЗОШ І-ІІ ступенів. Верхоляк Я. С.

Номер слайду 3

“Повноцінними є тільки знання,які дитина здобула власною активністю”Йоганн Песталоцці

Номер слайду 4

Уроки математики  – це напружена, науково організована й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем, яка розвиває творчі здібності учнів; сприяє здобуванню знань учнями самостійною роботою думки;  стимулює роботу з додатковою літературою; розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення; формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності. Василь Сухомлинський у книзі « Сто порад учителю»  писав: «Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці…».  Завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там природою. То ж виявлення розумової обдарованості (інтелектуальної чи творчої), спеціальних здібностей у дітей, їх розвиток і реалізація є однією з актуальних проблем на сучасному етапі розвитку педагогічної теорії та практики.

Номер слайду 5

З точки зору компетентнісно зорієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу, зміст математичної освіти має бути спрямований на досягнення таких цілей: інтелектуальний розвиток учнів, формуваня видів мислення, характерних для математичної діяльності і необхідних людині для повноцінного життя у суспільстві;оволодіння прийомами математичної діяльності, які необхідні у вивченні суміжних предметів для продовження навчання та в практичній діяльності;формування уявлень про математику як форму опису і метод пізнанння дійсності;виховання учнів у процесі навчання математики; формування позитивного ставлення та інтересу до математики.

Номер слайду 6

Формування екологічної компетентності є пріоритетним в процесі навчання та виховання  учнів. Екологічна компетентність –  це система знань і вмінь, які дозволяють особистості розуміти екологічні проблеми і знаходити шляхи їх вирішення, вміння пропагувати і втілювати в життя екологічні знання та самому дотримуватись екологічних норм поведінки чутливе сприйняття екологічних проблем в Україні та світі, а також, що це спосіб забезпечити нашу планету від подальшого руйнування. Розкриті можливості для формування в учнів відповідального ставлення до природи, власного здоров’я, нового світосприйняття та новий підхід до діяльності, що ґрунтується на формуванні ноосферо-гуманітарних та екологічних цінностей, підвищення рівня екологічної свідомості, розвитку пізнавальних інтересів учнів, розширення їх світогляду.

Номер слайду 7

процедурна компетентність – уміння розв’язувати типові математичні та фізичні задачі.логічна компетентність – володіння дедуктивним методом доведення та спростування тверджень.технологічна компетентність – володіння сучасними математичними пакетами.дослідницька компетентність – володіння методами дослідження практичних та прикладних задач математичними методами. Математичні та фізичні компетентності

Номер слайду 8

це в основному урок систематизації та узагальнення знань, умінь і навичок учнів, його структурою є: повідомлення теми, цілей та зав­дань уроку; мотивація навчальної діяльності учнів; актуаліза­ція та корекція опорних знань; повторення й аналіз основних фактів, подій, явищ; творче перенесення знань і навичок учнів у нові ситуації; узагальнення та системати­зація знань учнів, основних ідей та наукових теорій, предметів, що є складо­вими інтегрованого уроку. Завдання вчителя полягає в тому, щоб встановлювати міжпредметні зв'язки для розробки інтегрованих уроків та їх проведення. Визначення теми уроку, обговорення його змісту й методики проведення, складання плану вимага­ють творчого підходу та комбінованого погляду на тему. Інтегровані уроки цілеспрямо­вані й певною мірою знімають кордони предметного викладання, допомага­ють учням емоційно й системно сприймати запропонований матеріал, реалізу­ють принципи єдності навчання і виховання, наочності, доступності, самостійно­сті, активності – учні вчаться співпрацювати.Інтегрований урок —

Номер слайду 9

Тип уроку: Урок узагальнення та систематизації знань. Вид уроку: Урок-практикум із застосуванням інтерактивних прийомів навчання. Мета: Навчальна: Узагальнити та систематизувати базові знання учнів по математиці з теми “ Функція. Лінійна функція. Її графік і властивості” та фізики з теми "Взаємодія тіл. Сила", формувати навички читання та побудови графіків лінійної функції, та застосовувати здобуті знання при розв′язуванні задач з фізики. Розвиваюча: Розвивати навчальні інтереси, здібності на основі розумових дій; формувати навички аналізу, систематизації, узагальнення., розвивати вміння ров”язувати задачі природничого змісту Виховна: Виховувати активну позицію в навчанні і житті; сприяти розвитку гідного громадянина нашої Держави здатного висловлювати власну думку та формувати стратегію дій; виховувати почуття гідності та бережливості до навколишнього середовища; формувати навички спільної діяльності. Інтегрований урок з алгебри та фізики “Лінійна функція, графік” . 7 клас

Номер слайду 10

У – успішна. Р – робота. О – обдарованого К – класу „ Міцні знання – гарантія успіху ”

Номер слайду 11

Епіграф : Недостатньо тільки отримувати знання, треба знати їх застосування. Недостатньо тільки бажати, треба діяти Німецький вчений Гете

Номер слайду 12

Фізик: Відомий італійський вчений Галілей говорив: «Філософія написана в тій величній книзі, яка завжди відкрита в нас перед очима (я маю на увазі Всесвіт), але яку неможливо зрозуміти, якщо заздалегідь не вивчити її мову». Математик: Її мова – це мова математики. Математика здавна має репутацію найточнішої галузі знань і є надійним знаряддям розкриття таємниць природи Постановка цілей уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Номер слайду 13

Актуалізація опорних знань. Сформулюйте означення функції;Що таке аргумент функції? Що таке область значення функції?Дати означення області визначення функції;Дати означення лінійної функції, прямої пропорційності;Що таке графік функції?Що є графіком лінійної функції?Способи завдання функції;

Номер слайду 14

Алгебраy = kxу – функціях – аргументk – коефіцієнт Фізикаs = vt (формула шляху)s – функція(шлях)v – аргумент(швидкість)t -коефіцієнт(час)m = pv (формула маси)m – масаp – густинаv – об'єм

Номер слайду 15

Недостатньо мати добрий розум головне – раціонально застосувати його. Рене Декарт (1596 – 1650) математик,фізик ,філософ, основоположник аналітичноїгеометрії

Номер слайду 16

“Приклади корисніші від правил”Ісаак Ньютон

Номер слайду 17

Ісаак Ньютон (1643 — 1727) англійський учений, який заклав основи сучасного природознавства, творець класичної фізики.

Номер слайду 18

Сила пружностіКористуючись графіком визначте жорсткість пружини в першому й другому випадках. Порівняйте їх, чи можна зробити це порівняння без обчислень.

Номер слайду 19

Для чого природі потрібна сила пружності

Номер слайду 20

Сила тертя Визначити коефіцієнт тертя дерева по дереву , та побудуйте графік залежності Fтер від Р, та охарактеризуйте отриманий графік . Завдання 1. Зважити дерев′яний брусок з 1 тягарцем і виміряти силу тертя рухаючи брусок по дерев′яній поверхні Завдання 2. Брусок і два вантажі. Завдання 3. Брусок і три вантажі.

Номер слайду 21

Як рослини, тварини та людина використовують сили тертя

Номер слайду 22

Сила земного тяжіння. Експериментальна задача: Визначте жорсткість пружини під дією підвішених до неї тягарців масою 300 г. Обладнання:штатив, лінійка, тягарці.

Номер слайду 23

Що відбувається в природі завдяки дії сили тяжіння

Номер слайду 24

Розв’яжіть задачу. Ліси Карпат складаються з таких порід дерев: ялина – 41,2%, бук – 34,9%, дуб – 9,8%, сосна – 5,9%, ясен, явір, клен – 5,2%. Зобразити залежність на графіку і зробити свої висновки щодо розподілу лісонасаджень.

Номер слайду 25

Чи тільки Земля притягує до себе тіла?

Номер слайду 26

Як людина використовує сили, що виникають у природі Люди навчилися використовувати силу води й вітру для своїх потреб. Так, 5000 років тому єгиптяни, приєднавши до своїх кораблів вітрила, змусили вітер штовхати їх

Номер слайду 27

2000 років тому на берегах річок з'явилися великі водяні колеса, які обертала течія. Такі колеса подавали воду на поля та рухали жорна млинів, де мололи зерно.

Номер слайду 28

Там, де не було ні річок, ні джерел, будували вітряні млини, або вітряки, що працювали під дією сили вітру. Тому їх споруджували на підвищеннях, відкритій місцевості. Перший вітряк у Європі з'явився у 1150 році.

Номер слайду 29

ЩО НИНІ УТЕЧЕ, ТО ЗАВТРА НЕ ЗЛОВИШ

Номер слайду 30

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Номер слайду 33

Домашнє завдання : Підготуйте на наступний урок дві задачі аналогічні до тих які були розв′язані на уроці . Наприклад: дано графік, визначити якусь фізичну величину, або навпаки дано фізичні величини, побудувати графік.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Себало Валентина
  Дуже вдало поєднані теми. Дякую за чудову розробку
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
До підручника
Алгебра 7 клас (Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.)
До уроку
Лінійна функція, її графік і властивості
Додано
6 травня 2018
Переглядів
794
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку