Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Презентація "Математичні компетентпості"

Про матеріал

В даній презентації розглянуто поняття про математичну компетентності, основні математичні компетентності та напрямки їх набуття. Приведено приклади впровадження даних компетентностей під час проведення уроків.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Математичні компетентності

Номер слайду 2

Що таке математична компетентність? вміння бачити та застосо­вувати математику в реальному житті розуміти зміст і метод математичного моделювання вміння будувати математичну модель та досліджувати її інтерпретувати отримані результати, оцінювати похибку обчислень Математична компетентність

Номер слайду 3

Основні математичні компетентності вчителя математики ЛОГІЧНА ПРОЦЕДУРНА ТЕХНОЛОГІЧНА ДОСЛІДНИЦЬКА МЕТОДОЛОГІЧНА

Номер слайду 4

Математика – це мова, на якій написана книга природи . (Г. Галілей) Астрономія почала існувати тоді, коли вона об'єдналась з математикою. (А.И. Герцен) Хімія – права рука фізики, математика – її очі. (М.В. Ломоносов) Математику уже тому вчити треба, що вона розум приводить до ладу. (М.В. Ломоносов) Математика – це мова, якою говорять всі точні науки. (Н.І. Лобачевський) Розумовий труд на уроках математики – це пробний камінь мислення. (В.А. Сухомлинський) Велика книга природи написана математичними символами. (Г. Галілей) Жива математика

Номер слайду 5

Використовувати на практиці алгоритми розв'язування типових задач. Уміти формулювати задачі, що виникають на практиці і зводити їх до типових задач. Уміти систематизувати типові задачі; уміти розпізнавати типову задачу або зводити задачу до типової. Уміти використовувати різні інформаційні джерела для пошуку процедур розв'язування типових задач (підруч­ники, довідники, Інтернет-ресурси). Напрями набуття процедурної компетент- ності

Номер слайду 6

Задача: Число 48 подати у вигляді суми двох додатних чисел так, щоб їх добуток був найбільшим. Задача: Маючи паркан довжиною 96 метрів треба огородити прямокутну ділянку так, щоб її площа була найбільшою

Номер слайду 7

Володіти і використовувати на практиці понятійний апа­рат дедуктивних теорій. Відтворювати дедуктивні доведення теорем та обґрунтову­вати правильність розв'язування типових задач. Проводити дедуктивні обґрунтування правильності розв'язування задач та шукати логічні помилки у непра­вильних дедуктивних міркуваннях. Використовувати математичну символіку на практиці при оформленні математичних текстів. Напрями набуття логічної компетент- ності

Номер слайду 8

Вправа «Перекладач» α b N F c Прямі с і b - мимобіжні

Номер слайду 9

Розв'язувати типові задачі з використанням основних ти­пів навчального математичного програмного забезпечення. Оцінювати похибки при використанні наближених об­числень. Будувати комп'ютерні моделі для предметної області задачі з метою її евристичного, наближеного або точного розв'язку. Досліджувати комп'ютерні моделі за допомогою комп'ю­терних експериментів. Напрями набуття ТЕХНОЛОГІЧНОЇ компетент- ності

Номер слайду 10

Запропонувати учням скласти програму по обчисленню коренів квадратного рівняння за допомогою програми Microsoft Excel

Номер слайду 11

Формулювати математичні задачі на основі ана­лізу суспільно та індивідуально значущих задач Будувати аналітичні та алгоритмічні (комп'ютерні) моделі задач. Висувати та емпірично перевіряти справедливість гіпотез, спираючись на відомі методи (індукція, аналогія, узагаль­нення), а також на власний досвід досліджень. Систематизувати отримані результати: досліджувати межі застосувань отриманих результатів, установлювати зв'язки з попередніми результатами, модифікувати вихід­ну задачу, шукати аналогії в інших розділах математики та інших галузях знань і т. п. Напрями набуття ДОСЛІДНИЦЬКОЇ компетент- ності

Номер слайду 12

Завдання: Дослідити, де в побуті використовуються аксіоми стереометрії?

Номер слайду 13

Який з цих столів більш стійкий?

Номер слайду 14

Будувати і досліджувати найпростіші математичні мо­делі реальних об'єктів, процесів і явищ. Володіти необхідною оперативною інформацією для ро­зуміння постановки математичної задачі. Володіти технікою обчислень. Уміти проектувати і здійснювати алгоритмічну та еврис­тичну діяльність на математичному матеріалі. Уміти працювати з формулами. Уміти будувати і читати графіки функціональних за­лежностей, досліджувати їхні властивості. Уміти класифікувати і конструювати геометричні фігу­ри на площині і у просторі. Уміти оцінювати шанси настання тих чи інших подій, міру ризику під час того чи іншого рішення, обирати оптимальний варіант. Напрями набуття математичної компетентності

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Здійснювати особистісно-орієнтований підхід під час на­вчання. Створювати творчу атмосферу під час уроку. Стимулювати інтерес до власного предмета. Розв'язувати конфлікти у колективі. Вирішувати конфлікти між учителем і учнем. Взаємодіяти із шкільним психологом. Адекватно поводитися в колективі під час спілкування з батьками, адміністрацією, учнями. Оперувати знаннями з вікової психології. Напрями формування психологічної компетентності учителя-предметника

Номер слайду 18

Усвідомлення гуманістичних цінностей, інваріантного ха­рактеру, норм, принципів педагогічної етики. Розуміння морального змісту педагогічної професії; необ­хідності розвитку культурних потреб та інтересів. Здійснення етичної рефлексії власних вчинків. Виявлення сутності моральних колізій у різних педаго­гічних ситуаціях, прогнозування результатів своїх дій. Уміння розв'язувати конфлікти, розуміти почуття та по­треби вихованців. Реалізація у професійній поведінці стратегії і тактики етично адекватного спілкування з різними учасниками навчально-виховного процесу. Напрями формування етичної компетентності вчителя-предметника

ppt
Додано
30 червня 2018
Переглядів
4494
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку